LP/2021/91 Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.29. – úlohu B.2. uznesenia vlády SR č. 319 zo dňa 27.03.2002 – pre ministra obrany – nákup nových automobilov realizovať len do nákupných cenových limitov v zmysle platného uznesenia vlády, a to len v prípade náhrady za vyradený automobil, alebo ak v medziročnom porovnaní na danom ústrednom orgáne vzrástol celkový počet najazdených kilometrov – navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.27. – úlohu C.3. uznesenia vlády SR č. 520 zo dňa 7.06.2006 – pre ministra obrany – zapojiť sa do spoločného obstarávania viacerých obstarávateľov (SOVO) vybraných komodít uvedených v bode 3.1 a špecializovaného verejného obstarávania vybraných komodít uvedených v bode 4.1 – navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.26. – úlohu B.6. uznesenia vlády SR č. 520 zo dňa 7.06.2006 – pre ministra obrany – nadobúdať vybrané komodity uvedené v bode 2.1 materiálu prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie – navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.13. – úlohu C.2. uznesenia vlády SR č. 622 zo dňa 3.12.2014 – pre ministra obrany – rešpektovať v rámci nimi riadených rezortov Značku kvality SK ako jediný štátom podporovaný komunikačný a propagačný nástroj na podporu predaja slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov – navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.20. – úlohu A.2. uznesenia vlády SR č. 653 zo dňa 24.09.2010 – pre ministra obrany – používať elektronickú aukciu aj pri zadávaní zákazky na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác, ak možno presne určiť technické požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky – navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.19. – úlohu A.1. uznesenia vlády SR č. 653 zo dňa 24.09.2010 – pre ministra obrany – používať elektronickú aukciu pri zadávaní zákazky na dodanie a predaj tovaru okrem súťažného dialógu, rokovacieho konania bez zverejnenia a súťaže návrhov – navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.14. – úlohu C.4. uznesenia vlády SR č. 504 zo dňa 15.10.2014 – pre ministra obrany – prijať kroky v rámci nimi riadených rezortov, aby inštitúcie podliehajúce ich riadeniu prioritne nakupovali slovenské poľnohospodárske výrobky a potraviny v rámci svojho stravovania, a to pri rešpektovaní platnej legislatívy a pravidiel hospodárskej súťaže – navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.25 – úlohu B.4. uznesenia vlády SR č. 852 zo dňa 3.10.2007 – pre ministra obrany – prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO) zadávať nadlimitné zákazky a podlimitné zákazky na dodanie tovaru postupmi verejnej súťaže a užšej súťaže podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády: K bodu A.9. – úlohu B.8. uznesenia vlády SR č. 32 zo dňa 24.01.2018 – pre ministra obrany – predložiť ministrovi hospodárstva informáciu o plnení cieľov akčného plánu implementácie RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie MDV SR nepovažuje odôvodnenie návrhu na zrušenie úlohy za dostatočne dôvodné. Najbližší a konečný termín na splnenie predmetnej úlohy nastane 31.01.2022. Ako uvádza navrhovateľ, úlohu doteraz každoročne plnil. To, že MH SR aktuálne v spolupráci s ÚOŠS testuje schválenú metodiku ex post hodnotenia regulácií v rámci pilotného projektu, neopodstatňuje z pohľadu MDV SR návrh MO SR na zrušenie úlohy predložiť k 31.01.2022 ministrovi hospodárstva informáciu o plnení cieľov a Akčného plánu RIA 2020 Stratégia lepšej regulácie. Pripomienku uplatňujeme ako obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.21 – úlohu A.3. uznesenia vlády SR č. 653 zo dňa 24.09.2010 – pre ministra obrany – používať elektronickú aukciu aj pri zadávaní zákazky v rámci dynamického nákupného systému a pri opätovnom otvorení súťaže medzi všetkými účastníkmi rámcovej dohody – navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSRNM (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny) Vlastný materiál – neštruktúrovaný K vlastnému materiálu: SVSRNM nesúhlasí so zrušením úlohy B.5 pre Ministerstvo obrany SR z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 24 z 13. januára 2021, ktorá dotknutým subjektom ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov uvedených v prílohe č. 10 Správy o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2019 ‒ 2020 a priebežne vyhodnocovať ich plnenie v rámci svojej pôsobnosti. Rovnako nesúhlasí s odôvodnením zrušenia tejto úlohy ako irelevantným. Odôvodnenie: a) Ministerstvo obrany SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky na úseku obrany SR okrem iných oblastí aj pre výstavbu, riadenie a kontrolu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vzhľadom na túto skutočnosť je tak ako iné rezorty dotknutým rezortom v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín, ako aj v rámci prípravy správy o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky. b) V rámci prípravy správy ÚSVSRNM uskutočnil rozsiahly dotazníkový prieskum, ktorý bol zameraný na zber údajov v relevantných oblastiach používania menšinových jazykov. V rámci prieskumu bolo celkovo oslovených 6 vojenských jednotiek OS SR z toho 4 vojenské jednotky Vzdušných síl OS SR a dve vojenské jednotky Pozemných síl OS SR. Všetky uvedené vojenské jednotky sa nachádzajú v obciach s maďarskou národnostnou menšinou. Vyplnený dotazník zaslali všetky oslovené subjekty. c) Prieskumom bolo zistené, že informácie, nápisy a oznamy týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov SR na miestach prístupných pre verejnosť, ktoré sú v správe organizačnej zložky ozbrojených síl uvádzajú 4 vojenské útvary OS SR aj v jazyku národnostnej menšiny, pričom dva vojenské útvary ich neuvádzajú. d) Táto skutočnosť bola zaznamenaná v Prílohe č. 10 – Zoznam a počet konkrétnych nedostatkov v aplikačnej praxi zákona č. 184/1999 Z. z. identifikovaných na základe dotazníkového prieskumu v časti Jazykové práva, ktorých dodržiavanie je povinné a ich nedodržanie je správnym deliktom. e) Uznesenie vlády SR č. 24 z 13. januára 2021 v bode B.5. uložilo dotknutým rezortov vrátane ministra obrany úlohu prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov uvedených v prílohe č. 10 správy a priebežne vyhodnocovať ich plnenie v rámci svojej pôsobnosti. V odôvodnení návrhu na zrušenie predmetnej úlohy nebolo nijakým spôsobom spochybnené, že by Správa v prílohe č. 10 obsahovala pravdivé skutočnosti. Pokiaľ ide o odôvodnenie zrušenia úlohy má SVSRNM za to, že: a) Záver z citovaných ustanovení zákonov v znení „Z uvedeného vyplýva, že príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky sú povinní ovládať a v úradnom styku používať štátny jazyk.“ nie je úplný. b) Citované ustanovenie § 3 ods. 1 Zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších odkazuje („tým nie je dotknuté používanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku podľa osobitného predpisu“) na zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín. c) Odôvodnenie MO SR v tejto súvislosti cituje len § 7 ods. 4 citovaného zákona, ktorý ustanovuje, že ak príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a obecnej polície ovládajú jazyk menšiny, v obci podľa § 2 ods. 1 môžu používať jazyk menšiny pri komunikácii s občanmi Slovenskej republiky, ktorí patria k národnostnej menšine. d) Odôvodnenie MO SR však nezohľadnilo viacero ďalších relevantných ustanovení citovaného zákona, ktoré ukladá povinnosti mimo rámca priamej komunikácie s občanmi, a to najmä tieto: → § 4. ods. 6 prvá veta, ktorý ustanovuje, že „V obci podľa § 2 ods. 1 sa informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.“; → § 7 ods. 1 prvá veta, ktorý ustanovuje, že „Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci sú povinní používať v úradnom styku štátny jazyk a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými zákonmi používajú aj jazyk menšiny.“; → § 7b ods. 1 písm. f), podľa ktorého „Správneho deliktu na úseku používania jazykov menšín sa dopustí orgán verejnej správy, ktorý v obci podľa § 2 ods. 1, nezabezpečí uvedenie informácií, nápisov a oznamov vo svojej pôsobnosti podľa § 4 ods. 6 prvej vety.“ a/alebo → § 7b ods. 2, podľa ktorého „Správneho deliktu na úseku používania jazykov menšín sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá neuvedie nápis alebo oznam podľa § 4 ods. 6 aj v jazyku menšiny, ak ide o nápis alebo oznam obsahujúci informáciu týkajúcu sa ohrozenia života, zdravia, majetku alebo bezpečnosti občanov Slovenskej republiky.“ Záver: V súlade s uvedeným ÚSVNM zdôrazňuje skutočnosť, že zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín upravuje množstvo povinností orgánov verejnej správy, právnických osôb a ďalších povinných subjektov vo viacerých oblastiach, ktoré musia dodržiavať všetky povinné subjekty. Zároveň tento zákon ustanovuje vo vzťahu k príslušníkom ozbrojených síl SR len v oblasti komunikácie s občanmi SR patriacimi k národnostným menšinám možnosť komunikovať v jazyku národnostnej menšiny. Úloha B.5 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 24 z 13. januára 2021 nesmeruje k odstráneniu nedostatkov týkajúcich sa komunikácie v jazykoch národnostných menšín s občanmi, ale k odstráneniu nedostatkov, ktoré boli identifikované v oblasti zverejňovania informácií, nápisov a oznamov týkajúcich sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov SR na miestach prístupných pre verejnosť aj v jazyku národnostných menšín. Na základe uvedeného má ÚSVSRNM za to, že návrh na zrušenie úlohy nie je opodstatnený. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: Úrad vlády Slovenskej republiky nesúhlasí so zrušením úlohy B.5 pre Ministerstvo obrany Slovenskej republiky z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 24 z 13. januára 2021, ktorá dotknutým subjektom ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov uvedených v prílohe č. 10 Správy o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2019 ‒ 2020 a priebežne vyhodnocovať ich plnenie v rámci svojej pôsobnosti. Rovnako nesúhlasí s odôvodnením zrušenia tejto úlohy ako irelevantným. Odôvodnenie: a) Ministerstvo obrany SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky na úseku obrany SR okrem iných oblastí aj pre výstavbu, riadenie a kontrolu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Vzhľadom na túto skutočnosť je tak ako iné rezorty dotknutým rezortom v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich zo zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín, ako aj v rámci prípravy správy o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky. b) V rámci prípravy správy Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny uskutočnil rozsiahly dotazníkový prieskum, ktorý bol zameraný na zber údajov v relevantných oblastiach používania menšinových jazykov. V rámci prieskumu bolo celkovo oslovených 6 vojenských jednotiek OS SR z toho 4 vojenské jednotky Vzdušných síl OS SR a dve vojenské jednotky Pozemných síl OS SR. Všetky uvedené vojenské jednotky sa nachádzajú v obciach s maďarskou národnostnou menšinou. Vyplnený dotazník zaslali všetky oslovené subjekty. c) Prieskumom bolo zistené, že informácie, nápisy a oznamy týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky na miestach prístupných pre verejnosť, ktoré sú v správe organizačnej zložky ozbrojených síl uvádzajú 4 vojenské útvary Ozbrojených síl Slovenskej republiky aj v jazyku národnostnej menšiny, pričom dva vojenské útvary ich neuvádzajú. d) Táto skutočnosť bola zaznamenaná v Prílohe č. 10 – Zoznam a počet konkrétnych nedostatkov v aplikačnej praxi zákona č. 184/1999 Z. z. identifikovaných na základe dotazníkového prieskumu v časti Jazykové práva, ktorých dodržiavanie je povinné a ich nedodržanie je správnym deliktom. e) Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 24 z 13. januára 2021 v bode B.5. uložilo dotknutým rezortov vrátane ministra obrany úlohu prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov uvedených v prílohe č. 10 správy a priebežne vyhodnocovať ich plnenie v rámci svojej pôsobnosti. V odôvodnení návrhu na zrušenie predmetnej úlohy nebolo nijakým spôsobom spochybnené, že by Správa v prílohe č. 10 obsahovala pravdivé skutočnosti. Pokiaľ ide o odôvodnenie zrušenia úlohy zastáva Úrad vlády Slovenskej republiky názor, že: a) Záver z citovaných ustanovení zákonov v znení „Z uvedeného vyplýva, že príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky sú povinní ovládať a v úradnom styku používať štátny jazyk.“ nie je úplný. b) Citované ustanovenie § 3 ods. 1 Zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších odkazuje („tým nie je dotknuté používanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku podľa osobitného predpisu“) na zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín. c) Odôvodnenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v tejto súvislosti cituje len § 7 ods. 4 citovaného zákona, ktorý ustanovuje, že ak príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a obecnej polície ovládajú jazyk menšiny, v obci podľa § 2 ods. 1 môžu používať jazyk menšiny pri komunikácii s občanmi Slovenskej republiky, ktorí patria k národnostnej menšine. d) Odôvodnenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky však nezohľadnilo viacero ďalších relevantných ustanovení citovaného zákona, ktoré ukladá povinnosti mimo rámca priamej komunikácie s občanmi, a to najmä tieto: → § 4. ods. 6 prvá veta, ktorý ustanovuje, že „V obci podľa § 2 ods. 1 sa informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.“; → § 7 ods. 1 prvá veta, ktorý ustanovuje, že „Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci sú povinní používať v úradnom styku štátny jazyk a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými zákonmi používajú aj jazyk menšiny.“; → § 7b ods. 1 písm. f), podľa ktorého „Správneho deliktu na úseku používania jazykov menšín sa dopustí orgán verejnej správy, ktorý v obci podľa § 2 ods. 1, nezabezpečí uvedenie informácií, nápisov a oznamov vo svojej pôsobnosti podľa § 4 ods. 6 prvej vety.“ a/alebo → § 7b ods. 2, podľa ktorého „Správneho deliktu na úseku používania jazykov menšín sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá neuvedie nápis alebo oznam podľa § 4 ods. 6 aj v jazyku menšiny, ak ide o nápis alebo oznam obsahujúci informáciu týkajúcu sa ohrozenia života, zdravia, majetku alebo bezpečnosti občanov Slovenskej republiky.“ Záver: V súlade s uvedeným ÚSVNM zdôrazňuje skutočnosť, že zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín upravuje množstvo povinností orgánov verejnej správy, právnických osôb a ďalších povinných subjektov vo viacerých oblastiach, ktoré musia dodržiavať všetky povinné subjekty. Zároveň tento zákon ustanovuje vo vzťahu k príslušníkom ozbrojených síl SR len v oblasti komunikácie s občanmi SR patriacimi k národnostným menšinám možnosť komunikovať v jazyku národnostnej menšiny. Úloha B.5 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 24 z 13. januára 2021 nesmeruje k odstráneniu nedostatkov týkajúcich sa komunikácie v jazykoch národnostných menšín s občanmi, ale k odstráneniu nedostatkov, ktoré boli identifikované v oblasti zverejňovania informácií, nápisov a oznamov týkajúcich sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov SR na miestach prístupných pre verejnosť aj v jazyku národnostných menšín. Na základe uvedeného zastáva Úrad vlády Slovenskej republiky názor, že návrh na zrušenie úlohy nie je opodstatnený. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády SR navrhujeme vypustiť bod A.5. ktorý znie: „Vláda zrušuje úlohu C.2. uznesenia vlády SR č. 437 zo dňa 11.9.2019 – pre ministra obrany – požiadať ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, aby oznámením zabezpečil vyhlásenie protokolu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky“. Túto pripomienku navrhujeme zohľadniť aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: MO SR síce formálne požiadalo ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, aby oznámením zabezpečil po nadobudnutí platnosti vyhlásenie protokolu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, avšak žiadosť gestora nespĺňala požadované náležitosti vrátane uvedenia dátumu nadobudnutia platnosti predmetnej medzinárodnej zmluvy. MZVEZ SR na tieto skutočnosti upozornilo MO SR. Úloha vyplývajúca z vyššie uvedeného uznesenia nebola splnená, a preto odporúčame nezaraďovať ju do materiálu, ktorý je predmetom pripomienkového konania, t. j. uvedenú úlohu z uznesenia vlády SR nezrušiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády SR navrhujeme vypustiť bod A.3., ktorý znie: „Vláda zrušuje úlohu C.2. uznesenia vlády SR č. 550 zo dňa 6.11.2019 – pre ministra obrany – požiadať ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, aby po nadobudnutí platnosti dohody zabezpečil uverejnenie oznámenia o jej uzavretí v Zbierke zákonov Slovenskej republiky“. Túto pripomienku navrhujeme zohľadniť aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: MO SR síce formálne požiadalo ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, aby oznámením zabezpečil po nadobudnutí platnosti vyhlásenie dohody v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, avšak žiadosť gestora nespĺňala požadované náležitosti vrátane uvedenia dátumu nadobudnutia platnosti predmetnej medzinárodnej zmluvy. MZVEZ SR na tieto skutočnosti upozornilo MO SR. Úloha vyplývajúca z vyššie uvedeného uznesenia nebola splnená, a preto odporúčame nezaraďovať ju do materiálu, ktorý je predmetom pripomienkového konania, t. j. uvedenú úlohu z uznesenia vlády SR nezrušiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády A.17 a vlastnému materiálu Úlohu B.1. uznesenia vlády SR č. 484 zo dňa 6. 7. 2011 „Uplatňovať opatrenia na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu určené v časti 4.1.2 predloženého materiálu“ žiadame zrušiť aj pre ministerku kultúry. Stotožňujeme sa s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra obrany. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády A.18 a vlastnému materiálu Úlohu B.2. uznesenia vlády SR č. 484 zo dňa 6. 7. 2011 „Zabezpečiť uplatňovanie opatrení na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu určených v časti 4.1.2 predloženého materiálu, ktoré sú v správe právnických osôb v ich zriaďovateľskej pôsobnosti“ žiadame zrušiť aj pre ministerku kultúry. Stotožňujeme sa s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra obrany. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády A.14 a vlastnému materiálu Úlohu C.4. uznesenia vlády SR č. 504 zo dňa 15. 10. 2014 „Prijať kroky v rámci nimi riadených rezortov, aby inštitúcie podliehajúce ich riadeniu prioritne nakupovali slovenské poľnohospodárske výrobky a potraviny v rámci svojho stravovania, a to pri rešpektovaní platnej legislatívy a pravidiel hospodárskej súťaže“ žiadame zrušiť aj pre ministerku kultúry. Stotožňujeme sa s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra obrany. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.30 a vlastnému materiálu Úlohu B.3 uznesenia vlády SR č. 78 zo dňa 9. 2. 2000 „Zabezpečiť podľa vecnej príslušnosti spoluprácu s Radou vlády SR pre prevenciu kriminality v oblasti spolupráce SR s Komisiou OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu a inými medzinárodnými subjektmi prevencie v zmysle schváleného návrhu“ žiadame zrušiť aj pre ministerku kultúry. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nie je členom Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a požiadavka predmetného charakteru za obdobie platnosti danej úlohy smerom k Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky nebola vznesená. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V bode A.13. uznesenia vlády - úlohu C.2. uznesenia vlády SR č. 622 zo dňa 3. 12. 2014 – pre ministra obrany - rešpektovať v rámci nimi riadených rezortov Značku kvality SK ako jediný štátom podporovaný komunikačný a propagačný nástroj na podporu predaja slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva. V súlade s platnou legislatívou (zákon o verejnom obstarávaní) a pri rešpektovaní pravidiel hospodárskej súťaže Ministerstvo zdravotníctva SR nemá nástroje, prostredníctvom ktorých by mohlo plnenie uvedenej úlohy zabezpečiť a teda pri výbere dodávateľov potravín je jediným kritériom najnižšia cena. Kritérium nezohľadňuje výber podľa pôvodu potravinárskeho výrobku tak, aby neboli porušené základné princípy procesu verejného obstarávania. Napriek tomu, že Ministerstvo zdravotníctva SR súhlasí so strategickým záujmom Slovenskej republiky podporovať predaj slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, úlohu považuje za formálnu, resp. neplniacu svoj účel, a preto ako je už vyššie uvedené navrhujeme predmetnú úlohu zrušiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A.31. uznesenia vlády - v úlohe C.1. uznesenia vlády SR č. 326 zo dňa 11. 4. 2001 – pre ministra obrany - zabezpečiť dodržiavanie Charty práv pacienta v SR v zariadeniach zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti ich rezortu, Nesúhlasíme so zrušením úlohy a navrhujeme ju z materiálu vypustiť, a to s odvolaním sa na priebežné plnenie tejto úlohy - zabezpečiť dodržiavanie Charty v zariadeniach zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti daného rezortu -, ktorej uskutočnenie je v rámci implementácie práv vojakov a osôb, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v zariadeniach zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti ich rezortu - priamo v kompetencii rezortu obrany. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A.1. uznesenia vlády - úlohu B.5. uznesenia vlády SR č. 24 zo dňa 13. 1. 2021 - pre ministra obrany - prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov uvedených v prílohe č. 10 správy a priebežne vyhodnocovať ich plnenie v rámci svojej pôsobnosti, Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva. Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov "Agenda zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb sa vedie v štátnom jazyku. Komunikácia personálu týchto zariadení s pacientmi alebo klientmi sa vedie spravidla v štátnom jazyku; ak ide o pacienta alebo klienta, ktorého materinský jazyk je iný ako štátny jazyk, komunikácia sa môže viesť v jazyku, v ktorom sa možno s pacientom alebo klientom dorozumieť. Členovia personálu nie sú povinní ovládať cudzí jazyk ani jazyk národnostnej menšiny. Pacient alebo klient, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, môže v týchto zariadeniach v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu,11g) používať v komunikácii s personálom svoj materinský jazyk.". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A.26. uznesenia vlády - úlohu B.6. uznesenia vlády SR č. 520 zo dňa 7. 6. 2006 – pre ministra obrany - nadobúdať vybrané komodity uvedené v bode 2.1 materiálu prostredníctvom centrálnej obstarávacej organizácie, Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva, z dôvodu zmeny zákona o verejnom obstarávaní – podľa § 15 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmet zákazky, pri ktorej má povinnosť verejný obstarávateľ využívať centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní, určí vykonávací predpis Ministerstva vnútra SR. Úloha bola uložená na základe v tom čase platného zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od roku 2006 boli novelami pôvodného zákona o verejnom obstarávaní a súčasným zákonom o verejnom obstarávaní prijaté významné zmeny, týkajúce sa koncepcie centralizovaného verejného obstarávania. Úloha preto stráca opodstatnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A.25. uznesenia vlády - úlohu B.4. uznesenia vlády SR č. 852 zo dňa 3. 10. 2007 – pre ministra obrany - prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO) zadávať nadlimitné zákazky a podlimitné zákazky na dodanie tovaru postupmi verejnej súťaže a užšej súťaže podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva z dôvodu zmeny zákona o verejnom obstarávaní – úloha vychádzala z právnej úpravy, ktorá v danej dobe neobsahovala povinnosť prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO) zadávať nadlimitné zákazky a podlimitné zákazky na dodanie tovaru postupmi verejnej súťaže a užšej súťaže (v tom čase platný zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Nakoľko aktuálne platný zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov už ustanovuje uvedené postupy pre zadávanie zákaziek, úloha stráca opodstatnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A.17. uznesenia vlády - úlohu B.1. uznesenia vlády SR č. 484 zo dňa 6. 7. 2011 – pre ministra obrany - uplatňovať opatrenia na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu určené v časti 4.1.2 predloženého materiálu, V bode A.18. uznesenia vlády - úlohu B.2. uznesenia vlády SR č. 484 zo dňa 6. 7. 2011 – pre ministra obrany - zabezpečiť uplatňovanie opatrení na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu určených v časti 4.1.2 predloženého materiálu, ktoré sú v správe právnických osôb v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, Navrhujeme zrušiť úlohy aj pre ministra zdravotníctva, nakoľko od 1.1. 2015 je účinný zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu, ktorý problematiku správy pohľadávok štátu rieši v celej šírke a komplexnosti a všetci správcovia pohľadávok štátu sú povinní sa predmetným zákonom riadiť pri dodržiavaní práv a povinností priamo vyplývajúcich zo zákona, takže uvedené uznesenie vlády SR je vo všetkých bodoch duplicitou a z hľadiska jeho pravidelného odpočtovania aj administratívnou záťažou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A.20. uznesenia vlády - úlohu A.2. uznesenia vlády SR č. 653 zo dňa 24. 9. 2010 – pre ministra obrany - používať elektronickú aukciu aj pri zadávaní zákazky na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác, ak možno presne určiť technické požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky, Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva, nakoľko úlohy boli uložené na základe zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od prijatia uznesenia vlády SR boli ustanovenia pôvodného zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce sa elektronických aukcií ako i súčasne platného zákona, vo výraznej miere zmenené, najmä z hľadiska posúdenia bežnej dostupnosti tovarov, stavebných prác alebo služieb pri nadlimitných a podlimitných zákazkách, alebo posúdenia intelektuálneho plnenia pri zákazkách na poskytnutie služby a na uskutočnenie stavebných prác, pri ktorých sa elektronická aukcia nepoužije. Zmenili sa aj elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých sa realizujú elektronické aukcie a podmienky ich použitia (zavedenie elektronického trhoviska, kde sa realizuje obstarávanie aukčným postupom). Taktiež sa zaviedla povinná certifikácia systémov na uskutočnenie elektronických aukcií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A.13. uznesenia vlády - úlohu C.2. uznesenia vlády SR č. 622 zo dňa 3. 12. 2014 – pre ministra obrany - rešpektovať v rámci nimi riadených rezortov Značku kvality SK ako jediný štátom podporovaný komunikačný a propagačný nástroj na podporu predaja slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva. V súlade s platnou legislatívou (zákon o verejnom obstarávaní) a pri rešpektovaní pravidiel hospodárskej súťaže Ministerstvo zdravotníctva SR nemá nástroje, prostredníctvom ktorých by mohlo plnenie uvedenej úlohy zabezpečiť a teda pri výbere dodávateľov potravín je jediným kritériom najnižšia cena. Kritérium nezohľadňuje výber podľa pôvodu potravinárskeho výrobku tak, aby neboli porušené základné princípy procesu verejného obstarávania. Napriek tomu, že Ministerstvo zdravotníctva SR súhlasí so strategickým záujmom Slovenskej republiky podporovať predaj slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, úlohu považuje za formálnu, resp. neplniacu svoj účel, a preto ako je už vyššie uvedené navrhujeme predmetnú úlohu zrušiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A.21. uznesenia vlády - úlohu A.3. uznesenia vlády SR č. 653 zo dňa 24. 9. 2010 – pre ministra obrany - používať elektronickú aukciu aj pri zadávaní zákazky v rámci dynamického nákupného systému a pri opätovnom otvorení súťaže medzi všetkými účastníkmi rámcovej dohody, Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva, nakoľko úlohy boli uložené na základe zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od prijatia uznesenia vlády SR boli ustanovenia pôvodného zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce sa elektronických aukcií ako i súčasne platného zákona, vo výraznej miere zmenené, najmä z hľadiska posúdenia bežnej dostupnosti tovarov, stavebných prác alebo služieb pri nadlimitných a podlimitných zákazkách, alebo posúdenia intelektuálneho plnenia pri zákazkách na poskytnutie služby a na uskutočnenie stavených prác, pri ktorých sa elektronická aukcia nepoužije. Zmenili sa aj elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých sa realizujú elektronické aukcie a podmienky ich použitia (zavedenie elektronického trhoviska, kde sa realizuje obstarávanie aukčným postupom). Taktiež sa zaviedla povinná certifikácia systémov na uskutočnenie elektronických aukcií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A.19. uznesenia vlády - úlohu A.1. uznesenia vlády SR č. 653 zo dňa 24. 9. 2010 – pre ministra obrany - používať elektronickú aukciu pri zadávaní zákazky na dodanie a predaj tovaru okrem súťažného dialógu, rokovacieho konania bez zverejnenia a súťaže návrhov, Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva, nakoľko úlohy boli uložené na základe zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od prijatia uznesenia vlády SR boli ustanovenia pôvodného zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce sa elektronických aukcií ako i súčasne platného zákona, vo výraznej miere zmenené, najmä z hľadiska posúdenia bežnej dostupnosti tovarov, stavebných prác alebo služieb pri nadlimitných a podlimitných zákazkách, alebo posúdenia intelektuálneho plnenia pri zákazkách na poskytnutie služby a na uskutočnenie stavebných prác, pri ktorých sa elektronická aukcia nepoužije. Zmenili sa aj elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých sa realizujú elektronické aukcie a podmienky ich použitia (zavedenie elektronického trhoviska, kde sa realizuje obstarávanie aukčným postupom). Taktiež sa zaviedla povinná certifikácia systémov na uskutočnenie elektronických aukcií. (Súčasne platný zákon o verejnom obstarávaní nepozná postup „rokovacie konanie bez zverejnenia“). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu A.29 návrhu uznesenia vlády SR a k vlastnému materiálu Navrhujeme zrušiť bod B.2 uznesenia vlády SR č. 319 z 27. marca 2002 aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Odôvodnenie: MH SR sa stotožňuje s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra obrany a navrhuje úlohu zrušiť aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu A.26 návrhu uznesenia vlády SR a k vlastnému materiálu Navrhujeme zrušiť bod B.6 uznesenia vlády SR č. 520 zo 7. júna 2006 aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Odôvodnenie: MH SR sa stotožňuje s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra obrany a navrhuje úlohu zrušiť aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu A.32 návrhu uznesenia vlády SR a k vlastnému materiálu Navrhujeme zrušiť bod C.1 uznesenia vlády SR č. 592 z 3. septembra 1998 aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Odôvodnenie: MH SR sa stotožňuje s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra obrany a navrhuje úlohu zrušiť aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu A.25 návrhu uznesenia vlády SR a k vlastnému materiálu Navrhujeme zrušiť bod B.4 uznesenia vlády SR č. 852 z 3. októbra 2007 aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Odôvodnenie: MH SR sa stotožňuje s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra obrany a navrhuje úlohu zrušiť aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu A.34 návrhu uznesenia vlády SR a k vlastnému materiálu Navrhujeme zrušiť bod B.2 uznesenia vlády SR č. 532 z 13. augusta 1996 aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Odôvodnenie: MH SR sa stotožňuje s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra obrany a navrhuje úlohu zrušiť aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Odporúčame predkladateľovi v časti „Číslo uznesenia/zo dňa:“ ak je mesiac vypísaný pred základnou číslovkou neuvádzať 0. Ide o dátum uznesenia č. 852 z 03. októbra 2017 a dvakrát v dátume uznesenia č. 520 zo 07. júna 2006. Zároveň odporúčame zosúladiť písanie dátumu buď číselne, čo je väčšinou uvedené vo vlastnom materiáli alebo s vypísaným mesiacom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu A.13 návrhu uznesenia vlády SR a k vlastnému materiálu Navrhujeme zrušiť bod C.2 uznesenia vlády SR č. 622 z 3. decembra 2014 aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Odôvodnenie: MH SR sa stotožňuje s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra obrany a navrhuje úlohu zrušiť aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodom A.17 a A.18 návrhu uznesenia vlády SR a k vlastnému materiálu Navrhujeme zrušiť body B.1 a B.15 uznesenia vlády SR č. 484 zo 6. júla 2011 aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Odôvodnenie: MH SR sa stotožňuje s odôvodnením zrušenia oboch úloh pre ministra obrany a navrhuje zrušiť tieto úlohy aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu A.15 návrhu uznesenia vlády SR a k vlastnému materiálu Navrhujeme zrušiť bod B.5 uznesenia vlády SR č. 627 z 23. októbra 2013 aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Odôvodnenie: MH SR sa stotožňuje s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra obrany a navrhuje úlohu zrušiť aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodom A.19, A.20 a A.21 návrhu uznesenia vlády SR a k vlastnému materiálu Navrhujeme zrušiť body A.1, A.2 a A.3 uznesenia vlády SR č. 653 z 24. septembra 2010 aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Odôvodnenie: MH SR sa stotožňuje s odôvodnením zrušenia troch pre ministra obrany a navrhuje úlohy zrušiť aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodom A.10 a A.11 návrhu uznesenia vlády SR a k vlastnému materiálu Navrhujeme zrušiť body B.9 a B.15 uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Odôvodnenie: MH SR sa stotožňuje s odôvodnením zrušenia oboch úloh pre ministra obrany a navrhuje zrušiť tieto úlohy aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Zároveň uvádzame, že predmetné úlohy sú duplicitnými so Zákonom o údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol v termíne do 26. 02. 2021 predmetom medzirezortného pripomienkového konania, a ktorý zavádza mechanizmus publikačného minima, ktorým bude naplnený účel úloh navrhnutých na zrušenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu A.9 návrhu uznesenia vlády SR a k vlastnému materiálu MH SR nesúhlasí so zrušením úlohy B.8 uznesenia vlády SR č. 32 z 24. januára 2018. Odôvodnenie: Plnenie úlohy súvisí s realizáciou akčného plánu RIA 2020 – Stratégie lepšej regulácie, ktorý bol schválený rovnakým uznesením vlády SR č. 32/2018. Uvedený akčný plán obsahuje okrem ex post hodnotenia, na ktoré sa predkladateľ odvoláva v odôvodnení, aj ďalšie úlohy, pri ktorých sú ústredné orgány štátnej správy vrátane Ministerstva obrany SR uvedené ako gestori, resp. spolugestori. Ide napr. o úlohu č. 8 strategického cieľa č. 1: realizácia pilotného projektu podľa metodiky konzultačného procesu, ktorá je v štádiu prípravy alebo úlohu č. 4 strategického cieľa č. 3: realizácia pilotného projektu „one in one out“. Tieto úlohy, vrátane pilotného projektu ex post hodnotenia existujúcich regulácií zatiaľ nebolo možné z objektívnych dôvodov plniť v roku 2020 aj vzhľadom k pandemickej situácii. V tejto súvislosti Ministerstvo hospodárstva SR listom č. 18974/2021-3210-14983 z 18. 02. 2021 požiadalo Úrad vlády SR o predĺženie termínu plnenia úlohy B.7 uznesenia vlády SR č. 32/2018, na ktorú nadväzuje úloha B.8 v termíne do 31. 12. 2022. Okrem skutočnosti, že úlohy akčného plánu RIA 2020 – Stratégie lepšej regulácie neboli splnené a na ich plnenie sa vyžaduje súčinnosť všetkých ústredných orgánov štátnej správy ako predkladateľov regulácií, ďalším dôvodom pre neakceptovanie zrušenia úlohy pre Ministerstvo obrany SR je vznik neodôvodneného, nerovnakého prístupu k Ministerstvu obrany SR voči ostatným ústredným orgánom štátnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K bodu A.13 uznesenia vlády: Úloha C.2. uznesenia vlády SR č. 622 zo dňa 3. 12. 2014 Znenie úlohy: rešpektovať v rámci nimi riadených rezortov Značku kvality SK ako jediný štátom podporovaný komunikačný a propagačný nástroj na podporu predaja slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov Odôvodnenie: Podpora predaja slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov je strategickým záujmom Slovenskej republiky. Cieľom daného uznesenia je len rešpektovať tento propagačný nástroj štátu, ktorý je v plnej kompetencií MPRV SR a zodpovedá za jeho propagáciu a financovanie. Uznesenie neukladá povinnosť MO SR, aby prostredníctvom ich finančných a iných zdrojov propagovali daný nástroj, ale aby rešpektovali dané označenie ako štátom podporovaný komunikačný a propagačný nástroj na podporu predaja slovenských výrobkov. V programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024 je uvedené, že Strategickým cieľom Vlády SR je efektívne a udržateľným spôsobom využiť prírodný potenciál Slovenska na zvýšenie úrovne vlastnej potravinovej sebestačnosti a na zvýšenie podielu domácich potravín. Zároveň je tam uvedené, že Vláda SR vyčlení zdroje na vzdelávanie spotrebiteľov o potravinách a výžive so zameraním na zdravý životný štýl, rozvoj regiónov a zlepšovanie nákupného patriotizmu spotrebiteľov. Cieľom národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značky kvality je upriamiť pozornosť slovenských spotrebiteľov na kvalitné domáce potraviny, vzdelávať spotrebiteľov o potravinách a budovať lokálpatriotizmus. Značka kvality predstavuje garanciu vyššej kvality poľnohospodárskeho a potravinárskeho výrobku a spotrebiteľa informuje o tom, že každý výrobok s logom značky splnil požiadavky stanovené zásadami na posudzovanie a udeľovanie značky, že výrobca dodržiava deklarovaný technologický postup a vyššie parametre kvality, čím tieto výrobky jednoznačne odlišuje od podobných výrobkov na trhu. Značka kvality je zárukou kvality a pôvodu, pretože takto označená potravina spĺňa požiadavky ustanovené príslušnými právnymi predpismi potravinového práva; obsahuje najmenej 75 % surovín zo slovenskej produkcie; je vyrobená na území Slovenskej republiky; musí vykazovať kvalitatívne charakteristiky, ktoré žiadateľ popíše v technickej dokumentácii. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K bodu A.14 uznesenia vlády: Úloha C.4. uznesenia vlády SR č. 504 zo dňa 15. 10. 2014 Znenie úlohy: prijať kroky v rámci nimi riadených rezortov, aby inštitúcie podliehajúce ich riadeniu prioritne nakupovali slovenské poľnohospodárske výrobky a potraviny v rámci svojho stravovania, a to pri rešpektovaní platnej legislatívy a pravidiel hospodárskej súťaže Odôvodnenie: Podpora predaja slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov je strategickým záujmom Slovenskej republiky. Cieľom daného uznesenia je prijať kroky v rámci štátom riadených rezortov, aby inštitúcie podliehajúce ich riadeniu prioritne nakupovali slovenské poľnohospodárske výrobky a potraviny v rámci svojho stravovania, a to pri rešpektovaní platnej legislatívy a pravidiel hospodárskej súťaže. Uznesenie neukladá povinnosť, avšak v rámci strategických cieľov a v rámci platnej legislatívy je potrebné nájsť možnosti ako podporiť slovenskú produkciu potravín. V programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024 je uvedené, že Strategickým cieľom Vlády SR je efektívne a udržateľným spôsobom využiť prírodný potenciál Slovenska na zvýšenie úrovne vlastnej potravinovej sebestačnosti a na zvýšenie podielu predaja domácich potravín. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K bodom A.10 a A.11 uznesenia vlády SR: Úloha B.9 uznesenia vlády SR č. 104 zo dňa 1.3.2017 Znenie úlohy: v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu zverejniť na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch otvorených dát najžiadanejšie datasety na portáli otvorených dát v súlade s platnou legislatívou Úlohu B.15. uznesenia vlády SR č. 104 zo dňa 1. 3. 2017 Znenie úlohy: v spolupráci s podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších verejne dostupných aplikačných programových rozhraniach sprístupniť v súlade s platnou legislatívou a existujúcimi technickými podmienkami najžiadanejšie s uvedením licencie (vzťahov) na ich využívanie Odôvodnenie: V zmysle ustanovenia § 40ah zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy prešla pôsobnosť podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, resp. pôsobnosť Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Nie je preto možné žiadať zrušenie úloh B.9 a B.15 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 z dôvodu zániku funkcie podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Návrh na zrušenie predmetných úloh je na základe uvedeného nedôvodný. Zrušenie úloh B.9 a B.15 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 je v rozpore s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024 (ďalej len „PVV 2020 - 2024“), v ktorom sa okrem iného vláda SR prihlásila k „dôslednému aplikovaniu princípov otvoreného vládnutia na všetkých úrovniach a vo všetkých orgánoch verejnej moci“. V zmysle PVV 2020 – 2024 „základným princípom otvoreného vládnutia je transparentnosť a prehľadnosť fungovania verejnej správy“ a „ciele pre otvorené vládnutie sú transparentná, fungujúca a otvorená verejná správa na všetkých úrovniach“ (viď. s. 6), Návrh na zrušenie úloh B.9 a B.15 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 je v rozpore s PVV 2020 – 2024 aj v zmysle toho, že vláda SR sa v časti „Obranná politika a ozbrojené sily“ zaviazala „zvýšiť otvorenosť komunikácie voči verejnosti a zameria sa na aktívny prístup k spolupráci s mimovládnym sektorom, akademickou obcou a médiami“ (viď. s. 30), V zmysle vyššie uvedeného, s cieľom zvyšovania transparentnosti verejnej správy a sprístupňovania verejných informácií vo forme otvorených dát a z dôvodu, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aktívne plní úlohy B.9 a B.15 uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019. Argumentáciu Ministerstva obrany SR v odôvodnení zrušenia predmetných úloh („doterajšie skúsenosti s ich realizáciou nasvedčujú, že tieto úlohy neplnia účel, na ktorý boli definované“) považujeme za nesprávnu a nedôvodnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K úlohe B.2. uznesenia vlády SR č. 532 zo dňa 13.8.1996 – žiadam doplniť: - názov uznesenia vlády SR: „k opatreniam zameraným na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva Slovenskej republiky“, - predkladateľa: „minister zdravotníctva“, - gestora úlohy: „minister hospodárstva, minister vnútra, minister obrany, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií, minister spravodlivosti, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, predseda Úradu bezpečnosti práce SR“., - termín úlohy upraviť z:“priebežne“ na: „bez termínu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K úlohe B.2. uznesenia vlády SR č. 267 zo dňa 15.4.1997 – doplniť predkladateľa nasledovne: „minister vnútra“ a gestora úlohy: „ministri, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K úlohe C.1. uznesenia vlády SR č. 592 zo dňa 3.9.1998 – doplniť predkladateľa nasledovne: „minister pôdohospodárstva“ a gestora úlohy: „ministri, predseda Úradu pre stratégiu rozvoja SVaT SR a prednostovia krajských úradov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K úlohe C.1. uznesenia vlády SR č. 326 zo dňa 11.4.2001 – žiadam doplniť:: - názov uznesenia vlády SR : „k návrhu Charty práv pacienta v Slovenskej republike“, - predkladateľa: „minister zdravotníctva“, - gestora úlohy: „ minister zdravotníctva, minister obrany, minister vnútra, minister spravodlivosti, minister dopravy, pôšt a telekomunikácií“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K úlohe B.3. uznesenia vlády SR č. 78 zo dňa 9.2.2000 – doplniť predkladateľa : „ minister vnútra – predseda Rady vlády SR pre prevenciu kriminality“. Zároveň doplniť aj gestora predmetnej úlohy nasledovne: „ministri, vedúci Úradu vlády SR, predseda Protimonopolného úradu SR, predseda Štatistického úradu SR“ a termín úlohy zosúladiť s pôvodným uznesením vlády – t j. upraviť z: „priebežne“ na: „podľa požiadaviek rady vlády“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k návrhu uznesenia vlády SR: Blok „Vykonajú:“ upraviť na blok „Vykoná:“ – vzhľadom na to, že je uvedená len jedna zodpovedná osoba. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K úlohe C.1. a C.2. uznesenia vlády SR č. 550 zo dňa 6.11.2019 a k úlohe C.1. a C.2. uznesenia vlády SR č. 437 zo dňa 11.9.2019 – Ministerstvo financií SR odporúča predmetné úlohy vypustiť z návrhu na zrušenie, vzhľadom na to, že v rámci zdôvodnenia návrhu na zrušenie si predmetné úlohy MO SR uvádza ako splnené. Splnené úlohy sa vykazujú v hlásení a nie je dôvod na ich zrušenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K úlohe C.1. a C.2. uznesenia vlády SR č. 400 zo dňa 9.6.2010 – zosúladiť termín podľa pôvodného uznesenia vlády SR – t. j. upraviť z: „priebežne“ na: „bez termínu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K úlohe D.1. uznesenia vlády SR č. 552 zo dňa 5.12.2018 – zosúladiť termín podľa pôvodného uznesenia vlády SR – t. j. upraviť z: „priebežne“ na: „trvalo“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K úlohe B.1. uznesenia vlády SR č. 28 zo dňa 23.1.2019 – zosúladiť termín podľa pôvodného uznesenia vlády SR – t. j. upraviť z:: „priebežne“ na: „do 31. decembra každoročne“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K úlohe B.1. uznesenia vlády SR č. 39 zo dňa 23.1.2019 – zosúladiť termín podľa pôvodného uznesenia vlády SR – t .j. upraviť z: „priebežne“ na: „bez termínu“. V názve uznesenia vlády nahradiť slová „Slovenskej republiky“ skratkou: „SR“ a rovnako upraviť aj v texte predmetnej úlohy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K úlohe B.2. uznesenia vlády SR č. 319 zo dňa 27.3.2002 – zosúladiť gestora úlohy podľa pôvodného uznesenia vlády SR – t. j. upraviť z: „ministri“ na: „ministri okrem ministra vnútra, predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K úlohe C.3. uznesenia vlády SR č. 520 zo dňa 7.6.2006 – zosúladiť termín podľa pôvodného uznesenia vlády SR – t. j. upraviť z: „od 1. januára 2007“ na: „priebežne“ a zároveň Ministerstvo financií SR žiada úlohu C.3. a úlohu B.6. uznesenia vlády SR č. 520 zo dňa 7.6.2006 zrušiť aj pre podpredsedu vlády a ministra financií z rovnakého dôvodu ako uvádza MO SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K úlohe B.9. a B.15. uznesenia vlády SR č. 104 zo dňa 1.3.2017 – zosúladiť termín podľa pôvodného uznesenia vlády SR – t.. j. upraviť z: „priebežne“ na: „do 31. decembra každoročne“ a zároveň upraviť gestora úlohy B.9. a B.15: z: „ministrom, vedúcemu Úradu vlády SR“ na: „ministrom, vedúcemu Úradu vlády SR a vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K úlohe B.5. uznesenia vlády SR č. 627 zo dňa 23.10.2013 – upraviť gestora úlohy podľa pôvodného uznesenia vlády SR z: „ministri“ na: „podpredsedovia vlády, ministri“. Zároveň žiadam predmetnú úlohu zrušiť aj pre podpredsedu vlády a ministra financií z rovnakých dôvodov ako navrhuje predkladateľ - Ministerstvo financií SR využíva Informačný systém na sledovanie európskych záležitostí (IS SEZA) na pripomienkovanie aktov a politík EÚ citlivých z hľadiska oprávnených záujmov SR. Preto úlohu považujem za splnenú a navyše ju považujem za duplicitnú, pretože v bode B.1.uznesenia vlády SR č. 627/2013 sa ukladá postupovať v súlade so Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavom koordinácie realizácie politík EÚ . Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) K vlastnému materiálu a návrhu uznesenia vlády SR Vo vlastnom materiáli a v návrhu uznesenia vlády SR odporúčame zrušiť úlohu B.2. uznesenia vlády SR č. 319 zo dňa 27.03.2002 „nákup nových automobilov realizovať len do nákupných cenových limitov v zmysle platného uznesenia vlády a to len v prípade náhrady za vyradený automobil alebo ak v medziročnom porovnaní na danom ústrednom orgáne vzrástol celový počet nejazdených kilometrov“ aj pre riaditeľa Národného bezpečnostného úradu. Odôvodnenie: Národný bezpečnostný úrad realizuje obstarávanie vozidiel v rámci obmeny vozového parku tak, aby nebolo ohrozené plnenie úloh jednotlivých útvarov. Vozidlá sú vyraďované na návrh odborného útvaru podľa ekonomických ukazovateľov s prihliadnutím na plnenie úlohy č. B.1 tohto uznesenia. Vyhodnotenie ekonomických ukazovateľov sa vykonáva minimálne raz ročne a z prevádzky sú vyraďované automobily, v závislosti od nákladov na ich údržbu a počtu najazdených km tak, aby ich prevádzka bola efektívna, hospodárna a účelná. Zároveň vzhľadom na stanovenie limitov na nákup služobných motorových vozidiel vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 419/2014 Z. z. zo dňa 17.12.2014 o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými a štátnymi príspevkovými organizáciami, nie je možný nákup energeticky úsporných automobilov v súlade s Akčným plánom rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a taktiež nie je možné podporiť plnenie Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami na úrovni ústredných orgánov štátnej správy, nakoľko cena takýchto vozidiel vysoko prevyšuje limit určený na referentské vozidlá, ktoré sú najviac využívané pri plnení úloh ústredných orgánov štátnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) K vlastnému materiálu a návrhu uznesenia vlády SR Vo vlastnom materiáli a v návrhu uznesenia vlády SR odporúčame zrušiť úlohy A.1. uznesenia vlády SR č. 653 zo dňa 24.09.2010 „používať elektronickú aukciu pri zadávaní zákazky na dodanie a predaj tovaru okrem súťažného dialógu, rokovacieho konania bez zverejnenia a súťaže návrhov“, úlohy A.2. uznesenia vlády SR č. 653 zo dňa 24.09.2010 „používať elektronickú aukciu aj pri zadávaní zákazky na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác, ak možno presne určiť technické požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky“ a úlohu A.3. uznesenia vlády SR č. 653 zo dňa 24.09.2010 „používať elektronickú aukciu aj pri zadávaní zákazky v rámci dynamického nákupného systému a pri opätovnom otvorení súťaže medzi všetkými účastníkmi rámcovej dohody“ aj pre riaditeľa Národného bezpečnostného úradu. Odôvodnenie: Totožné s predkladateľom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) K vlastnému materiálu a návrhu uznesenia vlády SR Vo vlastnom materiáli a v návrhu uznesenia vlády SR odporúčame zrušiť úlohu B.1. uznesenia vlády SR č. 484 zo dňa 06.07.2011 „uplatňovať opatrenia na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu určené v časti 4.1.2 predloženého materiálu“ a úlohu B.2. uznesenia vlády SR č. 484 zo dňa 06.07.2011 „zabezpečiť uplatňovanie opatrení na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu určených v časti 4.1.2 predloženého materiálu, ktoré sú v správe právnických osôb v ich zriaďovateľskej pôsobnosti“ aj pre riaditeľa Národného bezpečnostného úradu. Odôvodnenie: Totožné s predkladateľom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.28. žiadame zrušiť úlohu v bode B.3. uznesenia vlády SR č. 897/2006 aj pre ministra vnútra SR. Odôvodnenie: Základný cieľ projektu zavedenia jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva sa mal dosiahnuť realizáciou troch čiastkových cieľov zameraných na 1.) metodiku účtovania a vykazovania, 2.) systémovú podporu aplikácie novej metodiky účtovania a vykazovania a 3.) kvalitu vzdelania účtovníkov v štátnom a verejnom sektore. Samotná realizácia projektu bola pôvodne časovo rozvrhnutá na obdobie rokov 2005 – 2007, reálny termín implementácie bol 1. január 2008. Uznesením vlády č. 57 zo dňa 21. januára 2009 bola pre ministra financií zrušená úloha B.2 z Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 897 z 25. októbra 2006 - predkladať informáciu o realizácii projektu z dôvodu, že projekt zavedenia jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva vstúpil v roku 2008 do fázy realizácie a praktickej aplikácie novej metodiky účtovníctva a výkazníctva pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. Na základe uvedeného žiadame úlohu pre ministra vnútra zrušiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.18. žiadame zrušiť úlohu v bode B.2. uznesenia vlády SR č. 484/2011 aj pre ministra vnútra SR. Odôvodnenie: Uznesenie vlády č. 484 zo 6.7.2011, z ktorého tieto úlohy vyplývajú, bolo prijaté ešte pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý komplexne upravil problematiku správy, vymáhania a konsolidácie pohľadávok štátu. Správcovia pohľadávok štátu, ktorými sú aj právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra SR sú povinné riadiť sa prioritne uvedeným zákonom, ktorý má vyššiu právnu silu ako uznesenie vlády. Na základe uvedeného žiadame úlohu pre ministra vnútra zrušiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.17. žiadame zrušiť úlohu v bode B.1. uznesenia vlády SR č. 484/2011 aj pre ministra vnútra SR. Odôvodnenie: Uznesenie vlády č. 484 zo 6.7.2011, z ktorého tieto úlohy vyplývajú, bolo prijaté ešte pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý komplexne upravil problematiku správy, vymáhania a konsolidácie pohľadávok štátu. Správca pohľadávok štátu je povinný riadiť sa uvedeným zákonom, ktorý má vyššiu právnu silu ako uznesenie vlády. Na základe uvedeného navrhujeme úlohu pre ministra vnútra zrušiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.15. žiadame zrušiť úlohu v bode B.5. uznesenia vlády SR č. 627/2013 aj pre ministra vnútra SR. Odôvodnenie: Rovnako ako Ministerstvo obrany SR aj Ministerstvo vnútra SR využíva podmodul Právneho a informačného portálu Slov-Lex Informačný systém na sledovanie európskych záležitostí (IS SEZA), prevádzkovaný Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, na pripomienkovanie aktov a politík EÚ citlivých z hľadiska oprávnených záujmov SR. Uvedenú úlohu preto považujeme nadbytočnú a navrhujeme ju zrušiť aj pre ministra vnútra SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.10. žiadame zrušiť úlohu v bode B.9. uznesenia vlády SR č. 104/2017 aj pre ministra vnútra SR. Odôvodnenie: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti uvedený prieskum dopytu verejnosti naposledy zrealizoval v roku 2017. Uvedená úloha teda neplní svoj účel a preto žiadame o jej zrušenie aj pre ministra vnútra SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.11. žiadame zrušiť úlohu v bode B.15. uznesenia vlády SR č. 104/2017 aj pre ministra vnútra SR. Odôvodnenie: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti uvedený prieskum dopytu verejnosti naposledy zrealizoval v roku 2017. Uvedená úloha teda neplní svoj účel a preto žiadame o jej zrušenie aj pre ministra vnútra SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 3. K bodu A. 25 uznesenia vlády SR Navrhujeme zrušiť úlohu B.4. uznesenia vlády SR č. 852 zo dňa 3. 10. 2007 pre všetkých ministrov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, vrátane predsedu Protimonopolného úradu SR, to z rovnakých dôvodov ako navrhuje predkladateľ. Odôvodnenie: Platí obdobne odôvodnenie k pripomienke v bode 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 2. K bodom A.19, A.20 a A.21 uznesenia vlády SR Navrhujeme zrušiť úlohy A.1., A.2. a A.3. z uznesenia vlády SR č. 653 zo dňa 24. 9. 2010 pre všetkých ministrov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, vrátane predsedu Protimonopolného úradu SR, to z rovnakých dôvodov ako navrhuje predkladateľ. Odôvodnenie: Platí obdobne odôvodnenie k pripomienke v bode 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 1. K bodom A.17 a A.18 uznesenia vlády SR Ak bude zrušená úloha B.1 a B.2 z uznesenia vlády SR č. 484 zo dňa 6.7.2011 pre Ministerstvo obrany SR, navrhujeme zrušiť úlohy B.1. a B.2. z uznesenia vlády SR č. 484 zo dňa 6. 7. 2011 aj pre všetkých ministrov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, vrátane predsedu Protimonopolného úradu SR, a to z rovnakých dôvodov ako navrhuje predkladateľ. Odôvodnenie: Úlohy B.1 a B.2 z uznesenia vlády SR č. 484 zo dňa 6.7.2011, ktoré sú adresované všetkým ministrom a predsedom ústredných orgánov štátnej správy a ktoré sa rušia z dôvodu nepotrebnosti, by mali byť zrušené vo vzťahu k všetkým adresátom, nie iba v prípade selektívne vybraných ministerstiev alebo ústredných orgánov štátnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K bodom A.17 a A.18 uznesenia vlády SR: Navrhujeme zrušiť úlohy B.1. a B.2. z uznesenia vlády SR č. 484 zo dňa 6.7.2011 pre všetkých ministrov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR a to z rovnakých dôvodov ako navrhuje predkladateľ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K bodom A.19., A.20. a A.21. uznesenia vlády SR: Navrhujeme zrušiť úlohy A.1., A.2. a A.3. z uznesenia vlády SR č. 653 zo dňa 24.9.2010 pre všetkých ministrov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR a to z rovnakých dôvodov ako navrhuje predkladateľ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu a návrhu uznesenia vlády SR. Zásadne nesúhlasíme so zrušením úloh B.9. a B.15. z uznesenia vlády SR č. 104 z 1. marca 2017. ODÔVODNENIE: Sprístupňovanie otvorených údajov je jednou z priorít v oblasti informatizácie Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024. Akákoľvek podpora a motivácia pre jednotlivé štátne orgány zverejňovať nimi spravované údaje vo forme Open data, vrátane užšieho konceptu „najžiadanejších datasetov“ v akejkoľvek forme, napríklad aj v podobe uznesení vlády SR, je žiadaná, a preto navrhované zrušenie úloh považujeme za neodôvodnené a v rozpore s cieľmi digitálnej transformácia spoločnosti, a tiež s Európskou dátovou stratégiou. Každý rok sa požiadavky odbornej verejnosti menia v závislosti od aktuálnej sociálno-ekonomickej situácie. V súčasnosti sú napríklad veľké požiadavky na dáta kvôli pandémii COVID-19, čo neznamená, že v budúcnosti nemožno predpokladať dopyt aj po „otvorených údajoch“ z Ministerstva obrany SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 3. k návrhu uznesenia, bod A.8. (D.1. UV č. 552 z 5.12.2018) Odporúčame úlohu ponechať aj pre MO SR. Odôvodnenie: Vláda SR je vrcholný orgán výkonnej moci, ktorý sa skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov. Za výkon svojej funkcie vláda zodpovedá Národnej rade Slovenskej republiky. Na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 29. novembra 2018 č. 1492 (ďalej iba „uznesenie“), vyslovila vláda SR nesúhlasné stanovisko ku Globálnemu paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii v podobe konečného návrhu z 11. júla 2018. V uznesení sa konštatuje ,že „Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii v podobe konečného návrhu z 11. júla 2018 je dokumentom, ktorý nie je v súlade s aktuálnou bezpečnostnou a migračnou politikou Slovenskej republiky“. Predmetné uznesenie zaväzuje jednotlivé rezorty zdržať sa konania, ktoré by mohlo vyvolať účinky smerujúce k viazanosti Slovenskej republiky Globálnym paktom o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii. Podľa nášho názoru sa uvedená úloha týka všetkých rezortov, vrátane MO SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 1. k návrhu uznesenia, body A.9. (B.8 UV č. 32 z 24.1.2018), A13. (C.2. UV č. 622 z 3.12.2014), A.14. (C.4. UV č. 504 z 15.10.2014), A.15. (B.5. UV č. 627 z 23.10.2013) a A.29. (B.2. UV č. 319 z 27. 3. 2002). Odporúčame úlohy zrušiť aj pre ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z rovnakých dôvodov ako uviedol predkladateľ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 2. k návrhu uznesenia, body A.17. (B.1 UV č. 484 z 6.7.2011), A19. až A.21. (A.1., A.2. a A.3. UV č. 653 z 24.9.2010), A.25. (B.4. UV č. 852 z 3.10.2007), A.26. a A.27. (B.6. a C.3. UV č. 520 z 7.6.2006), A.32. (C.1. UV č. 592 z 3.9.1998) a A.34. (B.2. UV č. 532 z 13.8.1996). Odporúčame úlohy zrušiť pre všetkých nositeľov z rovnakých dôvodov ako uviedol predkladateľ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.15. a k vlastnému materiálu : bod A.15. – úlohu v bode B.5. uznesenia vlády SR č. 627 z 23. októbra 2013 – odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa stotožňuje s odôvodnením zrušenia úlohy Ministerstvom obrany SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.1. a k vlastnému materiálu : bod A.1. – úlohu v bode B.5. uznesenia vlády SR č. 24 z 13. januára 2021 – odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: Zamestnanci, ktorí vykonávajú štátnu službu v obciach vymedzených v osobitnom predpise ovládajú príslušný jazyk národnostnej menšiny. Úloha je irelevantná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.14. a k vlastnému materiálu : bod A.14. - úlohu v bode C.4. uznesenia vlády SR č. 504 z 15. októbra 2014 odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: úloha C.2. uznesenia vlády SR č. 504 z 15. októbra 2014 bola uložená ministrom. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa stotožňuje s názorom Ministerstva obrany SR, že v súlade s platnou legislatívou (zákon o verejnom obstarávaní) a pri rešpektovaní pravidiel hospodárskej súťaže nemá nástroje, prostredníctvom ktorých by mohlo plnenie uvedenej úlohy zabezpečiť a teda pri výbere dodávateľov potravín je jediným kritériom najnižšia cena. Kritérium nezohľadňuje výber podľa pôvodu potravinárskeho výrobku, tak aby neboli porušené základné princípy procesu verejného obstarávania. Napriek tomu, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR tak ako Ministerstvo obrany SR súhlasí so strategickým záujmom Slovenskej republiky podporovať predaj slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, úlohu považuje za formálnu, resp. neplniacu svoj účel. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.13. a k vlastnému materiálu : bod A.13. - úlohu v bode C.2. uznesenia vlády SR č. 622 z 3. decembra 2014 odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: úloha C.2. uznesenia vlády SR č. 622 z 3. decembra 2014 bola uložená ministrom. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa stotožňuje s názorom Ministerstva obrany SR, že nemá nástroje, prostredníctvom ktorých by mohlo plnenie uvedenej úlohy zabezpečiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K bodu A.8. návrhu uznesenia Je potrebné zdôrazniť, že úloha uvedené v bode D.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 225 z 5. decembra 2018 je uložená všetkým členom vlády, pričom ide o úlohu trvalú zdržať sa konania, ktoré by mohlo vyvolať účinky smerujúce k viazanosti Slovenskej republiky Globálnym paktom o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii. V prvom rade je potrebné uviesť, že ak existuje dôvodnosť zrušenia vyššie uvedenej úlohy, je potrebné túto zrušiť vo vzťahu k všetkým členom vlády, nielen vo vzťahu k ministrovi obrany, prípadne len vo vzťahu k niektorým členom vlády Slovenskej republiky. Aj napriek tomu si dovoľujeme odporučiť predkladateľovi vypustenie uvedeného bodu návrhu uznesenia. Je potrebné pri tom prihliadať na to, že ide o úlohu trvalú a len vyjadrenie o tom, že v budúcnosti sa také úkony nebudú zo strany jednotlivých ministerstiev realizovať, nemá právnu relevanciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K bodu A.13. a A.14. uznesenia Dovoľujeme si upozorniť predkladateľa, že navrhované zrušenie dotknutých úloh nekorešponduje s odôvodnením ich zrušenia. Odôvodnenie, že platná legislatíva umožňuje pri verejnom obstarávaní zohľadňovať len cenu tovarov a služieb, v dôsledku čoho je úloha uložená dotknutým uznesením formálna, nepovažujeme za postačujúce. Rešpektovať Značku kvality SK ako jediný štátom podporovaný komunikačný a propagačný nástroj určený na podporu predaja slovenských výrobkov neznamená povinnosť nakupovať tovary a služby v rozpore s pravidlami pri verejnom obstarávaní, ale povinnosť túto značku využívať pri komunikácii a propagácii. Okrem uvedeného uvádzame, že zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnenie niektorých zákonov obsahuje rôzne podmienky a postupy, v rámci ktorých je umožnené, aby štátne orgány priorizovali nákup slovenských poľnohospodárskych výrobkov a potravín v rámci svojho stravovania a to pri dodržaní platnej a účinnej právnej úpravy. Z uvedených dôvodov je potrebné prehodnotiť zrušenie dotknutých úloh, ktoré majú za cieľ podporovať slovenský poľnohospodársky trh. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Všeobecne Požadujeme v navrhovanom uznesení vlády Slovenskej republiky na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky prepracovať jednotlivé body návrhu uznesenia tak aby v jednotlivých bodoch, v ktorých sa rušia uložené úlohy nielen ministrovi obrany Slovenskej republiky, ale aj ostatným ministrom, vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy, prípadne členom vlády, boli tieto úlohy, ktoré sa majú zrušiť podľa návrhu uznesenia len vo vzťahu k ministrovi obrany, zrušené aj vo vzťahu ku všetkým ostatným zaviazaným subjektom v zmysle dotknutých uznesení vlády Slovenskej republiky. Podľa nášho názoru je potrebné všetky skutočnosti odôvodňujúce zrušenie uložených úloh posudzovať vo vzťahu k všetkým zaviazaným subjektom v zmysle jednotlivých dotknutých uznesení vlády Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené je preto potrebné zohľadniť navrhované zrušenie úloh vo vzťahu k všetkým zaviazaným subjektom a súčasne je následne potrebné dopracovať aj záverečnú časť návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky, t. j. kto vykoná tento návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) k vlastnému materiálu Zásadne nesúhlasíme so zrušením úloh B.9 a B.15 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 a žiadame návrh na ich zrušenie z predkladaného materiálu odstrániť. Odôvodnenie: V zmysle ustanovenia § 40ah zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy prešla pôsobnosť podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, resp. pôsobnosť Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Nie je preto možné žiadať zrušenie úloh B.9 a B.15 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 104 z 1. marca 2017 k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 z dôvodu zániku funkcie podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Návrh na zrušenie predmetných úloh je nedôvodný. Zároveň podotýkame, že predkladateľ návrhu ani nie je oprávnený žiadať zrušenie uvedených úloh, nakoľko nebol predkladateľom návrhu uznesenia vlády SR k návrhu akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019. V tejto súvislosti si dovoľujeme upriamiť pozornosť na to, že návrh úloh B.9 a B.15 bol vypracovaný participatívne, za účasti širokej odbornej verejnosti v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej je Slovenská republika členom od roku 2011 a vyjadruje tak požiadavku nezanedbateľnej časti spoločnosti. Medzi základné princípy tejto medzinárodnej iniciatívy patrí transparentnosť a proaktívne zverejňovanie informácií vládou. Zrušenie úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie by mohlo byť považované za nedodržanie týchto princípov a mohlo by mať za následok zníženie hodnotenia Slovenskej republiky na medzinárodnej pôde. Zároveň by zrušenie úloh mohlo byť považované aj za nedodržanie Programového vyhlásenia vlády SR, v ktorom sa okrem iného Ministerstvo obrany SR zaviazalo, že „zvýši otvorenosť komunikácie voči verejnosti a zameria sa na aktívny prístup k spolupráci s mimovládnym sektorom, akademickou obcou a médiami.“ (s. 30). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K bodu A.26. uznesenia vlády SR: Navrhujeme zrušiť úlohu B.6. uznesenia vlády SR č. 520 zo dňa 7.6.2006 pre všetkých ministrov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR a to z rovnakých dôvodov ako navrhuje predkladateľ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K bodu A.25. uznesenia vlády SR: Navrhujeme zrušiť úlohu B.4. uznesenia vlády SR č. 852 zo dňa 3. 10. 2007 pre všetkých ministrov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR a to z rovnakých dôvodov ako navrhuje predkladateľ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K bodom A.19., A.20. a A.21. uznesenia vlády SR: Navrhujeme zrušiť úlohy A.1., A.2. a A.3. z uznesenia vlády SR č. 653 zo dňa 24.9.2010 pre všetkých ministrov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR a to z rovnakých dôvodov ako navrhuje predkladateľ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K bodom A.17 a A.18 uznesenia vlády SR: Navrhujeme zrušiť úlohy B.1. a B.2. z uznesenia vlády SR č. 484 zo dňa 6.7.2011 pre všetkých ministrov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR a to z rovnakých dôvodov ako navrhuje predkladateľ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K bodu A.29 uznesenia vlády SR: Navrhujeme zrušiť úlohu B.2. z uznesenia vlády SR č. 319 z 27.3.2002 pre všetkých ministrov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR. Odôvodnenie: Text úlohy "do nákupných cenových limitov v zmysle platného uznesenia vlády" vo vlastnom materiáli k uzneseniu vlády SR č. 319 z 27.3.2002 odkazuje na uznesenie vlády SR č. 594 z 27.6.2001, ktorým boli schválené cenové limity pre nákup osobných motorových vozidiel pre inštitúcie financované zo štátneho rozpočtu. Uznesenie vlády SR č. 594 z 27.6.2001 však bolo v celku zrušené uznesením vlády SR č. 656 z 17.12.2014, ktorým vláda SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami (vyšlo pod č. 419/2014 Z. z.). Úloha B.2. z uznesenia vlády SR č. 319 z 27.3.2002 teda odkazuje na zrušené uznesenie vlády SR a preto je plnenie tejto úlohy bezpredmetné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail