LPEU/2018/250 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie

Zoznam subjektov bez pripomienok

ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
NBS (Národná banka Slovenska)
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Beriem na vedomie, že materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy a ide o dočasné opatrenie, ktoré zachováva funkčnosť prepravy z hľadiska SR na súčasnej úrovni. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K celému materiálu: Z dôvodu dodržania Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky odporúčame predkladateľovi premenovať správne materiál predložený do pripomienkového konania, napr. „Predbežné stanovisko – Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej nákladnej doprave vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie“. Upozorňujeme predkladateľa na skutočnosť, že súčasný názov je nielen nesprávny, ale aj nedokončený. Súčasne odporúčame predkladateľovi, aby k predkladanému materiálu doplnil všetky prílohy, ktoré sa v prípade riadneho predbežného stanoviska predkladajú. Taktiež predkladateľovi odporúčame, aby aj z dôvodu správnej evidencie uviedol, pod akým rezortným číslom je uvedený materiál vedený. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Predmetné nariadenia sa má uplatňovať do 31.12.2019, pričom predkladateľ odporúča uviesť klauzulu o možnosti predĺženia tohto opatrenia, ak nebudú inak upravené vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Dovoľujeme si predkladateľa upozorniť, že ak sa návrh nariadenia doplní o klauzulu o možnosti predĺženia aj po 29.7.2020, bude potrebné doplniť odkaz pod čiarou č. 14 o text „Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957 z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 173, 9.7.2018, s. 16)“. Odôvodnenie: Ustanovenia citovanej smernice sa budú uplatňovať od 30.7.2020. Do uvedeného dátumu sa smernica 96/71/ES uplatňuje naďalej v znení platnom pred prijatím zmien zavedených citovanou smernicou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail