PI/2016/102 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam vyjadrení

Autor Text vyjadrenia Stav Detail
Union ZP (Union zdravotná poisťovňa, a.s.) Navrhujeme, aby sa ponechal odsek 2 § 9 zákona, s tým, že tento odsek by bol zmenený nasledovne: „Poistenec, ktorý je vedený na zozname dlžníkov podľa § 25a, má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti 15) (ďalej len "neodkladná starostlivosť"), ak v štvrtej a piatej vete nie je ustanovené inak. Neodkladnú starostlivosť uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa. Skutočnosť, či ide o neodkladnú starostlivosť, potvrdzuje príslušná zdravotná poisťovňa poistenca.“ Odôvodnenie – prípadné zmena právnej úpravy si vyžiada ďalšie náklady na zdravotnú starostlivosť, a to aj v prípadoch, keď poistenec si riadne a včas neplní svoje povinnosti platiť poistné na verejné zdravotné poistenie, a tiež bude mať za následok zhoršenie financovania systému verejného zdravotného poistenia, keď zdravotná poisťovňa stratí jeden z nástrojom na vymoženie svojho nároku na poistné. Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona č. 580/2004 Z. z. - Potreba takejto úpravy vyplýva z nevyhnutnej požiadavky zabezpečiť finančné prostriedky na verejné zdravotné poistenie vo výške ustanovenej zákonom a plynulosť týchto finančných prostriedkov do verejného zdravotného poistenia, čo je predpokladom pre riadne fungovanie systému verejného zdravotného poistenia Neodkladnú zdravotnú starostlivosť definuje zákon č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Argumenty pre zmenu právnej úpravy, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe k návrhu na zmenu zákona, nie sú podľa nášho názoru dostatočné, a všetky prípadné nedostatky súčasnej právnej úpravy je možné legislatívne upraviť. Odoslaná Detail