LP/2019/541 Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030

Zoznam hromadných pripomienok

Autor Text pripomienky Detail
Aevis n.o. (Aevis n.o.) Hromadná pripomienka organizácií Asociácia prírodného turizmu, Nadácia Aevis, Nadácia Ekopolis, SOSNA o.z., OZ PRONATUR a Aevis n.o. k návrhu nelegislatívneho všeobecného materiálu Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 (legislatívny proces č. LP/2019/541; rezortné číslo 4483/2019/OSP-1), ktorý bol na medzirezortné pripomienkové konanie (portál SLOV-LEX) predložený Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu dňa 16.07.2019. Materiál bol zverejnený na portáli SLOV-LEX tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/541 A. Pripomienky k jednotlivým bodom návrhu nelegislatívneho všeobecného materiálu: 1. k časti II.2.1, bod 99 V navrhovanej časti II.2.1 Posilnenie regionálnych ekonomík a ekonomickej sebestačnosti regiónov založených na udržateľnom a efektívnom zhodnotení ich vnútorných zdrojov a potenciálov žiadame bod 99 “Podpory a propagácie regionálneho produktu a služieb cestovného ruchu” upraviť nasledovne „Podpory a propagácie regionálneho produktu a služieb udržateľného cestovného ruchu“. Pripomienka je zásadná. 2. k časti II.3.2, bod 137 V navrhovanej časti II.3.2 Environmentálne a sociálne udržateľná výroba a zodpovedná spotreba žiadame bod 137 “Podpory zmeny spotrebiteľského správania a zmena štruktúry produktov, ktoré v rámci Slovenska sú dostupné, a to najmä... vytvorenia podmienok pre uvedomelú spotrebu (opätovné použitie, opraviteľnosť, podpora lokálnych výrobcov, pestovateľov, bezobalových obchodov, centier opätovného použitia, požičovní prístrojov a nástrojov)” doplniť na konci o text „a vytvorenia podmienok pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu“. Pripomienka je zásadná. B. Návrh nových bodov návrhu nelegislatívneho všeobecného materiálu: 1. k časti II.2.1 V navrhovanej časti II.2.1 Posilnenie regionálnych ekonomík a ekonomickej sebestačnosti regiónov založených na udržateľnom a efektívnom zhodnotení ich vnútorných zdrojov a potenciálov žiadame doplniť ďalší bod 107 „Podpory rozvoja udržateľného cestovného ruchu, najmä prírodného cestovného ruchu, ekologického cestovného ruchu (napr. pozorovanie zvierat, interpretácia hodnôt a pod.)“ a ďalšie body v dokumente následne prečíslovať. Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie k všetkým predchádzajúcim pripomienkam a návrhom: Ekoturizmus a ďalšie prírode blízke druhy a formy udržateľného cestovného ruchu (napr. prírodný cestovný ruch, ekologický cestovný ruchu a.i.) zaisťujú dlhodobú ochranu a uchovanie prírodných, kultúrnych a sociálnych zdrojov a prispievajú pozitívnym a spravodlivým spôsobom k hospodárskemu rozvoju a blahobytu ľudí žijúcich a pracujúcich v chránených oblastiach ako aj v ich bližšom či vzdialenejšom okolí. Podľa UNWTO udržateľný cestovný ruch plne zohľadňuje svoje vlastné súčasné a budúce hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy a rieši potreby návštevníkov, odvetvia, prostredia ako aj hostiteľských spoločenstiev. Zároveň priamo napomáha pri implementácii cieľov udržateľného rozvoja ( Agenda 2030 ). Vo svete sa stáva trendom, že jednotlivé krajiny zavádzajú kritériá a vytvárajú podmienky pozitívne ovplyvňujúce udržateľný cestovný ruch práve kvôli jeho spoločenskému prínosu, rozvoju miestnych komunít a pozitívnym dopadom na manažment krajiny a ochranu životného prostredia. Preto by sme aj na Slovensku v najbližších rokoch mali rovnako dávať do popredia práve takéto druhy a formy udržateľného cestovného ruchu, aktívne vytvárať podmienky pre ich rozvoj a rovnako ich aktívne podporovať a propagovať. Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti. Iveta Niňajová, Nová 372, 032 02 Závažná Poruba, info @ ivetaninajova.sk Zuzana Okániková, Prof. Sáru 24, 974 01 Banská Bystrica, info @ ozpronatur.sk Tomáš Vida, 9. mája 30, 97401 Banská Bystrica, tomas.vida @ aevis.org Detail