LP/2022/365 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K predmetnej zmene účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov v kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nemá Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripomienky za podmienky, že táto zmena účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov nebude zakladať zvýšené nároky na rozpočet verejnej správy počas roka 2022, t. j. kapitola Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nebude v priebehu roka 2022 žiadať dodatočné finančné prostriedky na dofinancovanie pôvodného účelu dotknutých kapitálových výdavkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K Doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi doplniť v bode 13 Doložky číslo PPK. Odôvodnenie: Materiál bol predmetom predbežného posúdenia pod č. 125. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail