LP/2021/717 Návrh na zníženie stavu štátnych finančných aktív z dôvodu nevymožiteľnosti niektorých pohľadávok štátu

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Oznamujeme Vám, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k predloženému materiálu „Návrh na zníženie stavu finančných aktív z dôvodu nevymožiteľnosti niektorých pohľadávok štátu“ predkladá nasledovnú pripomienku obyčajného charakteru k doložke vybraných vplyvov: Je potrebné, aby predkladateľ v doložke vybraných vplyvov uviedol relevantné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia (minimálne nulový variant, t. j. zachovanie súčasného stavu). Odôvodnenie: Predkladateľ v bode 5. uviedol informácie, ktoré svojím obsahom patria do bodu 2. a/alebo 3. doložky vybraných vplyvov. Nulový variant je o zachovaní súčasného stavu, v tomto prípade to znamená, že predkladateľ popíše následky situácie, keby nedošlo k zníženiu predmetných pohľadávok formou odpisu, a teda by neprišlo k zníženiu štátnych finančných aktív. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail