PI/2016/143 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) K trom avizovaným základným cieľom právnej úpravy predkladáme tieto pripomienky: 1. K nutnosti implementovať smernicu - v tejto fáze legislatívneho procesu považujeme za dôležité zdôrazniť nutnosť racionálnej a efektívnej transpozície IDD, ktorá by nemala ísť nad rámec smernicou požadovanej právnej úpravy (goldplating) a tak neprimerane rozširovať existujúce zákonné povinnosti, či už na strane finančných sprostredkovateľov/finančných poradcov (FS/FP) ako aj na strane finančných inštitúcii (FI). Samozrejme uvítame úpravy na zlepšenie tých zákonných ustanovení, ktoré sa v súčasnej aplikačnej praxi javia ako problematické alebo nedostatočné. 2. K riešeniu podnetov z aplikačnej praxe - zákon o FSaFP je spoločným právnym predpisom pre sprostredkovanie a poradenstvo vo všetkých sektoroch finančného trhu. Vzhľadom na stále komplexnejšiu a rozsiahlejšiu právnu úpravu v jednotlivých sektorov finančného trhu máme zato, že by nebolo správne vzťahovať požiadavky sektorovej legislatívy na FS na celý finančný trh rovnako. Preto navrhujeme, aby bol text zákona rozdelený na všeobecnú a osobitnú časť. Všeobecná časť by obsahovala ustanovenia, ktoré sú záväzné pre všetkých sprostredkovateľov a osobitná časť by obsahovala špeciálne ustanovenia pre jednotlivé sektory finančného trhu. Zvlášť dôležité je to v poistení a zaistení, kde je rad odlišností, ktoré sú nepoužiteľné v iných sektoroch finančného trhu (negatívne vymedzenie sprostredkovania vyplývajúce z IMD, správa poistenia, analýza rizika, ... ) V otázke osobitného finančného vzdelávania (OFV), ktoré by malo byť vysoko odborné a úzko späté s praxou, navrhujeme jeho výkon zveriť len subjektom licencovaným ako poskytovateľ finančných služieb. Kto má licenciu, má právo a povinnosť vzdelávať zamestnancov a obchodných partnerov, má tiež predpoklady na kvalitné odborné vzdelávanie, minimálne v oblasti ponúkaných finančných produktov. Tieto subjekty sú už pod dohľadom Národnej banky Slovenska a nepotrebujú preto prechádzať ďalším povoľovacím konaním. Národná banka ich môže dohliadať aj v oblasti OFV. Realizáciu OFV by samozrejme mohli zveriť svojmu profesnému združeniu, ktoré by vedelo OFV za svojich členov zabezpečovať. Navrhujeme umožniť FI spracovávať osobné údaje zamestnancov FA. Spracúvanie týchto osobných údajov je v rámci vzťahu FI a FA nevyhnutné za účelom zabezpečenie korektných obchodných zmluvných vzťahov a najmä za účelom možnosti efektívnej kontroly činnosti FA vrátane zabezpečenia efektívneho dohľadu nad ich činnosťou. Tiež NBS často žiada FI o údaje o konkrétnych zamestnancoch VFA/SFA/PFA v súvislosti s uzavretou zmluvou o finančnej službe. Za účelom zvýšenia ochrany klientov ale i dobrého mena finančných sektora dávame na zváženie rozšírenie funkcionality registra NBS o údaje o dôvodoch ukončenia spolupráce s FA (napr. extrémne storno zmlúv, fiktívne zmluvy a pod.) príp. zákonné zadefinovanie neprijateľných/nekalých praktík (tzv. misseling practices) pri sprostredkovaní, čo je bežné v právnych poriadkoch iných štátoch. 3. Pokiaľ ide o transparentnosť a prehľadnosť nákladov na finančné sprostredkovanie, vrátane provízií, máme za to, že treba veľmi precízne transponovať smernicu a opatrene zvažovať , či by bolo treba ísť v tejto otázke nad jej rámec. Podľa našich skúseností neuvážená právna úprava, ktorá sa na prvý pohľad javí ako ochrano- spotrebiteľská, môže vyvolať presne opačný efekt, napr. že spotrebiteľ v snahe o „ušetrenie“ sa viac upriami na výšku provízie ako na skutočný obsah ponúkaného finančného produktu. Pripomíname naše skoršie stanoviská v tejto oblasti – t.j. prísne odlišovanie pravidiel pre životné a neživotné poistenia v rámci poisťovacieho sektora a nutnosť osobitnej úpravy pre životné poistenia, ktoré by bolo v nevýhode pri porovnávaní odmien sprostredkovateľov v rámci všetkých sektorov finančného trhu (myslíme tým výšku nákladov na finančné sprostredkovanie na jednotlivý produkt životného poistenia a nie na odvetvie ako tomu bolo doteraz). Odoslaná Detail
SARM (SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA RIZIKOVĚHO MANAŽMENTU) Vážený pán Ing. Turok, dovoľujeme si ako asociácia na finančnom trhu touto cestou podať podnety a návrhy k predbežnej informácii o návrhu novely zákona 186/2009, z titulu, že pôsobíme na trhu ako jedna z mála vzdelávacích ustanovizní pre vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti pre sektor poistenia. Bez akejkoľvek podpory štátu pre od rok 2009-2016 vykonali niekoľko OFV v spoluprácií s odbornou verejnosťou, asociáciami, akademickou obcou atď ... viac na www.isarm.sk. Svojimi pravidelnými návrhmi v rámci MPK alebo z vlastnej iniciatívy pre ochranu spotrebiteľa na trhu naše návrhy jednoznačne zmenili zákon o PZP v roku 2011. (podnet daný v roku 2008 na MFSR). 1. Vzhľadom na komplexnosť IDD, odbornú náročnosť sektora poistenia oproti iným sektorom FS a podstatné nezrovnalosti 186/2009 vs. IDD pre kvalifikované štandardné vykonanie činnosti FS a FP pre sektor poistenia navrhujeme oddeliť v novele zákona sektor poistenia od ostatných sektorov FS osobitnou časťou. Navrhujeme preniesť definície čl. 2 IDD najmä „distribúcia poistenia/zaistenia, distribútor poistenia, sprostredkovateľ poistenia, poradenstvo, odmena“ priamo do novely zákona 186. 2. Zdôrazňujeme aj naša prax ukázala prijatím IDD, že nedeliteľnou súčasťou sprostredkovania poistenia je aj poradenstvo a to na základe buď na žiadosť zákazníka alebo z iniciatívy distribútora poistenia. Ak distribútor v konkrétnom prípade prehlási/ potvrdí pre poskytuje aj PORADENSTVO, zodpovednosť distribútora je maximálna čo prináša aj najvyššiu ochranu zákazníka/klienta. 3. Touto cestou by sme vás radi požiadali o osobné konzultácie pri vyjasnení si úskalí jednotlivých ustanovení IDD, ktoré by napomáhali napr. odstrániť v súčasnej praxi vyskytovanú nerovnosť zaobchádzania medzi distribútormi a následne príslušnú ochranu zákazníkov na poistnom trhu. 4. Súčasný konflikt záujmov v zákone 186 považujeme vzhľadom na ustanovenia IDD za chybný od úplného začiatku zákona v roku 2009, čo malo dopad na vymiznutie TOPprofesie „ poisťovací maklér“ na slovenskom poistnom trhu, diskriminácie slovenských subjektov oproti zahraničným subjektom ( CZ, A, D); neschopnosť slov. sprostredkovateľov poistenia voľne pôsobiť v rámci celej Únie. Najmä pre slovenské firmy exportujúce svoje služby či výrobky sa predražuje sprostredkovanie potrebných poistných krytí a produktov poistenia pre ich podnikanie. ( napr. v poistení zodpovednosti za škodu). 5. Prísnosť súčasného zákona 186 a jasnú diskrimináciu slov. sprostredkovateľov poistenia uvádzame na príklade, že českí poisťovací makléri majú podpísané rovnaké sprostredkovateľské zmluvy ako SFA a dostávajú provízie od sl. poisťovní. Namieste je otázka prečo 7 rokov sa to toleruje na trhu ? 6. Zároveň pripomíname i projekty www.sustavapovolani.sk a/alebo www.kvalifikacie.sk kde súčasné znenie zákona 186 nedovoľuje vytvorenie medzinárodného štandardu profesie poisťovací maklér na Slovensku ( stupeň odbornosti 7 z max. 8 možných). 7. Na osobnej konzultácii pri MFSR navrhujeme posúdiť možnosť, ako nastaviť podporu rovnosti podmienok a hospodárskej súťaže sprostredkovateľov a kto to bude vykonávať zo štátnych inštitúcií či orgánov dohľadu. ( preambula IDD). 8. Navrhujeme nepodmieňovať vykonávanie OFV pre všetky sektory a pre všetky stupne odbornej spôsobilosti v zmysle súčasného zákona. Vytvoriť konkurenčné prostredie vo OFV, umožniť jednoduchými mechanizmami overovať a akceptovať OFV v zahraničí napr. v CZ či Rakúsku, Nemecku.( napr. cez vzdelávacie komisie jednotlivých asociácií na finančnom trhu ). 9. Pri príprave novely zákona navrhujeme počítať s priamou finančnou podporou štátu MFSR pri vzdelávaní lektorov či odborných garantov a činnosti vzdelávacích ustanovizní OFV a/alebo asociácií na finančnom trhu, ktorých pre sektor poistenia/ zaistenie je pre vyšší a najvyšší stupeň OS žalostne málo. Navrhujeme zhodnotiť pridanú hodnotu výberu poplatkov za stredný a vyšší stupeň pre ochranu spotrebiteľa (odhad celkových platieb za skúšky pre všetky sektory cca 5 000 000 EURO v rokoch 2010-2016-201?). 10. Sme za transparentné vypísanie do novely zákona podmienok na vykonávanie odborných skúšok bez ohľadu na veľkosť asociácie, nepodmieňovať vykonávať povinne skúšky pre všetky sektory. 11. Zrušiť vykonávanie pravidelných skúšok pre sektor poistenia a navrhujeme len dva stupne základný a vyšší. 12. Navrhujeme zrušiť § 32 ods. 4, nakoľko daný údaj PVNFS nepriniesol žiaden plánový osoh pre ochranu spotrebiteľa. Smernica IDD pre IŽP komplexne ošetruje v čl. V a hlavne 6 predchádzanie konfliktom záujmov. 13. Smernica IDD pre sektor neživotného poistenia v minimálnej harmonizácii pripomína pred poskytnutím služby uviesť DRUH ODMENY, nie jeho výšku ako v súčasnosti je uvedené v § 32 zákona 186 a nad rámec IDD. Nakoniec i oficiálne vyjadrenie NBS pri MLM sieťach je povinnosť uvádzať len odmenu príslušného stupňa sprostredkovateľa nie SFA voči klientovi. 14. Na základe konkrétnych poznatkov z praxe na poistnom trhu i na základe diskusií na vzdelávacích aktivitách OFV vieme preukázať, že každý sprostredkovateľ poistenia VFA, SFA,PFA, ak koná v zmysle § 28 zákona 186 môže byť odmeňovaní i klientom. 15. Na trhu pôsobia s dlhoročnou praxou na poistnom trhu ľudia s dostatočnými znalosťami nielen ako SZČO s predmetom činnosti vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, osvedčeniami o kvalifikácií „Lektor ďalšieho vzdelávania“ cez NÚCV v rámci programu CVANU v rámci Operačného programu EÚ VZDELÁVANIE ale i súdni znalci, právnici z oblasti poistného práva, osobnosti poistného trhu... Nebrániť im prísnymi podmienkami vykonávať doterajšiu činnosť podnikania v rámci OFV napr. vysokými finančnými zábezpekami na prevádzkovanie OFV či materiálnym či technickým zabezpečením. Záštitu či odborného garanta by mohli prevziať i asociácie pri OFV. 16. Navrhujeme zvážiť pojem odborných garantov vzdelávania pre firmy sprostredkovateľov poistenia a/alebo asociácie s príslušnou mierou zodpovednosti za OFV. 17. Primeraným legislatívnym opatrením podporu vykonávať OFV aj pre lektorov ďalšieho vzdelávania s praxou na poistnom trhu. príp. vytvoriť register lektorov OFV pre daný sektor ( pre poisťovníctvo obzvlášť ). 18. Navrhujeme upraviť súčasné sylaby OFV v zmysle IDD príloha I na tri sektory ( neživotné, IŽP a dopln. ŽP ), pričom v oblasti neživotného poistenia rozdeliť produkty i skúšky na retailové a firemné. V prípade akýchkoľvek otázok sme k dispozícií. S úctou Oliver Borko +421 903 659 267 Slovenská asociácia rizikového manažmentu ( SARM) Považská 17 831 03 Bratislava vzdelavanie@isarm.sk www.isarm.sk Odoslaná Detail
SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve ) VEC: Žiadosť o osobnú konzultáciu k PREDBEŽNEJ INFORMÁCII ohľadom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vážená inštitúcia, Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) si v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dovoľuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky požiadať o osobnú konzultáciu v priestoroch Ministerstva financií Slovenskej republiky v niektorom z nasledovných termínov: - dňa 26. 10. 2016 o 9.30 hod., - dňa 27. 10. 2016 o 9.30 hod., alebo - dňa 3. 11. 2016 o 9.30 hod. Predmetom stretnutia má byť najmä diskusia o navrhovanom legislatívnom zámere v zmysle Predbežnej informácie, ako aj konzultácia k pripomienkam, ktoré Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve adresovala ohľadom zákona č. 186/2009 Z.z. Ministerstvu financií v minulosti (najmä s ohľadom na právnu úpravu „poisťovacieho makléra“, právnu úpravu osobitného finančného vzdelávania a pripomienky k posledne pripravovanej novele zákona č. 186/2009 Z.z. v roku 2015). O osobné stretnutie Vás žiadame aj s ohľadom na európske legislatívne konanie prebiehajúce v rámci implementácie vykonávacích predpisov Smernice o distribúcii poistenia vo vzťahu na našu partnerskú organizáciu BIPAR. Ak Vám termíny konzultácií nevyhovujú, radi sa Vám prispôsobíme s iným termínom. Ďakujeme za spätnú väzbu. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že do prípravy zákona č. 186/2009 Z.z. sa v rámci Predbežnej informácie sa chystáme zapojiť aj prostredníctvom písomných pripomienok, a to vo Vami stanovenej lehote do 7. 11. 2016. S pozdravom Ing. Michaela Chebeňová prezident Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) VEC: Žiadosť o osobnú konzultáciu k PREDBEŽNEJ INFORMÁCII ohľadom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vážená inštitúcia, Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) si v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dovoľuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky požiadať o osobnú konzultáciu v priestoroch Ministerstva financií Slovenskej republiky v niektorom z nasledovných termínov: - dňa 26. 10. 2016 o 9.30 hod., - dňa 27. 10. 2016 o 9.30 hod., alebo - dňa 3. 11. 2016 o 9.30 hod. Predmetom stretnutia má byť najmä diskusia o navrhovanom legislatívnom zámere v zmysle Predbežnej informácie, ako aj konzultácia k pripomienkam, ktoré Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve adresovala ohľadom zákona č. 186/2009 Z.z. Ministerstvu financií v minulosti (najmä s ohľadom na právnu úpravu „poisťovacieho makléra“, právnu úpravu osobitného finančného vzdelávania a pripomienky k posledne pripravovanej novele zákona č. 186/2009 Z.z. v roku 2015). O osobné stretnutie Vás žiadame aj s ohľadom na európske legislatívne konanie prebiehajúce v rámci implementácie vykonávacích predpisov Smernice o distribúcii poistenia vo vzťahu na našu partnerskú organizáciu BIPAR. Ak Vám termíny konzultácií nevyhovujú, radi sa Vám prispôsobíme s iným termínom. Ďakujeme za spätnú väzbu. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že do prípravy zákona č. 186/2009 Z.z. sa v rámci Predbežnej informácie sa chystáme zapojiť aj prostredníctvom písomných pripomienok, a to vo Vami stanovenej lehote do 7. 11. 2016. S pozdravom Ing. Michaela Chebeňová prezident Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve Odoslaná Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Slovenská banková asociácia podáva k predbežnej informácii o návrhu novely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve nasledujúce vyjadrenie. 1. Súčasný systém fungovania finančného sprostredkovania a finančného poradenstva považujeme za nedostatočný, keďže v praxi spotrebiteľ nedokáže rozlíšiť, či prichádza do styku s finančným sprostredkovateľom alebo finančným poradcom. Navrhujeme zavedenie povinností a kontrolných mechanizmov, ktoré by jednoznačne stanovovali povinnosť finančných sprostredkovateľov deklarovať, že zastupujú finančné inštitúcie a neposkytujú spotrebiteľovi žiadne poradenstvo. 2. Zároveň považujeme za dôležité zaoberať sa pri samostatných finančných agentoch otázkou konfliktu záujmov pri sprostredkovaní služieb (produktov) rôznych finančných inštitúcií. Jednou z možností je, aby bola zavedená možnosť odmeňovania týchto osôb priamo spotrebiteľmi, čo by podnietilo záujem spotrebiteľov o získanie komplexných informácií týkajúcich sa finančného sprostredkovania. 3. Domnievame sa, že by bola vhodná registrácia subjektov poskytujúcich osobitné finančné vzdelávanie iným ako vlastným zamestnancom a viazaným finančným agentom. Zároveň by bolo možné stanoviť základné podmienky, ktoré tieto subjekty musia spĺňať. Kontinuálne vzdelávanie navrhujeme ponechať plne v kompetencii finančných inštitúcií a nepovažovať ho za osobitné finančné vzdelávanie. Za osobitné finančné vzdelávanie navrhujeme považovať vzdelávanie, ktorého podmienky sú rovnaké pre všetky sektory. Takéto osobitné finančné vzdelávanie by malo mať spoločné minimálne štandardy rovnaké pre všetky sektory, avšak ďalší rozsah vzdelávania (ako aj kontinuálne vzdelávanie) by malo byť v prípade potreby upravené osobitne, podrobnejšie a rozdielne pre jednotlivé sektory. Trváme na nerozširovaní konkrétnych podmienok z jedného sektora na všetky ďalšie sektory, najmä pokiaľ Európska legislatíva upravuje podmienky sprostredkovania, alebo súvisiace informačné povinnosti osobitným spôsobom pre niektorý konkrétny sektor, prípadne niektorú službu. Odoslaná Detail