PI/2016/174 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SKU (Slovenská komora učiteľov) Slovenská komora učiteľov: Vyjadrenie SKU k predbežnej informácii o pripravovanej novele zákona č. 597/2003 Z. z. SKU podporuje také zmeny zákona o financovaní, ktoré vedú k prehľadnejšiemu, jednoduchšiemu a spravodlivejšiemu spôsobu rozdeľovania finančných prostriedkov. Zo základných cieľov a téz v predbežnej informácii vyplýva snaha o doplnenie koeficientu zohľadňujúceho dĺžku praxe pedagogických zamestnancov, rozšírenie podmienok pre dopravné žiakov (zohľadnenie ich vyučovacieho jazyka), odstránenie veľkostného koeficienta na 2. stupni základných škôl, zníženie administratívnej záťaže so spracovaním nenormatívnych výdavkov (napr. pri záujmovom vzdelávaní stačí nahlásiť počet prijatých poukazov miesto celej agendy). S navrhovanými zámermi a myšlienkami SKU súhlasí. Pokiaľ však nie sú známe presné formulácie navrhovaných legislatívnych zmien, nemôžeme zaujať presnejšie stanovisko. Pripomíname však, že pokiaľ nedôjde k podstatnému zvýšeniu normatívov, pôjde len o kozmetické úpravy a nie o riešenie dlhodobo podfinancovaného školstva. Keďže je avízovaná novela zákona o financovaní, dovoľujeme si navrhnúť aj ďalšie oveľa podstatnejšie zmeny, ktoré nebudú riešiť len presun financií v rámci položiek, ale ich celkové navýšenie. SKU tieto návrhy zaslala ministerstvu v apríli 2016 v rámci pripomienkovania PVV a sú zverejnené aj webe SKU: http://komoraucitelov.org/clanok-282-poziadavky-sku-do-programoveho-vyhlasenia-vlady-sr-v-oblasti-regionalneho-skolstva.html. Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Takú závažnú zmenu možno naozaj robiť uprostred školského roka? Na pripomienkovanie je naozaj možné nechať 1 deň pred jesennými prázdninami? Odoslaná Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) Bratislavský samosprávny kraj: k bodu 2 zasielame nasledovné pripomienky: - navrhujeme, okrem zohľadnenia vekovej štruktúry zamestnancov je potrebné doplniť aj zohľadnenie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov, - „pri určovaní normatívu sa bude prihliadať na reálne náklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť“ – navrhujeme doplniť, že je potrebné upraviť normatívy pre učebné a študijné odbory tak, aby zohľadňovali schválené normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia. Odoslaná Detail