PI/2016/197 Návrh opatrenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov.

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k celému materiálu: Navrhujeme jednotné označenie talačív. Odôvodnenie: Každé tlačivo by malo mať svoj identifikátor, na základe ktorého by bolo možné tlačivá automaticky prideliť (minimalizovalo by sa ručné prideľovanie dokumentov). Navrhujeme identifikátor v tomto tvare: EXE/POMENOVANIE SPRAVY_DOKUMENTU/VSPLATITELA ( u ktorého je vedená exekúcia)/VS ET(v prípade viacerých VS jedného z nich). Príklad:EXE/UPOVEDOMENIE O ZAČATÍ EXEKÚCIE/ 8958236738/1602305013 Legenda: - EXE - povinný začiatok identifikátora (umožní oprávneným používať interné automatické systémy triedenia dokumentov) - Pomenovanie správy: Uviesť názov zasielaného dokumentu - VS PLATITEĽA: predstavuje údaj z návrhu na vykonanie exekúcie od konkrétneho oprávneného - VS ET: predstavuje údaj (viariabilný symbol exekučného titulu) z návhru na vykonanie exekúcie od konkrétneho oprávneného Odoslaná Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k celému materiálu: Navrhujeme používanie jednotných tlačív pre exekútorov. Odôvodnenie: Všetci exekútori by mali používať jednotné tlačivá, pre uľahčenie práce pri elektronickej komunikácii a pri spracovaní a zaraďovaní elektronických dokumentov do spisov. Odoslaná Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k celému materiálu: Elektronická komunikácia - nevyhnutnou podmienkou spolupráce je adekvátna IT podpora. Exekútori by mali byť schopní pri zisťovaní majetku povinného plne elektronicky komunikovať s inštitúciami (banky, sociálna poisťovňa, dopravný inšpektorát, kataster nehnuteľností a pod.) a zároveň by mali elektronicky informovať oprávneného o vykonaných aktivitách, použitých spôsoboch exekúcie, výnosoch a nákladoch každého prípadu v zmysle štandardov spolupráce s daným významným oprávneným. Elektronické informácie o priebehu exekučného konania VšZP ako oprávnenému, umožňujú hromadnú kontrolu aktivít exekútora, riadenie nákladov a celkovej efektívnosti neuspešných exekučných konaní, kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a štandardov spolupráce, kontrolu včasného zasielania úhrad, segmentáciu dlžníkov a riadenie rizika. Odoslaná Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) k celému materiálu: Štandardy spolupráce s VšZP - s cieľom zefektívniť, zjednodušiť a zrýchliť prácu pri narastajúcom počte vymáhaných pohľadávok nastavila VšZP štandardy spolupráce - odporúčania. Exekútori by pri spolupráci s významnými partnermi, ako napríklad aj VšZP, mali byť pred začatím spolupráce oboznámení so štandardami spolupráce oprávneného a až po ich akceptovaní by im mali byť prideľované prípady. Odoslaná Detail