PI/2017/101 Predbežná informácia k návrhu zákona o úprave postavenia štátnej zdravotníckej vysokej školy na verejnú vysokú školu.

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) K celému materiálu: bez pripomienok. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave bola oboznámená so zámerom ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera, transformovať štátnu zdravotnícku vysokú školu na verejnú vysokú školu. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave sa nebráni dialógu k prechodu na verejnú vysokú školu. S argumentáciou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o nerovnosti postavenia vysokoškolskej vzdelávacej ustanovizne však univerzita zásadne nesúhlasí. Pri vysokoškolskom a ďalšom vzdelávaní sa univerzita riadi v akreditačnom procese rovnakými platnými právnymi predpismi ako ostatné vzdelávacie ustanovizne, teda Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave má rovnocenné postavenie s ostatnými vzdelávacími ustanovizňami. V rámci analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy a na zamestnanosť vo verejnej správe Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave žiada Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aby preukázalo efektivitu dopadu na štátny rozpočet pri transformácii univerzity na verejnú vysokú školu. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je dlhodobo ekonomicky podfinancovaná zo strany Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, čo opakovane preukázali kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, ale bez výsledku pozitívneho riešenia existujúcej nepriaznivej finančnej situácie univerzity. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je vzdelávacou ustanovizňou, ktorá v plnom rozsahu výlučne ako jediná na Slovensku plní štátnu zdravotnú politiku, čoho dôkazom je, že okrem vzdelávania lekárov zabezpečuje exkluzívne vzdelávanie vo všetkých zdravotníckych povolaniach. Odoslaná Detail