LPEU/2021/456 COM(2021)557 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 a smernica Európskeho parlamentu a Rad...

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v bode 12. Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu v článku 1 ods. 6, ktorým sa dopĺňa nový článok 15a, odporúčame zmeniť formuláciu posledného odseku takto: „Výstavba budov s takmer nulovou potrebou energie je investične veľmi náročná, pre mnoho obyvateľov Slovenskej republiky finančne nedostupná. V poslednom čase dochádza k výraznému nárastu cien stavebných materiálov a výrobkov a stavebných prác. Náklady a ceny sú kritickým faktorom v Slovenskej republike, keďže vo väčšine regiónov je nízka príjmová úroveň obyvateľstva, čo zvyšuje riziko neúmerného nárastu (nielen) energetickej chudoby. Odôvodnenie: Pojem „zero-energy“ nie je pojem zavedený v legislatíve SR. Na základe údajov Štatistického úradu SR rastú ceny stavebných výrobkov aj stavebných prác. Nárast cien tovarov a služieb, ako dôsledok prijatia legislatívneho balíka Fit for 55, postihne obyvateľstvo s nízkymi príjmami najviac a bude mať vplyv na rozšírenie chudoby všeobecne, nielen tej energetickej. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) 5) K čl. 27 ods. 1 písm. c) bod iv) – limit pre použitie UCO Na základe návrhu sa pre výrobu biopalív a bioplynu pre dopravu sa príspevok UCO sa má aj naďalej obmedzovať na úroveň 1,7 %e. Domnievame sa, že toto ustanovenie nie je v súčasnosti opodstatnené, pretože riziko možného podvodu nie je pre UCO väčšie ako pre iné biopalivá, ktoré sú z regulačných dôvodov „cennejšie“. Nové pravidlá REDIII navyše zvyšujú monitorovanie a vykazovanie používania surovín (databáza EÚ), takže nepovažujeme za vhodné obmedzovať predaj biopalív vyrobených z UCO. Ak je základným účelom obmedzenia dovoz UCO z krajín mimo EÚ, malo by sa to dosiahnuť inými prostriedkami, ako je regulácia východiskovej suroviny prostredníctvom emisií skleníkových plynov spojených s jej prepravou, čím sa zníži hodnota dovozu. Využitie UCO pri výrobe biopalív zohráva dôležitú úlohu aj v odpadovom hospodárstve, pretože vytvára trh pre prúd odpadu. Obmedzenie tohto využitia tiež ohrozuje ciele odpadového hospodárstva. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K časti 12 Článok 1 ods. 2, ktorým sa mení článok 3 – Celkový záväzný cieľ Únie na rok 2030, navrhujeme v pododseku i upraviť obmedzenie zberu pňov a koreňov nasledovne: „...spôsobom, pri ktorom sa zabraňuje zberu pňov a koreňov s výnimkou prevodu nízkeho lesa, odstraňovania inváznych druhov drevín a obnovy porastov viazaných na celoplošnú prípravu pôdy.“ Zdôvodnenie: Pôvodný návrh zohľadňoval len potrebu špecifickej obnovy lesa u borovicových porastov, avšak v lesníckej praxi môže byť celoplošná príprava pôdy pri obnove lesa spojená aj s odstraňovaním koreňov a pňov iných druhov drevín. Z tohto dôvodu sa nám ako vhodnejšia vidí výnimka spojená s uplatňovaným obnovným postupom a nie s konkrétnym druhom dreviny. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 1. Pripomienka k dvanástemu bodu v časti - Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu Článok 1 ods. 17 , ktorým sa mení článok 28 – Ďalšie ustanovenia týkajúce energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví dopravy Žiadame doplniť nasledovný text: „SR nesúhlasí s vypustením odseku 2.“ Odôvodnenie: SR v súčasnosti testuje už vytvorenú národnú databázu, ktorá by mala pokrývať palivá uvedené v čl. 28 ods. 2 smernice REDII, a ktorú po ukončení testovacej fázy budú musieť hospodárske subjekty využívať. Z tohto dôvodu namietame, že by už ďalej nebolo možné prepojenie s databázou Únie, keďže sa, okrem iného, zvýši administratívna záťaž pre podnikateľov. Pri tvorbe databázy SR vychádzala z aktuálnej možnosti prepojenia s databázou Únie, čo však návrh REDIII chce zrušiť. Žiadame ponechať možnosť ich prepojenia. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) 4) K čl. 25 ods. 1 písm. b) – energetický cieľ pre RFNBO vo výške 2,6% v roku 2030 Vo všeobecnosti súhlasíme a podporujeme stanovisko SR k čl. 25 ods. 1 písm. b). Rovnako ako MH SR považujeme podcieľ pre RFNBO za príliš ambiciózny, neumožňujúci pre členské štáty flexibilitu. Vzhľadom na uvedené žiadame v stanovisku zohľadniť aj nasledovné skutočnosti: Splnenie cieľa 2,6%e pre RFNBO - si bude vyžadovať jednak veľké množstvo obnoviteľnej elektriny a jednak jeho splnenie bude pre rafinériu znamenať príliš rýchlu a neúmernú záťaž s negatívnymi sociálno-ekonomickými dopadmi, - by v podmienkach SR znamenalo, že na výrobu cca 24 kt obnoviteľného vodíka by bolo potrebné vybudovať elektrolyzéry s kapacitou cca 4 200 GWh. Okrem veľkej potreby CAPEX takýchto projektov by sa zvýšili aj OPEX náklady, keďže na základe odhadov by výroba zeleného vodíka zvýšila prevádzkové náklady 4-násobne, - cieľ pre RFNBO založený výhradne len na zohľadňovaní zeleného vodíka úplne ignoruje dekarbonizačný potenciál zachytávania a ukladania uhlíka (CCS) a jadrovej energie, ktoré by mohli byť významnými prispievateľmi k cieľom zníženia emisií skleníkových plynov; navrhujeme preto, aby ciele pre RFNBO zohľadňovali aj tzv. aj modrý vodík (t. j. technológiou CCS) a ďalšie inovatívne metódy výroby vodíka, ktoré by mohli splniť povinnosť 70 % úspory skleníkových plynov stanovenú pre RFNBO; technológia CCS sa už zohľadňuje pri výpočte intenzity skleníkových plynov v biopalivách, čo ďalej podporuje argument, že aj pre vodík by sa CCS malo brať do úvahy ako súčasť REDIII, - zo znenia REDIII nie je jasné, ako by sa podľa navrhovaných definícií klasifikoval vodík zo splyňovania tuhého komunálneho odpadu; splyňovanie tuhého komunálneho odpadu (s bio aj nebio frakciami) sa zvyčajne používa na výrobu syngasu, čo je vodíková cesta s uhlíkovo-negatívnym potenciálom, ktorá využíva riadený proces zahŕňajúci teplo, paru a kyslík na premenu odpadu na vodík a oxid uhličitý bez spaľovania; keďže z návrhu nie je zrejmé, či vodík vyrobený z nebiologickej frakcie tuhého komunálneho odpadu možno chápať ako súčasť definície RFNBO, je potrebné ujasniť i túto možnosť a zahrnutie tejto možnosti do definície RFNBO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) „Článkom 1 ods. 6 sa dopĺňa nový článok 15a o začleňovaní energie z obnoviteľných zdrojov a podporných opatreniach na začleňovanie vykurovania a chladenia v budovách. Tento nový článok obsahuje nový orientačný cieľ Únie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v budovách do roku 2030 na úrovni 49 % a odkaz na nové vymedzenie pojmu „účinné centralizované zásobovanie teplom a chladom“, ktoré sa doplní do prepracovaného znenia smernice o energetickej efektívnosti, čo predstavuje jeden zo spôsobov, ako dosiahnuť minimálnu úroveň obnoviteľných zdrojov energie v nových budovách a budovách podstupujúcich významnú obnovu. Upravuje sa ním znenie odsekov článku 15 smernice o obnoviteľných zdrojoch energie o budovách tak, aby sa prepojili s dosiahnutím orientačných cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, aby sa podporil prechod z vykurovacích systémov založených na fosílnych palivách na obnoviteľné zdroje energie a aby sa dosiahol súlad so smernicou o energetickej hospodárnosti budov.“ Pripomienka k uvedenému: Podporujeme pozíciu SR na odmietnutie stanovovania čiastkových cieľov podielu OZE v budovách a vyňatia článku 15a. Odôvodnenie: Súhlasíme, že ide o zdanlivo indikatívne ciele, ktoré však budú sledované a vyhodnocované, a preto znižujú flexibilitu členského štátu na výber ekonomicky najefektívnejších dekarbonizačných opatrení podľa konkrétnych reálnych podmienok daného štátu. Tiež súhlasíme, že v dôsledku sledovania čiastkových cieľov budú uviaznuté náklady nedávneho prechodu z uhlia na zemný plyn v dôsledku sprísnených environmentálnych limitov v centralizovanom zásobovaní teplom. Budovy kategórie zero-energy sú investične náročné a pre väčšinu obyvateľov SR finančne nedostupné. V poslednej dobe dochádza aj k výraznému nárastu ceny stavebných a inštalačných materiálov. Náklady a ceny sú kritickým faktorom v SR, kde je vo väčšine regiónov nízka príjmová úroveň obyvateľstva, čo zvyšuje riziko neúmerného nárastu energetickej chudoby. Pripomienka: zásadná Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) „Článkom 1 ods. 12 sa mení článok 23 ods. 1 smernice o obnoviteľných zdrojoch energie tak, že ročné zvýšenie o 1,1 percentuálneho bodu v sektore vykurovania a chladenia sa stáva záväzným základom, a dopĺňa sa dodatočný odsek, v ktorom sa od členských štátov vyžaduje, aby uskutočňovali posúdenie svojho potenciálu v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a využívania odpadového tepla a chladu v sektore vykurovania a chladenia. Takisto sa ním mení článok 23 ods. 4 smernice o obnoviteľných zdrojoch energie s rozšírenou ponukou opatrení, ktoré im pomôžu splniť cieľ v oblasti vykurovania a chladenia. Takisto sa ním posilňuje tento odsek tým, že členské štáty musia zabezpečiť, a nie len sa zameriavať na zabezpečenie toho, aby boli tieto opatrenia prístupné pre všetkých spotrebiteľov, najmä tých s nízkymi príjmami alebo v zraniteľných domácnostiach, ktorí by inak nemali dostatočný počiatočný kapitál na využitie týchto opatrení.“ Pripomienka k uvedenému: Podporujeme pozíciu SR na odmietnutie zmeny podielu OZE z indikatívneho cieľa na záväzný vo vykurovaní a vyňatia tejto zmeny z návrhu smernice. Odôvodnenie: Súhlasíme, že centralizované zásobovanie teplom v SR prešlo v posledných rokoch transformáciou z uhlia na zemný plyn a biomasu. Sú tu uviaznuté náklady a obmedzený potenciál biomasy neumožňuje veľký rozvoj OZE pri výrobe tepla. Po odstavení ENO a eliminácii uhlia v sektore energetiky, sa SR zaradí medzi prvých 6 najmenej emisných energetík v EÚ (z pohľadu produkcie gCO2 na kWh elektriny a tepla). Čiastkové ciele pre OZE presmerujú dekarbonizáciu v SR do energetiky, ktorá je už teraz čistá a zamedzia výberu efektívnejších opatrení na redukciu CO2 (energetická efektívnosť v priemysle a doprave, zalesňovanie atď.). Pripomienka: zásadná Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) 1) Všeobecné pripomienky - Vo všeobecnosti podporujeme iniciatívy vedúce k postupnému prechodu na nízkouhlíkové a udržateľné hospodárstvo, a preto vítame ciele balíka „Fit for 55“, a to znížiť emisie skleníkových plynov minimálne o 55 % do roku 2030. - Máme za to, že prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo je síce nevyhnutný, ale môže sa uskutočniť len vtedy, ak požadované priemyselné a ekonomické zmeny nebudú pre spoločnosť neúmerne zaťažujúce, neohrozia konkurencieschopnosť podnikov EÚ a najmä neohrozia tisíce pracovných miest. Niektoré prvky balíka „Fit for 55“ (smernica o zdaňovaní energie a systém obchodovania s emisiami v doprave a budovách, ktorý bude predstavovať dodatočnú uhlíkovú daň) priamo a exponenciálne zvýšia náklady domácností na energiu (zvýšenie úrovní zdaňovania energie, odstránenie výnimiek), a to skôr ako by boli plnohodnotne k dispozícii konkurencieschopné nízkouhlíkové možnosti. Je preto nevyhnutné, aby prechod na udržateľné technológie neúmerne nebrzdil hospodársky rast ani neviedol k hromadnému zatváraniu podnikov, čo by pocítila spoločnosť ako celok. - Zároveň zdôrazňujeme, že niektoré navrhované opatrenia v rámci balíka “Fit for 55” môžu pre priemysel (a teda priamo aj pre obyvateľstvo) spôsobiť neúmerné zaťaženie, pričom pri plnení týchto cieľov bude nutné zavádzať v tomto čase nehospodárne a nerentabilné investície. Takéto kapitálovo náročné a vysoko rizikové investície by mohli ohroziť prevádzku a viesť k zatváraniu podnikov, keďže bez náležitej regulácie a podpory štátu nebude európsky priemysel schopný konkurovať dovozom z krajín mimo EÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K časti 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu): Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad nesúhlasí s pozíciou Slovenskej republiky uvedenou v stanovisku. Slovenská republika by mala od svojho odmietavého postoja ustúpiť a naopak podporiť zvyšovanie cieľov vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Je nevyhnutné hľadať riešenia na začleňovanie energie z obnoviteľných zdrojov do odvetvia budov a začleňovanie energie z obnoviteľných zdrojov do systémov vykurovania a chladenia. Domácnosti sú významným producentom emisií a oddiaľovanie ich prechodu na OZE je nezodpovedné rozhodnutie v rozpore s legislatívou EÚ i politikami a deklaráciami na ochranu ovzdušia a klímy. Slovenská republika by sa nemala spoliehať na plnenie stanovených cieľov prostredníctvom biomasy, pretože prírodné podmienky SR nie sú zďaleka vyčerpané. Nedostupnosť obnoviteľných zdrojov pre domácnosti a bytové domy nie je výsledkom prírodných podmienok, ale zo strany slovenských inštitúcií zle nastavených opatrení, finančných schém a dotácií. Schémy „zelená domácnostiam“ a „kotlíková dotácia“ sú opatreniami, ktoré sú vyhradené pre úzky okruh obyvateľstva a pri dosahovaní cieľov v oblasti OZE či ochrany ovzdušia tak vôbec neplnia svoj účel. Slovenská republika by mala bez ohľadu na konečné znenie smernice aktívne pristúpiť k okamžitej zmene finančných opatrení na podporu OZE v rodinných domoch a bytových budovách, s prioritou umožniť ich reálne využitie práve zraniteľným domácnostiam, čo znamená 100% preplácanie nákladov zo strany štátu, ktoré je už realitou vo viacerých krajinách EÚ (napr. Litva). Verejné zdroje by mali zlepšiť prístup najmä zraniteľných skupín obyvateľstva k obnoviteľným zdrojom energie. V súčasnosti štátnu podporu v podobe dotácii na tepelné čerpadla, solárne a fotovoltické panely či elektromobily dostávajú domácnosti/jedinci/firmy, ktoré si ich môžu dovoliť kúpiť aj bez štátnej podpory. Máme za to, že verejné zdroje by sa nemali používať na technológie, o ktorých už dnes vieme, že sú prežité, nemoderné a neudržateľné. Podpora plynu i biomasy je krok spať. K verejným zdrojom a tvorbe národných politík, ktoré s nimi súvisia, treba na úrovni SK autorít pristupovať ako k investícii - ako čo najlepšie investovať do kvalitnejšej budúcnosti. A tou plyn a biomasa už určite nie sú. Nielen západní členovia EÚ, ale aj krajiny s podobnou historickou skúsenosťou a budovami ako Litva, Lotyšsko, Slovinsko výrazne znižujú svoju závislosť na fosílnych palivách. Technológie a možnosti skladovať a produkovať vlastnú energiu sa rozvíjajú veľmi rýchlo, a buď na tento rozbehnutý vlak naskočíme a udržíme krok s modernými krajinami, ktorým záleží na zdraví a kvalite života ich obyvateľov, alebo ostaneme zaostalým satelitom, a udeje sa to celé aj bez nás. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k časti 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu), Redlines – k článku 1 – bodu 15,článku 26 ods. 1, návrhu revízie Smernica 2018/2001) Za štvrtý odsek navrhujeme doplniť nový piaty odsek v znení: „Vzhľadom na nezastupiteľnú úlohu 1G biopalív v energetickom mixe v doprave SR požadujeme umožniť členským štátom stanoviť si vlastný strop ich využitia tak, aby priemer na úrovni EÚ nepresiahol 7%.“. Odôvodnenie: Je potrebné zohľadniť aktuálne podmienky a predpoklady jednotlivých krajín a umožniť im dosiahnutie cieľov pri využití najlepších možných dostupných možností. 1G biopalivá vyrábané podľa kritérií trvalej udržateľnosti predstavujú v súčasnosti najdostupnejšiu a najlacnejšiu alternatívu úspory emisií v doprave. Súčasný limit na 1G biopalivá by mal byť zrevidovaný tak, aby bola každému členskému štátu poskytnutá flexibilita s ohľadom na navyšovanie dekarbonizačných cieľov. Členské štáty majú právo využívať svoje vlastné energetické zdroje, v súčasnosti predstavuje priemer využívania 1G biopalív 4 % v rámci EÚ 27 (rozmedzie sa pohybuje od 0 % do 6,8 % v jednotlivých členských štátoch). Každý členský štát by mal mať právo stanoviť si svoj vlastný podiel 1G biopalív, ktorý by smeroval k dosiahnutiu cieľov podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a znižovania intenzity skleníkových plynov za predpokladu, že celkový podiel 1G biopalív v rámci EU nepresiahne 7 % konečnej spotreby energie spotrebovanej v sektore dopravy. 1G biopalivá sú okamžite dostupný a ekonomicky efektívny nástroj na znižovanie emisií v cestnej doprave pre existujúce aj budúce vozidlá. Obavy ohľadom nepriameho vplyvu na využívanie pôdy (ILUC) už boli adresované v r. 2018 delegovaným aktom, kde Komisia označila ako problematickú surovinu výlučne palmový olej, ktorý sa postupne do r. 2030 prestane používať, ostatné suroviny nepredstavujú riziko a preto nie je dôvod ich používanie limitovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k časti 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu), Redlines –k prílohe I - bodu 5, prílohe VI časti C, návrhu revízie Smernice 2018/2001) Za nový piaty odsek navrhujeme doplniť nový šiesty odsek v znení: „Výpočet emisií z pestovania plodín pre výrobu biopalív je potrebné aj naďalej realizovať podľa regionálnych hodnôt NUTS. Na vylepšenie správnosti kalkulácie emisií z pestovania plodín je potrebné používať posledný IPCC report (IPCC 2019)“. Odôvodnenie: Výpočet emisií z pestovania plodín pre výrobu biopalív je potrebné aj naďalej realizovať podľa regionálnych hodnôt NUTS, v opačnom prípade vznikne nadbytočná administratívna záťaž resp. zanikne motivácia na vylepšovanie regionálnych hodnôt emisií. Ak sa zruší možnosť používať správy NUTS II, bude nutné prejsť na individuálne výpočty emisií GHG z pestovania plodín u ich pestovateľov. Vzhľadom na ich veľký počet a neexistujúci administratívny aparát u fariem na požadované výpočty bude nemožné v požadovanom čase a kvalite zabezpečiť zber údajov a potrebné výpočty emisií GHG z pestovania plodín. Alternatívou sú tiež referenčné hodnoty zo Smernice, tie sú však tak vysoko stanovené, že by znamenali výrazné zvýšenie emisií GHG z pestovania plodín, čo by viedlo k výraznému poškodeniu konkurencieschopnosti slovenských výrobcov biopalív. Tabuľkové hodnoty tiež nijakým spôsobom nemotivujú k znižovaniu emisií GHG z pestovania. Posledná publikovaná metodológia v správe IPCC 2019 poskytuje objektívnejšie výsledky ako predchádzajúca metodológia z roku 2016, nakoľko mnohé emisné faktory sú disagregované s ohľadom na typ klímy (mokré a suché oblasti). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) 6) K čl. 28 ods. 5 – delegovaný akt Zásadne nesúhlasíme s návrhom na posunutie lehoty na vydanie delegovaného aktu upravujúceho metodiku určovania podielu biopalív a bioplynu pre dopravu pochádzajúceho z biomasy spracovávaného v spoločnom procese s fosílnymi palivami (co-processing) a spresnenie metodiky posudzovania úspor emisií skleníkových plynov z RFNBO a Recycled Carbon Fuels z 31.12.2021 na 31. 12. 2024. Keďže legislatívny proces REDIII nebude ukončený skôr ako v decembri 2021 je nevyhnuté, aby EK dodržala pôvodný termín na vydanie predmetného nariadenia, a to aj z dôvodu plánovania investícií, kedy je nevyhnutné jednoznačne a jasne ustanoviť pravidlá, keďže tie ovplyvňujú nielen ziskovosť a ekonomiku projektov ale aj výber použitej technológie. Ďalšie oneskorenie o tri roky bude mať negatívny vplyv na plánovanie a realizáciu nízkouhlíkových investícií. V prípade, že metodika bude zverejnená v roku 2021 je dôležité, aby sa tieto pravidlá a metódy opäť v krátkom čase nemenili. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. Zásadná pripomienka k časti 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu), Redlines Za posledný odsek navrhujeme doplniť nový odsek v znení: „Nesúhlasíme s posunom lehoty na vydanie delegovaného aktu upravujúceho metodiku určovania podielu biopalív a bioplynu pre dopravu pochádzajúceho z biomasy spracovávaného v spoločnom procese s fosílnymi palivami (co-processing) a spresnenie metodiky posudzovania úspor emisií skleníkových plynov z RFNBO a Recycled Carbon Fuels z 31.12.2021 na 31. 12. 2024 “. Odôvodnenie: Nakoľko legislatívny proces k novelizácii REDII nebude ukončený skôr ako v decembri 2021 je nevyhnuté, aby bol zo strany Európskej komisie dodržaný pôvodný termín na vydanie predmetného nariadenia. Toto je nutné nie len z dôvodu plánovania investícií, ale aj pre výber použitej technológie. Ďalšie oneskorenie o tri roky bude mať negatívny vplyv na plánovanie a realizáciu investícií do nízkouhlíkových technológií. Je taktiež dôležité, aby v prípade zverejnenia metodiky v roku 2021 neboli tieto pravidlá a metódy opäť v krátkom čase opätovne menené. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k časti 13 (Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu), Článku 1 ods. 6, ktorým sa dopĺňa nový článok 15a Podporujeme pozíciu SR na odmietnutie stanovovania čiastkových cieľov podielu OZE v budovách a vyňatia článku 15a. Odôvodnenie: Súhlasíme, že ide o zdanlivo indikatívne ciele, ktoré však budú sledované a vyhodnocované, a preto znižujú flexibilitu členského štátu na výber ekonomicky najefektívnejších dekarbonizačných opatrení podľa konkrétnych reálnych podmienok daného štátu. Tiež súhlasíme, že v dôsledku sledovania čiastkových cieľov budú uviaznuté náklady nedávneho prechodu z uhlia na zemný plyn v dôsledku sprísnených environmentálnych limitov v centralizovanom zásobovaní teplom. Budovy kategórie zero-energy sú investične náročné a pre väčšinu obyvateľov SR finančne nedostupné. V poslednej dobe dochádza aj k výraznému nárastu ceny stavebných a inštalačných materiálov. Náklady a ceny sú kritickým faktorom v SR, kde je vo väčšine regiónov nízka príjmová úroveň obyvateľstva, čo zvyšuje riziko neúmerného nárastu energetickej chudoby. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) 2) K čl. 22a – začleňovanie energie z obnoviteľných zdrojov do odvetvia priemyslu Podporujeme a súhlasíme so stanoviskom SR k návrhu uvedenému v čl. 22a, t. j. že SR nesúhlasí s ustanovením čiastkových cieľov pre začleňovanie energie z OZE do odvetvia priemyslu a rovnako, že nesúhlasí, aby príspevok RFNBO používaného na účely koncovej energie a neenergetické účely do roku 2030 predstavovala 50% vodíka. V tejto súvislosti len poznamenávame, že splnenie uvedenej povinnosti bude mať za následok jednak drastický dopyt po obnoviteľnej elektrickej energii a jednak bude znamenať zvýšenie nákladov v mnohých priemyselných odvetviach, vrátane rafinérskeho priemyslu. Okrem toho pri výpočte množstva vodíka určeného na konečné energetické využitie a neenergetické využitie v priemysle nesúhlasíme, aby sa zohľadňoval aj vodík vyrobený v rámci technologických procesov v rafinérii a petrochémii, napr. ide o vodíka, ktorý vzniká ako vedľajší produkt v rámci katalytického reformingu alebo v rámci parnej krakovacej jednotky, pričom časť takto vzniknutého vodíka sa využije v rafinérii. Použitie takto získaného/vyrobeného vodíka ako súčasť procesov je dôležité pre efektívnosť zdrojov, a preto nesúhlasí s návrhom uvedeným v REDIII. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) 2. Pripomienka k článku 1 ods. 22, ktorým sa dopĺňa nový článok 31a – Databáza Únie Žiadame z vety „Z uvedeného vyplýva, že pri zohľadnení skutočností, že sa nebude energetický obsah UCOME zohľadňovať dvojnásobne, bude sa obsah palív vyrobených zo surovín uvedených v prílohe IX, časť B smernice REDII limitovať na úrovni 1,7 %, nebude možnosť využitia emisií zo znižovania skleníkových plynov v predvýrobnej fáze tzv. UER, nebude sa zohľadňovať energetický obsah prínos pokročilých biopalív dvojnásobne, potom bude splnenie cieľa znižovania emisií skleníkových plynov na úrovni 13 % v roku 2030 nanajvýš problematické až nereálne.“ vypustiť časti „že sa nebude energetický obsah UCOME zohľadňovať dvojnásobne,“ a „nebude sa zohľadňovať energetický obsah prínos pokročilých biopalív dvojnásobne“. Odôvodnenie: Viacnásobné započítavanie energetického obsahu biopalív nemá zároveň za následok zníženie emisií skleníkových plynov. Hoci sa energetický obsah biopalív započíta dvakrát, v skutočnosti v pohonnej látke nie je dvojnásobné množstvo takéhoto biopaliva, zvyšná časť je v podstate tvorená fosílnym palivom. Viacnásobné energetické započítavanie preto nemá prínos k plneniu cieľa znižovania emisií skleníkových plynov. Tento mechanizmus prispieva iba k plneniu cieľa podielu obnoviteľných zdrojov energie. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k časti 13 (Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu), Článku 1 ods. 23, ktorým sa dopĺňa článok 23 Podporujeme pozíciu SR na odmietnutie zmeny podielu OZE z indikatívneho cieľa na záväzný vo vykurovaní a vyňatia tejto zmeny z návrhu smernice. Odôvodnenie: Súhlasíme, že centralizované zásobovanie teplom v SR prešlo v posledných rokoch transformáciou z uhlia na zemný plyn a biomasu. Sú tu uviaznuté náklady a obmedzený potenciál biomasy neumožňuje veľký rozvoj OZE pri výrobe tepla. Po odstavení ENO a eliminácii uhlia v sektore energetiky, sa SR zaradí medzi prvých 6 najmenej emisných energetík v EÚ (z pohľadu produkcie gCO2 na kWh elektriny a tepla). Čiastkové ciele pre OZE presmerujú dekarbonizáciu v SR do energetiky, ktorá je už teraz čistá a zamedzia výberu efektívnejších opatrení na redukciu CO2 (energetická efektívnosť v priemysle a doprave, zalesňovanie atď.). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Žiadame doplniť nasledovný text: „SR nesúhlasí s tým, aby výhradným spôsobom vkladania informácií do databázy Únie bolo priamo vkladanie údajov od hospodárskych subjektov. SR žiada ponechať aj možnosť uvedenú v smernici REDII (čl. 28, ods. 2): „Členský štát môže zriadiť vnútroštátnu databázu, ktorá je prepojená s databázou Únie, pričom zaistí, že informácie, ktoré do nej vložia, sa okamžite prenášajú medzi databázami.“. Odôvodnenie: SR v súčasnosti testuje už vytvorenú národnú databázu, ktorá by mala pokrývať palivá uvedené v čl. 28 ods. 2 smernice REDII, a ktorú po ukončení testovacej fázy budú musieť hospodárske subjekty využívať. Z tohto dôvodu namietame, aby nebolo možné prepojenie s databázou Únie, keďže sa, okrem iného, zvýši administratívna záťaž pre podnikateľov. Pri tvorbe databázy SR vychádzala z možnosti prepojenia s databázou Únie, čo však návrh REDIII chce zrušiť. Žiadame ponechať možnosť ich prepojenia. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAPPO (Slovenská asociácia petroléjárskeho priemyslu a obchodu) 3) K čl. 25 ods. 1 písm. a) – cieľ úspory emisií skleníkových plynov vo výške 13% v roku 2030 Vo všeobecnosti podporujeme stanovisko SR k čl. 25 ods. 1 písm. a). Vo všeobecnosti cieľ založený na úspore emisií skleníkových plynov v doprave považujeme za rozumný návrh, keďže spolu s vhodnými pravidlami o špecifikách, bude možné zabezpečiť, aby sa prechod na nízkouhlíkové palivá uskutočnil prostredníctvom udržateľných a nákladovo efektívnych technológií. Podľa nášho názoru si však cieľ zníženia emisií skleníkových plynov vyžaduje technologicky neutrálnejší rámec, t. j. nie len rámec založený len na jednostrannej podpore elektrifikácie dopravy a obnoviteľného vodíka, keďže je nevyhnutné vziať do úvahy aj ambiciózne podciele týkajúce sa RFNBO a energetického cieľa pre pokročilé biopalivá. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka k materiálu ako celku: Podporujeme vyjednávaciu pozíciu SR k návrhu smernice o podpore energie z obnoviteľných zdrojov v riadnom predbežnom stanovisku. Aj podľa nášho názoru prvoradým cieľom balíčka Fit for 55 by malo byť dosiahnutie uhlíkovej neutrality v roku 2050. Súhlasíme, že nevyhnutným predpokladom úspechu, všeobecnej akceptovateľnosti a dlhodobej udržateľnosti dekarbonizačného úsilia je dôsledné objektívne posudzovanie ekonomických a sociálnych vplyvov navrhovaných riešení na základe princípu technologickej neutrality a zohľadnenia národných špecifík a predpokladov členských štátov EÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienky k prvému kolu pripomienkovania balíka Fit for 55 OZE K dokumentu “Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 98/70/ES, pokiaľ ide o podporu energie z obnoviteľných zdrojov, a ktorou sa zrušuje smernica Rady (EÚ) 2015/652 Text pripomienky: Navrhujeme výrazným spôsobom prepracovať pozíciu Slovenskej republiky k dokumentu “Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 98/70/ES, pokiaľ ide o podporu energie z obnoviteľných zdrojov, a ktorou sa zrušuje smernica Rady (EÚ) 2015/652. Okrem úvodného odseku, kde Slovensko “v zásade podporuje prijatie návrhu smernice” je celé stanovisko v rozpore so záväzkom Slovenskej republiky na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 a s cieľom dosiahnuť aspoň 55 % podiel zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030. Pozícia Slovenskej republiky k predkladanému návrhu nesúhlasí so záväznými cieľmi smernice vo viacerých oblastiach, so sprísnením kritérií používania energie z biomasy, biopalív, odmieta čiastkové ciele týkajúce sa bodov a priemyslu. Takáto pozícia nekorešponduje s deklarovanou snahou dosiahnuť uhlíkovú neutralitu ani s programovým vyhlásením vlády, kde sa uvádza, že “Vláda SR bude podporovať obnoviteľné zdroje energie. Vypracujú sa kritériá na ich udržateľné a efektívne podporovanie zo strany Vlády SR.” Ciele na zvýšenie energetickej efektívnosti a podielu OZE sú hlboko pod úrovňou potrebnou na udržanie rastu globálneho teploty pod 1.5 °C. Súčasne nie sú stanovené vo forme záväzku na národnej úrovni. To isté platí konkrétne pre ciele na obnovu budov. Jedine, ak budú zakotvené právne záväzným spôsobom, tak ich členské štáty včas dodržia. Slovensko patrí medzi členské štáty, ktoré by mali s vyššou zodpovednosťou a spoluúčasťou pristupovať k plneniu dekarbonizačných záväzkov. Z hodnotenia Európskej komisie[1] vyplýva, že slovenský cieľ pre obnoviteľné zdroje 19,2 % je výrazne pod 24 % podielom vypočítaným podľa vzorca v prílohe II nariadenia (EÚ) 2018/1999. Slovenský cieľ 19,2 % podielu OZE mal prispieť k 27 % cieľu EÚ. EÚ zvýšila svoj cieľ na 32 %. Slovensko to v Národnom energetickom a klimatickom pláne (NECP) neaktualizovalo. Medzitým EÚ zvyšuje svoj cieľ z 32 % na 40 % v rámci balíka Fit for 55. Navyše, slovenský NECP je založený na nepresných číslach OZE, ktoré boli podľa zistení Slovenského hydrometeorologického ústavu v roku 2019 revidované smerom nahor o 5 %. Slovensko údajne v minulých rokoch nahlásilo Eurostatu nesprávne údaje a od roku 2010 bude prepočítavať nahor svoje podiely OZE. Nedostatočnosť cieľov spočíva aj v preceňovanie potenciálu vodíka a biomasy v kalkuláciách. Zahrnutie biomasy ohrozuje ciele EÚ v oblasti klímy, znečistenia ovzdušia a celkovo ochranu biodiverzity. Do cieľov v oblasti obnoviteľnej energie by spaľovanie dreva vyťaženého priamo z lesov vôbec nemalo byť zahrnuté. Návrhy by mali podporovať iba spaľovanie zvyškov z výroby drevených výrobkov alebo drevného či kuchynského odpadu z iných procesov. Ako problematické vnímame aj podporu biopalív prvej generácie, keďže tieto zaberajú pôdu, ktorá by mala byť využívaná na pestovanie plodín pre priamu ľudskú spotrebu, podkopávajú potravinovú bezpečnosť, môžu byť horšie pre klímu ako fosílne palivá a vzhľadom na ich priemyselnú výrobu môžu mať širokú škálu negatívnych následkov na životné prostredie a biodiverzitu. Viaceré oblasti, kde Slovensko v pozícii odmieta záväzné alebo čiastkové ciele sú kľúčovými oblasťami na zníženie emisií skleníkových plynov v sektoroch priemyslu, teplárenstva, budov, či dopravy sú oblasti s najvyšším potenciálom znižovania emisií skleníkových plynov. skúsenosť s plnením záväzkov na Slovensku ukazuje, že jasne definované a záväzné ziele, ktoré sú ideálne vymáhateľné, sú, žiaľ, jedinou realistickou cestou, ako budeme tieto ciele napĺňať. V prípade, že Slovensko myslí svoje záväzky a politické deklarácie vážne, prijatie cieľov by malo byť prejavom zodpovedného a ambiciózneho prístupu k ochrane pred klimatickou zmenou. 1 Všeobecná časť 1a) Žiadame, aby Slovensko zvýšilo ambicióznosť a aktívne hľadalo cesty k plneniu svojich klimatických záväzkov Legislatívny balík Fit for 55 predstavuje najväčšiu reformu klimatických zákonov na globálnej úrovni, ktorá má v EÚ viesť k prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo s cieľom dosiahnutia zníženia emisií minimálne o 55 % do roku 2030 a dosiahnutia uhlíkovej neutrality najneskôr do roku 2050. Ide teda o kľúčovú príležitosť nastaviť súvisiaci právny rámec, aby aj Slovensko zodpovedne plnilo svoje medzinárodné záväzky a zároveň využilo nové ekonomické príležitosti tak, aby boli na úžitok všetkým obyvateľom. Slovensko musí začať vnímať klimatické opatrenia ako príležitosť, nie ako nevyhnutné zlo nanútené zvonka. Takýto, v návrhoch pozícií aj verejne komunikovaný, postoj vzbudzuje škodlivé nálady v spoločnosti v situácii, keď dekarbonizácia je jedinou aj ekonomicky rozumnou cestou. Rozumieme potrebe identifikovať možné zádrhele a negatívne dopady - tá je samozrejme dôležitá. Je zrejmé, že Slovensko bude potrebovať viac dát, analýz a premysleného strategického plánovania k cielenej akcii. Zatiaľ v navrhovaných pozíciách však vnímame skôr postoj “nedá sa to” a chýba aj schopnosť a ochota zdokumentovať pozitívne vplyvy transformácie spoločnosti, vrátane vplyvov na zamestnanosť, verejný rozpočet aj hospodárstvo ako také. Jeden z príkladov - znižovanie emisií skleníkových vplyvov popri pozitívnych dopadoch na klímu vedie aj k zlepšeniu kvality ovzdušia, pričom dopady zlej kvality ovzdušia na hospodárstvo poznáme a sú vyčíslené. K týmto treba prirátať aj pozitívny dopad na rozpočet verejnej správy, keď Slovenská republika už nebude musieť platiť pokuty v rámci konania, ktoré proti nej vedie Európska komisia práve za porušovanie EU legislatívy ochrany ovzdušia. 1 b) Žiadame, aby Slovensko využívalo všetky príležitosti k zvýšeniu odolnosti a udržateľnosti ekonomiky - cez maximalizáciu energetickej efektívnosti a využívanie OZE - a nezamykalo ekonomiku v závislosti na zemnom plyne Návrhy obsiahnuté v balíku Fit for 55 smerujú k zvýšeniu odolnosti ekonomiky EÚ členských štátov, ktorá musí byť postavená na ráznom znižovaní závislosti na všetkých fosílnych palivách. Pre Slovensko je jedinou rozumnou cestou využitie tejto príležitosti na maximalizáciu energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie, pričom je kľúčové neuzamknúť ekonomiku v závislosti na zemnom plyne. Za posledných desať rokov odišlo zo Slovenska viac ako 15 miliárd eur za dovoz zemného plynu. Ak s európskymi prostriedkami podporíme úspory a obnoviteľné zdroje, ktoré nepotrebujú dovoz paliva, vytvoríme udržateľné pracovné miesta v regiónoch a prispejeme k ochrane klímy 1 c) Žiadame, aby Slovensko pristupovalo k “Balíku” ako k celku a zohľadňovalo sociálne dopady Balík „Fit for 55“ je navrhovaný ako celok, pričom návrhy sa snažia zohľadniť aj predpokladané sociálne dopady. Európska komisia smeruje k vytvoreniu klimaticky neutrálneho kontinentu spôsobom, ktorý reflektuje hodnoty spravodlivosti, rovnocennosti a solidarity (medzi členskými štátmi EÚ ako aj vo vnútri štátu, napr. regionálne). Preto je potrebné pri vytváraní oficiálnych pozícií k jednotlivým právnym aktom na ne nazerať ako na jeden celok, ktorý má jasný účel (sociálne spravodlivá tranzícia ekonomiky) a nie oddelene, bez vzájomných súvislostí. 1 d) Žiadame od Slovenskej vlády, aby jasný politický záväzok smerovať ku klimatickej neutralite pretavila do strategicky vedenej dekarbonizácie, vrátane posilnenia kapacít v regiónoch Príjmy z EÚ ETS spolu s grantmi, príjmami z rôznych fondov v rámci EÚ a ekonomickými stimulmi predstavujú kľúčový zdroj na dosahovanie cieľov neutrality, ale iba vtedy, ak sa tieto finančné prostriedky vynakladajú strategickým spôsobom. V prvom rade je potrebné zodpovedne prevziať cieľ klimatickej neutrality do roku 2050 ako politický záväzok, ktorý sa potom musí stať základným princípom pri tvorbe všetkých investičných politík. Silný politický záväzok bude potrebné posilniť strategickým investičným plánovaním. Slovensko má dlhodobé problémy s administratívnou neefektívnosťou a je potrebné zlepšenie inštitucionálnej kvality a know-how. Analýzy Prognostického ústavu SAV ako aj prax poukazujú, že problémom energetickej transformácie na Slovensku nie je nedostatok financií, ale nedostatok dát na miestnej úrovni a hlavne kapacít na plánovanie, prípravu, koordináciu a využitie možností. Pozitívnym krokom sú pripravované Regionálne centrá udržateľnej energetiky, ktoré budú strategicky významnými kapacitami pre plánovanie a koordináciu dekarbonizácie na miestnej úrovni. Na podporu strategického a efektívneho čerpania dostupného financovania je potrebné zlepšiť technickú pomoc potenciálnym príjemcom a vytvoriť funkčný systém podpory vysoko kvalitných projektov, najmä obciam a iným miestnym a regionálnym orgánom, ktorým chýba potrebná administratívna pomoc a praktické kompetencie. Tento záver sa týka prostriedkov z rôznych EU fondov, vrátane Modernizačného fondu a novo-navrhnutého Sociálneho klimatického fondu. 1 e ) Namietame nedostatočnú transparentnosť a zapojenie verejnosti pri príprave predbežných stanovísk Európska komisia reflektovala závažnosť tejto EÚ klimatickej reformy aj v opakovaných vyhláseniach o potrebe tzv. “buying in”, čo znamená aj zahrnutie širokej verejnosti v EÚ členských štátoch už do jej prípravy, vrátane pripomienkovania pozícií, ako aj do následnej implementácie. V opačnom prípade bude náročné uviesť do praxe túto reformu, ktorá je kľúčová pre spoločnosť aj ekonomiku. Slovenská vláda však nedostatočne využila existujúce mechanizmy, napr.cez rezortné koordinačné skupiny, na riadne zapojenie relevantných stakeholderov do prípravy pozícií. Ministerstvo životného prostredia, ktoré predložilo pozície k prvým piatim právnym aktom z prvého balíka Fit for 55, zorganizovalo jedno stretnutie pracovnej skupiny, požiadalo jej účastníkov o pripomienky, ktoré však - v prípade tých našich - neboli, bez zdôvodnenia, zapracované. Rovnako ani opakované žiadosti členov Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu, ktorá podľa štatútu má mať práve aj prípravu pozícií k legislatívnym aktom vykonávajúcich EZD, o zvolanie zasadania za účelom prerokovania návrhov pozícií, vyšli naprázdno. RV pre EZD sa v tomto dôležitom období vôbec nestretla. Pozície pripravované inými ministerstvami zostali pre nás utajené. Napriek opakovaným snahám a kontaktom, napr. s Ministerstvom zahraničných vecí SR, Ministerstvom hospodárstva SR, a napriek istým prísľubom, dodnes nevieme kto-kedy pozície pripravuje a čo obsahujú. Pritom ide o smernice, ktoré upravujú oblasti, v ktorých viaceré environmentálne organizácie aktívne pôsobia. autor pripomienky: Klimatická Koalícia pripájame odkaz na formátovaný dokument pripomienky: https://drive.google.com/file/d/1FQTVNXBYnKCTx2GsDqghg2EYaBWTRlhM/view?usp=sharing Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti je uvedené, že materiál bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý nie je rozpočtovo zabezpečený. Predkladateľ zároveň uvádza, že v tejto fáze legislatívneho procesu nie je možné konkrétne vyčísliť vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom analýza dopadov s vyčíslením konkrétnych nákladov na konkrétne opatrenia bude spracovaná v procese transpozície smernice pri predkladaní jednotlivých dotknutých právnych noriem, prostredníctvom ktorých budú nastavené opatrenia na dosiahnutie stanovených cieľov. Upozorňujeme, že v prípade schválenia návrhu smernice, resp. odsúhlasenia ďalších zásadnejších zmien, ktoré by vyplynuli z následných rokovaní Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ako aj dotknutých právnych noriem, bude potrebné negatívny vplyv zabezpečiť v rámci schválených limitov dotknutých kapitol tak, aby nezakladal nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) 1. K časti 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu), Redlines – zásadná pripomienka – (k článku 1 – bodu 15,článku 26 ods. 1, návrhu revízie Smernica 2018/2001) Za štvrtý odsek navrhujeme doplniť nový piaty odsek v znení: „Vzhľadom na nezastupiteľnú úlohu 1G biopalív v energetickom mixe v doprave SR požadujeme umožniť členským štátom stanoviť si vlastný strop ich využitia tak, aby priemer na úrovni EÚ nepresiahol 7%.“. Odôvodnenie: Je potrebné zohľadniť aktuálne podmienky a predpoklady jednotlivých krajín a umožniť im dosiahnutie cieľov pri využití najlepších možných dostupných možností. 1G biopalivá vyrábané podľa kritérií trvalej udržateľnosti predstavujú v súčasnosti najdostupnejšiu a najlacnejšiu alternatívu úspory emisií v doprave. Súčasný limit na 1G biopalivá by mal byť zrevidovaný tak, aby bola každému členskému štátu poskytnutá flexibilita s ohľadom na navyšovanie dekarbonizačných cieľov. Členské štáty majú právo využívať svoje vlastné energetické zdroje, v súčasnosti predstavuje priemer využívania 1G biopalív 4 % v rámci EÚ 27 (rozmedzie sa pohybuje od 0 % do 6,8 % v jednotlivých členských štátoch). Každý členský štát by mal mať právo stanoviť si svoj vlastný podiel 1G biopalív, ktorý by smeroval k dosiahnutiu cieľov podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a znižovania intenzity skleníkových plynov za predpokladu, že celkový podiel 1G biopalív v rámci EU nepresiahne 7 % konečnej spotreby energie spotrebovanej v sektore dopravy. 1G biopalivá sú okamžite dostupný a ekonomicky efektívny nástroj na znižovanie emisií v cestnej doprave pre existujúce aj budúce vozidlá. Obavy ohľadom nepriameho vplyvu na využívanie pôdy (ILUC) už boli adresované v r. 2018 delegovaným aktom, kde Komisia označila ako problematickú surovinu výlučne palmový olej, ktorý sa postupne do r. 2030 prestane používať, ostatné suroviny nepredstavujú riziko a preto nie je dôvod ich používanie limitovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) 3. K časti 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu), Redlines – zásadná pripomienka Za posledný odsek navrhujeme doplniť nový odsek v znení: „Nesúhlasíme s posunom lehoty na vydanie delegovaného aktu upravujúceho metodiku určovania podielu biopalív a bioplynu pre dopravu pochádzajúceho z biomasy spracovávaného v spoločnom procese s fosílnymi palivami (co-processing) a spresnenie metodiky posudzovania úspor emisií skleníkových plynov z RFNBO a Recycled Carbon Fuels z 31.12.2021 na 31. 12. 2024 “. Odôvodnenie: Nakoľko legislatívny proces k novelizácii REDII nebude ukončený skôr ako v decembri 2021 je nevyhnuté, aby bol zo strany Európskej komisie dodržaný pôvodný termín na vydanie predmetného nariadenia. Toto je nutné nie len z dôvodu plánovania investícií, ale aj pre výber použitej technológie. Ďalšie oneskorenie o tri roky bude mať negatívny vplyv na plánovanie a realizáciu investícií do nízkouhlíkových technológií. Je taktiež dôležité, aby v prípade zverejnenia metodiky v roku 2021 neboli tieto pravidlá a metódy opäť v krátkom čase opätovne menené. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) 2. K časti 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu), Redlines – zásadná pripomienka – (k prílohe I - bodu 5, prílohe VI časti C, návrhu revízie Smernice 2018/2001) Za nový piaty odsek navrhujeme doplniť nový šiesty odsek v znení: „Výpočet emisií z pestovania plodín pre výrobu biopalív je potrebné aj naďalej realizovať podľa regionálnych hodnôt NUTS. Na vylepšenie správnosti kalkulácie emisií z pestovania plodín je potrebné používať posledný IPCC report (IPCC 2019)“. Odôvodnenie: Výpočet emisií z pestovania plodín pre výrobu biopalív je potrebné aj naďalej realizovať podľa regionálnych hodnôt NUTS, v opačnom prípade vznikne nadbytočná administratívna záťaž resp. zanikne motivácia na vylepšovanie regionálnych hodnôt emisií. Ak sa zruší možnosť používať správy NUTS II, bude nutné prejsť na individuálne výpočty emisií GHG z pestovania plodín u ich pestovateľov. Vzhľadom na ich veľký počet a neexistujúci administratívny aparát u fariem na požadované výpočty bude nemožné v požadovanom čase a kvalite zabezpečiť zber údajov a potrebné výpočty emisií GHG z pestovania plodín. Alternatívou sú tiež referenčné hodnoty zo Smernice, tie sú však tak vysoko stanovené, že by znamenali výrazné zvýšenie emisií GHG z pestovania plodín, čo by viedlo k výraznému poškodeniu konkurencieschopnosti slovenských výrobcov biopalív. Tabuľkové hodnoty tiež nijakým spôsobom nemotivujú k znižovaniu emisií GHG z pestovania. Posledná publikovaná metodológia v správe IPCC 2019 poskytuje objektívnejšie výsledky ako predchádzajúca metodológia z roku 2016, nakoľko mnohé emisné faktory sú disagregované s ohľadom na typ klímy (mokré a suché oblasti). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) K PODPORE VÝROBY ELEKTRICKEJ ENERGIE Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE Z VODNEJ ENERGIE: Návrh smernice Európskeho parlamentu nerieši ďalšiu podporu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie z vodnej energie v malých vodných elektrárňach, ktoré majú minimálny dopad na životné prostredie. Nie je jasné, akým smerom sa bude uberať práve takáto výroba elektriny. Elektrina vyrobená z vody je jedna z najčistejších a najšetrnejších k životnému prostrediu, a preto majú vodné elektrárne z pohľadu zelenej energie špecifické postavenie. Žiadame do návrhu smernice zahrnúť aj obnoviteľné zdroje energie, ktoré využívajú vodnú energiu a ktoré významnou mierou prispievajú k plneniu cieľov klimatickej neutrality. Žiadame vymedziť a doplniť pravidlá pre podporu výroby elektrickej energie z vodnej energie. Bez podpory, resp. bez jasných pravidiel fungovania týchto zdrojov budú vodné elektrárne postupne zanikať a ich podiel na zelenej energie bude klesať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) MPSVR SR predkladá jednu zásadnú pripomienku k vlastnému materiálu, a to k hodnoteniu sociálnych vplyvov. Zásadne žiadame predkladateľa, aby do sociálnych vplyvov v časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti doplnil informáciu o sociálnych vplyvoch v súvislosti so zmenou článku 23 ods. 4 smernice 2018/2001/EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie týkajúcou sa plnenia cieľa v oblasti vykurovania a chladenia. Ide o ustanovenie, že členské štáty musia zabezpečiť, a nielen sa zameriavať na zabezpečenie toho, aby boli tieto opatrenia prístupné pre všetkých spotrebiteľov, najmä tých s nízkymi príjmami alebo v zraniteľných domácnostiach, ktorí by inak nemali dostatočný počiatočný kapitál na využitie týchto opatrení. Odôvodnenie: Predmetné ustanovenie má zásadný sociálny vplyv na nízkopríjmové a zraniteľné domácnosti. Uvedená pripomienka bola predložená v predbežnom pripomienkovom konaní, a hoci predkladateľ Ministerstvo hospodárstva SR, deklaroval jej akceptovanie a zapracovanie, v texte predloženého materiálu sa uvedená informácia nenachádza. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
eustream (eustream, a.s.) k navrhovanej pozícii k článkom 22a a 29a: podporujeme deklarovanú SK pozíciu Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) 2. K časti 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu), Redlines – zásadná pripomienka – (k prílohe I - bodu 5, prílohe VI časti C, návrhu revízie Smernice 2018/2001) Za nový piaty odsek navrhujeme doplniť nový šiesty odsek v znení: „Výpočet emisií z pestovania plodín pre výrobu biopalív je potrebné aj naďalej realizovať podľa regionálnych hodnôt NUTS. Na vylepšenie správnosti kalkulácie emisií z pestovania plodín je potrebné používať posledný IPCC report (IPCC 2019)“. Odôvodnenie: Výpočet emisií z pestovania plodín pre výrobu biopalív je potrebné aj naďalej realizovať podľa regionálnych hodnôt NUTS, v opačnom prípade vznikne nadbytočná administratívna záťaž resp. zanikne motivácia na vylepšovanie regionálnych hodnôt emisií. Ak sa zruší možnosť používať správy NUTS II, bude nutné prejsť na individuálne výpočty emisií GHG z pestovania plodín u ich pestovateľov. Vzhľadom na ich veľký počet a neexistujúci administratívny aparát u fariem na požadované výpočty bude nemožné v požadovanom čase a kvalite zabezpečiť zber údajov a potrebné výpočty emisií GHG z pestovania plodín. Alternatívou sú tiež referenčné hodnoty zo Smernice, tie sú však tak vysoko stanovené, že by znamenali výrazné zvýšenie emisií GHG z pestovania plodín, čo by viedlo k výraznému poškodeniu konkurencieschopnosti slovenských výrobcov biopalív. Tabuľkové hodnoty tiež nijakým spôsobom nemotivujú k znižovaniu emisií GHG z pestovania. Posledná publikovaná metodológia v správe IPCC 2019 poskytuje objektívnejšie výsledky ako predchádzajúca metodológia z roku 2016, nakoľko mnohé emisné faktory sú disagregované s ohľadom na typ klímy (mokré a suché oblasti). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) 3. K časti 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu), Redlines – zásadná pripomienka Za posledný odsek navrhujeme doplniť nový odsek v znení: „Nesúhlasíme s posunom lehoty na vydanie delegovaného aktu upravujúceho metodiku určovania podielu biopalív a bioplynu pre dopravu pochádzajúceho z biomasy spracovávaného v spoločnom procese s fosílnymi palivami (co-processing) a spresnenie metodiky posudzovania úspor emisií skleníkových plynov z RFNBO a Recycled Carbon Fuels z 31.12.2021 na 31. 12. 2024 “. Odôvodnenie: Nakoľko legislatívny proces k novelizácii REDII nebude ukončený skôr ako v decembri 2021 je nevyhnuté, aby bol zo strany Európskej komisie dodržaný pôvodný termín na vydanie predmetného nariadenia. Toto je nutné nie len z dôvodu plánovania investícií, ale aj pre výber použitej technológie. Ďalšie oneskorenie o tri roky bude mať negatívny vplyv na plánovanie a realizáciu investícií do nízkouhlíkových technológií. Je taktiež dôležité, aby v prípade zverejnenia metodiky v roku 2021 neboli tieto pravidlá a metódy opäť v krátkom čase opätovne menené. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) 1. K časti 13 (Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu), Redlines – zásadná pripomienka – (k článku 1 – bodu 15,článku 26 ods. 1, návrhu revízie Smernica 2018/2001) Za štvrtý odsek navrhujeme doplniť nový piaty odsek v znení: „Vzhľadom na nezastupiteľnú úlohu 1G biopalív v energetickom mixe v doprave SR požadujeme umožniť členským štátom stanoviť si vlastný strop ich využitia tak, aby priemer na úrovni EÚ nepresiahol 7%.“. Odôvodnenie: Je potrebné zohľadniť aktuálne podmienky a predpoklady jednotlivých krajín a umožniť im dosiahnutie cieľov pri využití najlepších možných dostupných možností. 1G biopalivá vyrábané podľa kritérií trvalej udržateľnosti predstavujú v súčasnosti najdostupnejšiu a najlacnejšiu alternatívu úspory emisií v doprave. Súčasný limit na 1G biopalivá by mal byť zrevidovaný tak, aby bola každému členskému štátu poskytnutá flexibilita s ohľadom na navyšovanie dekarbonizačných cieľov. Členské štáty majú právo využívať svoje vlastné energetické zdroje, v súčasnosti predstavuje priemer využívania 1G biopalív 4 % v rámci EÚ 27 (rozmedzie sa pohybuje od 0 % do 6,8 % v jednotlivých členských štátoch). Každý členský štát by mal mať právo stanoviť si svoj vlastný podiel 1G biopalív, ktorý by smeroval k dosiahnutiu cieľov podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a znižovania intenzity skleníkových plynov za predpokladu, že celkový podiel 1G biopalív v rámci EU nepresiahne 7 % konečnej spotreby energie spotrebovanej v sektore dopravy. 1G biopalivá sú okamžite dostupný a ekonomicky efektívny nástroj na znižovanie emisií v cestnej doprave pre existujúce aj budúce vozidlá. Obavy ohľadom nepriameho vplyvu na využívanie pôdy (ILUC) už boli adresované v r. 2018 delegovaným aktom, kde Komisia označila ako problematickú surovinu výlučne palmový olej, ktorý sa postupne do r. 2030 prestane používať, ostatné suroviny nepredstavujú riziko a preto nie je dôvod ich používanie limitovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) Na strane 10, žiadame doplniť nasledujúcu pripomienku k článku 1 ods. 5, ktorým sa mení článok 15 - Administratívne postupy, predpisy a poriadky: v článku 15 ods. 2 žiadame upraviť text odseku tak, aby bola zachovaná dobrovoľnosť dodržiavania technických noriem, aby použitie technickej normy na splnenie požiadaviek smernice nebolo jediným možným riešením, teda aby nedochádzalo k zozáväzneniu technickej normy. Odôvodnenie: Dosiahnutie súladu s priamo účinným nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES, v ktorom sa norma definuje ako technická špecifikácia prijatá uznaným normalizačným orgánom, s ktorou súlad nie je povinný. Odporúčame v rámci vzťahu legislatívy a technických noriem uplatňovať princíp Nového prístupu („the New Approach“). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail