LP/2021/786 Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 36. Záver a úvahy k návrhu aktu de lege ferenda - O: Záverom konštatujeme, že z celého textu návrhu Dohody ani ďalších pripojených podkladov ideovo nevyplýva, akým spôsobom má predmetná spolupráca prispieť k rozvoju obranných spôsobilostí, obranného plánovania a vojenského výcviku Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Predložený návrh bilaterálnej Dohody nepojednáva o žiadnych spoločných koordináciách, vzdelávaniach, školeniach, prípadne vojenských cvičeniach, výcvikoch. Tak isto v nej nie je zdôraznený záväzok zmluvných strán na spoločnú obranu v prípade potreby nad rámec zmluvy NATO SOFA (jej protokolu a jej nadväzných dohôd), čo sa javí ako zásadný nepomer k benefitom druhej zmluvnej strany. Cez prizmu ústavne definovaného postavenia prokuratúry Slovenskej republiky a ochrany chránených práv a národných záujmov Slovenskej republiky, si generálna prokuratúra dovoľuje vyjadriť právny názor, že návrh Dohody sa týka nepochybne dôležitých otázok, ktoré patria do oblasti verejného záujmu, ku ktorým v slovenskej spoločnosti za ostatné obdobie neprebehla v dostatočnej miere a rozsahu ani odborná, ani verejná (relevantná) diskusia, či už v rámci širokej odbornej verejnosti a/alebo rôznych subjektov, ktorých sa Dohoda svojimi ustanoveniami priamo týka alebo môže týkať. Demokratický typ politického zriadenia, ku ktorému sa Slovenská republika zaviazala, pramení okrem iného z dvoch princípov, ktorými sú princíp uznania slobody a rovnosti občanov a princíp podriadenia sa menšiny väčšine, a to v rámci transparentnosti a otvorenosti verejnej správy pre občanov. Napokon, aj moderná teória práva a rovnako aj teória štátneho (ústavného) práva vychádza z toho, že štátna moc je mocou verejnou. Vychádza tiež z toho, že táto verejná moc patrí občanom štátu, ktorí vládnu prostredníctvom svojich volených zástupcov a že verejnú moc vykonávajú tak štátne orgány, ako aj orgány územnej a záujmovej samosprávy, či iné orgány, na ktoré štát preniesol oprávnenie rozhodovať o právach (právom chránených záujmoch) a povinnostiach iných osôb a tieto ich rozhodnutia sú štátnou mocou vynútiteľné. Vzhľadom na demokratické usporiadanie Slovenskej republiky a to, že sa umožňuje dospelým občanom podieľať na chode štátu, čo zahŕňa aj informovanosť občanov, nie je zrejmé, či verejnosť/občania Slovenskej republiky boli v dostatočnom rozsahu a kvalite oboznámení so všetkými vyššie uvedenými aspektmi návrhu Dohody. Osobitne v tých aspektoch, kde sa zasahuje alebo potenciálne môže zasiahnuť do ich ústavných práv a či zároveň verejnosť/fyzické a právnické osoby a iné subjekty, boli/sú dostatočne uzrozumení s tým, k čomu by ich nimi volení zástupcovia, v zmysle jednotlivých častí dohody, jej prípadným schválením na obdobie minimálne 10 rokov (respektíve 11 rokov, vzhľadom na ročnú výpovednú lehotu), nevypovedateľne a právne záväzne zaviazali. Niet pochýb, že ustanoveniami návrhu bilaterálnej Dohody, ktoré nie sú partnersky obojstranne vyvážené pre obe zmluvné strany a absentuje aj akýkoľvek prvok reciprocity, sa navrhuje potencionálne zasiahnuť do zvrchovaných oprávnení Slovenskej republiky, ako aj do práv a záujmov fyzických a právnických osôb Slovenskej republiky na obdobie najmenej 10 rokov (respektíve 11 rokov, vzhľadom na ročnú výpovednú lehotu). Vzhľadom na uvedené, na absentujúci názor z diskusií odbornej ale aj širokej laickej verejnosti a toho, že historicky ide o „opakujúcu sa tému“, ako aj toho, že predmetná Dohoda sa týka dôležitých otázok verejného záujmu a volení zástupcovia občanov Slovenskej republiky by mali v rámci demokratických princípov reflektovať na názor a vôľu svojich (dostatočne informovaných) voličov - občanov Slovenskej republiky, prokuratúra Slovenskej republiky si dovoľuje zopakovať a vyjadriť právny názor, že návrh Dohody v predloženom znení má prvky, ktoré majú potenciál ohroziť zvrchovanosť Slovenskej republiky, ako aj ohroziť práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb na území a v jurisdikcii Slovenskej republiky a sú potenciálne v rozpore s Ústavou SR. Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti a dopad návrhu bilaterálnej Dohody (zmluvy) na dôležité otázky verejného záujmu celej spoločnosti, na zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu, bolo by žiadúce, aby vláda Slovenskej republiky alebo prezidentka Slovenskej republiky, po skončení medzirezortného pripomienkového konania, využili svoje ústavné oprávnenia podľa čl. 125a ods. 2 Ústavy SR a podrobili návrh bilaterálnej Dohody ústavnému prieskumu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 35. K čl. 30 ods. 3 - Z: „Počiatočné obdobie platnosti tejto Dohody je desať (10) rokov. Po počiatočnom období zostáva Dohoda platná, ale ktorákoľvek zo Strán ju môže vypovedať s 1-ročnou výpovednou lehotou písomným vyhlásením zaslaným druhej Strane diplomatickou cestou.”. Týmto sa ustanovuje nemožnosť vypovedania zmluvy v lehote prvých 10 rokov. Odsek 3 navrhujeme upraviť tak, aby táto možnosť existovala v prípade závažných alebo opakovaných porušení „acquis NATO" a Dohody ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Môžu nastať také závažné porušenia zmluvy stranami Dohody, že táto možnosť by mala byť zakotvená od počiatku existencie Dohody. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 34. K čl. 29 - Z: K čl. 29 ods. 3, ktorý znie: „Spory a iné otázky, ktoré podliehajú konzultáciám v zmysle tejto Dohody, sa nepredložia žiadnemu vnútroštátnemu súdu ani žiadnemu medzinárodnému súdu, tribunálu alebo podobnému orgánu, ani žiadnej inej tretej strane.”. Uvedené ustanovenie vytvorí slepú uličku v prípade sporu medzi zmluvnými stranami. Ak nedôjde ku vzájomnému konsenzu strán, z hľadiska práva sa „zakonzervuje“ reálny sporový stav, ktorý bude jednou stranou trvale vyhodnotený ako stav protiprávny. Nebude možné legálnymi prostriedkami vymôcť prípadné porušenie zmluvy, zmeniť jej obsah a pod. Keďže zmluva je asymetrická, uvedené môže následne byť výhodou pre druhú zmluvnú stranu, a to výhodou trvalou (počas účinnosti zmluvy). V danom prípade by bolo nanajvýš rozumné a potrebné vzájomne dohodnúť súdny alebo rozhodcovský orgán a riešenie možných sporov a uvedenú formuláciu nahradiť v plnom znení. Dávame do pozornosti, že Slovenská republika v minulosti nebola schopná sa vysporiadať a efektívne riešiť a vyriešiť ani tak malý a zanedbateľný spor (oproti súčasne posudzovanému predmetu Dohody), aký vznikol okolo otázky osadenia plotu americkej ambasády na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Predkladateľ návrhu Dohody zrejme vychádza z ničím nepodloženého predpokladu, že žiadny zmluvný spor, či nedorozumenie medzi slovenskou a americkou stranou na obdobie min. 10 rokov trvania dohody, nemôže vzniknúť a ani nevznikne, a to či pri prevádzke letísk americkou stranou, či iných činnostiach v zmysle návrhu Dohody. Otázkou je, či ide o rozumný a zodpovedný prístup vo veci riešenia verejného záujmu a v koho prospech. Sme toho názoru, že otázka sporov by mala byť precizovaná tak, aby svojou jednoznačnosťou nabádala (pod hrozbou dohodnutého mechanizmu a sankcií) na dodržiavanie pravidiel prirodzeného, civilného a medzinárodného práva, ktorým je zásada „pacta sunt servanda“. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 33. K čl. 28 ods. 1 - Z: „Ozbrojené sily USA a dodávatelia USA budú môcť používať vodu, elektrickú energiu a ďalšie verejné služby na základe zmluvných podmienok, vrátane sadzieb alebo poplatkov, ktoré nie sú menej výhodné ako tie, ktoré majú za podobných okolností k dispozícii Ozbrojené sily SR alebo Slovenská republika, oslobodené od daní alebo iných vládnych poplatkov. Náklady ozbrojených síl USA sa budú rovnať ich pomernému podielu na používaní týchto verejných služieb.”. Obdobne ako v čl. 17 a 26 návrhu Dohody je potrebné sa uvedenou právnou úpravou zaoberať aj v nadväznosti na reciprocitu, eventuálne na vzájomné výhody s prihliadnutím na poskytované výhody ozbrojeným silám USA (napr. bezplatný nájom a pod.). Jedna zmluvná strana disponuje benefitmi v plnej výške, a to na úkor druhej zmluvnej strany. Tak isto podľa čl. I písm. a) zmluvy NATO SOFA pojem „ozbrojené sily“ znamená personál patriaci k ozbrojeným silám. Vzniká tak pri výklade tohto pojmu otázka, či uvedené oslobodenie sa bude vzťahovať aj na personál a jeho súkromnú spotrebu, pri prípadnom prenájme, ubytovaní a pod. mimo objektov ozbrojených síl USA, tak ako sa navrhuje. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 32. K čl. 27 - Z: K čl. 27 ods. 1, ktorý znie: „Strany sa zaväzujú túto Dohodu vykonávať spôsobom, ktorý je v súlade s ochranou životného prostredia Slovenskej republiky a verejného zdravia a bezpečnosti, a že budú uplatňovať skôr preventívny než reaktívny prístup k ochrane životného prostredia, verejného zdravia, a to aj pokiaľ ide o choroby zvierat a rastlín, a k bezpečnosti. Na tento účel príslušné orgány Strán konzultujú a spolupracujú s cieľom zabezpečiť okamžité riešenie problémov, ktoré môžu nastať, aby sa zabránilo akémukoľvek trvalému poškodeniu životného prostredia alebo ohrozeniu verejného zdravia a bezpečnosti. Spojené štáty budú pri vykonávaní svojej politiky rešpektovať príslušné slovenské zákony o životnom prostredí, zdraví a bezpečnosti. Slovenská republika bude implementovať zákony, predpisy a normy o životnom prostredí, zdraví a bezpečnosti s náležitým ohľadom na zdravie a bezpečnosť ozbrojených síl USA, závislých osôb a dodávateľov USA.” V predposlednej vete navrhujeme slovo „rešpektovať“ nahradiť slovom „dodržiavať“. Význam termínu „rešpektovať“ je menej presný, značne vágny a neprimerane širší, ako termín „dodržiavať“. Naviac, poslednú vetu uvedeného odseku navrhujeme vypustiť. Návrh by zaviazal SR ako zvrchovaný a suverénny štát k vytváraniu osobitného postavenia pri prijímaní noriem pre špecificky vyhradenú skupinu subjektov, pričom uvedené normy majú byť prijímané tak, aby bolo zohľadnené zdravie a bezpečnosť všetkých členov celej spoločnosti, teda vrátane záujmov všetkých jej obyvateľov. Zdôrazňujeme len výhodnosť postavenia jednej zo zmluvných strán, čo by mohlo vytvoriť východiskovú polohu na zmeny legislatívy v záujme ozbrojených síl USA (obmedzenie chráneného územia, zníženie jeho stupňa, národné parky a pod.). Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 20. K čl. 10 - Z: K čl. 10 navrhujeme nové znenie ods. 4: „Ozbrojené sily USA poskytnú slovenským orgánom vzory jednotlivých druhov preukazov oprávňujúcich držiteľa na vedenie vozidiel, plavidiel alebo lietadiel.“. Jedná sa o technickú úpravu za účelom zjednodušenia prípadnej kontroly preukazov zo strany slovenských orgánov v rámci nového odseku. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 7. K čl. 3 ods. 5 - Z: „Slovenská republika poskytne, bez nájomného alebo podobných nákladov pre ozbrojené sily USA, všetky dohodnuté zariadenia a priestory vrátane tých, ktoré spoločne používajú ozbrojené sily USA a Ozbrojené sily SR". Z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že niektoré pôsobiská ozbrojených síl USA v EÚ podliehajú spolu veleniu domáceho štátu, rovnako aj štandardnému nájmu za využívanie prenajatých priestorov. Je predmetom ďalšej diskusie bezodplatnosť užívania dohodnutých zariadení a priestorov vrátane súkromných pozemkov uvedených v čl. 3 návrhu Dohody. Navrhujeme komparovať obdobné zmluvy uzatvorené medzi vládou USA a vládami iných štátov, či bezodplatnosť je štandardom obdobných zmlúv. Uvedené predpokladá dlhšiu a hlbšiu prípravu/analýzu. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 9. K čl. 3 ods. 10 - Z: „Slovenský výkonný zástupca podporí úsilie ozbrojených síl USA v týchto realizáciách získaním potrebných slovenských oprávnení a povolení na takúto výstavbu, zmeny a zlepšenia, ktoré sa realizujú zo strany ozbrojených síl USA alebo v ich mene. Ozbrojené sily USA alebo dodávatelia USA poskytnú na požiadanie slovenského výkonného zástupcu všetku relevantnú, potrebnú a uvoľniteľnú dokumentáciu na získanie týchto oprávnení a povolení. Tieto oprávnenia a povolenia sa vydajú bez toho, aby ozbrojeným silám USA alebo dodávateľom USA vznikli náklady.“. V zmysle našej pripomienky k čl. 5, ide o rozpor medzi čl. 5 ods. 2 a 3 a čl. 3 ods. 5 návrhu Dohody, podľa ktorého sa Slovenská republika zaviazala poskytnúť nehnuteľnosti bezodplatne, a na druhej strane, v prípade ich zhodnotenia druhou stranou, sa má konzultovať „náhrada za vzájomne určenú zostatkovú hodnotu vylepšení alebo výstavby, ktoré uskutočnili Spojené štáty“, čím sa návrh Dohody snaží zmluvne vyjadriť záväzok protistrany, ktorou je Slovenská republika, uvedené zhodnotenie v rámci náhrady určenej USA, preplatiť. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 5. K čl. 3 ods. 2 - Z: V čl. 3 ods. 2 sa navrhuje kreovať dva typy zariadení a priestorov. Zariadenia a priestory by mali byť výlučne pod správou ozbrojených síl USA, kde nebude mať prístup zástupca SR a spoločné zariadenia a priestory, kde vstup slovenských orgánov bude „koordinovaný“. Sme toho názoru, že súčasťou zmluvnej dohody by mal byť záväzok ozbrojených síl USA umožniť na území Slovenskej republiky, ako zvrchovanému štátu, bezodkladne vstup aj do zariadení uvedených v prvej vete - slovenskému výkonnému zástupcovi, prípadne by sa mal bližšie špecifikovať postup tohto vstupu, oprávnenia výkonného zástupcu vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam, kontroly druhu a počtu určených zbraní, ako je nižšie uvedené a pod. Uvedené odôvodňuje proklamovaná suverenita SR a Ústava SR. Obdobne v druhej časti vety slovenské orgány by mali mať vstup do spoločných zariadení a priestorov bezpodmienečný a nie viazaný na „koordináciu“ s ozbrojenými silami USA, nakoľko by malo ísť o spoločné zariadenia a priestory, kde slovenské orgány budú riadne vykonávať svoju činnosť. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 6. K čl. 3 ods. 3 - Z: V čl. 3 ods. 3 návrhu Dohody navrhujeme doplniť text o ďalšiu vetu, v ktorej bude vyjadrené, že slovenské orgány (ako vyjadrenie suverenity štátnej moci Slovenskej republiky) majú právo na výsostnom území Slovenskej republiky skontrolovať rozmiestnený materiál USA, a to v čase a rozsahu určenom po predchádzajúcej dohode s ozbrojenými silami USA. Ide o právo výkonu suverenity a zvrchovanosti štátu, kde žiadny suverénny štát by nemal dovoliť, aby cudzie ozbrojené zbory na jeho území skladovali vojenský a iný materiál bez možnosti výkonu štátnej moci spočívajúcej v kontrole množstva uvedeného materiálu, resp. tak, ako sa navrhuje Dohodou, aby bolo zamedzené právu Slovenskej republiky na kontrolu vojenského materiálu uskladneného na území Slovenskej republiky cudzou mocou, hoci aj spriateleného štátu a člena NATO. Pokiaľ ide o zabezpečenie prístupov na pozemky, vrátane tých v súkromnom vlastníctve, išlo by o nepatričné a nedovolené zásahy do ústavných práv a práva EÚ, ktorým je Slovenská republika viazaná a pred ktorým bilaterálna dohoda nemôže mať prednosť. Nie je riešená otázka princípu čo najmenej invazívneho zásahu a tak isto ani otázka odplaty za prístup, resp. užívanie pozemkov a zariadení, náhrada škody a pod. pre dotknuté fyzické osoby a právnické osoby. Z poslednej vety tiež vyplýva bezplatne užívanie majetku, ktorý nie je vo vlastníctve SR, ale iných - tretích subjektov. Uvedeným ustanovením by sa Slovenská republika zaviazala obmedziť výkon vlastníckych práv nielen samosprávy, ale aj fyzických a právnických osôb. Z čl. 3 ods. 3 navrhujeme vypustiť písm. b), nakoľko ozbrojené sily USA nemôžu vyžadovať, hoci len dočasný prístup a využitie súkromných pozemkov a zariadení fyzických a právnických osôb SR bez primeranej náhrady. Ide o hrubý rozpor s Ústavou SR a právom EÚ, ak by orgány cudzieho štátu mali mať možnosť zasahovať do vlastníckych práv fyzických a právnických osôb v Slovenskej republike. Zároveň v čl. 3 ods. 3 navrhujeme vypustiť vetu „Toto sprostredkovanie sa vykoná bez toho, aby ozbrojeným silám USA alebo dodávateľom USA vznikli náklady“. Tieto by v súlade s vnútroštátnou právnou úpravou nepochybne musela znášať Slovenská republika. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 11. K čl. 4 ods. 2 a 3 - Z: K čl. 4 ods. 2 ktorý znie: „Ozbrojené sily USA vopred informujú slovenského výkonného zástupcu o typoch, množstvách a harmonogramoch dodávok tohto rozmiestneného materiálu, ktorý majú ozbrojené sily USA v úmysle prepraviť alebo rozmiestniť na území Slovenskej republiky, ako aj o dodávateľoch USA, ktorí takéto dodávky uskutočňujú.“. V danom odseku navrhujeme určiť lehotu na informovanie slovenského výkonného zástupcu, napr. 30 kalendárnych dní vopred. Ďalej, v nadväznosti na možnosť neobmedzeného práva na vývoz materiálu z územia Slovenskej republiky v zmysle znenia čl. 4 ods. 1 a ods. 3, je nutné (prehľad pohybu materiálu) zakotviť povinnosť zmluvnej strany informovať slovenského výkonného zástupcu aj o vývoze materiálu z územia SR, a teda uvedený odsek navrhujeme doplniť vetou: „Ozbrojené sily USA vopred v lehote najmenej troch kalendárnych dní informujú slovenského výkonného zástupcu o typoch, množstvách a harmonogramoch vývozu rozmiestneného materiálu, ktorý sa má vyviezť z územia Slovenskej republiky.“. K čl. 4 ods. 3: „Rozmiestnený materiál ozbrojených síl USA a zariadenia alebo ich časti určené na skladovanie takéhoto rozmiestneného materiálu budú využité výlučne na použitie ozbrojenými silami USA. Ozbrojené sily USA budú mať výlučnú kontrolu nad prístupom k takémuto rozmiestnenému materiálu, jeho používaním a nakladaním s ním a budú mať neobmedzené právo kedykoľvek takýto rozmiestnený materiál vyviezť z územia Slovenskej republiky.“. Tento odsek uprednostňuje právo na kontrolu len jednej zmluvnej strane a preto máme za to, že v rámci vyváženia vzájomných práv je nutné slovenskému výkonnému zástupcovi, resp. inému inšpekčnému orgánu, umožniť kedykoľvek, bezodkladne a s úplným prístupom vykonať kontrolu zbraní, resp. určitého druhu zbraní (napr. jadrových, tak ako to vyplýva z aplikovateľných medzinárodných zmlúv). USA ako zmluvná strana to akceptovala v obdobných zmluvách uzatvorených s inými štátmi (napr. Turecko – kontrola jadrových zbraní zo strany tureckých orgánov). Z tohto dôvodu navrhujeme v odseku 3 pripojiť vetu, ktorá znie: „Slovenský výkonný zástupca, resp. iný subjekt určený vládou SR, môže kedykoľvek, bez udania dôvodu vykonať kontrolu rozmiestneného materiálu, jeho používanie a nakladanie s ním v dohodnutých zariadeniach a priestorov alebo ich častí, ktoré boli poskytnuté na výhradné použitie ozbrojenými silami, alebo spoločne používanými ozbrojenými silami USA a Ozbrojenými silami SR.“. Súčasne navrhujeme vypustiť v druhej vete slovo „výlučnú“. Závažné porušenie Dohody by malo byť dôvodom na jej vypovedanie pred lehotou 10 rokov. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 10. K čl. 4 ods. 1 - Z: „Pri plnom rešpektovaní suverenity a zákonov Slovenskej republiky môžu ozbrojené sily USA prepravovať, rozmiestňovať a skladovať obranné zariadenia, zásoby a materiál (ďalej len „rozmiestnený materiál“) v dohodnutých zariadeniach a priestoroch a na iných miestach podľa vzájomnej dohody. Strany alebo ich výkonní zástupcovia konzultujú činnosti podľa tohto článku v potrebnom rozsahu.”. Ide o veľmi široký, vágny pojem (obranné zariadenia, zásoby a materiál). Predmetom dohody by mala byť presnejšia špecifikácia druhu zbraní, ich typové označenie s dôrazom na to, či ide o konvenčné zbrane, jadrové zbrane a pod., prípadne tiež exaktné vylúčenie vybraných typov vojenského materiálu a zbraní podľa platných medzinárodných zmlúv (napr. chemické, biologické zbrane, kazetové bomby,atď.) a tiež v kontexte zabezpečenia strategickej bezpečnosti SR z pohľadu výskytu konkrétnych typov vojenského materiálu a zbraní na území SR (zvýšenie rizika pre cielené zneškodnenie takýchto skladov v prípade vojenského konfliktu z vonku). Tak isto by mali mať slovenské orgány možnosť určiť maximálny počet zbraní a konkrétne typy, či druhy, ktoré sa budú nachádzať na jej území. Z uvedeného dôvodu navrhujeme predmetný odsek doplniť slovami: „Minister obrany SR s predchádzajúcim súhlasom vlády SR určí druh, typ a maximálny počet zbraní, ktoré môžu ozbrojené sily USA prepravovať, rozmiestňovať a skladovať na území SR“. Samotný pojem „zbraní" bude nadväzovať na presnú špecifikáciu určenú podľa prvej vety. Je to potrebné aj vzhľadom k zvýšeniu rizika v situácii, ak by v budúcnosti vznikol vojenský konflikt. Útoky zo strany nepriateľa sú vždy zamerané na ciele v určitej postupnosti, od infraštruktúry, inžinierskych sietí, vojenských základní podľa druhu vojenských zariadení na nich umiestnených (nosiče – skladiská jadrových zbraní a pod.). Môže to mať vplyv na predpoveď možných cieľov útoku nepriateľa na územie Slovenskej republiky a teda možnosť predvídať potrebné akcie slovenských orgánov (napr. prípravy na evakuáciu obyvateľstva z ohrozených zón, posilnenie skladísk civilnej obrany určitými prostriedkami a pod.). Uvedené považujeme za zásadnú podmienku v záujme ochrany obyvateľstva. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. 2 ods. 3 - Z: V uvedenom prípade návrh Dohody ide nad rámec zmluvy NATO SOFA vo vzťahu k rozšíreniu okruhu osôb definovaných ako „civilná zložka“, chýba bližšia definícia pojmu neslovenská nekomerčná organizácia (napr. organizácia v rámci pôsobnosti rezortu Ministerstva obrany USA, vlády USA, resp. iných organizácií a pod.). Rovnako je vágny ich účel, a to „blaho, morálka a vzdelávanie ozbrojených síl USA“. Je nutné podotknúť, že pod pojem vzdelávania, morálky, či blaha, je možné subsumovať široký rozsah činností, vrátane činností spravodajských služieb a pod. Máme za to, že nie je nutné rozširovať všeobecné ustanovenia zmluvy NATO SOFA vo vzťahu k obsahu pojmu „civilná zložka“, nakoľko táto je dostatočne definovaná a uvedené navrhujeme vypustiť z obsahu návrhu Dohody. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1.K materiálu všeobecne - Z: 1.1 Uznávajúc potrebu posilniť spoločnú bezpečnosť, prispieť k medzinárodnému mieru a stabilite a prehĺbiť spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra") vníma predmetnú iniciatívu ako vyvrcholenie náročných vyjednávacích procesov a rokovaní o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických, ktoré sú výsledkom mimoriadneho úsilia a snahy zainteresovaných strán o naplnenie mieru a cieľov NATO. Zároveň prokuratúra vníma, že ide o politický projekt dotknutých vlád a výsledok dlhoročných rokovaní, ktoré vyústili do návrhu bilaterálnej Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (ďalej len „Dohoda"). Na strane druhej však niet pochýb o tom, že tento návrh Dohody musí byť bezpodmienečne v súlade s ústavnými rámcami a verejným záujmom oboch zmluvných strán Dohody, v danom prípade nielen Spojených štátov amerických (ďalej aj „USA") ale aj s Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR") a so záujmami štátu - Slovenskej republiky v rámci európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, upravených Chartou Európskej únie a Zmluvou o Európskej únii. Návrh bilaterálnej Dohody je zároveň potrebné vnímať aj s perspektívou, že ide o akt spolupráce v oblasti obrany nielen počas jedného volebného obdobia a jednej (aktuálnej) vlády, ale ide o spoluprácu v podstatne širšom časovom období, nakoľko sa týka obdobia najmenej 11-tich rokov (10 rokov počiatočnej platnosti návrhu Dohody, následne plynie 1-ročná výpovedná lehota) s dopadom prierezovo na celú spoločnosť Slovenskej republiky. Obdobie platnosti zmluvy tak „zasiahne“ vládnutie ďalších minimálne budúcich troch vlád Slovenskej republiky. V zmysle čl. 1 ods. 1 Ústavy SR, Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Slovenská republika (ďalej aj „SR") ako zvrchovaný štát, v zmysle medzinárodného práva dodržuje svoje záväzky, ktoré mu z medzinárodného práva vyplývajú. Medzinárodné právo, ako typ práva konsenzuálneho pôvodu, je právom, kde na rozdiel od vnútroštátnych právnych poriadkov (jeho prameňom nie je zákonná či podzákonná norma), ale medzinárodným spoločenstvom konsenzuálne vytvorená alebo samovoľne vzniknutá právna norma, kde zvrchovanosť v danom kontexte znamená vlastnosť, kedy subjekt nie je a ani nemôže byť obmedzený normou, ktorá by vznikla bez jeho súhlasu, vyjadreného buď explicitne v prípade medzinárodných zmlúv alebo implicitne v prípade medzinárodnej obyčaje. Pokiaľ ide o právny rámec a pristúpenie Slovenskej republiky k právnemu rámcu zmlúv NATO – t. j. Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcej sa na status ich ozbrojených síl (podpísanej v Londýne 19.6.1951), protokolu k uvedenej zmluve (podpísaný v Paríži 28.8.1952) a ďalších nadväzujúcich dohôd NATO (podpísané v Ottawe 20.9.1954, Bruseli 14.9.1994, Paríži 21.9.1960, Bruseli 19.10.1970, Bruseli 6.3.1997, Paríži 18.6.1964) a dotknutých bilaterálnych zmlúv (ďalej len „právny rámec „acquis NATO“"), tie predstavujú právny rámec spolupráce členských štátov NATO obsahujúci záväzky uznané medzinárodným spoločenstvom, ktorých plnenie je vynútiteľné z hľadiska medzinárodného práva verejného. Generálna prokuratúra považuje právny rámec „acquis NATO" za flexibilný, primerane vyvážený a aplikačnou praxou dostatočne odskúšaný kompromis medzi koncepciou územnej zvrchovanosti a práva vlajky, čo však nie je možné konštatovať o aktuálnom znení návrhu Dohody z dôvodov uvedených v ďalšom texte. Po oboznámení sa s návrhom textu Dohody je nutné konštatovať, že z návrhu Dohody vyplýva značná nerovnosť strán, predovšetkým na strane Slovenskej republiky a zvýhodňovanie na strane USA (viac povinností a menej práv na strane Slovenskej republiky a naopak vo vzťahu k USA), pričom návrh bilaterálnej Dohody (zmluvy) je iniciovaný práve americkou stranou. Nepochybne za pozornosť stojí fakt, že anglická jazyková verzia vždy začína vetou začínajúcou USA stranou ako prvou a následne stranou Slovenskej republiky (viď napr. nadpis v anglickej verzii a nadpis v slovenskej verzii), pričom slovenská jazyková verzia má uvedené poradie obrátené. Určité jazykové nepresnosti si je možné všimnúť napr. aj ďalej v texte, napr. v recitáli „...to enhance their common security… versus ... posilniť svoju spoločnú bezpečnosť…”. Vzhľadom na uvedené, ale aj na ďalšie formulácie v jednotlivých jazykových verziách v rámci ich eufemických vyjadrení právnych konštrukcií textu, navrhujeme celkovú gramatickú kontrolu a korekciu, aby bolo zrejmé, či sú obe jazykové verzie návrhu Dohody totožné. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1.K materiálu všeobecne - Z: 1.2 Predložené znenie nerešpektuje čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 1 a 2, čl. 3 ods. 1 a čl. 7 Ústavy SR, pretože podľa Ústavy SR je Slovenská republika zvrchovaným, demokratickým a právnym štátom, ktorého územie je jednotné a nedeliteľné, v ktorom štátna moc pochádza od občanov a štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Podľa čl. 7 ods. 2 prvej vety Ústavy SR Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Podľa čl. 7 ods. 3 Ústavy SR Slovenská republika sa môže s cieľom zachovať mier, bezpečnosť a demokratický poriadok za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou zaradiť do organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti. Návrh bilaterálnej medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi SR a USA v predloženom znení odporuje týmto ústavným článkom. Predložené znenie návrhu bilaterálnej zmluvy medzi SR a USA nerešpektuje ani základné práva a slobody ustanovené v druhej hlave Ústavy SR, ktoré sú zaručené nielen občanom Slovenskej republiky, ale aj za podmienok ustanovených v čl. 52 ods. 2 Ústavy SR aj cudzincom v Slovenskej republike, a to najmä: -základné ľudské práva a slobody (čl. 14 až 25 Ústavy SR) – napríklad zákaz trestu smrti (v USA v niektorých štátoch je prípustný a vykonáva sa), nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, zákaz mučenia a krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu, právo na osobnú slobodu - zadržanie, zatknutie, trestné stíhanie, väzba a pozbavenie osobnej slobody môže byť vykonané len z dôvodov a spôsobom ustanoveným zákonom, zákaz nútenej práce a nútenej služby, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, právo na ochranu súkromného a rodinného života, právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe, právo vlastniť majetok a právo na rovnakú ochranu vlastníckeho práva, nedotknuteľnosť obydlia, právo na listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochranu osobných údajov, právo na slobodu pohybu a pobytu, právo každého, kto sa zdržiava na území Slovenskej republiky, toto územie slobodne opustiť, právo na slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery, právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní, -politické práva (čl. 26 až 32 Ústavy SR) – napríklad právo na slobodu prejavu a právo na informácie, právo na vyjadrovanie svojich názorov slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj právo slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu, zákaz cenzúry, petičné právo, právo pokojne sa zhromažďovať, právo pokojne sa združovať, -hospodárske, sociálne a kultúrne práva (čl. 39 až 43 Ústavy SR) – napríklad právo na ochranu zdravia, ochrana manželstva, rodičovstva a rodiny, -práva na ochranu životného prostredia (čl. 44 až 45 Ústavy SR), -právo na súdnu a inú právnu ochranu (čl. 46 až 50 Ústavy SR) – napríklad právo domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky, právo na zákonného sudcu, právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu, iného štátneho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávnym úradným postupom, právo odoprieť výpoveď, právo na právnu pomoci, rovnosť účastníkov konania, právo na tlmočníka, právo na verejné prerokovanie veci, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, právo byť prítomný na prejednaní veci, právo vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom, výlučná pôsobnosť trestného zákona a trestného poriadku na území Slovenskej republiky s výnimkou práva preniesť výkon časti práv Slovenskej republiky na Európsku úniu podľa čl. 7 ods. 2 Ústavy SR, ústavné právo na prezumpciu neviny, zákaz sebaobviňovania, právo na obhajobu a ústavaný zákaz porušenia zásady ne bis in idem, ako aj rešpektovanie ďalších zásad trestného zákona (právo byť oboznámený s obvinením, právo odoprieť výpoveď a zákaz pozbavenia tohto práva akýmkoľvek spôsobom, právo na odvolanie, zákaz reformatio in peuis, beneficium cohaesionis, in dubio pro reo atď.). Ústava SR tieto práva zaručuje každému, kto sa nachádza na území Slovenskej republiky. Ak bude uzavretá medzinárodná zmluva s USA v predloženom znení, Slovenská republika rezignuje na garanciu týchto ústavných práv. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1.K materiálu všeobecne - Z: 1.3 Z predloženého materiálu vyplýva, že návrh Dohody má mať prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, v niektorých častiach nad rámec práv a povinností, ako ich upravuje zmluva NATO SOFA, pričom deklaratórna prvá časť návrhu Dohody (preambula) hovorí, že Dohoda má plne rešpektovať Ústavu SR a iné slovenské zákony. Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických z pohľadu Slovenskej republiky vybočuje z právneho rámca stanoveného „acquis NATO", nakoľko mimo jeho rámca upravuje rôzne situácie, za ktorých sa navrhuje, aby sa Slovenská republika vzdala oprávnení na výkon svojej suverénnej štátnej moci na vlastnom (zvrchovanom) území. Generálna prokuratúra preto z dôvodu, že návrh Dohody presahuje do práv garantovaných Ústavou SR, k materiálu v medzirezortnom pripomienkovom konaní zaujíma negatívne stanovisko a navrhuje jeho odmietnutie ako celku. Z predkladacej správy k materiálu vyplýva, že predmetom navrhovanej Dohody je posilniť spoluprácu Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických v oblasti obrany a v rámci Severoatlantickej aliancie a vytvoriť právny rámec pre rozšírené a prehĺbené partnerstvo, rozvoj obranných spôsobilostí, obranného plánovania a vojenského výcviku Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Uzatvorenie tejto Dohody v zmysle predkladacej správy posilní bezpečnosť a obranu Slovenskej republiky. Po oboznámení sa s obsahom návrhu predmetnej Dohody je však nutné konštatovať, že z tejto Dohody žiadny z vyššie deklarovaných cieľov explicitne nevyplýva. Pokiaľ ide o text návrhu Dohody, sme názoru, že návrh Dohody jednotlivé práva a povinnosti stanovuje jednostranne (v prospech americkej strany a „práva vlajky“). Návrh Dohody nepredstavuje iba spresňujúce, či inak výkon uľahčujúce ustanovenia „acquis NATO“, ako ich predkladateľ prezentuje (v masmédiách), resp. ako sa uvádza v recitáli návrhu Dohody, ale návrh zásadným spôsobom rozširuje existujúci právny rámec „acquis NATO” (zmlúv SOFA). Dohoda ide teda nad rámec už existujúceho právneho rámca „acquis NATO” a to bez akéhokoľvek prvku reciprocity a bez aspoň približne obojstranne vyváženého postavenia strán - partnerov (partnerstva), a to v zjavný neprospech fyzických osôb, právnických osôb a štátu - Slovenskej republiky. Návrh Dohody okrem iného, podľa nášho názoru, porušuje základné zásady upravené Ústavou SR a Chartou základných práv Európskej únie, a to zásadu rovnosti a zásadu ochrany práv užívania oprávnene nadobudnutého majetku (vlastníckeho práva). V danej súvislosti predkladateľ mediálne deklaroval, že návrh Dohody je štandardný a obdobný ako u zvyšných strán NATO, avšak konkrétne podmienky a špecifiká, za akých sú umiestnené ozbrojené sily v rámci EÚ v okolitých štátoch -partneroch NATO, nie sú v rámci medzirezortného pripomienkového konania zverejnené, ani predkladateľom vysvetlené (v predkladacej správe ani inak zrejmé) a v súčasnosti nie je možné pre krátkosť času a stanovené lehoty medzirezortného pripomienkového konania (materiál bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 14.12.2021) uvedenú skutočnosť v rámci komparácie posúdiť ani vyhodnotiť. Ďalej pripomíname, že generálna prokuratúra eviduje viaceré prípady podaní občanov, resp. občianskych združení, týkajúcich sa rôznych otázok nepriaznivého zásahu do ich kvality života v regiónoch v oblasti vojenských letísk, napríklad pre rušenie hlukom z leteckej prevádzky vojenských lietadiel v okolí vojenských letísk (Sliač a Kuchyňa). Uvedené podania boli prokuratúrou Slovenskej republiky vybavené odložením z dôvodu, že napádané podzákonné akty - príslušné nariadenia veliteľa vzdušných síl, ozbrojených síl Slovenskej republiky pre bezpečnosť letov vydané pre dané obdobie rokov, nepodliehali (ani nepodliehajú) pôsobnosti a právomoci prokuratúry Slovenskej republiky z dôvodu, že ide o posudzovanie podzákonných aktov vydávaných v súlade s „acquis NATO” za účelom ochrany vzdušného priestoru v rámci partnerstva Slovenskej republiky v NATO. Je možné teda konštatovať, že niektoré negatíva súvisiace s prevádzkou vojenských letísk sú už dlhodobo známe a pokiaľ ide o spomínanú hlučnosť letísk a rušenie hlukom z prevádzky vojenskej techniky obyvateľov dotknutých regiónov. Obyvatelia priľahlých regiónov pri vojenských letiskách dlhodobo nie sú spokojní zo stavom hluku z letovej prevádzky, záležitosť považujú za nevyriešenú a situáciu vnímajú tak, že problematika prechádza z jednej vlády na ďalšiu, bez zmeny. V prípade návrhu bilaterálnej Dohody je dôvodné a rozumné očakávať, že prevádzka vojenských letísk, pokiaľ ide o frekvenciu letov a hladinu nočného, či denného hluku, rušenie telekomunikačných frekvencií a iných nepriaznivých dopadov na obyvateľov dotknutých regiónov sa iba zvýši, avšak návrh Dohody to nijako explicitne nerieši. Návrh materiálu, ako typ prezidentskej zmluvy v zmysle čl. 7 ods. 4 a 5 Ústavy SR, ako akt medzinárodného práva, má v prípade jeho prijatia v zmysle Ústavy SR prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, avšak nemá prednosť pred Ústavou SR, právom Európskej únie, ani nemôže byť s nimi v rozpore. Predložený návrh textu v slovenskej a anglickej jazykovej verzii pri jednotlivých článkoch začína síce vety tým, že konštatuje plné rešpektovanie suverenity a zákonov Slovenskej republiky, avšak pokračovanie, respektíve následný text článkov definuje práva a povinnosti strán, ktoré (minimálne v niektorých prípadoch) z pohľadu Slovenskej republiky spochybňuje. Pokiaľ ide o víziu finančného príspevku Slovenskej republike vo výške cca 100 mil. $, ten predstavuje oproti výške obstaraní a úhrad (z verejných zdrojov), ktoré štát zaplatil za vrtuľníky, či stíhacie lietadlá a samotnej výšky rozpočtovej kapitoly predkladateľa pre ozbrojené sily na rok 2022 (ktorá má ambíciu do konca roku 2024 dosiahnuť 2% požadované NATO-m z celkového HDP štátu) iba zlomok z celkovej rozpočtovej kapitoly. Dovoľujeme si preto vyjadriť názor, že indikovaná možnosť (nie povinnosť, či oprávnenie) získania/čerpania príspevku v sume cca 100 mil. $, ktorú by americká strana v prípade splnenia ďalších podmienok potencionálne investovala na území Slovenskej republiky na opravu predmetných dvoch vojenských letísk (Vojenské letisko Kuchyňa, Vojenské letisko Sliač), nie je a ani by nemala byť zásadným, motivačným, resp. smerodajným kritériom posudzovania, schválenia, či neschválenia návrhu Dohody. Naviac, samotný návrh Dohody neobsahuje k uvedenej sume cca 100 mil. $ pre potreby investícií do slovenských vojenských letísk žiadne konkrétnosti (uvádza sa, že ide iba o „možnosť“ podliehajúcu ďalej schváleniu Kongresom USA), teda ide o proces podmienený ďalšími podmienkami a schvaľovaním, ktorý Dohoda nemôže garantovať, nakoľko nikto nevie, ako bude prebiehať proces a hlasovanie spomínaným zákonodarným orgánom - Kongresom USA. Otázkou je, aký benefit by Slovenská republika eventuálne získala, ak by Kongres USA uvedený finančný program (cca 100 mil. $) napr. z dôvodu ekonomickej náročnosti celosvetovej pandémie a jej nepriaznivých ekonomických dopadov neschválil (a či by to nemalo byť odzrkadlené napr. aj v danej Dohode v častiach, ktoré pojednávajú o bezodplatnom plnení a všetkých úľavách v prospech americkej strany). Text Dohody nič obdobné nerieši, práve naopak. Opakujeme, že prísľub získania možnej sumy vo výške cca 100 mil. $ je iba zlomkom zo stoviek miliónov eur, ktoré štát - Slovenská republika, za vrtuľníky a stíhacie lietadla uhradila. Je rozumné a primerané sa domnievať, že ak sa v rámci rozpočtu štátu našli zdroje na vrtuľníky a stíhacie lietadlá, zrejme mal štát alokované aj súvisiace prostriedky na náklady potrebné na uskladnenie, servis a prevádzku letovej techniky, výcvik a že možná finančná pomoc americkej strany by nemala mať kardinálny vplyv na posúdenie výhodnosti/nevýhodnosti Dohody. Ak je predmetný obnos pre obranu a mier štátu relevantný, štát by mal nájsť aj spomínaný zlomok z obstarávacej ceny leteckej techniky na jej údržbu, prevádzku a modernizáciu letísk. Napokon, suma cca 100 mil. $ je iba zlomkom z rozpočtu, ktorým disponujú ozbrojené sily Slovenskej republiky na najbližšie obdobie do roku 2024 (predpoklad cca 2 miliardy eur na rozpočtový rok), určených na účely plnenia obrany štátu, zachovania mieru, bránenia slobody, nezávislosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc, ako aj na plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predmetná „možná“ suma cca 100 mil. $ by preto nemala hrať žiadnu významnú úlohu v rámci komplexnosti posúdenia návrhu Dohody. V zmysle Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky je na vrchole bezpečnostných záujmov zaistenie politickej nezávislosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti, nedotknuteľnosti hraníc a identity Slovenskej republiky, ako aj bezpečnosti všetkých jej občanov. Jedným z hlavných bezpečnostných záujmov SR je posilňovanie bezpečnosti a stability euroatlantického priestoru, vrátane posilňovania solidarity a súdržnosti NATO (aktuálne v zmysle „NATO 2030” stratégie a definovaných priorít) a EÚ, spočívajúcich v: -schopnosti čeliť bezpečnostným hrozbám, -zachovania bezpečnosti a obrany všetkých členských štátov, -udržiavania silnej transatlantickej väzby ako základu kolektívnej obrany v NATO, vrátane napĺňania strategického partnerstva medzi nimi, -rozvoja ich vzájomných vzťahov a vyhýbania sa zbytočným duplicitám v oblasti obrany a bezpečnosti, -posilňovania inštitucionálnej stability EÚ, vrátane stability schengenského priestoru, -schopnosti EÚ konať ako bezpečnostný aktér, -dodržiavania základných ľudských práv a slobôd, princípov právneho štátu a rozvoja demokracie v celom euroatlantickom priestore. Bezpečné a stabilné integračné zoskupenia, ktorých je SR členom, patria k základným predpokladom bezpečnosti a stability SR. Niet pochýb o tom, že NATO predstavuje pre Slovenskú republiku najvyššiu medzinárodnú záruku obrany a nástroj napĺňania jej bezpečnostných záujmov. Napriek uvedenému, návrh na uzavretie predmetnej Dohody sa javí byť v absolútnom rozpore s bezpečnostnou politikou a bezpečnostnou stratégiou Slovenskej republiky. Návrh na uzavretie predmetnej bilaterálnej Dohody je jednostranný, asymetrický, výrazne zvýhodňujúci americkú stranu. Predkladateľ sa nezaoberá, ani nevysvetľuje, prečo americká strana by podľa návrhu mala mať jednostranné, výrazné výhodnejšie postavenie v neprospech občanov Slovenskej republiky, a to aj výhodnejšie ako s naším najbližším susedom - Českou republikou, s ktorou má Slovenská republika spoločnú históriu a upravenú spoločnú ochranu vzdušného priestoru, ako to vyplýva zo Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru oznámenej Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pod č. 309/2017 Z. z. Predmetný návrh Dohody v jej aktuálnom znení by mohol výrazným spôsobom obmedziť suverenitu Slovenskej republiky, nakoľko návrh Dohody je v kľúčových otázkach partnerstva nevyvážený, vágny a eufemickými vyjadreniami umožňuje zásah do práv chránených Ústavou SR. Niektoré formulácie Dohody umožňujú viaceré výklady, jej jazykové verzie nie sú absolútne totožné a nie je zrejmé, ako sa bude postupovať v prípade sporu, kde absentuje nezávislý mechanizmus riešenia (prípadných) sporov. Nikto nevysvetľuje, ako sa teda vyriešia prípadné spory, ak sa strany nedohodnú, alebo ak dôjde ku škodám na životoch alebo majetku, a to za situácie, kde je nepochybné, že strany Dohody od jej počiatku nemajú z hľadiska ich ekonomickej a vojenskej sily rovnaké postavenie. Predkladateľ nevysvetľuje, prečo občania Slovenskej republiky (príslušníci ozbrojených zborov, ich rodinní príslušníci, atď.) nemajú ani približne rovnaké postavenie, ako subjekty americkej strany a vo svetle návrhu Dohody sú z hľadiska práv a povinností občanmi „druhej kategórie”, nakoľko dohoda je formulovaná vo výrazný neprospech občanov Slovenskej republiky. Napokon, v návrhu Dohody absentuje akýkoľvek prvok (medzinárodne uznávaného princípu) reciprocity. Návrhom Dohody by sa mali vytvoriť podľa jej prílohy dve lokality (vojenské letiská) úplne pod kontrolou ozbrojených síl amerického partnera na výsostnom území Slovenskej republiky, kde slovenská strana sa podľa návrhu má vzdať výkonu štátnej moci spočívajúcej v kontrole pohybu osôb, techniky, majetku, kapitálu, má súhlasiť so zásahom do vlastníckych práv, vzdáva sa hmotnoprávnej a procesnoprávnej trestnej a inej jurisdikcie, čím dochádza k stretu práv upravených Ústavou SR a právom EÚ. S poukazom na uvedené si dovoľujeme vyjadriť názor, že ide o tak zásadné otázky verejného záujmu, o ktorých by v zmysle Ústavy SR mala rozhodnúť verejnosť referendom, tak ako to predpokladá v čl. 93 ods. (2) Ústava SR: „Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu.“ S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti, generálna prokuratúra dáva k návrhu Dohody ako celku negatívne stanovisko a túto odmieta pre jej jednostranné, nevýhodné podmienky, ktoré môžu ohroziť suverenitu Slovenskej republiky a tiež pre možný rozpor s Ústavou SR a právom EÚ. Návrh Dohody v aktuálnom znení preto navrhujeme odmietnuť (tzv. variant nula). Podrobnosti a ďalšie dôvody, ako aj súvisiace okolnosti, sú ďalej uvedené v rámci pripomienok k jednotlivým článkom návrhu Dohody. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 31. K čl. 26 - Z: „Dodávatelia USA sú vyňatí zo slovenských zákonov a právnych predpisov pokiaľ ide o podmienky ich zamestnania na výkon práce podľa zmlúv s ozbrojenými silami USA a pokiaľ ide o udeľovanie licencií a registráciu podnikateľských subjektov výlučne v súvislosti s poskytovaním tovarov a služieb ozbrojeným silám USA na území Slovenska. Takíto dodávatelia USA sú oslobodení od všetkých daní, vrátane dane z príjmov právnických osôb, spotrebných daní a dane z pridanej hodnoty, vyplývajúcich výlučne z dodania tovaru alebo služieb ozbrojeným silám USA alebo z výstavby zariadení pre ozbrojené sily USA. Takíto dodávatelia USA tiež nebudú podliehať akémukoľvek druhu dane z príjmov alebo zo zisku zo strany Slovenskej republiky alebo jej územných celkov na tú časť ich príjmov alebo zisku, ktorá plynie zo zmluvy alebo zo subdodávateľskej zmluvy s ozbrojenými silami USA.”. Uvedené ustanovenie úplne zbavuje dodávateľa USA akejkoľvek povinnosti voči SR, pričom ako bolo uvedené v pripomienke k čl. 2 návrhu Dohody, nie je zrejmé právne postavenie a štát pôvodu dodávateľa USA. Obdobne nie je zrejmé, či ide napr. o komerčné spoločnosti, pri ktorých by takto definované práva vytvárali nerovnoprávne postavenie vo vzťahu k slovenským fyzickým alebo právnickým osobám. Uvedené ustanovenie je potrebné úplne modifikovať a precizovať, nakoľko je v rozpore nielen s daňovými princípmi SR ale potencionálne aj s veľkou reformou medzinárodného daňového systému, ktorý bol dokončený na pôde OECD v roku 2021, ktorým sa zabezpečilo, že nadnárodné spoločnosti budú od roku 2023 podliehať minimálnej sadzbe dane vo výške 15 %. Ide o významnú dohodu, na ktorej sa dohodlo 136 krajín a jurisdikcií, ktoré predstavujú viac ako 90 % globálneho HDP nadnárodných spoločností na svete (vrátane strojárskych, či zbrojárskych spoločností, atď.), čím sa zabezpečí, že tieto firmy budú platiť spravodlivý podiel na dani bez ohľadu na to, kde pôsobia a vytvárajú zisky. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 30. K čl. 24 ods. 2 - Z: V čl. 24 ods. 2 prvá veta znie: „Zamestnávanie miestnych civilných zamestnancov ozbrojenými silami USA neukladá ozbrojeným silám USA žiadne povinnosti v súvislosti so slovenskými zákonmi o sociálnom zabezpečení.” Dovoľujeme si požiadať predkladateľa, aby špecifikoval (napr. v predkladacej správe alebo doložke vplyvov), kto a akým mechanizmom, bude za slovenských civilných zamestnancov zamestnaných na území Slovenskej republiky ozbrojenými silami USA uhrádzať platby spojené v súvislosti so súčasne platným systémom sociálneho poistenia v Slovenskej republike, nakoľko z návrhu vyplýva, že takého osoby americkou stranou, pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie (nemocenské, starobné, invalidné poistenie), nebudú poistené. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 25. K čl. 12 - Z: V čl. 12 návrhu Dohody navrhujeme doplniť nový odsek 8, v ktorom sa uvedie a vyjadrí úmysel, že tam, kde Dohoda uvádza výkon trestnej právomoci pri spáchaní trestných činov per analogiam a v rozsahu, ako je možný a primeraný, sa ustanovenia aplikujú aj na výkon právomoci v oblasti priestupkov podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 23. K čl. 12 ods. 4 - Z: Čl. 12 ods. 4 návrhu Dohody navrhujeme doplniť o druhú vetu, v ktorej sa uvedie, že v trestných veciach príslušníkov ozbrojených síl USA podľa čl. 12 návrhu Dohody, v ktorých si slovenské orgány vyhradia svoju právomoc, nemôžu ozbrojené sily USA bez súhlasu slovenských orgánov, príslušníkov ozbrojených síl USA alebo závislé osoby, podozrivé zo spáchania trestnej činnosti, premiestniť z územia SR do cudziny. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 24. K čl. 12 - Z: V čl. 12 návrhu Dohody navrhujeme doplniť nový odsek 7, v ktorom sa vyjadrí úmysel, že pre účely zabezpečovania súčinnosti ozbrojených síl USA a slovenských orgánov v oblasti trestnej právomoci bude vytvorený styčný slovenský (policajný/justičný) orgán, ktorý bude spolupracovať s príslušnými orgánmi ozbrojených síl USA vo veciach trestnej právomoci podľa čl. 12 ods. 1 návrhu Dohody, ktorý bude ozbrojeným silám USA a Slovenskej republike poskytovať súčinnosť a bude prostredníkom pri riešení prípadných sporov. Štatút styčného slovenského (policajného/justičného) orgánu vydá alebo ho zmení minister obrany Slovenskej republiky (alebo iný určený orgán) na základe predošlého súhlasu americkej strany. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 28. K čl. 15 - Z: K čl. 15 ods. 1 návrhu Dohody, ktorý znie: „Príslušníci ozbrojených síl USA vrátane civilnej zložky sú vyňatí z konaní o občianskoprávnu náhradu škody alebo o uloženie správnej pokuty, ktoré vyplývajú z konania alebo opomenutia týchto osôb pri výkone ich služobných povinností. Takéto nároky môžu byť predložené a posudzované v konaní pred príslušnými slovenskými orgánmi v súlade s ustanoveniami článku VIII NATO SOFA.” V uvedenom ustanovení navrhujeme vypustiť slová „občianskoprávnu náhradu škody alebo o". Ide o ochranu nárokov pri vzniku škody na území Slovenskej republiky tretím domácim stranám (fyzické a právnické osoby). Aj keď zmluva NATO SOFA v článku 8 ods. 5 upravuje mechanizmus náhrady škody tretím osobám (nie vysielajúceho a prijímacieho štátu), formulácia „Príslušníci ozbrojených síl USA vrátane civilnej zložky sú vyňatí z konaní o občianskoprávnu náhradu škody alebo o uloženie správnej pokuty“. Takéto znenie vytvára možnosť neuplatnenia týchto nárokov. K čl. 15 ods. 4 návrhu Dohody, ktorý znie: „Príslušníci ozbrojených síl USA vrátane civilnej zložky nebudú postihovaní rozsudkom pre zmeškanie ani úkonmi, ktoré by poškodzovali ich záujmy, ak im služobné povinnosti alebo riadne schválená neprítomnosť dočasne bráni v účasti na občianskoprávnom konaní.” Uvedené ustanovenie navrhujeme vypustiť, ide o zachovanie princípu rovnosti strán, pričom napr. ustanovenia § 274 a § 278 Civilného sporového poriadku umožňujú v rámci voľnej úvahy súdu akceptovať včasnosť a vážnosť okolností ospravedlnenia strany konania ako napríklad proklamované služobné povinnosti s neprítomnosťou na území Slovenskej republiky. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 21. K čl. 11 - Z: Nadpis čl. 11 návrhu Dohody navrhujeme upraviť takto: „Pohyb lietadiel, plavidiel, vozidiel, zbraní, ťažkého vybavenia a nebezpečných materiálov“. Čl. 11 ods. 1 návrhu Dohody navrhujeme doplniť treťou vetou, v ktorej bude uvedená povinnosť ozbrojených síl USA vopred oznámiť slovenským orgánom vstup na územie SR a výstup z územia SR u každého lietadla, plavidla a vozidla prevádzkovaného ozbrojenými silami USA a osobitne aj lety lietadiel vo vzdušnom priestore SR, ktoré nesmú ohrozovať alebo sťažovať civilnú leteckú prepravu vo vzdušnom priestore SR. V čl. 11 ods. 4 navrhujeme za prvú vetu vložiť vetu, v ktorej bude vyjadrené, že ozbrojené sily USA sú povinné vopred oznámiť slovenským orgánom vstup, prepravu a výstup zbraní, ťažkého vybavenia (bojovej techniky) a nebezpečných materiálov na území Slovenskej republiky, pričom slovenské orgány majú právo ich na území SR počas vstupu, prepravy a výstupe kedykoľvek skontrolovať. V čl. 11 ods. 4 návrhu Dohody navrhujeme doplniť treťou vetou, v ktorej bude uvedené, že ozbrojené sily USA pri vstupe, preprave a výstupe nebezpečného materiálu musia dodržiavať právne normy platné na území SR. Čl. 11 navrhujeme doplniť odsekom 5, v ktorom by sa vyjadrí, že ozbrojené sily USA na územie SR nesmú vstupovať s jadrovými, chemickými a biologickými zbraňami, držať ich a prepravovať, pričom slovenské orgány majú právo na území SR dodržiavanie tohto zákazu kedykoľvek skontrolovať, a to bez predchádzajúceho súhlasu ozbrojených síl USA. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 27. K čl. 14 - Z: K čl. 14 ods. 1 návrhu Dohody, ktorý znie: „Orgány ozbrojených síl USA zodpovedajú za udržiavanie disciplíny a poriadku v ozbrojených silách USA a na tento účel môžu vykonávať policajné právomoci v dohodnutých zariadeniach a priestoroch alebo priestoroch, v ktorých sa inak môžu nachádzať ozbrojené sily USA, ako je stanovené v článku VII odseku 10 NATO SOFA. V oblastiach, ktoré spoločne využívajú ozbrojené sily USA a SR, sa príslušné orgány vo výkone dozoru policajných právomocí vzájomne koordinujú.”. Uvedenú časť navrhujeme vypustiť, samotná úprava daná čl. VII ods. 10 zmluvy NATO SOFA je dostatočná. V prípade schválenia takto navrhovaného znenia bude rozšírená policajná právomoc orgánov ozbrojených síl USA z hľadiska miestnej príslušnosti na akékoľvek miesto na území SR pri zachovaní podmienky prítomnosti príslušníkov ozbrojených síl USA. K čl. 14 ods. 2 návrhu Dohody: „V úzkej koordinácii s príslušnými slovenskými orgánmi a s uznaním, že Slovenská republika má na svojom území výsostné právomoci v oblasti presadzovania práva, môžu ozbrojené sily USA povoliť využitie vojenskej polície ozbrojených síl USA na udržanie disciplíny a poriadku voči ozbrojeným silám USA v komunitách neďaleko vojenských zariadení a priestorov, v ktorých sa nachádzajú ozbrojené sily USA.“ Uvedený odsek navrhujeme vypustiť ako celok, dôvodom okrem komentára k predchádzajúcemu odseku je aj nekonkrétnosť miesta daného pojmom „v komunitách neďaleko vojenských zariadení“. Z pohľadu prevádzkových vlastností leteckej techniky (s ohľadom na rýchlosť vrtuľníkov a lietadiel) je pojmom „neďaleko vojenských zariadení“ možné v rámci desiatok minút obsiahnuť fakticky komunity kdekoľvek na celom území Slovenskej republiky. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 26. K čl. 13 ods. 2 - Z: „Príslušník ozbrojených síl USA alebo závislá osoba, ktorú slovenské orgány vyšetrujú, alebo sa voči nej vedie súdne konanie, zotrvá alebo bude umiestnená pod kontrolu orgánov ozbrojených síl USA, ak o to tieto orgány požiadajú, až do ukončenia všetkých súvisiacich súdnych konaní (vrátane odvolacieho konania). V takýchto prípadoch orgány ozbrojených síl USA zaručia, aby sa na týchto konaniach zúčastnil príslušník ozbrojených síl a vynaložia maximálne úsilie na zabezpečenie prítomnosti príslušníka civilnej zložky alebo závislej osoby pred slovenskými orgánmi v konaní, ktoré môže vyžadovať prítomnosť tejto osoby. Ak sa slovenské súdne konania neukončia do jedného (1) roka od ich začatia, povinnosť orgánov ozbrojených síl USA podľa tohto odseku zaniká. Na žiadosť slovenských orgánov môže byť táto lehota predĺžená podľa dohody medzi orgánmi ozbrojených síl USA a príslušnými slovenskými orgánmi. Ozbrojené sily USA posúdia danú žiadosť s porozumením.”. Navrhujeme uvedené znenie úplne vypustiť. Inštitút väzby by sa mal riadiť jurisdikciou strany, ktorá realizuje trestné konanie v zmysle zásad čl. 7 zmluvy NATO SOFA (výlučná, resp. súbežná jurisdikcia). Inak môže nastať dvojkoľajnosť spočívajúca v trestnom stíhaní realizovanom slovenskými orgánmi a „väzbou“ – umiestnením obvinenej osoby pod kontrolu orgánov ozbrojených síl USA, čo značne sťaží konanie OČTK, resp. môže dôjsť k samotnému zmareniu trestného konania. Sú verejne známe prípady (Japonsko, Rumunsko), kde pri trestných činoch voči občanom týchto štátov boli páchatelia repatriovaní pred ukončením vyšetrovania, resp. vyšetrovanie bolo ukončené na území druhej zmluvnej strany s trestami nepomerne nízkymi oproti domácej právnej úprave a pod. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 29. K čl. 17 - Z: K čl. 17 ods. 1 návrhu Dohody, ktorý znie: „Príslušníci ozbrojených síl USA a závislé osoby nie sú povinné na území Slovenskej republiky platiť žiadne dane vrátane DPH, poplatky, licenčné poplatky ani podobné poplatky z nákupu, vlastníctva, držby, používania, vzájomného prevodu, alebo prevodu v súvislosti s úmrtím, ich hmotného hnuteľného majetku dovezeného na územie Slovenskej republiky alebo tam nadobudnutého pre vlastnú osobnú potrebu. Oslobodenie od dane sa realizuje, ak je to možné, v mieste nákupu, alebo prostredníctvom vrátenia dane do tridsiatich (30) dní od podania žiadosti, v súlade so vzájomne dohodnutými postupmi stanovenými vo vykonávacom dojednaní. Príslušníci ozbrojených síl USA a závislé osoby, ktoré na území Slovenskej republiky vlastnia alebo používajú zariadenia na príjem zvukového a televízneho vysielania a zariadenia na internetové pripojenie, sú oslobodené od daní, poplatkov, licenčných poplatkov a podobných poplatkov spojených s takýmto používaním alebo vlastníctvom. Motorové vozidlá vo vlastníctve príslušníkov ozbrojených síl USA a závislých osôb budú oslobodené od slovenských cestných daní, registračných alebo licenčných poplatkov a podobných poplatkov, nie však od platenia mýta za používanie ciest, mostov a tunelov plateného širokou verejnosťou.”. K uvedenému zneniu výhrada spočíva v tom, že sa zavádza dvojaký prístup v hrubom rozpore s ústavnými princípmi Slovenskej republiky. Nenamietame, že časť poplatkov a daní môže byť predmetom oslobodenia, nie však generálne oslobodenie „príslušníkov ozbrojených síl USA a závislých osôb“ od daní a poplatkov. Nie je zrejmé prečo napr. vojaci, resp. ich rodinný príslušníci USA, ktorí v podstate budú vykonávať služobný pomer obdobný služobnému alebo pracovnému pomeru domáceho obyvateľstva, by nemali platiť DPH a pod. Predmetom ďalšieho posudzovania by mala byť presná špecifikácia jednotlivých daní a poplatkov, ktoré by neboli predmetom platieb s výstižným odôvodnením. Je potrebné uviesť, že aj táto formulácia ide nad rámec čl. 10 zmluvy NATO SOFA a to v prospech USA a v neprospech SR. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 16. K čl. 7 ods. 3 - Z: Navrhujeme doplniť štvrtú vetu, ktorá by upravovala, že v rámci suverenity štátnej moci Slovenskej republiky, slovenské orgány vedú evidenciu osôb, ktorým bolo vydané potvrdenie o pobyte, a to vrátane skončenia ich pobytu na území Slovenskej republiky. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 22. K čl. 12 - Z: K čl. 12 ods. 1 návrhu Dohody, ktorý znie: „Slovenská republika uznáva osobitnú dôležitosť disciplinárnej kontroly ozbrojených síl USA nad jej príslušníkmi a vplyv, ktorý má taká kontrola na operačnú pripravenosť. Slovenská republika preto na žiadosť Spojených štátov a na podporu svojho záväzku o vzájomnej obrane týmto uplatňuje svoju suverénnu diskrečnú právomoc vzdať sa svojho prednostného práva na výkon trestnej právomoci podľa článku VII odseku 3 písm. c) NATO SOFA. V konkrétnych prípadoch trestných činov, ktoré majú pre Slovenskú republiku osobitný význam, môžu slovenské orgány toto vzdanie sa právomoci odvolať, a to písomným vyhlásením, ktoré sa predkladá príslušnému orgánu ozbrojených síl USA najneskôr do tridsiatich (30) dní od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 2 tohto článku. Slovenské orgány môžu predložiť vyhlásenie aj pred prijatím tohto oznámenia.”. S uvedeným znením sa zásadne nestotožňujeme. Toto ustanovenie navrhujeme celé úplne vypustiť a nahradiť ho štandardom zmluvy NATO SOFA. Neexistuje žiadny rozumný dôvod na vzdanie sa prednostného práva na výkon trestnej právomoci zo slovenskej strany, upraveného podľa článku 7 ods. 3 písm. c) NATO SOFA. Práve naopak, čl. 7 ods. 3 písm. c) NATO SOFA v dostatočnej miere a štandardným spôsobom poskytuje riešenie otázky trestnej právomoci. Podotýkame, že USA je súčasťou NATO a je rovnako predmetným „acquis NATO" viazaná. Právna úprava trestnej a disciplinárnej jurisdikcie medzi zmluvnými stranami by sa mala riadiť štandardne, a to čl. VII NATO SOFA, pričom uvedená úprava má viac znakov rovnoprávneho postavenia ako navrhovaná úprava, ktorou by došlo k automatickému zbaveniu sa jurisdikcie Slovenskej republiky v prospech USA, pričom treba mať na zreteli zvrchovanosť Slovenskej republiky. Vzdanie sa trestnoprávnej jurisdikcie, tak ako to vyplýva z čl. 11 návrhu predmetnej dohody je nebezpečným precedensom, ktorý nemá obdobu v histórii slovenského štátu. Tak z predkladacej správy, ako ani zo samotnej Dohody nevyplýva, akým spôsobom chcú kompetentné orgány Slovenskej republiky chrániť Ústavou SR garantované práva fyzických osôb, štátnych občanov SR, v prípade porušovania trestnoprávnych noriem príslušníkmi ozbrojených síl USA nachádzajúcimi sa na území Slovenskej republiky. K takýmto prípadom došlo opakovane v iných krajinách, ktoré mali uzavreté obdobné zmluvy a Slovenská republika by nemala byť k tak zásadným otázkam, ako sú otázky jurisdikcie ľahostajná a tam, kde je to náležité, mala by sa zo zverejnených prípadov iných krajín poučiť. V čl. 12 ods. 2 je potrebná úprava uvedeného odseku vzhľadom na navrhované vypustenie čl. 12 ods. 1 z návrhu Dohody. K čl. 12 ods. 5, ktorý znie: „Na určenie, či údajný trestný čin bol následkom akéhokoľvek konania alebo opomenutia príslušníka ozbrojených síl USA pri výkone služobnej povinnosti podľa článku VII odseku 3 písm. a) bodu ii) NATO SOFA, je rozhodujúce osvedčenie vydané príslušným orgánom ozbrojených síl USA nachádzajúcim sa na území Slovenskej republiky, že k takémuto konaniu alebo opomenutiu došlo pri výkone služobnej povinnosti.”. Uvedené navrhujeme vypustiť, nakoľko v prípade súbežnej jurisdikcie orgánov USA a orgánov SR by jednostranné vyhlásenie vydané príslušným orgánom ozbrojených síl USA zakladalo výlučnú príslušnosť orgánov ozbrojených síl USA, pričom v praxi môžu nastať prípady, kedy až priebežné, alebo koncové výsledky vyšetrovania môžu zodpovedať otázky, či protiprávne konanie súviselo s výkonom služobnej povinnosti. Rovnako by týmto úkonom mohli nastať rôzne komplikácie v trestných konaniach, či v krajnom prípade by mohla byť umelo obídená jurisdikcia slovenských orgánov. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 17. K čl. 8 ods. 3 - Z: V odseku 3 prvej vete navrhujeme pripojiť tieto slová: „a to do 90 kalendárnych dní od predloženia vyúčtovania vynaložených nákladov slovenským výkonným zástupcom druhej strane.“. V tejto súvislosti poskytne Slovenská republika ozbrojeným silám USA rovnako výhodné podmienky, ako poskytuje Ozbrojeným silám Slovenskej republiky, oslobodené od daní, poplatkov alebo podobných úhrad v súlade so vzájomne stanovenými postupmi. Uvedeným doplnením sa len technicky určí lehota na plnenie. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 19. K čl. 9 ods. 2 - Z: Znenie čl. 9 ods. 2 je nejasné „USA prijmú primerané bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k motorovým vozidlám a prívesom, ktoré registrovali alebo povolili alebo ktoré používajú ozbrojené sily USA na území Slovenskej republiky“, nakoľko je príliš vágny a z neho nevyplýva, čo predkladateľ daným ustanovením sleduje. Napríklad, čo sa rozumie textáciou „prijmú primerané bezpečnostné opatrenia”. Bolo by vhodné, aby predkladateľ vysvetlil, čo sa daným ustanovením autor snaží vyjadriť a docieliť a aká je podstata jeho zámeru pri predmetnom ustanovení. Zároveň tu chýba vyjadrenie povinnosti pre ozbrojené sily USA dodržiavať pravidlá a predpisy o cestnej premávke platné na území SR, keď už je upravená povinnosť dodržiavania zákonov o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 15. K čl. 7 ods. 2 - Z: „V súlade s NATO SOFA nebude Slovenská republika požadovať pasy alebo víza na vstup na územie a výstup z územia Slovenska pre príslušníkov ozbrojených síl, ktorí sú držiteľmi požadovaného preukazu totožnosti a platného rozkazu na presun. Okrem toho Slovenská republika nebude požadovať víza na vstup na územie alebo výstup z územia Slovenskej republiky pre príslušníkov civilnej zložky, závislé osoby a dodávateľov USA, ktorí sú držiteľmi platného cestovného pasu a identifikačného preukazu Ministerstva obrany USA, rozkazu na presun alebo poverenia vydaného príslušným orgánom Spojených štátov potvrdzujúcich ich status.”. Navrhujeme vypustiť slová „a dodávateľov USA“, a to z dôvodu nepresnej špecifikácie týchto osôb (viď text pripomienky k čl. 2 ods. 4 ) a nahradiť ju textom v súlade s čl. 3 ods. 2 a 3 zmluvy NATO SOFA. Sme názoru, že v súčasnej dobe neexistuje žiadny naliehavý alebo iný závažný dôvod na inú úpravu, než je uvedená v NATO SOFA. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 12. K čl. 5 ods. 2 - Z: „Ozbrojené sily USA vrátia ako výhradný a nezaťažený majetok Slovenska akékoľvek dohodnuté zariadenie alebo priestor alebo akúkoľvek ich časť vrátane budov, nepremiestniteľných stavieb a montovaných sústav postavených ozbrojenými silami USA, hneď ako ich ozbrojené sily USA prestanú používať, a v prípade, že Spojeným štátom tým nevzniknú žiadne náklady. Strany alebo ich výkonní zástupcovia budú vzájomne konzultovať podmienky vrátenia akéhokoľvek dohodnutého zariadenia alebo priestoru vrátane náhrady za vzájomne určenú zostatkovú hodnotu vylepšení alebo výstavby, ktoré uskutočnili Spojené štáty.“. Tento odsek je v zrejmom rozpore s čl. 3 ods. 5 návrhu Dohody, v zmysle ktorého sa Slovenská republika zaviazala poskytnúť nehnuteľnosti bezodplatne, a na druhej strane v prípade ich zhodnotenia druhou stranou je povinnosť uvedené zhodnotenie preplatiť. Tak isto nie je riešená otázka náhrady škody na majetku Slovenskej republiky, ak užívaním nad mieru obvyklú okolnostiam dôjde k znehodnoteniu majetku Slovenskej republiky, prípadne k dlhodobej ekologickej škode (napr. z úniku látok, ktoré budú dlhodobo nepriaznivé pre prírodu a zdravie človeka, napr. v rámci „skládky“), teda druhá zmluvná strana nie je viazaná náhradou takto znehodnoteného majetku. Uvedené je potrebné do návrhu Dohody doplniť. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 13. K. čl. 6 ods. 2 - Z: 1. V čl. 6 ods. 2 prvej vete navrhujeme pripojiť tieto slová: „v priestoroch a zariadeniach na území Slovenskej republiky uvedených v prílohe (A) k tejto Dohode a v takých ďalších zariadeniach a priestoroch na území Slovenskej republiky, ktoré môže Slovenská republika poskytnúť v budúcnosti na základe vzájomnej písomnej dohody“. Pôvodné ustanovenie je pomerne nejasné a nejednoznačné, umožňujúce viaceré výklady, predovšetkým čo sa týka časti prvej vety čl. 6 ods. 2 návrhu Dohody „sú oprávnené vykonávať všetky práva a právomoci nevyhnutné pre operačné riadenie ozbrojenými silami USA na účel ich prístupu a využívania dohodnutých zariadení a priestorov vrátane prijímania vhodných opatrení na obranu, udržanie alebo obnovenie poriadku a na ochranu ozbrojených síl USA, dodávateľov USA a závislých osôb“. Z textu nie je zrejmé, do akej miery a či aj mimo priestorov a zariadení má mať americká armáda právo „vykonávať všetky práva a právomoci“, v rámci vojenských operácií a činností aj na inom území ako sú letecké základne Sliač a Kuchyňa. 2. Čl. 6 ods. 2 navrhujeme doplniť treťou vetou, ktorá znie: „Opatrenia na prístup a využívanie dohodnutých zariadení a priestorov vrátane prijímania vhodných opatrení na obranu, udržanie alebo obnovenie poriadku a na ochranu ozbrojených síl USA, dodávateľov USA a závislých osôb mimo priestorov a zariadení na území Slovenskej republiky uvedených v prílohe A k tejto Dohode zabezpečuje Slovenská republika (zabezpečujú slovenské orgány) na základe ich koordinácie s ozbrojenými silami USA“. Na základe uvedenej úpravy by bol zrejmý rozsah právomoci ozbrojených síl USA a neboli by možné a prípustné viaceré výklady uvedeného ustanovenia. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 18. K čl. 9 ods. 1 - Z: Návrh Dohody považujeme za nelogický aj v požiadavke, aby slovenské orgány na jednej strane mali uznávať registráciu a udeľovanie preukazov vojenskými a civilnými orgánmi USA na motorové vozidlá a prívesy ozbrojených síl USA, ktoré sú v osobnom vlastníctve alebo prevádzke členov ozbrojených síl a ich civilného personálu, dodávateľov USA a závislých osôb a zároveň sa v návrhu Dohody vyžaduje, aby na žiadosť orgánov ozbrojených síl USA slovenské orgány vydávali bezplatne poznávacie značky pre služobné, netaktické vozidlá a civilné poznávacie značky, ktoré sa nebudú odlišovať od poznávacích značiek vydaných slovenským obyvateľom, pre súkromné motorové vozidlá príslušníkov ozbrojených síl, dodávateľov USA a závislé osoby. Takáto úprava je v zásadnom rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o služobné, netaktické vozidlá a civilné vozidlá, tie predsa majú svoje vlastné - americké poznávacie značky. Ozbrojené sily USA nemôžu mať na území SR (na základe ich žiadostí v zmysle návrhu) také postavenie, ako majú pri používaní služobných a civilných poznávacích značiek slovenské bezpečnostné orgány (napr. Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, polícia Slovenskej republiky a pod.). Tretia veta čl. 9 ods. 1 návrhu Dohody je zrejme nesprávna v tom, že by registráciu a postup pri vydávaní preukazov k motorovým vozidlám (teda aj k civilným evidenčným značkám – „ŠPZ“ vozidiel) zo strany Slovenskej republiky mala vykonávať Vojenská polícia Slovenskej republiky, nakoľko takéto oprávnenia má a toto zabezpečuje v zmysle platnej právnej úpravy Policajný zbor Slovenskej republiky. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 14. K čl. 7 ods.1 - Z: Odsek 1 navrhujeme vypustiť a problematiku spolupodpisovania ponechať na štandardnú úpravu zmluvy NATO SOFA [čl. III ods. 2 písm. b) SOFA anglickej jazykovej verzie, resp. čl. 3 bod 2 písm. b) slovenskej jazykovej verzie zverejnenej Oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z.]. Slovenská republika ako suverénny a zvrchovaný štát by mal mať kontrasignáciu pri presune príslušníkov druhej zmluvnej strany, a teda prehľad o množstve, počte a pohybe príslušníkov a civilnej zložky ozbrojených síl USA. Dokonca je tu žiadúca uvedená kontrasignácia slovenským zástupcom. Zámer predkladateľa nie je zrejmý, neexistujú žiadne rozumné dôvody na definovaný postup, nie je zodpovedné a u suverénneho štátu akceptovateľné, ani v súlade s jeho bezpečnostnou politikou, aby právo na vstup a výstup podľa čl. 7 návrhu Dohody na územie Slovenskej republiky mali mať osoby – príslušníci ozbrojených síl USA iba na základe ich (cudzojazyčného) rozkazu (ktorého právny režim, ani forma slovenskej strane nie je známa), vyhotoveného iba v anglickom jazyku. Slovenská republika by v opačnom prípade stratila akýkoľvek vplyv na prítomnosť akéhokoľvek množstva vojakov, materiálu, techniky síl cudzieho štátu na území Slovenskej republiky, hoci ide o spriatelenú krajinu a člena NATO. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 8. K čl. 3 ods. 6 - Z: Uvedené znenie umožňuje druhej strane vykonávať stavebné činnosti bez ohľadu na postoj zástupcov SR, čím by mohol nastať stav úpravy nehnuteľností bez vedomia vlastníka nehnuteľnosti. Slová „V koordinácii so slovenským výkonným zástupcom“ navrhujeme nahradiť slovami „So súhlasom slovenského výkonného zástupcu a vlastníka nehnuteľnosti“. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 4. K čl. 3 ods. 1 - Z: V čl. 3 ods. 1 návrhu Dohody navrhujeme doplniť text prvej vety, a to za slová „rozmiestnený materiál“ vložiť slová „zbrane, ťažké vybavenie (bojová technika) a nebezpečný materiál“. V čl. 3 ods. 1 návrhu Dohody navrhujeme doplniť text o tretiu vetu: „Ozbrojené sily USA na územie SR nesmú prepravovať, rozmiestňovať, skladovať a používať jadrové, chemické a biologické zbrane“. Slovenské orgány majú právo na území SR dodržiavanie tohto zákazu kedykoľvek kontrolovať, a to bez predchádzajúceho súhlasu ozbrojených síl USA na základe predchádzajúceho oznámenia“. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K čl. 2 ods. 4 - Z: Ide o negatívne vymedzenie fyzických a právnických osôb, ktorých jediným kvalifikačným znakom je zmluvný vzťah s ozbrojenými silami USA. Teda v danom prípade by mohlo ísť o fyzické a právnické osoby aj iného - tretieho štátu v prípade, ak tieto majú zmluvný vzťah s Ministerstvom obrany USA. Preto navrhujeme v ďalších rokovaniach precizovať uvedené ustanovenie, a to napr. „...zahŕňa neslovenské fyzické osoby ako aj neslovenské právnické osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v jurisdikcii USA ich zamestnancov, ktorí...“. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov: z predloženého znenia materiálu vyplýva, že návrh môže mať sociálne vplyvy (negatívne i pozitívne). Odôvodnenie: V tejto súvislosti odporúčame prehodnotiť sociálne vplyvy predloženého materiálu v bode 9. Doložky vybraných vplyvov a v prípade identifikovania sociálnych vplyvov aj vypracovať analýzu sociálnych vplyvov s podrobnejším kvalitatívnym a kvantitatívnym zhodnotením. V opačnom prípade je potrebné v bode 10. Poznámky Doložky vybraných vplyvov vysvetliť, prečo materiál nebude mať sociálne vplyvy. Sociálne vplyvy v predloženom materiáli môžu vyplývať z nasledovných návrhov: 1. Predložená dohoda okrem iného predpokladá, že ozbrojené sily USA budú môcť získať síce dočasný ale relatívne dlhodobý prístup k súkromným pozemkom a zariadeniam potrebným pre použitie na podporu ozbrojených síl USA, a to s navrhovanou podmienkou, že ozbrojeným silám USA alebo dodávateľom USA nevzniknú náklady za tieto obmedzenia využívania súkromných pozemkov a zariadení. V danej súvislosti vznikajú vlastníkom pozemkov a zariadení sociálne vplyvy (najmä na hospodárenie domácností t. j. bod 4.1 v analýze sociálnych vplyvov), pričom z predloženej dohody nevyplýva, že za tieto obmedzenia bude poskytovať náhradu Slovenská republika, len sa konštatuje, že náhradu nebudú poskytovať USA. 2. Ďalej predložená dohoda predpokladá vyňatie príslušníkov ozbrojených síl USA vrátane civilnej zložky z konaní o občianskoprávnu náhradu škody. Ak v prípade vzniku škody na majetku občana SR nebude môcť slovenský občan uplatňovať náhradu vzniknutej škody na svojom majetku v občianskoprávnom konaní, môže to spôsobiť zvýšenie nákladov na hospodárenie jeho domácnosti (bod 4.1 analýzy sociálnych vplyvov). V tejto súvislosti by bolo vhodné zhodnotiť, či návrh nie je v rozpore s ochranou práv obyvateľov SR, čím môže zakladať negatívne sociálne vplyvy v oblasti prístupu k právam (bod 4.2 analýzy sociálnych vplyvov). 3. Dohoda tiež okrem iného predpokladá prijímanie a zamestnávanie „miestnych civilných zamestnancov“. Podľa návrhu dohody podmienky zamestnania budú stanovené „s prihliadnutím na prevládajúce mzdy a ustanovenia pracovnoprávnej legislatívy Slovenskej republiky.“ Ďalej sa predpokladá, že „mzdy pre miestnych civilných zamestnancov sa stanovia s prihliadnutím na daňové povinnosti zamestnanca ako aj zamestnaneckých odvodov a platieb, vrátane sociálneho, zdravotného ako aj úrazového poistenia. Zamestnávanie miestnych civilných zamestnancov ozbrojenými silami USA neukladá ozbrojeným silám USA žiadne povinnosti v súvislosti so slovenskými zákonmi o sociálnom zabezpečení“. Z daného vyplýva, že navrhovaná dohoda môže mať vplyv na zamestnanosť, nakoľko počíta so zamestnávaním slovenských štátnych občanov (bod 4.4 analýzy sociálnych vplyvov). Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade zmeny v identifikácii vplyvov v bode 9. Doložky vybraných vplyvov je potrebné materiál predložiť na záverečné posúdenie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V doložke prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi sa uvádza, že: „Predmet medzinárodnej zmluvy nie je upravený v práve Európskej únie.“ Nie je zrejmé, na základe čoho predkladateľ dospel k uvedenému záveru, keďže v doložke sa píše i to, že: „Z hľadiska obsahu je táto zmluva medzinárodnou zmluvou vojenskej povahy a súčasne medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb.“, hoci s poukazom na napr. čl. 24 návrhu, je nutné uviesť, že pracovné právo je upravené v práve Európskej únie, rovnako i otázky rozhodného práva vrátane právomocí súdov členských štátov (napr. čl. 1, 3, 8, 9 a 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, smernica Európskeho Parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“), smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/957 z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 662/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje postup pre vedenie rokovaní a uzatváranie dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami o špecifických otázkach, ktoré sa týkajú rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky). Odôvodnenie: Dávame preto prekladateľovi na zváženie do doložky prednosti, okrem iných, doplniť i zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov, prípadne aj zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Upozorňujeme na použité slovné spojenie v čl. 24 návrhu „pracovnoprávnej legislatívy Slovenskej republiky“. Slovenský výraz slova legislatíva sa nejaví byť totožný s rovnako znejúcim anglickým slovom „legislation“, pretože slovo legislatíva v kodifikovanej podobe štátneho jazyka označuje tvorbu, vydávanie práv. predpisov. Odôvodnenie: Odporúčame zvážiť použitie spojenie „právneho poriadku Slovenskej republiky“. Právny poriadok Slovenskej republiky tvoria zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy, pričom zákon je jedným z právnych predpisov. Na túto skutočnosť by sa malo pamätať i v čl. 26 návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Predmetná zmluva vylučuje predloženie sporu a iných otázok akémukoľvek súdu, resp. tretej strane. Javí sa ako potrebné, aby návrh obsahoval informáciu, ktorá jazyková verzia bude mať v takom prípade prednosť. Odôvodnenie: Rovnako sa odporúča vzhľadom na skutočnosť, že právne poriadky vysokých zmluvných strán sú z iných právnych systémov - kontinentálny právny systém vz. angloamerický právny systém - aby sa zvážilo doplnenie definícií v návrhu tých pojmov, ktoré sú odlišné, resp. môžu byť odlišné svojím obsahom ako napr. podmienky zamestnávania, doplnkové platby atď. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V článku 24 ods. 1 návrhu odporúčame vypustiť poslednú vetu, ktorá znie: „Od týchto závislých osôb sa nevyžaduje, aby mali pracovné povolenie na zamestnanie uvedené v tomto článku.“ Odôvodnenie: Slovenský právny poriadok upravuje zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny u zamestnávateľa, ktorý má postavenie slovenského zamestnávateľa. U týchto štátnych príslušníkov tretej krajiny sa vyžaduje povolenie na zamestnanie. Uvedená právna úprava sa nevzťahuje na zamestnávanie závislých osôb, ktoré budú vykonávať prácu pre ozbrojené sily a organizácie Spojených štátov amerických, nakoľko tieto nemajú postavenie slovenského zamestnávateľa. Týmto je pre Spojené štáty americké zabezpečené, že Slovenskej republike nevzniká právo od závislých osôb vyžadovať povolenie na zamestnanie. Uvedené bolo konzultované aj pri rozhovoroch s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) MPSVR SR uplatňuje nasledovnú obyčajnú pripomienku : k čl. 24 ods. 2 : V súvislosti s navrhovaným znením čl. 24 ods. 2 Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (ďalej len „dohoda“) navrhujeme prijať také znenie, ktoré zabezpečí miestnym civilným zamestnancom - zamestnancom armády USA na území SR, rovnaký štandard a podmienky prístupu k sociálnemu poisteniu ako ostatným zamestnancom na Slovensku. Uvedené navrhujeme zabezpečiť hradením povinného sociálneho poistenia zamestnávateľom, ktorým budú pre tieto účely ozbrojené sily Spojených štátov amerických alebo refundáciou nákladov na dobrovoľné sociálne poistenie a úrazové komerčné poistenie hradených zamestnávateľom zamestnancom, ktoré však v prípade úrazového komerčného poistenia nemusí byť každému zamestnancovi dostupné. Odôvodnenie: V čl. 24 ods. 2 návrhu dohody sa uvádza: „Mzdy a platy, výhody, doplnkové platby a zvýšenia týchto platieb musia byť v súlade so zákonmi a predpismi USA. Mzdy pre miestnych civilných zamestnancov sa stanovia s prihliadnutím na daňové povinnosti zamestnanca ako aj zamestnaneckých odvodov a platieb, vrátane sociálneho, zdravotného ako aj úrazového poistenia. Zamestnávanie miestnych civilných zamestnancov ozbrojenými silami USA neukladá ozbrojeným silám USA žiadne povinnosti v súvislosti so slovenskými zákonmi o sociálnom zabezpečení.“ MPSVR SR už v minulosti k zneniu čl. 24 ods. 2 dohody v znení, v akom sa predkladá aj do medzirezortného pripomienkového konania, zaujalo svoje stanovisko k podmienkam sociálneho zabezpečenia občanov Slovenskej republiky, ktorí vykonávajú závislú prácu pre ozbrojené sily Spojených štátov amerických. Zásadným problémom, na ktorý v tejto súvislosti aj teraz upozorňujeme, je neurčenie uplatniteľnej legislatívy v oblasti sociálneho zabezpečenia miestnych civilných zamestnancov (občanov Slovenskej republiky), ktorí napriek vykonávaniu závislej práce nie sú podľa legislatívy žiadneho zo zmluvných štátov považovaní za povinne sociálne poistené osoby. Aj keď nie rovnocenným riešením k povinného sociálnemu poisteniu, je premietnutie nákladov na dobrovoľné sociálne poistenie a na komerčné úrazové poistenie do odmeny miestnych civilných zamestnancov za vykonanú prácu. V tejto súvislosti je však potrebné opätovne nevyhnutne upozorniť na to, že nie každá fyzická osoba je v komerčnom úrazovom poistení poistiteľná tak, ako je tomu v prípade povinného sociálneho poistenia, súčasťou ktorého je aj úrazové poistenie. Nerovnaké postavenie oproti povinne sociálne poisteným osobám – zamestnancom, môže napokon spočívať nielen vo výške zaplateného poistného (vzhľadom na zohľadnenie poistných rizík komerčnými poisťovňami), ale aj vo výške prípadného poistného plnenia, resp. dávky úrazového poistenia. Vzhľadom na to, že naše predchádzajúce návrhy a pripomienky neboli dostatočne zohľadnené, máme naďalej za to, že uvedený návrh čl. 24 ods. 2 dohody vytvára dve skupiny zamestnancov s nerovnakým postavením v systéme sociálneho poistenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Mám za to, že by bolo vhodné upraviť v dohode aj odstránenie plotu okolo amerického veľvyslanectva na Hviezdoslavovom námestí a odovzdanie tejto časti námestia späť do užívania verejnosti. Bolo by to nielen sympatické gesto dobrej vôle. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) KOZ SR zásadne nesúhlasí s uzatvorením predmetnej dohody v plnom rozsahu a žiada jej stiahnutie z legislatívneho procesu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K doložke prednosti: Znenie legislatívneho odkazu v názve doložky prednosti: „čl. 7 ods. 5 ústavy” odporúčame v zmysle Prílohy č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky v platnom znení nahradiť znením: „čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky”. Súčasne odporúčame v texte doložky prednosti uvádzať celé názvy príslušných právnych predpisov; (ak boli novelizované, uvádzať pri príslušnom právnom predpise „v znení neskorších predpisov“). Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Návrh na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických nikde explicitne neuvádza jadrové materiály, ani iné rádioaktívne materiály. Dovoľujeme si ale upozorniť, že režim dovozu a vývozu takýchto materiálov je definovaný v Zmluve o nešírení jadrových zbraní, zárukovom systéme MAAE, v Dodatkovom protokole k dohode s MAAE o implementácii článku III. ods. 1 a 4 Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a na úrovni EÚ v hlave 7 Zmluvy EURATOM, v článkoch 101 až 103 Zmluvy EURATOM, v Nariadení Komisie (Euratom) č. 302/2005 z 8. februára 2005 o uplatňovaní systému záruk Euratomu a Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/821 z 20. mája 2021, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, sprostredkovania, technickej pomoci, tranzitu a transferu položiek s dvojakým použitím. Dávame na zváženie zohľadniť vyššie uvedené skutočnosti aj v návrhu dohody. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť)  Hromadná pripomienka k Návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (materiál č. LP/2021/786, rezortné číslo SEOP-118-8/2021OdMV), ktorý bol na medzirezortné pripomienkové konanie (portál SLOV-LEX) predložený Ministerstvom obrany Slovenskej republiky dňa 14. 12. 2021. Materiál je zverejnený na portáli SLOV-LEX tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/786.   Akceptovanie a zapracovanie pripomienky ochráni územnú celistvosť, zvrchovanosť a  princípy právneho štátu Slovenskej republiky. Zároveň uchová bezpečnosť slovenských občanov a autonómiu  slovenskej jurisdikcie na celom území Slovenskej republiky.   V tejto hromadnej pripomienke preto navrhujeme: 1. Odmietnuť návrh dohody v celom rozsahu pre zjavný rozpor s ústavnými princípmi a právami, ktoré sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky a platnom právnom poriadku Slovenskej republiky. Ďalej pre možné trvalé a vážne poškodenie národných a štátnych záujmov Slovenskej republiky, ohrozenie integrity suverénneho právneho poriadku Slovenskej republiky, ohrozenie bezpečnosti slovenských občanov, ako aj  ohrozenie právnej istoty a ohrozenie mieru na našom území. Dohoda o spolupráci v oblasti obrany vykazuje hrubý nepomer pri stanovení práv a povinností zmluvných strán. Kým Slovenská republika je v podstate v pozícii „povinného“, USA sú v pozícii „oprávneného“, čím táto Dohoda spĺňa znaky zmluvy uzavretej za nápadne nevýhodných podmienok pre jednu stranu – konkrétne pre Slovenskú republiku z pozície rovnosti zmluvných strán. Narušenie princípu rovnosti zmluvných strán je v rozpore s dobrými mravmi, pričom je o to závažnejšie, že Dohoda má mať v zmysle ustanovenia článku 7 odsek 5 Ústavy Slovenskej republiky  prednosť pred slovenskými zákonmi. Jednotlivé ustanovenia Dohody sú písané vágne a nejednoznačne, čo ohrozuje porozumenie a správny výklad jej ustanovení. Znenie Dohody umožňuje v mnohých bodoch nejednoznačný výklad, a preto táto Dohoda má vady z pohľadu určitosti a zrozumiteľnosti jej obsahu. Za obzvlášť závažný nedostatok určitosti a zrozumiteľnosti ustanovení navrhovanej Dohody to považujeme k tzv. kolízii jurisdikcií, teda k presnému a jednoznačnému určeniu, ktoré právo má v tom-ktorom prípade v zmysle Dohody prednosť, a ktorým právnym poriadkom sa budú riadiť jednotlivé ustanovenia Dohody? Právna istota a predvídateľnosť je esenciálnym predpokladom fungovania právneho štátu. Keďže v navrhovanej Dohode právna istota aj predvídateľnosť evidentne absentuje, považujeme ju za zmätočnú a za spôsobilú generovať vážne a neriešiteľné aplikačné problémy.  Zásadnou vadou Dohody je neurčitý a nedostatočný spôsob, akým majú zmluvné strany riešiť prípadné spory. V Dohode chýba jasný a nespochybniteľný mechanizmus riešenia vzájomných sporov, ktoré vyplynú z uplatňovania navrhovanej Dohody. Slovenská republika sa akceptovaním takto formulovanej metodiky sporovej agendy prakticky vzdáva akejkoľvek možnosti účinne a objektívne vyriešiť spory s americkou stranou na zvrchovanom slovenskom území! Slovenská republika nemá možnosť v prípade sporu predložiť tento ani vnútroštátnemu ani medzinárodnému súdu, čo je z hľadiska ochrany suverenity slovenského územia a jej občanov neprijateľné! Dohoda je formulovaná tak, že Slovenská republika prakticky nemá žiadnu možnosť účinne Dohodu v budúcnosti vypovedať, čím umožňuje prakticky  dlhodobý a časovo neobmedzený pobyt amerických ozbrojených síl na našom území! Predmetná dohoda je neakceptovateľná z hľadiska diskriminácie občanov Slovenskej republiky, a to tým, že slovenské orgány štátnej správy alebo územnej samosprávy nemajú dostatočné mechanizmy na vymáhanie platného právneho poriadku Slovenskej republiky voči príslušníkom ozbrojených síl USA. Diskriminácia občanov súvisí aj s neprimeraným zasahovaním do vlastníckych práv, s diskrimináciou v oblasti priestupkového, daňového, stavebného konania, ochranou verejného zdravia a ďalších oblastí práva, kde sú cudzí štátni príslušníci, zastrešení pod hlavičkou ozbrojených síl USA, oslobodení od zákonných povinností, ktoré musia plniť slovenskí občania na území Slovenskej republiky, alebo majú neprimerané výhody.   Rovnako je neakceptovateľné, že v zmysle navrhovanej Dohody príslušníci ozbrojených síl USA vrátane civilnej zložky sú vyňatí z konaní o občianskoprávnu náhradu škody. Tiež nie je možné akceptovať takmer neobmedzenú možnosť ozbrojených síl USA dočasne využívať verejný a súkromný majetok štátu, samospráv, ale aj slovenských fyzických a právnických osôb pre svoje účely! Je to významný zásah do práv slovenských subjektov verejného aj súkromného práva!  Predmetná Dohoda je neprijateľná aj z hľadiska ohrozenia bezpečnosti slovenských občanov a možného ohrozenia mierového statusu našej vlasti. Slovenská republika si nevyhradila možnosť obmedziť druh vojenských a civilných operácií, ktoré chcú USA vykonávať z územia a na území Slovenskej republiky. Absencia akejkoľvek „mierovej“ poistky v Dohode môže Slovenskú republiku zatiahnuť do vojnového konfliktu. Ak budú totiž  ozbrojené sily USA  uskutočňovať akty vojnového násilia, môže ísť o agresiu aj zo strany Slovenskej republiky. Podľa rezolúcie VZ OSN 3314 z roku 1974, sa za agresiu považuje aj poskytnutie územia na vojenské operácie proti inému štátu. Tiež môže dôjsť k porušeniu medzinárodného pravidla zákazu hrozby silou a použitia sily, ale napríklad aj k porušeniu Európskeho dohovoru o mierovom riešení sporov, ktorým je viazaná Slovenská republika, nie však USA! Slovenská strana v Dohode úplne rezignovala na ochranu a bezpečnosť slovenských občanov, ale aj slovenskej infraštruktúry osobitného významu, strategických podnikov a podobne, a to vo vzťahu k dodávateľom a subdodávateľom ozbrojených síl USA, ktorých aktivity na území Slovenskej republiky môžu znamenať bezpečnostné riziko alebo bezpečnostnú hrozbu pre riadny chod a fungovanie Slovenskej republiky! Dohoda je pritom z hľadiska bezpečnosti asymetrická, pretože prináša záväzky pre Slovenskú republiku, článok 6, odsek 1, cit.:  „Slovensko prijme opatrenia potrebné na zaistenie ochrany, bezpečnosti a zabezpečenia ozbrojených síl USA, dodávateľov USA, závislých osôb a rozmiestneného materiálu a na ochranu a zabezpečenie úradných informácií USA...“ Na druhej strane, USA v návrhu Dohody neprijímajú žiadny ďalší záväzok ochrany nášho územia. V prípade, ak by sa napríklad skončilo členstvo Slovenskej republiky v NATO alebo by organizácia zanikla, vojenská prítomnosť USA na Slovensku by vďaka tejto Dohode ostala zachovaná. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Dohoda o obrannej spolupráci dáva USA k dispozícii  priestor na vytvorenie trvalých zásobovacích základní s úplnou operačnou a legislatívnou autonómiou na zvrchovanom slovenskom území! Takto formulovaná Dohoda je  výrazne  nad rámec  SOFA  a ACSA. Dohoda nie je o zjednodušení činnosti ozbrojených síl USA na zvrchovanom slovenskom území (takto Dohodu zdôvodňuje minister obrany a minister zahraničných vecí Slovenskej republiky)  formou spoločných cvičení a pod.  K tomu totiž stačí uzavrieť jednoduché tzv. technické dohody prípad od prípadu.  Celá Dohoda o spolupráci v oblasti obrany je zavádzaním a klamaním občanov, pretože sa jedná o trvalé - de facto aj de iure neodvolateľné umiestnenie bližšie nešpecifikovaných amerických vojsk a civilných pracovníkov na území Slovenskej republiky, pričom títo cudzí štátni príslušníci budú zároveň úplne chránení americkou jurisdikciou na slovenskom území, teda naša vláda im umožní nielen užívať slovenské územie, infraštruktúru, ale aj beztrestne sa pohybovať a kdekoľvek a čokoľvek konať na území slovenského štátu bez možnosti dovolania sa spravodlivosti zo strany slovenských subjektov súkromného a verejného práva! Navrhujeme, aby sa takto závažná téma riešila nielen na úrovni vlády a Národnej rady Slovenskej republiky, ale aby bolo k danej téme vyhlásené referendum! Pre každého vlastenca-občana Slovenskej republiky, je takto formulovaná Dohoda, ktorá závažným spôsobom POŠKODZUJE  zákonom chránené záujmy Slovenskej republiky en bloc neakceptovateľná! Osoby splnomocnené v zmysle ustanovenia článku 14, odseku 6, Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (schválené uznesením vlády SR z 25. mája 2010 č. 352 v znení uznesenia vlády SR z 13. októbra 2010 č. 693, uznesenia vlády SR z 15. decembra 2010 č. 895, uznesenia vlády SR z 2. marca 2011 č. 163, uznesenia vlády SR zo 6. júla 2011 č. 472, uznesenia vlády SR z 23. mája 2012 č. 210, uznesenia vlády SR zo 7. novembra 2012 č. 620 a uznesenia vlády SR zo 6. decembra 2012 č. 680) pre rozporové konanie: gen. PhDr. Jozef Viktorín, Hviezdoslavova 60, Solčany, jovi@smdg.sk JUDr. Lukáš Machala, Pekníkova 19, 841 02 Bratislava, lukasmachala@centrum.sk Marián Ďuriš, Februárová 639/16, 958 01 Partizánske, marianduris@protonmail.com  Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Hromadná pripomienka k Návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (materiál č. LP/2021/786, rezortné číslo SEOP-118-8/2021OdMV), ktorý bol na medzirezortné pripomienkové konanie (portál SLOV-LEX) predložený Ministerstvom obrany Slovenskej republiky dňa 14. 12. 2021. Materiál je zverejnený na portáli SLOV-LEX tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/786. 4. Zabezpečiť, aby sa žiadnym spôsobom v Dohode nemohli priamo alebo nepriamo obchádzať platné právne   predpisy Slovenskej republiky, s uplatňovaním ktorých ráta aj táto Dohoda. Všetky slovenské právne normy platné v čase uzavretia Dohody, musia mať v čase uzavretia, ako aj počas celej doby prípadnej platnosti Dohody, stálu a nespochybniteľnú prednosť pred platnými zákonmi Spojených štátov amerických, ako aj pred inými platnými medzinárodnými normami, vo vzťahu ich uplatňovania na všetkých štátnych príslušníkov Spojených štátov amerických, prípadne iných cudzích štátnych príslušníkov, ktorí spolupracujú s ozbrojenými silami USA v zmysle a za podmienok stanovených v navrhovanej Dohode na zvrchovanom území Slovenskej republiky.  Ide predovšetkým, no nielen o tieto právne normy: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia  a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,  zákon č. 5/2003 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákone č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii,  zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasne nesúhlasíme, aby navrhovaná Dohoda v zmysle ustanovenia článku 7, odsek 5 Ústavy Slovenskej republiky mala prednosť pred zákonmi platnými v Slovenskej republike! Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Osoby splnomocnené v zmysle ustanovenia článku 14, odseku 6, Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (schválené uznesením vlády SR z 25. mája 2010 č. 352 v znení uznesenia vlády SR z 13. októbra 2010 č. 693, uznesenia vlády SR z 15. decembra 2010 č. 895, uznesenia vlády SR z 2. marca 2011 č. 163, uznesenia vlády SR zo 6. júla 2011 č. 472, uznesenia vlády SR z 23. mája 2012 č. 210, uznesenia vlády SR zo 7. novembra 2012 č. 620 a uznesenia vlády SR zo 6. decembra 2012 č. 680) pre rozporové konanie: gen. PhDr. Jozef Viktorín, Hviezdoslavova 60, Solčany, jovi@smdg.sk JUDr. Lukáš Machala, Pekníkova 19, 841 02 Bratislava, lukasmachala@centrum.sk Marián Ďuriš, Februárová 369/16, 958 01 Partizánske, marianduris@protonmail.com Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť)  Hromadná pripomienka k Návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (materiál č. LP/2021/786, rezortné číslo SEOP-118-8/2021OdMV), ktorý bol na medzirezortné pripomienkové konanie (portál SLOV-LEX) predložený Ministerstvom obrany Slovenskej republiky dňa 14. 12. 2021. Materiál je zverejnený na portáli SLOV-LEX tu: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/786. 3. Potvrdiť a zachovať  bezvýhradné a bezpodmienečné zvrchované právomoci slovenských orgánov v oblasti občianskeho práva, trestného práva, obchodného práva, pracovného práva, medzinárodného práva súkromného, správneho práva, finančného práva, daňového práva, práva sociálneho zabezpečenia, ochrany utajovaných skutočností, obrany a bezpečnosti, telekomunikačného práva, mediálneho práva, stavebného práva a potvrdiť a zachovať bezvýhradnú, bezpodmienečnú a trvalú nadradenosť slovenského práva pred akýmkoľvek iným právom priamo alebo nepriamo implementovaným do návrhu tejto Dohody. Osobitný dôraz pritom kladieme na zachovanie právomocí slovenských orgánov v oblasti trestného práva. Navrhujeme v   článku 12 vypustiť súčasné ustanovenie a nahradiť ho novým ustanovením, odsek 1, cit.: „Vysoké strany uznávajú osobitnú dôležitosť disciplinárnej kontroly ozbrojených síl. Slovenská republika uplatňuje svoju trestnú právomoc v súlade s ustanoveniami NATO SOFA, najmä článku VII ods. 3 písm. c).“   Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Osoby splnomocnené v zmysle ustanovenia článku 14, odseku 6, Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (schválené uznesením vlády SR z 25. mája 2010 č. 352 v znení uznesenia vlády SR z 13. októbra 2010 č. 693, uznesenia vlády SR z 15. decembra 2010 č. 895, uznesenia vlády SR z 2. marca 2011 č. 163, uznesenia vlády SR zo 6. júla 2011 č. 472, uznesenia vlády SR z 23. mája 2012 č. 210, uznesenia vlády SR zo 7. novembra 2012 č. 620 a uznesenia vlády SR zo 6. decembra 2012 č. 680) pre rozporové konanie: gen. PhDr. Jozef Viktorín, Hviezdoslavova 60, Solčany, jovi@smdg.sk, JUDr. Lukáš Machala, Pekníkova 19, Bratislava, lukasmachala@centrum.sk Marián Ďuriš, Februárová 369/16, 958 01 Partizánske, marianduris@protonmail.com  Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 2. Výslovný, bezvýhradný a bezpodmienečný zákaz dovozu, rozmiestnenia, prechovávania a skladovania všetkých zbraní  a zbraňových systémov, vrátane jadrových zbraní na celom území Slovenskej republiky. Je v záujme Slovenskej republiky, aby bol v Dohode stanovený jednoznačný a neodvolateľný zákaz jadrových zbraní na našom území! Táto požiadavka plne korešponduje s platným zákonom č. 541/2004 Z.z. zákon o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon). Ten v ustanovení § 3, odsek 2 uvádza, cit.:“ Využívať jadrovú energiu na iné ako mierové účely sa zakazuje.“ a v ustanovení § 3, odsek 4 uvádza, cit.:“ Pri využívaní jadrovej energie musí byť prednostne kladený dôraz na bezpečnostné aspekty pred všetkými ostatnými aspektmi takýchto činností.“ V ustanovení článku 4 navrhujeme doplniť odsek 5, cit.:: „Strany súhlasia a zaväzujú sa, že na území Slovenskej republiky sa teraz ako aj v budúcnosti môže využívať jadrová energia len na mierové účely. Akýkoľvek dovoz, rozmiestnenie, prechovávanie a skladovanie jadrových zbraní na území Slovenskej republiky sa zakazuje.“  V ustanovení článku  25 navrhujeme v odseku 1 nahradiť vetu: „Ozbrojené sily USA môžu uzavrieť zmluvu na dodanie akéhokoľvek materiálu....“ vetou nasledovného znenia: „Ozbrojené sily USA môžu uzavrieť zmluvu na dodanie len takého materiálu a/alebo zbraňového systému, ktorý odsúhlasia obe zmluvné strany. To sa netýka jadrových zbraní, ktorých prítomnosť na území Slovenskej republiky sa výslovne zakazuje.“ Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Osoby splnomocnené v zmysle ustanovenia článku 14, odseku 6, Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky (schválené uznesením vlády SR z 25. mája 2010 č. 352 v znení uznesenia vlády SR z 13. októbra 2010 č. 693, uznesenia vlády SR z 15. decembra 2010 č. 895, uznesenia vlády SR z 2. marca 2011 č. 163, uznesenia vlády SR zo 6. júla 2011 č. 472, uznesenia vlády SR z 23. mája 2012 č. 210, uznesenia vlády SR zo 7. novembra 2012 č. 620 a uznesenia vlády SR zo 6. decembra 2012 č. 680) pre rozporové konanie: gen. PhDr. Jozef Viktorín, Hviezdoslavova 60, Solčany, jovi@smdg.sk, JUDr. Lukáš Machala, Pekníkova 19, 841 02 Bratislava, lukasmachala@centrum.sk Marián Ďuriš, Februárová 369/16, 958 01 Partizánske, marianduris@protonmail.com  Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhované znenie je nepostačujúce --------------------------------- ČLÁNOK 4 PREDSUNUTÉ ROZMIESTNENIE OBRANNÝCH ZARIADENÍ, ZÁSOB A MATERIÁLU 2. Ozbrojené sily USA vopred informujú slovenského výkonného zástupcu o typoch, množstvách a harmonogramoch dodávok tohto rozmiestneného materiálu, ktorý majú ozbrojené sily USA v úmysle prepraviť alebo rozmiestniť na území Slovenskej republiky, ako aj o dodávateľoch USA, ktorí takéto dodávky uskutočňujú. Zmluvne musí byť podchytená nie iba oznamovacia povinnosť USA , ale schvaľovacia kompetencia SR pre umiestňovanie a rozmiestňovanie materiálov. Tak isto musí byť umožnená i kontrola priestorov a materiálov pre SR a jej ďalších partnerov z EÚ a Schengenu. --------------------------------- ČLÁNOK 5 VLASTNÍCTVO NEHNUTEĽNOSTÍ Po skúsenostiach s likvidáciou dedičstva po sovietskej armáde 1968-1989 je nutné, aby boli zmluvne zakotvené i kroky pre uvedenie poťadovaných plôch a priestorov do pôvodného alebo požadovaného stavu a aby nám tu nenechali ekologickú, biologickú, toxickú, rádioaktívnu či inú predbežne nešpecifikovatnú záťaž, ktorá znemožní opätovné užívanie priestorov a pozemkov po odsune vojsk a materiálu. --------------------------------- ČLÁNOK 6 BEZPEČNOSŤ ods.2 Nepostačujúca formulácia "Spojené štáty by mali koordinovať tieto opatrenia a vždy koordinujú plány ochrany síl s príslušnými slovenskými orgánmi. " Zmluvne ustanoviť povinnosť USA pre spoluprácu s vládou SR pri koordinácii akýchkoľvek opatrení na našom území a ustanoviť i právo veta pre stranu SR pre prípad nesúhlasu. ------------------------------------------------------------------------ ČLÁNOK 12 TRESTNÁ PRÁVOMOC 4. Príslušníci ozbrojených síl USA a závislé osoby nebudú súdené v neprítomnosti bez ich súhlasu, ibaže sa neoprávnene vyhýbajú povinnosti dostaviť sa pred súd napriek riadne prijatému oznámeniu o dátume pojednávania alebo pokiaľ sa nezákonne vyhýbajú pôsobnosti orgánov ozbrojených síl USA. Zmluvne ustanoviť povinnosť pre súčinnosť USA pri slovenskom trestnom stíhaní, lebo nesúhlas s trestným stíhaním zo strany USA (a jednoduché zabezpečenie nedoručenia oznámenia) je postačujúcim kritériom pre beztrestnosť kohokoľvek a kedykoľvek. ----------------------------------------------------------------------------- ČLÁNOK 16 OSLOBODENIE OD DANE NA SLUŽOBNÉ ÚČELY ČLÁNOK 17 OSLOBODENIE OD DANE NA SÚKROMNÉ ÚČELY ČLÁNOK 18 DOVOZ A VÝVOZ NA SLUŽOBNÉ ÚČELY ČLÁNOK 19 DOVOZ A VÝVOZ NA SÚKROMNÉ ÚČELY ČLÁNOK 26 POSTAVENIE DODÁVATEĽOV ČLÁNOK 28 VEREJNÉ SLUŽBY A KOMUNIKÁCIE Táto republika má asi nízky schodok štátneho rozpočtu a asi dala krátke daňové prázdniny spoločnostiam ako U.S.Steel keď si môže dovoliť ďalšie dátumovo neohraničené daňové prázdniny pre vojenské sily zahraničného subjektu nespadajúceho do EHP. ------------------------------------------------------------------------- ČLÁNOK 23 MENA A JEJ ZAMIEŇANIE 1. Ozbrojené sily USA majú právo dovážať, vyvážať a používať menu USA alebo finančné nástroje vyjadrené v mene Spojených štátov v akejkoľvek výške. Nesúlad s legislatívou v EHP, kde sa monitorujú vklady/výbery a pohyby prevyšujúce istú finančnú čiastku vyjadrenú v EUR. Predstavuje to bezpečnostné riziko špeciálne pri navrhovanom upustení od colných a daňových povinností. --------------------------------------------------------------------------- ČLÁNOK 30 NADOBUDNUTIE PLATNOSTI, ZMENA A TRVANIE 3. Počiatočné obdobie platnosti tejto Dohody je desať (10) rokov. Po počiatočnom období zostáva Dohoda platná, ale ktorákoľvek zo Strán ju môže vypovedať s 1-ročnou výpovednou lehotou písomným vyhlásením zaslaným druhej Strane diplomatickou cestou. Je nutné v texte upraviť vypovedateľnosť zmluvy i počas počiatočného 10-ročného obdobia a tiež stanoviť sankcie pri akomkoľvek porušení zmluvy či nedodržaní výpovedných termínov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K doložke vplyvov: nesúhlasíme s vyznačením vplyvov na rozpočet verejnej správy – „žiadne“ a žiadame vyznačiť negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a vyznačiť, že uvedený vplyv nie je rozpočtovo zabezpečený. Odôvodnenie: v nadväznosti na uvedené vyznačenie v bode 9 doložky vybraných vplyvov a konštatovanie v bode 10 doložky vybraných vplyvov uvádzame, že oslobodenie od odplát predstavuje negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Podľa § 7 písm. b) zákona č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Letiskové odplaty alebo odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb sa nevyberajú pri letoch oslobodených od odplát podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.“. Podľa § 12 ods. 3 písm. e) a f) zákona č. 213/2019 Z. z. „Ministerstvo dopravy môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť príspevok na e) odbavenie letov oslobodených od odplát, f) refundáciu výdavkov spojených s poskytovaním letových prevádzkových služieb letom oslobodeným od odplát.“. Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 213/2019 Z. z. „Príspevok sa môže poskytnúť na projekt z rozpočtovej kapitoly ministerstva dopravy ako výdavok štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu obce na podporu civilného letectva za podmienok ustanovených týmto zákonom a v súlade s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci.“. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky nemá v rozpočtovej kapitole v rámci rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 zabezpečené dostatočné finančné prostriedky na lety oslobodené od letiskových odplát a lety oslobodené od odplát za poskytnuté letecké navigačné služby. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: v čl. 11 ods. 4 odporúčame slová „vrátane otázok týkajúcich sa prepravy“ nahradiť slovami „a to aj pokiaľ ide o prepravu“. Odôvodnenie: v slovenskej verzii dohody je potrebné dodržiavať zaužívanú terminológiu v oblasti civilného letectva, ktorá je zavedená aj príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie alebo štandardmi a odporúčaniami a postupmi Medzinárodnej organizácie civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: v čl. 22 žiadame pojem „poštové úrady“ nahradiť pojmom „pošty“. Odôvodnenie: nesúhlasíme, aby sa pojem „post office“ prekladal ako „poštový úrad“. V zákone 324/2011 Z. z. o poštových službách (§8 ods.9) je zadefinovaný pojem „pošta“, ktorý v anglickom znení zákona prekladáme ako „post office“, pričom ide o jej stálu prevádzkareň určenú na vybranie a distribúciu poštových zásielok a na predaj poštových cenín. Okrem toho, pojem „post office“ sa nachádza v čl. 22 aj v bode 2 a 4, kde sa prekladá ako „vojenská pošta“. Preto žiadame, aby aj v nadpise a v bode 1 bol pojem „post office“ preložený ako „pošta“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: v čl. 11 ods. 3 žiadame slovo „poplatky“ nahradiť slovom „odplaty“. Odôvodnenie: v slovenskej verzii dohody je potrebné dodržiavať zaužívanú terminológiu v oblasti civilného letectva, ktorá je zavedená aj príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie alebo štandardmi a odporúčaniami a postupmi Medzinárodnej organizácie civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: - v čl. 11 ods. 1 žiadame slovo „premávky“ nahradiť iným vhodnejším pojmom, napríklad slovom „prevádzky“.Odôvodnenie: v slovenskej verzii dohody je potrebné dodržiavať zaužívanú terminológiu v oblasti civilného letectva, ktorá je zavedená aj príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie alebo štandardmi a odporúčaniami a postupmi Medzinárodnej organizácie civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: v čl. 11 ods. 2 žiadame slová „sú oprávnené k“ nahradiť slovami „majú právo“, slová „k vykonávaniu tankovania“ slovami „právo vykonávať tankovanie“, slová „pristávaniu a vzlietaniu“ slovami „pristávať a vzlietať“, slová „Na tieto lietadlá sa nevzťahujú poplatky“ slovami „Tieto lietadlá sú oslobodené od odplát“, slová „poplatkov a terminálových poplatkov“ slovami „odplát a terminálnych odplát“, slová „nepodliehajú letiskovým poplatkom vrátane poplatkov za pristátie, poplatkov za parkovanie a poplatkov“ slovami „sú oslobodené od letiskových odplát vrátane odplát za pristátie, odplát za parkovanie a odplát“, slová „vo vlastníctve a prevádzke štátu“ slovami „vo vlastníctve štátu a prevádzkovaných príslušným orgánom štátnej správy“. Odôvodnenie: v slovenskej verzii dohody je potrebné dodržiavať zaužívanú terminológiu v oblasti civilného letectva, ktorá je zavedená aj príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, právne záväznými aktmi Európskej únie alebo štandardmi a odporúčaniami a postupmi Medzinárodnej organizácie civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Mame pripomienky k dohode, ktoru ako celok vidime velmi nevyhodnu pre SLovensku Republiku. Mame za to, ze dohoda nie je v sulade so zaujmami SLovenskej Republiky a jej obcanou a pozadujeme jej zrusenie. Body, ktore su obzvlast zavazne a zmluva ich nesmie obsahovat su hlavne: Zmeny k Clanku 3: 3 Bod 3.b) – “súkromných pozemkov a zariadení (vrátane ciest, prístavov a letísk) na použitie na podporu ozbrojených síl USA. Toto sprostredkovanie sa vykoná bez toho, aby ozbrojeným silám USA alebo dodávateľom USA vznikli náklady.” Tento bod musi byt vyhodeny.Bod 4 je doplnenim bodu 3 a treba ho preformulovat.Bod 5. – “5. Slovenská republika poskytne, bez nájomného alebo podobných nákladov pre ozbrojené sily USA, všetky dohodnuté zariadenia a priestory vrátane tých, ktoré spoločne používajú ozbrojené sily USA a Ozbrojené sily SR. “ Treba preformulovat a spoplatnit. Zmluva ma poskytovat vyhody obom stranam a nicim ich neobmedzovat, ani po financnej stranke. Statna pokladna cerpa peniaze od obcanov, tori si riadne platia za energie a priestory ktore vyuzivaju. V najomnom pozadujeme zohladnit: energie (voda, plyn, elektrina), odvod zivotnemu prostrediu, dan z prenajmu/uzivania, poplatok za prenajom a to v riadnych trhovych hodnotach. Bod 6 podla zakona musia odsuhlasit majitelia okolitych pozemkov, stavebny urad, mesto/obec. Vsetky zmeny musia byt zakonne riadne nahlasene a akceptovane. Poprosit o doplnenie textu zo zakonov, ktore ukladaju taketo povinnosti. Bod 9 treba opravit, nakolko sa jedna o zakony SLovenskej Republiky, ktore vzhladom na uzemie, kde sa dohoda dojednava su prioritou a musia byt dodrzane. Text “Financovanie stavebných projektov realizovaných ozbrojenými silami USA musí byť v súlade so zákonmi a predpismi USA. “ pozadujeme zmenit na “Financovanie stavebných projektov realizovaných ozbrojenými silami USA musí byť v súlade so zákonmi a predpismi Slovenskej Republiky”. Bod 10 poprosime opravit vetu “Tieto oprávnenia a povolenia sa vydajú bez toho, aby ozbrojeným silám USA alebo dodávateľom USA vznikli náklady.” Na “Tieto oprávnenia a povolenia sa vydajú po posudeni ziadosti a vycislenia nakladov pre USA a ich dodavatelov”. Dalsi bod, ktory treba doplnit je specifikacia dodavatelov. Je potrebne dolozit LOA (document autorizacie tretej strany), kde budu jasne stanovene normy spoluprace medzi USA a dodavatelmi, budu niest zodpovednost, budu jasne zadefinovani a budu splnat aj nove zmeny v GDPR. Zmeny k Clanku 4: Bod “3. Rozmiestnený materiál ozbrojených síl USA a zariadenia alebo ich časti určené na skladovanie takéhoto rozmiestneného materiálu budú využité výlučne na použitie ozbrojenými silami USA. Ozbrojené sily USA budú mať výlučnú kontrolu nad prístupom k takémuto rozmiestnenému materiálu, jeho používaním a nakladaním s ním a budú mať neobmedzené právo kedykoľvek takýto rozmiestnený materiál vyviezť z územia Slovenskej republiky. Opravit na „3. Rozmiestnený materiál ozbrojených síl USA a zariadenia alebo ich časti určené na skladovanie takéhoto rozmiestneného materiálu budú využité výlučne na použitie ozbrojenými silami USA. Ozbrojené sily USA a urady Slovenskej Republiky budú mat kontrolu nad prístupom k takémuto rozmiestnenému materiálu. Ozbrojene sily USA ho mozu používat a nakladaním s ním.“ Prosime o preformulovanie clanku ako celku “ČLÁNOK 17 OSLOBODENIE OD DANE NA SÚKROMNÉ ÚČELY”, KDE ZIADAME ZMENU VOCI DPH, KDE NEBUDU OSLOBODENI, ALE DANE BUDU RIADNE PLATIT VZHLADOM NA SUKROMNE UCELY. Clanok 19 poprosime o vynatie “ Oslobodenia pri dovoze palív, tabakových výrobkov a alkoholických nápojov sa obmedzia množstevnými limitmi podľa vzájomnej dohody.” Nakolko zakony platia rovnako pre vsetkych a tato absurdita je protizakonna. Na jednej strane SR nemusi kontrolovat vsetko a na druhej chce oslobodzovat do miery, ktora nie je specifikovana. Vynat a prerobit cely clanok. Clanok 21 so znenim: “Ozbrojené sily USA môžu prevádzkovať a udržiavať vyššie uvedené činnosti v oblasti vojenskej služby priamo alebo prostredníctvom zmlúv s inými organizáciami. Slovenská republika na tieto činnosti v oblasti vojenskej služby nebude vyžadovať žiadnu licenciu, povolenie, inšpekčnú ani inú regulačnú kontrolu.” Pozadujeme zmenit na:’ Ozbrojené sily USA za stanovenych podmienok a prislusnych uradnych povoleni môžu prevádzkovať a udržiavať vyššie uvedené činnosti v oblasti vojenskej služby priamo alebo prostredníctvom zmlúv s inými slovenskymi organizáciami. Slovenská republika na tieto činnosti v oblasti vojenskej služby bude vyžadovať žiadnu licenciu, povolenie a riadnu inšpekčnú kontrolu.” Clanok 24 bod 1 ziada riadnu opravu a to, ze akakolvek pracovna sila musi mat pracovne povolenie. Bod 2 rovnakeho clanku zmena v texte: “Mzdy a platy, výhody, doplnkové platby a zvýšenia týchto platieb musia byť v súlade so zákonmi a predpismi SLovenskej Republiky”.Dalej zmena” “. Zamestnávanie miestnych civilných zamestnancov ozbrojenými silami USA ukladá ozbrojeným silám USA povinnosti v súvislosti so slovenskými zákonmi o sociálnom zabezpečení. Clanok 25 bod 2 ziadame vybrat zo zmluvy nakolko sa nemozu ponukat rovnake podmienky miestnym ozbrojenym silam nasej krajiny pre cudzie zlozky, ci inonarodne institucie. Clanok 26 postavenie dodavatelov. Dodavatelia musia splnat nase zakony, maju rovnaku danovu a inu povinnost ako podobne subjekty na Slovensku. Slovenska Republika nie je danovy raj, ze by nespecifikovanych dodavatelov, ich cinnost, tovar, ci sluzby vynala z danoveho a zakonneho system. Bod 26 poprosime prerobit v sulade so slovenskymi zakonmi a zaujmami SR. Clanok 29 bod 3: “ 3. Spory a iné otázky, ktoré podliehajú konzultáciám v zmysle tejto Dohody, sa nepredložia žiadnemu vnútroštátnemu súdu ani žiadnemu medzinárodnému súdu, tribunálu alebo podobnému orgánu, ani žiadnej inej tretej strane.” Poprosime vynat nakolko je protiustavne a protzakonne viest dohodu pri moznom poruseni zakona o jeho ignoracii. Clanok 30, dohoda nemoze nadobudnut platnost diplomaticku cestou, ale ratifikaciou, kde kazda z prislusnych stran pisomne a podpisom potvrdi suhlas s jej znenim (zivotne prostredie, financna sprava, ministerstvo hospodarstva a ine v suvise). Dohodu poprosime doplnit aj v anglickom jazyku. Pri dohode poprosime doplnit aj vecny uzitok pre Slovensku republiku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Mame pripomienky k dohode, ktoru ako celok vidime velmi nevyhodnu pre SLovensku Republiku. Mame za to, ze dohoda nie je v sulade so zaujmami SLovenskej Republiky a jej obcanou a pozadujeme jej zrusenie. Body, ktore su obzvlast zavazne a zmluva ich nesmie obsahovat su hlavne: Zmeny k Clanku 3: 3 Bod 3.b) – “súkromných pozemkov a zariadení (vrátane ciest, prístavov a letísk) na použitie na podporu ozbrojených síl USA. Toto sprostredkovanie sa vykoná bez toho, aby ozbrojeným silám USA alebo dodávateľom USA vznikli náklady.” Tento bod musi byt vyhodeny.Bod 4 je doplnenim bodu 3 a treba ho preformulovat.Bod 5. – “5. Slovenská republika poskytne, bez nájomného alebo podobných nákladov pre ozbrojené sily USA, všetky dohodnuté zariadenia a priestory vrátane tých, ktoré spoločne používajú ozbrojené sily USA a Ozbrojené sily SR. “ Treba preformulovat a spoplatnit. Zmluva ma poskytovat vyhody obom stranam a nicim ich neobmedzovat, ani po financnej stranke. Statna pokladna cerpa peniaze od obcanov, tori si riadne platia za energie a priestory ktore vyuzivaju. V najomnom pozadujeme zohladnit: energie (voda, plyn, elektrina), odvod zivotnemu prostrediu, dan z prenajmu/uzivania, poplatok za prenajom a to v riadnych trhovych hodnotach. Bod 6 podla zakona musia odsuhlasit majitelia okolitych pozemkov, stavebny urad, mesto/obec. Vsetky zmeny musia byt zakonne riadne nahlasene a akceptovane. Poprosit o doplnenie textu zo zakonov, ktore ukladaju taketo povinnosti. Bod 9 treba opravit, nakolko sa jedna o zakony SLovenskej Republiky, ktore vzhladom na uzemie, kde sa dohoda dojednava su prioritou a musia byt dodrzane. Text “Financovanie stavebných projektov realizovaných ozbrojenými silami USA musí byť v súlade so zákonmi a predpismi USA. “ pozadujeme zmenit na “Financovanie stavebných projektov realizovaných ozbrojenými silami USA musí byť v súlade so zákonmi a predpismi Slovenskej Republiky”. Bod 10 poprosime opravit vetu “Tieto oprávnenia a povolenia sa vydajú bez toho, aby ozbrojeným silám USA alebo dodávateľom USA vznikli náklady.” Na “Tieto oprávnenia a povolenia sa vydajú po posudeni ziadosti a vycislenia nakladov pre USA a ich dodavatelov”. Dalsi bod, ktory treba doplnit je specifikacia dodavatelov. Je potrebne dolozit LOA (document autorizacie tretej strany), kde budu jasne stanovene normy spoluprace medzi USA a dodavatelmi, budu niest zodpovednost, budu jasne zadefinovani a budu splnat aj nove zmeny v GDPR. Zmeny k Clanku 4: Bod “3. Rozmiestnený materiál ozbrojených síl USA a zariadenia alebo ich časti určené na skladovanie takéhoto rozmiestneného materiálu budú využité výlučne na použitie ozbrojenými silami USA. Ozbrojené sily USA budú mať výlučnú kontrolu nad prístupom k takémuto rozmiestnenému materiálu, jeho používaním a nakladaním s ním a budú mať neobmedzené právo kedykoľvek takýto rozmiestnený materiál vyviezť z územia Slovenskej republiky. Opravit na „3. Rozmiestnený materiál ozbrojených síl USA a zariadenia alebo ich časti určené na skladovanie takéhoto rozmiestneného materiálu budú využité výlučne na použitie ozbrojenými silami USA. Ozbrojené sily USA a urady Slovenskej Republiky budú mat kontrolu nad prístupom k takémuto rozmiestnenému materiálu. Ozbrojene sily USA ho mozu používat a nakladaním s ním.“ Prosime o preformulovanie clanku ako celku “ČLÁNOK 17 OSLOBODENIE OD DANE NA SÚKROMNÉ ÚČELY”, KDE ZIADAME ZMENU VOCI DPH, KDE NEBUDU OSLOBODENI, ALE DANE BUDU RIADNE PLATIT VZHLADOM NA SUKROMNE UCELY. Clanok 19 poprosime o vynatie “ Oslobodenia pri dovoze palív, tabakových výrobkov a alkoholických nápojov sa obmedzia množstevnými limitmi podľa vzájomnej dohody.” Nakolko zakony platia rovnako pre vsetkych a tato absurdita je protizakonna. Na jednej strane SR nemusi kontrolovat vsetko a na druhej chce oslobodzovat do miery, ktora nie je specifikovana. Vynat a prerobit cely clanok. Clanok 21 so znenim: “Ozbrojené sily USA môžu prevádzkovať a udržiavať vyššie uvedené činnosti v oblasti vojenskej služby priamo alebo prostredníctvom zmlúv s inými organizáciami. Slovenská republika na tieto činnosti v oblasti vojenskej služby nebude vyžadovať žiadnu licenciu, povolenie, inšpekčnú ani inú regulačnú kontrolu.” Pozadujeme zmenit na:’ Ozbrojené sily USA za stanovenych podmienok a prislusnych uradnych povoleni môžu prevádzkovať a udržiavať vyššie uvedené činnosti v oblasti vojenskej služby priamo alebo prostredníctvom zmlúv s inými slovenskymi organizáciami. Slovenská republika na tieto činnosti v oblasti vojenskej služby bude vyžadovať žiadnu licenciu, povolenie a riadnu inšpekčnú kontrolu.” Clanok 24 bod 1 ziada riadnu opravu a to, ze akakolvek pracovna sila musi mat pracovne povolenie. Bod 2 rovnakeho clanku zmena v texte: “Mzdy a platy, výhody, doplnkové platby a zvýšenia týchto platieb musia byť v súlade so zákonmi a predpismi SLovenskej Republiky”.Dalej zmena” “. Zamestnávanie miestnych civilných zamestnancov ozbrojenými silami USA ukladá ozbrojeným silám USA povinnosti v súvislosti so slovenskými zákonmi o sociálnom zabezpečení. Clanok 25 bod 2 ziadame vybrat zo zmluvy nakolko sa nemozu ponukat rovnake podmienky miestnym ozbrojenym silam nasej krajiny pre cudzie zlozky, ci inonarodne institucie. Clanok 26 postavenie dodavatelov. Dodavatelia musia splnat nase zakony, maju rovnaku danovu a inu povinnost ako podobne subjekty na Slovensku. Slovenska Republika nie je danovy raj, ze by nespecifikovanych dodavatelov, ich cinnost, tovar, ci sluzby vynala z danoveho a zakonneho system. Bod 26 poprosime prerobit v sulade so slovenskymi zakonmi a zaujmami SR. Clanok 29 bod 3: “ 3. Spory a iné otázky, ktoré podliehajú konzultáciám v zmysle tejto Dohody, sa nepredložia žiadnemu vnútroštátnemu súdu ani žiadnemu medzinárodnému súdu, tribunálu alebo podobnému orgánu, ani žiadnej inej tretej strane.” Poprosime vynat nakolko je protiustavne a protzakonne viest dohodu pri moznom poruseni zakona o jeho ignoracii. Clanok 30, dohoda nemoze nadobudnut platnost diplomaticku cestou, ale ratifikaciou, kde kazda z prislusnych stran pisomne a podpisom potvrdi suhlas s jej znenim (zivotne prostredie, financna sprava, ministerstvo hospodarstva a ine v suvise). Dohodu poprosime doplnit aj v anglickom jazyku. Pri dohode poprosime doplnit aj vecny uzitok pre SLovensku republiku. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke prednosti bode 3. navrhujeme doplniť zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Oslobodenia od dane vyplývajúce zo zmluvy sa vzťahujú aj na daň z poistenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke prednosti bode 3. v citácií zákona č. 278/1993 Z. z. navrhujeme za slovo „zákon“ vložiť slová „Národnej rady Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) . V doložke prednosti bode 3. navrhujeme vypustiť slová „zákon č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu“, keďže čl. I zákona č. 105/2004 Z. z. bol zrušený zákonom č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V bode 10. Poznámky doložky vybraných vplyvov žiadame uviesť, že prípadné výdavky, ktoré vyplynú z prijatia dohody budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly Ministerstva obrany SR na príslušný rozpočtový rok, bez zvýšených finančných požiadaviek na štátny rozpočet. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) USA a NATO presúvajú armádne zoskupenia a zbraňové systémy na Ukrajinu, SR,Poľsko , Česko, Nemecko a podobne ako Hitler za II.sv. vojny a pod zámienkou chcú vyvolať vojnový konflikt, pričom slovanské štáty majú poskytnúť svoje územia, aby prípadný ozbrojený konflikt sa odohral na týchto územiach, ďaleko od územia USA, takže najväčšie straty na životoch a škody, devastácia územia s možnosťou zamorenia by dopadla na tieto štáty. My nepotrebujeme takúto dohodu s USA o obrane, lebo zo strany RF nám nehrozý vojenský útok, ale hrozý nám obranná reakcia RF v prípade ozbrojeného útoku zo strany USA a NATO, ktorí sústavne eskalujú napätie v prihraničných oblastiach s RF. Treba stiahnuť návrh takejto dohody a lokaja Naďa za zradu národných a štátnych záujmov inak vlastizradu posadiť do basy! Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Zjednotení za mier (Zjednotení za mier) Hromadná pripomienka občianskeho združenia Zjednotení za mier k Návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických (materiál č. LP/2021/786, rezortné číslo SEOP-118-8/2021OdMV), ktorý bol na medzirezortné pripomienkové konanie (portál SLOV-LEX) predložený Ministerstvom obrany SR dňa 14. 12. 2021. Autor: občianske združenie Zjednotení za mier Pripomienka k: Návrhu dohody ako celku Dátum vytvorenia: 28. 12. 2021 Počet podporovateľov: bude známy po ukončení hromadnej pripomienky na stránke www.mojapeticia.sk Zapracovanie pripomienky posilní zvrchovanosť, zvýši bezpečnosť Slovenskej republiky a odstráni diskrimináciu občanov SR voči subjektom uvádzaným v dohode. V tejto hromadnej pripomienke preto navrhujeme: 1. Odmietnuť návrh dohody v celom rozsahu pre rozpor s Ústavou SR a záujmami Slovenskej republiky. 2. Vytvoriť systém riešenia sporov, ktorý bude chrániť záujmy SR 3. Výslovný zákaz dovozu, rozmiestnenia, prechovávania a skladovania jadrových zbraní na území SR 4. Obmedzenie aktov vojnového násilia s využitím územia SR. 5. Vytvoriť systém spoločnej kontroly 6. Vytvoriť pravidlá na ochranu verejného zdravia na území SR 7. Zachovať právomoci slovenských orgánov činných v trestnom konaní V prípade prijatia návrhu č. 1 považujeme ostatné návrhy za bezpredmetné. Pripomienky k jednotlivým bodom návrhu: 1. Odmietnuť návrh dohody v celom rozsahu pre rozpor s Ústavou SR a záujmami Slovenskej republiky. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Dohoda ohrozuje zákonom chránené záujmy, vrátane ústavných hodnôt. Nedostatkom dohody je malý ohľad na princíp zvrchovanosti podľa čl. 1 Ústavy SR. Zvrchovanosť patrí k sporným a diskutovaným pojmom v právnych a filozofických rozpravách a tento pojem nie je dodnes jednoznačne vymedzený. Pod zvrchovanosťou štátu sa zvyčajne chápe nezávislosť štátnej moci na akejkoľvek inej moci, tak v oblasti medzinárodných vzťahov, ako aj v oblasti vnútorných vzťahov. Nedostatkom navrhovanej dohody je to, že SR umožňuje americkým subjektom vyňatie z príslušnosti štátnych orgánov SR pri širokom spektre otázok. Takéto vyňatie síce existuje aj pri iných vzťahoch, napr. diplomatických, ide však o recipročné kroky. V ustanovení čl. 12, ods. 3 dohody sa uvádza: „Slovenská republika... uplatňuje svoju suverénnu diskrečnú právomoc vzdať sa svojho prednostného práva na výkon trestnej právomoci podľa článku VII odseku 3 písm. c) NATO SOFA.“ SR sa tým vzdáva práv, ktoré tvoria tradičnú súčasť suverénnych práv štátu a ktoré dokonca aj dohoda NATO SOFA priznáva členským štátom. Pokiaľ ide o vzdanie sa trestnej právomoci zo strany SR v prospech iného subjektu, je potrebné vnímať to z hľadiska ochrany práv občanov SR. Trestné právo je dôležitým nástrojom presadzovania ich práv. Vzhľadom na vzdávanie sa práv štátnymi orgánmi SR treba skúmať ústavné limity takýchto krokov. Pripomíname, že pred vstupom SR do EÚ a NATO sa novelizoval čl. 7 Ústavy SR ústavným zákonom č. 90/2001 Z.z. Ústavodarca si uvedomoval, že je potrebné vytvoriť ústavný základ na vzdanie sa a prenos práv, ktoré tvoria súčasť tradičného vymedzenia suverenity, na iné subjekty. Ústavodarca to umožnil, keď v čl. 7 ods. 2 použil formuláciu „Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou... alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv...“. V prípade dohody o obrannej spolupráci podobná ústavná formulácia vytvorená nebola. Z hľadiska výkonu suverenity SR je dôležitý princíp zvrchovanej rovnosti štátov, ktorý sa výslovne uvádza v čl. 2 Charty OSN a tvorí hlavný definičný rámec pre otázky suverenity v medzinárodnom práve. Princíp suverenity sa zakladá na rovnoprávnosti štátov v rámci medzinárodného systému. Suverénne štáty by mali navzájom rešpektovať svoju rovnocennosť, pokiaľ ide o ich zahraničné vzťahy, a to bez ohľadu na ich skutočnú moc, veľkosť a ústavu, a vzájomne uznávať, že si môžu samostatne riadiť záležitosti v rámci vlastného územia. Táto zvrchovaná rovnosť je zakotvená aj v dohode NATO SOFA, ktorá nepriznáva jednostranné výhody jednému štátu pred iným, ale vytvára systém rovnosti v právach. Naopak, dohoda o obrannej spolupráci medzi vládou SR a vládou USA je z hľadiska práv a povinností veľmi asymetrická a slovenskí vojaci či závislé osoby na území USA podobné výhody mať nebudú. Pokiaľ ide o rozdelenie výhod a nevýhod, práva sú v dohode priznávané prevažne americkej strane, zatiaľ čo povinnosti prevažne slovenskej strane. Zásadné výhrady je potrebné vzniesť voči obsahu čl. 3 návrhu dohody, ktorý upravuje prístup k dohodnutým zariadeniam a priestorom a ich využívanie. Okrem jednostranného a pre občanom SR absolútne nevýhodného záväzku sprístupnenia verejných pozemkov a zariadení (vrátane ciest, prístavov a letísk), ktoré nie sú súčasťou dohodnutého zariadenia a priestoru, vrátane tých, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou Slovenska, miestnych samosprávnych krajov alebo miestnych samospráv a tiež súkromných pozemkov a zariadení (vrátane ciest, prístavov a letísk) na použitie na podporu ozbrojených síl USA, a to bez akýchkoľvek nákladov ozbrojených síl USA a dodávateľov USA, predstavuje závažný zásah do štátnej suverenity, keďže prezentuje podriadenosť vôli a záujmom iného štátu, a to dokonca výlučne na náklady daňovníkov Slovenskej republiky, bez akejkoľvek vzájomnosti a podmienenosti práv a povinností. Paradoxne, dohoda je asymetrická aj v oblasti bezpečnosti a prináša záväzky pre SR. Podľa čl. 6, ods. 1: „Slovensko prijme opatrenia potrebné na zaistenie ochrany, bezpečnosti a zabezpečenia ozbrojených síl USA, dodávateľov USA, závislých osôb a rozmiestneného materiálu a na ochranu a zabezpečenie úradných informácií USA...“ Tento záväzok môže predstavovať bezpečnostné riziko, najmä keby USA vstúpili do vojnového konfliktu so štátom, ktorý by vojenskú prítomnosť USA v SR vnímal ako hrozbu. Uvedená možnosť veľmi poškodzuje bezpečnosť SR. Naopak, USA v dohode neprijímajú žiadny ďalší záväzok ochrany nášho územia. V nepravdepodobnom, ale možnom prípade, ak by sa členstvo SR v NATO skončilo alebo by organizácia zanikla, vojenská prítomnosť USA na Slovensku by zostala zachovaná vďaka tejto dohode, avšak záväzok USA na ochranu SR by nevznikol. Aj v tom spočíva nevýhodnosť dohody. Téma zvrchovanosti sa však musí riešiť nielen v normatívnej, ale aj vo faktickej rovine. Dohoda pojem zvrchovanosť opakovane deklaruje, jej faktickú vynútiteľnosť však komplikuje. Ak k zvrchovanosti patrí možnosť „vzdať sa práv“, tak ako ju formuloval čl. 12 dohody o obrannej spolupráci, je dôležitá aj možnosť efektívneho, nie iba formálneho znovunadobudnutia týchto práv. Nemožno vylúčiť, že téma späťvzatia práv alebo výpovede dohody zo strany SR sa stane predmetom sporov, a preto je potrebný procesný systém, ktorý umožní SR, aby sa obrátila na medzinárodný súdny orgán či tretiu stranu – to súčasný návrh vylučuje v čl. 29 ods. 3. Vzhľadom na to, že SR sa ocitá voči USA v slabšom postavení, je možnosť riešenia sporov na nad rámec vzájomných konzultácií pre SR dôležitý. 2. Vytvoriť systém riešenia sporov, ktorý bude chrániť záujmy SR V čl. 29 navrhujeme vypustiť ustanovenie ods. 3: „Spory a iné otázky, ktoré podliehajú konzultáciám v zmysle tejto Dohody, sa nepredložia žiadnemu vnútroštátnemu súdu ani žiadnemu medzinárodnému súdu, tribunálu alebo podobnému orgánu, ani žiadnej inej tretej strane.“ Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Pri aplikácii dohody existuje vážne riziko rôznej interpretácie práv a povinností, a preto nemožno vylúčiť, že medzi SR a USA príde k sporom. Na vyriešenie niektorých sporov nemusia stačiť konzultácie podľa čl. 29 ods. 2 dohody, a preto treba zachovať aj inú možnosť. Keďže SR je očividne slabšou stranou a nedokáže presadiť svoje práva donútením, mala by si zachovať možnosť obrátiť sa na medzinárodný orgán. Tvorcovia dohody vychádzajú z odvážneho predpokladu, že Bratislava sa nikdy nedostane do sporu s Washingtonom, na ktorý konzultácie stačiť nebudú. 3. Výslovný zákaz dovozu, rozmiestnenia, prechovávania a skladovania jadrových zbraní na území SR V čl. 4 navrhujeme doplniť ods. 5: „Strany uznávajú, že na území Slovenskej republiky možno využívať jadrovú energiu len na mierové účely. Akýkoľvek dovoz, rozmiestnenie, prechovávanie a skladovanie jadrových zbraní na území Slovenskej republiky sa zakazuje.“ V čl. 25 navrhujeme v ods. 1 nahradiť vetu: „Ozbrojené sily USA môžu uzavrieť zmluvu na dodanie akéhokoľvek materiálu....“ touto vetou: „Ozbrojené sily USA môžu uzavrieť zmluvu na dodanie materiálu, ktorý dohoda nezakazuje,...“ Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Ide o ustanovenia, ktoré majú za cieľ vylúčiť riziko dovozu, rozmiestnenia, prechovávania a skladovania jadrových zbraní na území SR. Využívanie jadrovej energie len na mierové účely je aj princípom atómového zákona, platného v SR. Vzhľadom na to, že štátne orgány ubezpečujú občanov, že jadrové zbrane v SR umiestnené nebudú, ide o formálne potvrdenie ich ústneho záväzku. Ide aj o to, aby sa sľub nerozmiestnenia jadrových zbraní stal vynútiteľným. 4. Obmedzenie aktov vojnového násilia s využitím územia SR Do čl. 6 navrhujeme doplniť nový ods. 3: „Ozbrojené sily USA nebudú využívať územie Slovenskej republiky na vykonávanie alebo podporu aktov vojnového násilia okrem prípadu, keď Slovenská republika vypovie vojnu podľa čl. 102 ods. 1 písm. l) Ústavy SR a udelí súhlas na vykonávanie takýchto aktov. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Vzhľadom na ubezpečovanie štátnych orgánov, že všetky akcie Ozbrojených síl USA budú prebiehať s vedomím Slovenskej republiky, je toto ustanovenie písomným potvrdením ich záväzku. Formálne zakotvenie je potrebné, aby SR nebola zatiahnutá do vojny, ktorú nevyhlásila a aby sa nestala účastníkom agresie poskytovaním svojho územia na takéto akcie. 5. Vytvoriť systém spoločnej kontroly Do čl. 29 doplniť nový ods. 4 (v prípade akceptácie pripomienky č. 2 pôjde o ods. 3): „Výkonní zástupcovia Strán vytvárajú Spoločnú komisiu Slovenskej republiky a Spojených štátov na účely kontroly dodržiavania záväzkov z tejto dohody (ďalej len „komisia“). Komisiu tvoria traja členovia menovaní výkonným zástupcom Slovenskej republiky a traja členovia menovaní výkonným zástupcom Spojených štátov. Zmluvné strany poskytujú komisii súčinnosť pri plnení jej úloh. Podrobností upraví štatút komisie. V prípade rozporov postupuje komisia podľa čl. 29 ods. 2 dohody.“ V záujme predchádzania sporov medzi zmluvnými stranami je potrebná transparentnosť a systém kontroly dodržiavania zmluvných záväzkov. Komisia by mala mať vlastný štatút a systém pravidiel mlčanlivosti. 6. Vytvoriť pravidlá na ochranu verejného zdravia na území SR V čl. 7 navrhujeme nový odsek 5: „V záujme ochrany verejného zdravia môžu štátne orgány Slovenskej republiky obmedziť vstup príslušníkov Ozbrojených síl Spojených štátov, ich závislých osôb a dodávateľov na územie Slovenskej republiky, ako aj obmedziť slobodu ich pohybu mimo dohodnutých zariadení a priestorov na tomto území.“ V čl. 11 navrhujeme nový odsek 5: „V záujme ochrany verejného zdravia môžu štátne orgány Slovenskej republiky obmedziť pohyb lietadiel, plavidiel a vozidiel prevádzkovaných ozbrojenými silami USA na území Slovenskej republiky.“ V čl. 21 ods. 1 navrhujeme na koniec vety „Slovenská republika na tieto činnosti v oblasti vojenskej služby nebude vyžadovať žiadnu licenciu, povolenie, inšpekčnú ani inú regulačnú kontrolu“, zaradiť slová: „... s výnimkou inšpekčnej a regulačnej kontroly za účelom ochrany verejného zdravia v čase mimoriadnej situácie.“ Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu Covid-19 je potrebné reagovať túto hrozbu aj v dohode o obrannej spolupráci. Pri cezhraničnom pohybe osôb hrozí zvýšené riziko prenosu choroby, zvlášť, keď ide o osoby prichádzajúce z rizikových regiónov. Na toto riziko treba reagovať bez prieťahov, a preto je dôležité, aby mohli štátne orgány reagovať podobne rýchlo ako v prípade slovenských občanov. Dané ustanovenie je dôležité aj kvôli nediskriminácii slovenských občanov pri ochrane verejného zdravia. 7. Zachovať právomoci slovenských orgánov činných v trestnom konaní V čl. 12 vypustiť súčasné ustanovenia a nahradiť ich novými ustanoveniami. Odsek 1: „Vysoké strany uznávajú osobitnú dôležitosť disciplinárnej kontroly ozbrojených síl. Slovenská republika uplatňuje svoju trestnú právomoc v súlade s ustanoveniami NATO SOFA, najmä článku VII ods. 3 písm. c).“ Odsek 2: „Generálny prokurátor Slovenskej republiky môže upustiť od trestného konania z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ak ide o konanie, ktoré má pre Ozbrojené sily USA osobitný význam.“ Splnomocnenými zástupcami pri prerokovaní pripomienok v rozporovom konaní sú Eduard Chmelár, Branislav Fábry a Iveta Kompišová. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Som zásadne proti zmluve!.....proti zmluve, ktoré je proti záujmom Slovenska, nevyvážená, zvýhodňuje stranu NATO, čo vlastne USA...ale NATO je viac štátom nielen USA?..... Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujem okamžite ukončiť predmetnú iniciatívu a stiahnuť pripomienkovaný návrh na uzavretie "Dohody o spolupráci ...", nakoľko je nedôvodný, jednostranne nevyvážený a mohol by byť interpretovaný ako vlastizradný pokus o rozmiestnenie cudzích vojsk na území SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi doplniť v Doložke vybraných vplyvov v časti 8. Preskúmanie účelnosti – konkrétnu časovú lehotu (rok) a kritériá. Odôvodnenie: V zmysle aktualizovanej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, účinnej od 1.6.2021. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail