LPEU/2019/124 COM(2019)125 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V riadnom predbežnom stanovisku SR je v časti IV. Dôsledky na rozpočet – kvantifikácia dopadov na finančné, ľudské a vecné zdroje uvedené, že v súčasnosti nie je možné odhadnúť vplyv navrhovaného materiálu. Predpokladom je, že prijatie dokumentu nebude mať žiadne negatívne dôsledky na štátny rozpočet a ani na iné oblasti verejnej správy. Beriem na vedomie, že všetky prípadné finančné a personálne požiadavky budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov príslušných rozpočtových kapitol na príslušný rozpočtový rok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, k formálnym náležitostiam RPS Žiadame predkladateľa zlúčiť časti IV. a V. vlastného materiálu do jednej časti s názvom IV. Vplyvy na vybrané oblasti. Odôvodnenie: Novelou Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov uznesením vlády SR č. 76/2016 bol novelizovaný aj formulár RPS v materiáli MZVEZ SR Systém tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavom koordinácie realizácie politík EÚ. Aktuálne platný formulár je možné nájsť na stránke MH SR v časti Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov/Dokumenty Zásadná pripomienka Odoslaná Detail