LP/2021/403 Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky: Predkladateľovi materiálu odporúčame, pokiaľ ide o zriaďovanie poradných orgánov vlády Slovenskej republiky, stanoviť a dodržať jednoznačný a jasný postup a upraviť návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky k predmetnému materiálu tak, aby bola Rada vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj zriadená postupom buď podľa § 2 ods. 2 alebo podľa § 2 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Súčasne odporúčame v bode C.2. návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky uviesť správne znenie funkcie podpredsedu vlády Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Podľa návrhu uznesenia vlády SR k predloženému materiálu sa navrhuje zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj, schválenie jej štatútu a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa ukladá úloha zriadiť sekretariát uvedeného poradného orgánu. Súčasne sa tým istým uznesením podpredsedovi vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo, ukladá úloha predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky novelu zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 575/2001 Z. z.“), ktorým sa rozšíri zoznam stálych poradných orgánov vlády Slovenskej republiky o Radu vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj. Predkladateľom navrhovaný postup na zriadenie predmetného poradného orgánu vlády Slovenskej republiky považujeme za zmätočný a následné postavenie Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj za nejednoznačné. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. môže vláda Slovenskej republiky zriaďovať rady ako svoje poradné orgány plniace koordinačné, konzultatívne alebo odborné úlohy. Podľa § 2 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. sú stálymi poradnými orgánmi vlády Slovenskej republiky Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky, Hospodárska rada vlády Slovenskej republiky, Rada vlády Slovenskej republiky pre konkurencieschopnosť a produktivitu, Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie. Z predmetného materiálu a návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky nie je teda zrejmý účel a podstata zriadenie daného poradného orgánu vlády Slovenskej republiky najprv podľa § 2 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. a následne podľa odseku 3 predmetného ustanovenia. Vzhľadom na uvedené odporúčame zriadiť daný poradný orgán vlády Slovenskej republiky buď spôsobom podľa § 2 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. alebo novelizáciou § 2 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. a Radu vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj takto zriadiť ako stály poradný orgán vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) V článku 3 ods. 2 písm. j) navrhujeme za slová: „orgánmi miestnej štátnej správy,“ doplniť slová: „registrovanými cirkvami alebo náboženskými spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnickými osobami, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnostix a doplniť poznámku pod čiarou: „x§ 4 a § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v platnom znení“ Odôvodnenie: navrhujeme medzi okruh subjektov, s ktorými Rada spolupracuje a od ktorých môže žiadať písomné stanoviská a predkladať im podnety, návrhy a odporúčania v oblasti svojej pôsobnosti, zaradiť aj registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, resp. právnické osoby odvodzujúce od nich svoju právnu subjektivitu. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, resp. ich právnické osoby vykonávajú činnosti zamerané na stabilitu rodinných vzťahov, rozvoj rodičovských kompetencií, predchádzanie negatívnym javom v rodine, zvyšovanie citlivosti verejnosti k rodinným hodnotám a pozitívnemu rodičovstvu, upevňovanie medzigeneračných rodinných vzťahov a vzťahov v rodine so starším členom rodiny odkázaným na pomoc inej osoby aj činnosti zamerané na rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo s plnoletým členom rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím. Vykonávajú činnosť na poli prípravy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu, pomoci rodinám, ochrane života, a venujú sa rodinám z marginalizovaných komunít. Zabezpečujú súvisiacu edičnú a propagačnú činnosť. V tejto súvislosti poukazujeme aj na odôvodnenie k pripomienke k článku 4 ods. 4. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V rámci predbežného pripomienkového konania sme žiadali zabezpečiť vplyv v rámci schválených limitov na rok 2021, resp. navrhovaných limitov na roky 2022-2024. Predkladateľ vo vyhodnotení predbežného pripomienkového konania uviedol, že pripomienku akceptoval, pričom konštatuje, že MPSVR SR zabezpečí krytie tovarov a služieb (630) spolu s príslušným poistným a príspevkom do poisťovne pre dohody (620) v rámci schválených limitov pre kapitolu MPSVR SR na rok 2021. Upozorňujem, že uvedené nie je zohľadnené v tabuľke č. 1 analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, kde sa naďalej uvádza vplyv na rok 2021 ako rozpočtovo nekrytý v celej výške. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) V čl. 2 ods. 2 návrhu štatútu rady navrhujeme za slová „za účelom dosiahnutia“ doplniť slová „plnenia funkcií rodiny,“. Odôvodnenie: Z vety o poslaní rady (druhá veta čl. 2 ods. 2) vypadla zmienka o podpore rodine, a dve vymenované oblasti záujmu sa venujú len demografii. Preto navrhujeme doplniť, aby jedným z poslaní rady bolo aj navrhovať riešenia za účelom dosiahnutia plnenia funkcií rodiny ako takých, teda aj iných, ako len reprodukčnej funkcie. Medzi tieto funkcie patrí výchovná funkcia (riadna výchova detí), ekonomická funkcia, sociálne zabezpečenie členov rodiny, starostlivosť o zdravie svojich členov a pod., ktorým by rada mala taktiež venovať pozornosť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) V článku 3 ods. 2 štatútu v doterajšom písm. f) navrhujeme za slová „dôležitých pre koncepčnú prácu v oblasti“ doplniť slová „rodinnej politiky a“. Odôvodnenie: Prehodnocovanie zdrojov štatistických informácií by sa malo týkať aj oblasti rodinnej politiky, nie len demografického vývoja. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všetky vplyvy vyplývajúce z materiálu žiadam zabezpečiť v rámci schválených limitov kapitoly MPSVR SR na rok 2021, resp. v rámci navrhovaných limitov na roky 2022-2024 a prepracovať doložku a analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Výdavky na poistné k požadovaným mzdám sú vykvantifikované na úrovni 36,95 % miezd. Žiadam, aby kvantifikácia výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní naviazaná na úroveň mzdových výdavkov bola upravená na úroveň 34,95 % miezd. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Zvýšenie počtu zamestnancov aparátu MPSVR SR od roku 2022 o 1 osobu vrátane zvýšenia osobných výdavkov nie sú zabezpečené v súčasnom návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 a žiadam ich zabezpečiť v rámci súčasného počtu zamestnancov a výdavkov zabezpečených pre kapitolu MPSVR SR v súčasnom návrhu rozpočtu verejnej správy 2022 až 2024. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nároky na zvýšenie počtu zamestnancov a výdavkov na rok 2021 sú v rozpore s bodom C.13. uznesenia vlády SR č. 649/2020 nepredkladať v roku 2021 návrhy legislatívnych predpisov a iných materiálov, ktoré zakladajú nároky na zvýšenie počtu zamestnancov a zvýšenie výdavkov alebo úbytok príjmov schválených v štátnom rozpočte na rok 2021 s rozpočtovými dôsledkami na štátny rozpočet alebo na iné rozpočty tvoriace rozpočet verejnej správy. Žiadam, aby funkcia tajomníka rady a s tým súvisiace výdavky boli zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly MPSVR SR na príslušný rozpočtový rok. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) Vo Vlastnom materiáli, časť odôvodnenie a v Doložke vybraných vplyvov bode 2. navrhujeme preformulovať text „podpora pôrodnosti a migrácie “ na „podpora rodiny a pôrodnosti“. Odôvodnenie: Rada vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj (ďalej aj „rada“) by sa nemala zameriavať na podporu migrácie. Migrácia je neželaný fenomén, kvôli ktorému Slovenská republika prichádza o množstvo mladých ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia za lepším zárobkom, pričom odchádzajú od svojich rodín a svoj pracovný prínos prenášajú do cudzej krajiny. Podobný principiálny problém je aj v prípade migrácie do Slovenskej republiky, kedy často mladí ľudia opúšťajú svoje domovy a rodiny, a v krajinách odkiaľ pochádzajú budú chýbať. Tento neželaný jav by Slovenská republika nemala podporovať. Okrem toho rozsiahlou migráciou, najmä z moslimských krajín a iných krajín, ktoré sú nám kultúrne vzdialené, dochádza k vytváraniu get a nových oblastí v Európe, v ktorých dochádza k stretu medzi odlišnými kultúrami, ktoré ako vidíme na skúsenosti zo západnej Európy spôsobujú zásadné problémy. Podpora migrácie s cieľom udržania demografie je rezignáciou na rodinnú politiku, pretože akceptuje, že náš národ sa nedokáže reprodukovať. Politika štátu by takýto jav nemala akceptovať, ale naopak byť aktívna v pro-rodinnej politike. Vzhľadom na zameranie rady nepovažujeme za vhodné, aby sa rada venovala téme podpory migrácie a v plnej miere sa sústredila na podporu rodiny a pôrodnosti našich obyvateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Slovenská komora SP a ASP (Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce) V Návrhu Štatútu rady vlády SR pre rodinu a demografický vývoj, čl. 4 Zloženie rady, bod 4 - doplniť písmeno r) Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce Odôvodnenie: Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce – je nezávislá, nepolitická, samosprávna profesijná organizácia, ktorá združuje sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce v Slovenskej republike zo všetkých oblastí verejného života, je zriadená zákonom č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Fokusom sociálnej práce je človek a jeho sociálne prostredie. Nástrojmi sociálnej práce sú o.i. i sociálna politika a case manažment. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) V článku 4 ods. 4 navrhujeme doplniť nové písm. r) s nasledovným znením: „registrovaných cirkví alebo náboženských spoločností so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnostix a doplniť poznámku pod čiarou: „x§ 4 a § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v platnom znení“. Zároveň v článku 4 ods. 5 navrhujeme prvú vetu preformulovať nasledovne: „Celkový počet členov podľa písm. q) a r), ktorí sú zastúpení v rovnakom počte, nesmie byť väčší ako počet členov podľa ods. 4 písm. a) až p).“ Odôvodnenie: Navrhujeme, aby boli medzi ďalších členov Rady, ktorých vymenúva a odvoláva predseda Rady na základe návrhu príslušného zástupcu príslušnej organizácie, zaradení aj zástupcovia registrovaných cirkví a náboženských spoločností, resp. právnických osôb odvodzujúcich od nich svoju právnu subjektivitu. V tejto súvislosti poukazujeme na skutočnosť, že uvedené subjekty (reg. cirkvi a náb. spol. a ich PO) sú explicitne uvedené ako oprávnení žiadatelia dotácií na podporu plnenia funkcií rodiny v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v § 9b zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v platnom znení. Plne sa stotožňujeme s úlohou Vlády Slovenskej republiky, ktorá sa vo svojom Programovom vyhlásení pre roky 2021-2024 zaviazala, že bude podporovať rodinu, ktorá je základnou bunkou spoločnosti a hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Vychádzajúc z vlastného materiálu, úlohou Rady vlády SR pre rodinnú politiku a demografiu je príprava Národnej stratégie na podporu rodiny a demografického rastu v Slovenskej republike, ktorá si vyžaduje medzirezortnú spoluprácu a špeciálnu pozornosť všetkých ekonomicko-sociálnych partnerov štátnej a verejnej správy, samosprávy aj občianskej spoločnosti, ktorej súčasťou sa registrované cirkvi a náboženské spoločnosti. K odôvodneniu zaradenia cirkví a náboženských spoločností medzi členov Rady poukazujeme na dokument Úradu splnomocnenca Vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti: „Analýza stavu účelových zariadení cirkví a náboženských spoločností a ďalších subjektov zriadených cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ktoré vykonávajú obdobné činnosti ako MNO“ (dostupné na internete: https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/ros/2020/Analyza%20stavu%20u.%20z.%20cirkvi%20a%20nabozenskych%20spolocnosti%20a%20dalsich%20subjektov%20zriadenych%20cirkvami%20a%20nabozenskymi%20spolocnostami,%20ktore%20vykonavaju%20obdobne%20cinnosti%20ako%20MNO.pdf), ktorý poukazuje na skutočnosť, že cirkvi a náboženské spoločnosti a ďalšie subjekty zriadené cirkvami a náboženskými spoločnosťami vykonávajú obdobné činnosti ako mimovládne neziskové organizácie. Analýza preukazuje, že registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v Slovenskej republike, ako neoddeliteľná súčasť občianskej spoločnosti, vykonávajú podstatnú časť svojich aktivít práve na poli rodiny. Vzhľadom na už uvedené, skúsenosť a odbornosť reg. cirkví a náb. spoločností prispeje v závažnej miere k príprave Národnej stratégie na podporu rodiny a demografického rastu. Medzi aktivity Katolíckej cirkvi, ktorými podporuje a napomáha funkčnej rodine, ako základnej bunky spoločnosti a rovnako demografickému rastu sú: - výchova k manželstvu a rodičovstvu, - kurzy prirodzených metód plánovania rodičovstva - kurzy rodičovských a výchovných zručností - semináre a kurzy manželskej komunikácie a prehĺbenia manželských vzťahov - formačné stretnutia pre upevnenie manželského a rodinného života - poradenstvo pre manželov a rodičov v záťažových a krízových situáciách a následné sprevádzanie týchto manželov a rodičov - poradenstvo a sprevádzanie pre neplodné páry - poradenstvo a sprevádzanie rozvedených a neúplných rodín - sprevádzanie mladých manželov a rodín pri utváraní stabilnej rodiny - vzdelávacie a formačné stretnutia pre upevnenie vzťahov rodičov a detí /otcov a synov, matiek a dcér/ - poradenstvo pre ženy, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách ako sú neplánované tehotenstvo, domáce násilie, týranie, rozpad rodiny, sociálne vylúčenie apod. - vzdelávanie vedúcich seminárov a kurzov pre sprevádzanie manželov a rodičov vo vyššie uvedených programoch. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) V článku 4 ods. 4 písm. q) štatútu navrhujeme na začiatku doplniť slová „cirkví a“. Odôvodnenie: Cirkev je veľmi dôležitá pri ochrane rodín, a to nielen svojou praktickou činnosťou a starostlivosťou o rodiny, ale aj svojím učením a morálnym vplyvom na spoločnosť. Medzi členmi rady by zaiste mali byť aj zástupcovia registrovaných cirkví na Slovensku, prinajmenšom tých najväčších. Navrhujeme tiež zvážiť, či nebude vhodnejšie, aby zástupcovia cirkví boli uvedený v samostatnej odrážke článku 4 ods. 4. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) V článku 3 ods. 2 štatútu navrhujeme na prvé miesto medzi pôsobnosti rady doplniť odrážku s nasledovným textom: „a) navrhuje riešenia na podporu rodinných hodnôt, pôrodnosti, plnenia funkcií rodiny a ochranu manželstva a rodiny,“. Odôvodnenie: Asi najdôležitejším poslaním rady by malo byť to, že bude prichádzať s návrhmi na podporu rodinných hodnôt v slovenskej spoločnosti. Práve rodinné hodnoty sú to, čo pomáha ľuďom, aby vstúpili do manželstva, vytrvali v ňom, mali deti, riadne ich vychovali a zabezpečovali aj starostlivosť o starých a iných členov rodiny, ktorí sú na ňu odkázaní. Ďalším dôležitým parciálnym cieľom je zaiste podpora pôrodnosti, vrátane podpory plodnosti (ktorá neustále klesá), ale aj toho, aby ľudia vstupovali do manželstva v dostatočne mladom veku a boli ochotní prijať väčší počet detí. Z navrhovaného textu by sme ešte upriamili pozornosť na podporu manželstva, ktoré požaduje aj naša ústava, avšak do celého textu materiálu sa slovo manželstvo zatiaľ nedostalo. Pritom ako správne hovorí zákon o rodine: „Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti.“ Prínos rady vnímame najmä v tom, že bude nástrojom na to, aby pomohlo rozvíjať rodinné a manželské hodnoty na Slovensku a prispeje k tomu, aby si rodiny dokázali plniť všetky svoje funkcie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V návrhu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj žiadame v Čl. 4 ods. 4 doplniť nové písmeno, ktoré znie: "Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,". ODÔVODNENIE: Vzhľadom na úlohy a ciele, ktoré má plniť Rada vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj, ako aj zdroje podpory smerujúce k napĺňaniu týchto cieľov považujeme za potrebné, aby členmi rady boli aj zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli odporúčame: - na str. 1 v prvom odseku v tretej vete za slovo "vláda" doplniť slovo "SR"; - na str. 1 v druhom odseku v prvej vete slovo "rýchle" nahradiť slovom "intenzívne"; - na str. 1 v treťom odseku v tretej vete vypustiť slovo "necelých"; - na str. 6 v Čl. 6 ods. 1 za slovo "rodiny" doplniť slová "Slovenskej republiky"; - na str. 7 v Čl. 7 ods. 2 slovo "zasadanie" nahradiť slovom "zasadnutie"; - na str. 7 v Čl. 8 ods. 3 vypustiť slovo "najmenej". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 1 v treťom odseku vo vete "Počet seniorov vo veku 65 sa v priebehu nasledujúcich desaťročí zvýši o viac ako 1 milión osôb" žiadame za číslo "65" doplniť slová "rokov a starších". Odôvodnenie: text je neúplnosťou chybný. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 1 v prvom odseku žiadame slová "Radu vlády SR pre rodinnú politiku a demografiu" nahradiť slovami "Radu vlády SR pre rodinu a demografický vývoj". Odôvodnenie: nepresný názov. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 2 v odseku "Zdroje" žiadame slová "Štatistický úrad SR" Odôvodnenie: údaje vo vlastnom materiáli o indexoch starnutia pochádzajú z DataCube ŠÚ SR alebo z publikácií ŠÚ SR. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) vlastný materiál - návrh štatútu: V čl. 4 žiadam vložiť za odsek 3 nový odsek 4 ktorý znie: „4. Členom rady je aj splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.“. Odôvodnenie: Vzhľadom na pôsobnosť splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity vyplývajúcu zo štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 0759/2020, jej koordinačnú funkciu pri uskutočňovaní Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 0181/2021, je členstvo splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity nevyhnutnou podmienkou nastavovania efektívnych a účinných verejných politík. Keďže pôsobnosť navrhovaného poradného orgánu sa bude uskutočňovať v oblastiach s rozhodujúcim vplyvom na rodinu a demografiu, najmä v oblastiach bývania, ochrany zdravia, vzdelávania, hmotnej a nehmotnej podpory rodín, výskumu a inovácií, práce a sociálnych záležitostí, verejných služieb, starostlivosti o deti, ide nielen o rovnaké sledované oblasti ako v Stratégií rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, ale aj o rovnaké aj obdobné výzvy verejných politík, pričom zraniteľnosť postavenia rómskych rodín ako aj mladých rodín, ich stabilizácia a rozvoj vyžaduje spoločné a koordinované postupy. Bez členstva splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity nebude môcť rada dôsledne plniť pôsobnosť a úlohy uvedené v čl. 3 ods. 1 a 2 navrhovaného štatútu. Túto pripomienku považujem za zásadnú a uplatňujem ju v rámci svojej pôsobnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) vlastný materiál - návrh štatútu: V čl. 2 ods. 1 žiadame za citáciou „§ 2“ doplniť citáciu „ods. 2“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail