LP/2021/420 Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka č. 1 - zásadná K časti Vlastný materiál: Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd – žiadame neratifikovať predložený Protokol. Odôvodnenie: Protokol č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Protokol“) je predložený na medzirezortné pripomienkové konanie už tretíkrát. Protokol nanovo definuje všeobecný zákaz diskriminácie, pričom rozširuje oblasť dôvodov uvedených v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) a v právnom poriadku Slovenskej republiky. Protokol má ambíciu zásadne ovplyvňovať a meniť právne normy v oblasti ľudských práv a základných slobôd, nerešpektovať vnútroštátne právomoci jednotlivých štátnych orgánov a obchádzať demokratické procesy fungujúce v Slovenskej republike. Ochrana ľudských práv a základných slobôd je zakotvená v Ústave Slovenskej republiky, v zákone č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky ako aj v medzinárodných zmluvách, ktoré Slovenská republika ratifikovala. V zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka akýkoľvek právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom, je neplatný. V tomto kontexte žiadny právny predpis ani Protokol by svojím obsahom alebo účelom nemal obchádzať zákonné ustanovenia Slovenskej republiky, ani medzinárodné normy platné a účinné na jej území. Protokol na jednej strane vecne/obsahovo neprimerane rozširuje dôvody diskriminácie nad rámec platných zákonných ustanovení (napr. nediskriminácia „z akýchkoľvek dôvodov“, princíp nediskriminácie má platiť „na všetky práva dané zákonom“ v rámci Slovenskej republiky, bez uplatnenia opodstatnených výnimiek napr. pre rodičov maloletých, rozdielne zaobchádzanie pre tehotné ženy a matky v pracovnom procese, manželov) zároveň svojimi formuláciami prekračuje legislatívne vymedzené hranice už ratifikovaného Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Dohovor bol ratifikovaný v roku 1992). Na druhej strane samotná ratifikácia Protokolu obchádza riadny legislatívny proces zakotvený v zákonných normách Slovenskej republiky a otvára cestu nútenému prispôsobovaniu národnej legislatívy niektorým medzinárodným súdnym rozhodnutiam. Hlavný problém je v neobmedzenom rozsahu uplatňovania Protokolu, čo okrem iného prináša výrazné riziko právnej neistoty. Na rozdiel od zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov by mal mať „neobmedzenú pôsobnosť“. Antidiskriminačný zákon obsahuje okrem jasne vymedzených pravidiel a oblastí pôsobenia aj opodstatnené výnimky. Protokol tieto pravidlá mení a zlieva dokopy, aby nebolo možné ich jednoznačne aplikovať, ale zostane na voľnej úvahe sudcu ako bude určité pojmy v konkrétnom príklade „správne právne vykladať“, čo považujeme za neprípustné. Rovnako aj výnimky uvedené v antidiskriminačnom zákone sú stanovené na základe demokratickej diskusie a procesov v Slovenskej republike. Protokol zákonom definované oblasti a výnimky spochybňuje či vylučuje, a preto nie je vhodné Protokol ratifikovať a pripustiť tak vylúčenie či spochybnenie zákonom definovaných oblastí a výnimiek. Z pohľadu ochrany verejného zdravia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky považuje za neprijateľné/neakceptovateľné riziká spojené s ratifikáciou Protokolu vo veľmi dôležitých a citlivých oblastiach ako sú zrušenie ochrannej úlohy zákonných zástupcov neplnoletých dievčat najmä v prípadoch predpisovania antikoncepcie, postkoitálneho kontraceptíva, povolenia univerzálneho prístupu k abortu, otvorenia možnosti surrogátneho materstva, popretie/faktické zrušenie existujúceho práva zdravotníckych pracovníkov uplatniť si výhradu vo svedomí. Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody zásadne nesúhlasíme s ratifikáciou Protokolu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka č. 1 - zásadná K časti Vlastný materiál; Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd – žiadame neratifikovať predložený Protokol. Odôvodnenie: Protokol č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Protokol“) je predložený na medzirezortné pripomienkové konanie už tretíkrát. Protokol nanovo definuje všeobecný zákaz diskriminácie, pričom rozširuje oblasť dôvodov uvedených v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) a v právnom poriadku Slovenskej republiky. Protokol má ambíciu zásadne ovplyvňovať a meniť právne normy v oblasti ľudských práv a základných slobôd, nerešpektovať vnútroštátne právomoci jednotlivých štátnych orgánov a obchádzať demokratické procesy fungujúce v Slovenskej republike. Ochrana ľudských práv a základných slobôd je zakotvená v Ústave Slovenskej republiky, v zákone č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky ako aj v medzinárodných zmluvách, ktoré Slovenská republika ratifikovala. V zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka akýkoľvek právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom, je neplatný. V tomto kontexte žiadny právny predpis ani Protokol by svojím obsahom alebo účelom nemal obchádzať zákonné ustanovenia Slovenskej republiky, ani medzinárodné normy platné a účinné na jej území. Protokol na jednej strane vecne/obsahovo neprimerane rozširuje dôvody diskriminácie nad rámec platných zákonných ustanovení (napr. nediskriminácia „z akýchkoľvek dôvodov“, princíp nediskriminácie má platiť „na všetky práva dané zákonom“ v rámci Slovenskej republiky, bez uplatnenia opodstatnených výnimiek napr. pre rodičov maloletých, rozdielne zaobchádzanie pre tehotné ženy a matky v pracovnom procese, manželov) zároveň svojimi formuláciami prekračuje legislatívne vymedzené hranice už ratifikovaného Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Dohovor bol ratifikovaný v roku 1992). Na druhej strane samotná ratifikácia Protokolu obchádza riadny legislatívny proces zakotvený v zákonných normách Slovenskej republiky a otvára cestu nútenému prispôsobovaniu národnej legislatívy niektorým medzinárodným súdnym rozhodnutiam. Hlavný problém je v neobmedzenom rozsahu uplatňovania Protokolu, čo okrem iného prináša výrazné riziko právnej neistoty. Na rozdiel od zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov by mal mať „neobmedzenú pôsobnosť“. Antidiskriminačný zákon obsahuje okrem jasne vymedzených pravidiel a oblastí pôsobenia aj opodstatnené výnimky. Protokol tieto pravidlá mení a zlieva dokopy, aby nebolo možné ich jednoznačne aplikovať, ale zostane na voľnej úvahe sudcu ako bude určité pojmy v konkrétnom príklade „správne právne vykladať“, čo považujeme za neprípustné. Rovnako aj výnimky uvedené v antidiskriminačnom zákone sú stanovené na základe demokratickej diskusie a procesov v Slovenskej republike. Protokol zákonom definované oblasti a výnimky spochybňuje či vylučuje, a preto nie je vhodné Protokol ratifikovať a pripustiť tak vylúčenie či spochybnenie zákonom definovaných oblastí a výnimiek. Z pohľadu ochrany verejného zdravia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky považuje za neprijateľné/neakceptovateľné riziká spojené s ratifikáciou Protokolu vo veľmi dôležitých a citlivých oblastiach ako sú zrušenie ochrannej úlohy zákonných zástupcov neplnoletých dievčat najmä v prípadoch predpisovania antikoncepcie, postkoitálneho kontraceptíva, povolenia univerzálneho prístupu k abortu, otvorenia možnosti surrogátneho materstva, popretie/faktické zrušenie existujúceho práva zdravotníckych pracovníkov uplatniť si výhradu vo svedomí. Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody zásadne nesúhlasíme s ratifikáciou Protokolu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka č. 2 – zásadná K časti Vlastný materiál: Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd – Článok 1 – Všeobecný zákaz diskriminácie; Bod 1. Text „Užívanie práv a slobôd priznaných týmto Dohovorom sa musí zabezpečiť bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie.“ žiadame nahradiť náležitým/korektným prekladom z anglického jazyka do slovenského jazyka. Odôvodnenie: Protokol v anglickej verzii uvádza zoznam dôvodov, na základe ktorých nikto nesmie byť diskriminovaný, ktorý je totožný so zoznamom dôvodov uvedených v článku 14 Dohovoru. Zoznam dôvodov v slovenskej verzii Protokolu však nie je totožný s verziou v originálnom anglickom znení. Text v anglickej verzii čl. 1 ods. 1 Protokolu znie: „The enjoyment of any right set forth by law shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.“ Text v slovenskej oficiálnej verzii prekladu čl. 14 Dohovoru znie: „Užívanie práv a slobôd priznaných týmto Dohovorom sa musí zabezpečiť bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie.“ Podľa čl. 1 ods. 1 Protokolu v slovenskom preklade „užívanie všetkých práv ustanovených zákonom sa zabezpečuje bez diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické a iné presvedčenie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rodové alebo iné postavenie.“ Nesprávny slovenský preklad ešte zväčšuje kompetencie Protokolu, ktorý už aj v pôvodnom ustanovení prekračuje čl. 14 Dohovoru. Z hľadiska spresnenia prekladu žiadame, aby čl. 1 ods. 1 Protokolu uvádzal identický preklad diskriminačných dôvodov ako je v čl. 14 textu Dohovoru, teda “pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie”. Vyššie uvedený preklad je v súlade s v čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a s § 2 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka č. 2 – zásadná K časti Vlastný materiál: Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd – Článok 1 – Všeobecný zákaz diskriminácie; Bod 1. Text „Užívanie práv a slobôd priznaných týmto Dohovorom sa musí zabezpečiť bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie.“ žiadame nahradiť náležitým/korektným prekladom z anglického jazyka do slovenského jazyka. Odôvodnenie: Protokol v anglickej verzii uvádza zoznam dôvodov, na základe ktorých nikto nesmie byť diskriminovaný, ktorý je totožný so zoznamom dôvodov uvedených v článku 14 Dohovoru. Zoznam dôvodov v slovenskej verzii Protokolu však nie je totožný s verziou v originálnom anglickom znení. Text v anglickej verzii čl. 1 ods. 1 Protokolu znie: „The enjoyment of any right set forth by law shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.“ Text v slovenskej oficiálnej verzii prekladu čl. 14 Dohovoru znie: „Užívanie práv a slobôd priznaných týmto Dohovorom sa musí zabezpečiť bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie.“ Podľa čl. 1 ods. 1 Protokolu v slovenskom preklade „užívanie všetkých práv ustanovených zákonom sa zabezpečuje bez diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické a iné presvedčenie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rodové alebo iné postavenie.“ Nesprávny slovenský preklad ešte zväčšuje kompetencie Protokolu, ktorý už aj v pôvodnom ustanovení prekračuje čl. 14 Dohovoru. Z hľadiska spresnenia prekladu žiadame, aby čl. 1 ods. 1 Protokolu uvádzal identický preklad diskriminačných dôvodov ako je v čl. 14 textu Dohovoru, teda “pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie”. Vyššie uvedený preklad je v súlade s v čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a s § 2 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K materiálu 03_vlastny_material_protokol-12_SK.docx: V slovenskom znení ustan. článku 1 odseku 1 Protokolu č. 12 odporúčame text upraviť (príkladmo: 1. Uplatnenie každého práva priznaného zákonom musí byť zabezpečené bez akejkoľvek diskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, náboženstva, politických názorov alebo akýchkoľvek iných názorov, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia alebo akákoľvek iného postavenia.). Odôvodnenie: V nadväznosti na oficiálne znenie protokolu vo francúzštine a/alebo angličtine (v angličtine je v prílohe tohto materiálu do MPK). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka č. 3 – zásadná Predložený materiál neobsahuje dôvodovú správu. Odôvodnenie: Podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/ 2015 o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov návrh právneho predpisu predkladaný do pripomienkového konania okrem paragrafového znenia obsahuje najmä: „dôvodovú správu“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pripomienka č. 3 – zásadná Predložený materiál neobsahuje dôvodovú správu. Odôvodnenie: Podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/ 2015 o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov návrh právneho predpisu predkladaný do pripomienkového konania okrem paragrafového znenia obsahuje najmä: „dôvodovú správu“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Pripomienka č. 2 – zásadná K časti Vlastný materiál: Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd – Článok 1 – Všeobecný zákaz diskriminácie; Bod 1. Text „Užívanie práv a slobôd priznaných týmto Dohovorom sa musí zabezpečiť bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie.“ žiadame nahradiť náležitým/korektným prekladom z anglického jazyka do slovenského jazyka. Odôvodnenie: Protokol v anglickej verzii uvádza zoznam dôvodov, na základe ktorých nikto nesmie byť diskriminovaný, ktorý je totožný so zoznamom dôvodov uvedených v článku 14 Dohovoru. Zoznam dôvodov v slovenskej verzii Protokolu však nie je totožný s verziou v originálnom anglickom znení. Text v anglickej verzii čl. 1 ods. 1 Protokolu znie: „The enjoyment of any right set forth by law shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.“ Text v slovenskej oficiálnej verzii prekladu čl. 14 Dohovoru znie: „Užívanie práv a slobôd priznaných týmto Dohovorom sa musí zabezpečiť bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie.“ Podľa čl. 1 ods. 1 Protokolu v slovenskom preklade „užívanie všetkých práv ustanovených zákonom sa zabezpečuje bez diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické a iné presvedčenie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rodové alebo iné postavenie.“ Nesprávny slovenský preklad ešte zväčšuje kompetencie Protokolu, ktorý už aj v pôvodnom ustanovení prekračuje čl. 14 Dohovoru. Z hľadiska spresnenia prekladu žiadame, aby čl. 1 ods. 1 Protokolu uvádzal identický preklad diskriminačných dôvodov ako je v čl. 14 textu Dohovoru, teda “pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie”. Vyššie uvedený preklad je v súlade s v čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a s § 2 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Pripomienka č. 1 - zásadná K časti Vlastný materiál; Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd – žiadame neratifikovať predložený Protokol. Odôvodnenie: Protokol č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Protokol“) je predložený na medzirezortné pripomienkové konanie už tretíkrát. Protokol nanovo definuje všeobecný zákaz diskriminácie, pričom rozširuje oblasť dôvodov uvedených v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) a v právnom poriadku Slovenskej republiky. Protokol má ambíciu zásadne ovplyvňovať a meniť právne normy v oblasti ľudských práv a základných slobôd, nerešpektovať vnútroštátne právomoci jednotlivých štátnych orgánov a obchádzať demokratické procesy fungujúce v Slovenskej republike. Ochrana ľudských práv a základných slobôd je zakotvená v Ústave Slovenskej republiky, v zákone č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky ako aj v medzinárodných zmluvách, ktoré Slovenská republika ratifikovala. V zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka akýkoľvek právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom, je neplatný. V tomto kontexte žiadny právny predpis ani Protokol by svojím obsahom alebo účelom nemal obchádzať zákonné ustanovenia Slovenskej republiky, ani medzinárodné normy platné a účinné na jej území. Protokol na jednej strane vecne/obsahovo neprimerane rozširuje dôvody diskriminácie nad rámec platných zákonných ustanovení (napr. nediskriminácia „z akýchkoľvek dôvodov“, princíp nediskriminácie má platiť „na všetky práva dané zákonom“ v rámci Slovenskej republiky, bez uplatnenia opodstatnených výnimiek napr. pre rodičov maloletých, rozdielne zaobchádzanie pre tehotné ženy a matky v pracovnom procese, manželov) zároveň svojimi formuláciami prekračuje legislatívne vymedzené hranice už ratifikovaného Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Dohovor bol ratifikovaný v roku 1992). Na druhej strane samotná ratifikácia Protokolu obchádza riadny legislatívny proces zakotvený v zákonných normách Slovenskej republiky a otvára cestu nútenému prispôsobovaniu národnej legislatívy niektorým medzinárodným súdnym rozhodnutiam. Hlavný problém je v neobmedzenom rozsahu uplatňovania Protokolu, čo okrem iného prináša výrazné riziko právnej neistoty. Na rozdiel od zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov by mal mať „neobmedzenú pôsobnosť“. Antidiskriminačný zákon obsahuje okrem jasne vymedzených pravidiel a oblastí pôsobenia aj opodstatnené výnimky. Protokol tieto pravidlá mení a zlieva dokopy, aby nebolo možné ich jednoznačne aplikovať, ale zostane na voľnej úvahe sudcu ako bude určité pojmy v konkrétnom príklade „správne právne vykladať“, čo považujeme za neprípustné. Rovnako aj výnimky uvedené v antidiskriminačnom zákone sú stanovené na základe demokratickej diskusie a procesov v Slovenskej republike. Protokol zákonom definované oblasti a výnimky spochybňuje či vylučuje, a preto nie je vhodné Protokol ratifikovať a pripustiť tak vylúčenie či spochybnenie zákonom definovaných oblastí a výnimiek. Z pohľadu ochrany verejného zdravia Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky považuje za neprijateľné/neakceptovateľné riziká spojené s ratifikáciou Protokolu vo veľmi dôležitých a citlivých oblastiach ako sú zrušenie ochrannej úlohy zákonných zástupcov neplnoletých dievčat najmä v prípadoch predpisovania antikoncepcie, postkoitálneho kontraceptíva, povolenia univerzálneho prístupu k abortu, otvorenia možnosti surrogátneho materstva, popretie/faktické zrušenie existujúceho práva zdravotníckych pracovníkov uplatniť si výhradu vo svedomí. Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody zásadne nesúhlasíme s ratifikáciou Protokolu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Pripomienka č. 3 – zásadná Predložený materiál neobsahuje dôvodovú správu. Odôvodnenie: Podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/ 2015 o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov návrh právneho predpisu predkladaný do pripomienkového konania okrem paragrafového znenia obsahuje najmä: „dôvodovú správu“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 4. K čl. 2 ods. 1 – O: Odporúčame text na konci odseku upraviť nasledovne „...na ktoré sa tento protokol uplatní.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K časti Preambula - tretí odsek a k čl. 3 – O: Odporúčame prekladať spojenie „States Parties“ ako „zmluvné strany“. Taktiež odporúčame preložiť slovo „full“ ako „úplnej“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 7. K čl. 3 – O: Odporúčame pôvodný text nahradiť novým znením nasledovne: „Členské štáty považujú články 1 a 2 tohto protokolu za dodatkové články k dohovoru a všetky ustanovenia dohovoru sa vykonávajú v súlade s ním. Odôvodnenie: Ide o štandardné ustanovenie dodatkových protokolov k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 6. K čl. 2 ods. 3 – O: Odporúčame pôvodný text nahradiť novým znením nasledovne: „Každé vyhlásenie urobené podľa predchádzajúcich dvoch odsekov, týkajúce sa akéhokoľvek územia uvedeného v tomto vyhlásení, možno odvolať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi. Odvolanie vyhlásenia nadobudne platnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa doručenia vyhlásenia generálnemu tajomníkovi.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 5. K čl. 2 ods. 2 – O: Odporúčame pôvodný text nahradiť novým znením nasledovne: „Každý štát môže kedykoľvek neskôr vyhlásením zaslaným tajomníkovi Rady Európy rozšíriť platnosť tohto protokolu na ktorékoľvek iné územie uvedené vo vyhlásení. Vo vzťahu k tomuto územiu nadobudne protokol právoplatnosť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po uplynutí troch mesiacov odo dňa doručenia vyhlásenia generálnemu tajomníkovi.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. 1 bod 1 – O: V slovenskom preklade čl. 1 ods. 1 Protokolu č. 12 žiadame uvádzať také znenie dôvodov diskriminácie, ktoré sú uvedené v slovenskom preklade čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Odôvodnenie: Z hľadiska právnej istoty je nevyhnutné, aby slovenský preklad Protokolu č. 12 zachovával presný význam a zmysel jazykových verzií, anglickej aj francúzskej. Len týmto spôsobom môže byť v Zbierke zákonov publikovaný zodpovedajúci text Protokolu č. 12. Rozdielnosť formulácii v textoch by mohla viesť k rôznej citácii a následnej nesprávnej interpretácii zákazu diskriminácie v súdnej praxi. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K čl. 1 bod 2 – O: V slovenskom preklade čl. 1 ods. 2 Protokolu č. 12 žiadame uvádzať také znenie, ktoré korešponduje s obsahom anglickej aj francúzskej verzie. Taktiež navrhujeme označenie „verejný orgán“ nahradiť označením „orgán verejnej moci“. Odôvodnenie: Dôvody diskriminácie sú taxatívne uvedené v čl. 1 bod 1. Slovenská verzia textu rozširuje zoznam diskriminačných dôvodov „akýmkoľvek verejným orgánom“ a „z akýchkoľvek dôvodov“ . Taktiež je nevyhnutné nahradiť označenie „verejný orgán“ označením „orgán verejnej moci“. Vymedzenie pojmu orgán verejnej moci v Slovenskej republike vychádza z rozhodnutia Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (prvého senátu) zo dňa 9. júna 1992 sp. zn. I. ÚS 191/92 a bolo by vhodné tento pojem zachovávať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia v bode B (ktorý obsahuje odporúčanie vlády SR) navrhujeme v zmysle zaužívanej praxe uviesť na prvom mieste prezidentku SR (B.1 ratifikovať protokol po vyslovení súhlasu NR SR) a následne na druhom mieste NR SR (B.2 vysloviť súhlas s protokolom, B.3 rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR, ktorá má prednosť pred zákonmi). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) k Predkladacej správe. Text Predkladacej správy požadujeme prepracovať, pretože nedáva dostatočnú odpoveď na otázku, prečo by vlastne Slovenská republika namiesto Zákazu diskriminácie mala akceptovať Všeobecný zákaz diskriminácie. Odôvodnenie: Máme za to, že pre Slovenskú republiku bez problému postačuje v ďalších rokoch plniť záväzok Zákazu diskriminácie, vyjadrený v nasledovnom znení (v angličtine): „Prohibition of discrimination The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K doložke prednosti: 1. Znenie legislatívneho odkazu v názve: „čl. 7 ods. 5 ústavy” odporúčame v zmysle Prílohy č. 5 k platným Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky nahradiť znením: „čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky”. 2. V bode 5. odporúčame znenie: „V sekundárnom práve EÚ je daná problematika upravená vo viacerých smerniciach Európskeho parlamentu a Rady, ktorých zoznam je uvedený nižšie tohto návrhu.“ nahradiť znením: „V sekundárnom práve EÚ je daná problematika upravená vo viacerých právne záväzných aktoch EÚ, ktorých zoznam je uvedený nižšie v tomto návrhu.“; (keďže súčasťou uvádzaných odkazov na sekundárne právo EÚ je okrem smerníc i jedno nariadenie), a súčasne odporúčame pri uvádzanom nariadení EP a Rady (ES) č. 1922/2006 uviesť odkaz na identifikáciu v Úradnom vestníku EÚ, podobne ako pri ostatných uvádzaných právne záväzných aktoch EÚ. Odôvodnenie: legislatívno-technické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) k celému materiálu. Navrhujeme stiahnuť tento materiál (LP/2021/420) z medzirezortného pripomienkového konania. Požadujeme predložiť do medzirezortného pripomienkového konania prepracovaný materiál, v ktorom: a/ jeho názov bude: Návrh na neratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, b/ v samotnom uznesení vlády SR bude uvedené: Vláda nesúhlasí s s ratifikáciou Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, c/ sa zruší uznesenie vlády SR č. 877 z 31. októbra 2000. Zdôvodnenie: Máme za to, že uvedený Protokol je z hľadiska vykonateľnosti vágny. V praxi by to spôsobovalo mnohé nejasnosti, a to najmä s prihliadnutí na princíp právnej istoty. Významné štátov Európy buď Protokol č. 12 vôbec nepodpísali, alebo nepristúpili k jeho ratifikácii. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) k prílohe Protokol č. 12 – v slovenčine: V článku 1 odseku 2 Protokolu č. 12 navrhujeme gramaticky nezrozumiteľný text „najmä ako sú dôvody uvedené v odseku 1“ upraviť. Zdôvodnenie: V dokumente protokolu vo francúzštine uvedené ustanovenie znie: notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K celému materiálu: Navrhujeme zastaviť proces ratifikácie Protokolu č. 12 k Dohovoru (Rady Európy) o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Odôvodnenie: Máme za to, že ustanovenia odsekov 1 a 2 Článku 1 (Všeobecný zákaz diskriminácie) Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sú pre Slovenskú republiku neprijateľné, keďže neprimeraným spôsobom zasahujú do nášho vnútroštátneho práva a môžu vyvolať právnu neistotu. Zároveň upozorňujeme, ustanovenia odseku 1 a aj odseku 2 Článku 1 Protokolu č. 12 sú nekvalifikovane preložené do slovenčiny; nie sú totožné so znením v angličtine. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Vo vlastnom materiáli žiadame vykonať korekciu prekladu pojmu „birth“ z anglického znenia v článku 1. ods. 1 Protokolu č. 12., t. j. pojem „rodové“ navrhujeme nahradiť pojmom „rod“ v slovenskej verzii. Odôvodnenie: poukazujeme na nesprávny preklad pojmu „birth“ v anglickej verzii na „rodové“. Žiadame zachovať totožný preklad diskriminačných dôvodov, ako sú uvedené v článku 14 Dohovoru, ktorý je uverejnený aj v Zbierke zákonov, t. j. použiť pojem „rod“. Protokol č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd popisuje diskriminačné dôvody z čl. 14 Dohovoru v anglickom/francúzskom znení. Keďže podľa Viedenského dohovoru o zmluvnom práve v spojení s čl. 59 Dohovoru, autentické a záväzné verzie sú len anglická a francúzska, je potrebné, aby pri slovenskej verzii Protokolu č. 12 bola zachovaná jasnosť, presnosť a súladnosť terminológie s už skorším prekladom čl. 14 Dohovoru. Uvedené je potrebné najmä pre zachovanie právnej istoty subjektov práva, ktorí by pri porovnaní textu čl. 14 Dohovoru a čl. 1 ods. 1 Protokolu č. 12 v slovenskom jazyku mohli nadobudnúť mylný dojem o úmyselnej rozdielnosti týchto textov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Žiadame, aby SR neratifikovala Protokol č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V súlade s uvedeným navrhujeme preformulovať návrh uznesenia Vlády SR tak, aby Vláda SR v uznesení k návrhu aktu medzinárodného práva Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd („Protokol č. 12“) vyslovila NEsúhlas s ratifikáciou Protokolu č. 12, NEodporučila NR SR vysloviť súhlas s Protokolom č. 12 a NEodporučila prezidentke SR ratifikovať Protokol č. 12. Odôvodnenie: Súhlasíme s dikciou článku 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorá taxatívne vymedzuje, že užívanie práv a slobôd priznaných týmto dohovorom (the enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention) musí byť zabezpečené bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod (birth) alebo iné postavenie. Na druhej strane Protokol č. 12 v článku 1 ods. 1 stanovuje demonštratívne, že užívanie všetkých práv ustanovených zákonom sa zabezpečuje bez diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu ako je (the enjoyment of any right set forth by law shall be secured without discrimination on any ground such as) pohlavie, rasa,... , rodové (birth“) alebo iné postavenie“. Vychádzajúc z uvedeného zákaz diskriminácie a okruh práv, na ktoré sa má vzťahovať, je v Protokole č. 12. uvedený otvoreným a nijako nekonkretizovaným spôsobom (viď slová "užívanie všetkých práv ustanovených zákonom"), t. j. má zámer jednak pokrývať aj situácie, ktoré súčasný slovenský právny poriadok ani neupravuje alebo nepozná a jednak aplikáciu ustanovení ponechať na úvahe a interpretácii príslušného subjektu, súdu. Uvedený pohľad obsahuje priamo aj Predkladacia správa, ktorá výslovne uvádza: „... pri uplatňovaní akýchkoľvek práv priznaných slovenským právnym poriadkom“. S takýmto zásahom do právnej istoty adresátov uvedenej právnej úpravy nie je možné súhlasiť aj s ohľadom na súdne a iné konania a právne vzťahy. Právna úprava týkajúca sa práv by mala byť definovaná aspoň všeobecne určiteľným spôsobom, z dôvodu, aby jednak vytvárala dostatočne určitý podklad pre jej špecifikáciu v právnych predpisoch a zároveň definovala dostatočne určito práva a povinnosti jej adresátov, s ohľadom na ich legitímne očakávanie v konkrétnych spoločenských vzťahoch, resp. pri rozhodovaní súdnej moci. Navyše, slovenské právne prostredie v určitých prípadoch rozdielne zaobchádzanie pripúšťa - viď napr. § 8 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Za problematickú považujeme aj tú skutočnosť, že s obsahom diskriminačných dôvodov upravených podľa slovenských právnych predpisov by bol v konečnom dôsledku oprávnený/povinný vysporiadavať sa Európsky súd pre ľudské práva a nie súdy SR. V prípade príliš všeobecnej úpravy by pritom rozhodnutia ESĽP mohli byť aplikované aj na prípady, na ktoré by inak nedopadali, resp. v dôsledku ktorých nemusí byť riešenie určitých situácií najsprávnejšie. Pritom sú to v prvom rade slovenské súdy (vrátane Ústavného súdu Slovenskej republiky), ktoré sú zodpovedné za ochranu princípov vyplývajúcich z Ústavy Slovenskej republiky. Primerane možno poukázať napríklad na situáciu v Českej republike, kde v podobnom prípade vznikli sporné otázky, keď napríklad Ústavný súd Českej republiky bol nútený vysloviť, že „Ústavní soud zůstává vrcholným ochráncem české ústavnosti, a to i proti eventuálním excesům unijních orgánů a evropského práva, což také jasně odpovídá na zpochybňovanou otázku suverenity České republiky […] V souladu s tím hodlá český Ústavní soud přezkoumávat jako ultima ratio i to, zda se právní akty evropských orgánů drží v mezích pravomocí, které jim byly poskytnuty.“( Rozhodnutie pléna Ústavného súdu Českej republiky, Pl. ÚS 5/12 zo dňa 31. 1. 2012). Podobnými otázkami sa zaoberala aj odborná doktrína (T. Ľalík) ešte v roku 2009, ktorá skonštatovala, že „... národné súdne orgány nie sú povinné zohľadňovať rozhodnutia Súdu (pozn. – ide o ESĽP) bez uváženia, „bezhlavo“ a nekriticky, keďže ich jediným záväzkom je implementovať medzinárodné právo opatrne. ... Dohovor bol síce do nášho právneho poriadku inkorporovaný v súlade s ústavným právom SR, avšak rozhodovacia činnosť ESĽP čoraz viac rozširuje rozsah ochrany jednotlivých ľudských práv aj na úkor ústavného práva, čím môže nastať medzi nimi nesúlad. Práve úlohou ÚS SR je hľadať rovnováhu a po prípade rozhodovať, či Dohovor v interpretácii ESĽP je (ešte) aplikovateľný v podmienkach slovenského ústavného práva, resp. či nie je v rozpore s niektorými principiálnymi hodnotami Ústavy SR (najmä úvodné články). Ústava tak musí (za každých okolností) ostať ako posledné kritérium hodnotenia.“. (ĽALÍK, T: Vplyv judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva na rozvoj ľudských práv v Slovenskej republike; Justičná revue, 61, 2009, č. 12, s. 1318 – 1319). S ohľadom na uvedené považujeme za relevantné predchádzať stretu rozhodovacej činnosti európskych súdov s rozhodovacou činnosťou najmä Ústavného súdu Slovenskej republiky, a nie naopak vytvárať možnosti vzniku prípadných trecích plôch, čomu príliš všeobecná úprava určite napomáha. V nadväznosti na požiadavku neratifikovať Protokol č. 12 poukazujeme tiež na skutočnosť, že z 47 členských štátov Rady Európy ho doposiaľ ratifikovalo iba 20 členských štátov: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/177/signatures?module=signatures-by-treaty&treatynum=177. Nakoľko teda ani medzi členskými štátmi RE neexistuje spoločná zhoda v otázke opodstatnenosti Protokolu č. 12 , väčšina krajín ho do dnešného dňa taktiež neratifikovala, žiadame predmetný Protokol č. 12 za SR neratifikovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 1. Návrh uznesenia vlády navrhujeme upraviť tak, že vláda SR vysloví nesúhlas s ratifikáciou Protokolu č. 12, odporučí Národnej rade SR nevysloviť súhlas s protokolom a odporučí prezidentke SR oznámiť Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou protokolu. Ostatné časti predloženého materiálu (najmä predkladacej správy) navrhujeme upraviť tak, aby vyjadrovali odmietavý postoj k ratifikácii protokolu. Odôvodnenie: Zámer preniesť na Európsky súd pre ľudské práva právomoc rozhodovať diskriminačné spory aj vo vzťahu k právam, ktoré nie sú predmetom dohovoru a jeho protokolov považujeme za nevhodný. Náš právny poriadok môže obsahovať (teraz ako i v budúcnosti) množstvo práv, ktoré idú mimo rámec úpravy dohovoru a jeho protokolov, pri uplatňovaní ktorých sú niektoré osoby zvýhodňované. Správnu aplikáciu ako i opodstatnenosť (ústavnosť) týchto pravidiel posudzujú nezávislé súdy SR, najmä ústavný súd. Naše právo ako celok pritom vychádza predovšetkým z Ústavy SR, ktorou sa riadia práve súdy SR. Súčasne platí, že najkompetentnejším súdom na aplikáciu našej ústavy je slovenský ústavný súd. ESĽP nemá dostatočnú citlivosť pre slovenské ústavné hodnoty, nemá dostatočne hlbokú znalosť našej ústavy a azda ani nemôže pri svojej rozhodovacej činnosti brať uspokojivý ohľad na našu ústavy a ústavné hodnoty, keďže pri svojej rozhodovacej činnosti prihliada aj na iné krajiny, s inými ústavami a ústavnými hodnotami. Nevyhnutne tak môže dôjsť k odlišným pohľadom na riešenie antidiskriminačných otázok medzi súdmi SR (najmä ústavným súdom) a ESĽP. To môže spôsobiť právnu neistotu, prehĺbiť stratu dôvery občanov v právny štát a súdnictvo, ako i oslabiť vplyv Ústavy SR a našich ústavných hodnôt na riešenie antidiskriminačných sporov. Okrem toho, ESĽP sa vďaka správe „NGOs and the Judges of the ECHR, 2009 – 2019“, vypracovanej organizáciou European Centre for Law and Justice, javí ako súd s výrazne naštrbenou reputáciou a sú vážne pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti tohto súdu. Zdá sa, že ESĽP sa stal kľúčovou inštitúciou v procese privatizácie ľudských práv, teda ovplyvňovania témy ľudských práv a rozhodovacej činnosti súdov politicky angažovanou oligarchiou. S ohľadom na tieto dôvody navrhujeme, aby vláda Slovenskej republiky odporučila Národnej rade SR vysloviť nesúhlas s ratifikáciou protokolu a odporučila prezidentke SR oznámiť Rade Európy právne nespochybniteľným spôsobom, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou protokolu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 2. V článku 1 ods. 1 protokolu navrhujeme slovo „rodové“ nahradiť slovom „rod“. Odôvodnenie: Slovo „birth“ ako jeden z antidiskriminačných dôvodov sa do slovenskej právnej terminológie prekladá slovom „rod“, a nie slovami „rodové postavenie“. Uvedeným prekladom tohto slova môže dôjsť k vytvoreniu určitej právnej neistoty, či sa slovom „rod“ (v Ústave SR, v texte dohovoru, a pod.) myslí to isté, čo slovami „rodové postavenie“ v protokole. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K doložke prednosti. Upozorňujeme, že doložka prednosti nie je v súlade s Legislatívnymi pravidlám vlády Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Doložka prednosti obsahovo nepokrýva všetky náležitosti stanovené prílohou č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Ide najmä o bod 2, v ktorom je okrem názvu zmluvy potrebné z dôvodu jasnej identifikácie zmluvy uviesť aj miesto a dátum jej prijatia, resp. miesto a dátum jej podpisu a bod 4, v ktorom je potrebné uviesť články zmluvy, ktoré priamo upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb. Zároveň sa v bode 8. predkladateľ nevysporiadal s otázkou potreby zrušenia alebo zmeny duplicitnej právnej úpravy s vyznačením konkrétnych zákonov alebo paragrafov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Všeobecne k celému materiálu. Nesúhlasíme s ratifikáciou Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Protokol“), pretože znenie Protokolu považujeme z hľadiska jeho vykonateľnosti za príliš všeobecné až vágne, čo môže v praxi spôsobovať viaceré nejasnosti najmä s prihliadnutím na princíp právnej istoty, ktorý by sa mal v demokratickom štáte bez výnimky uplatňovať. Odôvodnenie: V čl. 1 Protokolu je ustanovený všeobecný zákaz diskriminácie, pričom v ods. 1 sa taxtatívne vymedzujú dôvody ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické a iné presvedčenie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rodové alebo iné postavenie. V ods. 2 sa tieto dôvody rozširujú tým, že sa ustanovuje, že nikto nesmie byť diskriminovaný akýmkoľvek verejným orgánom z akýchkoľvek dôvodov, najmä ako sú dôvody uvedené v odseku 1. Týmto ustanovením ide Protokol nad rámec dôvodov uvedených v čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“), ktorý dôvody ustanovuje presne a nepripúšťa ich širší rozsah. Protokol tiež presahuje taxatívne vymedzený rozsah dôvodov uvedených v § 2 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Antidiskriminačný zákon“). Zároveň neurčitá a vágna úprava diskriminačných dôvodov v Protokole popiera princíp právnej istoty a vytvára priestor výrazne modifikovať právo v oblasti ľudských práv a slobôd takým spôsobom, ktorý nie je vopred predvídateľný, čo môže vytvoriť priestor pre obchádzanie demokratických procesov v Slovenskej republike a narušenie vnútroštátnych právomocí. Z uvedených dôvodov považujeme za nevyhnutné pristupovať k procesu ratifikácie Protokolu zo strany Slovenskej republiky opatrne a takým spôsobom, aby nedošlo k narušeniu základných princípov demokratického právneho štátu, vrátane princípu právnej istoty. Zároveň upozorňujeme na zjavne nesprávny preklad čl. 1 ods. 1, ktorý v anglickej verzii znie: „The enjoyment of any right set forth by law shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.“ Protokol v oficiálnom znení preberá diskriminačné dôvody s totožnou formuláciou, aká je uvedená v anglickom a francúzskom znení čl. 14 Dohovoru. Verzia prekladu čl. 1 ods. 1 do slovenského jazyka znie: „Užívanie všetkých práv ustanovených zákonom sa zabezpečuje bez diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické a iné presvedčenie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rodové alebo iné postavenie.“ Uvedené nie je v súlade s čl. 14 Dohovoru, podľa ktorého je preklad nasledovný: „Užívanie práv a slobôd priznaných týmto Dohovorom sa musí zabezpečiť bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie.“ Preklad čl. 14 Dohovoru je v súlade s čl. 12 ods. 2 Ústavy SR a tiež s § 2 ods. 1 Antidiskriminačného zákona, avšak v slovenskej verzii čl. 1 ods. 1 Protokolu nie je uvedené totožné znenie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K uzneseniu Národnej rady SR: 1./ V názve návrhu uznesenia NR SR slová „vyslovenie súhlasu“ požadujeme zmeniť na „vyslovenie nesúhlasu“. 2./ V samotnom návrhu uznesenia NR SR požadujeme slová „vyslovuje súhlas“ zmeniť na „nevyslovuje súhlas“. Zdôvodnenie k bodom 1 a 2: Máme za to, že ratifikácia Protokolu č. 12 k Dohovoru (Rady Európy) o ochrane ľudských práv a základných slobôd vzhľadom na obsah tohto protokolu by nebola v súlade s záujmami Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) 1. Nesúhlas s ratifikáciou Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Táto pripomienka je zásadného charakteru. Odôvodnenie: Protokol č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Protokol“) ustanovuje všeobecný zákaz diskriminácie na základe akéhokoľvek dôvodu. Ide aj nad rámec dôvodov uvedených v samotnom Protokole, ako aj nad rámec tých, ktoré sú uvedené v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“), ale aj vo vnútroštátnom práve. Protokol má teda potenciál nepredvídateľným spôsobom podstatne redefinovať a preformovať právo v oblasti ľudských práv a narušiť vnútroštátne právomoci a obísť demokratické procesy Slovenskej republiky. Právna neistota pri uplatňovaní Protokolu je hlavným dôvodom, prečo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky odmieta ratifikáciu Protokolu. Podstatou problematickej právnej úpravy Protokolu a s ňou súvisiacej právnej neistoty je, že sa má vzťahovať nielen na práva priznané právnymi predpismi v príslušnom štáte. Na rozdiel od zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Antidiskriminačný zákon“), ktorý sa vzťahuje len na určené oblasti (§ 3 Antidiskriminačného zákona), Protokol má oveľa širšiu pôsobnosť. Protokol, na rozdiel od čl. 14 Dohovoru, možno uplatňovať samostatne a nemá akcesorický charakter. To znamená, že Protokol je uplatniteľný aj vtedy, ak sporné rozdielne zaobchádzanie nespadá do pôsobnosti práv Dohovoru. Dôvodová správa k Protokolu jasne zdôrazňuje, že Protokol je možné použiť na základe vopred neurčených diskriminačných dôvodov – v čom sa líši ako od Dohovoru, tak aj Antidiskriminačného zákona, ktoré upravujú zoznam diskriminačných dôvodov taxatívne. Ďalej, rozsah uplatňovania Protokolu dôvodová správa neozrejmuje, skôr naopak. Podľa dôvodovej správy, rozsah „any right set forth by law,“ (v slovenskom jazyku „práv ustanovených zákonom“) môže termín „law“ zahŕňať aj medzinárodné právo. Vymedzením „law“ spôsobom zahŕňajúcim aj medzinárodné právo, dôvodová správa presúva uplatniteľnosť protokolu na „práva“, na ktoré sa nemôže vzťahovať ani Dohovor a ani právne predpisy Slovenskej republiky. Takto by sa prakticky obišla vnútroštátna diskusia či demokratické procesy stanovené Ústavou Slovenskej republiky a príslušnými právnymi predpismi. Čo sa týka aplikácie, aplikačný rozsah Protokolu je nejasný, hlavne v dôsledku neakcesorického a demonštratívneho charakteru Protokolu, čo prináša výrazné riziko právnej neistoty. Vágnosť a neurčitosť, úprava diskriminačných dôvodov otvoreným spôsobom nie je v súlade so zásadou právnej istoty, pretože tak, ako ich stanovuje Protokol, pokrývajú aj situácie, ktoré súčasný právny poriadok ani neupravuje. Protokol môže v konečnom dôsledku redefinovať obsah práv obsiahnutých v Dohovore, ale hlavne vytvoriť nové „práva,“ ktoré v súčasnosti nie sú obsiahnuté ani v Dohovore a ani právnom poriadku Slovenskej republiky. Protokol môže navyše uložiť štátu povinnosť „positive action“ za presadzovanie týchto novovytvorených práv (Explanatory Report to Protocol 12 ECHR, para 30). Slovenská republika by teda mala pristupovať k ratifikácii Protokolu 12 opatrne. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nevidí dôvod, prečo by Slovenská republika mala prekračovať rámec ochrany nad rámec ochrany poskytovanej čl. 14 Dohovoru a viazať sa k nejasnému a nepredvídateľnému rámcu povinností. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky taktiež nevidí dôvod, aby Slovenská republika ratifikovala nástroj medzinárodného práva, ktoré má potenciál oslabiť vnútroštátnu právomoc obídením demokratických legislatívnych procesov, a ktorý sa dá zneužiť aj na vytvorenie nových hmotných práv, aj keď tieto vo vnútroštátnych právnych predpisoch (ani v Dohovore) nemusia existovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) 2. Nesúhlas so znením textu prekladu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd do slovenského jazyka. Táto pripomienka je zásadného charakteru. Odôvodnenie: Anglická verzia Protokolu stanovuje zoznam dôvodov nediskriminácie , ktorý je totožný s zoznamom v článku 14 Dohovoru. Slovenský preklad túto skutočnosť neberie do úvahy. Už pôvodný rozsah pôsobnosti Protokolu výrazne presahuje článok 14, pričom nesprávny slovenský preklad Protokolu ho rozširuje ešte viac. Protokol v originálnom znení preberá diskriminačné dôvody s totožnou formuláciou, aká je uvedená v anglickom a francúzskom znení čl. 14 Dohovoru. Podľa Viedenského dohovoru o zmluvnom práve v spojení s čl. 59 Dohovoru sú autentickými a záväznými verziami len anglická a francúzska verzia textu. Podľa čl. 1 ods. 1 Protokolu v slovenskom preklade „(u)žívanie všetkých práv ustanovených zákonom sa zabezpečuje bez diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické a iné presvedčenie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rodové alebo iné postavenie.“ S takýmto prekladom nesúhlasíme. Anglická verzia čl. 1 ods. 1 znie: „ The enjoyment of any right set forth by law shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.“ Slovenská oficiálna verzia prekladu čl. 14 Dohovoru znie: „Užívanie práv a slobôd priznaných týmto Dohovorom sa musí zabezpečiť bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie.“ S ohľadom na zjavne nepresný preklad vyššie uvedeného článku, žiadame, aby sa v čl. 1 ods. 1 zachoval totožný preklad diskriminačných dôvodov ako je v čl. 14 textu Dohovoru, teda “pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie.” Takýto preklad je v súlade aj s Ústavou SR (čl. 12 (2) „ (z)ákladné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.“), Antidiskriminačným zákonom (§ 2 (1) „(d)održiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.“), ako aj inými medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná. Je nevyhnutné, aby slovenský preklad Protokolu č. 12 zachoval presný význam a zmysel referenčných jazykových verzií v záujme jasnosti, presnosti a súladnosti so skorším slovenským prekladom čl. 14 Dohovoru o ochrane. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) Zásadná pripomienka č. 2 Navrhujeme nahradiť text predkladacej správy nasledovným textom: „Európsky súd pre ľudské práva čelí najvážnejšej kauze vo svojej histórii a bezprecedentnému skompromitovaniu, keď vyšlo najavo, že 22 stálych sudcov z približne 100 sudcov malo väzby na rôzne organizácie priamo alebo nepriamo financované miliardárom a špekulantom na akciových trhoch Georgom Sörösom. Viacerí sudcovia sa v kauzách, v ktorých boli zainteresované tieto organizácie, nevylúčili z dôvodu zaujatosti. Dôvera v nezávislý a transparentný súd bola narušená ako nikdy v histórii. Súdny aktivizmus najhrubšieho zrna sa ukázal napríklad v rozsudku Fedotova proti Rusku. Súd nehoráznym spôsobom tlačí krajiny s morálnou integritou v oblasti rodinných hodnôt k tomu, aby prijali zákony o homosexuálnych zväzkoch a odôvodňujú to ako inak nediskrimináciou. Nečudujme sa, že krajiny odmietajú rešpektovať množstvo podobných rozsudkov ESĽP. Žiadna z krajín sa prijatím Európskeho dohovoru o ľudských právach nezaviazala prijať registrované partnerstvá! Vláda SR nesúhlasí, aby súd dostal právo určovať, čo je diskriminácia podľa našich zákonov. Na to sú tu naše súdy a naša Ústava, ktorá stojí nad akýmikoľvek medzinárodnými zmluvami, či právom Európskej únie. Odsúdiť sa má nespravodlivá diskriminácia, ale nie každé rozlišovanie znamená nespravodlivú diskrimináciu. Rodina musí mať výnimočné postavenie, lebo len medzi mužom a ženou sa rodia deti a najlepšie sa vychovávajú v trvalom manželstve otca a mamy. Európske súdy začali proti výnimočnosti rodiny bojovať práve odvolávaním sa na tzv. nediskrimináciu, a pritom sa práve tým dopúšťajú nespravodlivej diskriminácie, keď za rovnocenné vyhlasujú to, čo rovnocenné nie je. Nie je rovnocenné rozhodnutie mať deti, aj rozhodnutie deti nemať. Protokol č. 12 oproti Dohovoru prináša rozšírenie tzv. princípu „nediskriminácie“ na všetky práva priznané zákonom v našej krajine! Vláda SR nesúhlasí s ďalším odovzdávaním našej suverenity medzinárodným súdom! Odmietame rozšírenie diskriminačných dôvodov na "akékoľvek", teda aj tie, ktoré nie sú definované v čl. 1, ods. 1. Protokolu č. 12, lebo to dáva súdu právny podklad na zaradenie nových a nových dôvodov, ktoré sú dnes neznáme. Diskrimináciou sa tak môže stať aj doposiaľ odôvodnené rozlišovanie medzi rôznymi situáciami osôb. Protokol č. 12 nepodpísalo doteraz deväť krajín Rady Európy. Medzi nimi aj také liberálne ako je Dánsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, či Francúzsko. Hoci krajiny ho začali podpisovať už od roku 2000, doposiaľ - po viac ako 20 rokoch - ho neratifikovalo ďalších 18 krajín Rady Európy, a to aj také liberálne ako je Belgicko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Írsko, či Česká republika. Vo väčšine krajín Rady Európy Protokol č. 12 nie je účinný. Obmedzenia na oblasti dané v antidiskriminačnom zákone ako aj výnimky uvedené v antidiskriminačnom zákone by mali ostať zachované. Vzhľadom k nesúhlasu vlády odporúča vláda SR Národnej rade SR nevysloviť súhlas s protokolom.“ Odôvodnenie Vláda SR by sa mala snažiť uchovať suverenitu SR v tejto oblasti. Obmedzenia na oblasti dané v antidiskriminačnom zákone ako aj výnimky uvedené v antidiskriminačnom zákone by mali ostať zachované. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) Vážená vláda Slovenskej republiky, Európsky súd pre ľudské práva čelí najvážnejšej kauze vo svojej histórii a bezprecedentnému skompromitovaniu, keď vyšlo najavo, že 22 stálych sudcov z približne 100 sudcov malo väzby na rôzne organizácie priamo alebo nepriamo financované miliardárom a špekulantom na akciových trhoch Georgom Sörösom. Viacerí sudcovia sa v kauzách, v ktorých boli zainteresované tieto organizácie, nevylúčili z dôvodu zaujatosti. Dôvera v nezávislý a transparentný súd bola narušená ako nikdy v histórii. Súdny aktivizmus najhrubšieho zrna sa ukázal napríklad v rozsudku Fedotova proti Rusku. Súd nehoráznym spôsobom tlačí krajiny s morálnou integritou v oblasti rodinných hodnôt k tomu, aby prijali zákony o homosexuálnych zväzkoch a odôvodňujú to ako inak nediskrimináciou. Nečudujme sa, že krajiny odmietajú rešpektovať množstvo podobných rozsudkov ESĽP. Žiadna z krajín sa prijatím Európskeho dohovoru o ľudských právach nezaviazala prijať registrované partnerstvá! Nesúhlasíme, aby takýto súd dostal právo určovať, čo je diskriminácia podľa našich zákonov. Na to sú tu naše súdy a naša Ústava, ktorá stojí nad akýmikoľvek medzinárodnými zmluvami, či právom Európskej únie. Odsúdiť sa má nespravodlivá diskriminácia, ale nie každé rozlišovanie znamená nespravodlivú diskrimináciu. Rodina musí mať výnimočné postavenie, lebo len medzi mužom a ženou sa rodia deti a najlepšie sa vychovávajú v trvalom manželstve otca a mamy. Európske súdy začali proti výnimočnosti rodiny bojovať práve odvolávaním sa na tzv. nediskrimináciu, a pritom sa práve tým dopúšťajú nespravodlivej diskriminácie, keď za rovnocenné vyhlasujú to, čo rovnocenné nie je. Nie je rovnocenné rozhodnutie mať deti, aj rozhodnutie deti nemať. Vážená vláda Slovenskej republiky, Protokol č. 12 oproti Dohovoru prináša rozšírenie tzv. princípu „nediskriminácie“ na všetky práva priznané zákonom v našej krajine! Nesúhlasíme s ďalším odovzdávaním našej suverenity medzinárodným súdom! Odmietame rozšírenie diskriminačných dôvodov na "akékoľvek", teda aj tie, ktoré nie sú definované v čl. 1, ods. 1. Protokolu č. 12, lebo to dáva súdu právny podklad na zaradenie nových a nových dôvodov, ktoré sú dnes neznáme. Diskrimináciou sa tak môže stať aj doposiaľ odôvodnené rozlišovanie medzi rôznymi situáciami osôb. Nepotrebujeme, aby nám zajtra súd povedal, že je potrebné rozšíriť dôvody napríklad o tzv. genderovú identitu, či o to, aby sa homosexuálna propaganda mohla nanucovať našim deťom do škôl pod zámienkou boja proti diskriminácii. Nechceme, aby sme boli donútení všetky práva priznané manželom priznať akémukoľvek páru. Nemusí to byť dobré pre deti! Nepotrebujeme, aby zajtra nejaký súd zrušil všetky naše zákonné výnimky dané cirkvám v antidiskriminačnom zákone, ktoré Protokol č. 12 nepozná. Cirkvám patrí sloboda v tom, či budú za kňazov svätiť iba mužov, či odmietnu vysvätiť za kňazov osoby s homosexuálnym životným štýlom alebo komu udelia právo vyučovať svoje náboženstvo. Nepotrebujeme, aby niekto v budúcnosti spochybňoval odôvodnené rozdielne zaobchádzanie z dôvodu ochrany tehotných žien, počtu detí, vekovej hranice, či rozdielnej vekovej hranice pre mužov a ženy do dôchodku, či pre prístup k určitým právam Zákonníka práce. Je to na suverénnom slovenskom parlamente, aké príjme pravidlá a čo považuje za dobré a nie na medzinárodnom súde, aby nám vnucoval svoje predstavy, ktoré nie sú v súlade s našimi hodnotami! Nepotrebujeme, aby nás zajtra niekto vydieral sankciami podobne ako je vydierané Maďarsko a ako obušok použil to, čo dnes ministerka spravodlivosti predkladá na ratifikáciu! Protokol č. 12 nepodpísalo doteraz deväť krajín Rady Európy. Medzi nimi aj také liberálne ako je Dánsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, či Francúzsko. Hoci krajiny ho začali podpisovať už od roku 2000, doposiaľ - po viac ako 20 rokoch - ho neratifikovalo ďalších 18 krajín Rady Európy, a to aj také liberálne ako je Belgicko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Írsko, či Česká republika. Vo väčšine krajín Rady Európy Protokol č. 12 nie je účinný a my ho tiež nepotrebujeme! Vážená vláda Slovenskej republiky, Vážené ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, nemienime sa o pár rokov zaoberať znovu písaním pripomienok a ďalšími pokusmi o ratifikáciu protokolu, a preto z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme nasledovné zásadné pripomienky k materiálu LP/2021/420 Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-420) Zásadná pripomienka č. 1: Aliancia za rodinu navrhuje nahradiť text návrhu uznesenia nasledovným textom: „UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. ... z ... k návrhu aktu medzinárodného práva Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd Číslo materiálu: Predkladateľ: Vláda A. nesúhlasí A. 1. s ratifikáciou Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "protokol"). B. neodporúča Národnej rade Slovenskej republiky B. 1. vysloviť súhlas s protokolom, prezidentke Slovenskej republiky B. 2. ratifikovať protokol po vyslovení súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. C. poveruje predsedu vlády Slovenskej republiky C. 1. predložiť protokol Národnej rade Slovenskej republiky s odporúčaním vlády neudeliť súhlas s ratifikáciou, ministerku spravodlivosti Slovenskej republiky C. 2. odôvodniť návrh vlády s odporúčaním neudeliť súhlas s ratifikáciou protokolu v Národnej rade Slovenskej republiky. D. odporúča prezidentke Slovenskej republiky D. 1. oznámiť Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou protokolu. Vykonajú: predseda vlády Slovenskej republiky ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Na vedomie: prezidentka Slovenskej republiky predseda Národnej rady Slovenskej republiky generálny prokurátor Slovenskej republiky“ Odôvodnenie Vláda SR by sa mala snažiť uchovať suverenitu SR v tejto oblasti. Obmedzenia na oblasti dané v antidiskriminačnom zákone ako aj výnimky uvedené v antidiskriminačnom zákone by mali ostať zachované. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail