PI/2016/71 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) Návrh na zvýšenie sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu na min. 1.5 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom. Odôvodnenie: Nezvyšovaním sumy životného minima sa už niekoľko rokov suma za hodinu osobnej asistencie nezvyšovala a je nízka. Ľudia so zdravotným postihnutím len veľmi ťažko zháňajú osobných asistentov. Výška odmeny nie je pre nich motivujúca. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K predbežnej informácii o príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia predkladá NROZP nasledujúce pripomienky a námety: 1. Nesúhlasíme s tým, aby sa zvýšenie sumy PP na opatrovanie vzťahovalo len na poberateľov tohto PP v produktívnom veku. Žiadame, aby sa novelou zákona riešilo i zvýšenie PP na opatrovanie u poberateľov PP, ktorí sú poberateľmi dôchodkových dávok. Dlhodobým cieľom by mala byť rovnaká výška PP na opatrovanie bez ohľadu na to, či jeho poberateľ je alebo nie je v produktívnom veku. 2 Posudzovanie príjmu. Do príjmu okrem darov by sa nemali započítavať i ďalšie jednorazové neopakujúce sa príjmy, ako sú príjmy z dedičstva či príjmy z plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku alebo doplnkového dôchodkového sporenia. Kuriózne je posudzovanie príjmu z dedičstva – ak osoba s ŤZP zdedí nehnuteľnosť, započíta sa jej do majetku, ak ale túto nehnuteľnosť speňaží, prejaví sa jej to v ročnom príjme a na jeden rok prichádza o peňažné príspevky. V nasledujúcom roku sa zostatok príjmu z predaja už započíta do majetku a výplata PP sa obvykle obnoví. A trestať osobu s ŤZP za to, že sa zodpovedne správa počas života, šetrí si na starobu životným poistením alebo doplnkovým dôchodkovým sporením a po ich výplate mu štát zoberie na jeden rok PP, je niečo obdobné. • 3. Výška PP na osobnú asistenciu. Svojou podstatou ide o odmenu za prácu, ktorú pre osobu s ŤZP vykonáva iná osoba. Jeho valorizácia by mala byť naviazaná na rast miezd, minimálne na rast priemernej mzdy v hospodárstve SR, nie na rast ´životného minima. Od roku 2013, kedy sa jeho výška upravovala naposledy, sa znížil rozdiel medzi jeho výškou a výškou minimálnej mzdy z 83 centov na 43 centov. Nízke ohodnotenie práce osobných asistentov zmenšuje okruh osôb, ktoré majú o vykonávanie tejto činnosti záujem ako o hlavnú zárobkovú činnosť. Preto žiadame do novely zaradiť úpravu jeho výšky. 4. Veková hranica 65 rokov pre priznanie PP na osobnú asistenciu a pre priznanie PP na kúpu osobného motorového vozidla. Domnievame sa, že ide o nerovnaké zaobchádzanie z dôvodu veku, čo je v rozpore s antidiskriminačnou legislatívou a v konečnom dôsledku i s Ústavou SR. Vekovú hranicu žiadame zo zákona vypustiť. 5. Hranica príjmu, po dosiahnutí ktorej sa prestávajú vyplácať opakované (mesačne vyplácané) PP, resp. sa začína krátiť PP na osobnú asistenciu. Posudzovanie príjmu bolo zavedené v zákone o sociálnej pomoci v dobe, keď i výplata štátnych sociálnych dávok (prídavku na dieťa) podliehali testovaniu príjmu žiadateľa. Štátne orgány by mali rozlišovať medzi ťažkým zdravotným postihnutím a jeho dôsledkami a hmotnou núdzou, kedy je určité testovanie príjmu opodstatnené, a upustiť od sledovania príjmu v prípade opakovaných PP. Navyše, systém trestá osamelo žijúce osoby s ŤZP, ktoré vykonávajú zárobkovú činnosť a prejavujú tak aktívny záujem na riešení svojej sociálnej situácie. • 6. Pri určovaní výšky PP na kúpu pomôcky, osobného motorového vozidla, zdvíhacieho zariadenia a úpravu bytu v najvyšších cenových pásmach rozšíriť poskytovanie príspevku i pre osoby s vyšším príjmom, ako je v súčasnosti stanovený 5-násobok sumy životného minima. Pri cenách nad 1 660 eur by príspevok vo výške určitého percenta z ceny mal byť priznaný i osobám s ŤZP s príjmom nad 5-násobok životného minima. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) / Zvýšenie peňažného príspevku za opatrovanie navrhujeme pre všetkých jeho poberateľov, nielen pre ľudí v produktívnom veku. Odôvodnenie: Nediskriminovať ľudí, ktorí opatrujú a poberajú dôchodok. Pôjde o diskrimináciu týchto ľudí z hľadiska veku, čo nepripúšťa Ústava SR a anti diskriminačný zákon. Títo ľudia vykonávajú opatrovanie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom náklady pri pobytových službách by boli oveľa vyššie ako výška príspevku za opatrovanie. 2/Navrhujeme priznať príspevok na kúpu motorového vozidla a príspevok na jeho prevádzku aj osobám v rehabilitačnom stredisku na ambulantnej forme pobytu. Odôvodnenie: Diskrimináciu ľudí využívajúcich túto formu sociálnych služieb. Je porovnateľná so službou v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení s ambulantnou formou pobytu. Rehabilitačných zariadení s ambulantnou formou pobytu nie je registrovaných veľa a nie všetci užívatelia tejto služby sú odkázaní na individuálnu dopravu. Toto priznanie by nepredstavovalo veľké nároky na štátny rozpočet. 3/ Zrušiť súčasné vekové obmedzenie (65 rokov) na priznanie príspevku na osobnú asistenciu a kúpu motorového vozidla, ak občan spĺňa ostatné podmienky na ich priznanie. Odôvodnenie: Opäť ide o diskrimináciu z hľadiska veku, čo je v rozpore s Ústavou SR a anti diskriminačným zákonom. Opodstatnenosť požiadavky vyplýva aj z postupného predlžovania veku odchodu do dôchodku. Odoslaná Detail