LPEU/2020/17 COM(2020)24 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190)

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZR (Aliancia za rodinu) K bodu 13. Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu navrhujeme uplatniť všeobecnú výhradu k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) ako celku a v zmysle uvedeného upraviť stanovisko SR k pozícii/vyjednávacej inštrukcii k predkladanému návrhu. Odôvodnenie: Násilie a obťažovanie vo svete práce je neprípustné a odsúdeniahodné. Nikdy ho nemožno tolerovať a je potrebné vyvinúť všetko úsilie na prevenciu a jeho odstraňovanie. Téma prevencie a ochrany obetí násilia a obťažovania vo svete práce je však natoľko vážna, že je neprijateľné podsúvať iné, kontroverzné témy, v jej rámci. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „Dohovor“) obsahuje témy, o ktorých neexistuje spoločná dohoda tak v rámci Slovenskej republiky ako aj na úrovni všetkých členských štátov EÚ; s ktorými principiálne nesúhlasia niektoré členské štáty EÚ; a ktoré prispievajú k prehlbovaniu politického konfliktu v rámci EÚ. S prihliadnutím na uvedené žiadame, aby SR vyjadrila nesúhlas s návrhom rozhodnutia Rady a neratifikovala predmetný Dohovor. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) K bodu 12. Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu navrhujeme uplatniť všeobecnú výhradu k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) ako celku a v zmysle uvedeného upraviť stanoviská SR k jednotlivým častiam návrhu rozhodnutia. Odôvodnenie: Násilie a obťažovanie vo svete práce je neprípustné a odsúdeniahodné. Nikdy ho nemožno tolerovať a je potrebné vyvinúť všetko úsilie na prevenciu a jeho odstraňovanie. Téma prevencie a ochrany obetí násilia a obťažovania vo svete práce je však natoľko vážna, že je neprijateľné podsúvať iné, kontroverzné témy, v jej rámci. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „Dohovor“) obsahuje témy, o ktorých neexistuje spoločná dohoda tak v rámci Slovenskej republiky ako aj na úrovni všetkých členských štátov EÚ; s ktorými principiálne nesúhlasia niektoré členské štáty EÚ; a ktoré prispievajú k prehlbovaniu politického konfliktu v rámci EÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) . Návrh žiada, aby Slovenská republika prijala a ratifikovala Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190). Žiadame, aby bolo Stanovisko Slovenskej republiky nesúhlasné z nasledovných dôvodov. a. Návrh sa v časti 2.2 odvoláva na Istanbulský dohovor, s ktorým NR SR vyslovila viacnásobne svoj nesúhlas. Európska únia nemá podľa zakladajúcich zmlúv právo oddeľovať rod od pohlavia. b. Návrh uvádza, že ...cieľom dohovoru a odporúčania je vytvoriť tzv. rodovo citlivý prístup k prevencii a odstraňovaniu násilia a obťažovania vo svete práce. c. Návrh sa snaží presadiť Dohovor, ktorý podobne ako kontroverzný Istanbulský dohovor vymedzuje rodovo motivované násilie a obťažovanie [článok 1 písm. b)], d. EÚ nemôže ratifikovať dohovor MOP, pretože podľa Ústavy MOP sa zmluvnými stranami takýchto dohovorov môžu stať iba štáty. Je v kompetencii Slovenskej republiky, aby splnomocnenie a záväzok ratifikovať Dohovor neprijala. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) Odmietame, aby Slovenská republika prijala a ratifikovala Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „dohovor“) z nasledovných dôvodov: Odôvodnenie a. Dohovor obsahuje nevedeckú gender ideológiu a tvrdí, že pre odstránenie násilia je potrebné prijať tzv. „rodovo citlivý prístup, ktorý sa zaoberá základnými príčinami a rizikovými faktormi vrátane rodových stereotypov, viacnásobných a vzájomne sa prelínajúcich foriem diskriminácie a nerovnakých mocenských vzťahov založených na rode.“ (preambula) b. Nie je potrebné odstraňovať stereotypné t. j. zvyčajné úlohy mužov a žien pre odstraňovanie násilia a obťažovania. Mnohokrát práve zvyčajné správanie mužov chráni ženy pred násilím a obťažovaním. c. Dohovor oddeľuje rod od biologického pohlavia (čl. 1, bod. 1, písm. b)) Dohovoru. Táto definícia je v rozpore s pojmom rod podľa Ústavy SR. Rodom podľa Ústavy SR rozumie rodinný pôvod, nie akýsi súbor rolí či neobmedzený počet rodov. d. Násilie je v Dohovore definované široko, vágne a subjektívne, takže umožňuje rôzne výklady. Definícia násilia má mať objektívnu povahu. Podľa Dohovoru sa definícia „násilie a obťažovanie“ vo svete práce vzťahuje na celý rad neprijateľných správaní a praktík alebo ich hrozieb, či už ide o jednu alebo opakovanú udalosť, ktorej cieľom je, vyústiť alebo pravdepodobne bude mať za následok fyzickú psychické, sexuálne alebo ekonomické poškodenie a zahŕňa násilie a obťažovanie na základe pohlavia. e. Ekonomická škoda podľa nášho názoru nestačí na naplnenie definície násilia. f. Definícia násilia nemôže tiež závisieť od pocitov zraniteľnej skupiny ohľadom možného psychického poškodenia. g. Definícia obťažovania podľa Dohovoru je vágna a subjektívna a je v rozpore s objektívnou definíciou obťažovania obsiahnutou v Antidiskriminačnom zákone. h. Nesúhlasíme s tým, aby bola rovnosť a snaha o nediskrimináciu zneužívaná na presadzovanie špeciálnych prístupov pre tzv. zraniteľné skupiny. (čl. 6 Dohovoru). Samotný pojem „zraniteľné skupiny“ nie je definovaný a má tendenciu sa flexibilne rozširovať na ďalšie a ďalšie skupiny osôb. Určite súhlasíme so špeciálnou ochranou mladistvých, starších, tehotných žien, ľudí zraniteľných pre svoj pôvod zo sociálne vylúčeného prostredia, avšak máme problém s nedostatkom definície zraniteľnej skupiny. Pripomíname, že podobný dôvod tzv. rovnosti a nediskriminácie bol použitý na ospravedlnenie pripustenia mužov, ktorí sa cítili ako ženy do dievčenských šatní a spŕch v školách v USA. Niektorí za zraniteľné skupiny dokonca považujú aj LGBTI skupiny. Aj uvedený Dohovor sa má vzťahovať aj na hygienické a umývacie zariadenia. Nedá sa predpokladať, čo všetko môže byť označené za psychickú ujmu. i. V Dohovore chýba právo štátu na stanovenie výnimiek z princípu nediskriminácie, ktoré obsahuje náš antidiskriminačný zákon v oblasti práce ako sú výnimky pre rozdielne zaobchádzanie pre cirkvi (napr. výlučné kňazstvo mužov), pre ozbrojené zbory a prípustné rozdielne zaobchádzanie podľa § 8 Antidiskriminačného zákona. j. Dohovor požaduje, aby Slovenská republika zabezpečila, aby inšpektoráty práce a prípadne iné príslušné orgány boli oprávnené zaoberať sa násilím a obťažovaním vo svete práce, a to aj vydávaním príkazov vyžadujúcich opatrenia s okamžitou vykonateľnou silou. V Slovenskej republike je na riešenie násilia kompetentná polícia, rovnako sa to vzťahuje na obťažovanie, ktoré je trestným činom. Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu sú zas v kompetencii okresných úradov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) K Návrhu, Dohovoru a Stanovisku SR Vážené ministerstvo, podporujeme odstraňovanie násilia a obťažovania na pracoviskách, ale odmietame, aby Slovenská republika prijala a ratifikovala Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „dohovor“) a preto žiadame, aby Slovenská republika zaujala nesúhlasné stanovisko k Návrhu Rozhodnutia Rady LPEU/2020/17 COM(2020)24 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „Návrh“). Odôvodnenie Nesúhlasíme s Dohovorom a Návrhom, lebo odmietame - gender ideológiu, ktorá v Dohovore oddeľuje pohlavie od rodu, - snahu o presadzovanie prístupu tzv. rodovo citlivého prístupu, ktorý tvrdí, že na odstránenie násilia musíme odstraňovať zvyčajné /stereotypné/ úlohy mužov a žien, - kontroverzný Istanbulský dohovor, ktorý je spomínaný v Návrhu ako aj to, že mnohé časti a pojmy v Dohovore sú z neho prebraté, - zneužiteľné definície násilia a obťažovania obsiahnuté v Dohovore, ktoré závisia viac od pocitov, ako od reality, - akceptovať nejasnú situáciu čo s výnimkami, ktoré doteraz naše platné zákony umožňovali cirkvám v pracovnoprávnej oblasti (kňazstvo mužov a pod.) a pod. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Vzhľadom na to, že v predmetnom Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (ďalej len "Dohovor") sa zavádza úprava s ohľadom na gender agendu, ktorú nepovažujeme za jasne spracovanú, odporúčame nesúhlasiť s riadnym predbežným stanoviskom a vyjadriť nesúhlas s návrhom rozhodnutia Rady, a teda neratifikovať predmetný Dohovor. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) Navrhujeme vyjadriť nesúhlas s návrhom ako celkom a vzniesť voči nemu všeobecnú výhradu. Konkrétne Riadne predbežné stanovisko, Čl. II bod 13. Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu – navrhujeme preformulovať tak, že Slovenská republika nesúhlasí s prijatím návrhu rozhodnutia. Odôvodnenie: Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „Dohovor“) obsahuje niekoľko neprijateľných ustanovení, pre ktoré nie je vhodné, aby Slovenská republika tento Dohovor prijala. Ide najmä o Článok I bod 1. písm. b) Dohovoru, ktorý pod pojmom “gender-based violence and harassment” myslí konanie zamerané proti osobe pre jej pohlavie alebo gender, a tiež ktoré sa dotýka osôb určitého pohlavia alebo gendru neproporčne. Uvedená formulácia je neprijateľná, pretože naznačuje, akoby sa kategórie pohlavie a gender (do slovenčiny nie veľmi vhodne prekladaný aj ako rod) vzťahovali na okruh iných osôb, resp. akoby šlo o dve odlišné kategórie, pričom určitá osoba môže spĺňať jednu no nie druhú z týchto kategórií. Ide tu o použitie pojmu gender vychádzajúceho z ideologického konceptu gendru ako sociálneho konštruktu, ktorý oddeľuje pohlavie od gendru, podobne ako bol tento pojem definovaný a používaný v Istanbulskom dohovore. Ide o podstatne odlišnú definíciu pojmu gender, ako je tá, ktorá bola prijatá v Rímskom štatúte medzinárodného trestného súdu (ktorý je súčasťou právneho poriadku SR), podľa ktorej sa pojem „gender“ chápe ako termín poukazujúci na dve pohlavia, muža a ženu, v kontexte spoločnosti, pričom tento pojem nenaznačuje iný význam, ktorý by sa líšil od už uvedeného významu (čl. 7, ods. 3 Rímskeho štatútu). Prijatie Dohovoru môže pre Slovensko predstavovať riziko prelomu v chápaní pojmu gender, konkrétne priklonenie k ideologickému poňatiu gendru ako sociálneho konštruktu nezávislého (oddeliteľného) od pohlavia. Z tohto dôvodu bol na Slovensku odmietnutý Istanbulský dohovor a z toho istého dôvodu treba odmietnuť aj tento Dohovor. Preambula Dohovoru pomenováva tri rizikové faktory zvýšeného násilia na ženách, z toho dva sú genderové stereotypy a nerovnomerné mocenské vzťahy medzi mužmi a ženami, a navrhuje proti nim bojovať. Ide tu o pomerne zúžený a ideologický pohľad na problematiku, ktorý vychádza z marxisticko-feministického chápania problematiky, podobne ako to vidieť aj v Istanbulskom dohovore. Tento zúžený a ideologický pohľad nie je spôsobilý uchopiť problematiku v jej komplexnosti a môže byť prekážkou skutočného boja proti násiliu a obťažovaniu v práci. Dohovor tiež používa viaceré pojmy, ktoré nie sú definované, resp. definície sú veľmi vágne a nejasné, pričom sa jedná aj o kľúčové pojmy ako „násilie a obťažovanie“ (najmä v súvislosti s potrebou presadzovať nulovú toleranciu voči násiliu a obťažovaniu) a „sexuálne obťažovanie“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) K materiálu ako celku, navrhujeme, aby SR v riadnom predbežnom stanovisku k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) vyjadrila nesúhlas s návrhom ako celkom a vzniesla všeobecnú výhradu (General Reserve) k návrhu ako celku. Žiadame teda, aby SR vyjadrila nesúhlas s prijatím rozhodnutia a s ratifikáciou dohovoru. Konkrétne: K bodu 12. Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu navrhujeme uplatniť všeobecnú výhradu k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) ako celku a v zmysle uvedeného upraviť stanoviská SR k jednotlivým častiam návrhu rozhodnutia. K bodu 13. Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu navrhujeme uplatniť všeobecnú výhradu k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) ako celku a v zmysle uvedeného upraviť stanovisko SR k pozícii/vyjednávacej inštrukcii k predkladanému návrhu. Odôvodnenie: Násilie a obťažovanie vo svete práce je neprípustné a odsúdeniahodné. Nikdy ho nemožno tolerovať a je potrebné vyvinúť všetko úsilie na prevenciu a jeho odstraňovanie. Téma prevencie a ochrany obetí násilia a obťažovania vo svete práce je však natoľko vážna, že je neprijateľné podsúvať iné, kontroverzné témy, v jej rámci. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „Dohovor“) obsahuje témy, o ktorých neexistuje spoločná dohoda tak v rámci Slovenskej republiky ako aj na úrovni všetkých členských štátov EÚ; s ktorými principiálne nesúhlasia niektoré členské štáty EÚ; a ktoré prispievajú k prehlbovaniu politického konfliktu v rámci EÚ. Z uvedeného dôvodu žiadame neratifikovať Dohovor za SR, nakoľko zasahuje do otázok týkajúcich sa národnej identity SR, o ktorých neexistuje všeobecná zhoda, sú kontroverzné a prispievajú k eskalácii napätia v SR. V texte Dohovoru sa nachádzajú ustanovenia, konkrétne v 12 odseku preambuly, v článku 1 ods. 1 písm. b), článku 6, a iné, ktorých obsah a pojmy sú v rozpore s a) Ústavou Slovenskej republiky, b) s primárnym právom EÚ a c) s kodifikovanou podobou Slovenského jazyka. Ústava Slovenskej republiky ani žiadny záväzný základný ľudskoprávny dokument nepozná pojem „gender“, ale používa pojmy muži a ženy, ako kategórie pohlavia. V texte dohovoru sa nachádzajú pojmy rod aj pohlavie (článok 1 ods. 1 písm. b) „...sex or gender“, teda text oddeľuje rod od biologického pohlavia. Ad a) Ústava Slovenskej republiky používa pojem „rod“ ako aj pojem „pohlavie“, pričom pojem „rod“ nijako neodkazuje na kategóriu „žien a mužov“, keďže žena a muž sú kategórie pohlavia. Ústava SR používa pojem „rod“ v jeho obvyklom lingvistickom význame, ako je uvedené v Slovníku slovenského jazyka, teda s odkazom na predkov a potomkov, na líniu rodu. Ad b) Zmluva o EÚ a Zmluva o fungovaní EÚ ako pramene primárneho práva, v kvalite medzinárodnej zmluvy, poznajú pojem pohlavie, v anglickom znení „sex“. Dohovor preto terminologicky odporuje primárnemu právu EÚ. V rámci EÚ neexistuje konsenzus, aby sa používal, prípadne zavádzal do nový pojem gender, alebo aby sa vytváral dvojitý obsah pre pojem „rod“. Ak sa niektoré štáty v medzinárodnom priestore hlásia k zavedeniu nového sociálneho konštruktu „gender“, nevzniká z toho žiadna povinnosť ďalším štátom, aby predmetnú prax iných štátov akceptovali. Ad c) Pojem „ROD“ (in. Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/) Rod: rod -u m. 1. rad, spoločenstvo potomkov pochádzajúcich z jedných prarodičov, pokolenie: starý r., šľachtický r. 2. odb. zákl. jednotka v prvotnom polit.-ekon. systéme 3. zool., bot. systematická jednotka zahŕňajúca najbližšie príbuzné druhy živočíchov al. rastlín 4. pôvod (význ. 2): bola zemianskeho r-u; je r-om Slovák 5. narodenie, zrod: je nadaný od r-u 6. lingv.: (gram.) r. gram. kategória vyjadrujúca príslušnosť podst. m. do jednej z troch zákl. skupín: mužský, ženský, stredný r.; slovesný r. gram. kategória vyjadrujúca vzťah slovesného deja k jeho východisku a k podmetu; rodový príd. k 1 – 3, 6: r-é tradície, r-é zriadenie; r-é znaky; r-é prípony (Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/). Pojem „POHLAVIE“ Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/) pohlavie -ia s. 1. súbor znakov odlišujúcich ženské (samičie) jedince od mužských (samčích): novorodenec mužského p-ia 2. súhrn ženských al. mužských jedincov: počtom prevládlo ženské p.; hovor.: nežné p. ženy; silné p. muži 3. (vonkajšie) pohlavné ústrojenstvo; pohlavný príd.: p-á výchova, p-é orgány; p. styk súlož; pohlavne prísl.: p. dospelý; pohlavnosť -i ž. fyz. vzťahy medzi pohlaviami, pohlavný život; pohlavný pud, sexuálnosť, sexualita. Podľa § 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov sa pri tvorbe právneho predpisu používa štátny jazyk v kodifikovanej podobe, najmä z hľadiska jazykovej, štylistickej a významovej správnosti. V Slovenskej republike neexistuje žiadny konsenzus, aby sa používal, prípadne zavádzal do právneho poriadku nový pojem „gender“, alebo aby sa vytváral dvojitý obsah pre pojem „rod“. Ak sa niektoré štáty v medzinárodnom priestore hlásia k zavedeniu nového sociálneho konštruktu „gender“, nevzniká z toho žiadna povinnosť ďalším štátom, aby predmetnú prax iných štátov akceptovali. V tejto súvislosti poukazujeme na dokumenty a na postup SR uplatnený v prípade riešenia otázky ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (ďalej len Istanbulský dohovor“), ktorý obsahuje rovnaké pojmy a problematické ustanovenia a na úrovni EÚ je považovaný za kontroverznú medzinárodnú dohodu, pri ktorej možno očakávať principiálny nesúhlas zo strany členských štátov. K tomu pozri: uznesenie NR SR č. 1697 z 29. marca 2019 k procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou (tlač 1409) a uznesenie NR SR č. 2261 z 28. novembra 2019 k procesu pristúpenia Európskej únie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou (tlač 1814); písomné pripomienky Vlády Slovenskej republiky Súdnemu dvoru: Stanovisko 1/19 zástupkyne SR pred Súdmi EÚ zo dňa 18.12.2019, uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 15 z 15. januára 2020 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Vychádzajúc z návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 108. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce od 10. júna do 21. júna 2019 v Ženeve, podľa V. bodu programu konferencie schválenom uznesením Vlády SR č. 194 z 24. apríla 2019 sa mal zástupca vládnej časti delegácie aktívne zapájať do formovania konečného znenia navrhovaných zmien tohto dokumentu a predpokladáme, že taktiež postupoval v súlade s Ústavou SR, primárnym právom EÚ, kodifikovanou podobou Slovenského jazyka a v súlade s hodnotami a národnou identitou občanov SR. S prihliadnutím na uvedené žiadame, aby SR vyjadrila nesúhlas s návrhom rozhodnutia Rady a neratifikovala predmetný Dohovor. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 13 riadneho predbežného stanoviska: Za predpokladu, že právnym základom pre ratifikáciu Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 je Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (CETS 210), ktorý Slovenská republika neratifikovala, nie je možné ratifikovať ani príslušný dohovor Medzinárodnej organizácie práce. Za týchto okolností MŠVVaŠ SR zásadne nesúhlasí s prijatím návrhu rozhodnutia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K predkladacej správe: Odporúčame doplniť do predposledného odstavca predkladacej správy aj ostatné pozorované vplyvy v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (t. j. nad rámec súčasne uvedených vplyvov indikovať aj absenciu vplyvov na rozpočet verejnej správy, vplyvov na informatizáciu a vplyvov na služby verejnej správy pre občana). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Riadnemu predbežnému stanovisku: Predkladateľovi odporúčame prehodnotiť a preformulovať body 5. a 6. Riadneho predbežného stanoviska (Charakteristika prijímaného aktu a Metóda schvaľovania), v ktorom podľa nášho názoru nesprávne uvádza, že ide o legislatívny akt schvaľovaný riadnym legislatívnym postupom. Predkladateľovi dávame do pozornosti označenie materiálu NLE – non legislative enactment, a teda fakt, že ide o nelegislatívny akt EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) V návrhu rozhodnutia Rady odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu č. 22 opraviť v názve smernice 2006/54/ES slová „s mužmi a so ženami“ na slová „s mužmi a ženami“ v súlade s názvom smernice 2006/54/ES uverejneným v Úradom vestníku Európskej únie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) V dôvodovej správe k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190)(ďalej len „návrh rozhodnutia Rady“) odporúčame uvádzané právo EÚ citovať jednotne (úplnou alebo skrátenou citáciou a s uvedením publikačného zdroja). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail