LPEU/2021/478 COM(2021)429 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1153, pokiaľ ide o prístup príslušných orgánov k centralizovaným registrom bankových účtov cez jedn...

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
NBS (Národná banka Slovenska) 1. V bode 12. návrhu riadneho predbežného stanoviska je potrebné slová „návrhu nariadenia“ nahradiť slovami „návrhu smernice“. 2. V nadväznosti na predložený návrh vnímame ako nevyhnutné stanoviť záruky a obmedzenia, ktoré by sa mali v súlade so smernicou (EÚ) 2019/1153 uplatňovať v súvislosti s prístupmi určených orgánov (najmä obmedzenia pre orgány oprávnené na prístup k informáciám a vyhľadávanie v nich, účelov prístupu a vyhľadávania, požiadaviek na bezpečnosť údajov, vedenia logov o prístupoch a vyhľadávaniach). V tomto kontexte odporúčame opätovne zvážiť prípadnú potrebu úpravy pripravovaného znenia návrhu zákona o centrálnom registri účtov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti 15. Vplyvy na vybrané oblasti upozorňujeme, že ak predkladateľ označí možnosť „žiadne“ vplyvy na rozpočet verejnej správy, rozpočtová zabezpečenosť sa neoznačuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail