LPEU/2020/547 COM(2020)568 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o dočasnej výnimke z určitých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnych k...

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) Táto pripomienka je zásadná. V rámci pozície /vyjednávacej inštrukcie SR k predkladanému návrhu žiadam doplniť, že SR bude v rámci jej pripomienok zásadne žiadať najmä- bezodkladné prijatie ohlásených dlhodobých právnych predpisov, ktoré v najkratšom možnom čase úplne znemožnenia toto zneužívanie detí a v prípade, že by bolo znemožnenie páchateľom obídené, ustanovia povinnosť odhaľovať, bezodkladne nahlasovať a bezodkladne odstraňovať sexuálne zneužívanie detí online,- podstatné zvýšenie sankcií pre páchateľov.   Podľa návrhu nariadenia EP a Rady o dočasnej výnimke z určitých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady2002/58/ES, pokiaľ ide o používanie technológií poskytovateľmi interpersonálnychkomunikačných služieb nezávislých od číslovania na spracúvanie osobných a inýchúdajov na účely boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí online (ďalej aj „návrh nariadenia")  „Komisia oznámila, že do 2. štvrťroku 2021 navrhne nevyhnutnéprávne predpisy na účinné riešenie sexuálneho zneužívania detí online, ktorými sa okreminého bude od príslušných poskytovateľov online služieb vyžadovať, aby odhaľovali známymateriál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí a povinne oznamovali takýto materiál verejnýmorgánom. Cieľom ohlásených právnych predpisov bude nahradiť toto nariadenie zavedenímpovinných opatrení na odhaľovanie a nahlasovanie sexuálneho zneužívania detí ...". Je právne aj morálne neprijateľné, že takéto zneužívanie je zo strany páchateľa možné a že odhaľovanie a nahlasovanie predmetných závažných trestných činov voči deťom a odstraňovanie neprípustného obsahu nie je povinné. Navrhované oddialenie do 31.12.2025 (viď čl. 4 návrhu nariadenia) je absolútne neprípustné.  .   Odôvodnenie:  Ochrana základných ľudských práv a slobôd maloletých, najmä práva detí na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Aj v dôvodovej správe k návrhu nariadenia sa zdôrazňuje, že  "Sexuálne zneužívanie detí je obzvlášť závažný trestný čin, ktorý má pre obete rozsiahlea závažné celoživotné následky.".Je nevyhnutné dosiahnuťkomplexnú prevenciu a ochranu detí, ktoré sú zvlášť zraniteľné a nie sú schopné sami sa brániť. V zmysle čl. 24 ods. 2Charty základných práv Európskej únie pri všetkých opatreniach prijatých orgánmiverejnej moci alebo súkromnými inštitúciami, ktoré sa týkajú detí, sa musiav prvom rade brať do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa. Je nutné poukázať o. i. na celoživotné rozsiahle negatívne následky spôsobené spáchaním trestnýchčinov proti ľudskej dôstojnosti a na mimoriadnu zvrátenosť predmetných trestných činov páchaných voči deťom. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail