LP/2021/560 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky vo veci posilnenia cenovej stability potravín (tlač 694)

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: Upraviť časť B. poveruje nasledovne: „B. poveruje predsedu vlády B.1. oznámiť stanovisko vlády predsedovi Národnej rady SR.“. Blok „Vykonajú:“ upraviť na : „Vykoná:“ vzhľadom na to, že je v bloku uvedená len jedna zodpovedná osoba. V bloku „Na vedomie:“ nahradiť slová: „Slovenskej republiky“ skratkou : „SR“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K odôvodneniu: 1. K argumentu, že sa vláda vzdala miliónov eur z bankového odvodu si ako protiargument dovoľujeme uviesť, že zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v § 4 presne definoval účely, na ktoré bolo možné použiť príspevky z bankového odvodu, konkrétne boli tieto prostriedky účelovo určené na krytie nákladov spojených s riešením finančných kríz v bankovom sektore a na ochranu stability bankového sektora Slovenskej republiky. 22. júna 2020 podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger podpísal s predstaviteľmi Slovenskej bankovej asociácie spoločné Memorandum o porozumení (ďalej len „memorandum“). Obsahom memoranda je použitie finančných prostriedkov zo zrušeného osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií (tzv. bankového odvodu) do nového Rozvojového fondu Slovenska. Zákonom č. 353/2020 Z. z. o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a o niektorých opatreniach súvisiacich s jeho zrušením a o doplnení zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2021 zanikla povinnosť platiť osobitný odvod bankou a pobočkou zahraničnej banky. 2. Daňový systém by nemal byť prvoradým nástrojom na riešenie rastu cien v ekonomike. Cieľom daňového systému je efektívny výber daní, nie tlmenie cenových šokov. Zavádzanie daňových výnimiek na pomoc vybraným sektorom môže byť krátkodobo prospešné no dlhodobo narúša efektívny výber daní pretože vytvára priestor pre účelové motivácie s cieľom daňovej optimalizácie. V praxi je zavedenie daňovej výnimky iba na krátke obdobie – napr. kým nepominie tlak na rast cien – nerealistické. Samotné zavedené daňové výnimky je politicky náročné opäť zrušiť čo obmedzuje možnosti štátu efektívne vyberať dane. Empirický výskum ukazuje, že zníženie daní (DPH) automaticky nemusí viesť k zníženiu konečných cien pre spotrebiteľov. Zníženie DPH na energie pre domácnosti a malé podniky by sa pretavilo do nižších cien energií pretože ich ceny sú regulované. Otázne je zníženie cien pre stredné a veľké podniky (kde patria aj mnohé potravinárske podniky), ktorých ceny nie sú regulované. Dodávatelia energií po znížení cien DPH vôbec nemusia znížiť odberateľské ceny energií pre stredné a veľké podniky a znížená DPH sa pretaví iba do vyšších marží v sektore energetiky. Na základe vyššie uvedených dôvodov odporúčame kompenzačné opatrenia na riešenie zasiahnutých sektorov riešiť na strane výdavkov, ktoré je možné nastaviť adresne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K materiálu: Odporúčame stiahnuť materiál z procesu predkladania materiálu na vládu. Odôvodnenie: Materiál reaguje na návrh skupiny poslancov na zvolanie mimoriadnej schôdze. Nakoľko bola schôdza NR SR otvorená, ale program nebol schválený, neevidujeme relevantný dôvod, prečo by o danom materiáli mala rokovať vláda SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov: Zosúladiť doložku vybraných vplyvov podľa nového formulára v zmysle aktualizovanej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov schválenej uznesením vlády SR č. 234 zo dňa 5. mája 2021, ktorá nadobudla účinnosť 1. júna 2021. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: v bode B.1. navrhujeme slová „predsedovi vlády“ nahradiť slovami „predsedovi Národnej rady“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Navrhované opatrenia, uvedené len príkladmo v odôvodnení k prijatiu navrhovaného uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj oblasť, ktorej sa potenciálne majú týkať, nepatrí do vecnej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Z uvedeného dôvodu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky k predloženému návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky neuplatňuje pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, návrh na zníženie cien energií, Konkrétne navrhnuté opatrenie : „60% ceny elektriny vie vláda SR v spolupráci s regulačným úradom ovplyvniť“, je duplicitou v rámci navrhovaných opatrení, ktoré vláda SR pripravuje. Taktiež Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v maximálnej miere využije všetky regulačné nástroje na zmiernenie dopadu rastu ceny silovej elektriny na koncovú cenu elektriny v budúcom roku Odôvodnenie : Vyššie ceny energií sú realitou nielen v celej Európskej únii, ale aj v iných regiónoch sveta. Za aktuálne vysokými cenami energií je viacero faktorov, najmä hospodárske oživenie po kríze, dopyt po plyne v Ázii, naplnenosť zásobníkov plynu v Európe, vyššie ceny emisných kvót, nedostatočná výroba z obnoviteľných zdrojov energie a ďalšie. Opatrenia na zníženie cien energií, ktoré by mali odberateľom pomôcť, sú predmetom rokovaní nielen na domácej, ale aj európskej pôde. V súvislosti s aktuálnym vývojom veľkoobchodných cien elektriny a plynu pripravuje vláda SR viaceré opatrenia, na zmiernenie dopadov rastu cien energií pre domácnosti, resp. priemysel v oblastiach, v ktorých má vláda kompetencie, resp. dosah na vplyv. Európska komisia neplánuje priamo zakročiť voči rastúcim cenám, avšak zverejnila súbor nástrojov krátkodobých a strednodobých opatrení na možné zníženie cien, ktoré môžu členské štáty uplatniť na národnej úrovni, v súlade s pravidlami vnútorného trhu s energiou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, k návrhu opatrenia: zelená nafta aj pre potravinárov Opatrenie spadá do kompetencie Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, a preto sa MH SR k návrhu opatrenia nevyjadruje. Odôvodnenie : Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA) predkladá Pôdohospodárska platobná agentúra v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve, v zmysle zákona č. 43/2019 Z. z. o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe, na základe Schémy štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení dodatku č. 2, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA. 62978. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu MH SR sa prikláňa k stanovisku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a nesúhlasí s uvedeným návrhom opatrení obsiahnutých v poslaneckom návrhu. Odôvodnenie: Návrh poslancov vyzýva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby aktívne vstúpilo do konzultácií medzi výrobcami potravín a obchodnými reťazcami, aj keď v zmysle platnej legislatívy v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie nemá v tejto oblasti žiadne kompetencie. Obchodné reťazce majú významnú trhovú silu a výrazne silnejšiu vyjednávaciu pozíciu voči dodávateľom, najmä menším. Nadnárodné potravinárske spoločnosti dokážu byť vo vyjednávaní s obchodnými reťazcami rovnocenným partnerom na rozdiel od domácich slovenských dodávateľov. Na zlepšenie vyjednávacej pozície lokálnych dodávateľov poľnohospodárskych výrobkov, umožňuje právo EÚ vytvárať zoskupenia, tzv. odbytové družstvá, žiaľ tieto môže Protimonopolný úrad SR posúdiť, že sa jedná o kartelové dohody, ktoré sú v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže. Dodávateľsko-odberateľské vzťahy s potravinami sú zložité a je potrebné z nich odstrániť nekalé praktiky. Z tohto dôvodu v júni 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 219/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa vypustilo ustanovenie § 3 ods. 5 písm. m) zákona, podľa ktorého je „neprimeranou podmienkou aj kúpa potraviny odberateľom za nižšiu kúpnu cenu, ako sú ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa". Zrušenie uvedeného ustanovenia môže zabrániť tomu, aby do konečných cien potravín sa nepremietli krátkodobé vplyvy vyvolané inflačnými tlakmi. Otázka cien energií už bola predmetom rokovania NR SR. Navrhované alternatívne riešenia pomoci domácim výrobcom potravín (napr. obnovenie bankového odvodu, zvýšenie objemu financií pre zelenú naftu, zvýhodnenie úverov cez Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, cenová regulácia, zníženie daňovo- odvodového zaťaženia ) nepatria do pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. Väčšina opatrení obsiahnutých v poslaneckom návrhu vrátane cenovej regulácie, upravenej napr. zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách spadá do pôsobnosti Ministerstva financií SR. V návrhu chýba stanovisko MF SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K Doložke vybraných vplyvov Návrh neobsahuje vypracovanú aktualizovanú Doložku vybraných vplyvov schválenú uznesením vlády SR č. 234 z 5. mája 2021. Odôvodnenie: Predložený materiál neobsahuje aktualizovanú Doložku vybraných vplyvov spracovanú v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky. V bode B. 1. odporúčame slová "predsedovi vlády" nahradiť slovami "predsedovi Národnej rady". ODÔVODNENIE: Pri poslaneckom návrhu zákona sa stanovisko vlády Slovenskej republiky oznamuje predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail