LPEU/2018/250 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Beriem na vedomie, že materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy a ide o dočasné opatrenie, ktoré zachováva funkčnosť prepravy z hľadiska SR na súčasnej úrovni. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K celému materiálu: Z dôvodu dodržania Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky odporúčame predkladateľovi premenovať správne materiál predložený do pripomienkového konania, napr. „Predbežné stanovisko – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie“. Upozorňujeme predkladateľa na skutočnosť, že súčasný názov je nielen nesprávny, ale aj nedokončený. Súčasne odporúčame predkladateľovi, aby k predkladanému materiálu doplnil všetky prílohy, ktoré sa v prípade riadneho predbežného stanoviska predkladajú. Taktiež predkladateľovi odporúčame, aby aj z dôvodu správnej evidencie uviedol, pod akým rezortným číslom je uvedený materiál vedený. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Predmetné nariadenia sa má uplatňovať do 31.12.2019, pričom predkladateľ odporúča uviesť klauzulu o možnosti predĺženia tohto opatrenia, ak nebudú inak upravené vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Dovoľujeme si predkladateľa upozorniť, že ak sa návrh nariadenia doplní o klauzulu o možnosti predĺženia aj po 29.7.2020, bude potrebné doplniť odkaz pod čiarou č. 14 o text „Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957 z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 173, 9.7.2018, s. 16)“. Odôvodnenie: Ustanovenia citovanej smernice sa budú uplatňovať od 30.7.2020. Do uvedeného dátumu sa smernica 96/71/ES uplatňuje naďalej v znení platnom pred prijatím zmien zavedených citovanou smernicou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail