PI/2016/28 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
PMSK (Philip Morris Slovakia s.r.o.) <h2><b>Stanovisko Philip Morris Slovakia s.r.o.</b></h2> <p>V kontexte avizovanej iniciatívy Ministerstva financií SR novelizovať zákon č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov by spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. rada uviedla nasledujúce pripomienky:</p> <p>Vítame iniciatívu vlády SR uviesť do platnosti viacročný plán postupného zvyšovania sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov. Viacročné daňové plány sa vo viacerých členských štátoch EÚ ukázali byť efektívnym nástrojom zabezpečenia daňových príjmov a zároveň predvídateľnosti podnikateľského prostredia.</p> <p>Zároveň sme však presvedčení, že trh s tabakovými výrobkami, ktorý je charakteristický vysokou mierou substitúcie medzi jednotlivými kategóriami produktov, by mal byť posudzovaný komplexne a systematicky, aby nedochádzalo k vytváraniu kategórií, ktoré vznikajú ako dôsledok daňovej optimalizácie, a tým podkopávajú stabilitu daňových príjmov.</p> <p>V prípade záujmu o diskusiu s našou spoločnosťou týkajúcu sa systematického rámca zdaňovania tabakových výrobkov sme Vám k dispozícii. Nižšie uvádzame detailnejšie pripomienky k téme zdaňovania tabakových výrobkov:</p> <h3><b>1. Rozsah úpravy predmetného zákona</b></h3> <ul> <li>Programové vyhlásenie vlády SR uvádza zámer zvýšenia spotrebnej dane z tabakových výrobkov v kontexte viacročného daňového rámca s prihliadnutím na aspekt ochrany verejného zdravia.</li> <li>V protiklade k programovému vyhláseniu vlády SR, legislatívny návrh Ministerstva financií SR sa zaoberá výlučne zvýšením sadzby dane z cigariet pri zachovaní existujúcich sadzieb dane na tabak, cigary a cigarky, a ostatné tabakové výrobky. </li> <li>Nakoľko tabak určený na vlastnoručné zhotovovanie cigariet (na rozdiel od cigár) predstavuje priamy substitút k cigaretám, zachovanie existujúcej sadzby dane pri zvýšení sadzby na cigarety môže viesť k výrazne zvýšenej miere substitúcie na úkor cieľov v oblasti verejného zdravia aj príjmov štátneho rozpočtu. </li> <li>Návrh novely taktiež nevyužíva možnosť zavedenia špecifickej sadzby dane pre novú kategóriu tabakových výrobkov – konkrétne kategóriu bezdymových tabakových výrobkov na báze zohrievania, ako je definované v Smernici 2014/40/EU a v zákone č. 89/2016 Z.z. o výrobe, označovaní a predaji tabákových výrobkov. Potrebu jednoznačnej legislatívnej úpravy v kontexte zdaňovania uvádzajú Európska Rada aj Európska Komisia (Závery rady o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov, 8.3.2016). </li> </ul> <h3><b>2. Viacročný plán mierneho zvyšovania sadzby spotrebnej dane</b></h3> <ul> <li>Predvídateľnosť vývoja sadzieb spotrebnej dane je dôležitým predpokladom kvalitného podnikateľského prostredia, predvídateľnosti a stability daňových príjmov a zároveň stability legálneho trhu. </li> <li>Daňové plány založené na miernom každoročnom zvyšovaní špecifických zložiek dane sú v niektorých členských štátoch (Česká republika, Německo) preukázateľne efektívnym nástrojom prevencie erózie reálnych daňových príjmov ako aj jedným zo spôsobov boja proti expanzii nelegálneho trhu. </li> <li>Efektívny daňový plán je možné dosiahnuť prostredníctvom viacročného (4 až 5 rokov) kalendára s postupným zvyšovaním špecifických (pevných) sadzieb spotrebnej dane. </li> </ul> Odoslaná Detail
ZOCR SR (Zväz obchodu a cestovného ruchu SR) STANOVISKO Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR k predbežnej informácii Ministerstva financií o pripravovanej novele zákona č. 106/2004 Z.z., o spotrebnej dani z tabakových výrobkov • Berieme na vedomie iniciatívu Ministerstva financií na zavedenie postupného zvyšovania sadzieb spotrebnej dane na cigarety. • V rámci tohoto zámeru preferujeme prijatie legislativneho predpisu s vopred preddefinovaným postupným zvyšovaním sadzieb spotrebnej dane cigariet na strednodobý časový horizont. • Zastávame názor, že takýto plán by podporil predvídateľnost daňového prostredia pre tabakový priemysel a obchod a zároveň by vytvoril bázu pre lepšie plánovanie príjmov štátneho rozpočtu. • Predvídatelnosť daňového a regulačného prostredia spolu s postupným a primeraným zvyšovaním spotrebnej dane cigariet považujeme za dôležitý prvok prevencie nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami. • Požadujeme, aby tento plán obsahoval nominálne vyjadrený kalendár sadzieb a nie iba teoretický mechanizmus pre ich každoročné stanovenie na základe premenných ukazovateľov, napríklad inflácie. • Považujeme za dôležité, aby legislatívny proces zaistil dostatočne dlhú legisvakačnú lehotu novely zákona medzi jeho platnosťou a účinnosťou. Bratislava, 19. mája 2016 Odoslaná Detail
SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky) Slovenské združenie pre značkové výrobky ako asociácia zastupujúca výrobcov a dovozcov rýchloobrátkových tovarov víta možnosť odbornej diskusie o plánovanej novele zákona 106/2004 Z.z., ktorá vychádza z programového vyhlásenia vlády na obdobie rokov 2016-2020. V tejto súvislosti by sme považovali za racionálne, aby boli zohľadnené nasledovné ideové návrhy pripomienok, na ktorých sa konsenzuálne zhodli naši členovia. • Strednodobý fiškálny rámec – daňový kalendár Strednodobý fiškálny rámec je efektívnym nástrojom predvídateľnosti podnikateľského prostredia a legálneho trhu s cigaretami v Slovenskej republike a tým aj výnosov zo spotrebnej dane. Novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov by preto mala zvoliť systematický prístup a zohľadniť potrebu postupnej, primeranej a preddefinovanej úpravy sadzieb spotrebnej dane z cigariet tak, aby v strednodobom horizonte nedochádzalo k erózii reálnych daňových príjmov. Máme za to, že deklarovaný zámer viacročného zvyšovania sadzieb na tabakové výrobky by mal mať za cieľ skutočnú predvídateľnosť vývoja prostredníctvom prijatia nominálnych sadzieb a nie dynamického indexačného mechanizmu. • Účinnosť Vzhľadom k predpokladanej účinnosti nových sadzieb od 1. januára 2017 a k predpokladanej dĺžke legislatívneho procesu je vhodné zaistiť dostatočnú aplikačnú lehotu, aby výrobcovia a obchod mali dostatočný časový priestor na prípravu aplikácie novelizovaného zákona. Slovenské združenie pre značkové výrobky je pripravené na odbornú diskusiu pripravovanej novely zákona s cieľom rozvoja transparentného podnikateľského prostredia na Slovensku. S úctou Ľubomír Tuchscher, SZZV Odoslaná Detail
BAT (British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.) Pripomienky British American Tobacco (Czech Republic), s. r. o. k návrhu novely zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov British American Tobacco (Czech Republic), s. r. o. víta iniciatívu predkladateľa, predovšetkým s ohľadom na potrebu zabezpečenia predvídateľného právneho rámca pre rozvoj a stabilitu podnikateľského prostredia so súčasným prínosom pre strednodobé fiškálne plánovanie a predvídateľnosť daňových príjmov. 1. Sadzba dane a strednodobý časový horizont Domnievame sa, že sadzba dane by mala byť na strednodobý časový horizont stanovená konkrétnou sadzbou, ktorá nie je závislá na vopred neznámych ukazovateľoch, ako je napr. inflácia. Podľa nášho názoru by tento strednodobý horizont mal byť vymedzený dostatočne dlhou dobou (napr. 5 rokov), aby sa mohol plne prejaviť pozitívny efekt v podnikateľskom prostredí vyplývajúci z predvídateľnosti systému. Podobná pozitívna skúsenosť existuje z viacerých členských štátov, napr. z Českej republiky, Nemecka, Švédska, Rumunska, v obdobnej podobe tiež Spojeného kráľovstva. 2. Účinnosť Predkladateľom navrhovanú účinnosť od 1. 1. 2017 sa javí ako prikrátka. Pri bežnom postupe legislatívneho procesu nemožno očakávať prijatie zákona skôr než na jeseň/v zime 2016. Určitá nepredvídateľnosť legislatívneho procesu, najmä pozmeňovacie návrhy v záverečnej fáze legislatívneho procesu v spojení s krátkou legisvakačnou lehotou spôsobujú zbytočné škody v národnom hospodárstve a podnikaní. Navrhujeme, aby legisvakačná lehota bola dostatočne dlhá (napr. 6 mesiacov) a aby sa viazala na platnosť predpisu, nie na konkrétny dátum (teda napr. 6 mesiacov počítaných od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci vyhlásenia predpisu). 3. Tabak a iné tabakové výrobky Považujeme za prospešné z hľadiska prehľadnosti podnikateľského prostredia a daňového systému i z hľadiska možných pokusov o obchádzanie daňových predpisov, vrátane možnosti zmeny spotrebiteľského správania (prechod od cigariet k iným tabakovým výrobkom) s tým spojený potenciálny výpadok vo výbere spotrebnej dane, aby predkladateľ pristúpil systematicky a rovnako aj k ostatným kategóriám tabakových výrobkov, predovšetkým tabaku na vlastnoručné zhotovovanie cigariet, ale aj novej generácie tabakových výrobkov, ako sú elektronické cigarety. Za British American Tobacco (Czech Republic), s. r. o. Rudolf Leška, advokát 20. 5. 2016 Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Stanovisko JTI Slovak Republic, s.r.o. (JTI) JTI podporuje zámer a návrh Ministerstva Financií SR na implementáciu strednodobého časového plánu zmien spotrebných daní z tabakových výrobkov s cieľom predchádzať poklesu príjmov zo spotrebných daní. Sme presvedčení, že postupné, jasne definované a presne nastavené každoročné zmeny spotrebných daní zabezpečia stabilitu trhu, predvídateľnosť podnikateľského prostredia ako aj zabránia rozvoju nelegálneho trhu, ktorý v posledných rokoch narastá. Uprednostnili by sme schválenie 3-5 ročného plánu pred zavedením dynamického indexačného mechanizmu. Chceli by sme zdôrazniť, že podľa nášho názoru by sa pripravované zmeny spotrebných daní nemali týkať len cigariet, ale mali by zároveň zahrnúť aj zdaňovanie rezaného tabaku, cigár a cigariek. Ostatné tabakové výrobky totiž predstavujú významnú a rastúcu časť trhu (nielen v SR ale aj kontexte V4 a EU) a preto odporúčame zvážiť nastavenie trojročného plánu zmien spotrebných daní, ktorý by zahŕňal nielen cigarety ale aj ostatné tabakové výrobky. Ak zvážime rast kategórie ostatných tabakových výrobkov, komplexný trojročný plán zvyšovania spotrebných daní všetkých tabakových výrobkov (zahŕňajúci cigarety, rezaný tabak, cigary a cigarky), by podporil cieľ Ministerstva financií SR zabrániť poklesu daňových príjmov z tabakových výrobkov. Vyššie uvedené návrhy umožnia Vláde SR ako aj tabakovému priemyslu lepšie predvídať budúce zmeny a plánovať rozpočty v dostatočnom časovom predstihu. Odoslaná Detail
Imperial Tobacco (Imperial Tobacco Slovakia a.s.) Vyjadrenie Imperial Tobacco Slovakia k predbežnej informácii o zámere novely zákona č. 106/2004 Z.z. Spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia a.s. považuje prijatie právneho predpisu, ktorým by sa ustanovilo zvyšovanie sadzieb spotrebnej dane cigariet na strednodobý časový horizont za prínos ako pre štátnu správu tak aj pre zainteresované podnikateľské subjekty. Zabezpečenie predvídateľného systému v oblasti daní je kľúčovým faktorom pre podnikanie a stabilitu trhu. Pre naplnenie očakávaní od tohto zámeru považujeme za dôležité také legislatívne riešenie, ktorým by sa ustanovili konkrétne sadzby spotrebnej dane cigariet v jednotlivých obdobiach vrámci vymedzeného strednodobého obdobia. Nie menej dôležitým faktorom tohto strednodobo plánovaného nárastu spotrebných daní cigariet je také nastavenie, ktoré zabezpečí postupný, racionálny a primeraný nárast spotrebných daní cigariet v záujme reálnej predikcie príjmov do štátneho rozpočtu a eliminovania nelegálneho trhu. Odoslaná Detail