PI/2016/51 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
MZa (Mesto Žilina) Uvítame sflexibilnenie doteraz veľmi rigidného procesu prevodov poľnohospodárskej pôdy. Upozorňujeme na to, že predložená predbežná informácia nespĺňa náležitosti § 9 druhej vety zákona č. 400/2015 Z. z. Podľa neho "V predbežnej informácii predkladateľ najmä stručne uvedie základné ciele a tézy pripravovaného návrhu právneho predpisu, zhodnotenie súčasného stavu a predpokladaný termín začatia pripomienkového konania." V tejto predbežnej informácií absentujú tézy pripravovaného návrhu právneho predpisu a zhodnotenie súčasného stavu. Navyše je táto predbežná informácia napísaná veľmi formálne a stručne. Neobsahuje napr. uvedenie toho, o ktoré predbežné stanovisko EK ide (keď už sa z neho neurobí aspoň podstatný výťah), neuvedie sa, ktoré časti zákona č. 140/2014 Z. z. budú zrejme dotknuté. Dvojvetová informácia o základných cieľoch právnej úpravy nepomôže k lepšiemu zapojeniu verejnosti do procesu prípravy a tvorby právnych predpisov. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujem úplné zrušenie zákona č. 140/2014 Z. z. Nemyslím si, že tento právny predpis nejakým významným spôsobom posilnil "slovenských farmárov". Naopak kladie byrokratické prekážky voľnému trhu s pôdou, čo odporuje princípom trhovej ekonomiky (i keď samozrejme s vedomím, že určité statky na trhu potrebujú istú reguláciu). Posilnila sa len byrokracia pri nakladaní s pôdou. Špekulanti majú dostatok mechanizmov ako to obchádzať (ako napr. zámenami) a vždy si nájdu cestu. Odoslaná Detail