LPEU/2020/791 COM(2020)824 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 347/2013

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V časti „IV. Vplyv na vybrané oblasti“ je uvedené, že predložený materiál nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Zároveň je uvedené, že ide o návrh, o ktorom bude diskutovať Rada EÚ a Európsky parlament v rámci riadneho legislatívneho procesu a preto môžu v návrhu nastať zmeny, ktorých dôsledky nie je možné v súčasnosti adekvátne posúdiť. Nepredpokladá sa vplyv na štátny rozpočet SR, uvádza sa len predpokladané zvýšenie nákladov Agentúry pre spoluprácu regulátorov v oblasti energetiky (ACER) na úrovni celkovo 0,889 mil. eur v rokoch 2022 až 2027. Navrhované zvýšenie dohľadu ACER v procese prípravy desaťročných plánov rozvoja prepravných plynárenských sietí a prenosových elektrizačných sústav by mohlo mať vplyv aj na činnosť jednotlivých národných regulátorov; konkrétny vplyv na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v súčasnosti nie je možné vyčísliť. Upozorňujeme, že ak by v rámci ďalších rokovaní Európskeho parlamentu a Rady EU nastali zásadnejšie zmeny, z ktorých by vyplýval negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy SR, bude potrebné tieto negatívne vplyvy zabezpečiť v rámci schválených limitov dotknutých kapitol, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail