PI/2016/133 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení vyhlášky č. 423/2013 Z. z.

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. („Spoločnosť“) víta iniciatívu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pripraviť návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom („Pravidlá trhu“), ktorý by mal pozostávať so zmien, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe na trhu s elektrinou a trhu s plynom. V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť, že návrh novely Pravidiel trhu by mal upravovať najmä, nie však výlučne, nasledovné oblasti: 1. všetky zainteresované subjekty by mali v zmysle Pravidiel trhu používať energetické jednotky; 2. prehodnotiť jednotlivé informácie uvádzané v rámci zmluvy o dodávke elektriny a plynu a zvážiť potrebu ich zahrnutia v rámci zmluvy alebo nahradiť ich poskytovanie prostredníctvom webového sídla dodávateľa alebo na žiadosť odberateľa; 3. prehodnotiť povinnosť dodávateľa poskytovať odberateľom informácie o členení ceny na každej faktúre, resp. stanoviť túto povinnosť len na informáciu o rozdelení jednotkovej ceny alebo nahradiť ich poskytovanie prostredníctvom webového sídla dodávateľa alebo na žiadosť odberateľa; 4. v záujme rozšírenia možností poskytovania rôznorodých produktov pre odberateľov zvážiť možnosť uhrádzať preddavkové platby v nižšej frekvencii (napríklad štvrťročne, polročne); zároveň umožniť výpočet preddavkov pre odberateľov elektriny alebo plynu v domácnosti so zohľadnením niekoľkoročného priemeru spotreby s cieľom eliminovať negatívny dopad na zákazníka z titulu neštandardne nízkych/vysokých spotrieb v jednom vyúčtovacom období; 5. zaviesť väčšiu flexibilitu v procese zisťovania spotrebovanej elektriny a plynu a stanoviť samoodpočet meradla odberateľom ako rovnocenný spôsob zistenia stavu meradla (so zachovaním kontroly stavu meradla prevádzkovateľom distribučnej sústavy alebo siete) a obmedziť použitie typových diagramov len v prípadoch, ak nie sú k dispozícii ani údaje zo samoodpočtu; 6. zjednotiť ustanovenia a povinnosti jednotlivých zainteresovaných subjektov v procese zisťovania spotrebovanej elektriny a plynu, vrátane povinností týkajúcich sa vystavenia vyúčtovania spotreby elektriny alebo plynu a jeho obsahových náležitostí s cieľom zjednotiť ustanovenia týkajúce sa merania spotreby elektriny a plynu; 7. podrobnejšie špecifikovať ustanovenie ohľadne každoročného zisťovania stavu meradla a zisťovania stavu meradla mimo pravidelných cyklov (zmena regulovanej ceny alebo zmena dodávateľa); 8. zjednotiť možnosť dodávateľa elektriny alebo plynu požadovať prerušenie alebo obmedzenie distribúcie elektriny alebo plynu (a tomu zodpovedajúce právo/povinnosť prevádzkovateľa sústavy alebo siete) v prípade, ak bola porušená zmluva o združenej dodávke plynu alebo elektriny aj v prípade porušenia samostatnej zmluvy o dodávke plynu alebo elektriny uzavretej medzi dodávateľom a odberateľom. 9. v záujme rozvoja trhu s plyn spružniť proces nominácie distribúcie plynu a renominácie distribúcie plynu a vyvažovanie siete; 10. s cieľom zrýchlenia zmeny dodávateľa komplexne prehodnotiť ustanovenia týkajúce sa zmeny dodávateľa, najmä jednoznačne zadefinovať jednotlivé inštitúty vrátane žiadosti o zmenu dodávateľa a jej náležitostí, ktoré by mali byť povinnou súčasťou vyúčtovacej faktúry; stanoviť, že pôvodný dodávateľ oboznamuje nového dodávateľa a odberateľa o dôvodoch podania námietky; špecifikovať počítanie lehôt (osobitne v prípade práva odberateľa na odstúpenie od zmluvy a práva výpovede zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu pri zmene ceny alebo obchodných podmienok); v prípade, ak je zmluva uzatvorená s účinnosťou v iný deň ako prvý deň v mesiaci stanoviť, že dodávateľ v prípade výpovede musí pokračovať v dodávke do konca kalendárneho mesiaca alebo umožniť zmenu dodávateľa z pohľadu prevádzkovateľa siete (a zodpovedajúcu zmenu zmluvy o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, ktorú má uzatvorenú dodávateľ) v iný deň ako v prvý deň mesiaca; špecifikovať rozsah splnomocnenia na výpoveď zmluvy v záujme zamedzenia opakovanej žiadosti o zmenu dodávateľa alebo žiadostí o zmenu dodávateľa podávaných viacerými dodávateľmi v mene jedného odberateľa; dodefinovať rozsah jednotnej technickej špecifikácie a údajov v nej uvedených; prehodnotiť možnosť stanovenia jednotnej výpovednej lehoty v prípade automatickej prolongácie zmluvy o dodávke elektriny alebo plynu na dobu určitú; zjednotiť proces zmeny dodávateľa a zmeny bilančnej skupiny; spružniť proces zabezpečenia prístupu do distribučnej siete pre nového dodávateľa ako aj právo dohodnúť si odlišnú distribučnú kapacitu v prípade zmeny dodávateľa; 11. v nadväznosti na inštaláciu inteligentných meradiel zvážiť, aby odberateľom, ktorí nemajú skúsenosť s týmito meradlami nebol po prechodnú dobu vyhodnocovaný účinník, resp. prekročenie mesačného maxima; 12. prehodnotiť postup evidencie zraniteľných odberateľov plynu v domácnosti v nadväznosti na praktickú aplikáciu tohto inštitútu. V tejto súvislosti Spoločnosť zotrváva na svojich návrhoch zaslaných Úradu prostredníctvom listu č. GPE/52/2016 a GPE/53/2016 z 31. marca 2016. Spoločnosť je tiež pripravená poskytnúť Úradu ďalšiu súčinnosť pri príprave Odoslaná Detail
SPP-D (SPP - distribúcia, a.s.) 1. Odstránenie nedostatkov súčasnej právnej úpravy 1.1 Úprava prílohy č. 12 – výpočet referenčnej ceny plynu V prílohe č. 12 navrhujeme jednak úpravu výpočtu referenčnej ceny plynu pre účely obchodného vyvažovania distribučnej siete a jednak zavedenie osobitnej referenčnej ceny pre neoprávnené odbery plynu. V súčasnosti sa totiž škoda za neoprávnený odber plynu počíta (podľa vyhlášky MHSR č. 449/2012 Z. z.) za použitia rovnakej (veľkoobchodnej) referenčnej ceny, ktorá sa používa na zúčtovanie odchýlok medzi SPP-D a dodávateľmi plynu, čo je zjavná nesprávnosť. Vedie to k tomu, že odberateľom sa v niektorých prípadoch viac oplatí odoberať plyn neoprávnene za referenčnú cenu, namiesto odoberania plynu od dodávateľov za maloobchodnú cenu. Objavujú sa prípady opakovaných neoprávnených odberov, pretože cena za neoprávnený odber je nižšia ako cena u dodávateľa plynu. Konkrétne, navrhujeme nasledujúce úpravy: „Príloha č. 12 k vyhláške č. 24/2013 Z. z. VÝPOČET REFERENČNEJ CENY PLYNU PRE ÚČELY OBCHODNÉHO VYVAŽOVANIA DISTRIBUČNEJ SIETE Referenčná cena plynu sa vypočíta podľa vzorca R = P + Kp, kde R - referenčná cena plynu v eurách za MWh, P - cena plynu produktu NCG uverejnená na webovom sídle http://www.eex.com/en v časti Natural Gas / Daily Reference Price & Index v tabuľke Spot Market / Daily Reference Price v riadku NCG, uverejnená deň pred dňom finančného vyrovnania na účely obchodného vyvažovania podľa § 61 ods. 4, Kp - je koeficient zohľadňujúci medzinárodnú prepravu plynu na územie Slovenskej republiky, ktorý je ustanovený vo výške 1,25 eur/MWh. VÝPOČET REFERENČNEJ CENY PLYNU PRE ÚČELY VÝPOČTU ŠKODY SPÔSOBENEJ NEOPRÁVNENÝM ODBEROM PLYNU (1) pre odberné miesta odberateľov plynu mimo domácnosti Referenčná cena plynu sa vypočíta podľa vzorca R = (P + Kp) x Kd kde R - referenčná cena plynu v eurách za MWh, P - cena plynu produktu NCG uverejnená na webovom sídle http://www.eex.com/en v časti Natural Gas / Daily Reference Price & Index v tabuľke Spot Market / Daily Reference Price v riadku NCG, uverejnená deň pred dňom finančného vyrovnania na účely obchodného vyvažovania podľa § 61 ods. 4, Kp - je koeficient zohľadňujúci medzinárodnú prepravu plynu na územie Slovenskej republiky, ktorý je ustanovený vo výške 1,25 eur/MWh.“ Kd – koeficient ceny plynu z distribučnej siete, ktorý je ustanovený na hodnotu 1,36 (2) pre odberné miesta odberateľov plynu v domácnosti Referenčná cena plynu sa určí ako najnižšia zo sadzieb za odobratý plyn vrátane DPH (v €/MWh) pre regulované tarify domácností, uvedené v cenníku dodávateľa plynu, ktorý plní úlohy dodávateľa poslednej inštancie.“ Odôvodnenie: Úprava referenčnej ceny pre účely obchodného vyvažovania zohľadňuje koeficient prepravy plynu vo výške 1,25 eur/MWh, pretože aktuálna výška referenčnej ceny (len cena na NCG) nezodpovedá veľkoobchodnej cene na Slovensku. Na Slovensku nie je možné veľkoobchodne nakúpiť plyn za cenu NCG. Referenčná cena sa používa na obchodné dorovnanie plynu s prevádzkovateľom distribučnej siete vo viacerých procesoch. V tomto prípade by mala byť zachovaná finančná neutralita, čo za súčasnej výšky referenčnej ceny nie je možné. Pôvodné znenie pravidiel trhu s plynom rátalo aj s koeficientom prepravy, avšak do súčasnosti bol na úrovni 0. Navrhovaná výška koeficientu prepravy (1,25 eur/MWh) je prebraná z § 11 ods. 8 vyhlášky Úradu č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve. Ďalej navrhujeme zaviesť osobitnú referenčnú cenu za neoprávnený odber plynu, ktorá by bola iná od referenčnej ceny pre účely obchodného vyvažovania. Referenčná cena pre účely obchodného vyvažovania je veľkoobchodná cena. Veľkoobchodný predaj je možné realizovať za cenu blízko referenčnej cene iba v prepravnej sieti spoločnosti Eustream. Preto navrhujeme zaviesť referenčnú cenu pre neoprávnené odbery, nakoľko neoprávnený odber vzniká v distribučnej sieti resp. na koncovom odbernom mieste, kde je cena plynu výrazne odlišná (aj to aj v prípade normálnej dodávky plynu). Za súčasnej výšky referenčnej ceny boli odberatelia motivovaní k neoprávnenému odberu, nakoľko referenčná cena je tak nízka, že sa odberateľom viac oplatí odoberať plyn neoprávnene ako objednať plyn u dodávateľa. Stanovenie referenčnej ceny neoprávneného odberu plynu navrhujeme osobitne pre domácnosti a osobitne pre mimo domácnosti. Výpočet referenčnej ceny neoprávneného odberu plynu pre mimo domácnosti obsahuje koeficient ceny plynu z distribučnej siete, ktorý vychádza z cenníkov dodávateľov plynu. 1.2 Clearing pre S a V a pre opravy C - § 56 ods. 9 a (nový) ods. 10 a príloha č. 14 Navrhujeme nasledujúce úpravy a doplnenie daných ustanovení : „(9) Po vykonaní odpočtu podľa § 56 ods. 4 písm. a) alebo b) na odberných miestach s meraním typu C prevádzkovateľ distribučnej siete vypočíta rozdiel medzi množstvom plynu distribuovaným do jednotlivých odberných miest a množstvom plynu, ktoré bolo priradené prostredníctvom diagramu do týchto odberných miest na základe predpokladaného množstva plynu, ktoré bolo od posledného odpočtu používané na stanovenie odobraného množstva plynu pomocou diagramu. Ak sa zistí, že množstvo plynu, ktoré bolo priradené pomocou diagramu, je nižšie ako množstvo distribuovaného plynu určené odpočtom vykonaným podľa § 56 ods. 4 písm. a) alebo b), užívateľ distribučnej siete odkúpi od prevádzkovateľa distribučnej siete množstvo plynu vo výške vypočítaného rozdielu za cenu plynu, ktorá sa vypočíta podľa prílohy č. 14. Ak sa zistí, že množstvo plynu, ktoré bolo priradené pomocou diagramu, je vyššie ako množstvo distribuovaného plynu určené odpočtom vykonaným podľa § 56 ods. 4 písm. a) alebo b), prevádzkovateľ distribučnej siete odkúpi množstvo plynu vo výške vypočítaného rozdielu za cenu plynu, ktorá sa vypočíta podľa prílohy č. 14. Obdobne sa postupuje v prípade, ak sa dodatočne zistí, že odpočet na odbernom mieste s meraním typu C nebol správny a je potrebné vysporiadať rozdiel v množstve plynu medzi nesprávnym odpočtom a jeho opravou. (10) V prípade, ak sa dodatočne zistí, že odpočet na odbernom mieste s meraním typu A alebo B nebol správny, rozdiel v množstve plynu medzi nesprávnym odpočtom a jeho opravou sa medzi prevádzkovateľom distribučnej siete a užívateľom distribučnej siete vysporiada za cenu plynu podľa prílohy č. 14.“ „Príloha č. 14 k vyhláške č. 24/2013 Z. z. ZÚČTOVANIE ROZDIELOV V ODBERE PLYNU V ODBERNÝCH MIESTACH (navrhujeme odstrániť text: s meraním typu C) Cena plynu pre vysporiadanie rozdielov na odberných miestach (navrhujeme odstrániť text: s meraním typu C) sa vypočíta podľa vzorca R=P×M kde R – cena určená v eurách za MWh, P – aritmetický priemer denných referenčných cien pre účely obchodného vyvažovania distribučnej siete podľa prílohy číslo 12, platných pre jednotlivé dni v období od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po vykonaní predchádzajúceho odpočtu do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bol na odberných miestach (navrhujeme odstrániť text: s meraním typu C) vykonaný (navrhujeme odstrániť text: fyzický) odpočet, M – množstvo plynu určené v MWh.“ Odôvodnenie: Navrhovaná úprava je spresnenie znenia, nakoľko znenie nezohľadňuje také opravy spotreby, ktoré sú podmienené uznanými reklamáciami odberateľov plynu. Takéto znenie jednoznačne určuje vysporiadanie plynu medzi dodávateľom plynu a prevádzkovateľom distribučnej siete v prípade, že sa na základe uznanej reklamácie odberateľa zmení spotreba plynu. 1.3 Spresnenie úpravy prekročenia Dmax Navrhujeme nasledujúce úpravy a doplnenie daných ustanovení: „§ 51 Prekročenie dennej distribučnej kapacity na odbernom mieste (1) Prekročenie dohodnutej dennej distribučnej kapacity na odbernom mieste sa nespoplatňuje platbou za prekročenie kapacity a) do výšky 5 % prekročenia dohodnutej dennej distribučnej kapacity v mesiacoch január, február, marec, október, november a december, b) do výšky 10 % prekročenia dohodnutej dennej distribučnej kapacity v mesiacoch apríl, máj, jún, júl, august a september. (2) Ak užívateľ distribučnej siete prekročí dohodnutú dennú distribučnú kapacitu o hodnotu vyššiu, ako je uvedené v odseku 1, uhradí prevádzkovateľovi distribučnej siete platbu za prekročenie tejto kapacity, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“ Odôvodnenie: Jedná sa o spresnenie znenia. 2. Podnety vyplývajúce z vývoja na trhu s plynom od roku 2013, ktoré vyžaduje prax 2.1 Údaje o koncových odberateľoch pre PDS - § 50 (nový) ods. 13 „(13) Užívateľ distribučnej siete, ktorý je dodávateľom plynu, poskytuje prevádzkovateľovi distribučnej siete údaje potrebné na výkon činností prevádzkovateľa distribučnej siete, najmä kontaktné údaje koncových odberateľov plynu, s ktorými má príslušný dodávateľ plynu uzatvorenú zmluvu o dodávke plynu.“ Odôvodnenie: Prevádzkovateľ distribučnej siete (PDS) vykonáva na žiadosť koncových odberateľov plynu resp. ich dodávateľov plynu viacero úkonov na odberných miestach – napr. montáž meradla, demontáž meradla, riadne a mimoriadne odpočty atď. Aby bolo možné dané úkony uskutočniť je potrebné spravidla dopredu kontaktovať príslušného odberateľa plynu a dohodnúť s ním termín uskutočnenia príslušného úkonu, ktorý by mu vyhovoval. PDS preto nevyhnutne potrebuje kontaktné údaje na príslušných odberateľov plynu. V opačnom prípade sú odberatelia plynu nespokojní, že ich PDS dopredu nekontaktoval a príslušný úkon vykonal bez ich vedomia. 2.2 Stransparentnenie prenášania poplatku za prístup do distribučnej siete na koncových odberateľov plynu Navrhujeme nasledujúci nový odsek 13 v § 50: „(13) Denná distribučná kapacita účastníka trhu s plynom, ktorý má s prevádzkovateľom distribučnej siete uzatvorenú zmluvu o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu, na súhrnnom vstupnom bode distribučnej siete zodpovedá súhrnu denných distribučných kapacít na jemu priradených odberných miestach. Pre odberné miesta, pre ktoré sa hodnota dennej distribučnej kapacity zmluvne nedojednáva, sa tento údaj nahradí určenou hodnotou dennej distribučnej kapacity zverejnenou prevádzkovateľom distribučnej siete.“ Doplnenie je rozšírenie aktuálneho znenia súčasného ods. 8 (§50). V súvislosti s navrhovaným doplnením navrhujeme tiež vypustenie § 42 ods. 2 písm. e). 2.3 Navrhujeme podmienenie ukončenia zmluvy o dodávke plynu fyzickou demontážou meradla Odôvodnenie: V prípade, ak odberateľ ukončuje odber plynu, môže v súčasnosti ukončiť zmluvu o dodávke bez toho, aby meradlo následne sprístupnil. Odberatelia, ktorým skončila zmluva o dodávke plynu zvyčajne nie sú nijako motivovaní sprístupniť meradlo na jeho demontáž, nakoľko už vo vzťahu k dodávateľovi plynu nemajú žiadne záväzky. Pre prevádzkovateľa distribučnej siete to prakticky znamená, že nie je schopný meradlo demontovať a technicky zabezpečiť bezpečné ukončenie odberu plynu na odbernom mieste. Z uvedeného dôvodu by podmienkou pre ukončenie zmluvy o dodávke plynu malo byť predchádzajúce sprístupnenie meradla odberateľom za účelom vykonania jeho demontáže t.j. v Pravidlách trhu s plynom by malo byť jednoznačne stanovené, že zmluva o dodávke plynu končí až sprístupnením meradla a fyzickou demontážou meradla na odbernom mieste. Dodávateľ plynu má stále možnosť nechať vykonať na odbernom mieste prerušenie dodávky plynu (vrátane uplatnenia fikcie prerušenia podľa § 50 ods.11 Pravidiel trhu s plynom). 2.4 Predĺženie lehoty, po ktorej sa uplatní fikcia prerušenia distribúcie plynu - § 50 ods. 11 „(11) Voči dodávateľovi plynu je distribúcia plynu považovaná za prerušenú alebo obmedzenú vykonaním prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu podľa odseku 10, najneskôr uplynutím 30. dňa po doručení žiadosti dodávateľa plynu o prerušenie alebo obmedzenie distribúcie plynu. K dátumu prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu prevádzkovateľ distribučnej siete určí stav určeného meradla na príslušnom odbernom mieste a tento stav odovzdá príslušnému dodávateľovi plynu, a to do siedmich dní od prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu.“ Odôvodnenie: Tridsať dní od doručenia žiadosti dodávateľa plynu o prerušenie distribúcie umožní PDS vykonať viac pokusov o fyzické znemožnenie odberu plynu a vyhnúť sa tak uplatneniu fikcie prerušenia, ktorá by mala byť krajným riešením aplikovateľným výhradne v prípade, že sa distribúcia plynu nepodarí ani po viacerých pokusoch prerušiť fyzicky. 2.5 Odstránenie možnosti presunu nevyužitej distribučnej kapacity medzi užívateľmi distribučnej siete – vypustenie § 50 ods. 9 Odôvodnenie: Distribučná kapacita pre každé jednotlivé odberné miesto súvisí s technickou kapacitou v danom bode distribučnej siete a teda prenášanie distribučnej kapacity z jedného odberného miesta na iné nie je zásadne z hľadiska technických možností distribučnej siete možné. Technická kapacita distribučnej siete sa totiž posudzuje pre každú žiadosť o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu samostatne a v závislosti od tejto technickej kapacity (technických možností distribučnej siete) sa určuje aj denná distribučná kapacita pre príslušné odberné miesto. Navyše, zmluva o prístupe do distribučnej siete a distribúcii plynu sa uzatvára pre konkrétne odberné miesto, pričom v tejto zmluve je dohodnutá distribučná kapacita na celé obdobie trvania zmluvy len pre dané odberné miesto. Preto nie je možný „presun“ distribučnej kapacity medzi jednotlivými odbernými miestami, čo sa ani v praxi doposiaľ nestalo resp. nemohlo stať. Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) Podnety sa týkajú nasledovných oblastí: Podnet č. 1 : Zriadenie nezávislého operátora trhu s plynom Pretože v schválenej Regulačnej politike na roky 2017 – 2021 v časti 3. Regulácia v plynárenstve sa v ustanovení 3.2. Priority regulačnej politiky na nadchádzajúce regulačné obdobie v bode 11 uvádza: „V spolupráci s účastníkmi trhu s plynom zvážiť zmenu systému platieb za odchýlky v plynárenstve, vrátane možnosti zmeny zodpovednosti za obchodné vyvažovanie sietí zo súčasného stavu na verejnou inštitúciou kontrolovaného nezávislého operátora trhu.“ navrhujeme v rámci úpravy primárnej legislatívy Zákona 251/2012 Z.z. o energetike a sekundárnej legislatívy Vyhlášky 24/2013 Z.z. zriadiť nezávislého operátora trhu s plynom na zúčtovanie odchýlok a súvisiacich činností vrátane krátkodobého trhu s plynom (paralelne ako je zriadený OKTE v elektroenergetike). Inšpiráciou je model OTE v Českej republike: Operátor trhu s plynom by pre potreby trhu s plynom mal povinnosť okrem iného najmä zabezpečiť: • organizovanie krátkodobého trhu s plynom a v spolupráci s prevádzkovateľom prepravnej siete vyrovnávací trh s plynom, • vyhodnocovanie odchýlky za celé územie Slovenskej republiky (t.j. spoločne odchýlka vznikajúca na preprave a distribúcii – porovnanie vstup preprava výstup odberné miesto OM) • na základe vyhodnotenia odchýlok zabezpečovať ich zúčtovanie a vysporiadanie • organizovanie krátkodobého trhu s nevyužitou flexibilitou (služba flexibility prostredníctvom akumulácie v plynárenskej sústave je poskytovaná prevádzkovateľom prepravnej siete) Vychádzame z modelu balancingu v Českej republike: • Vyvažovanie a vyhodnocovanie odchýlky za plyn úplne, alebo čiastočne určený pre spotrebu koncových odberateľov na území SR bude vykonávať nezávislý operátor trhu s plynom. • Balancing, vyvažovanie a vyhodnocovanie odchýlky pri doprave prepravnou sústavou z hraničného bodu do hraničného výstupného bodu bez prístupu na virtuálny bod, t.j. pre prepravu plynu, ktorý nie je určený na konečnú spotrebu na území SR bude vykonávať prepravca – eustream a.s.. Odôvodnenie: Zavedenie organizovaného krátkodobého trhu s plynom pre potreby účastníkov trhu s plynom na území SR a zavedenie v okolitých krajinách fungujúceho, nediskriminačného a transparentného systému vyvažovania vnútroštátnej plynárenskej siete t.j. prepravy a distribúcie spoločne jedným nezávislým operátorom. Návrh zároveň vychádza zo schválenej Regulačnej politiky na roky 2017 – 2021. Nariadenie Komisie č. 312/2014 z 26. marca 2014 o vytvorení sieťového predpisu na vyvažovanie plynu v prepravných sieťach do sekundárnej legislatívy (ďalej len „Nariadenie 312/2014“) Podnet č.2 : Aplikácia Nariadenia 312/2014 Ustanovenia uvedeného Nariadenia 312/2014 je nutné aplikovať do našej sekundárnej legislatívy Vyhlášky 24/2013 Z.z., vrátane definícií odchýlky v prepravnej sieti, systému jej vyhodnocovania... stanovenia flexibility prostredníctvom akumulácie v prepravnej sieti t.j. stanovenie povolenej/prípustnej odchýlky v prepravnej sieti, stanovenie hodnoty „malej úpravy“ pre určenie marginálnej nákupnej/predajnej ceny. Podnet č.2a : Stanovenie povolenej/prípustnej odchýlky v prepravnej sieti Doplnenie Vyhlášky 24/2013 Z.z. § 41 Prístup k akumulácii plynu v prepravnej sieti odsekom 3) – (obdobne ako je riešený prístup k akumulácii plynu v distribučnej sieti v § 43 a § 59 ) nasledovne: „(3) Využívanie akumulácie plynu v prepravnej sieti účastníkom trhu s plynom je zahrnuté v povolenej dennej odchýlke. Povolená denná odchýlka pre užívateľa prepravnej siete je určená vo výške 5% zo zmluvne dohodnutej dennej prepravnej kapacity užívateľa prepravnej siete.“ Odôvodnenie: Uvedenie Nariadenia 312/2014 do plynárenskej praxe v SR. V distribučnej sieti SPP-distribúcia je povolená odchýlka 5% - § 59 ods.4). Pre porovnanie, vychádzajúc z modelu vyhodnocovania a vysporiadavania odchýlok a využívania flexibility prostredníctvom akumulácie plynu v plynárenskej sieti v Českej republike, kde je vyvažovaná plynárenská sústava ako taká (t.j. vyhodnocuje sa spoločne odchýlka vznikajúca na preprave a distribúcii – porovnanie vstup preprava výstup odberné miesto OM): • podľa „českej Vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem“ je flexibilita pre odberné miesta stanovená na úrovni 4,979 % rezervovanej dennej kapacity . Podnet č.2b : Stanovenie hodnoty „malej úpravy“ pre určenie marginálnej nákupnej/predajnej ceny uplatňovanej na účely výpočtu denného poplatku za odchýlku v prepravnej sieti Navrhujeme aplikovať do našej sekundárnej legislatívy Vyhlášky 24/2013 Z.z., ustanovenia uvedeného Nariadenia 312/2014 vrátane stanovenia hodnoty „malej úpravy“ pre určenie marginálnej nákupnej/predajnej ceny uplatňovanej na účely výpočtu denného poplatku za odchýlku v prepravnej sieti. V aktuálne platnom Cenníku prepravy spoločnosti eustream je malá úprava vo vzorci pre výpočet denného poplatku za odchýlku, stanovená vo výške 10%. Odôvodnenie: „Malá úprava“ má byť navrhnutá tak, aby v súlade s bodom 6. článku 22 Nariadenia, okrem iného, nespôsobovala vystavenie užívateľov siete nadmernému finančnému vplyvu denných poplatkov za odchýlku a má byť stanovená vo výške maximálne 10%. Pre porovnanie, vychádzajúc z modelu vyhodnocovania a vysporiadavania odchýlok v plynárenskej sieti v Českej republike, kde je vyvažovaná plynárenská sústava ako taká (t.j. vyhodnocuje sa spoločne odchýlka vznikajúca na preprave a distribúcii – porovnanie vstup preprava výstup odberné miesto OM): • Podľa „českej Vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem“ je v závislosti od veľkosti systémovej odchýlky malá úprava len v rozmedzí od 2 – 5 % Podnet č.3 : Zavedenie jednotarifných východiskových sadzieb na vstupných /výstupných bodoch prepravy bez členenia do skupín podľa objednanej dennej kapacity Nariadenia Európskeho parlamentu a Európskej komisie vzťahujúce sa k plynárenským prepravným sieťam: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009, o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn (ďalej len „Nariadenie 715/2009“) Nariadenie Komisie č. 984/2013 zo 14. októbra 2013, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach (ďalej len „Nariadenie 984/2013“) Nariadením 715/2009 sa stanovujú nediskriminačné pravidlá pre podmienky prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn s ohľadom na zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu s plynom, vrátane stanovenia prepravných taríf nediskriminačným spôsobom bez krížových dotácií medzi užívateľmi sietí (Článok 13) . Cieľom Nariadenia 984/2013 je zaviesť štandardizované mechanizmy tzv. „aukčný postup“ prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach. Ustanovenia uvedených Nariadení 715/2009 a 984/2013 je nutné aplikovať aj do pripravovanej zmeny Vyhlášky 24/2013 Z.z. - t.j. zaviesť štandardizované mechanizmy prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach. Štandardizovaný mechanizmus prideľovania kapacity zahŕňa aukčný postup pre príslušné prepojovacie body v rámci Únie a produkty štandardnej cezhraničnej kapacity, ktoré sa budú ponúkať a prideľovať. Vrátane postupov, termínov a stanovenia vstupnej ceny do aukcie a tiež výšky aukčnej prirážky. Zavedenie jednotarifných východiskových sadzieb na vstupných /výstupných bodoch prepravy bez členenia do skupín podľa objednanej dennej kapacity, táto tarifa bude potom vstupovať do aukcií na nákup kapacity na prepojovacích /cezhraničných bodoch prepravnej siete. Odôvodnenie: Pri uvedených aukciách sa obchoduje tzv. „zoskupená kapacita“, ktorá sa skladá z príslušnej vstupnej a výstupnej kapacity na obidvoch stranách každého prepojovacieho bodu, to znamená, že v prípade aukcií na nákup prepravných kapacít na cezhraničných bodoch je základnou „vyvolávacou cenou“ v aukcii súčet cenníkových taríf prepravcov na obidvoch stranách prepojovacieho bodu. V zmysle Nariadenia 984/2013 Čl.3 bod 13. „vyvolávacia cena“ znamená oprávnenú spodnú hranicu ceny v aukcii, čo však v prípade slovenského prepravcu Eustream neplatí, nakoľko v zmysle aktuálne platného URSO-m schváleného Cenníka prepravcu Eustream, a.s. bod 3.17 do aukcií vstupuje zo 4 tarifných skupín ako vyvolávacia cena Ten1/Tex1, de facto najvyššia cena cenníka (rozdiel oproti tarife Ten2/Tex2 je zanedbateľný avšak pri porovnaní s najlacnejšou tarifou Ten4/Tex4 je táto tarifa vyššia takmer o 100%). Tento fakt je jeden z dôvodov, prečo by mal byť cenník slovenského prepravcu jednotarifný na každom vstupnom/výstupnom bode, pretože slovenským odberateľom plynu vstupuje priamo do fixných nákladov a neúmerne predražuje nákup zemného plynu, čím sú najmä priemyselní odberatelia plynu znevýhodnení oproti zahraničnej konkurencii. Viactarifný systém na jednom prepojovacom bode podľa objednanej prepravnej kapacity je diskriminačný v zmysle Nariadenia 715/2009 Čl. 13 a Čl. 14 ods. 1 písm. a) a naviac v aukciách podľa Nariadenia 984/2013 neuplatniteľný. Opodstatnenosť rôznych úrovní taríf za rovnaké služby na tom istom prepojovacom bode podľa objednanej kapacity napadla aj Európska komisia v EU PILOT č.8073/15/ENER. Prepravné tarify v SR sú vzhľadom k uvedenému jedny z najvyšších, s negatívnym vplyvom na konkurencieschopnosť priemyslu SR, preto pokladáme tento návrh na zmenu sekundárnej legislatívy za zásadný, nakoľko aj v schválenej Regulačnej politike na regulačné obdobie 2017 – 2021 je uvedené: v kapitole 1. Východiská regulačnej politiky: - Odstavec 5 na str.8 „Dôležitou úlohou je zabezpečiť primerané ceny energií pre priemyselných odberateľov tak, aby boli zachované transparentné a nediskriminačné regulačné princípy a aby neexistovali krížové dotácie. Týmto spôsobom je podporená konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a podnikateľov.“ - V časti Ciele regulačnej politiky na nadchádzajúce regulačné obdobie na str. 9 „2. Zabezpečiť vhodnými regulačnými metódami primerané ceny pre všetkých odberateľov s dôrazom na ochranu zraniteľných odberateľov a zabezpečenie konkurencieschopnosti priemyselných odberateľov. „ „4. Dosiahnuť správne vnímanie regulácie s dôrazom na fakt, že regulácia sa vykonáva v súlade s pravidlami Európskej únie a vždy zabezpečuje pokrytie všetkých nákladov a primeraný zisk. „ - V časti Priority regulačnej politiky na nadchádzajúce regulačné obdobie na str.10 „2. Sústavne sledovať a vyhodnocovať vplyv všetkých regulovaných cien na všetkých účastníkov trhu s elektrinou a plynom. „ V kapitole 3. Regulácia v plynárenstve - v časti 3.2. Priority regulačnej politiky na nadchádzajúce regulačné obdobie na str.36 „14. Sledovať a vyhodnocovať vplyv regulovaných cien na účastníkov trhu s plynom a ich optimalizáciou, stabilizáciou a predvídateľnosťou zabezpečiť primeranosť cien plynu pre zraniteľných odberateľov a konkurencieschopnosť priemyselných odberateľov.“ - V časti 3.4 Rozsah cenovej regulácie pre jednotlivé regulované činnosti v plynárenstve, časť Prístup do prepravnej siete a preprava plynu odstavec 3, druhá veta na str. 43 „Pre nadchádzajúce regulačné obdobie sa prehodnotí doterajšia tarifná štruktúra cien za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu z hľadiska potrieb trhu s plynom a skladby existujúcich a potenciálnych užívateľov prepravnej siete.“ Odoslaná Detail
ZSE Energia (ZSE Energia, a.s.) V súvislosti s novou Regulačnou politikou na regulačné obdobie 2017-2021 a vzhľadom na doterajšie skúsenosti z praxe predkladáme nasledovné pripomienky viažuce sa nielen k súčasnému platnému zneniu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z. v znení neskorších zmien, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. Elektrina 1. Na strane 22 v bode 1) Regulačnej politiky na regulačné obdobie 2017-2021 sa uvádza možnosť jedného výkupcu OZE. Zavedenie jedného výkupcu považujeme za neefektívne, pretože by sa tým skomplikoval proces výkupu, nakoľko by ZSE Energia ako výkupca elektriny na straty nemohol vykúpené elektrinu priamo online merať. V konečnom dôsledku by systém jedného výkupcu elektriny z OZE a VKÚV bol pre Slovensko drahší. 2. Na str. 20 Regulačnej politiky na regulačné obdobie 2017 – 2021 sa píše: „Výrobcovia môžu úrad požiadať o vydanie záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a na jej základe celú produkciu elektriny z týchto zdrojov ponúknuť na voľnom trhu s elektrinou (v celej Európskej únii)). Nie je nám zrejmé, ako by sa uvedené malo v praxi riešiť, napr. ako sa bude vyhodnocovať odchýlka, kto ju zaplatí, ak by išlo o predaj na inom vzdialenom členskom štáte EÚ. 3. V súlade s benchmarkom okolitých krajín navrhujeme, aby interval vyhodnocovania odchýlok bol zosúladený s intervalom obchodovania. Vo stávajúcom modeli nie je obchodník schopný vybilancovať svoju dodávku so spotrebou, respektíve nie sú mu dané adekvátne nástroje k riadeniu 15-minútovej odchýlky. Ako prvú alternatívu navrhujeme hodinové obchodovanie aj vyhodnocovanie odchýlok, alternatívne potom 15- minútové obchodovanie aj vyhodnocovanie odchýlok. K zváženiu dávame aj možnosť zavedenia 15-minútového diagramu TDO. 4. Doplniť do Pravidiel trhu možnosť mesačnej vyúčtovacej faktúry v prípade IMS, ak zákazník nepožaduje 11 mesačné preddavkové platby. 5. Mnoho významných ustanovení nie je zahrnutých vo vyhláške alebo inom pripomienkovateľnom právnom predpise, ale sú obsiahnuté v prevádzkových poriadkoch, ktoré sú spravidla nepripomienkovateľné. Cieľom novej Regulačnej politiky je predložiť taký Prevádzkový poriadok, ktorý bude jednoznačný a zrozumiteľný pre všetkých účastníkov trhu. Navrhujeme zaviesť možnosť pre dotknuté tretie strany predkladať pripomienky k vzorovému prevádzkovému poriadku. 6. Navrhujeme, aby sa za elektrinu, ktorá je preukázateľne dodaná do sústavy oddelene od prenosovej sústavy SR, nehradili poplatky za systémové služby (dovoz elektriny do ostrova). V nadväznosti na akceptovanie tohto návrhu do Vyhlášky č. 24/2014 Z.z. je potrebné následne meniť aj príslušné ustanovenia vo Vyhláške č. 221/2014 Z.z. 7. Na základe skúseností s inštitútom dodávateľa poslednej inštancie navrhujeme nasledovnú zmenu v § 36 ods. 15: (15) Dodávka poslednej inštancie zaniká uplynutím troch mesiacov od jej začatia; ak odberateľ elektriny počas trvania dodávky poslednej inštancie nepostupoval podľa odsekov 13, 14 a 17, no po uplynutí troch mesiacov naďalej odoberá elektrinu zo sústavy a za túto riadne uhrádza dodávateľovi elektriny, ktorý mu zabezpečoval dodávku elektriny poslednej inštancie, ním predpísané platby podľa odchodných podmienok pre dodávku elektriny, považuje sa jeho odber elektriny za odber elektriny na základe konkludentne uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke elektriny na dobu neurčitú v sadzbe, produkte alebo cene určenej dodávateľom elektriny zodpovedajúcej odhadovanej ročnej spotrebe odberateľa elektriny a spôsobu využitia elektriny. Ak odberateľ elektriny v domácnosti po skončení dodávky poslednej inštancie zostane v bilančnej skupine dodávateľa poslednej inštancie, dodávateľ poslednej inštancie odberateľovi elektriny v domácnosti vráti rozdiel medzi cenou za dodávku poslednej inštancie a cenou zmluvne dohodnutou v zmluve o združenej dodávke elektriny platnou po skončení dodávky poslednej inštancie. Plyn: 1. Podľa § 60 o výpočte dennej odchýlky užívateľa distribučnej siete je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný oznámiť užívateľom distribučnej siete do 14. hodiny daného dňa vypočítanú dennú odchýlku za predchádzajúci plynárenský deň, pričom množstvo plynu odobraté užívateľom distribučnej siete sa určí ako súčet skutočne nameranej hodnoty spotreby plynu, ak ide o odberné miesta s meraním typu A, a skutočne nameranej alebo určenej hodnoty spotreby plynu, ak ide o odberné miesta s meraním typu B, a určenej hodnoty spotreby plynu, ak ide o odberné miesta s meraním typu C. Navrhujeme doplniť do vyhlášky jasne stanovený mechanizmu výpočtu množstva plynu odobratého užívateľom v prípade, že prevádzkovateľ distribučnej siete neuvádza množstvo skutočne nameranej hodnoty spotreby plynu na odberných miestach s meraním typu A. 2. V tejto súvislosti tiež navrhujeme do vyhlášky obsiahnuť aj mechanizmus fixovania dennej odchýlky. Podľa § 60 prevádzkovateľ distribučnej siete zároveň oznámi znamienko systémovej odchýlky siete za predchádzajúci plynárenský deň. Navrhujeme doplnenie oznamovacej povinnosti o výšku systémovej odchýlky a jej záväznosť a dodatočnú nemennosť. 3. Zároveň navrhujeme povinnosť prevádzkovateľa distribučnej siete denne zverejňovať aj hodnoty vstupujúce do výpočtu systémovej odchýlky podľa vyvažovacej rovnice podľa prílohy č. 11 k vyhláške č. 24/2013 Z.z. , D + S = O + Z + VS + BO. 4. V súvislosti povinnosťou prevádzkovateľa distribučnej siete oznámiť užívateľom distribučnej siete do 14. hodiny daného dňa vypočítanú dennú odchýlku a množstvo odobratého plynu za predchádzajúci plynárenský deň navrhujeme do vyhlášky zahrnúť aj formu a výšku sankcie za nesplnenie tejto povinnosti. 5. V prípade prekročenia dennej distribučnej kapacity, ktoré je upravené v § 51, navrhujeme nespoplatňovanie platbou za prekročenie kapacity do výšky 10 % prekročenia dohodnutej dennej distribučnej kapacity. 6. Podľa § 59 ods. 4 toleranciu povolenej dennej odchýlky alebo jej časť je možné previesť zmluvou na iného užívateľa distribučnej siete. V súvislosti s prenesením zodpovednosti za odchýlku navrhujeme spolu s prevodom povolenej dennej odchýlky previesť aj výšku dennej distribučnej kapacity na užívateľa, na ktorého je prenesená zodpovednosť za odchýlku a v tejto súvislosti vyhodnocovať prekročenie dennej distribučnej kapacity užívateľa distribučnej siete, na ktorého je prenesená zodpovednosť za odchýlku ako rozdiel medzi sumou spotrieb za deň na odberných miestach priradených užívateľovi a odberných miest, za ktoré preberá zodpovednosť za odchýlku a výškou zmluvne dohodnutej dennej distribučnej kapacity na súhrnnom vstupnom bode, ku ktorej je pripočítaná aj výška dennej distribučnej kapacity na súhrnnom bode užívateľa, ktorý preniesol svoju zodpovednosť za odchýlku. 7. V súvislosti s pravidlami upravujúcimi procesy vo vzťahu s koncovými zákazníkmi navrhujeme nasledovné zmeny. Výlučne v prípadoch zmeny dodávateľa plynu navrhujeme zosúladiť proces súvisiaci so zmenou dodávateľa s procesom objednania distribučnej kapacity do jedného kroku, v termínoch platných pre zmenu dodávateľa bez ohľadu na výšku Zmluvného množstva resp. Dennej distribučnej kapacity z predchádzajúcej distribučnej zmluvy. 8. V dokumente Regulačnej politiky na regulačné obdobie 2017-2020 sa uvádza, že Úrad bude pravidelne sledovať pohyby cien plynu na trhu (burze) a v prípade výrazných zmien bude na ne reagovať požiadavkou na zmenu cenového rozhodnutia pre dodávateľa, ktorý ich nezohľadní vo svojich cenníkoch. Mechanizmus určovania maximálnej východiskovej ceny za dodávku plynu pre domácnosti vychádza zo vzorca na výpočet nákladov na nákup plynu, do ktorého vstupujú náklady zo všetkých uzatvorených zmlúv o nákupe plynu v čase predkladania cenového návrhu a v menšej miere aj aritmetický priemer denných cien zverejnených burzou EEX produktu NCG Natural Gas Year Futures Cal-t, teda v oboch prípadoch je výpočet maximálnej ceny za dodávku plynu určený nákladmi na nákup plynu dlhodobých produktov v období predchádzajúcom predloženiu cenového návrhu. Tento mechanizmus stanovenia maximálnej ceny zaväzuje dodávateľov na nákup dlhodobých produktov a nevytvára priestor na nákup krátkodobých produktov, ktoré by odrážali vývoj cien plynu na burze v čase dodávky. V prípade zmien ceny plynu na trhu teda dodávateľ nemá vytvorený priestor na ich premietnutie do nákladov na nákup plynu a teda v prípade, že Úrad bude reagovať požiadavkou na zmenu cenového rozhodnutia, dodávateľ bude donútený premietnuť zmeny vývoja cien na trhu do svojich predajných cien bez rovnakého vplyvu zmeny cien v nákladovej časti. Navrhujeme zverejnenie jasného mechanizmu takýchto zásahov do už schválenej regulovanej ceny, ktorá vychádza z už zrealizovaných nákupov. 9. V súvislosti s novými pravidlami v dokumente Regulačnej politiky tiež navrhujeme stanovenie jasného mechanizmu, ako bude Úrad posudzovať maximálne náklady dodávateľa plynu vyplývajúce z jeho obchodnej činnosti (bez nákladov na nákup plynu), ktoré je možné do ceny za dodávku plynu započítať, ak podkladom pre analýzu budú údaje od všetkých dodávateľov plynu, ktorí dodávali v predchádzajúcom regulačnom období plyn domácnostiam. 10. Nakoľko mnoho významných ustanovení nie je zahrnutých vo vyhláške alebo inom pripomienkovateľnom právnom predpise, ale sú obsiahnuté v prevádzkových poriadkoch, ktoré sú spravidla nepripomienkovateľné, navrhujeme zaviesť možnosť pre dotknuté tretie strany predkladať pripomienky k vzorovému prevádzkovému poriadku, v súlade s ktorým musia byť podľa dokumentu Regulačnej politiky vypracované vlastné prevádzkové poriadky všetkých prevádzkovateľov distribučných sietí pôsobiacich na území Slovenskej republiky s následným schválením Úradu. 11. V oblasti plynárenstva a distribučnej siete navrhujeme preskúmať priestor na zníženie nákladov za distribúciu optimalizovaním nákladov prevádzkovateľa distribučnej siete vo využívaní zásobníkových produktov, napríklad Dolní Bojanovice. Dôvodom je, že historicky nespĺňa svoj primárny účel a v porovnaní so súčasným trhom je omnoho nákladnejší. Táto záťaž potom v konečnom dôsledku vstupuje do cien pre zraniteľných odberateľov a zvyšuje koncovú cenu dodávky plynu. Odoslaná Detail