LP/2021/35 Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby Prešov, ISTAR – rekonštrukcia b. č. 4

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Odporúčam posúdiť potenciál znížiť náklady projektu o 258 tis. eur s DPH. Potenciál úspor bol identifikovaný porovnaním nákladov projektu s priemernými jednotkovými cenami zmapovaných minulých nákupov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Podľa doložky vybraných vplyvov má materiál negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, v tabuľke č. 1 je tento vplyv kvantifikovaný v roku 2021 v sume 5 729 054 eur ako výdavky kapitoly VPS a zároveň je uvedené, že financovanie je zabezpečené v kapitole MO SR, Program 095 – Rozvoj obrany. V časti 2.1.1 Financovanie návrhu sa uvádza, že „Financovanie stavby „Prešov, ISTAR – rekonštrukcia b. č. 4“ v sume 5 729 054,00 € vrátane DPH na rok 2021 je zabezpečené v kapitole Všeobecná pokladničná správa (ďalej len „VPS“). V prípade, že uvedený materiál bude schválený vládou Slovenskej republiky, finančné prostriedky v sume 5 729 054,00 € vrátane DPH budú v roku 2021 rozpočtovým opatrením uvoľnené kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky z VPS.“. Vzhľadom na uvedené žiadam v tabuľke č. 1 pod riadkom Financovanie zabezpečené v rozpočte uviesť: „v tom: Všeobecná pokladničná správa“, a keďže výdavky budú následne realizované prostredníctvom kapitoly MO SR, žiadam pod riadkom Výdavky verejnej správy celkom uviesť: „v tom: Ministerstvo obrany SR, program 095 – Rozvoj obrany“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 2) Vlastný materiál, tabuľka na str. 6 – odporúčam správne zaokrúhliť celkové sumy v riadkoch SO 01 Hlavný objekt budova č. 4 (4 235 002,78 eura) a PC 01 IBS – Integrovaný bezpečnostný systém (1 248 120,12 eura). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 1) Predkladacia správa – odporúčam výšku predpokladaných nákladov zosúladiť s ostatným materiálom a uviesť ich vo výške 5 729 054 eur v členení na náklady na realizáciu a rekonštrukcie stavby a zdroje potrebné na výkon autorského dohľadu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Navrhujeme v bode 9 v kategórii vplyvy na podnikateľské prostredie neoznačiť políčko „žiadne“ v podkategórii vplyvy na MSP. Odôvodnenie: Podľa bodu 9 uznesenia vlády č. 24/2015 Slovenskej republiky z 14. januára 2015, ak návrh nemá vplyv na podnikateľské prostredie, vplyvy na malé a stredné podniky sa neoznačujú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail