LP/2022/370 Návrh Zmluvy medzi Mongolskom a Slovenskou republikou o medzinárodnej cestnej doprave

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) 3. K článku 14 návrhu zmluvy v slovenskom a anglickom znení - Žiadame text upraviť tak, aby z neho bolo jednoznačne zrejmé, že pokiaľ ide o nepriame dane, tie sa platia v súlade s právnymi predpismi platnými na území každej zmluvnej strany. Nie je dôvod priznávať medzinárodnou zmluvou oslobodenie od platenia nepriamych daní v súvislosti s používaním vozidla (napr. jeho oprava, nákup pohonných látok a pod.). Navrhujeme v druhej vete vložiť za slovo „poplatkom“ čiarku a slová „a na nepriame dane, ktoré sa budú uplatňovať v súlade s právnymi predpismi platnými na území každej zmluvnej strany“ (v anglickom znení za slovo „payments“ vložiť čiarku a slová „and to indirect taxes that shall be applicable in accordance with laws and regulations in force on the territory of each Contracting Party“). Zámerom pripomienky je, aby bolo zo znenia zmluvy jednoznačne zrejmé, že nemá ísť o oslobodenie od nepriamych daní (aby nemohli vzniknúť pochybnosti, či môže ísť aj o DPH, prípadne spotrebnú daň). Ak má ísť o oslobodenie od dane z motorových vozidiel, z dôvodu jednoznačnosti by bola vhodná taká formulácia textu, aby z neho vyplývalo, že od tejto dane sa oslobodzuje vozidlo, a nie dopravcovia. V zneniach obdobných dohôd napríklad s vládou Švédskeho kráľovstva (č. 4/2005 Z. z. – článok 11 ods. 1) alebo s vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (č. 264/2004 Z. z. – článok 6 ods. 1) je oslobodenie viazané na vozidlá, a nie na osoby. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) 2. K textu zmluvy v slovenskej verzii - Na konci návrhu zmluvy v podpisovej časti odporúčame predkladateľovi pri oboch zmluvných štátoch vypustiť slovo „vládu“ z dôvodu, že predložený návrh zmluvy je prezidentskou zmluvou a zmluvnými stranami návrhu zmluvy sú oba štáty. Uvedený text v anglickej verzii návrhu zmluvy je uvedený správne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) 1. Z formálneho hľadiska upozorňujeme, že doložku vybraných vplyvov je potrebné vypracovať v zmysle aktualizovaného znenia Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov platného od 10. júna 2022. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) V Článku 7 ods. 1 písm. a) vlastného materiálu sú dohodnuté zmluvné výnimky, v rámci ktorých sa nevyžaduje povolenie v cestnej nákladnej doprave medzi územiami zmluvných strán alebo tranzit cez ich územia na prepravu materiálu a vybavenia na veľtrhy a výstavy. Predmetnú výnimku považujeme za príliš všeobecnú, umožňujúcu voľnú interpretáciu. Vzhľadom na uvedené navrhujeme za doterajším znením doplniť vetu nasledovného znenia: „, pokiaľ nejde o tovar podliehajúci predpisom Európskeho spoločenstva alebo Slovenskej republiky na kontrolu vývozu, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím,“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia NR SR: - Navrhujeme, aby v bode A bolo spojenie „vyslovuje súhlas s návrhom Zmluvy“ zamenený za „vyslovuje súhlas so Zmluvou“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K návrhu textom zmlúv v slovenskom a anglickom jazyku: - Navrhujeme uviesť „Slovenská republika“ na prvom mieste v názve, preambule, ako aj v záverečných ustanoveniach a podpisovej formule a dodržať zásadu alternácie v slovenskom a anglickom znení zmluvy; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Všeobecne: Navrhujeme zmeniť názov materiálu nasledovne: „Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Mongolskom o medzinárodnej cestnej doprave“ a následne opraviť názov zmluvy s dodržaním zásady alternácie v celom materiáli; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: - Navrhujeme zmeniť bod A.1. nasledovne „s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Mongolskom o medzinárodnej cestnej doprave (ďalej len „zmluva“)“; - Navrhujeme v bode B.1. doplniť medzi jednotlivé funkcie „alebo“...predsedu vlády alebo ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí alebo štátneho tajomníka...; - Navrhujeme v bode B.2. vymazať „podpísanú“ z dôvodu nadbytočnosti; - Navrhujeme v bode D.2. termín „uverejnenie“ nahradiť termínom „vyhlásenie“; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Pripomienka k Vlastný materiál - Čl. 7, odsek 1, písmeno i.) navrhujeme za slovné spojenie „...pri humanitárnej pomoci...“ doplniť nasledujúci text: „...okrem prípadov, ak predmetom prepravy a/alebo tranzitu budú lieky s obsahom omamných a psychotropných látok v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, a zároveň prípadov podľa § 128 ods. 8 písm. e) a f) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov” Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Pripomienka k Vlastný materiál, Čl. 4 Podľa osobitnej časti dôvodovej správy k článku 4 ide o ustanovenie podmienok vykonávania prepravných služieb v autobusovej doprave, pričom v čl. 4 informácia o tom, že ide o autobusovú prepravu, absentuje. Odôvodnenie: Legislatívno-technická otázka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Pripomienka k Vlastný materiál, Čl. 1 Navrhujeme do Čl. 1 doplniť vysvetlenie k pojmu „Dopravca“. Zároveň odporúčame používať jednotný pojem „dopravcovia zmluvných strán“ v celom texte materiálu (napr. čl. 10 ods. 1). Odôvodnenie: precizovanie textu Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Pripomienka K Vlastný materiál - Z dôvodu jednoznačnosti a presnosti dávame na zváženie nahradiť slová a/alebo slovami „a“ alebo „alebo“. Túto pripomienku uplatňujeme k celému textu materiálu. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Odporúčame upraviť predkladaciu správu podľa čl. 18 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi vložiť novú verziu doložky vybraných vplyvov ako prílohu, keďže došlo k miernym úpravám doložky vybraných vplyvov a portál Slovlex zatiaľ ešte novú verziu doložky neposkytuje. Odôvodnenie: Dňa 8.6.2022 uznesením č. 383/2022 vláda SR schválila materiál „Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov“, ktorý nadobudol účinnosť dňa 10.6.2022. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi v časti 8 Preskúmanie dopracovať v zmysle Jednotnej metodiky doplniť bod o termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účelnosti a kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané. Odôvodnenie: Po určitom časovom odstupe, by mal predkladateľ zhodnotiť, či bol naplnený cieľ zadefinovaný v bode 3 Doložky, t. j., či na základe podpisu zmluvy došlo k deklarovanému rozvoju ekonomických vzťahov SR s Mongolskom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Doložke zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskej únie Do bodu 3. „Predmet návrhu zmluvy je upravený práve Európskej únie“ v časti týkajúcej sekundárneho práva navrhujeme doplniť text „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2020)“. Odôvodnenie: Návrh Zmluvy medzi Mongolskom a Slovenskou republikou o medzinárodnej cestnej doprave sa týka aj autokarovej a aj autobusovej dopravy a Nariadenie č. 1073/2009 túto oblasť upravuje a je platné a účinné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail