PI/2016/44 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) KOZ SR k predbežnej informácií nemá pripomienky. KOZ SR oceňuje snahu bojovať proti potravinovému plytvaniu a podporí úpravy zákona, ktoré povedú k možnosti poskytnutia potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na charitatívne účely. Aj keď definícia minimálnej trvanlivosti garantuje, že potravina aj po jej uplynutí nie je zdraviu škodlivá a je vhodná na ľudskú spotrebu, KOZ SR vyjadruje obavy nad tým, ako sa dané potraviny odkontrolujú. Už v súčasnosti sa „nedopatrením“ predávajú potraviny po dátume spotreby a kontrolné mechanizmy nie sú dostatočné, aby tomu zabránili. Potravinové reťazce dostávajú pravidelne pokuty za predaj skazených potravín, preto možno len ťažko predpokladať, že všetky potraviny po uplynutí minimálnej trvanlivosti nebudú zdraviu škodlivé. KOZ SR preto očakáva, že zákonom sa zavedú také mechanizmy, ktoré umožnia efektívnu kontrolu týchto potravín. KOZ SR verí, že opatrenia, ktoré budú novelou zákona prijaté budú v záujme zvýšenia ochrany spotrebiteľa a občana. Odoslaná Detail