PI/2016/156 Predbežné informácie k návrhom zákonov v oblastí daní a colníctva

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SZZV (Slovenské združenie pre značkové výrobky) Slovenské združenie pre značkové výrobky, ktoré od roku 1996 zastupuje významné spoločnosti podnikajúce v oblasti rýchloobrátkového tovaru, víta možnosť vyjadriť sa k navrhovanému balíku zmien v oblasti daňovej a colnej legislatívy a o návrhoch, ktoré majú za cieľ podporiť rozvoj dobrého podnikateľského prostredia ako aj celkovo život v Slovenskej republike, je otvorené ďalej diskutovať na pôde Ministerstva financií SR. 1. Predbežná informácia k novele Zákona č 106/2004 o spotrebnej dani z tabakových výrobkov SZZV, ktoré zastupuje všetkých významných dovozcov a výrobcov tabakových výrobkov (abecedne) ako British-American Tobacco Slovakia, Imperial Tobacco Slovakia, JTI Slovak Republic a Philip Morris Slovakia, na základe vnútorného konsenzu navrhuje, aby sa touto novelou upravili aj ustanovenia týkajúce sa umiestnenia kontrolnej známky na spotrebiteľských baleniach cigariet tak, aby ich umiestnenie bolo v súlade so Smernicou 2014/40/EU a Zákonom č.89/2015 o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov. V zmysle uvedeného právneho predpisu sa zdravotné varovanie nachádzajúce sa na zadnej strane škatuľky cigariet musí najneskôr do 20.mája 2019 premiestniť na jej horný okraj. Podmienku, podľa ktorej zdravotné varovanie nesmie byť čiastočne alebo úplne zakryté alebo prerušené kontrolnou známkou, nie je možné splniť bez zmeny súčasného umiestnenia kontrolnej známky, ktorá je daná zákonom č.106/2004. Táto zmena bude vyžadovať od výrobcov cigariet realizovať nové technické riešenia a úpravy na výrobných zariadeniach a preto je potrebné, aby právne riešenie bolo prijaté v dostatočnom časovom predstihu a to touto pripravovanou novelou predmetného zákona. 2. Predbežná informácia k novele Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty SZZV rozumie, že prvotným zámerom novely zákona je riešiť výzvy, ktoré prináša aplikačná prax. Dovoľujeme si touto cestou vyzvať Ministerstvo financií SR, aby sa začalo zaoberať aj problémom, keď sadzby DPH na potraviny sú najvyššie v regióne a jedny z najvyšších v celej Európskej únii. Máme za to, že vývoj makroekonomických ukazovateľov a obzvlášť pozitívny vývoj vo výbere daní v Slovenskej republike otvára priestor na úpravu tejto dane. SZZV ako aj ďalšie rešpektované subjekty dlhodobo poukazujeme, že celkové zníženie DPH na potraviny obmedzilo nákupnú turistiku a v konečnom dôsledku by bolo stimulom pre zamestnanosť na území Slovenska. Veľmi dobrým príkladom dopadu celkového zníženia DPH na potraviny na verejné financie je Rumunsko. Súčasné zníženie DPH len na vybranú skupinu potravín považujeme na nedostatočnú a to nielen z dôvodu výberu potravín, na ktoré sa znížená sadzba aplikuje, ale aj celkový dopad tohto zníženia na spotrebiteľa, ako aj ostatné potravinárske podniky (z pohľadu hospodárskej súťaže). Z pohľadu nielen ekonomického, ale ešte viac sociálneho považujeme za potrebné upozorniť na to, že v susedných krajinách ako Česká republika alebo Rakúsko je nižšia sadzba DPH uplatňovaná napríklad aj na detskú výživu a obzvlášť na skupinu dojčenského mlieka ako náhrady za materské mlieko. Podľa viacerých ekonomických ukazovateľov patria domácnosti s jedným rodičom na rodičovskej dovolenke medzi sociálne najohrozenejšie. Chýbajúci príjem člena rodiny a mimoriadny nárast výdavkov spojených s novým členom domácnosti predstavuje vážny problém pre spoločnosť. Zníženie sadzieb DPH na potraviny, vrátane segmentu detskej výživy by preto predstavovalo pozitívny sociálny stimul. K tejto problematike sme pripravení v rámci ďalších rokovaní predložiť bližšie podklady z pohľadu dopadu na individuálnu domácnosť. Odoslaná Detail
SKDP (Slovenská komora daňových poradcov) Vyjadrenie SKDP k materiálu: PREDBEŽNÉ INFORMÁCIE K NÁVRHOM ZÁKONOV V OBLASTI DANÍ A COLNÍCTVA K zákonu č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) SKDP navrhuje v pripravovanej novele zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) zohľadniť pri úprave daňového tajomstva nasledovné: • Precízne vymedzenie predmetu daňového tajomstva, kde by sa zohľadnila na jednej strane potreba efektívneho zdieľania informácií o výške daňovej povinnosti, resp. nedoplatkov v rámci verejnej správy, napr. pre účely verejného obstarávania, obchodného registra a na druhej strane zostala zachovaná dôvernosť citlivých informácií predkladaných daňovej správe najmä fyzickými osobami; zároveň si dovolíme upozorniť pri rozširovaní okruhu informácií, ktoré sa o daňovom subjekte zverejňujú v rôznych verejne dostupných zoznamoch, je potrebné rešpektovať ústavou garantované právo na súkromie; • pri správe daní sú daňovej správe zverované veľmi dôverné a citlivé informácie o pomeroch daňového subjektu, preto akékoľvek poskytovanie týchto informácií musí podliehať prísnym pravidlám, aby sa zabránilo ich úniku a neoprávnenému nakladaniu s nimi; • je potrebné, aby bolo možné vždy identifikovať osoby, ktoré sa s daňovým tajomstvom oboznámili; • je potrebné precizovať, že správca dane poskytne daňové tajomstvo príslušným orgánom vždy iba na zákonom vymedzený účel a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh, pričom o poskytnutí informácie a rozsahu, v akom bola poskytnutá, vyhotoví zápisnicu alebo úradný záznam; • je potrebné doplniť zákonnú úpravu o povinnosť príslušných orgánov, ktorým bolo sprístupnené daňové tajomstvo, použiť tieto informácie iba na zákonom stanovený účel, pričom tieto osoby sú povinné vytvoriť podmienky pre dodržiavanie povinnosti mlčanlivosti a pre možnosť identifikácie osôb, ktoré sa s týmito informáciami oboznámili; • hoci je zamestnancom všetkých správcov dane zákonom dané oprávnenie oboznamovať sa s daňovým tajomstvom, čo je opodstatnené potrebou správy daní, toto oprávnenie im dané je však nutné vnímať aj so zreteľom na absolútny zákaz zneužitia zverenej právomoci, t. j. aj zamestnanci správcu dane by sa mali oboznamovať s daňovým tajomstvom, iba ak je to nevyhnutné za účelom výkonu ich právomoci. Je preto vhodné, doplniť právnu úpravu tak, aby bolo zrejmé, ktorí zamestnanci správcu dane a za akým účelom sa s daňovým tajomstvom daňového subjektu oboznamovali, t. j. o nahliadnutí do spisu, vrátane nahliadnutia do spisu v elektronickej podobe musí existovať úradný záznam; • daňovému subjektu má byť na jeho žiadosť poskytnutá informácia, kto, za akým účelom a v akom rozsahu sa s daňovým tajomstvom oboznamoval (predmetné možno odvodiť z ústavného práva každého, aby mu bola poskytnutá informácie, ktoré orgány verejnej moci a za akým účelom o ňom zhromažďovali informácie, resp. komu poskytli informácie podliehajúce povinnosti mlčanlivosti), uvedené s výnimkou tých orgánov, z povahy činnosti ktorých vyplýva, že poskytnutie takejto informácie by bolo v rozpore s úlohami, ktoré plnia; • u fyzických osôb a primerane u právnických osôb, pričom zásah do uvedeného práva najmä vo vzťahu k fyzickým osobám musí plniť verejný záujem, ktorý nie je dosiahnuteľný bez takéhoto zásahu (tak, ako je to napr. v prípade zverejnenia daňových dlžníkov, ktoré možno odôvodniť potrebou prevencie i represie, v prípade porušovania zákonných povinností a tým ohrozovania fiškálnych záujmov štátu, atď.). K zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Na základe skúseností z praxe SKDP navrhuje v pripravovanej novele zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov adresovať nasledovné témy: • Definovať deň vzniku daňovej povinnosti v prípade, ak je vyhotovená súhrnná faktúra ako deň vyhotovenia súhrnnej faktúry, najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, na ktorý sa súhrnná faktúra vzťahuje; • Predefinovať dátum vzniku daňovej povinnosti v prípade vývozu tovaru oslobodeného podľa §47 zákona o DPH (napr. podľa dátumu prechodu práv nakladať s tovarom ako vlastník, t. j. obdobne ako pri tuzemskom dodaní); • Zohľadnenie zbavenia sa povinnosti ručiť pri platbe DPH na účet dodávateľa v Štátnej pokladnici aj v zákone o DPH (t. j. nielen v prameňoch práva nižšieho stupňa); • Zavedenie samozdanenia pri dovoze k čím skoršiemu dátumu. K zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov V súvislosti s avizovaným zámerom Ministerstva financií SR týkajúceho sa novelizácie zákona o daniach z príjmov Slovenská komora daňových poradcov vychádzajúc zo skúseností a každodenných potrieb praxe zároveň navrhuje zohľadniť nasledovné námety na novelizáciu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nad rámec oblastí uvedených v predbežnej informácii: • Vypracovanie koncepcie zdaňovania príjmov fyzických osôb dosahovaných obchodovaním na kapitálových trhoch a úprava ustanovení daňových predpisov v súlade s takouto koncepciou • Precizovanie ustanovení upravujúcich zdaňovanie príjmov dočasne vyslaných a mobilných zamestnancov, vrátane úpravy vymedzenia daňovej rezidencie fyzických osôb a zdaňovania cestovných náhrad zahraničných zamestnancov vyslaných do SR, • Prehodnotenie súčasných pravidiel prenosu daňových strát – navrhujeme uvoľnenie umorovania daňových strát, nakoľko súčasná právna úprava je prekážkou rozvoja start-upov v slovenskom podnikateľskom prostredí, • Nastavenie pravidiel nízkej kapitalizácie pre start-upy a developerov, • Prehodnotenie režimu pravidiel zdaňovania príslušenstva k pohľadávkam, nakoľko súčasný režim predstavuje dodatočnú sankciu pre veriteľov, • Zatraktívniť pravidlá pre daňové posudzovanie výdavkov na výskum a vývoj vzhľadom na porovnanie s okolitými štátmi, • Zavedenie daňového režimu pre skupinu prepojených tuzemských spoločností, a • Nastavenie konceptu generálnych opráv – buď ako jednorázového nákladu alebo odpisovaného majetku podľa rozhodnutia daňovníka. Odoslaná Detail