PI/2016/14 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) K predbežnej informácii k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predkladá NROZP nasledujúce doplňujúce návrhy: 1. Podľa zverejnenej informácie účelom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť poberateľom dôchodkových dávok a úrazovej renty v roku 2017 zvýšenie ich dávky v istej minimálnej výške, ak by valorizačné percento zvýšenia dôchodkových dávok a úrazovej renty podľa podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení bolo v dôsledku vplyvu makroekonomického vývoja len na veľmi nízkej úrovni. Žiadame z textu vypustiť slová „v roku 2017“. Navrhujeme, aby sa navrhnutý mechanizmus minimálneho zvýšenia dôchodkových dávok netýkal len roku 2017, ale ktoréhokoľvek nasledujúceho roku , v ktorom budú splnené podmienky pre tento spôsob valorizácie dôchodkových dávok. Ide o pripomienku zásadnú 2. Do novelizácie zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení žiadame doplniť možnosť platenia si dobrovoľného poistného osobitne na nemocenské poistenie a osobitne poistného na poistenie v nezamestnanosti pre vykonávateľov osobnej asistencie (osobných asistentov), ktorí vykonávajú osobnú asistenciu osobám s ŤZP podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP v prípade, že príjem osobných asistentov z osobnej asistencie je ich jediný zdroj príjmu a osobnú asistenciu vykonávajú minimálne v rozsahu 140 hodín mesačne. Táto skupina osobných asistentov je na dôchodkovom poistení zúčastnená zo zákona ako poistenec štátu a pokiaľ by chcela byť zúčastnená na nemocenskom poistení alebo na poistení v nezamestnanosti, musela by si okrem týchto poistení uhrádzať i poistné na dôchodkové poistenie, čím by podstatnú časť svojho príjmu z osobnej asistencie vynaložila na poistné a vykonávanie osobnej asistencie by pre nich stratilo význam. Ide o pripomienku zásadnú Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K predbežnej informácii k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predkladá NROZP nasledujúce doplňujúce návrhy: 1. Podľa zverejnenej informácie účelom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť poberateľom dôchodkových dávok a úrazovej renty v roku 2017 zvýšenie ich dávky v istej minimálnej výške, ak by valorizačné percento zvýšenia dôchodkových dávok a úrazovej renty podľa podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení bolo v dôsledku vplyvu makroekonomického vývoja len na veľmi nízkej úrovni. Žiadame z textu vypustiť slová „v roku 2017“. Navrhujeme, aby sa navrhnutý mechanizmus minimálneho zvýšenia dôchodkových dávok netýkal len roku 2017, ale ktoréhokoľvek nasledujúceho roku , v ktorom budú splnené podmienky pre tento spôsob valorizácie dôchodkových dávok. Ide o pripomienku zásadnú 2. Do novelizácie zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení žiadame doplniť možnosť platenia si dobrovoľného poistného osobitne na nemocenské poistenie a osobitne poistného na poistenie v nezamestnanosti pre vykonávateľov osobnej asistencie (osobných asistentov), ktorí vykonávajú osobnú asistenciu osobám s ŤZP podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP v prípade, že príjem osobných asistentov z osobnej asistencie je ich jediný zdroj príjmu a osobnú asistenciu vykonávajú minimálne v rozsahu 140 hodín mesačne. Táto skupina osobných asistentov je na dôchodkovom poistení zúčastnená zo zákona ako poistenec štátu a pokiaľ by chcela byť zúčastnená na nemocenskom poistení alebo na poistení v nezamestnanosti, musela by si okrem týchto poistení uhrádzať i poistné na dôchodkové poistenie, čím by podstatnú časť svojho príjmu z osobnej asistencie vynaložila na poistné a vykonávanie osobnej asistencie by pre nich stratilo význam. Ide o pripomienku zásadnú Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K predbežnej informácii k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predkladá NROZP nasledujúce doplňujúce návrhy: 1. Podľa zverejnenej informácie účelom navrhovanej právnej úpravy je zabezpečiť poberateľom dôchodkových dávok a úrazovej renty v roku 2017 zvýšenie ich dávky v istej minimálnej výške, ak by valorizačné percento zvýšenia dôchodkových dávok a úrazovej renty podľa podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení bolo v dôsledku vplyvu makroekonomického vývoja len na veľmi nízkej úrovni. Žiadame z textu vypustiť slová „v roku 2017“. Navrhujeme, aby sa navrhnutý mechanizmus minimálneho zvýšenia dôchodkových dávok netýkal len roku 2017, ale ktoréhokoľvek nasledujúceho roku , v ktorom budú splnené podmienky pre tento spôsob valorizácie dôchodkových dávok. Ide o pripomienku zásadnú 2. Do novelizácie zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení žiadame doplniť možnosť platenia si dobrovoľného poistného osobitne na nemocenské poistenie a osobitne poistného na poistenie v nezamestnanosti pre vykonávateľov osobnej asistencie (osobných asistentov), ktorí vykonávajú osobnú asistenciu osobám s ŤZP podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP v prípade, že príjem osobných asistentov z osobnej asistencie je ich jediný zdroj príjmu a osobnú asistenciu vykonávajú minimálne v rozsahu 140 hodín mesačne. Táto skupina osobných asistentov je na dôchodkovom poistení zúčastnená zo zákona ako poistenec štátu a pokiaľ by chcela byť zúčastnená na nemocenskom poistení alebo na poistení v nezamestnanosti, musela by si okrem týchto poistení uhrádzať i poistné na dôchodkové poistenie, čím by podstatnú časť svojho príjmu z osobnej asistencie vynaložila na poistné a vykonávanie osobnej asistencie by pre nich stratilo význam. Ide o pripomienku zásadnú Odoslaná Detail