LP/2021/720 Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 až 2024

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K bodu II. Návrh opatrení akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám (1. Všeobecné úlohy) k úlohe B.8 – Účinné vymáhanie princípov štátnej služby a Etického kódexu štátneho zamestnanca, popis úlohy: „Novelizácia zákona o štátnej službe a doplnenie ustanovenia o priznaní právnej subjektivity a s tým súvisiacich kompetencií. Vo veciach ktoré sa týkajú porušení princípov štátnej služby alebo porušení Etického kódexu štátneho zamestnanca priznať Rade rozhodovaciu právomoc a možnosť ukladať nápravné opatrenia, ktoré budú pre relevantný služobný úrad záväzné“, uplatňujeme zásadnú pripomienku: Nesúhlasíme s formuláciou znenia úlohy B.8 a žiadame jej vypustenie. Odôvodnenie: Zásadne nesúhlasíme so znením návrhu opatrenia k úlohe B.8, ktorý spočíva v priznaní právnej subjektivity a s tým súvisiacich kompetencií Rady pre štátnu službu, ktoré zahŕňajú rozhodovaciu právomoc a možnosť ukladať nápravné opatrenia. Uvedený návrh opatrenia nebol konzultovaný s gestorom právnej úpravy štátnozamestnaneckých vzťahov a zároveň ústredným orgánom štátnej správy pre štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorým je Úrad vlády Slovenskej republiky. Rada pre štátnu službu bola zriadená zákonom č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), má postavenie nezávislého, koordinačného a monitorovacieho orgánu a bola zriadená na ochranu princípov štátnej služby. Nie je právnickou osobou a nemá právnu subjektivitu. Technické, personálne a finančné podmienky vykonávania činnosti Rady pre štátnu službu zabezpečuje Úrad vlády Slovenskej republiky. Návrh na priznanie právnej subjektivity a s tým súvisiacich kompetencií nie je žiadnym spôsobom v predloženom návrhu odôvodnený. Z navrhovaného znenia nie je zrejmé , aký je zámer tejto úpravy, navrhovaná právna úprava sa javí ako nadbytočná aj vo vzťahu ku kompetenciám a kontrolnej činnosti Úradu vlády SR, nakoľko kontrolu dodržiavania zákona o štátnej službe, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a služobných predpisov vykonáva v každom služobnom úrade okrem služobného úradu, ktorým je kancelária národnej rady, Úrad vlády SR. V tejto súvislosti je nutné poukázať aj na výrazný dopad na štátny rozpočet a verejné financie v prípade, ak by sa menilo právne postavenie Rady pre štátnu službu a jej kompetencie. Z uvedeného dôvodu žiadame o vypustenie úlohy B.8 v predloženom návrhu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k Doložke vplyvov a Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy: Pri uvádzaní skutočnosti v Doložke vplyvov aj v Analýze, že „ak sa vyskytnú prípadné náklady spojené s implementáciou opatrení, budú opätovne predložené na schválenie vláde SR“, žiadame spresniť postup a spôsob. Odôvodnenie: V Doložke vplyvov ako aj v Analýze sa toto tvrdenie uvádza, pričom nie je z neho jasný postup, ako sa to bude vykonávať, či samostatne alebo spoločne sa bude predkladať implementácia opatrení na schválenie vláde SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k Doložke vplyvov a Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy: Žiadame spresniť a vyjasniť financovanie celého akčného plánu. Odôvodnenie: Z textu v poznámke v Doložke vplyvov vyplýva, že financovanie je zabezpečené zo „Zámeru národného projektu OP EVS, či z rozpočtových kapitol jednotlivých dotknutých subjektov“. Zámer národného projektu predpokladá financovanie len do r. 2023 a uvažuje s udržateľnosťou projektu ešte 6 mesiacov v r. 2024, avšak rok 2024 už nie je cez národný projekt financovaný a v návrhu rozpočtu pre rok 2024 sa s predmetným výdavkom kapitoly neuvažovalo. Rovnako tak rozpočtové prostriedky uvádzané v Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, uvažujú so 6 mesačným uzatváraním projektu po jeho ukončení v roku 2023, na čo však financie z Národného projektu nie sú kalkulované. Preto požadujeme, aby v tabuľke 2.1. boli finančné prostriedky na rok 2024 uvedené v riadku „Rozpočtovo nekrytý vplyv/úspora“. Predkladateľ v Analýze vplyvov v bode 2.2.4. uvádza, že „nevie v tejto situácii odhadnúť počet zamestnancov na zriadenie nového útvaru pre hybridné hrozby a iných vzniknutých rezortných útvarov“. Toto tvrdenie odporuje vyčíslovaniu počtu zamestnancov v Analýze vplyvov (príloha č. 2), kde predkladateľ uvádza presné počty zamestnancov pre jednotlivé ministerstvá a OÚOŠS. Pre ÚV SR je uvedený v prílohe č. 2 počet zamestnancov na roky 2022-2024 na 11 zamestnancov, pričom ÚV SR v Národnom projekte s počtom 11 zamestnancov na rok 2024 nepočíta. Upozorňujeme, že národný projekt zdôrazňuje po ukončení projektu v roku 2024 udržateľnosť činností, nie pracovných pozícií v pôvodnom počte. V Analýze vplyvov, v prílohe 2 (tabuľka 4) navrhujeme výdavky rozdeliť podľa položiek ekonomickej klasifikácie. V Analýze vplyvov, v prílohe 2 (tabuľky 5a – 5d) navrhujeme Osobné výdavky celkom rozdeliť na kategórie 610 a 620. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 4. Budovanie odolnosti obyvateľstva, kód úlohy C.11: Žiadame úlohu C.11 vypustiť. Odôvodnenie: Úloha je určená novo zriaďovanému Výboru BR SR, ktorý ešte nie je zriadený a nevieme presné kompetencie Výboru BR SR, ktoré by mal ustanoviť zákon č. 110/2004 Z.z. Zároveň termín splnenia úlohy je stanovený na 31.12.2022, pričom Výbor BR SR, ktorý má byť gestorom predmetnej úlohy má vzniknúť do novembra 2022. Ide o hraničný termín. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka: Odporúčame zjednotiť terminológiu, zaviesť správne skratky v zmysle legislatívno-technických pravidiel, usporiadať správne chronologicky kód úloh, chronologicky a najmä logicky usporiadať časové horizonty realizácie úloh a určiť jednoznačne jedného gestora pri niektorých úlohách a vymedziť súčinnostné subjekty. Odôvodnenie: V celom materiáli je množstvo legislatívno-technických, formálnych, gramatických ako aj štylistických chýb. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 3. Strategická komunikácia a dezinformácie, kód úlohy B.6: Pri úlohe B.6 žiadame o úpravu zodpovedného subjektu za úlohu ohľadom strategickej komunikácie len na ÚV SR. Odôvodnenie: Výhľadovo má ÚV SR ambíciu stať sa gestorom strategickej komunikácie z tohto dôvodu považujeme za logické, aby uvedený dokument vznikol v gescii ÚV SR. Zároveň upozorňujeme aj na to, že na druhom mieste pri zodpovednom subjekte je ÚV SR, pričom je uvádzané aj v súčinnostnom subjekte, čo považujeme za duplicitné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 5. Ochrana volebných procesov, kód úlohy D.2: Žiadame vypustiť gestorstvo ÚV SR (KBR) pri zodpovednom subjekte, prípadne premiestniť ÚV SR(KBR) do súčinnostného subjektu. Odôvodnenie: Nie je žiadny dôvod, aby ÚV SR bolo zodpovedným subjektom za plnenie danej úlohy. Súčinnosť je možné poskytovať, ale z kompetencií ÚV SR(KBR) nevyplýva riešenie problematiky Štátnej volebnej komisie. Naopak sa domnievame, že by malo byť zodpovedným subjektom aj MV SR, do ktorého gescie uvedená problematika spadá. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 4. Budovanie odolnosti obyvateľstva, kód úlohy C.1 : Odporúčame v úlohe C.1 prehodnotiť termín splnenia úlohy, pretože podľa popisu úlohy sa dáva úloha Výboru BR SR, ktorý však podľa časového horizontu realizácie ešte nebude existovať. Odôvodnenie: Nie je možné predložiť koncepciu na prerokovanie Výboru BR SR, tak ako sa uvádza v popise úlohy do 31.12.2022, keď samotný Výbor BR SR má ešte len vzniknúť do 9 mesiacov po schválení akčného plánu, čo by bol pravdepodobne november 2022. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 3. Strategická komunikácia a dezinformácie, kód úlohy B.5 a B.6: Žiadame princípy a postupy strategickej komunikácie zadefinovať až v Koncepcii strategickej komunikácie, ktorá sa má vytvoriť podľa úlohy B.6. Z uvedeného dôvodu žiadame upraviť termíny/časový horizont realizácie úloh. Odôvodnenie: Z úlohy B.5 vyplýva, že doplnenie princípov a postupov strategickej komunikácie do organizačných poriadkov má byť do 30.6.2022, pričom samotná Koncepcia strategickej komunikácie SR, ktorá pravdepodobne bude nastavovať princípy a postupy strategickej komunikácie má byť realizovaná časovo až do 31.12.2022. Nemôžeme predsa nastavovať organizačné poriadky bez toho, aby bolo niekde jasne zadefinované, čo sú princípy a postupy strategickej komunikácie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 4. Budovanie odolnosti obyvateľstva, kód úlohy C.12, str. 14, 15: Odporúčame upraviť kód úlohy na C.18. Žiadame upraviť popis úlohy a zmeniť tiež termín realizácie. Odôvodnenie: Podľa popisu úlohy, predpokladáme, že má predkladateľ na mysli „vytvorením osobitnej kapitoly pre komplexné hodnotenie hybridných hrozieb“, zmenu Metodiky vypracúvania správy o bezpečnosti SR, ktorá bola novelizovaná v roku 2019. Časový horizont realizácie úlohy je potrebné zmeniť, vzhľadom k tomu, že k úprave Metodiky vypracúvania správy o bezpečnosti SR môže dôjsť až po schválení relevantných dokumentov v oblasti hybridných hrozieb a strategickej komunikácie, ktorých vytvorenie predpokladá aj samotný akčný plán. Až schválením týchto strategických a koncepčných dokumentov, ktoré vychádzajú z akčného plánu, môžu vyplynúť nové skutočnosti, ktoré budú viesť k potrebe úpravy metodiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 3. Strategická komunikácia a dezinformácie, kód úlohy B.11: Žiadame úlohu B.11 vypustiť z predmetného akčného plánu z dôvodu duplicity a irelevantnosti. Odôvodnenie: Úloha vypracovania Koordinovaného mechanizmu odolnosti SR voči informačným operáciám je už raz uložená v uznesení vlády SR k Akčnému plánu digitálnej transformácie na roky 2019 – 2022. Uvedená úloha je v plnení a preto považujeme za zbytočné zavádzať v tomto akčnom pláne úlohu aktualizácie, do 9 mesiacov po jeho schválení, pre materiál, ktorý samotný ešte nie je schválený. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 4. Budovanie odolnosti obyvateľstva, kód úlohy C.9: Odporúčame spresniť súčinnostný subjekt ako aj to o aké spôsobilosti pôjde. Pokiaľ budú uvedené spôsobilosti vyžadovať navýšenie rozpočtu nad úroveň Akčného plánu, odporúčame vyjasniť, akým spôsobom budú tieto aktivity kryté. Odôvodnenie: Predkladateľ by mal v súčinnostnom subjekte spresniť o aký výbor ide. Ak má na mysli novo zriaďovaný Výbor BR SR, tak odporúčame zaviesť správne a jednotne používanú skratku a je zároveň otázne ako bude subjekt súčinnostný v termíne „priebežne“, keď ešte nebude zriadený. Monitorovacia skupina má fungovať kratšie, relevantný by mal byť iba Výbor BR SR a vôbec nie je zrejmé z popisu úlohy o aké spôsobilosti pôjde a aké ďalšie skutočnosti v podobe financovania s tým budú súvisieť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 3. Strategická komunikácia a dezinformácie, kód úlohy B.2: Žiadame vypustiť úlohu B.2. Odôvodnenie: Ide o internú záležitosť každého dotknutého subjektu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 2. Systémové opatrenia, kód úlohy A.7: Odporúčame v názve úlohy nahradiť slovo „indikátorov“ slovom „udalostí“. Odôvodnenie: Uvedené odporúčame upraviť z dôvodu terminologickej správnosti pojmov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 2. Systémové opatrenia, kód úlohy A.6: Pri úlohe A.6 žiadame vyjasniť akému výboru chce predkladateľ uložiť úlohu. Odôvodnenie: Pri zodpovednom subjekte za úlohu B.6 totiž nie je zrejmé akému výboru je uložená úloha, vzhľadom k tomu, že Výbor pre obranu a bezpečnosť je Výborom Národnej rady SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 2. Systémové opatrenia, kód úlohy A.5: Úroveň bezpečnostnej previerky zamestnancov zapojených do boja proti hybridným hrozbám by mala byť určená centrálne. Odôvodnenie: Dôvodom centrálneho určenia úrovne bezpečnostnej previerky zamestnancov je možnosť jednotnej výmeny informácií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 3. Strategická komunikácia a dezinformácie, str. 10 a 11: Žiadame odstrániť text, ktorým sa konštatuje, že Úrad vlády SR bude národným koordinátorom pre strategickú komunikáciu a nadrezortným koordinačným orgánom (v oblasti Stratcom-u). Odôvodnenie: Uvedené nebolo dostatočne komunikované s Úradom vlády SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 2. Systémové opatrenia, kód úlohy A.3: Žiadame vypustiť úlohu A.3. Odôvodnenie: Samotný vlastný materiál nepoukazuje na dôvod prehodnocovania znenia Koncepcie pre boj SR proti hybridným hrozbám. Koncepcia jasne nastavila postupy a pravidlá, na ktoré sa v konečnom dôsledku odvoláva aj tento materiál. V úlohe A.3 je zároveň nereálny termín plnenia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 2. Systémové opatrenia, kód úlohy A.1: Odporúčame doplniť konkrétny výstup z úlohy A.1 ako aj subjekt, ktorý uvedený výstup následne schváli. Odôvodnenie: Z úlohy A.1 nie je jednoznačne jasné, čo bude výstupom vytvorenia normatívneho definičného rámca pre hybridné hrozby a akému schvaľovaciemu procesu to bude podrobené ako aj to pre ktorú pracovnú skupinu to bude mať odporúčací charakter. Bude to relevantné aj pre Výbor BR SR ? V súčinnostných subjektoch je tiež nadbytočné uvádzať samostatne ÚV (KBR) vzhľadom k tomu, že ÚV SR je zahrnuté pod zástupcami ÚOŠS, pretože ÚV SR je ostatným ústredným orgánom štátnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 2. Systémové opatrenia, kód úlohy A.4: Žiadame zmeniť zodpovedný subjekt za predmetnú úlohu. Odôvodnenie: Z úvodných strán akčného plánu na str. 4 ods. 3 a ods. 5 písm. b) je doslovne uvádzané, že NBAC je centrálnym, dedikovaným, národným koordinátorom boja proti hybridným hrozbám ako aj to, že agenda boja proti hybridným hrozbám bude sústredená v NBAC. Podľa znenia textu zo strany 8 (2. Systémové opatrenia) vyplýva, že nový útvar na ÚV SR (pod KBR SR) bude zodpovedný za strategickú komunikáciu na Úrade vlády SR a za koordináciu strategickej komunikácie vlády SR a nie hybridných hrozieb ako celku. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 2. Systémové opatrenia, kód úlohy A.2: Odporúčame, aby podľa uvádzaného popisu úlohy bližšiu špecifikáciu analýzy nenavrhoval spracovateľovi Výbor BR SR, ale aby analýzu vypracovalo MV SR prípadne v spolupráci s ÚOŠS, pričom Výbor BR SR by analýzu iba schvaľoval. Odôvodnenie: Výbor BR SR sa má zriadiť do 9 mesiacov po schválení akčného plánu, z toho vyplýva, že Výbor BR SR pravdepodobne ešte nebude zriadený. Vzhľadom k tomu, že schválenie akčného plánu podľa Doložky vplyvov je plánované na február 2022, z toho vyplýva, že Výbor BR SR by sa mal zriadiť do novembra 2022 (9 mesiacov po schválení). Úloha A.2 je do 31.12.2022, čo predstavuje veľmi hraničný termín k splneniu úlohy. Ďalšou premenou ovplyvňujúcou vypracovanie hĺbkovej analýzy sú bezpečnostné previerky členov Výboru BR SR. Je preto pravdepodobné, že nie všetci členovia sa budú môcť oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, pretože je predpoklad, že členovia nebudú mať ešte bezpečnostné previerky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 1. Všeobecné úlohy, kód úlohy Z.1 : Odporúčame, ak bude vysvetlená opodstatnenosť zriadenia Výboru BR SR pre hybridné hrozby, zmeniť zodpovedný subjekt za novelizáciu zákona č. 110/2004 Z. z. na MO SR. Odôvodnenie: Zákon č. 110/2004 Z. z. je v gescii Ministerstva obrany SR. ÚV SR (KBR) môže poskytnúť samozrejme súčinnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, Úvod, str. 4, druhý odsek: Odporúčame upraviť formuláciu druhej vety predmetného odseku, kde sa uvádza, že „práca SITCEN-u prebieha najmä v utajovanom režime“. Odôvodnenie: Ak predkladateľ má na mysli, že práca Situačného centra SR prebieha „najmä“ v utajovanom režime, tak uvedené tvrdenie sa nezakladá na pravde, pretože utajovaný režim neprevažuje, je to v rozpore aj so Štatútom Situačného centra SR aj s Koncepciou boja SR proti hybridným hrozbám. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 1. Všeobecné úlohy, kód úlohy Z.2 a Z.3: Odporúčame úlohy Z.2 a Z.3 vypustiť, nakoľko ich považujeme za nadbytočné. Odôvodnenie: Čl. 8 ods. 8 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. ustanovuje, že rokovacie poriadky výborov schvaľuje vláda, z čoho je automaticky jasné, že pre nový Výbor BR SR je potrebné vytvorenie rokovacieho poriadku a jeho schválenie vládou SR. V rokovacích poriadkoch je možné zároveň podmieniť členstvo vo výbore držaním osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na určitý požadovaný stupeň. Z toho dôvodu sa domnievame, že nie je potrebné stanovovať k tomuto osobitne úlohy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 1. Všeobecné úlohy, kód úlohy Z.5: Žiadame úlohu Z.5 vypustiť z hľadiska jej nadbytočnosti. Odôvodnenie: Úlohu merateľných ukazovateľov považujeme za nadbytočnú záťaž a vytváranie ďalších úloh, ktoré sú už uvedené v materiáli. Samotné úlohy sú merateľné, kontrolovateľné ich plnenie a majú svojho gestora a termín. Zároveň môže byť problém zadefinovať merateľné ukazovatele pri niektorých úlohách ako napr. úloha Z.8, Z.9 alebo Z.10 atď. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, Úvod, str. 4., piaty odsek: Žiadame jasne určiť kto bude centrálnym prvkom riadenia hybridných hrozieb. Odôvodnenie: Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám ustanovuje, že NBAC plní funkciu kooperačného centra pre hybridné hrozby a nie koordinačného centra. Zároveň z textu vlastného materiálu akčného plánu možno odvodiť viacero subjektov, ktoré majú byť centrálny prvok riadenia hybridných hrozieb. Napríklad str. 4 piaty odsek písm. b) sa uvádza, že NBAC bude centrálnym, dedikovaným národným koordinátorom boja proti hybridným hrozbám. Z uvedeného vystáva otázka zdôvodnenia zriadenia stáleho pracovného Výboru BR SR pre hybridné hrozby a určenie jeho pôsobnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 1. Všeobecné úlohy, kód úlohy Z.8: Žiadame presne vyšpecifikovať z čoho budú jednotlivé úlohy financované, z akého zdrojového rámca. Zároveň žiadame vypustiť zo súčinnostných subjektov „Vláda SR“. Odôvodnenie: Navrhujeme ku každej úlohe doplniť zdroj finančného zabezpečenia jej splnenia. Zároveň žiadame vyjasniť, čo bude po skončení Národného projektu napr. rok 2024, na ktorý sa vzťahuje tento akčný plán a rovnako, že MV SR ako gestor Národného projektu chýba ako subjekt zodpovedný alebo súčinnostný pri tejto úlohe. Vláda SR je vrcholný orgán výkonnej moci, nie je to rezort, ktorý bude participovať na plnení úlohy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 1. Všeobecné úlohy, kód úlohy Z.6, Z.7: Odporúčame úlohy Z.6 a Z.7 zosúladiť do jednej úlohy, ide o veľmi podobné úlohy s chaotickými termínmi plnenia. Odôvodnenie: Považujeme úlohy Z.6 a Z.7 za duplicitné úlohy, kde sa má robiť odpočet a vypracovať by mal každý subjekt správu o plnení úloh z akčného plánu a zároveň sa má aj vypracovávať pravidelne ročná správa. Upozorňujeme, že ak má byť správa podľa úlohy Z.6 za predchádzajúci rok, nemôže byť schvaľovaná do konca toho roka, obvykle je to do marca nasledujúceho roka. Pri úlohe Z.6 by rovnako potom mal byť zodpovedný subjekt Výbor BR SR, kde je zodpovedný za činnosť predseda Výboru BR SR a ktorému by mali posielať správy poverení členovia Výboru BR SR. Poukazujeme aj na skutočnosť, že v úlohe Z.7 podľa popisu úlohy by správu mal predkladať Výbor BR SR na rokovanie BR SR, nie predsedovi vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu, II. časť, 1. Všeobecné úlohy, kód úlohy Z.4: V popise úlohy Z.4 odporúčame spresniť subjekt predsedu, vzhľadom k tomu, že z uvedeného nie je jasné, či ide o predsedu Výboru BR SR alebo predsedu Monitorovacej pracovnej skupiny pre implementáciu APHH. Zároveň odporúčame spresniť o aký a koho schválený štatút ide, pretože žiadny štatút k orgánom, ktoré sa majú ešte len zriadiť, nie je schválený resp. tento fakt neevidujeme. Rovnako odporúčame činnosť monitorovacej pracovnej skupiny ukončiť až po vymenovaní členov výboru. Odôvodnenie: Text úlohy umožňuje rozličný výklad. Nie je z textu jasné, predsedu čoho menuje minister obrany SR a zároveň na základe akého spomínaného schváleného štatútu k tomu má dôjsť. Či už ide o Výbor BR SR alebo monitorovaciu skupinu, oba subjekty ešte nie sú vytvorené, tak nemôže mať ani jeden z nich schválený štatút. Tým, že sa novelizuje zákon č. 110/2004 Z.z. a zriadi sa nový Výbor BR SR nie je zfunkčnená činnosť nového Výboru BR SR, k tomu môže dôjsť až po schválení Bezpečnostnou radou a vymenovaní predsedom BR SR zástupcov za rezorty, ktorí budú členmi Výboru BR SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) Vo vlastnom materiáli v bode 4. - Budovanie odolnosti obyvateľstva, žiadame do stĺpca „úlohy“ doplniť novú úlohu nasledovne: „Zúčastňovať sa, prezentovať a diskutovať s odbornou verejnosťou aktuálne výzvy a riešenia dopadov prvkov informačných operácií v kybernetickom priestore na pracovných stretnutiach, workshopoch, konferenciách a besedách pri okrúhlych stoloch“ Do stĺpca „zodpovedný subjekt“ žiadame doplniť: „NBÚ“ a do stĺpca „časový horizont realizácie“ žiadame doplniť: „priebežne“. Odôvodnenie: Úloha reflektuje potrebu vzdelávania spoločnosti v oblasti hybridného pôsobenia v kybernetickom priestore ako individuálnu aktivitu APHH. V zmysle Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 je jedným zo strategických cieľov aj definícia hrozby a predpoklad, že jej neriešenie môže spôsobiť vážne narušenie princípov bezpečnostného systému. Potenciál hrozby, ktorá vyplýva z dopadu prvkov informačných operácií na spoločnosť je aktuálne jeden z najviac identifikovateľných nástrojov hybridného pôsobenia a preto je potrebné vytvoriť prostredie otvorenej komunikácie a kontinuity pri budovaní kapacít v tejto oblasti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) Vo vlastnom materiáli v bode 4. - Budovanie odolnosti obyvateľstva, žiadame do stĺpca „úlohy“ doplniť novú úlohu nasledovne: „Vytvorenie konceptu a kampane pre zvyšovania bezpečnostného povedomia pri identifikácii nástrojov hybridného pôsobenia v kybernetickom priestore“ Do stĺpca „zodpovedný subjekt“ žiadame doplniť: „NBÚ“ a do „stĺpca časový horizont realizácie“ žiadame doplniť: „do 24 mesiacov po schválení APHH vládou SR“. Odôvodnenie: Úloha reflektuje potrebu vzdelávania spoločnosti v oblasti hybridného pôsobenia v kybernetickom priestore ako individuálnu aktivitu APHH. V zmysle Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 je jedným zo strategických cieľov aj vzdelaná verejnosť. Znamená to, že úloha, ktorá súvisí s digitálnou gramotnosťou spoločnosti, by mala byť previazaná aj s problematikou hybridného pôsobenia v kybernetickom priestore. Týmto sa ucelí ambícia materiálu pomenovať a adresovať adekvátny rámec krokov nevyhnutných na zlepšenie schopností spoločnosti reagovať na hybridné pôsobenie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) Vo vlastnom materiáli na strane 13 v bode 4. - Budovanie odolnosti obyvateľstva, úloha C. 3, odporúčame pridať Národný bezpečnostný úrad k súčinnostným subjektom. Odôvodnenie: NBÚ PHHD a NCKB SK-CERT majú vo svojich činnostiach budovanie povedomia a odolnosti voči prvkom informačných operácií v kybernetickom priestore, ktorý je veľmi často zneužívaný na hybridné pôsobenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) Vo vlastnom materiáli na strane 9 v bode 2. - Systémové opatrenia, úloha A.7, odporúčame zmeniť úpravu v stĺpci „zodpovedný subjekt“ na: „ÚOŠS podieľajúce sa na činnostiach v NBAC a všetky inštitúcie ŠS v rozsahu svojej pôsobnosti.“ Odôvodnenie: Týmto sa zabezpečí kontinuálny prechod procesu podávania hlásení pre IS NBAC inštitúciami, ktoré túto činnosť už vykonávajú ale aj pre ÚOŠS, ktoré už majú zriadené pracoviská/útvary pre hybridné hrozby a dezinformácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) Vo vlastnom materiáli na strane 11 v bode 3. - Strategická komunikácia a dezinformácie, úloha B. 5, odporúčame doplniť v texte úlohy a v zodpovedných subjektoch za slovo „ministerstvá“ text: „ÚOŠS“ Odôvodnenie: Opis textu APHH v bode 3. Strategická komunikácia a dezinformácie definuje činnosť nadrezortného koordinačného orgánu a vyzdvihuje efektivitu výmeny informácií medzi štátnymi zložkami a ÚOŠS. ÚOŠS nie sú len ministerstvá. Koncept prepojenosti podľa APHH nedefinuje len komunikáciu medzi ministerstvami a ÚV SR ale naprieč celým štátnym sektorom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) Vo vlastnom materiáli na strane 13 v bode 4. - Budovanie odolnosti obyvateľstva, úloha C. 1, odporúčame pridať Národný bezpečnostný úrad k súčinnostným subjektom. Odôvodnenie: Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „NBÚ“) ako UOŠS pre oblasť kybernetickej bezpečnosti má v činnostiach Pracoviska pre hybridné hrozby a dezinformácie (ďalej len „PHHD“) začlenenú túto aktivitu v kontexte budovania odolnosti verejnej správy proti hybridným hrozbám v kybernetickom priestore. NBÚ ako jeden z ÚOŠS sa taktiež podieľal na realizácii NP , ktorý cez jeho aktivity prezentoval a vzdelával verejnú správu a krízové štáby samospráv v rokoch 2019 – 2020 v oblasti hybridného pôsobenia a jeho dopadu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) 1.Všeobecná pripomienka: V predkladacej správe je uvedené, že akčný plán neukladá štátnym orgánov žiadne nové úlohy nad rámec právnej úpravy a medzinárodných záväzkov. Výdavky na realizáciu úloh z akčného plánu budú zabezpečené v rámci pridelených limitov výdavkov jednotlivých subjektov v príslušnom rozpočtovom roku. Ich presnú výšku nie je možné kvantifikovať, nakoľko závisia od mnohých premenných, ktoré v súčasnosti nie sú známe. Výdavky však budú zabezpečené v rámci pridelených limitov. Prípadné náklady, spojené so zabezpečením financovania úloh Akčného plánu, budú hradené prostredníctvom operačných programov fondov Európskeho spoločenstva, fondu obnovy a iných foriem financovania bez vplyvu na štátny rozpočet. Opatrenia s finančným vplyvom na štátny rozpočet budú opätovne predložené na schválenie vláde SR. V predkladacej správe je takisto uvedené, že predložený návrh akčného plánu nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Zároveň v doložke vybraných vplyvov je označený negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je rozpočtovo zabezpečený. V časti 10. Poznámky je uvedené, že financovanie je zabezpečené zo Zámeru národného projektu OP EVS, či z rozpočtových kapitol jednotlivých dotknutých subjektov. Ak sa však vyskytnú prípadné náklady spojené s implementáciu opatrení, budú opätovne predložené na schválenie vláde SR. Z analýzy vplyvov z tabuľky č. 1 vyplýva, že financovanie nie je zabezpečené v rozpočte. Zároveň v časti 2.1.1. Financovanie návrhu sa uvádza, že financovanie je zabezpečené z Národného projektu OP EVS v celkovej výške 10 859 025 eur v rokoch 2022 a 2023. Spresnenie údajov pre jednotlivé strany (MV SR, MO SR, ÚV SR, MZVEZ SR) bude možné až po rozpracovaní konkrétnych krokov akčného plánu. Predpokladá sa, že finančné krytie z Národného projektu OP EVS bude dostatočné na plnenie jednotlivých opatrení či z rozpočtových kapitol jednotlivých dotknutých subjektov. Ak sa však vyskytnú prípadné náklady spojené s implementáciu opatrení, budú opätovne predložené na schválenie vláde SR. Všetky výdavky uvedené v analýze vplyvov na rozpočet sú odhadom hornej hranice výdavkov, ktorý bude upresnený pred plnením jednotlivých úloh. Vo vlastnom materiáli v časti II. Návrh opatrení akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám je uvedená úloha B.5 „Doplnenie strategickej komunikácie do organizačného poriadku pre všetky ministerstvá a ÚV SR“ a úloha Z.8 „Financovanie úloh - zabezpečenie financovania úloh Akčného plánu aj prostredníctvom operačných programov fondov Európskeho spoločenstva, fondu obnovy a iných foriem financovania“ pre MIRRI SR, MO SR, ÚV SR (KBR), MZVEZ SR a vládu SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Žiadame, aby v roku 2024 udržateľnosť projektu bola zabezpečená v rámci limitov počtu zamestnancov a výdavkov rozpočtov dotknutých kapitol štátneho rozpočtu, bez dodatočného vplyvu na počet zamestnancov a limit výdavkov dotknutých kapitol štátneho rozpočtu v príslušnom roku. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V tabuľke č. 1 žiadame doplniť údaje o financovaní zabezpečenom v rozpočte dotknutých kapitol v jednotlivých rokoch (OP EVS za roky 2022 a 2023 a rozpočet dotknutých kapitol 2024). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V tabuľkách č. 5 podľa jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu žiadame doplniť údaj za priemerný mzdový výdavok v jednotlivých rokoch. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Podľa čestného vyhlásenia hlavného žiadateľa (MV SR) má byť v kapitole MV SR vytvorených 35 miest (žiadateľ) a pre Akadémiu PZ (partner) ďalšie 2 miesta, t. j. spolu 37 miest. V nadväznosti na uvedené žiadame upraviť v tabuľke č. 1 a č. 5 počet zamestnancov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K analýze vplyvov: V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy žiadame v tabuľke č. 4 a v tabuľkách č. 5 doplniť výdavky v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní za dotknuté kapitoly štátneho rozpočtu v jednotlivých rokoch, vrátane dopracovania o poistné aj v tabuľke č. 1. V nadväznosti na uvedené žiadame zosúladiť sumu výdavkov v tabuľke č. 1 s údajmi v tabuľkách č.4 a 5 za jednotlivé dotknuté kapitoly štátneho rozpočtu v jednotlivých rokoch. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K analýze vplyvov: V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy v tabuľke. č. 1 v rokoch 2022 a 2023 je potrebné uvedené zdroje EÚ vo výške 5 429 512 eur rozdeliť na zdroje EÚ a zdroje spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Podľa Zámeru národného projektu OP EVS 10 859 024 eur (2x 5 429 512 eur) ide o celkové oprávnené výdavky projektu za zdroj EÚ a spolufinancovania zo ŠR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K predkladacej správe vo vzťahu k doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov: Žiadame zosúladiť tvrdenia v predkladacej správe, doložke vybraných vplyvov a analýze vplyvov tak, aby všetky výdavky vyplývajúce z materiálu boli zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých subjektov na príslušné rozpočtové roky bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V úlohe Z.5 a Z.6 navrhujeme, aby bol zodpovedným subjektom "Monitorovacia pracovná skupina pre implementáciu APHH" alebo MO SR. ÚOŠS by mali byť len v postavení súčinných subjektov. Stanovenie merateľných ukazovateľov by malo byť koordinované a pre konkrétne úlohy by mali byť merateľné ukazovatele "jednotné", aby sa predišlo rôznemu chápaniu danej úlohy a následne odlišnému vyhodnocovaniu rovnakej úlohy z APHH. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V úlohe Z.9 a Z.10 navrhujeme, aby bol za zodpovedný subjekt určený "Výbor BR SR" alebo MO SR. Zástupcovia ÚOŠS by mali byť len v postavení súčinných subjektov. Znenie úloh aj popisu úloh nie je zreteľné a predpokladáme, že predmetné úlohy sa nebudú vzťahovať na všetky ÚOŠS. Zrejme preto predkladateľ použil termín "Zástupcovia ÚOŠS", pritom nie je jasné, či sa tým myslia zástupcovia všetkých ÚOŠS alebo len vybraných ÚOŠS. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Ku kódu úlohy E.8 (úloha: Povinné preverovanie zahraničných investícií do médií; popis úlohy: V zákone o preverovaní zahraničných investícií zaradiť média medzi sektory, v ktorých tieto investície podliehajú povinnému preverovaniu rizík) V úlohe E.8 navrhujeme ako gestora uviesť Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, nakoľko zákon o preverovaní zahraničných investícií nie je v gescii Ministerstva kultúry SR, ale rezortu hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Všeobecne k materiálu. V súvislosti s prípravou Akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám 2022 – 2024 (ďalej len „akčný plán“) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) poukazuje na prienik civilných a bezpečnostných agiend a kompetencií verejných orgánov v oblastiach, ktorými sa akčný plán zaoberá, ako napr. boj s dezinformáciami, či transparentnosť informačného prostredia. MIRRI SR, ako orgán poverený centrálnym riadením informatizácie spoločnosti a tvorbou politiky jednotného digitálneho trhu, žiada systémovú diskusiu o prínosoch a rizikách takéhoto prístupu. ODÔVODNENIE: Navrhované spájanie bezpečnostnej a civilnej sféry (resp. sféry regulácie trhu) v správe a riadení digitálneho priestoru môže v konečnom dôsledku priniesť obmedzenie pôsobnosti verejných orgánov zodpovedných za reguláciu trhu. Môže tiež priniesť neistotu investorom a podnikateľským subjektom pôsobiacim v oblasti digitálnej ekonomiky a podliehajúcim (civilnej) regulácii trhu, ktorí by sa tak prakticky mohli dostať pod priamy a neustály bezpečnostný dohľad. To môže mať negatívny dopad na konkurencieschopnosť a inovácie v digitálnej oblasti, a tiež potenciálny dopad na ochranu základných práv a slobôd. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Všeobecne k materiálu. V celom materiáli odporúčame Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR uvádzať pod skratkou „MIRRI SR“. ODÔVODNENIE: Všetky ostatné ministerstvá sú v materiáli uvádzané pod skratkami (napr. MH SR, MO SR, MS SR, MŠVVaŠ SR, MV SR, MZVaEZ SR, MZ SR). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V II. časti 5. kapitole odporúčame pri úlohe č. D.3 zmeniť termín plnenia úlohy z 30.12.2022 na 31.12.2022. ODÔVODNENIE: Vzhľadom na to, že mesiac december má 31 kalendárnych dní a štandardne sa ako termín plnenia úloh uvádza posledný kalendárny deň v mesiaci, odporúčame zrealizovať vyššie navrhovanú úpravu termínu plnenia predmetnej úlohy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V I. časti deviaty odstavec prvá veta odporúčame za slovo „bezpečnosti“ vložiť čiarku a slová „vzdelaná spoločnosť vybavená digitálnou a mediálnou gramotnosťou“. ODÔVODNENIE: Je potrebné zdôrazniť kľúčový predpoklad boja proti hybridným hrozbám, za ktorý považujeme predovšetkým vzdelanú spoločnosť (od najnižšieho veku) vybavenú dostatočnou digitálnou a mediálnou gramotnosťou, ktorá je schopná kriticky rozmýšľať a reagovať na hrozby. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V II. časti 1. kapitole odporúčame pri úlohách č. Z.9 a č. Z.10 uviesť konkrétneho nositeľa (konkrétnych nositeľov) predmetných úloh. ODÔVODNENIE: Uvedené úlohy majú nejasného alebo všeobecne určeného nositeľa úlohy, a to zástupcov ústredných orgánov štátnej správy (ďalej len „ÚOŠS“). Z navrhovaného znenia nie je zrejmé, či sa jedná o zástupcov všetkých ÚOŠS alebo len takých ÚOŠS, ktoré majú aspoň jednu úlohu v materiáli v postavení zodpovedný subjekt alebo priamo implementujú úlohy z materiálu. Pri iných úlohách je jasne definovaný zodpovedný subjekt, resp. uvedené, že sa jedná o ÚOŠS, ktoré majú aspoň jednu úlohu v materiáli v postavení zodpovedný subjekt alebo priamo implementujú úlohy z materiálu. Iba pri úlohách Z9 a Z10 je ako zodpovedný subjekt uvedené všeobecne: zástupcovia ÚOŠS. Uvedené môže viesť k problémom v rámci odpočtu týchto úloh, kedy nebude jasné, ktoré subjekty majú zaslať odpočet daných úloh. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V II. časti 4. kapitole pri úlohách č. C.1, č. C.3 a č. C.15 žiadame doplniť Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) medzi súčinnostné subjekty. ODÔVODNENIE: Kybernetické hrozby sú jedny z kľúčových hybridných hrozieb a ich intenzita narastá. Považujeme za vhodné, aby sa MIRRI SR podieľalo na budovaní odolnosti verejnej správy proti hybridným hrozbám. V rámci vzdelávania vo verejnej správe, ale i voči verejnosti, vidíme priestor na participáciu v budúcich projektoch z oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. MIRRI SR pracuje na vytvorení Národnej stratégie digitálnych zručnosti SR, kde vidíme priestor na spoluprácu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V II. časti 4. kapitole pri úlohe č. C.12 žiadame doplniť akademický sektor medzi súčinnostné subjekty. ODÔVODNENIE: Súčinnostným subjektom pri vypracovaní koncepcie pre participáciu akademického sektora (vysoké školy, výskumné inštitúcie spolufinancované z verejných zdrojov) na budovaní odolnosti s ohľadom na využitie metód umelej inteligencie pre pochopenie hybridných hrozieb a implementáciu opatrení je len Slovenská akadémia vied (SAV). Predmetná koncepcia sa týka budúcej participácie akademického sektora, a preto by mali byť pri vytváraní predmetnej koncepcie zastúpení a súčinní aj iní zástupcovia akademického sektora (vysoké školy a výskumné inštitúcie). Z tohto dôvodu máme za to, aby boli do bodu C. 12 priradení medzi súčinnostné subjekty okrem SAV aj ďalší relevantní zástupcovia akademického sektora. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V II. časti 2. kapitole pri úlohe č. A.4 žiadame doplniť Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) medzi súčinnostné subjekty. ODÔVODNENIE: Medzi súčinnostné subjekty v predmetnej úlohe navrhujeme doplniť MIRRI SR z dôvodu správy domény boja proti hybridným hrozbám v rámci kybernetického priestoru verejnej správy. Vzhľadom na skutočnosť, že MIRRI SR je orgánom vedenia pre oblasť verejnej správy v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čím je orgánom vedenia pre najväčšiu časť kybernetického priestoru verejnej správy. Zároveň podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je MIRRI SR ústredným orgánom skoro 90% všetkých prevádzkovateľov základných služieb a zároveň prevádzkuje vládnu jednotku CSIRT ako jednu z troch akreditovaných jednotiek CSIRT v SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V II. časti 3. kapitole pri úlohách č. B.1 a č. B.2 žiadame doplniť Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) medzi súčinnostné subjekty. ODÔVODNENIE: Medzi súčinnostné subjekty v úlohe B.1 a B.2 navrhujeme doplniť MIRRI SR z dôvodu komunikácie súvisiacej s kybernetickou bezpečnosťou vo verejnej správe. Vzhľadom na skutočnosť, že MIRRI SR je orgánom vedenia pre oblasť verejnej správy v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čím je orgánom vedenia pre najväčšiu časť kybernetického priestoru verejnej správy. Zároveň podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je ústredným orgánom skoro 90% všetkých prevádzkovateľov základných služieb a zároveň prevádzkuje vládnu jednotku CSIRT ako jednu z troch akreditovaných jednotiek CSIRT v Slovenskej republike, ktorá je zároveň príslušným CSIRT tímom pre Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) a vládu Slovenskej republiky. Medzi jednu z najdôležitejších činností jednotky CSIRT je komunikácia voči svojej konštituencii. Považujeme preto za vhodné, aby vládna jednotka CSIRT úzko spolupracovala so špecializovaným pracoviskom pre strategickú komunikáciu na ÚV SR a poskytovala súčinnosť pri jeho vzniku. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K predkladacej správe. Žiadame preformulovať (prepracovať) nasledovnú časť predkladacej správy v zmysle odôvodnenia: „Akčný plán neukladá štátnym orgánov žiadne nové úlohy nad rámec právnej úpravy a medzinárodných záväzkov. Výdavky na realizáciu úloh z akčného plánu budú teda zabezpečené v rámci pridelených limitov výdavkov jednotlivých subjektov v príslušnom rozpočtovom roku. Ich presnú výšku nie je možné kvantifikovať, nakoľko závisia od mnohých premenných, ktoré v súčasnosti nie sú známe. Výdavky však budú zabezpečené v rámci pridelených limitov. Prípadné náklady, spojené so zabezpečením financovania úloh Akčného plánu, budú hradené prostredníctvom operačných programov fondov Európskeho spoločenstva, fondu obnovy a iných foriem financovania bez vplyvu na štátny rozpočet. Opatrenia s finančným vplyvom na štátny rozpočet budú opätovne predložené na schválenie vláde SR.“ ODÔVODNENIE: V texte predkladacej správy je viacero rozporuplných tvrdení. Síce nepribúdajú žiadne nové úlohy a teda ich plnenie je viazané na výdavkové limity jednotlivých gestorov, avšak nie je to možné kvantifikovať, ale aj tak to bude kryté v rámci pridelených limitov. Následne sa v ďalšej vete uvádza, že ak vzniknú náklady, tak budú hradené z eurofondov alebo prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov. V 14. bode doložky vybraných vplyvov („Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia“) nie je zrejmé, ako bola vyriešená pripomienka č. 4, pri ktorej predkladateľ materiálu len uviedol “VYHOVUJE SA”, a preto odporúčame predmetnú pripomienku spracovať s odôvodnením a požadované údaje zapracovať do analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy. ODÔVODNENIE: V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy MIRRI SR neidentifikovalo oddelenie výdavkov, ktoré predstavujú zdroje Európskych štrukturálnych a investičných fondov a zdroje štátneho rozpočtu, ktoré sú určené na spolufinancovanie projektu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V II. časti 1. kapitole úlohu č. Z.3 a 2. kapitole úlohu č. A.6 považujeme v kontexte ich znenia za identické a odporúčame ich úpravu zlúčením. ODÔVODNENIE: Zlúčením predmetných úloh dôjde k odstráneniu ich duplicity. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V II. časti 1. kapitole úlohu č. Z.7 odporúčame neodpočtovať priebežne, ale každoročne v určenom termíne. ODÔVODNENIE: Termín plnenia „priebežne“ považujeme v kontexte znenia úlohy za vágny. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Odporúčame upraviť formálne nedostatky v texte návrhu vlastného materiálu. ODÔVODNENIE: Text predkladaného materiálu obsahuje viaceré ortografické, štylistické, syntaktické a gramatické nedostatky a preto odporúčame pred schvaľovacím procesom samotného materiálu vykonať jeho jazykovú úpravu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Termíny úloh č. B.1, č. B.9, č. B.12, č. B.13, č. C.13, č. C.14, č. C.17, č. E.1, č. E.5 a č. E.7 odporúčame zmeniť z 31.6.2022 na 30.6.2022. ODÔVODNENIE: Zmenu termínov plnenia jednotlivých úloh navrhujeme z dôvodu, že mesiac jún nemá 31 kalendárnych dní ale len 30 kalendárnych dní. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V II. časti 4. kapitole odporúčame pri úlohe C.12 „Participácia akademického sektora na budovaní odolnosti“ doplniť termín plnenia úlohy. ODÔVODNENIE: V kontexte znenia predmetnej úlohy sme toho názoru, že plnenie (splnenie) tejto úlohy musí byť určené konkrétnym časovým horizontom realizácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V II. časti 1. kapitole žiadame úlohy č. Z.9 a č. Z.10 podstatným spôsobom prepracovať (preformulovať), aby bolo zrejmé, čo si predkladateľ materiálu predstavuje pod implementáciou spolupráce. ODÔVODNENIE: Nepovažujeme znenie predmetných úloh za dostatočné, vzhľadom na to, že ho majú vykonávať zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy. Nie je jasné, ako bude odpočtované plnenie predmetných úloh, ktoré je popísané jednou vetou vo forme konštatovania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V II. časti 4. kapitole pri úlohe č. C.15 a 6. kapitole pri úlohe č. E.6 odporúčame zmeniť termín plnenia úloh z 30.10.2022 na 31.10.2022. ODÔVODNENIE: Vzhľadom na to, že mesiac október má 31 kalendárnych dní a štandardne sa ako termín plnenia úloh uvádza posledný kalendárny deň v mesiaci, odporúčame zrealizovať vyššie navrhovanú úpravu termínu plnenia predmetných úloh. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V II. časti 4. kapitole pri úlohe č. C.10 žiadame vypustiť Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) ako zodpovedný subjekt. ODÔVODNENIE: MIRRI SR nie je gestorom témy „digitálne občianstvo“ a nebude sa podieľať na príprave predmetnej koncepcie. Úlohy na úseku štátneho občianstva spadajú kompetenčne pod Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. V prípade, ak bude potrebná súčinnosť MIRRI SR, tak ju poskytne v zmysle § 38 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V II. časti 1. kapitole pri úlohe č. Z.8 žiadame vypustiť Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) ako zodpovedný subjekt a navrhujeme pri predmetnej úlohe uviesť ako zodpovedné subjekty: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“), Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“), Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) a Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „MZVaEZ SR“). ODÔVODNENIE: Určenie MIRRI SR ako zodpovedného subjektu pri predmetnej úlohe je v rozpore s 10. bodom doložky vybraných vplyvov, kde predkladateľ k financovaniu uvádza nasledovné „Financovanie je zabezpečené zo Zámeru národného projektu OP EVS, či z rozpočtových kapitol jednotlivých dotknutých subjektov. Ak sa však vyskytnú prípadné náklady spojené s implementáciu opatrení, budú opätovne predložené na schválenie vláde SR.“ Máme za to, že úloha je nad rámec kompetencií MIRRI SR. Ďalej vidíme vážny rozpor medzi vlastným materiálom Akčného plánu, podľa ktorého je MIRRI SR zodpovedné za „aj iné formy financovania“, ktoré nie sú žiadnym spôsobom konkretizované, a analýzou vplyvov na štátny rozpočet, podľa ktorej financovanie Akčného plánu bude zabezpečené z Národného projektu Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Nie je žiadúce, aby bolo MIRRI SR zodpovedným subjektom na hľadanie a vyčleňovanie prostriedkov, ktoré analýza nepredpokladá. Uvedená formulácia je nepresná a nie je z nej zrejmé o aké financovanie sa jedná, evokuje, že má MIRRI SR hľadať ďalšie zdroje z Plánu obnovy a odolnosti a iných zdrojov. Podľa tej istej analýzy vplyvov na štátny rozpočet budú rozpočtovo dotknutými subjektmi a prijímateľmi finančných prostriedkov na pokrytie úloh Akčného plánu MV SR, MO SR, ÚV SR, MZVaEZ SR. Preto je nežiadúce, aby sa MIRRI zaoberalo prípadnými alternatívami financovania Akčného plánu, najmä ak analýza už určila dotknuté subjekty a zdroje financovania. V prípade, že je potrebné, aby financovanie koordinoval jediný štátny orgán, je na zváženie určiť ako zodpovedný subjekt vrcholný orgán štátnej správy v zmysle doložky vybraných vplyvov, kde aj samotná Európska komisia uvádza: „Financovanie medzirezortných projektov a úloh schvaľuje vláda Slovenskej republiky.“ V prípade, ak bude potrebná súčinnosť MIRRI SR, tak ju poskytne v zmysle § 38 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V II. časti 1. kapitole v úlohe č. Z.5 odporúčame za slovo „prerokovanie“ doplniť slová „a schválenie“. ODÔVODNENIE: Nepovažujeme za dostatočné merateľné ukazovatele, ktoré sú pre vykonávateľov jednotlivých opatrení záväzné, na úrovni pracovnej skupiny len prerokovať. Zároveň nie je jasné, aký proces má po prerokovaní nasledovať a aký má byť záver prerokovania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) V dokumente Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 – 2024 žiadame vypustiť na strane 18 riadok: „E.4 Podpora vzdelávania, vedy a výskumu v oblasti moderných ázijských štúdií“, „Rezort školstva v spolupráci s akademickým sektorom a relevantnými zástupcami občianskej spoločnosti pripraví analýzu možností rozvoja vzdelávania v odbore moderných ázijských štúdií.“ Odôvodnenie: V dokumente Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 – 2024 v šiestej časti s názvom „Cudzí vplyv“ predkladateľ uvádza ako jednu z úloh podporovať vzdelávanie, vedu a výskum v oblasti moderných ázijských štúdií, do tejto podpory a spolupráce plánuje zahrnúť rezort školstva, akademický sektor a zástupcov občianskej spoločnosti. Tento zámer však predkladateľ nijako nevysvetlil ani nezdôvodnil, nie je jasné, čo týmto sleduje. Pojem „moderné ázijské štúdie“ je príliš široký a nie je jasné, aké konkrétne prvky by mali byť aplikované v Slovenskej republike, prípadne aká hrozba plynie z tohto prostredia a prečo má tento segment (vzdelávanie, veda a výskum) financovať ministerstvo obrany. Predkladateľ nijako nezdôvodnil, prečo potrebuje zavádzať, prípadne podporovať ázijské štúdie. Nie je zrejmé, v akom rozsahu je využívaná možnosť spolupracovať s už existujúcimi vzdelávacími a vedeckými inštitúciami, ako napríklad Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdií, ktorý je spoločným projektom Inštitútu ázijských štúdií, Univerzity Palackého, Rakúskeho inštitútu pre európsku a bezpečnostnú politiku a Katedry východoázijských štúdií na Univerzite Komenského. Vzhľadom na Ústavu Slovenskej republiky, v ktorej sa odkazuje na kultúrne a duchovné dedičstvo, si myslíme, že pri akomkoľvek spoznávaní a dialógu s inými kultúrami musia byť rešpektované duchovné hodnoty a kultúra v Slovenskej republike. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K Prílohe č. 2 - Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 7. K bodu 2.1.1 „Financovanie návrhu – Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy“ Slová „centrálnych kapacít“ navrhujeme nahradiť slovami „rezortných kapacít“. Odôvodnenie: Z obsahu príslušného materiálu možno vydedukovať, že cieľom predkladateľa je vytvorenie personálnych kapacít na boj s hybridnými hrozbami v pôsobnosti jednotlivých rezortov, najmä na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, Ministerstve obrany Slovenskej republiky, Úrade vlády Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. V uvedenej súvislosti môže slovné spojenie „centrálne kapacity“ evokovať vôľu vytvorenia centrálneho pracoviska na boj proti hybridným hrozbám, avšak toto už v súčasnosti je zriadené v zmysle príslušného uznesenia vlády, na základe ktorého sa zaň považuje NBAC. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K Prílohe č. 1 - Doložka vybraných vplyvov 6. K 4. bodu - Dotknuté subjekty Do textu medzi dotknuté subjekty navrhujeme doplniť aj Slovenskú informačnú službu. Odôvodnenie: Úlohy tvoriace obsah návrhu akčného plánu majú vplyv na Slovenskú informačnú službu, ako i na NBAC zriadené v jej pôsobnosti, a preto je odôvodnené doplniť Slovenskú informačnú službu medzi dotknuté subjekty v doložke vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SIS (Slovenská informačná služba) 5. V 6. segmente s názvom „Cudzí vplyv“ v úlohe s kódom „E.7“ V rámci vymedzenia súčinnostných subjektov navrhujeme pri subjekte „SIS (NBAC)“ vypustiť označenie „(NBAC)“. Odôvodnenie: Navrhovaná zmena kvalifikovanejšie vystihuje charakter úlohy a celkovú zainteresovanosť Slovenskej informačnej služby v rámci dotknutej úlohy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K II. časti / Návrh opatrení akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám 2. V 3. segmente s názvom „Strategická komunikácia a dezinformácie“ v úlohe s kódom „B.7“ a „B.11“ K súčinnostným subjektom pre vyššie uvedené úlohy navrhujeme za Slovenskú informačnú službu ustanoviť Národné bezpečnostné analytické centrum, uvedením vo forme „SIS (NBAC)“. Odôvodnenie: Navrhovaná zmena reflektuje zameranie a portfólio činností NBAC, ktoré je na plnení úloh uvedených v predmetných ustanoveniach zainteresované z hľadiska svojej pôsobnosti. Akceptovaním predmetnej pripomienky by došlo k precíznejšiemu selektovaniu súčinnostných subjektov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SIS (Slovenská informačná služba) 4. V 6. segmente s názvom „Cudzí vplyv“ v úlohe s kódom „E.7“ Navrhujeme preformulovať popis úlohy nasledovne: „Zavedenie národného mechanizmu, ktorý umožní štátu preverovať bezpečnostné riziká zahraničných investícií v cieľovej spoločnosti a investícií do majetku v oblasti kritickej a obrannej infraštruktúry a v prípade zistenia rizík následne uložiť investorovi prijatie adekvátnych protiopatrení alebo realizáciu investície úplne zakázať.“ Odôvodnenie: Vo vzťahu k doplneniu textu o „oblasti kritickej a obrannej infraštruktúry“ do znenia predmetného popisu úlohy uvádzame, že aktivity zahraničných investorov v rámci iných odvetví sa zväčša nevyznačujú bezpečnostnými implikáciami. Z uvedeného dôvodu teda považujeme za potrebné pozornosť zamerať na relevantné oblasti, k akým možno v načrtnutom kontexte radiť práve „oblasť kritickej a obrannej infraštruktúry.“ Vo vzťahu k spätnému zákazu investície uvádzame, že by mohol znamenať zneistenie pre zahraničných investorov, a z toho plynúce vnímanie zhoršenia podnikateľského prostredia. Zakotvenie predmetného spätného zákazu do príslušného popisu úlohy by svoje opodstatnenie však mohlo nachádzať v prípadoch, kedy by bolo zistené, že zo strany zahraničného investora došlo v rámci preverovania investície k poskytnutiu nepravdivých informácií. Pre komplexnosť poznamenávame, že predmetná úloha je, v porovnaní s ostatnými úlohami obsiahnutými v návrhu akčného plánu, formulovaná oveľa rozsiahlejším spôsobom, pričom navrhovanú mieru detailu nepovažujeme za potrebnú pre rámcový dokument, akým je predmetný návrh akčného plánu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K I. časti / Úvod Na 3. strane vo štvrtom odseku Text predmetného odseku navrhujeme doplniť o definíciu pojmu „odolnosť“ a pojmu „budovanie odolnosti“ v tomto znení: „Pojmom odolnosť sa označuje schopnosť štátnych inštitúcií a spoločnosti vyrovnať sa s hybridným pôsobením rôznej intenzity a rôzneho trvania spôsobom, ktorý minimalizuje negatívne dopady tohto pôsobenia, odstráni prípadné škody a obnoví funkčnosť zasiahnutých alebo narušených politicko-spoločenských procesov. Pojmom budovanie odolnosti sa označujú paralelné procesy odstraňovania zraniteľností a budovania spôsobilostí, ktoré štátu a spoločnosti umožnia efektívne čeliť hybridnému pôsobeniu.“. Odôvodnenie: Pojem „odolnosť“ možno považovať za jeden z kľúčových pojmov v oblasti hybridného pôsobenia a hybridných hrozieb, pričom zakomponovaním predmetnej definície dôjde k uľahčeniu celkového pochopenia obsahu návrhu akčného plánu zo strany jeho adresáta. Relevanciu uvedenej skutočnosti podčiarkuje o. i. absencia aktuálnej stratégie pre oblasť hybridného pôsobenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SIS (Slovenská informačná služba) 3. V 5. segmente s názvom „Ochrana volebných procesov“ v úlohe s kódom „D.2“ K zodpovedným subjektom pre úlohu „D.2“ žiadame priradiť ďalšie dva subjekty, a to Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Národný bezpečnostný úrad. Odôvodnenie: Slovenská informačná služba opodstatnenosť navrhovaného doplnenia o vyššie uvedené subjekty opiera o skutočnosť, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je vecným gestorom organizačného zabezpečenia volieb v Slovenskej republike a zároveň, v súvislosti so zabezpečením ochrany a správy informačnej domény v rámci hybridnej problematiky, resp. agendy hybridných hrozieb vo všeobecnosti, vzniká v jeho pôsobnosti rezortný orgán zodpovedný za boj s hybridnými hrozbami, a to „Centrum boja proti hybridným hrozbám“. Pokiaľ ide o Národný bezpečnostný úrad, so zohľadnením jeho postavenia ústredného orgánu štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosť, súčasťou ktorej je i zabezpečenie digitálneho informačného priestoru, prostredníctvom ktorého môže dochádzať k malígnemu ovplyvňovaniu demokratických volebných procesov zo strany zahraničných aktérov, žiadame jeho zaradenie medzi zodpovedné subjekty v uvedenej úlohe. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu II. Návrh opatrení, segment 6 - Cudzí vplyv, úloha E.5 Zavedenie povinnosti subjektov pôsobiacich vo vybraných sektoroch hospodárstva (napr. energetika, média, telekomunikácie) registrovať sa v Registri partnerov verejného sektora bez ohľadu na výšku príjmov. Žiadame uviesť (zmeniť): ako zodpovedný subjekt (stĺpec 4): MS SR; ako súčinnostný subjekt (stĺpec 5): MH SR, MK SR, MDV SR. Odôvodnenie: MS SR je gestorom zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bolo by veľmi vhodné z legislatívneho aj praktického hľadiska, aby v súlade so znením predmetnej úlohy E.5 - zaviesť povinnosť registrácie subjektov vybraných sektorov bez ohľadu na výšku príjmov - bol doplnený vyššie uvedený zákon. V prípade, ak by zodpovedným subjektom za plnenie predmetnej úlohy E.5 zostali tak ako je to navrhované MH SR, MK SR a MDV SR, znamenalo by to podľa nášho názoru potrebu úpravy všetkých osobitných predpisov pre vybrané sektory hospodárstva, ktorých sa predmetná úloha E.5 týka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Všeobecne k materiálu: V rámci návrhu opatrení Akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám je potrebné zosúladiť tieto úlohy aj s implementáciou úloh Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025, vypracovaným pre túto oblasť zo strany NBÚ. Odôvodnenie: Vláda SR uznesením č. 5 zo 7. januára 2021 schválila návrh Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 (ďalej len „národná stratégia KB“). V národnej stratégie KB sa okrem iného uvádza: Nekalé kybernetické aktivity môžu mať viaceré formy vrátane útokov na kritickú infraštruktúru, kybernetickej špionáže, krádeže duševného vlastníctva, kybernetickej kriminality a kybernetických útokov ako súčasti hybridných hrozieb. Kybernetický priestor je takisto doménou v rámci hybridných hrozieb, ktoré sú spôsobilé ohroziť zá-kladné fungovanie štátnych procesov, oslabiť dôveru občanov v štát alebo narušiť verejný poriadok. Vláda SR uznesením č. 416 zo 14. júla 2021 schválila návrh Akčného plánu realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 (ďalej len „akčný plán KB“). Cieľom Akčného plánu KB je vytvoriť ucelený koncept úloh a aktivít v oblasti kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025. Úlohy stanovené v akčnom pláne KB sú adekvátne k potrebám naplnenia vízie a strategických cieľov stratégie a rešpektujú základné princípy, ktoré boli v stratégii zakotvené. Za monitorovanie implementácie akčného plánu KB je zodpovedný stály monitorovací výbor pre implementáciu akčného plánu. Za implementáciu úloh a aktivít budú zodpovedné konkrétne subjekty, uvedené pri jednotlivých úlohách a aktivitách akčného plánu KB. Sú-činnostné subjekty poskytujú zodpovedným subjektom podporu a pomoc pri implementácii. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 až 2025 musí byť zosúladený s platným a už účinným Akčným plánom realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Na str. 4 súvislý text v uvedený piatom odst. pod písm a) až d) rozdeliť a uviesť v samostatných ods. a) až d). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Nakoľko ako zodpovedný subjekt za úlohy E.9 až E.11. v segmente 6. Cudzí vplyv je uvedené MZ SR odporúčame túto skutočnosť uviesť aj do návrhu uznesenia vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) K predloženému Akčnému plánu predkladéme za Slovenskú rektorskú konferenciu nasledujúcu pripomienku: K bodu 4 Budovanie odolnosti obyvateľstva Úloha C.6 „Koncepcia celoživotného vzdelávania obyvateľstva“ Obyčajná pripomienka: Dávame predkladateľovi do pozornosti, že 5. 11. 2021 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie návrhu Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030 (LP/2021/604), ktoré predložilo MŠVVaŠ SR a aktuálne prebieha vyhodnotenie MPK. Odporúčame zvážiť zosúladenie oboch procesov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) K predloženému Akčnému plánu predkladáme návrhy a pripomienky vypracované na Akadémii Policajného zboru v Bratislave: 1) Analýza, predefinovanie a aktualizácia bezpečnostných štandardov a tried zabezpečovacích systémov s dôrazom na: - Hromadné pripojenie zabezpečovacích systémov do siete internet, využívanie dátovej infraštruktúry tretích strán, - Operovanie automatov a špecializovaných skupín na napádaní koncových staníc a komunikácie medzi bezpečnostnými prvkami a užívateľskými stanicami, - Operovanie umelej inteligencie na napádaní a dešifrovaní zabezpečenej komunikácie. 2) Dôraz na vytvorenie bezpečnostných modulov s licencovaním s predpokladom napríklad na štátnej úrovni: - Vlastná licenčná politika a prepojenie na medzištátnej úrovni, - Analýza a aplikácia riešení pre bezpečnostné komunikačné certifikáty a kompatibilita s medzinárodnými štandardmi, - Analýza a vývoj prepojovacích, riadiacich a kontrolných bodov v bezpečnostnom reťazci. 3) Stratégia ochrany nových zdrojov energie: - Ochrana na základe aktuálnych štandardov a rozšírenie o analýzu a realizáciu vzhľadom na zvyšujúci sa potenciál rizík a hrozieb prepojeného kyberpriestoru. 4) Kooperácia a koordinácia s poskytovateľmi a operátormi dátových a komunikačných sietí: - Analýza prepojenia sietí a spoločná reakcia na ohrozenie, - Spätná väzba a odozva na realizáciu rizika v spolupráci s poskytovateľmi a operátormi dátových a komunikačných sietí. 5) Návrh spolupráce na integrovanom centre bezpečnostných technológií: - Analýza a návrh medzinárodnej spolupráce v rámci integrovaného centra bezpečnostných technológií. Zdôvodnenie: Obsah uvedených pripomienok a návrhov je tematicky viazaný k hybridným hrozbám v bezpečnostných technológiách. Základným cieľom uvedených bodov je ochrana dát a distribúcia pravdivých informácií v súvzťažnosti nielen na klasické priestory odovzdávania informácií, ale predovšetkým na hybridné priestory a kyberpriestor. Odchytenie informácií a následné zneužitie citlivých informácií je potrebné nielen detegovať, ale aj mu aktívne brániť. V prípade prelomenia ochrany reagovať primeraným spôsobom za pomoci efektívnych nástrojov a mechanizmov. Odchytenie, zneužitie, podvrhnutie nepravdivej informácie, narušenie smerovania toku informácie, alebo úplné zrušenie komunikačných kanálov patrí medzi základné hrozby a riziká útokov. Pripomienky v tejto správe sú smerované od koncových bodov odosielateľov informácie, cez linky a body prepojenia (poskytovatelia a operátori dátových a komunikačných sietí) až ku prijímateľom informácie a k následnej spätnej väzbe. Všetky uvedené body vychádzajú z komplexného reťazca zabezpečenia objektov, predmetov a osôb, ktorý je nutné neustále aktualizovať o nové vplyvy a hrozby vyplývajúce z prenosu dát mimo zabezpečených tokov liniek, resp. v súčasnej dobe je nutné pravidelne hodnotiť a opätovne klasifikovať všetky zabezpečené toky. Licenčnú politiku v oblasti bezpečnostných certifikátov je potrebné aktualizovať a vyžadovať jej aktívne nasadenie a využívanie. Body siete osadiť overenými a certifikovanými zariadeniami s aktuálnou platnosťou, možnosťami povýšenia, kompletnou dokumentáciou a prípadne aj možnosťami aktívneho vstupovania do procesov, a to bez straty záruk. To vedie k zváženiu potreby vlastných zariadení, licencií a bezpečnostných certifikátov v zmysle ochrany dátovej infraštruktúry, a teda aj vlastných laboratórií. Tomuto je venovaný posledný bod v zmysle vlastnej reakcie na možné riešenie pripomienok. Pripomienky sú zároveň vyjadrením zvýšenej potreby riešenia problematiky bezpečnostných technológií v predmetnej oblasti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) V úlohe Z.5 a Z.6 navrhujeme, aby bol zodpovedným subjektom "Monitorovacia pracovná skupina pre implementáciu APHH" alebo MO SR. ÚOŠS by mali byť len v postavení súčinných subjektov. Stanovenie merateľných ukazovateľov by malo byť koordinované a pre konkrétne úlohy by mali byť merateľné ukazovatele "jednotné", aby sa predišlo rôznemu chápaniu danej úlohy a následne odlišnému vyhodnocovaniu rovnakej úlohy z APHH. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) V úlohe C.9 navrhujeme určiť za zodpovedný subjekt "Stály výbor BR SR". ÚOŠS by mali byť len v postavení súčinných subjektov. Zo znenia úlohy ani z popisu úlohy nie je totiž zrejmý rozsah spôsobilostí z domova a zahraničia a preto navrhujeme, aby táto úloha bola koordinovaná jedným zodpovedným subjektom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) V úlohe Z.9 a Z.10 navrhujeme, aby bol za zodpovedný subjekt určený "Výbor BR SR" alebo MO SR. Zástupcovia ÚOŠS by mali byť len v postavení súčinných subjektov. Znenie úloh aj popisu úloh nie je zreteľné a predpokladáme, že predmetné úlohy sa nebudú vzťahovať na všetky ÚOŠS. Zrejme preto predkladateľ použil termín "Zástupcovia ÚOŠS", pritom nie je jasné, či sa tým myslia zástupcovia všetkých ÚOŠS alebo len vybraných ÚOŠS. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V úlohe C.9 navrhujeme určiť za zodpovedný subjekt "Stály výbor BR SR". ÚOŠS by mali byť len v postavení súčinných subjektov. Zo znenia úlohy ani z popisu úlohy nie je totiž zrejmý rozsah spôsobilostí z domova a zahraničia a preto navrhujeme, aby táto úloha bola koordinovaná jedným zodpovedným subjektom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu v časti 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu, tabuľka č. 1 – žiadame predpokladané výdavky vyčísliť samostatne z každý rezort a rozdeliť prostriedky vo výške 5 429 512 EUR na zdroje EÚ a zdroje spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Odôvodnenie: Doplnenie v zmysle platnej metodiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu v časti 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu, tabuľkách č. 5a, 5b, 5c a 5d – žiadame doplniť priemerný mzdový výdavok a upraviť osobné výdavky (kategória 610 + 620), ktoré sú uvedené v rovnakej výške ako výdavky v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. Zároveň v tabuľkách žiadame doplniť výdavky v kategórii 620 – Poistné a odvody do poisťovní. Odôvodnenie: Doplnenie v zmysle platnej metodiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu v časti 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu, tabuľka č. 1 – žiadame doplniť resp. upraviť tabuľku tak, aby k výdavkom v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli uvedené aj prislúchajúce výdavky v kategórii 620 – Poistné a odvody do poisťovní. Zároveň z tabuľky nie je zrejmé, ktorých rezortov a v akej výške sa týkajú kapitálové výdavky v nej uvedené. Odôvodnenie: Doplnenie v zmysle platnej metodiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu V tabuľke č. 5c týkajúcej sa MZVEZ SR žiadame vypustiť navrhované údaje pre rok 2024 (t. j. udržanie 8 zamestnancov s výdavkami vo výške 219 005 eur, ktoré boli vytvorené v rámci Národného projektu na zvýšenie odolnosti SR voči hybridným hrozbám pomocou zefektívnenia procesov a posilnením kapacít verejnej správy). Túto pripomienku považujeme za zásadnú Odôvodnenie: Výdavky na novovytvárané štátnozamestnanecké miesta v rokoch 2022 a 2023 budú kryté z prostriedkov Národného projektu na zvýšenie odolnosti SR voči hybridným hrozbám pomocou zefektívnenia procesov a posilnením kapacít verejnej správy, ktorého implementácia by sa mala ukončiť pred koncom roka 2023. Z tohto dôvodu nebudú akčným plánom navrhované výdavky na rok 2024 rozpočtovo kryté a MZVEZ SR sa tak v predkladanom materiáli nemôže zaväzovať k zachovaniu a financovaniu konkrétneho počtu systemizovaných miest. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v bode B.6 navrhujeme vypustiť zo súčinných subjektov NR SR resp. nahradiť pojmom Kancelária NR SR. Odôvodnenie: Nie je vhodné, aby dokument dával takúto úlohu poslancom NR SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v bode B.7. žiadame doplniť kto bude viesť príslušnú pracovnú skupinu pre vypracovanie krízovej komunikácie štátu. Odôvodnenie: V popise úlohy chýba určenie vedúceho orgánu pracovnej skupiny. Vzhľadom na charakter úlohy by ňou malo byť poverené MV SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v bode C.1 žiadame doplniť medzi súčinnostné subjekty aj MZVEZ SR. Odôvodnenie: Predpokladáme, že aktivita sa bude realizovať aj v rámci Národného projektu na zvýšenie odolnosti SR voči hybridným hrozbám pomocou zefektívnenia procesov a posilnením kapacít verejnej správy, ktorého súčasťou aj MZVEZ SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v bode C.3 žiadame doplniť medzi súčinnostné subjekty aj MZVEZ SR. Odôvodnenie: Predpokladáme, že aktivita sa bude realizovať aj v rámci Národného projektu na zvýšenie odolnosti SR voči hybridným hrozbám pomocou zefektívnenia procesov a posilnením kapacít verejnej správy, ktorého súčasťou aj MZVEZ SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v opatrení B.9 odporúčame doplniť v popise úlohy poslednú vetu: „..Analýza berie do úvahy nové technológie s dôrazom na metódy umelej inteligencie, ako aj existujúce a pripravované normy v tejto oblasti na pôde EÚ a ďalších relevantných medzinárodných organizácií.“ Odôvodnenie: Tvorba noriem pre pôsobenie online médií do veľkej miery prebieha aj na pôde EÚ, čo by malo byť zohľadnené pri príprave analýzy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v bode E.15 žiadame zmeniť názov úlohy na „Príprava vysielaných pracovníkov na zahraničné misie“ a podobne aj popis úlohy na „Aktualizácia prípravy vysielaných pracovníkov pred nástupom na zahraničné misie zameraná na zmierňovanie dopadov aktuálnych a stále sa meniacich hybridných pôsobení“. Odôvodnenie: Predmetná príprava pred nástupom na zahraničné misie, ktorá sa už realizuje, sa týka nielen diplomatov ale všetkých vysielaných pracovníkov na tieto misie, t.j. aj administratívno-technického a iného personálu vysielaného na zastupiteľské úrady SR v zahraničí. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Popis úlohy B.6 žiadame zmeniť nasledovne „Pracovná skupina pod vedením ÚV SR vytvorí koncepciu strategickej komunikácie štátu“. Ako zodpovedný subjekt žiadame určiť výhradne Úrad vlády Slovenskej republiky. Túto pripomienku považujeme za zásadnú Odôvodnenie: V naratívnej časti dokumentu sa uvádza, že zjednotený prístup ku komunikácii štátu by mal postupne vzniknúť v gescii Úradu vlády SR. Na základe tohto konštatovania je žiadúce, aby výhradnú zodpovednosť za vytvorenie strategickej koncepcie štátu mal Úrad vlády SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli navrhujeme vypustiť opatrenie A.6. Odôvodnenie: Opatrenie je nejednoznačné. Nie je jasné o aký Výbor pre obranu a bezpečnosť sa jedná. V prípade, ak ide o Výbor pre obranu a bezpečnosť NR SR, nie je dostatočne vysvetlený zmysel takéhoto opatrenia. Chýba o tom zmienka v naratívnej časti. Navyše sa nejaví ako vhodné, aby bol takýto typ odporúčania smerovaný na poslancov NR SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli doplniť za bod B.4 nové opatrenie s názvom „Posilnenie personálnych kapacít MZVEZ SR“ s popisom úlohy: „Na MZVEZ SR personálne posilniť útvary zaoberajúce sa hybridnými hrozbami a strategickou komunikáciou“, so zodpovedným subjektom MZVEZ SR a časovým horizontom realizácie „1. 6. 2022“. Odôvodnenie: Akčný plán v predchádzajúcich opatreniach uvádza vytvorenie, resp. posilnenie špecializovaný útvarov ÚV SR, MO SR a MV SR, ktoré budú uvedené kroky realizovať v rámci Národného projektu na zvýšenie odolnosti SR voči hybridným hrozbám pomocou zefektívnenia procesov a posilnením kapacít verejnej správy. Doplnenie úlohy žiadame z dôvodu, že aj MZVEZ SR je jedným z partnerov predmetného projektu, v rámci ktorého plánuje personálne posilnenie svojich špecializovaných útvarov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v bode A.3 o prehodnotení aktuálnosti Koncepcie boja SR s hybridným hrozbami žiadame doplniť medzi súčinnostné subjekty aj MZVEZ SR. Odôvodnenie: MZVEZ SR bolo jedným zo subjektov, ktoré sa podieľali na príprave koncepcie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v bode Z.9 žiadame nahradiť v popise úlohy slovné spojenie „centrami excelentnosti“ na „centrami výnimočnosti“ Odôvodnenie: Ide o zaužívanú slovenskú terminológiu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Do časti 1. Všeobecné úlohy žiadame doplniť nové opatrenie pod názvom „Podpora medzinárodného úsilia v boji s hybridnými hrozbami“ s popisom úlohy: „Podpora efektivity, akcieschopnosti ako aj rozvoja nástrojov a iniciatív NATO, EÚ a ďalších organizácií v boji proti hybridným hrozbám“, so zodpovedným subjektom MZVEZ SR, so súčinnostnými subjektmi „všetky relevantné ÚOŠS“ a časovým horizontom realizácie „priebežne“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú Odôvodnenie: Medzi navrhovanými úlohami akčného plánu chýbajú aktivity Slovenskej republiky v oblasti boja proti hybridným hrozbám na medzinárodnom poli a v rámci medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom. Tieto sú dôležité jednak pri tvorbe noriem v predmetnej oblasti, ako aj pri tvorbe medzinárodných mechanizmov a nástrojov, ktoré pomáhajú zvyšovať odolnosť príslušných organizácií, ako aj ich samotných členských štátov voči hybridnému pôsobeniu. Zaradenie tohto navrhovaného opatrenia do akčného plánu zároveň reflektuje úlohu z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021-2024, ktorá predpokladá aktívnu účasť Slovenskej republiky na medzinárodnom úsilí pri odvracaní hybridných hrozieb. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli, v časti Úvod, na záver piateho odseku dodať vetu: „Strategickým cieľom APHH je: - posilnenie odolnosti štátu a spoločnosti voči hybridným hrozbám - posilnenie medzirezortnej spolupráce a koordinácie s cieľom včasnej detekcie, analýzy, atribúcie a reakcie na hybridné aktivity voči SR, - zvyšovanie povedomia spoločnosti o rizikách hybridného pôsobenia a potrebe zvyšovania celospoločenskej odolnosti voči nim - vybudovanie systému strategickej komunikácie na celovládnej a rezortnej úrovni - posilnenie aktívneho pôsobenia SR pri rozvoji spolupráce v rámci EÚ a NATO v oblasti boja s hybridnými hrozbami a posilňovania medzinárodnej spolupráce“. Odôvodnenie: Úvod materiálu by mal vyjadrovať hlavné ciele dokumentu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli, v časti Úvod, na str. 3 nahradiť znenie tretieho a štvrtého odseku nasledovným textom: „Hybridné hrozby sú súčasne pôsobiace nátlakové a podvratné aktivity zväčša pod prahom zvyčajnej reakcie, ktoré ohrozujú základné atribúty štátu alebo ich funkčnosť. Slovenská republika je čoraz viac vystavená hybridným aktivitám formou spravodajského a informačného pôsobenia, útokov na informačnú a telekomunikačnú infraštruktúru, podpory extrémistických a polovojenských hnutí a skupín, ako aj informačným pôsobením zameraným na ovplyvnenie verejnej mienky v prospech záujmov nepriateľských aktérov. Na svojom území registruje vplyvové aktivity cudzích subjektov zamerané na podkopanie dôveryhodnosti a akcieschopnosti inštitúcií verejnej správy, ako aj demokratického ústavného poriadku. Najvýraznejšie sa hybridné pôsobenie prejavuje cieleným šírením propagandy a dezinformácií proti demokratickému zriadeniu a ukotveniu Slovenskej republiky v NATO a EÚ. Cieľom týchto aktivít je tiež ovplyvňovať politické rozhodovanie a verejnú mienku, výsledky demokratických volebných procesov, polarizovať spoločnosť a zasievať nedôveru verejnosti voči štátu, spochybňovať hodnotovú orientáciu spoločnosti, ako aj manipulovať rôzne skupiny verejnosti s cieľom negatívne ovplyvniť realizáciu bezpečnostných záujmov štátu. Okrem dezinformačného pôsobenia sa hybridné hrozby na našom území prejavujú aj snahou o vytváranie potenciálne zneužiteľných závislostí v ekonomike, energetike či v kritickej infraštruktúre. Taktiež sú spojené aj so zahraničnou podporou miestnych extrémistických skupín a so snahami o zneužívanie a manipuláciu národnostných a iných menšín na politické účely.“ Odôvodnenie: Text uvedených odsekov má cieľ definovať čo sú hybridné hrozby a zároveň zhodnotiť ich vplyv na bezpečnosť SR. Pre tieto účely odporúčame použiť text zo schválených dokumentov SR, ako je Bezpečnostná stratégia SR, keďže súčasné znenie odsekov je subjektívnym hodnotením. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli, v opatrení Z.3 žiadame znížiť úroveň požadovanej bezpečnostnej previerky pre členov nového výboru BR SR z navrhovanej úrovne Prísne tajné na Tajné. Odôvodnenie: Bezpečnostná previerka úrovne Tajné je podľa nášho hodnotenia dostačujúca na prácu s informáciami týkajúcimi sa hybridných hrozieb. Navrhovaná vyššia úroveň je v praxi príliš reštriktívna a limituje počet pracovníkov, ktorí by sa mohli zúčastňovať práce nového výboru. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V celom materiáli nahradiť skratku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vo forme „MZVaEZ SR“ správnou zaužívanou skratkou vo forme „MZVEZ SR“. Odôvodnenie: Použitie správnej skratky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli odporúčame zmeniť názov opatrenia Z.9 „Medzinárodný princíp“ na „Zahraničná spolupráca“. Odôvodnenie: Tento názov lepšie vyjadruje podstatu opatrenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli, v časti Úvod, na str. 3 v prvom odseku odporúčame rozpísať skratku APHH. Odôvodnenie: Nutnosť rozpísať skratku pri jej prvom použití v texte. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K opatreniu E.12 - Požadujem zmeniť subjekt zodpovedný za realizáciu predmetnej úlohy tak, aby ním nebolo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ale iný ústredný orgán štátnej správy. Podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ministerstvo spravodlivosti nemá danú pôsobnosť v oblasti pôsobenia domobrany. Ak má mať daná úloha presahy do zákonov v pôsobnosti ministerstva spravodlivosti, napr. do Trestného zákona, ministerstvo spravodlivosti je pripravené byť súčinnostným subjektom. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K opatreniu E.6 - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo v novembri 2021 do legislatívneho procesu novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, predmetom ktorej sú konkrétne znejúce požiadavky Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie). Zvyšné požiadavky plynúce z Programového vyhlásenia vlády, aplikačnej praxe a pripomienok vznesených nad rámec plánuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky realizovať následne za širokej odbornej diskusie. Otázka zefektívnenia režimu povinného zverejňovania zmlúv bude tiež zaradená medzi témy. Nakoľko však v súčasnosti nie je možné odhadnúť termíny daného legislatívneho procesu, žiadame o posunutie termínu vzťahujúceho sa k opatreniu E. 6 na 31.12.2023. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K opatreniu C.13 - Okrem úpravy ochrany osobnosti v trestnoprávnej rovine pozná slovenský právny poriadok jej úpravu aj v rovine civilného práva a priestupkového práva, pričom uvedené je možné docieliť len za splnenia zákonných podmienok upravených v príslušných právnych predpisoch, čo bráni ich neodôvodnenému či šikanóznemu uplatňovaniu. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neposkytuje ochranu proti akémukoľvek zásahu do osobnostných práv ale len proti zásahu, ktorý je neoprávnený, t.j. musí byť spôsobilý privodiť ujmu na osobnosti fyzickej osoby z hľadiska jej postavenia v spoločnosti, čo napokon skonštatoval aj Najvyšší súd Slovenskej republiky, podľa ktorého „Občiansky zákonník ustanovením § 13 poskytuje ochranu osobnosti len v prípade takého porušenia občianskej cti, ktoré predstavuje zásah do osobnosti občana, pričom tento zásah musí byť objektívne spôsobilý takúto ujmu spôsobiť. Ide o konanie proti osobnej a mravnej integrite občana, znižujúce jeho dôstojnosť, vážnosť a česť, o konanie, ktoré z hľadiska vzťahu občana k ostatným spoluobčanom ohrozuje jeho postavenie a uplatnenie v spoločnosti. Treba však rozlišovať medzi kritikou a neoprávneným zásahom, pričom rozdiel medzi nimi musí spočívať v pravdivosti, objektívnosti prejavu a v cieli, ktorý sa ním sleduje.“ Uvedené musí byť preukázané v samotnom žalobnom návrhu, pričom v prípade zneužitia práva podať žalobu ju môže súd zamietnuť. Zároveň dávam do pozornosti úlohu C.14, ktorá predpokladá zmeny v skutkovej podstate trestného činu ohovárania a to zmenou jeho povahy ohrozovacieho trestného činu na poruchový a zároveň zmenou jeho trestania, na čom v súčasnosti Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pracuje v rámci pripravovaných noviel trestných kódexov. Vzhľadom na vyššie uvedené považujem súčasnú právnu úpravu ochrany osobnosti v súvislosti s ochranou dotknutých osôb pred SLAPP žalobami za dostatočnú, najmä s prihliadnutím na pripravovanú novelu Trestného kódexu a preto žiadam vypustenie úlohy C.13. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) str. 19 žiadame do tabuľky doplniť nový kód úlohy „E. 17“, znenie úlohy „Povinné preverovanie zahraničných investícií do mimovládnych organizácií“, popis úlohy „V zákone o preverovaní zahraničných investícií zaradiť mimovládne organizácie medzi sektory, v ktorých tieto investície podliehajú povinnému preverovaniu rizík“. Zároveň žiadame predkladateľa k uvedenej úlohe o určenie zodpovedného subjektu, súčinnostného subjektu a časového horizontu realizácie. Odôvodnenie: V súvislosti s bodom 3. Strategická komunikácia a dezinformácie materiálu, sektor zdravotníctva je jedným zo sektorov, ktoré čelia dezinformáciám. Vzhľadom k tomu vníma Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky/Národné centrum zdravotníckych informácií hrozbu šírenia dezinformácii z viacerých zdrojov. Média, pre ktoré je vytvorená samostatná úloha E.8 je jedným z hybridných zdrojov dezinformácií. V rámci hybridných hrozieb je pre sektor zdravotníctva tiež identifikované investovanie zahraničného kapitálu do mimovládnych organizácii na úpravu mienky obyvateľstva, prípadne možné šírenie a publikovanie dezinformácií. Z daného dôvodu požadujeme doplniť úlohu pre preverenie investícii mimovládnym organizáciám a priradenie tejto úlohy kompetentným orgánom, tak ako to je navrhované pre médiá. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) str. 18 bod E.9 „Koncepcia pre vývoj, výskum a produkciu vakcín na území SR“ v znení „Vypracovanie koncepcie pre implementáciu vývoja a výskumu relevantných vakcín, ich produkcie a licencovania na území SR“ žiadame upraviť navrhovaný termín. Taktiež upozorňujeme, že jún má 30 kalendárnych dní a nie 31. Odôvodnenie: V súvislosti so zabezpečením prioritných činnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, resp. Národného centra zdravotníckych informácií považujeme termín 31. 06. 2022 po posúdení kapacít, prioritných činností, rozsahu a kritickosti dopadov na procesy a informačné systémy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, resp. Národného centra zdravotníckych informácií nerealizovateľný. Zároveň dávame do pozornosti, že jún má 30. kalendárnych dní. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Str. 12 bod B.13 „Analýza účinného postihovania produkcie a šírenia dezinformácií“ žiadame zohľadniť a do predloženého materiálu doplniť nutné riziká. Odôvodnenie: Tento bod má vplyv na B.12, takže upozorňujeme na riziko, že daná činnosť dáva priestor na pokrivenie demokratických princípov, a preto je potrebné zohľadniť a doplniť riziká pre vznik hrozby. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Str. 10 posledný odstavec, text: „zaradiť pôsobenie online médií do súčasného regulačného rámca, či aktualizácia trestnoprávnych noriem so zreteľom na lepšiu“ žiadame doplniť do materiálu účel prípadne víziu a riziká, resp. tieto požiadavky v predloženom materiáli vysvetliť. Odôvodnenie: Z predloženého dokumentu nie je zrejmé, či táto úprava znamená reguláciu a úpravu toho, čo budú alebo nebudú môcť online média prezentovať? Či nebude narušená nezávislosť médií a ich informácií prípadne sloboda prejavu? Ako to bude vymáhateľné mimo územia Slovenskej republiky? Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Str. 10 štvrtý odstavec. text: „Nadrezortný koordinačný orgán bude zbierať informácie a podnety z príslušných inštitúcií a koordinovať vybrané, prierezové komunikačné aktivity jednotlivých ÚOŠS.“ žiadame doplniť jednotlivé vízie v rámci rezortov. Odôvodnenie: Z predloženého dokumentu nie je jednoznačné, či a v akom rozsahu bude Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky/ Národné centrum zdravotníckych informácií poskytovať informácie v rámci boja proti dezinformáciám a aké údaje a akým spôsobom bude poskytovať plánovanému nadrezortnému koordinačnému orgánu. Čo bude predstavovať poskytovane informácií tomuto orgánu z pohľadu kapacít, zdrojov, údajov za sektor zdravotníctva. Budú napr. potrebné vyjadrenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, lekárov a podobne? Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Str. 10 štvrtý odstavec, text: „Koordinovaný prístup zvýši efektivitu výmeny informácií medzi štátnymi zložkami a zároveň zefektívni komunikáciu ÚOŠS voči verejnosti a zahraničným aktérom zároveň zefektívni komunikáciu ÚOŠS voči verejnosti a zahraničným aktérom“ žiadame doplniť resp. konkrétne špecifikovať kompetencie. Odôvodnenie: Z dôvodu jednoznačnosti žiadame doplniť aké kompetencie zostanú organizáciám a ich oddeleniam pre styk s verejnosťou. Či bude nadrezortný koordinačný orgán nahrádzať, alebo ovplyvňovať príslušné oddelenia štátnych organizácii alebo ich oddelení ohľadom uvedených vyjadrení. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Str. 12 bod B.12 „Vyhodnotenie právnej odolnosti trestného zákona a trestnoprávnej zodpovednosti v kontexte hybridných hrozieb“ v znení popisu „Novelizácia platných trestnoprávnych noriem so zreteľom na lepšiu vymožiteľnosť práva a zavedenie nových prvkov, ktoré efektívne reflektujú súčasný stav prostredia. Úloha je v legislatívnom pláne práce pre MS SR“ žiadame do materiálu doplniť konkrétne, ktoré prvky budú zavedené. Taktiež upozorňujeme, že jún má 30 kalendárnych dní a nie 31. Odôvodnenie: Z predloženého materiálu nie je jednoznačné, čo znamená zavedenie nových prvkov. Týka sa to nových prvkov vymožiteľnosti práva? Nie je termín 6 mesiacov na tieto aktivity a rozsah (analýza, MPK, schválenie a novelizácia) málo? Budú sa zmeny realizovať v skrátenom legislatívnom konaní? V pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022 takáto úloha tiež absentuje. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Str. 12 bod B.8 Popis úlohy „priznať Rade rozhodovaciu právomoc a možnosť ukladať nápravné opatrenia, ktoré budú pre relevantný služobný úrad záväzné“ žiadame dopracovať znenie tak, aby bolo jednoznačné, akým spôsobom budú jednotlivé štátne organizácie vymáhať kódex štátneho zamestnanca. Odôvodnenie: Z predloženého materiálu usudzujeme, že rada bude upravovať podmienky akým spôsobom budú jednotlivé štátne organizácie vymáhať kódex štátneho zamestnanca. To znamená, že štátny zamestnanec v rámci pravidiel vystupovania, princípov prace a správania sa nie je resp. nebude riadený organizáciou, v ktorej pracuje ale radou. Nebude to zásah do princípov existencie, prezentácie a riadenia zamestnancov jednotlivých štátnych organizácii? Každý sektor má iné princípy, pravidla ako aj určité špecifiká etického a pracovného kódexu. Čo sa myslí nápravnými opatreniami a v rámci koho, organizácie alebo zamestnanca? Bude sa to dotýkať aj zákonníka práce, resp. výkonu práce vo verejnom záujme? Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Str. 18 bod E.9 „Koncepcia pre vývoj, výskum a produkciu vakcín na území SR“ v znení „Vypracovanie koncepcie pre implementáciu vývoja a výskumu relevantných vakcín, ich produkcie a licencovania na území SR“ žiadame vypustiť alebo upraviť tak, aby sa úloha nevzťahovala len na vakcíny. Odôvodnenie: Z predloženého materiálu nie je jasné, prečo je cieľom práve oblasť vakcinácie, prečo sa nerieši vývoj a výskum iných liečiv, prípadne zdravotníckych pomôcok? Aký má súvis vývoj a výskum pripadne produkcia vakcín na území SR s existujúcimi hybridnými hrozbami? Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) str. 12 bod B.13, text „Vypracovanie analýzy legislatívnych možností pre účinné postihovanie produkcie a šírenia dezinformácií“ a uvedenie lehoty navrhujeme upraviť na akceptovateľný termín. Taktiež upozorňujeme, že jún má 30 kalendárnych dní a nie 31. Odôvodnenie: V súvislosti so zabezpečením prioritných činnosti pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, resp.Národné centrum zdravotníckych informácií je termín 31. 06. 2022 po posúdení kapacít, prioritných činností, rozsahu a kritickosti dopadov na procesy a informačné systémy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, resp.Národného centra zdravotníckych informácií je termín nerealizovateľný. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Str. 14 bod C.9 „Kontinuálne navyšovanie spôsobilostí ÚOŠS“ v znení „Inštitúcia, ktorá sa súvisle podieľa na implementovaní opatrení proti hybridnému pôsobeniu musí zabezpečiť kontinuálne navyšovanie spôsobilostí z domova a zahraničia a tieto reportovať raz ročne monitorovaciemu výboru, resp. stálemu Výboru BR SR“ žiadame do materiálu doplniť zámer a spôsob implementácie a taktiež žiadame doplniť v tomto smere víziu. Odôvodnenie: Z predloženého znenia nie je jasné, aká je predstava prípadne spôsob navyšovania spôsobilosti v rezorte zdravotníctva zo zahraničia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Str. 3 vo vlastnom materiáli: druhý odsek, posledná veta: Navrhujeme nahradiť slovné spojenie „hybridní aktéri“ slovným spojením „aktéri využívajúci hybridné hrozby“ Slovné spojenie hybridní aktéri je nejasné, tento pojem nie je nikde definovaný. Materiál by mal byť dostatočne jasný a presný, využívajúci zavedené definície. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Na str. č. 2 analýzy vplyvov je uvedené: Predpokladá sa, že finančné krytie z Národného projektu OP EVS bude dostatočné na plnenie jednotlivých opatrení či z rozpočtových kapitol jednotlivých dotknutých subjektov. Ak sa však vyskytnú prípadné náklady spojené s implementáciu opatrení, budú opätovne predložené na schválenie vláde Slovenskej republiky. Žiadame upraviť znenie textu tak aby zodpovedalo údajom uvádzaným v tabuľke na str. 1. Odôvodnenie: Táto informácie nie je úplne presná, nakoľko výdavky aktivít sú z národného projektu kryté len na obdobie rokov 2022 a 2023. Z tabuľky jasne vyplýva, že plánované výdavky na rok 2024 momentálne nie sú nijako kryté – z rozpočtových ani mimorozpočtových zdrojov. Žiadame upraviť znenie textu tak aby zodpovedalo údajom uvádzaným v tabuľke na str. 1 Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a na financovanie návrhu Súčasné znenie analýzy vplyvov obsahuje nekryté výdavky na rok 2024 vo výške 2 714756 eur. Žiadame dopracovať analýzu a identifikovať krytie vzniknutých nákladov pre dotknuté rezorty. Odôvodnenie: Z predkladanej analýzy nie je zrejmé z akých zdrojov budú tieto výdavky vyvolané predkladaným materiálom kryté, nakoľko tabuľka neuvádza krytie týchto výdavkov tak zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov. Žiadame dopracovať analýzu a identifikovať krytie vzniknutých nákladov pre dotknuté rezorty. Ak je zámerom pokryť tieto výdavky zo štátneho rozpočtu, analýza to musí takýmto spôsobom uvádzať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Str. 16 vo vlastnom materiáli: úloha D.3: Úprava financovania volieb zavedením inštitútu konečného užívateľa výhod. Žiadame vypustenie tejto úlohy. Odôvodnenie: Obsah bol premietnutý do úlohy D.2. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Str. 16 vo vlastnom materiáli: úloha D.2: Žiadame nahradiť skratku ŠVK. Odôvodnenie: Podľa zákona č. 180/20104 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva bola zriadená Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Rovnako v zozname skratiek na str. 20 je nesprávne uvedený názov tohto orgánu ako Štátna volebná komisia. Je potrebné materiál terminologicky upraviť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Str. 15. úloha vo vlastnom materiáli: C16: Simulácia krízových scenárov hybridných pôsobení: Žiadame o zmenu termínu plnenia úlohy zo súčasného termínu 31. decembra 2022 na 31. decembra 2023. Odôvodnenie: V pláne aktivít národného projektu, ktorý má realizovať túto úlohu je príprava a realizácia simulácií plánovaná až na druhú polovicu roka 2023. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Str.3 vo vlastnom materiáli: štvrtý odsek: Pojmom hybridné hrozby sa v kontexte APHH označujú aktivity štátnych alebo neštátnych aktérov, ktorých cieľom je poškodiť záujmy Slovenskej republiky ovplyvňovaním jej rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej, štátnej alebo inštitucionálnej úrovni. Žiadame nahradiť predkladanú definíciu pojmu „hybridné hrozby“ použitú v dokumente odkazom na definície zavedené v platných dokumentoch verejných politík schválených vládou Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Použitá definícia nie je dostatočne presná a nemá atribúty použiteľné na jasné vymedzenie okruhu konaní a javov, ktoré spadajú pod predmetný pojem. Pod takto široko definovaný pojem "poškodiť záujmy SR ovplyvňovaním rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej, štátnej úrovni" spadá napr. aj korupcia, hrubý nátlak alebo iné formy konaní, ktoré nepredstavujú hybridné hrozby. Navrhovaná definícia nezachytáva základný aspekt hybridných hrozieb - súčasné, vzájomne koordinované pôsobenie viacerých foriem vplyvu vo viacerých doménach. Navrhujeme použiť už zavedené definície obsiahnuté v príslušných dokumentoch schválených vládou Slovenskej republiky, ktoré reflektujú aj definície daného pojmu používané v dokumentoch prijatých na pôde EÚ (Spoločný rámec Návrh novej textácie: Hybridná hrozba je definovaná ako súbor nátlakových a podvratných činností, konvenčných a nekonvenčných, vojenských a nevojenských metód, ktoré môžu štátne aj neštátne subjekty koordinovaným spôsobom využívať na dosiahnutie konkrétnych cieľov bez formálneho vyhlásenia vojny a pod prahom zvyčajnej reakcie. Zdroj: Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám, schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 345/2018. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Str. 13 vo vlastnom materiáli: úloha C.3 : Komunikačno-vzdelávacia kampaň pre verejnú správu a širšiu verejnosť o problematike hybridných hrozieb: Žiadame vypustiť poslednú časť tretej vety úlohy a upraviť znenie úlohy nasledovne: Komunikačno-vzdelávacia kampaň vychádzajúca z Koncepcie budovania odolnosti verejnej správy proti hybridným hrozbám. Je zameraná na šírenie povedomia, vzdelávanie a budovanie odolnosti cieľových skupín voči hybridným hrozbám a ich jednotlivým komponentom. Časť kampane bude zameraná aj na širšiu verejnosť a úlohu technológií., s dôrazom na umelú inteligencii a jej úlohu pri budovaní odolnosti. Odôvodnenie: Zodpovedným subjektom za plnenie úlohy je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, má preto plne v kompetencii navrhnúť jej znenie. Nastavovať presné zameranie komunikačnej kampane pred vykonaním prieskumu v cieľových skupinách je predčasné a zbytočné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Str. 11 vo vlastnom materiáli, úloha B.7: Žiadame vypustiť druhú vetu úlohy „Súčasťou dokumentu bude aj vypracovanie krízovej komunikácie pre ŠVK“. Odôvodnenie: Nemá opodstatnenie osobitne zvýrazniť Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán, keďže cieľom je vypracovanie krízovej komunikácie Slovenskej republiky. Tento volebný orgán je jeho súčasťou, tak ako iné štátne orgány, pre ktoré je krízová komunikácia dôležitá prinajmenšom rovnako ak nie viac. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K časti: 2. Systémové opatrenia: K úlohe A.4 navrhujeme doplniť medzi súčinné subjekty aj „ostatné ÚOŠS“ a „relevantné inštitúcie ŠS“ v rozsahu svojej pôsobnosti. Odôvodnenie: napr. MŠVVaŠ by malo priestor pre navrhnutie oblastí vzdelávania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K úlohe C.12 navrhujeme doplniť medzi súčinné subjekty aj relevantných zástupcov vysokých škôl SR. Odôvodnenie: Uvedené subjekty môžu byť nápomocné pri tvorbe predmetnej koncepcie, a to na základe doterajších skúseností získaných pri študijných programoch ako napr. KYBERBEZPEČNOSŤ na TUKE. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K úlohe C.3 navrhujeme doplniť medzi súčinné subjekty aj tretie strany, napr. relevantné mimovládne organizácie, think-thanky a pod. Uvedené subjekty by mohli prispieť pri tvorbe predmetnej kampane zameranej na verejnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Legislatívno-technická pripomienka: Do zoznamu skratiek navrhujeme doplniť skratky: PVV – Programové vyhlásenie vlády, SITCEN - Situačné centrum Slovenskej republiky. Uvedené skratky sú použité v texte materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K úlohe E.16 navrhujeme doplniť medzi súčinné subjekty aj MŠVVaŠ. Nakoľko sa jedná o tvorbu programov pre verejnosť s cieľom rozvíjania zručností a vedomostí, môže MŠVVaŠ prispieť svojimi skúsenosťami v tejto oblasti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K úlohe C.6 navrhujeme doplniť medzi súčinné subjekty aj tretie strany: napr. relevantné mimovládne organizácie, think-thanky a pod. Uvedené subjekty by mohli prispieť pri tvorbe vzdelávacích programov určených pre verejnosť, uvedené subjekty totiž dokážu rýchlejšie reagovať na aktuálne dianie v spoločnosti a teda aj na aktuálne dianie v oblasti hybridných hrozieb; taktiež majú omnoho väčšie skúsenosti v oblasti komunikácie s verejnosťou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K úlohe C.8 navrhujeme doplniť medzi súčinné subjekty aj tretie strany, napr. Relevantné mimovládne organizácie, think-thanky a pod. Uvedené subjekty by mohli prispieť pri tvorbe vzdelávacích programov určených pre verejnosť, uvedené subjekty totiž dokážu rýchlejšie reagovať na aktuálne dianie v spoločnosti a teda aj na aktuálne dianie v oblasti hybridných hrozieb; taktiež majú omnoho väčšie skúsenosti v oblasti komunikácie s verejnosťou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) 1. K časti II. Návrh opatrení akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám k časti: 1. k úlohe Z.4: Nie je zrejmé, či aj členovia Monitorovacej pracovnej skupiny pre implementáciu APHH musia mať bezpečnostnú previerku. Podľa úlohy A5. „Bezpečnostná previerka pre zamestnancov zapojených do boja proti hybridným hrozbám“ musia mať previerku zamestnanci relevantných útvarov orgánov verejnej moci. Člen monitorovacej pracovnej skupiny nemusí byť nevyhnutne pracovník takého útvaru. Poväčšine pôjde o vyšších riadiacich pracovníkov orgánov verejnej moci. Takáto povinnosť sa ich potom týkať nebude, čím vznikne bezpečnostné riziko. Navrhujeme doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K úlohe C.11 navrhujeme doplniť medzi súčinné subjekty aj relevantných zástupcov súkromného sektora. Predpokladáme, že relevantné subjekty súkromného sektora sa už v súčasnosti stretli s problematikou hybridných hrozieb. Z uvedeného dôvodu by bolo vhodné aby sa na tvorbe samotnej koncepcie využili aj ich doterajšie skúsenosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V časti 6. Cudzí vplyv žiadame o zmenu termínu úlohy E.7 na 1.7.2022. Odôvodnenie: Deň 31.6.2022 neexistuje. Zároveň, predpokladaná účinnosť pripravovaného zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov je 1.7.2022. Účinnosť zákona sa spravidla neustanovuje ku koncu mesiaca ale k jeho začiatku. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V časti 6. Cudzí vplyv žiadame o zmenu termínu na splnenie úlohy E.5 z 30.6.2022 na termín zohľadňujúci potrebu prijatia novej, resp. zmenu existujúcej legislatívy. Odôvodnenie: Predpokladá sa potreba prijatia novej, resp. zmena existujúcej legislatívy. Preto je nutné termín úlohy nastaviť tak, aby umožňoval riadnu prípravu legislatívneho návrhu a riadne zbehnutie celého legislatívneho procesu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V časti 6. Cudzí vplyv žiadame o dopracovanie úlohy E.5 prostredníctvom jednoznačnej a určitej špecifikácie subjektov, pre ktoré má byť zavedená povinnosť registrovať sa v RPVS. Subjekty je nutné špecifikovať aspoň prostredníctvom určitých parametrov, vlastností, či činností, ktorým sa dané subjekty venujú alebo prostredníctvom zadefinovania jednoznačného a určitého spôsobu identifikácie daných subjektov, ktorý bude transparentný a rovnaký pre všetky určené zodpovedné subjekty. Zároveň, požadujeme uviesť dobu, počas ktorej tieto subjekty majú byť zapísané v RPVS a taktiež dôsledok porušenia tejto povinnosti. Odôvodnenie: Požadovaná úprava je nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie plnenia úlohy E.5 zo strany určených zodpovedných subjektov. V opačnom prípade nie je splnenie úlohy E.5 možné, nakoľko nie je dostatočne jasné a určité, koho majú určené zodpovedné subjekty zaviazať na registráciu v RPVS. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V časti 6. Cudzí vplyv žiadame o preformulovanie úlohy E.5 tak, aby sa týkala všetkých sektorov hospodárstva, nie len sektorov vybraných. V nadväznosti na uvedené žiadame o úpravu zoznamu subjektov zodpovedných za plnenie danej úlohy. Odôvodnenie: Zavedenie povinnosti registrácie v RPVS v zmysle úlohy E.5 by sa mala rovnako týkať „kritických subjektov“ vo všetkých sektoroch hospodárstva. Zodpovednými subjektmi by preto mali byť všetky rezorty. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V časti 6. Cudzí vplyv žiadame o prepracovanie úlohy E.5 tak, aby sa povinnosť registrácie v RPVS netýkala plošne všetkých subjektov „pôsobiacich vo vybraných sektoroch hospodárstva (napr. energetika, médiá, telekomunikácie)“ ale len subjektov pôsobiacich v určitých „kritických“ oblastiach presne vymedzených sektorov hospodárstva, resp. subjektov venujúcim sa určitým „kritickým“ činnostiam v presne vymedzených sektoroch hospodárstva, či subjektov, ktorí sú dodávateľmi štátu pokiaľ ide o určité „kritické“ vstupy v presne vymedzených oblastiach hospodárstva (i keď máme za to, že zmluvní partneri štátu majú na základe platnej legislatívy povinnosť byť registrovaní v RPVS). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uvádzame, že požadovaná úprava úlohy E.5 sa netýka len sektora energetiky či priemyslu ale týka sa rovnako všetkých „vybraných sektorov hospodárstva“. Odôvodnenie: Požiadavka na zavedenie povinnosti registrácie v RPVS plošne pre všetky subjekty je nedôvodná a neprimerane zaťažujúca, a to aj v prípade presadzovania takého dôležitého cieľa, akým je ochrana bezpečnostných záujmov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V časti 1. Všeobecné úlohy v úlohe Z.8 navrhujeme doplniť Ministerstvo financií SR ako súčinnostný subjekt. Odôvodnenie: Úloha Z.8 sa týka financovania úloh tohto Akčného plánu. Nakoľko Ministerstvo financií SR má v gescii štátny rozpočet, považujeme za dôležité, aby bolo súčinné pri plnení úloh, ktoré nebudú financované prostredníctvom operačných programov fondov Európskeho spoločenstva či fondu obnovy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V časti 6. Cudzí vplyv žiadame o preformulovanie úlohy E.7, ako aj jej popisu a taktiež o doplnenie súčinnostných subjektov pre túto úlohu v súlade s návrhom zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to nasledovne: „Úloha: Preverovanie zahraničných investícií; Popis úlohy: Zavedenie účinného národného mechanizmu, ktorý umožní štátu preverovať zahraničné investície v Slovenskej republike z dôvodu ochrany bezpečnosti a verejného poriadku Slovenskej republiky, pričom sa bude prihliadať aj na bezpečnosť a verejný poriadok v Európskej únii. Jeho implementáciou Slovenská republika bude vedieť nie len monitorovať bezpečnostné riziká, ale ich aj eliminovať, a to prijatím konkrétnych opatrení vo forme stanovenia podmienok pre realizáciu zahraničnej investície alebo jej prípadným zakázaním. Konanie o preverovaní zahraničnej investície sa začne aj v prípade podania dôvodného kvalifikovaného podnetu z radov verejnosti. Súčinnostný subjekt: MV SR, MO SR, MZVaEZ SR, SIS, VS a PZ vrátane ostatných rezortov, ktoré budú mať postavenie súčinnostného subjektu na báze ad hoc, ak sa zahraničná investícia týka ich pôsobnosti“ Odôvodnenie: Návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého predmetom je zavedenie účinného mechanizmu na preverovanie zahraničných investícií, bol predmetom riadneho medzirezortného pripomienkového konania, pričom v krátkom čase sa plánuje jeho predloženie na rokovanie vlády SR. Na základe uvedeného návrhu zákona je potrebné upraviť názov úlohy, ktorú je Ministerstvo hospodárstva SR ako zodpovedný subjekt povinné splniť, ako aj popis danej úlohy. V zmysle návrhu zákona bude Ministerstvo hospodárstva SR ústredným orgánom štátnej správy pre preverovanie zahraničných investícií z dôvodu ochrany bezpečnosti a verejného poriadku, pričom pri preverovaní bude vždy spolupracovať s Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a ak sa to ich pôsobnosti týka, aj s inými ministerstvami. Pri preverovaní zahraničných investícií sa predpokladá aj spolupráca so spravodajskými službami a Policajným zborom, ktoré budú Ministerstvu hospodárstva SR poskytovať informácie súvisiace s vplyvom zahraničných investícií na bezpečnosť a verejný poriadok Slovenskej republiky, príp. podávať podnety na preverenie zahraničnej investície. Zdôrazňujeme, že preverovanie na základe pripravovaného zákona sa bude týkať zahraničných investícií, nie len priamych zahraničných investícií. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V časti 6. Cudzí vplyv v úlohe E.8 žiadame, aby bola zohľadnená skutočnosť, že nie všetky zahraničné investície, ktoré sa týkajú médií, budú povinne preverované. Odôvodnenie: V zmysle návrhu zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ktoré bude v krátkej dobe predložené na rokovanie vlády SR) budú povinne preverované (pred uskutočnením) len tie zahraničné investície, ktoré budú presne špecifikované vo vykonávacom právnom predpise - v nariadení vlády SR. Povinné preverovanie všetkých zahraničných investícií týkajúcich sa médií (pred ich uskutočnením) nie je žiadúce a účelné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V časti 6. Cudzí vplyv žiadame uviesť Ministerstvo hospodárstva SR ako zodpovedný subjekt k úlohe E.8 týkajúcej sa povinného preverovania zahraničných investícií do médií. Zároveň, žiadame k úlohe E.8 uviesť Ministerstvo kultúry SR ako subjekt súčinnostný. Odôvodnenie: V zmysle návrhu zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude Ministerstvo hospodárstva SR ústredným orgánom štátnej správy pre preverovanie zahraničných investícií z dôvodu ochrany bezpečnosti a verejného poriadku, pričom pri preverovaní zahraničných investícií do médií bude vždy spolupracovať s Ministerstvom kultúry SR, ktorého pôsobnosti sa tieto investície týkajú. Rovnako je nastavený systém preverovania pre všetky oblasti / sektory. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu na strane 18,v tabuľke v kapitole 6. Cudzí vplyv, k uvedenej úlohe E.4: Nie je zrejmé čo sa zamýšľa pod potrebou prípravy koncepcie rozvoja. Vzhľadom na autonómnosť vysokých škôl - je na rozhodnutí vysokej školy aké študijné programy (vrátane študijného plánu) vytvorí / nechá si akreditovať a bude poskytovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: Na stranách 4, 7, 14 a v jednotlivých úlohách odporúčame zmeniť termín „univerzita“ na „vysoká škola“, nakoľko nie všetky vysoké školy sú univerzitami. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu na strane 18,v tabuľke v kapitole 6. Cudzí vplyv, k uvedenej úlohe E.3: Momentálne sú evidované granty, a takisto sú prítomné údaje vo výročných správach vysokých škôl. Súčasne, v prípade verejných vysokých škôl to nehodnotíme ako nutnosť, nie je jasné, kto bude monitorovať a vyhodnocovať takéto správy, a čo sa s nimi bude diať ďalej, ak to má na niečo slúžiť. Rovnako nie je jasný rozsah informácii. Keďže zo zahraničia ide obvykle o granty, vysoká škola to musí reportovať donorovi. Zavádzanie ďalších povinností, pri súčasnej požiadavke na znižovanie počtu administratívnych zamestnancov, sa javí ako nežiaduce. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: na str. 14, k úlohe C.6 . Koncepcia celoživotného vzdelávania obyvateľstva so znením úlohy Vytvorenie koncepcie celoživotného vzdelávania, ktoré dôrazne reflektuje potreby súčasného, neustále sa meniaceho informačného prostredia vrátane technológií pre sprístupňovanie informácií. Uznesením vlády č. 678/2021 z 24. novembra 2021 bola prijatá Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030, ktorá v časti 1.10. Podpora občianskeho vzdelávania dospelých definuje ciele v tejto oblasti. MŠVVaŠ SR identifikuje v úlohe stanovenej APHH duplicitu so Stratégiou celoživotného vzdelávania a poradenstva, ktoré považujeme za splnenie navrhovanej úlohy v APHH. Navrhujeme preto úlohu odstrániť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu na strane 17,v tabuľke v kapitole 6. Cudzí vplyv, k uvedenej úlohe E.2: Nie je jasné, či sa zavedenie takéhoto opatrenia myslí na úrovni memoranda alebo sa jedná o akékoľvek zmluvy ako sú v centrálnom registri zmlúv. Taktiež nie je zrejmé či sa má vytvoriť určitý (verejne) dostupný register. V prípade, že sa očakáva ich centrálne zverejňovanie resp. zverejňovanie je nutné špecifikovať kde a akým spôsobom. Dané by viedlo aj k zvyšovaniu administratívnej náročnosti na strane vysokých škôl, resp. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zároveň pri zverejňovaní niektorých informácií možno predpokladať, že môžu obsahovať citlivé údaje alebo údaje s povahou obchodného tajomstva a pod. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu na strane 17,v tabuľke v kapitole 6. Cudzí vplyv, k uvedenej úlohe E.1: Rozumieme potrebe zabezpečiť elimináciu prípadných rizík a zistených pochybení, avšak uvedené opatrenie je nejasné a vágne. Nie je zrejmé čo si možno predstaviť pod právnym rámcom a či dané bolo prekonzultované s vysokými školami, resp. ich reprezentáciami. Keďže vysoké školy sú autonómne, taktiež nie je zrejmé akým spôsobom a na základe akých parametrov možno uložiť povinnosť vysokej škole prehodnotiť alebo úplne upustiť od spolupráce (zvlášť v prípade ak spolupráca je súčasťou grantovej / finančnej podpory alebo vysokým školám z nej vyplývajú iné (zmluvné) záväzky). Nie je zrejmé prečo sa opatrenie týka len vysokých škôl a nie aj iných subjektov (napr. SAV alebo iných verejnoprávnych výskumných inštitúcii). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: na str. 14, k úlohe C.7 Integrácia pre boj proti s hybridnými hrozbami relevantných vzdelávacích konceptov do Stratégie globálneho vzdelávania so znením úlohy Pracovná skupina vyhodnotí relevanciu navrhnutých vzdelávacích konceptov a zaručí ich integráciu do Stratégie globálneho vzdelávania MŠVVaŠ SR navrhlo prijatie Stratégie globálneho vzdelávania 2022-2026 do plánu práce vlády na rok 2022 s termínom do 30.06.2022. Prosíme preto o skrátenie termínu v opatrení C.7 tak, aby bolo možné výstupy do Stratégie globálneho vzdelávania 2022-2026 zapracovať. Odporúčame preto nahradiť súčasný termín dátumom 31.3.2022. Zároveň si dovoľujeme požiadať o preformulovanie úlohy tak, aby zohľadňovala prebiehajúci proces prípravy Stratégie globálneho vzdelávania 2022-2026. Z aktuálneho znenia úlohy nie je jasné o akú pracovnú skupinu ide. V súčasnosti je pre účel prípravy Stratégie globálneho vzdelávania 2022-2026 zriadených päť pracovných skupín podľa tematických oblastí globálneho vzdelávania, kde sa každá pracovná skupina zaoberá aj aspektami hybridných hrozieb a bude formulovať odporúčania do materiálu v tomto zmysle. V prípade, že pracovná skupina zmienená v návrhu opatrenia C.7 existuje v pôsobnosti MO SR, navrhujeme aby boli návrhy do Stratégie globálneho vzdelávania 2022-2026 zaslané MŠVVaŠ SR do materiálu pred jeho vypracovaním tak, aby sa mohli zapracovať. V tomto prípade taktiež navrhujeme, aby bolo gestorom MO SR a spolugestorom MŠVVaŠ SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail