LP/2021/193 Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 a Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2022

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) k dokumentu „Národná stratégia pre otvorenú vedu“ podkapitola 2. Definícia otvorenej vedy. SAV navrhuje do prvého odstavca doplniť: „Myšlienky otvorenej vedy sa začali presadzovať ako riešenie krízy dostupnosti odbornej literatúry, problematickej transparentnosti a s ňou súvisiacej krízy reprodukovateľnosti, replikovateľnosti a generalizovateľnosti výskumu a problémov hodnotenia vedy.“ Zdôvodnenie: Otvorená veda sa v posledných rokoch dostala do popredia nielen kvôli problematike slabého prístupu k výstupom vedeckého bádania a nízkej reprodukovateľnosti výsledkov, ale aj kvôli slabej dostupnosti vstupov vedeckého výskumu (materiály, dáta), nízkej transparentnosti pri jeho realizácii (živná pôda pre tzv. questionable research practices), ale aj problematickej replikovateľnosti a generalizovateľnosti zistení. Aspoň v úvodných dokumentoch by bolo vhodné mať tieto pojmy spomenuté, ak nie zadefinované, keďže tvoria piliere otvorenej vedy. Dobrým zdrojom môže byť napr. aktuálne prebiehajúci projekt SCORE realizovaný pod záštitou DARPA a Open Science Framework alebo tento preprint od popredných predstaviteľov otvorenej vedy na svete (https://psyarxiv.com/ksfvq/). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) k podkapitole 3.4. Riadenie rizík akčného plánu. SAV žiada doplnenie ďalšieho rizika v znení: „Nedostatočné personálne, časové a finančné kapacity v oblasti vzdelávania a osvety ohľadom otvorenej vedy“. Dopad: „kritické“. Eliminácia rizika: „vytvorenie tímov odborníkov z rôznych oblastí, ktorí budú schopní poskytovať vzdelávanie v rámci jednotlivých aspektov otvorenej vedy“. Zdôvodnenie: Bez systematizovaného vzdelávania a personálnych kapacít, ktoré ho budú schopné zastrešovať je úspešnosť funkčnej adaptácie na princípy otvorenej vedy viac než otázna. Poskytovanie financií a infraštruktúry na aspekty súvisiace s OA a zdieľaním dát je síce možné považovať za posun k lepšiemu, avšak dôsledná systémová zmena v transparentnosti výskumníkov sa nezaobíde bez zmien vo výskumných praktikách počas celého procesu vedeckého poznávania (to jest od čítania a systematizovania literatúry cez dizajnovanie štúdie, zdieľanie materiálov a kódu až po publikovanie vo forme OA). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) k podkapitole 3.3. Indikátory Akčného plánu pre otvorenú vedu, úloha „Vzdelávanie v oblasti otvorenej vedy“. SAV odporúča a) doplniť vypracovanie návrhu začlenenia problematiky otvorenej vedy do úvodných predmetov nielen druhého a tretieho stupňa VŠ, ale aj prvého stupňa VŠ b) urýchliť vypracovanie projektu platformy na poskytovanie kurzov z oblasti otvorenej vedy do 31.12.2021 a taktiež c) rozšíriť ho aj na offline vzdelávanie. Zdôvodnenie k a): K doplneniu prvého stupňa VŠ viac v zdôvodnení k pripomienke k bodu 7.1. Zdôvodnenie k b) a c): Vzdelávanie by malo prebiehať pred (a taktiež súbežne) s implementáciou politík, aby boli čo najefektívnejšie. Mať projekt platformy (zdôrazňujeme, že sa jedná o projekt, nie už hotovú platformu) online vzdelávania rok po tom, čo má byť vypracovaná inštitucionálna politika (viď. napr. úloha č. 5 v podkapitole 2.2.) je pozadu oproti ideálnemu stavu. Zároveň, úspešná implementácia praktík si vyžaduje vzdelávanie a disemináciu poznania v rámci jednotlivých pracovísk ponukou prezenčných kurzov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) k podkapitole 2.2. Otvorený prístup k vedeckým publikáciám financovaným z verejných zdrojov. Úloha č. 5. SAV žiada do daného bodu zakomponovať vzdelávania v danej problematike. Zdôvodnenie: Odporúčaniu a vytváraniu politík pre jednotlivé organizácie/inštitúty by mala predchádzať v prvom rade adekvátna informovanosť o problematike. Zavádzanie politík bez dostatočného vysvetlenia príčin zmien (a s nimi spojených benefitov, rizík a nákladov) sa môže ľahko stretávať s odporom a apatiou zo strany výskumníkov/výskumníčok. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) k tabuľke: Strategické oblasti národnej stratégie pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028. Bod 8.3. Ustanoviť metodický a koordinačný orgán, ktorý bude poskytovať usmernenia a národnú koordináciu pri implementácii princípov otvorenej vedy do všetkých procesov výskumu. SAV žiada vytvorenie špecializovaných orgánov/centier pre otvorenú vedu na jednotlivých univerzitách/inštitúciách. Zdôvodnenie: Lokálna inštitucionálna podpora je nevyhnutným predpokladom úspešnej implementácie praktík otvorenej vedy. Dôkazom toho je nárast počtu centier špecializovaných na otvorenú vedu na jednotlivých univerzitách po celom svete (vrátane napr. ČR). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu 1. Žiadame predkladateľa, aby do stratégie a akčného plánu dopracoval mechanizmy vylučujúce články v predátorských časopisoch z verejnej podpory Open Access publikovania. Odôvodnenie: Predkladateľ v stratégii sám identifikuje problém s predátorskými časopismi, ktoré záporne ovplyvňujú vnímanie otvoreného prístupu a otvorenej vedy ako takej. Je nutné sa vysporiadať s týmto problémom, aby dodatočné zdroje nesmerovali na publikovanie v predátorských časopisoch. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) k podkapitole 2.6. Miesto otvorenej vedy v hodnotení výskumu a vývoja. SAV žiada doplnenie úloh súvisiacich s nefinančným hodnotením výskumníkov/výskumníčok v kontexte otvorenej vedy. Zdôvodnenie: Pridržiavanie sa praktík otvorenej vedy je časovo a aj ekonomicky náročné, čo spomaľuje proces publikovania a naoko môže znižovať efektivitu výskumníkov. SAV žiada, aby sa dôsledné pridržiavanie praktík otvorenej vedy stalo prostriedkom (ale tiež predpokladom) k efektívnejšiemu kariérnemu rastu, získavaniu grantov, a pod. SAV zároveň žiada doplniť úlohu: Podpora začleňovania výskumníkov/výskumníčok a lokálnych platforiem do nadnárodných inštitúcií, respektíve projektov venujúcich sa otvorenej vede. Zdôvodnenie: V súčasnosti absentuje systematická podpora (či už finančného alebo nefinančného charakteru) pri integrácii lokálnych výskumných tímov či platforiem (napr. novovzniknutá platforma Slovak Reproducibility Network; v súčasnosti už člen Community of Open Science Grassroot Networks) do nadnárodných projektov súvisiacich s otvorenou vedou. Intenzívny kontakt so zahraničnými pracoviskami a odborníkmi na otvorenú vedu by mal byť jedným zo základných pilierov akčného plánu, respektíve národnej stratégie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) k podkapitole 2.3. Otvorený prístup k vedeckým dátam. Úloha č. 7. SAV žiada doplniť úlohu o vytvorenie adekvátneho vzdelávania a personálnej podpory jednak na národnej, ale tiež inštitucionálnej úrovni. Zdôvodnenie: Kvalitný manažment dát a materiálov je jednak komplikovaná a jednak časovo náročná záležitosť. Vzhľadom na súčasný stav, kedy výskumníci pravdepodobne nemajú dostatočné vedomosti a skúsenosti s úpravou a zdieľaním dát a materiálov za splnenia podmienok FAIR, nie je možné očakávať, že sa situácia zmení len zavedením politiky. SAV taktiež navrhuje, aby zodpovednosť za tento bod neniesli len grantové agentúry, ale tiež samotné univerzity/inštitúcie. Dôvod: Veľmi pragmaticky, na verejné zdroje nie sú viazané len grantové prostriedky, ale tiež veľká väčšina práce a výstupov výskumníkov/výskumníčok, ktoré idú mimo tieto grantové schémy. Zodpovednosť zdieľania samotných dát a materiálov by tak mala byť tiež na inštitúciách samotných. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) k tabuľke: Strategické oblasti národnej stratégie pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028. K Bodu 2. Otvorený prístup k vedeckým dátam. SAV žiada v bode 2 doplniť k vedeckým dátam aj materiály. Zdôvodnenie: Tzv. supplementary materials, ako napr. databázy objektov, nástroje na zber dát, analytický kód, a pod. sú častokrát hodnotnejšie, prácnejšie a dôležitejšie ako dáta samotné. Zároveň zvyšujú reprodukovateľnosť zistení a šetria čas ostatným výskumníkom skúmajúcim obdobnú výskumnú otázku, používajúcim obdobnú metódu či analýzy. SAV zároveň žiada doplniť bod 2.3 v znení: 2.3 Zabezpečiť dostatočnú technickú a personálnu infraštruktúru pre vytvorenie inštitucionálnych politík. Zdôvodnenie: Vyžadovať pokročilý manažment dát, ale nemať na to zázemie (či už technické, ale tiež personálne), bude neprekonateľnou prekážkou, ktorá môže ohroziť daný bod v akčnom pláne. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) k podkapitole 2.5. Vzdelávanie v oblasti otvorenej vedy. SAV žiada o doplnenie ďalšej úlohy súvisiacej so systematizovaním vzdelávania v oblastiach otvorenej vedy (nielen OA) a s tým spätú inštitucionálnu a personálnu podporu zastrešenú náležitým financovaním. Zdôvodnenie: Vzdelávanie v oblasti otvorenej vedy by malo byť ústredným bodom celého strategického plánu. Je nevyhnutné, aby sa kurzy týkali okrem vecí súvisiacich s otvoreným publikovaním, aj ďalších oblastí – počnúc napríklad informovaním o problematických výskumných praktikách (QRPs), cez workshopy ohľadom možností využívania rôznych voľne dostupných platforiem (napr. preprintové servery, OSF, Zenodo), workshopy ohľadom používania voľne dostupných programov (od štatistických ako je napr. R či Python cez spravovanie literatúry ako je napr. Zotero), vzdelávanie v oblasti predregistrácie výskumu až napríklad po oblasť meta-vedy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) k tabuľke: Strategické oblasti národnej stratégie pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028. Bod 7. Obohatiť vzdelávanie o problematiku otvorenej vedy. SAV žiada doplnenie bodu 7.4. v znení: Vytvorenie špecializovaných školiacich tímov zastrešujúcich rôzne oblasti otvorenej vedy. Zdôvodnenie: Pre čo najefektívnejšiu implementáciu praktík otvorenej vedy do výskumnej praxe je potrebné náležité dovzdelávanie výskumníkov či už online, ale tiež prezenčnou formou. Tvorba špecializovaných workshopov a diseminácia praktík otvorenej vedy priamo na pracoviskách by mala byť integrálnou súčasťou funkčných systémových zmien. To však predpokladá vytvorenie špecializovaných akčných tímov, ktoré by boli schopné pokrývať rôzne oblasti a najmä flexibilne reagovať na požiadavky zo strany inštitúcií a ponúkať tak relevantné vzdelávanie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) k podkapitole 2.2. Otvorený prístup k vedeckým publikáciám financovaným z verejných zdrojov. SAV navrhuje podporiť výraznejšiu politiku postovania preprintov na špecializované servery (ArXiv, MetaArXiv, PsyArxiv, atď.). Zdôvodnenie: Preprinty (hoci neprešli peer review procesom) sú voľne dostupným prostriedkom šírenia vedeckých informácií. Zároveň, dokumenty uverejnené na preprintových serveroch sú verejne dostupné a zároveň nepredstavujú žiadne finančné náklady pre výskumné tímy. Preprinty sú akceptované (a dokonca až vítané) drvivou väčšinou vydavateľstiev (viď. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_publishers_by_preprint_policy). Z toho dôvodu SAV navrhuje doplniť ďalšiu úlohu v znení: systémová podpora publikovania preprintov na špecializovaných serveroch. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) k tabuľke: Strategické oblasti národnej stratégie pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028. Bod 4. Vytvoriť systém financovania otvorenej vedy. SAV žiada doplniť bod 4.5 v znení: Vytvoriť, systematizovať a inštitucionalizovať vzdelávanie v oblasti otvorenej vedy a jej podoblastí. Zdôvodnenie: Financovanie otvorenej vedy nemožno redukovať len na APC či vytvorenie infraštruktúry na manažment dát. Integrálnou súčasťou otvorenej vedy je aj množstvo medzikrokov – práca s voľne dostupným softvérom a prípravou/úpravou analytického kódu, predregistrácie výskumu a tzv. registered reports, práca s postovaním preprintov a celkovo manažovaním výskumných projektov, a pod. SAV požaduje zabezpečiť výskumníkom a výskumníčkam permanentný prístup k vzdelávaniu v týchto a podobných oblastiach, a to s adekvátnym finančným krytím. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) k podkapitole 2.4. Systém financovania otvorenej vedy. Úloha č. 8. SAV žiada o doplnenie financovania otvorenej vedy aj o oblasti mimo OA publikovania. Zdôvodnenie: Otvorená veda je systém, ktorý sa skladá z množstva častí a otvorené publikovanie je len jednou z nich. Bez adekvátnych investícií do vzdelávania v oblastiach ako napr. zdieľanie dát a materiálov vrátane analytického kódu, postovanie preprintov, práca s voľne dostupným softvérom, predregistrácia výskumu a tzv. registered reports, vyvarovanie sa tzv. questionable research practices, pridružené vzdelávanie ohľadom filozofie vedy a meta-vedy, a pod. nie je investovanie len do OA publikovania a technickej infraštruktúry adekvátne. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K materiálom „Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 a Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022“ všeobecne: Vítajúc snahu využívať verejné licencie vo vedeckom alebo výskumnom prostredí, ako aj snahu spraviť vedecké publikácie dostupnejšie a viac citované, dovoľujeme si súčasne upozorniť na skutočnosť potreby istej motivácie – odmeny pre autorov, resp. iných nositeľov práv. Ustanovenie § 76 Autorského zákona uvádza, že verejnú licenciu možno udeliť len ako nevýhradnú a bezodplatnú. V prípade zazmluvnenia tvorby s podmienkou udelenia rozsiahlej verejnej licencie však vzniká obava, že autor nebude akceptovať takúto požiadavku, a to aj práve z dôvodu bezodplatnosti. Autori, resp. iní nositelia práv k vedeckým publikáciám sa totiž môžu dostať do nevýhody oproti autorom iných diel. Napriek tomu, že investovali mnoho času do výskumu i do tvorivej duševnej činnosti vedúcej k vytvoreniu vedeckej publikácie, nebudú za jej následné použitie primerane odmenení, čo môže viesť k odmietaniu udeľovania rozsiahlych verejných licencií. Z toho dôvodu odporúčame posúdiť aj možnosť „klasického“ licencovania, resp. zvážiť zavedenie určitej kombinácie verejnej licencie (§ 76 Autorského zákona) s bežnou licenčnou zmluvou (§ 65 a nasl. Autorského zákona). Napr. uzavrieť s autorom licenčnú zmluvu s dohodnutou odmenou na určité spôsoby použitia a na iné, presne vymedzené, spôsoby použitia dohodnúť s autorom bezodplatnú verejnú licenciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu „Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022“ V bode 2.2. Otvorený prístup k vedeckým publikáciám financovaným z verejných zdrojov v úlohe č. 4 (str. 7) navrhujeme spresniť doplnenie zákona o vysokých školách, pretože z uvedeného textu v č. 1 nie je zrejmé, či ide o zverejnenie diela alebo autorskoprávny spôsob použitia, ktorým je sprístupnenie diela verejnosti. Odôvodnenie: V zmysle Autorského zákona je potrebné rozlišovať medzi zverejnením diela a sprístupňovaním diela verejnosti. Zverejnením diela sa rozumie časový moment, od ktorého sa počíta začiatok použitia diela určitým autorskoprávnym spôsobom (§ 6 Autorského zákona - Dielo je zverejnené v deň, keď bolo prvýkrát oprávnene použité verejným vykonaním, verejným vystavením, vydaním alebo verejným prenosom, alebo inak prvýkrát oprávnene uverejnené) a právo rozhodnúť o zverejnení alebo nezverejnení diela prislúcha autorovi v rámci jeho osobnostných práv (§18 ods. 2 písm. a) Autorského zákona). Naopak, sprístupňovanie diela verejnosti je majetkovým právom autora a podľa § 30 Autorského zákona samostatným autorskoprávnym spôsobom použitia, ktorý tvorí kategóriu verejného prenosu diela. Sprístupňovanie diela verejnosti sa viaže najmä na použitie diel na internete alebo v on-line prostredí. Sprístupňovanie diela verejnosti je podľa § 30 Autorského zákona definované ako šírenie diela takým spôsobom, aby k nemu mal jednotlivec prístup z miesta a v čase, ktorý si sám zvolí. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Zo skúseností Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v oblasti pamiatkových výskumov vyplýva veľký problém v prístupe k dátam a ich následnom sprístupňovaní. Napriek skutočnosti, že pamiatkové výskumy sú realizované vo verejnom záujme, navrhujeme, aby bolo do materiálu doplnené, aby sa povinnosť zabezpečenia prístupu k otvoreným dátam rozšírila okrem výskumov financovaných z verejných zdrojov aj na výskumy realizované vo verejnom záujme (pamiatkových výskumov financovaných z verejných zdrojov je menšina). V praxi je väčšina záchranných výskumov, pričom pamiatkový výskum financuje stavebník nie z vlastného záujmu, ale z dôvodu, že mu tak určuje zákon. Do budúcna by to Pamiatkovému úradu SR uľahčilo využitie získaných dát nielen pre efektívnu a otvorenú štátnu správu, ale tiež pre odbornú a laickú verejnosť a na ďalšie využitie v aplikovanom výskume. Podľa § 38 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov náklady na pamiatkový výskum uhrádza vlastník národnej kultúrnej pamiatky, vlastník nehnuteľnosti v pamiatkovom území alebo stavebník. Ak sa pamiatkový výskum vykonáva na stavbe alebo pri činnosti, ktorej uskutočnenie je verejným záujmom, môže ústredný orgán štátnej správy, v ktorého pôsobnosti je zabezpečovanie činnosti alebo stavby vo verejnom záujme, rozhodnúť, že náklady alebo ich časť sa uhradia zo štátneho rozpočtu. Pamiatkový výskum vykonávaný výlučne na vedecké účely a dokumentačné účely uhrádza ten, v koho záujme bude vykonaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu „Národná stratégi pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028“ V časti 7 Strategické oblasti v bode Strategická oblasť 5 – Dodržiavať ochranu práv duševného vlastníctva (str. 42) odporúčame presnejšie špecifikovať, ako si predkladateľ predstavuje povinné udeľovanie verejných licencií v rámci inštitucionálnych politík pre vedecké publikovanie a vedecké dáta vo výskumných inštitúciách a vysokých školách. Odôvodnenie: Dovoľujeme si zdôrazniť, že všetky druhy licencií a licenčných zmlúv uvedených v šiestej hlave druhej časti Autorského zákona sú založené na dobrovoľnosti a zmluvnej voľnosti, vrátane ustanovenia o verejnej licencii. Zo samotného znenia § 76 Autorského zákona vyplýva, že verejné licencie sú formulované zo strany autora ako dobrovoľné, t.j. ako možnosť pre autora („Autor môže ponúknuť udelenie licencie aj...“). Autora do udelenia verejnej licencie preto nemožno nútiť. Osobitne je to potrebné uviesť práve pri verejných licenciách, a to z dôvodu, že autor môže udeliť nadobúdateľovi verejnú licenciu výslovne aj na spôsob použitia diela, ktorý nie je v čase uzavretia licenčnej zmluvy známy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu „Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028“ V časti 4 Východiská a rámce otvorenej vedy v SR v bode 4.8 Ochrana autorských práv a publikovanie formou otvoreného prístupu (str. 28) navrhujeme zvážiť skutočnosť, či je vôbec možné zverejňovať nové diela pod licenciou CC0 na území Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Licencia CC0 predstavuje „vzdanie“ sa všetkých autorských práv, čo znamená, že autor si nevyhradzuje k dielu žiadne práva a dielo bude automaticky patriť medzi voľné diela (do tzv. „public domain“). V zmysle § 18 ods. 3 a § 20 ods. 2 Autorského zákona však platí, že výhradných osobnostných i majetkových práv sa autor nemôže vzdať. Pod licenciou CC0 by sa tak mohol šíriť len chránený obsah, ktorý sa už stal voľným dielom v súlade s § 9 Autorského zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) Všeobecná pripomienka – zásadná. Klub 500 zásadne nesúhlasí s uvedeným materiálom a žiada jeho stiahnutie. Zdôvodnenie: V súčasnej dobe prebiehajú práce na aktualizácii Stratégie inteligentnej špecializácie, ktorá by mala tvoriť základ budúcej národnej stratégie pre oblasť vedy výskumu a inovácií. Klub 500 v tejto súvislosti neodporúča schvaľovanie žiadnych partikulárnych materiálov z oblasti vedy, výskumu a inovácií, a to až do doby prijatia aktualizovanej RIS3 a Národnej stratégie. Prijímanie čiastkových materiálov, naviac rozpočtovo nekrytých (požiadavka 61,3 mil. Eur) by bolo len pokračovaním nekoncepčnej práce a snahou o riešenie partikulárnych záujmov na úkor systémového riešenia nahromadených problémov v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Vo vlastnom materiáli 03 Národná stratégia pre otvorenú vedu navrhujeme uskutočniť nasledovné legislatívno-technické a obsahové úpravy: i) na str. 38 v kapitole 6. Cieľové skupiny Národnej stratégie pre otvorenú vedu, v podkapitole 6.3 Organizácie pre výskum a vývoj, navrhujeme: a) upraviť názov podkapitoly na: „Organizácie financujúce výskum a vývoj“; b) predmetné organizácie financujúce výskum a vývoj vymenovať priamo v texte. Odôvodnenie: navrhujeme legislatívno-technickú úpravu názvu, nakoľko súčasný názov podkapitoly nezodpovedá obsahu odseku. Zároveň odporúčame poskytovateľov finančnej podpory pre výskum a vývoj aj vymenovať v texte. ii) na str. 38, v kapitole 6. Cieľové skupiny Národnej stratégie pre otvorenú vedu, v podkapitole 6.4 Súkromný sektor, navrhujeme názov kapitoly upraviť na: „Podnikateľské prostredie“. Odôvodnenie: Vychádzajúc z textu nie je zrejmé, prečo je pre súkromný sektor vymedzený samostatný bod. Súkromný sektor a jeho organizácie sú totiž už zahrnuté aj v bodoch 6.1, 6.2, v ktorých sa neuvádza špecificky, že to musia byť iba verejné inštitúcie. Odporúčame preto uskutočniť zmenu názvu podkapitoly na „Podnikateľské prostredie“ alebo „Podnikateľský sektor“. iii) na str. 39,navrhujeme upraviť nadpis podkapitoly 6.8 Vydavatelia vedeckých publikácií na : „Vydavatelia otvorených vedeckých publikácií“. Odôvodnenie: Benefit z otvoreného prístupu budú mať predovšetkým vydavatelia otvorených vedeckých publikácií, neplatí to všeobecne pre vydavateľov vedeckých publikácií. iv) na str. 38 až 40 v kapitole 6 Cieľové skupiny Národnej stratégie pre otvorenú vedu navrhujeme doplniť správcov repozitárov a informačného systému výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií. Odôvodnenie: v samostatnej podkapitole navrhujeme doplniť aj správcov repozitárov a informačného systému výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií. v) na str. 42 v kapitole 7, v podkapitole Strategická oblasť – Obohatiť vzdelávanie o problematiku otvorenej vedy navrhujeme spresniť o aký študijný program ide. Rovnaké spresnenie požadujeme uskutočniť aj v Akčnom pláne pre otvorenú vedu na roky 2021-2022, konkrétne najmä na str. 9 v bode 2.5. Vzdelávanie v oblasti otvorenej vedy v texte Vízie a v Úlohe č. 10. Odôvodnenie: vo vízii k podkapitole 7 sa uvádza, že otvorená veda má byť integrálna súčasť študijných programov v SAV a na vysokých školách a súčasť celoživotného vzdelávania knihovníckych a informačných pracovníkov. Z textu nie je zrejmé, o aké študijné programy SAV ide, resp. či sa ním myslí doktorandský študijný program. Na vysokých školách sa realizujú študijné programy pre tri stupne štúdia. V súlade s textom k tejto téme na iných miestach predpokladáme, že ide o študijné programy II. a III. stupňa. Uvedené navrhujeme konkretizovať priamo v texte a následne jednotne používať v dokumentoch vlastného materiálu 03 a 04. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) K vlastnému materiálu 03 a 04: V celom texte vlastného materiálu 03 a 04 navrhujeme precizovať pojem: „výskumná inštitúcia“ v príslušnom gramatickom tvare, a zjednotiť používanie tohto pojmu podľa definície: „výskumné inštitúcie – inštitúcie spôsobilé vykonávať výskum a vývoj“, zavedenej a) na strane 27, v kapitole „4.7 Vzdelávanie v oblasti otvorenej vedy v SR“, poznámka pod čiarou č. 50; a b) na strane 38 v poznámke pod čiarou č. 69. Odôvodnenie: V celom texte Národnej stratégie pre otvorenú vedu na roky 2021-2028 a v texte Akčného plánu pre otvorenú vedu 2021-2022 je potrebné jednotne používať pojem „výskumné inštitúcie“, ktorý je definovaný na str. 27 v poznámke č. 50 ako „výskumné inštitúcie – inštitúcie spôsobilé vykonávať výskum a vývoj. Opätovne je tento pojem s rovnakým obsahom uvedený aj na str. 38 v poznámke č. 69. Ako príklad nesprávnej textácie uvádzame text na str. 42 v bod Strategická oblasť 6 – Podporiť využívanie otvorených IT nástrojov a existujúcich otvorených dát. V nižšie uvedených úlohách: „Úloha 6.1: Popularizovať používanie otvorených IT riešení vo výskumných inštitúciách, VYSOKÝCH ŠKOLÁCH a v občianskej vede.“ a v „Úloha 6.3: Popularizovať využívanie existujúcich otvorených dát vo výskumných inštitúciách, VYSOKÝCH ŠKOLÁCH a v občianskej vede.“ Vychádzajúc zo skutočnosti, že aj vysoké školy sú výskumné inštitúcie, je potrebné uvedenú nejasnosť odstrániť. V tejto súvislosti poukazujeme na obsah kapitoly 6.2 Výskumné inštitúcie, na strane 38, kde sa jasne uvádza: „Vysoké školy, Slovenská akadémia vied, výskumné spoločnosti a inštitúcie terciárneho vzdelávania...“ Ak sa na niektorých miestach v texte uvádzajú výskumné inštitúcie a VYSOKÉ ŠKOLY, vzniká dôvodný rozpor v tom, akoby vysoké školy nepatrili medzi výskumné inštitúcie. Uvedené nejasnosti sa nachádzajú aj v Akčnom pláne pre otvorenú vedu na roky 2021-2022, napríklad na str. 4 v bode 5.1 sa uvádza: Povinne prideľovať verejné licencie ... vo výskumných inštitúciách a vysokých školách, ... Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Na str. 38 vlastného materiálu 03, v kapitole 6. Cieľové skupiny národnej stratégie pre otvorenú vedu, v bode 6.2 Výskumné inštitúcie navrhujeme za slová: „výskumné spoločnosti“ doplniť slová „rezortné výskumné ústavy“. Odôvodnenie: V podkapitole 6.2 Výskumné inštitúcie je uvedené konkrétnejšie, ktoré inštitúcie patria medzi výskumné inštitúcie. Uvádzajú sa tu vysoké školy, Slovenská akadémia vied, výskumné spoločnosti a inštitúcie terciárneho vzdelávania. Navrhujeme medzi ne doplniť aj rezortné výskumné ústavy. Viaceré rezortné výskumné ústavy sú zaradené v kategórii vedecko-výskumné pracoviská (napr. na stránke: https://nptt.cvtisr.sk/sk/profily-vedeckovyskumnych-institucii-sr/vyskumne-ustavy.html?page_id=989, https://nptt.cvtisr.sk/sk/profily-vedeckovyskumnych-institucii-sr.html?page_id=449, zobrazené 4.5.2021) spolu so SAV a vysokými školami. Medzi výskumnými ústavmi sú na tejto stránke CVTI SR uvedené: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Medzinárodné laserové centrum, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Výskumný ústav vodného hospodárstva. Výsledky výskumných projektov a úloh, ktoré riešia rezortné výskumné ústavy by mali byť v prípade, ak sú financované z verejných zdrojov, tiež zverejnené a voľne dostupné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Na str. 7 vlastného materiálu 03 Národná Stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021-2028, v kapitole 1 Národná stratégia pre otvorenú vedu v treťom odseku navrhujeme v poslednej vete do textu za slová: „Národná stratégia priamo nadväzuje na Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu4“ doplniť slová „vychádza z Draft Smart Specialisation Strategy of the Slovak Republic for the period 2021 – 2027.“ Odôvodnenie: Navrhujeme do textu Národnej stratégie okrem dokumentu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (2013): Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu, doplniť aj informáciu o tom, že sa pripravuje Draft Smart Specialisation Strategy of the Slovak Republic for the period 2021 – 2027. Vzhľadom na to, že citovaný dokument MH SR je z roku 2013 a už neodráža všetky aktuálne požiadavky pre inteligentnú špecializáciu, považujeme za významné uviesť aj pripravovaný dokument, ktorý by mal byť platný už od roku 2021. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RVŠ SR (Rada vysokých škôl SR) K Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021–2028 Pripomienky formálneho a odporúčacieho charakteru: 1. Str. 7, druhý odsek odspodu strany: Navrhujeme doplniť aj dokument: SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie) Zdôvodnenie: Ide o významný dokument súvisiaci o otvorenou vedou. 2. str. 7 poznámka pod čiarou : Odporúčame doplniť do poznámky 4 pod čiarou okrem dokumentu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (2013): Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu aj krátku informáciu o tom, že sa už pripravuje Draft Smart Specialisation Strategy of the Slovak Republic for the period 2021 – 2027. Zdôvodnenie: Vzhľadom na to, že citovaný dokument je z roku 2013 a už neodráža všetky aktuálne požiadavky pre inteligentnú špecializáciu považujeme za významné uviesť aj pripravovaný dokument, ktorý by mal byť platný už od roku 2021. 3. na str. 15 do poznámky pod čiarou 19 Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied treba doplniť „v znení neskorších predpisov“. Zdôvodnenie: Zákon č. 133/2002 Z. z bol už niekoľkokrát novelizovaný. 4. na str. 38 v bode 6.3 je potrebné upraviť názov Organizácie pre výskum a vývoj. Zdôvodnenie: Názov nezodpovedá obsahu odseku, správne by malo byť: Poskytovatelia finančnej podpory pre výskum a vývoj. Odporúčame ich aj vymenovať. 5. str. 38 bod 6.4 - nie je nám jasné, prečo je pre súkromný sektor vymedzený samostatný bod. Zdôvodnenie: Súkromný sektor a jeho organizácie sú už zahrnuté aj vyššie v bodoch 6.1, 6.2, v ktorých sa neuvádza špecificky, že to musia byť iba verejné inštitúcie, odporúčame preto upraviť názov Súkromný sektor na „Podnikateľské prostredie“ alebo „Podnikateľský sektor“. 6. na str. 39 je potrebné upraviť nadpis 6.8 Vydavatelia vedeckých publikácií. Správne by podľa nás malo byť: „Vydavatelia otvorených vedeckých publikácií“. Zdôvodnenie: Benefit z otvoreného prístupu budú mať vydavatelia otvorených vedeckých publikácií, neplatí to všeobecne pre vydavateľov vedeckých publikácií. 7. na str. 38 až 40 chýbajú v kap. 6 Cieľové skupiny Národnej stratégie pre otvorenú vedu správcovia repozitárov a informačného systému výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií. Zdôvodnenie: Je potrebné v samostatnej skupine doplniť aj správcov repozitárov a informačného systému výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií. 8. na str. 42 v texte Strategická oblasť 7 sa uvádza: „otvorená veda ako integrálna súčasť študijných programov v SAV a na vysokých školách, otvorená veda ako súčasť celoživotného vzdelávania knihovníckych a informačných pracovníkov“. Z textu nie je jasné, o aké študijné programy SAV ide. Myslí sa tým doktorandský študijný program? Bolo by potrebné to spresniť. Na vysokých školách sa realizujú študijné programy pre tri stupne štúdia. V súlade s textom k tejto téme na iných miestach by tu však bolo potrebné spresniť, že ide o študijné programy 2. a 3. stupňa. Zdôvodnenie: Je potrebné konkretizovať, o aké študijné programy SAV ide. K vysokým školám je potrebné doplniť, že ide o študijné programy 2. a 3. stupňa. 9. Spoločná formálna pripomienka k Národnej stratégii a k Akčnému plánu Odporúčame v celom texte obidvoch dokumentov, vrátane Predkladacej správy, používať správny slovenský preklad programu Horizon Europe, a to Horizont Európa. V texte sa používa Horizon Europe alebo aj Horizont Europe. 10. str. 14 Otvorenú vedu v SR inštitucionálne zastrešuje Úrad splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). – navrhujeme doplniť, aby zodpovednosť bola na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (štátny tajomník pre vedu a výskum) – aj str. 44 11. str. 39 Školám od úrovne základného vzdelávania a výskumným inštitúciám prináša možnosť rýchlej distribúcie didaktických prostriedkov, online otvorený prístup je možný kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Umožňuje tiež zdieľanie príkladov dobrej praxe, spoluprácu, rýchlu tvorbu aktuálnych materiálov, rôznorodosť a kreativitu vo vyučovacom procese, navrhujeme doplniť: a aj vzdelávanie v oblasti ochrany autorských práv a ochrany práv duševného vlastníctva Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RVŠ SR (Rada vysokých škôl SR) K Akčnému plánu pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 a k Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021–2028 V celom texte Národnej stratégie ale aj v texte Akčného plánu je potrebné jednotne používať pojem „výskumné inštitúcie“, ktorý je definovaný na str. 27 v poznámke č. 50: „výskumné inštitúcie –inštitúcie spôsobilé vykonávať výskum a vývoj“. Opätovne je tento pojem v rovnakom znení citovaný aj na str. 38 v poznámke č. 69. Ako príklad uvádzame text na str. 42 bod Strategická oblasť 6 – Podporiť využívanie otvorených IT nástrojov a existujúcich otvorených dát. V nižšie uvedených úlohách: Úloha 6.1: Popularizovať používanie otvorených IT riešení vo výskumných inštitúciách, vysokých školách a v občianskej vede. Úloha 6.3: Popularizovať využívanie existujúcich otvorených dát vo výskumných inštitúciách, vysokých školách a v občianskej vede. V texte Akčného plánu na str. 4 v bode 5.1 sa uvádza: Povinne prideľovať verejné licencie v rámci inštitucionálnych politík pre vedecké publikovanie a vedecké dáta vo výskumných inštitúciách a vysokých školách, primárne s prihliadnutím na autorsko-právnu ochranu. Považujeme to za terminologická nejasnosť, uvádzajú sa výskumné inštitúcie aj vysoké školy. Ako sme na to už vyššie upozornili a vyplýva to zo zavedenej definície aj vysoké školy sú výskumné inštitúcie. Zdôvodnenie: V obidvoch materiáloch: v Národnej stratégii aj v Akčnom pláne je potrebné používať pojem výskumné inštitúcie jednotne. V bode 6.2 Výskumné inštitúcie Národnej stratégie sa jasne uvádza, že do tejto kategórie patria vysoké školy, Slovenská akadémia vied, výskumné spoločnosti a inštitúcie terciárneho vzdelávania. Ak sa na niektorých miestach v texte uvádzajú výskumné inštitúcie a vysoké školy je možné to chápať tak, ako keby vysoké školy nepatrili medzi výskumné inštitúcie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RVŠ SR (Rada vysokých škôl SR) K Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021–2028 Všeobecné pripomienky k vybraným častiam: 4.4 Technická infraštruktúra zohľadňujúca otvorenú vedu Ciele stratégie doplniť o zosúladenie smerovania a podpory rozvoja vedy a výskumu v rámci jednotlivých rezortov SR. Otvorená veda vyžaduje zlepšenie obojsmernej dostupnosti informácií (vrátane spätnej väzby), ktorých zber a spracovanie sú financované zo štátneho rozpočtu na jednotlivých stupňoch riadenia rezortov SR a sprístupniť ich poprípade zjednodušiť ich prístup pre potreby slovenskej vedy. 4.6 Financovanie publikovania v režime otvoreného prístupu Prirodzený záujem o výsledky vedy a výskumu v rámci princípov otvorenej vedy, jej trvalú udržateľnosť a funkčnosť vyžaduje dostatok kvalitných výstupov vedy a výskumu slovenských a zahraničných inštitúcii realizujúcich vedecké bádanie a výskum. To si vyžaduje aj patričné zdroje, vrátane finančných. Sme toho názoru, že stratégia by mala jasne exaktne definovať podiel financovania vedy a výskumu na štátnom rozpočte. Odporúčame doplniť o • Nízka úroveň medziinštitucionálnej spolupráce, vrátane komplikovaného prístupu k informáciám financovaných zo ŠR nielen medzi rezortami, ale aj vnútri nich. • Poddimenzované financovanie vedy a výskumu sú výraznou prekážkou pri získavaní výskumných projektov. • Nedostatočná výmena informácií a požiadaviek medzi vyššími riadiacim orgánmi, výskumnými inštitúciami a podnikateľskou praxou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RVŠ SR (Rada vysokých škôl SR) K Strategickej oblasti 1, Úlohe 1.2 Národnej stratégie pre otvorenú vedu na roky 2021–2028 Je potrebné na tomto mieste a aj na ďalších miestach v Národnej stratégii a v Akčnom pláne zjednotiť a rovnako uvádzať, ktoré publikácie sa budú zverejňovať. Niekde sa uvádzajú záverečné práce – v bode Úloha 1.2 sú to iba diplomové práce. Tiež nie je jasné, prečo sa majú zverejňovať iba vysokoškolské učebnice, keďže v kategórii Pedagogické typy výstupov publikačnej činnosti (podľa novej vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/ 2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2021) https://www.minedu.sk/data/att/19313.pdf, sú v tejto kategórii zaradené: • učebnica pre vysoké školy • učebnica pre stredné školy • učebnica pre základné školy • skriptum • učebný text • pracovný zošit • didaktická príručka. Okrem toho máme otázku, či by sa nemali sprístupniť aj ďalšie publikácie napr. aj Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách – ak a financovali z verejných zdrojov. Zdôvodnenie: Je potrebné jasne definovať a zdôvodniť, ktoré typy/kategórií publikácií, v prípade ak boli financované z verejných zdrojov, budú voľne dostupné. Potom to tiež treba jednotne uvádzať v celom texte Národnej stratégie a aj v Akčnom pláne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RVŠ SR (Rada vysokých škôl SR) K Akčnému plánu pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 všeobecne: V Akčnom pláne (podobne ako v Národnej stratégii) sa na viacerých miestach používa nejednotná terminológia v súvislosti s publikáciami, ktoré sa majú zverejňovať s voľným prístupom. Príkladom je - text na str. 3, bod 1.2 Uvádza menovite, že sa budú zverejňovať diplomové práve, monografie a vysokoškolské učebnice, ktoré sú financované z verejných finančných zdrojov za podmienok uchovávania práv duševného vlastníctva, formou otvoreného prístupu je vo všeobecnom záujme; - text na str. 7 Úloha č. 4: upresniť podmienky verejného sprístupňovania záverečných vysokoškolských prác, monografií a vysokoškolských učebníc, ktoré sú financované z verejných zdrojov, formou otvoreného prístupu pod verejnou licenciou. Podobne aj na: - str. 12 v bode: „Možný bezplatný prístup verejnosti k záverečným vysokoškolským prácam, monografiám a vysokoškolským učebniciam, ktoré sú financované z verejných zdrojov“ sú uvedené práce záverečným vysokoškolským prácam, monografiám a vysokoškolským učebniciam. - Na str. 13 Bod v tabuľke: Otvorený prístup k vedecký k vedeckým publikáciám financovaných z verejných zdrojov Možný bezplatný prístup verejnosti k záverečným vysokoškolským prácam, monografiám a vysokoškolským učebniciam, ktoré sú financované z verejných zdrojov Zdôvodnenie: Je potrebné jasne definovať a zdôvodniť, ktoré typy/kategórií publikácií, v prípade ak boli financované z verejných zdrojov, budú voľne dostupné. Potom to tiež treba jednotne uvádzať v celom texte Národnej stratégie a aj v Akčnom pláne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RVŠ SR (Rada vysokých škôl SR) K Strategickej oblasti 5 Národnej stratégie pre otvorenú vedu na roky 2021–2028 Navrhujeme nové znenie: Úloha 5.1: prideľovať verejné licencie v rámci inštitucionálnych politík pre vedecké publikovanie a vedecké dáta vo výskumných inštitúciách a vysokých školách primárne s prihliadnutím na autorsko-právnu ochranu. Zdôvodnenie: Požiadavka dodržiavania ochrany práv duševného vlastníctva je nadradená celej národnej stratégii. Bez ohľadu na stratégiu je zásadnou pre celé akademické prostredie. Je tiež otázne, do akej miery je „povinné prideľovanie verejných licencií“ v zhode s aktuálne platnou autorsko-právnou legislatívou a či je možné ho aplikovať všeobecne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RVŠ SR (Rada vysokých škôl SR) K bodu 6.2 Národnej stratégie pre otvorenú vedu na roky 2021–2028 Na str. 38, v bode 6.2 je uvedené konkrétnejšie, ktoré inštitúcie patria medzi výskumné inštitúcie. Uvádzajú sa tu vysoké školy, Slovenská akadémia vied, výskumné spoločnosti a inštitúcie terciárneho vzdelávania. Prečo sa medzi nimi neuvádzajú aj rezortné výskumné ústavy? Zdôvodnenie: Výsledky výskumných projektov a úloh, ktoré riešia rezortné výskumné ústavy, by mali byť v prípade, ak sú financované z verejných zdrojov tiež zverejnené a voľne dostupné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RVŠ SR (Rada vysokých škôl SR) K bodu 4.10 Národnej stratégie pre otvorenú vedu na roky 2021–2028 Žiadame vytvoriť jednotný systém hodnotenia vedy vo všetkých segmentoch výskumu (VŠ, SAV a iné výskumné organizácie) a podporiť ho jednotným registrom publikačnej činnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) PANEUROUNI: Pripomienky k Akčnému plánu pre otvorenú vedu na roky 2021-2028 - s. 9 Úloha č. 10: odporúčať začlenenie problematiky otvorenej vedy do úvodných predmetov druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a do doktorandských programov v SAV. Rovnako tak aj do obsahu predmetov na stredných školách s maturitou, ktorí pripravujú budúcich vysokoškolákov začleniť problematiku ochrany autorských práv a práva duševného vlastníctva Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) PANEUROUNI: Pripomienky k Akčnému plánu pre otvorenú vedu na roky 2021-2028 - Celkovo: dobre nastavený Akčný plán, termíny s 31.4.2021 – predĺžiť o mesiac do 31.5.2021 a tiež doplniť ku každej úlohe finančný rozpočet. Myslím, že by bolo vhodné vedieť presne odhadované celkové náklady na implementáciu Otvorenej vedy. Rovnako, ak má ísť o otvorenú vedu, nevylučovať už na začiatku súkromné vysoké školy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) PANEUROUNI: Pripomienky k Akčnému plánu pre otvorenú vedu na roky 2021-2028 - S. 16 riziko č. 1 nedostatočná angažovanosť členov Pracovnej skupiny pre otvorenú vedu (pri eliminácii rizika zabezpečiť pracovno-právne riešenie a zodpovednosť za plnenie úloh členmi pracovnej skupiny) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) • Navrhujeme aby ministerstvo školstva vytvorilo zoznam časopisov, pri ktorých bude odporúčať open access prístup (white-list). Pri tom je potrebné zohľadniť skutočnú (nie iba deklarovanú) kvalitu recenzného konania v časopise. Nie je dostatočné spoliehať sa na bibliometrické údaje (obzvlášť nie IF). Pri výbere časopisov pre white-list zároveň odporúčame vychádzať z rešpektovaných zoznamov iných krajín EÚ a pridať niektoré špecifické časopisy významné pre slovenskú vedu. Takisto odporúčame zohľadniť citovanosť slovenských autorov v týchto časopisoch (nie IF celého časopisu). Zdôvodenie: Ako vidno v prílohe 1 Národnej stratégie, na prvom mieste medzi platenými OA časopismi z databázy WoS využívajú slovenskí autori Sustainability z vydavateľstva MDPI. Časopis Sustainability od roku 2015 do roku 2020 zvýšil počet publikovaných článkov z 851 na 10688 (o 1156%!), pričom čas medzi prijatím článku na konanie a jeho publikovaním sa skrátil na v priemere 30 dní. Za týchto podmienok je prakticky nemožné vykonávať kvalitný recenzný proces. Okrem toho sú tisíce nových článkov hodnotené impakt faktorom podľa citovanosti pôvodných stoviek článkov (mnohé z nich majú veľa citácií práve v exponenciálne rastúcich nových článkoch tohto istého vydavateľstva). Drvivá väčšina článkov v tomto vydavateľstve nie sú bežné články, ale Special Issues alebo Selections, ktoré však nie sú jasne odlíšené. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) • Navrhujeme, aby ministerstvo školstva vypracovalo (do 12 mesiacov) analýzu hodnoty za peniaze automatického platenia APC, ktoré materiál navrhuje uznávať až do výšky 5000 eur. Pri výške maximálneho poplatku zároveň navrhujeme zohľadniť citovanosť a čítanosť predošlých publikácií autorov. Zdôvodnenie: V mnohých prípadoch môže dochádzať k plytvaniu verejnými zdrojmi. Väčšina čitateľov výskumnej literatúry má totiž prístup k plným textom renomovaných vydavateľstiev, či už cez svoje akademické knižnice, alebo CVTI. Pre tých, ktorí prístup nemajú, zvykne byť poplatok za jednorazový prístup k článku cca 35 eur. Pri typickom článku slovenských autorov by nešlo o viac ako pár desiatok takýchto prístupov (pre tých, ktorí nemajú prístup k databázam). Konečným dôsledkom platenia niekoľko-tisícových APC poplatkov tak môže byť plytvanie verejnými zdrojmi a nadmerné zisky pre zahraničných vydavateľov literatúry. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) ku Kapitole 1. Účel Akčného plánu pre otvorenú vedu, odsek 1. SAV žiada v odseku 1 v druhej vete doplniť k publikáciám a dátam aj materiály (s výnimkou tých, ktoré sú chránené copyrightom). Zdôvodnenie: Tzv. supplementary materials, ako napr. databázy objektov, nástroje na zber dát, analytický kód, a pod. sú častokrát hodnotnejšie, prácnejšie a dôležitejšie ako dáta samotné. Zároveň zvyšujú reprodukovateľnosť zistení a šetria čas ostatným výskumníkom skúmajúcim obdobnú výskumnú otázku, používajúcim obdobnú metódu či analýzy. SAV zároveň žiada doplniť materiály aj v bode 2, ktorý odkazuje na Otvorený prístup len k vedeckým dátam. Nové znenie odseku: Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 (ďalej aj ako Akčný plán) predstavuje iniciačnú fázu implementácie Národnej stratégie pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028, ktorá stanovuje dlhodobé smerovanie rozvoja otvorenej vedy v SR. Cieľom otvorenej vedy je prostredníctvom zdieľania vedeckých výstupov sprístupniť verejnosti primárne výsledky výskumu financovaného z verejných zdrojov – publikácie, dáta a materiály – v digitálnom formáte bez obmedzení alebo s minimálnymi obmedzeniami. Národná stratégia pre otvorenú vedu stanovuje na roky 2021 – 2028 na rozvoj otvorenej vedy v SR deväť strategických oblastí: 1. Otvorený prístup k publikáciám financovaným z verejných zdrojov 2. Otvorený prístup k vedeckým dátam a materiálom 3. Technická infraštruktúra pre otvorenú vedu 4. Systém financovania otvorenej vedy 5. Ochrana práv duševného vlastníctva v kontexte otvorenej vedy 6. Podpora využívania existujúcich otvorených IT nástrojov a otvorených dát 7. Vzdelávanie v oblasti otvorenej vedy 8. Hodnotenie výskumu a vývoja v súlade s princípmi otvorenej vedy 9. Podpora rozvoja občianskej vedy Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu 2. V Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 sa v časti 4.3 na strane 17 uvádza, že implementácia princípov otvorenej vedy na národnej úrovni sa reálne týka najmenej desiatich zákonov, ktoré tvoria právny rámec regulácie výskumu a vývoja v SR. Medzi tieto zákony je zaradený aj zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“). Upozorňujeme, že zákon č. 523/2004 Z. z. obsahuje všeobecnú právnu úpravu týkajúcu sa poskytovania dotácií z výdavkov štátneho rozpočtu, právnu úpravu hospodárenia rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, nakladania s verejnými prostriedkami, avšak neobsahuje konkrétnu právnu úpravu vo vzťahu k regulácii výskumu a vývoja, ktorá je predmetom osobitných predpisov. Z tohto dôvodu odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 24 vypustiť zákon č. 523/2004 Z. z. Táto pripomienka je obyčajná. 3. V Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 a v Akčnému plánu pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2022 odporúčame vo vzťahu k podpore výskumu a vývoja z prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade s terminológiou zákona č. 523/2004 Z. z. používať pojem „dotácia“ namiesto pojmu „grant“. Táto pripomienka je obyčajná. 4. Odporúčame v oboch dokumentoch (Národná stratégia a Akčný plán) doplniť zmienku o súčinnosti/komplementarite s Plánom odolnosti a obnovy. Odôvodnenie: Pôsobenie Plánu odolnosti a obnovy sa časovo prekrýva s obdobím, na ktoré je zameraná predkladaná národná stratégia a akčný plán. Medzi spomínanými dokumentami existuje prienik, ktorý by umožnil efektívne napĺňať ciele tak POO, ako aj dokumentov v národnom kontexte. Táto pripomienka je obyčajná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) k tabuľke: Strategické oblasti národnej stratégie pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028. Bod 7.1. Odporúčať začlenenie problematiky otvorenej vedy do úvodných predmetov vysokoškolských študijných programov II. a III. stupňa. SAV odporúča doplniť kurikulá (aspoň v rámci niektorých študijných odborov) o túto problematiku už od I. stupňa VŠ štúdia. SAV odporúča doplniť bod 7.1. takto: Odporúčať začlenenie problematiky otvorenej vedy do úvodných predmetov vysokoškolských študijných programov I., II. a III. stupňa. Zdôvodnenie: Pre ilustráciu, v sociálnych a behaviorálnych vedách sa, vzhľadom na krízu replikovateľnosti výskumu, dajú študentom posúvať korektné a kredibilné informácie len s veľkými ťažkosťami, ak študenti nemajú základné znalosti o problematike (ne)replikovateľnosti a (ne)reprodukovateľnosti výskumu, respektíve o problematike otvorenej vedy ako takej. Napríklad, diskusie v rámci Society for the Teaching of Psychology (2. divízia APA) často prízvukujú potrebu informovanosti o otvorenej vede čo najskôr. Rozširovať kritické myslenie a poukazovať na problémy (ale aj riešenia) súvisiace s charakterom vedného odboru, ale tiež so systémom incentív vo vede ako takej, umožňuje študentom lepšiu orientáciu v spleti vedeckých poznatkov a taktiež zvýši schopnosť selektovať a dôverovať poznaniu, ktoré spĺňa charakteristiky vyššej kredibility (napr. štúdia bola predregistrovaná, nevykazuje známky p-hackingu či fabrikácie dát, štúdia je transparentná a dáta a materiály sú dohľadateľné, atď.). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy 5. V časti 2.1.1. Financovanie návrhu je uvedené, že „Požiadavka na financovanie zvýšených výdavkov (na poplatky viazané na publikovanie v režime otvoreného prístupu tzv. APC poplatky) kapitoly MŠVVaŠ SR a kapitoly Slovenskej akadémie vied na príslušné rozpočtové roky bude uplatňovaná v rámci prípravy rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové obdobie.“ V časti 2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie sú tieto výdavky na APC poplatky (poplatky za spracovanie článku) uvedené pre kapitolu MŠVVaŠ SR v sume 2,7 mil. eur v roku 2022, v sume 2,9 mil. eur v roku 2023, v sume 3,1 mil. eur v roku 2024 a pre kapitolu SAV v sume 1,3 mil. eur v roku 2022, v sume 1,5 mil. eur v roku 2023 a v sume 1,7 mil. eur v roku 2024. V ďalšom legislatívnom procese žiadame pokračovať až po doriešení finančného krytia. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K materiálom „Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 a Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022“ všeobecne: Vzhľadom na skutočnosť, že oba materiály sa týkajú viacerých tém (verejné licencie, využívanie softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, prístup k vedeckým publikáciám a zdieľanie vzdelávacích zdrojov a vedeckých dát, atď.), ktoré bezprostredne súvisia s problematikou autorského práva, navrhujeme buď prekonzultovať konkrétne body a návrhy opatrení s odborom autorského práva Ministerstva kultúry SR, ktorý je pripravený poskytnúť v týchto otázkach súčinnosť, alebo zapojiť odbor autorského práva Ministerstva kultúry SR do Pracovnej skupiny pre otvorenú vedu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu „Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022“ V bode 2.2. Otvorený prístup k vedeckým publikáciám financovaným z verejných zdrojov v úlohe č. 4 (str. 7) tiež odporúčame nahradiť slová „k poškodeniu práv duševného vlastníctva alebo ekonomických záujmov“ slovami „k ohrozeniu alebo porušeniu práv duševného vlastníctva alebo k poškodeniu ekonomických záujmov“, keďže v terminológii práva duševného vlastníctva sú zaužívané pojmy „ohrozenie/porušenie“ práv duševného vlastníctva. Pojmy „ohrozenie/porušenie“ totiž vyjadrujú jednak nepriame konanie smerujúce k určitému možnému zásahu do práv duševného vlastníctva, a jednak priamy akt spôsobujúci negatívny následok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SAV (Slovenská akadémia vied) k Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Z predkladaného rozpočtu sú len 3% plánované na vzdelávanie v oblasti otvorenej vedy. SAV žiada navýšenie zdrojov, ktoré budú alokované do vzdelávania v oblasti otvorenej vedy. Zdôvodnenie: Výskumníci potrebujú dostupné systematické a podrobného vzdelávanie v rámci viacerých oblastí otvorenej vedy (od OA cez používanie voľne dostupného softvéru, manažovanie dát a materiálov, vyvarovanie sa QRP, postovanie preprintov, predregistrácia štúdií, informácie o problematike nereplikovateľnosti výskumu, atď.). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu „Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022“ V časť 2.1 Iniciačné kroky, s. 6 - V texte úlohy č. 1 žiadame doplniť za čiarkou za slovami „vybraných zástupcov MŠVVaŠ SR“ slová „Ministerstva kultúry SR“, resp. skratku „MK SR“. Odôvodnenie - doplnenie spolupracujúceho subjektu s ohľadom na prienik s agendou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu - Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021-2028, navrhujeme zosúladiť farebné vyznačenie mapy v obr.1 na strane č.12 v súlade s textovou časťou materiálu, resp. s údajmi v tab.1. Odôvodnenie: V texte sa uvádza, že Maďarsko zatiaľ iba prijalo oficiálny záväzok o pripojení sa k hnutiu Open Science (OS) a teda nemá žiadnu národnú „OS politiku“. Podľa legendy uvedenej v obr.1, ktorý ilustruje súčasnú situáciu v adoptovaní politík otvorenej vedy v Európe, Maďarsko už má prijatú národnú politiku. Nejasnosť ohľadne prijatia národnej „OS politiky“ sa týka aj Rakúska. Zatiaľ čo v textovej časti (str.12) sa spomína, že Rakúsko ma platnú národnú politiku, v tab.1 sa píše, že Rakúsko nemá žiadnu národnú „OS politiku“. Z uvedených dôvodov navrhujeme prekontrolovať a opraviť celú časť „Otvorená veda v Európe“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) Pripomienka k Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 K prílohe 2 Zoznam relevantných domácich a zahraničných strategických materiálov Príloha č. 2 sa dopĺňa novým riadkom, ktorý znie: Rok: 2021 Názov: Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 (+ nadväzujúci Akčný plán) Pôvod: Národný bezpečnostný úrad Základný cieľ dokument: Základný strategický dokument v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorý na obdobie rokov 2021 až 2025 určuje strategické ciele a priority v tejto oblasti Prepojenie na otvorenú vedu: Jedným zo strategických cieľov tejto stratégie je aj rozvoj vedy a výskumu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, na ktorý nadväzuje aj Akčný plán s konkrétnymi úlohami Odôvodnenie: Jedným zo strategických cieľov Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025 je aj rozvoj vedy a výskumu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, na ktorý nadväzuje aj Akčný plán s konkrétnymi úlohami. Túto pripomienku považuje Národný bezpečnostný úrad za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Na str. 10 Akčného plánu pre otvorenú vedu na roky 2021-2022 navrhujeme i) v Úlohe č. 14: doplniť za slová: „Centrálneho registra umeleckej činnosti (CREUČ)“ nasledovný text: „a v systéme publikačnej činnosti SAV“; ii) v Popise aktivít k Úlohe č. 14: nahradiť slová: „CREPČ a CREUČ“ slovami: „CREPČ, CREUČ a systéme publikačnej činnosti SAV“ iii) na strane 12 v tabuľke navrhujeme za v text v kolónke: „V systéme Centrálneho registra publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálneho registra umeleckej činnosti (CREUČ)“ doplniť text: „a systéme publikačnej činnosti SAV“ iv) na str. 14 v tabuľke navrhujeme za text: „V systéme Centrálneho registra publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálneho registra umeleckej činnosti (CREUČ)“ doplniť text: „a systéme publikačnej činnosti SAV“. Odôvodnenie: Nie je jasné, prečo je uvedená úloha zameraná iba na CREPČ a CREUČ, prečo nezahŕňa aj systém publikačnej činnosti SAV. Najmä s prihliadnutím na skutočnosti uvedené v kapitole 4.10 Hodnotenie vedy Národnej stratégie pre otvorenú vedu na roky 2021-2028. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Na strane 7 v „Úlohe č. 6: vypracovať manuál na budovanie a úspešnú prevádzku inštitucionálnych repozitárov v slovenských výskumných inštitúciách“ navrhujeme doplniť poznámku, že SAV má manuál pre vedeckých pracovníkov vo veci nahrávania vedeckých prác do Inštitucionálneho repozitára SAV už vypracovaný. Uvedenú skutočnosť navrhujeme zapracovať aj do popisu aktivít k Úlohe č. 6 a tiež do príslušných termínovaných úloh uvedených na strane 12 a 13. Odôvodnenie: SAV má manuál pre vedeckých pracovníkov ohľadom nahrávania svojich vedeckých prác do Inštitucionálneho repozitára SAV vypracovaný a zverejnený na: https://uk.sav.sk/pre-vedcov/open-access/institucionalny-repozitar-sav/navody-pre-institucionalny-repozitar-sav/, zobrazené 4.5.2021. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K doložke vplyvov, navrhujeme dopracovať alternatívne riešenia v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je v alternatívnych riešeniach potrebné uviesť minimálne nulový variant, t.j. analýzu súčasného stavu, v rámci ktorej sa uvedú dôsledky vyplývajúce z dôvodu absencie právnej úpravy alebo nelegislatívneho materiálu resp. z dôvodu ich neprijatia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Do vlastného materiálu 03 Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021-2028 a súvisiacej časti vlastného materiálu 04 Akčný plán na roky 2021-2022, navrhujeme v rámci kapitoly 4 Východiská a rámce otvorenej vedy v SR, konkrétne do podkapitoly 4.10 Hodnotenie vedy zapracovať plán, podľa ktorého sa vytvorí a implementuje JEDNOTNÝ systém hodnotenia vedy vo všetkých segmentoch. Odôvodnenie: V samotnom texte sa uvádza, že: „NEZÁVISLE od CREPČ funguje systém SAV, či databázy projektov VEGA a KEGA. Na národnej úrovni neexistuje v SR jednotný systém hodnotenia vedy vo všetkých segmentoch (ako je napr. v Českej republike, v Holandsku alebo v Spojenom kráľovstve).“ Aj napriek uvedenému, v Národnej stratégii a ani v Akčnom pláne nie je uvedené, ako a kedy sa bude riešiť zabezpečenie jednotného systému hodnotenia vedy na Slovensku vo všetkých segmentoch. CREPČ a CREUČ vznikli ako rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pričom prispievatelia CREPČ a CREUČ sú verejné, štátne a vybrané súkromné vysoké školy v SR. Pretože sa uvedené predpisy nedajú aplikovať v SAV, SAV do registrov neprispieva. SAV si buduje vlastnú centrálnu databázu publikačnej činnosti a ohlasov, a to podľa internej smernice SAV č. 303/A/2015 o evidencii a kategorizácií publikačnej činnosti a ohlasov (účinná od 15. mája 2015), pričom základné princípy kategorizácie publikačnej činnosti a ohlasov sú totožné s CREPČ a vyhláškou. Do databázy sa (bez ohľadu na pracovný úväzok autora v organizácií SAV) v SAV povinne zapisujú práce, pri ktorých je ako afiliácia autora uvedený názov organizácie SAV, prípadne nie je uvedená žiadna afiliácia, ale práca preukázateľne vznikla v organizácií SAV, za čo zodpovedá štatutárny orgán. Je potrebné, aby sa čo najskôr začalo riešiť zabezpečenie jednotného systému hodnotenia vedy vo všetkých segmentoch. Takáto úlohu však v Národnej stratégii a v Akčnom pláne na najbližšie dva roky absentuje. Pritom na stránke https://itlib.cvtisr.sk/clanky/clanek1279/ (zobrazené 4.5.2021) sa uvádza, že: „CREPČ sa v súčasnosti stará o verejnú prezentáciu výsledkov univerzitných pracovísk, poskytuje zdroj údajov pre potreby manažmentu finančných prostriedkov a vnútorne zabezpečuje elimináciu duplicít v rámci jednej i medzi univerzitami. Do budúcnosti sa predpokladá jeho rozšírenie o ďalšie typy vysokých škôl (štátne, súkromné), SAV, o poskytovanie údajov o publikačnej činnosti ďalším subjektom (grantové agentúry, akreditačná komisia a pod.) a riešenie evidencie ohlasov“. Je preto potrebné, aby sa táto požiadavka premietla aj do Národnej stratégie a Akčného plánu pre otvorenú vedu. Vychádzajúc z textu vlastného materiálu ale aj aplikačnej praxe takéto jednotné systémy už úspešne fungujú vo viacerých krajinách. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Na strane 40 vlastného materiálu 03 Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021-2028, v kapitole 7. Strategické oblasti, podkapitola: Strategická oblasť 1 – Podporiť otvorený prístup k publikáciám financovaným z verejných zdrojov, v rámci a v súvislosti s Úlohou 1.2 navrhujeme: i) v celom texte vlastného materiálu 03 a 04 zjednotiť a jednotne uvádzať, ktoré konkrétne publikácie sa budú zverejňovať s voľným prístupom (napríklad diplomové práce, záverečné práce...); ii) zapracovať aj ostatné typy pedagogických výstupov publikačnej činnosti vychádzajúce z kategórie P1 – pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z.; iii) zapracovať sprístupnenie ďalších publikácií, ktoré sú financované z verejných zdrojov, napr. Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách; iv) uvedené terminologické úpravy navrhujeme uskutočniť aj v príslušných častiach Akčného plánu pre otvorenú vedu na roky 2021-2022. Napríklad: text na str. 3, bod 1.2; text na str. 7 Úloha č. 4; na str. 12 v bode: „Možný bezplatný prístup verejnosti k záverečným vysokoškolským prácam, monografiám a vysokoškolským učebniciam, ktoré sú financované z verejných zdrojov; na str. 13 bod v tabuľke: Otvorený prístup k vedecký k vedeckým publikáciám financovaných z verejných zdrojov, Odôvodnenie: V súvislosti s víziou Strategickej oblasti 1, ktorá konštatuje strategickú podporu bezplatného online prístupu k vedeckým publikáciám, ktoré sú financované z verejných finančných zdrojov, a úlohou 1.2, podľa ktorej je vo všeobecnom záujme zverejnenie publikácií, ktoré sú financované z verejných zdrojov, je nevyhnutné vo vlastnom materiáli 03 (Národná stratégia) a 04 (Akčný plán) presne zadefinovať, ktoré konkrétne publikácie sa budú zverejňovať a uvádzať ich jednotne. Niekde sa uvádzajú záverečné práce, v bode Úloha 1.2 sú to iba diplomové práce. Tiež nie je jasné, prečo sa majú zverejňovať iba vysokoškolské učebnice, keďže v kategórii Pedagogické typy výstupov publikačnej činnosti (podľa novej vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/ 2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2021) https://www.minedu.sk/data/att/19313.pdf, sú v tejto kategórii zaradené: • učebnica pre vysoké školy • učebnica pre stredné školy • učebnica pre základné školy • skriptum • učebný text • pracovný zošit • didaktická príručka. Zároveň navrhujeme, aby sa sprístupnili aj ďalšie publikácie, ktoré boli financované z verejných finančných zdrojov, napr. Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách, v súlade s víziou. S prihliadnutím na uvedené je potrebné jasne definovať a zdôvodniť, ktoré typy/kategórie publikácií, v prípade že boli financované z verejných zdrojov, budú voľne dostupné. Následne je potrebné uvedené jednotne uvádzať v celom texte Národnej stratégie a aj v Akčnom pláne. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Na strane 7 vlastného materiálu 03 Národná Stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021-2028, v kapitole 1 Národná stratégia pre otvorenú vedu, v treťom odseku navrhujeme do druhej vety doplniť nasledovnú textáciu, t.j. za slová: „Kladie si za cieľ zosúladiť smerovanie rozvoja vedy a výskumu v SR“ doplniť text: „so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora a“. Odôvodnenie: Smerovanie rozvoja vedy a výskumu v SR navrhujeme orientovať okrem spomenutého odporúčania aj na súlad so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=SK). Ide o ide o významný dokument súvisiaci s otvorenou vedou. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Všeobecné pripomienky • Materiál je veľmi vágny a všeobecný a teda nespĺňa kritéria ani na stratégiu, ani na akčný plán. • Má charakter prehľadného článku, či úvodu do problematiky. Je to neadekvátne dlhé, so zbytočným balastom, pritom však neposkytuje mnohé potrebné informácie, nevytvára kompletný obraz, a preto je problematické niektoré veci konkrétne a vecne posúdiť. • Poukazovať na základe správy EK, že na Slovensku je malo repozitárov je zo strany CVTI alibizmus lebo kvôli nefunkčnosti (neexistencii) ich národného repozitára, sme všetci čakali x rokov a nič z toho zatiaľ nie je. • Chýba mu stanovenie konkrétnych realizovateľných strategických cieľov a jednotlivých činnosti a spôsobov ako ich dosiahnuť. • Jasne neurčuje povinnosti a a práva dotknutých aktérov • Mnohé, aj nepodstatné informácie sa zbytočne viackrát opakujú. • Obsahuje množstvo preklepov a čechizmov. • Nejasne sú napísané časti o financovaní: V rámci informácií o rozpočte sa uvádzajú zdroje pre CVTI SR vo výške 16.300.000 EUR v rámci strategického projektu s 2 aktivitami: o Výdavky na vybudovanie online platformy pre vzdelávanie v oblasti otvorenej vedy a komunikácie o Vybudovanie systémového mechanizmu na monitorovanie a spracovávanie nákladov spojených s OA publikovaním naviazané na hodnotenie • Podľa popisu by tento projekt mohol aspoň čiastočne riešiť strategické oblasti 7 a 8 – ale tam je veľká časť povinností na VŠ – ráta sa v projekte aj so spoluprácou a prípadným podelením sa o projektové financie s VŠ? Ak nie – stratégia by mala vytvoriť/identifikovať možnosti a podmienky zlepšenia financovania podpory OA/OV aj pre ostatných aktérov (VŠ, SAV, ...). Toto je zvlášť aktuálne aj vzhľadom na zámer znižovať dotácie vysokým školám v najbližších niekoľkých rokoch. • Predložené dokumenty neriešia ako financovanie OA ovplyvni financovanie centrálneho zabezpečenia EIZ (NISPEZ)? S niektorými sa podaria tie read & publish zmluvy, ale predplatné niektorých "neotvorených" zdrojov bude v najbližších rokoch ešte potrebne = nemalo by sa to z pohľadu financovania dostať do pozície buď/alebo. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) 2. Z národnej stratégie nie je zrejmé, či SR bude v otvorenom prístupe („OA“) zavádzať „zlatú cestu“ (APC poplatky, Read & Publish zmluvy) alebo „zelenú“ cestu (inštitucionálne repozitáre), pretože aktuálne je stratégia postavená na hybridnom modely. Ak ide o prechodné obdobie, je potrebné to v národnej stratégii a akčnom pláne jednoznačne uviesť a časovo vymedziť. Upozorňujeme, že doteraz sa uvažovalo (Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie) o vybudovaní národného repozitára CVTI SR pre SR. V národnej stratégii sa však už o jednoznačnej podpore „zelenej“ cesty nehovorí. Očakávalo sa, že práve národná stratégia jasne zadefinuje postup SR pri OA. Pri súčasnej výške financovania vedy a výskumu v SR si nemôžeme dovoliť obe cesty. Ak je požiadavka predkladateľa, aby výskumné inštitúcie budovali vlastné repozitáre, malo by to byť zohľadnené v národnej stratégii a jej financovaní (infraštruktúra, hardware, ľudské zdroje ...). SRK (2019) „Pri formulácii národnej stratégie pre otvorený prístup je potrebné, aby boli zohľadnené finančné nároky vysokých škôl vo väzbe na odlišnosti v publikačných stratégiách v odboroch. Inak zavedenie otvoreného prístupu bude mať negatívny dopad na rozpočet vysokých škôl – nárast nákladov na technickú infraštruktúru, školenia a výchovu mladých výskumníkov, náklady pre personálnu podporu atď.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) 1. Financovanie: Predložená národná stratégia nemá podľa nášho názoru dostatočné finančné krytie zo štátneho rozpočtu SR (rovnaký argument je uvedený v národnej stratégii str. 24 „Výskumní pracovníci uvádzajú ako hlavný limitujúci faktor pri publikovaní otvoreným prístupom finančnú nedostupnosť.“). SRK už v roku 2019 konštatovala, že „Publikovanie vo formáte otvoreného prístupu je v našich podmienkach nerealizovateľné bez ďalších dodatočných finančných zdrojov.“ Prezídium SRK žiada vládu SR zabezpečiť dostatočné finančné prostriedky na zavedenie otvorenej vedy v podmienkach SR. V dokumente absentujú štatistické údaje o výdavkoch všetkých výskumných organizácií na zabezpečenie publikovania výstupov a osobitne aj v režime otvoreného prístupu (je uvedená len SAV a osobitná skupina vysokých škôl). Je potrebné doplniť tieto štatistické údaje do analytickej časti. Ide o dôležitý argument na podporu otvoreného prístupu, keďže dnes sa financuje výskum osobitne a prístup k výstupom z tohto výskumu sa musí hradiť druhý krát. Deje sa tak hneď dvakrát, ale vždy z verejných zdrojov (národných, európskych). Aktuálne vyčíslenie finančných dopadov je nedostatočné. Je potrebné dopracovať návrh o tieto dáta a aj s jasným rozlíšením výskumných organizácií (SAV a jej ústavy, vysoké školy, rezortné ústavy, podnikateľské subjekty). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) 1. Doplniť „dlhodobé pofinancovanie vedy a výskumu, inovácií z verejných a súkromných zdrojov“ do SWOT analýzy v časti „slabé miesta“ a „hrozby“. 2. Do literatúry odporúčame doplniť publikáciu Technopolis group (2020). Read & Publish contracts in the context of a dynamic scholarly publishing system. Dostupné na < https://www.eua.eu/downloads/publications/read%20and%20publish%20contracts%20in%20the%20context%20of%20a%20dynamic%20scholarly%20publishing%20system.pdf> 3. Úloha č. 14 (Akčný plán) a doplnenie indikátora OA do databázy CREPČ je neprimerane dlhá (do 31.12.2022), pričom je v kompetencii CVTI SR. Navrhujeme skrátiť a doplniť túto povinnosť aj do databázy SAV, resp. sformulovať novú úlohu týkajúcu sa spoločnej databázy všetkých výskumných organizácií. 4. Odporúčame aktualizovať niektoré odkazy – Programové vyhlásenie vlády SR (schválené NR SR 4. 5. 2021, s. 7), LP/2021/104 týkajúci sa SAV, LP/2021/102 o verejnej výskumnej inštitúcii, LP/2021/374 Cestovná mapa výskumných infraštruktúr SK VI Roadmap 2020 – 2030. 5. Zvážiť zapracovanie ďalších otvorených tém ako je bezpečnosť (kybernetická bezpečnosť), či vedecká integrita. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) 4. Hodnotenie vedy: Je potrebné aspoň načrtnúť „jednotný systém hodnotenia vedy vo všetkých segmentoch“. Predkladateľ, ktorým je MŠVVaŠ SR, by mal vysvetliť súbežnosť s ďalšou aktivitou uvedenou v návrhu Plánu obnovy a odolnosti v kompetentne 8. Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl, kde bolo navrhnuté ako reformu 2. „Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu“ (LP/2021/112). Reforma sa podľa Plánu obnovy a odolnosti má vzťahovať len na vysoké školy. K problematike hodnotenia výskumu a výskumníkov dávame do pozornosti aj výstupy európskych partnerov, napr.: a. European University Association and Science Europe (2019). Join Efforts to Improve Scholarly Research Assessment Methodologies. Dostupné na < https://eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=2207 > b. SAENEN, Bregt & BORRELL-DAMIÁN, Lidia (2019). Reflections on University Research Assessment: key concepts, issues and actors. Dostupné na < https://eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=2144 > a. SNU, NFU, KNAW, NWO & ZonMw (2019). Room for everyone's talent. Towards a new balance in the recognition and rewards of academics < https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/2019-Recognition-Rewards-Position-Paper_EN.pdf > Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Národná stratégia pre otvorenú vedu Materiál často pracuje so spojením „sprístupňovanie publikačných výstupov verejne financovaného výskumu v režime otvoreného prístupu“, či „nutnosť zabezpečiť publikovanie zamestnaneckých diel primárne pod verejnou licenciou“ – avšak nijako nerieši skutočnosť, že otvorený prístup (OA) sa môže aplikovať len na elektronické publikácie šírené v prostredí internetu, printových publikácií sa to netýka. Ak by sme chceli významne zmeniť produkciu vydavateľstiev z printových na elektronické dokumenty – je potrebné vytvoriť pre to adekvátne finančné, technické a personálne kapacity. Predložený strategický materiál sa však tejto oblasti vôbec nevenuje. Absencia prostredia na tvorbu kvalitných e-dokumentov predstavuje významné riziko implementácie stratégie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie víta vypracovanie Národnej stratégie pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 („národná stratégia“) vzhľadom na vysokú aktuálnosť problematiky vo svete a vrátane Európskej únie. Pozitívne hodnotíme snahu predkladateľa začleniť národnú stratégiu do širšieho rámca, ktorý zdôvodňuje jej prípravu a jednotlivé kroky. Prezídium SRK oceňuje zámer priblížiť slovenskú vedu, výskum, výskumníkov a ich publikačné výstupy vrátane dát k celosvetovému trendu otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu, ak sú tieto financované z verejných zdrojov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Národná stratégia pre otvorenú vedu Str. 28 časť4.6.2 ma faktickú chybu: rámcove programy Horizont nie sú súčasťou Európskych štrukturálnych a investičných fondov (to sú dva odlišné programy podľa iných nariadení EU) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RVŠ SR (Rada vysokých škôl SR) K bodu 2.5 Akčného plánu pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 Na str. 9 v bode 2.5. Vzdelávanie v oblasti otvorenej vedy v texte vízia a Úloha č. 10 Vízia: otvorená veda ako integrálna súčasť študijných programov v SAV a na vysokých školách, otvorená veda ako súčasť celoživotného vzdelávania knihovníckych a informačných pracovníkov Úloha č. 10: odporúčať začlenenie problematiky otvorenej vedy do úvodných predmetov druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a do doktorandských programov v SAV sa opätovne (tak ako aj v Národnej stratégii) vo vízii uvádzajú „študijné programy v SAV a na vysokých školách“; v Úlohe č. 10 sa uvádza „do úvodných predmetov druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a do doktorandských programov v SAV“ Nie je jasné, o aké študijné programy ide v SAV a tiež nie je jasné, prečo sa pre vysoké školy uvádza tretí stupeň ale pre SAV je to už doktorandský program na SAV. Je potrebné terminológiu zjednotiť. Zdôvodnenie: Je potrebné odstrániť túto nepresnosť, resp. v celom texte jednotne používať pomenovanie doktorandského študijného programu / alebo študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Treba tiež vysvetliť, čo chápu autori týchto dvoch dokumentov pod študijným programom na SAV. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RVŠ SR (Rada vysokých škôl SR) K materiálu Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 Pripomienky formálneho charakteru: 1. aktualizovať termíny do 31.4.2021 – predĺžiť o mesiac do 31.5.2021 2. na str. 12 k bodu: Vypracovaný "manuál" na budovanie a úspešnú prevádzku inštitucionálnych repozitárov odporúčame v poznámke uviesť, že SAV má už manuál pre vedeckých pracovníkov ohľadom nahrávania svojich vedeckých prác do Inštitucionálneho repozitára SAV. https://uk.sav.sk/pre-vedcov/open-access/institucionalny-repozitar-sav/navody-pre-institucionalny-repozitar-sav/ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RVŠ SR (Rada vysokých škôl SR) K bodu 2.6 Akčného plánu pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 Celá úloha č.14 je otázna a zbytočne prácna. Zdôvodnenie: K údajom o nákladoch na APC sa dá dostať aj z iných zdrojov. Polia, ktoré sa uvádzajú v CREPČ definuje Vyhláška č. 397/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z 5. decembra 2020. Pridanie nového poľa vyžaduje pravdepodobne novelizáciu vyhlášky. Je tiež otázne, či má prevádzkovateľ CREPČ právo zhromažďovať takéto údaje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) PANEUROUNI: Pripomienky k Akčnému plánu pre otvorenú vedu na roky 2021-2028 - s. 11 štátny rozpočet SR: prostredníctvom finančných zdrojov, ktoré v súčasnosti slúžia na zabezpečovanie prístupu k vedeckým elektronickým informačným zdrojom na všetkých vysokých školách (nielen verejných) SAV (1) a sú určené na online predplatné vedeckého obsahu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) PANEUROUNI: Pripomienky k Akčnému plánu pre otvorenú vedu na roky 2021-2028 - s. 6 Úloha č. 1: ustanoviť Pracovnú skupinu pre otvorenú vedu na vysokej úrovni a zadefinovať systém jej pravidelného fungovania – doplniť profesionálnu platenú funkciu (tiež ten termín je potrebné upraviť) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RVŠ SR (Rada vysokých škôl SR) K bodu 2.6 Akčného plánu pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 Evidovanie publikovania v režime otvoreného prístupu zaviesť aj v systéme evidencie publikačnej činnosti SAV a ďalších výskumných organizácií. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RVŠ SR (Rada vysokých škôl SR) K materiálu Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 Je potrebné doplniť ku každej úlohe finančný rozpočet. Zdôvodnenie: Je potrebné alokovať zdroje na implementáciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) PANEUROUNI: Pripomienky k Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021-2028 - s .39 Školám od úrovne základného vzdelávania a výskumným inštitúciám prináša možnosť rýchlej distribúcie didaktických prostriedkov, online otvorený prístup je možný kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Umožňuje tiež zdieľanie príkladov dobrej praxe, spoluprácu, rýchlu tvorbu aktuálnych materiálov, rôznorodosť a kreativitu vo vyučovacom procese, navrhujeme doplniť: a aj vzdelávanie v oblasti ochrany autorských práv a ochrany práv duševného vlastníctva Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) PANEUROUNI: Pripomienky k Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021-2028 - s. 14 Otvorenú vedu v SR inštitucionálne zastrešuje Úrad splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). – navrhujeme doplniť , aby zodpovednosť bola na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (štátny tajomník pre vedu a výskum) – aj s. 44 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) PANEUROUNI: Pripomienky k Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021-2028 - s. 7: Prínos otvorenej vedy však presahuje akademické prostredie. Šírenie praktík otvorenej vedy prispieva k modernizácii vzdelávania, k prehlbovaniu prostredia demokratickej kultúry, prostredia digitálnej transformácii spoločnosti a zlepšeniu konkurencieschopnosti hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) PANEUROUNI: Pripomienky k Akčnému plánu pre otvorenú vedu na roky 2021-2028 - s. 4, bod 7: Problematiku otvorenej vedy prostredníctvom ochrany duševných práv a autorských práv začleniť už do vzdelávacích štandardov stredných škôl s maturitou, ktoré pripravujú budúcich vysokoškolákov Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Akčný plán pre OV na roky 2021-2022 Str. 10 Úloha 14 Doplnenie polí do CREPČ/CREUČ je technikalita, ktorú by CVTI SR ako prevádzkovateľ registrov asi nemal dávať do národnej stratégie a akčného plánu... ALE keď už, tak aspoň komplexne, t. j. aj so zabezpečením toho, že systém tieto údaje bude indexovať (bude sa podľa nich dať vyhľadávať) a budú zohľadnené v príslušných výstupoch, prehľadoch a štatistikách. Je potrebné potom aj zabezpečiť, že tento údaj budú spracovatelia z prostredia VŠ musieť uvádzať ako povinný, čo by si vyžadovalo zosúladenie príslušnej legislatívy (zákon o CREPČ, CREUČ, vyhláška, metodika). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UVLF: V prvom rade je možné pozitívne hodnotiť, že materiál Národná stratégia pre otvorenú vedu vznikol a bol predložený do pripomienkového konania. Hlavným cieľom Národnej stratégie pre otvorenú vedu je priblížiť slovenskú vedu v oblasti jej publikačných aktivít k európskemu a celosvetovému trendu otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu, čo je pozitívny krok, podobne ako to, že sa jedná o prvý koncepčný materiál tohto charakteru. Národná stratégia pre otvorenú vedu má však tendenciu riešiť aj mnohé otázky týkajúce sa stavu vedy a výskumu na Slovensku ako také a tým v mnohých oblastiach nahrádza potrebné reformy, ktoré v tejto oblasti na Slovensku neprebehli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Akčný plán pre OV na roky 2021-2022 Str. 13-14 Indikátory AP pre OV Kritérium plnenia v štýle Áno/Nie je vo viacerých prípadoch nedostatočné, potrebné uviesť konkrétnejšie. Napr.: - Zrealizovaná analýza... nielen áno, ale aj vyžadovať výsledný materiál a návrh ďalšieho riešenia. - Možný bezplatný prístup verejnosti k záverečným prácam... uviesť spôsob/kde, resp. aj počty takto sprístupnených dokumentov. - atď. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UPJS: Materiál v podstate úplne vynecháva univerzity z implementácie EOSC. Nepriamo naznačuje, že príjemcom poplatkov za publikovanie v EOSC (podľa princípov Open Science) sa stane EOSC resp. jej zástupca v SR, čiže CVTI. V kombinácii s „Plánom obnovy" kde je vyčlenených 600 MEUR na spolufinancovanie programu Horizont Europa (poplatky do partnerstiev, transformácia SAV...) to vytvára pomerne zaujímavý finančný mechanizmus „Open Science", z ktorého budú univerzity a teda aj UPJS v Košiciach vynechané. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UPJS: Materiál je veľmi dobre a profesionálne pripravený. Stratégia priamo nadväzuje na iniciatívu EK - European Open Science, ktorá zaväzuje aj SR k implementácii. Na strane EK bude zriadené (resp. je v procese vzniku) Európske Partnerstvo Horizontu Europa pod názvom EOSC - European Open Science Cloud, ako štruktúra ESFRI (celá táto agenda je finančne krytá programom Horizont Európa, časť Research). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UVLF: 3) V rámci analýzy východiskového stavu v kontexte otvorenej vedy v SR jak v oblasti slabých stránok, tak aj príležitostí chýba zmienka o dlhodobom podfinancovaní vedy a výskumu na Slovensku. Nejedná sa tu len o riešenie chýbajúcich finančných prostriedkov na poplatky súvisiace s publikovaním v Open Access vedeckých časopisoch ale celkové dlhodobé nedostatočné financovanie vedy a výskumu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UVLF: 2) Na Slovensku neexistuje jednotný systém hodnotenia vedy vo všetkých segmentoch, pomohlo by zlúčenie publikačnej činnosti pracovníkov VŠ a ústavov SAV v systéme CREPČ, čo by bol dôležitý predpoklad otvorenej vedy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Národná stratégia pre otvorenú vedu Str. 43 Strategická oblasť 8 – Upraviť hodnotiace kritériá... Platí pripomienka k časti 4.10 Hodnotenie vedy – absentuje aspoň náčrt nového systému hodnotenia, kritérií, spôsobu kedy a ako by sa tieto kritériá pri hodnotení mohli aplikovať (hodnotenie by vždy malo brať do úvahy predmet hodnotenia – osoba, inštitúcia, vedný odbor... a účel – identifikácia špičky, financovanie, prehľad výkonov...). Potrebné v tejto časti stanoviť, či a akú úlohu budú mať z pohľadu hodnotenia vedy centrálne registre CREPČ a CREUČ – AP v úlohe 14 zabezpečuje ich modifikáciu, ale z celkového materiálu nie je jasne stanovené prečo. Úloha 8.3 – ustanoviť metodický a koordinačný orgán... – potrebné bližšie definovať jeho pozíciu (kto ho zriadi? aká organizačná štruktúra?), funkcie, či kompetencie v procese hodnotenia. (Pripomienky platia aj pre AP 2021-2022, str. 5) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Národná stratégia pre otvorenú vedu Str. 41 Strategická oblasť 4 – Vytvoriť systém financovania otvorenej vedy Potrebné doplniť úlohy pre zabezpečenie podmienok na vybudovanie a prevádzku inštitucionálnych repozitárov (financie, kvalifikované ľudské zdroje). Repozitáre (zelená cesta) sú potrebné pre uchovávanie aj publikácií zverejnené zlatou cestou. Ak sa má podporiť zlatá cesta (APC), je potrebné podporiť aj zelenú. (Pripomienka platí aj pre AP 2021-2022, str. 4) Keďže ide o „národnú stratégiu“ – bolo by vhodné, aby sa financovanie jej implementácie nespoliehalo väčšinovo len na európske fondy, či iné financovanie, ale aby aspoň minimálnu úroveň garantoval štátny rozpočet (potrebné stanoviť minimálnu úroveň – napr. fond pre grantové agentúry, centrálne projekty MŠVVaŠ SR a pod. v nadväznosti na jednotlivé úlohy akčného plánu). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Národná stratégia pre otvorenú vedu Str. 43 Strategická oblasť 7 – Obohatiť vzdelávanie o problematiku otvorenej vedy Úlohy 7.1 a 7.3 vyžadujú novú akreditáciu študijných programov, potrebné zosúladiť s procesom akreditácie v akčnom pláne z pohľadu harmonogramu i konkrétnej realizácie. (Pripomienka platí aj pre AP 2021-2022, str. 4 a str. 9 úlohy 10 a 11) Navyše sú tieto úlohy zadané pre VŠ, pričom tieto ale nie sú priamo zodpovedné za realizáciu NS. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Akčný plán pre OV na roky 2021-2022 Str. 7 Úloha č. 4: upresniť podmienky verejného sprístupňovania záverečných VŠ prác, monografií a VŠ učebníc, ktoré sú financované z verejných zdrojov... Úloha je nedostatočne definovaná. Zákon o VŠ nijako nerieši monografie, či učebnice – dané aktivity úlohy sa týkajú len záverečných prác. Alebo vypustiť monografie a učebnice, alebo podrobnejšie rozpracovať aktivity. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Akčný plán pre OV na roky 2021-2022 Str. 8 2.4 Systém financovania otvorenej vedy Doplniť úlohy na zabezpečenie (mechanizmov) financovania budovania a prevádzky repozitárov a vydávania e-publikácií. Aktuálne sa materiál venuje len riešeniu zlatej cesty, čo je nepostačujúce. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UPJS: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach však má k tomuto materiálu podnety a pripomienky. Pre bližšie vysvetlenie, prečo považujeme za potrebné zaoberať sa týmto materiálom a jeho dôsledkami, najmä z pohľadu ekonomických a vedeckých dopadov na UPJŠ v Košiciach, sú nasledovné fakty: 1. V rámci programu Horizont Europa postupne vznikne 49 tzv. Európskych partnerstiev Horizontu Europa (EP HEU). Jedným z prvých partnerstiev, ktoré sú už v procese zakladania je aj EP HEU pod názvom EOSC - European Open Science Cloud, ako nástroj na realizáciu politiky „Open Science" v EÚ. 2. EOSC je partnerstvo tzv. (verejno-verejné) tzn. že členmi EOSC budú členské štáty a Európska komisia. Prax však je taká, že členský štát obyčajne poverí svojim zastupovaním „zástupcu", čo v našom prípade, podľa predloženého materiálu je CVTI SR. Z uvedeného vyplýva, že vysoké školy nebudú mať ŽIADNY vplyv na rozdeľovanie finančných prostriedkov partnerstva EOSC a ani na jeho činnosť, stratégiu, smerovanie. Naopak konečným prijímateľom finančných prostriedkov z EOSC (EÚ Horizont Europa) bude iba CVTI. Zároveň v zmysle materiálu, bude aj prijímateľom štátneho kofinancovania EOSC (pozri príloha č.6 - dopady na štátny rozpočet, resp. z prostriedkov národného projektu) v objeme cca 20 MEUR ročne, kde sú medzi prijímateľmi okrem CVTI na tento účel uvedené aj SAV a MŠVVaŠ. 3. Na druhej strane, predložený materiál nám, ako vysokým školám, predpisuje úlohy, ktoré musí zabezpečiť každý členský štát na to, aby ciele „Open Science“ mohli byť naplnené. Ako príklady úloh, ktoré majú vysoké školy zabezpečiť sú uvedené: a. „Akčný plán..." str. 6-7, bod: 7.1-7.3: začleniť problematiku otvorenej vedy do úvodných predmetov vysokoškolských študijných programov v II. a III. stupni vzdelávania. b. Úlohy č.11, 12 odporúčajú začlenenie problematiky otvorenej vedy do študijných programov vzdelávajúcich budúce generácie informačných špecialistov a knihovníckych pracovníkov v SR a pod. c. Toto všetko, avšak BEZ vyčlenenia finančných prostriedkov pre vysoké školy (pozri príloha ,06_vplyv-na-rozpocet.doc). 4. Všade sa spomína inštitucionálny repozitár pre OA (Úloha č. 6), nie centrálny/národný repozitár pre OA, čiže toto sa už neplánuje podporovať? Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UPJS: Dávame na zváženie aj nasledujúce: - Vyčleniť finančné prostriedky pre univerzity na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z akčného plánu. - Začleniť infraštruktúru univerzít do EOSC. - Požiadať o prepracovanie ,Akčného plánu..", tak aby odzrkadľovali záujmy univerzít. - Úlohami 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13 poveriť aj univerzity. - Požiadať, aby súčasťou úlohy č. 9 boli univerzity. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UVLF: 1) Základný problém materiálu spočíva v tom, že nemá oporu v modernom právnom rámci týkajúcom sa hodnotenia vedy a výskumu, nakoľko sa aj v samotnej stratégii konštatuje: • Legislatívne sa systém hodnotenia výskumu, vývoja a inovácií riadi zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, ktorý nebol už dlhšiu dobu systémovo menený a nezodpovedá aktuálnym potrebám moderného riadenia výskumu, vývoja a inovácia na štátnej úrovni. • Podľa Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), v SR v rokoch 2015 – 2020 neboli realizované žiadne systémové a koncepčné zmeny. Nepristúpilo sa k rozpracovaniu štátnej politiky výskumu a vývoja a štátnej inovačnej politiky na 10 ročné obdobie, ako je tomu zvykom v zmysle dobrej medzinárodnej praxe v mnohých členských štátoch EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Národná stratégia pre otvorenú vedu Str. 45 Systém monitorovania... MŠ VVaŠ SR je zodpovedné za implementáciu, CVTI SR je gestorom a monitoruje priebeh realizácie, pripravuje hodnotiace správy... ale zároveň je do veľkej miery aj realizátorom jednotlivých úloh. Nemal by kontrolu vykonávať nejaký iný subjekt? Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Národná stratégia pre otvorenú vedu Str. 42 Strategická oblasť 5 – Dodržiavať ochranu práv duševného vlastníctva Úloha 5.1 – zmeniť z „povinne prideľovať verejné licencie...“ na „odporúčanie vždy, keď je to možné...“ (Pripomienka platí aj pre AP 2021-2022, str. 4) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Akčný plán pre OV na roky 2021-2022 Str. 6 Úloha č. 1: Ustanoviť pracovnú skupinu... Termín: 30. 4. 2021 Je daný termín reálny? T. j. už je pracovná skupina vytvorená a má stanovený systém fungovania? Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Národná stratégia pre otvorenú vedu Str. 34 5.3 Príležitosti Uvádza sa „možnosť uplatniť kvalitatívny rozmer hodnotenia výskumu a vývoja“ – to však priamo OA neprináša, prináša len dostupnejšie a transparentnejšie informácie, ich kvalitatívne zhodnotenie by si však vyžadovalo peer review zo strany expertov... inak je to opäť len kvantitatívny ukazovateľ. Nie je jasné, čo sa myslí pod „automatizácia inštitucionálnej a národnej infraštruktúry“? Potrebné konkretizovať alebo jasnejšie vysvetliť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Národná stratégia pre otvorenú vedu Str. 35 5.4 Hrozby Bolo by vhodné doplniť bod – nedostatočné financovanie vedy a výskumu (Zabezpečenie dostatočného financovania nie je dôležité len z pohľadu platieb pre vydavateľstvá – APC, ale úspešná implementácia stratégie vyžaduje aj prevádzku inštitucionálnych repozitárov, kvalitné ľudské zdroje, podporu vydavateľstiev pri e-publikovaní a pod.) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Národná stratégia pre otvorenú vedu Str. 28 Podvodné praktiky pochybných vydavateľov... je dôležité pred nimi akademickú komunitu varovať... Potrebné do stratégie dopracovať mechanizmy identifikácie takýchto „pochybných vydavateľov“ a riešiť situáciu, ako, resp. či vôbec budú publikácie vydané u týchto vydavateľov predmetom hodnotenia vedecko-výskumných výkonov v rámci Strategickej oblasti 8. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Národná stratégia pre otvorenú vedu Str. 41 Strategická oblasť 3 – Vytvoriť technickú infraštruktúru pre OV Úlohy sú stanovené nedostatočne. Vízia je vybudovať novú infraštruktúru a to nemožno dosiahnuť len vytvorením metodiky (úloha 3.1). Potrebné doplniť, rozpracovať. (Pripomienka platí aj pre AP 2021-2022, str. 3) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Národná stratégia pre otvorenú vedu Str. 41 Strategická oblasť 2 – Otvorený prístup k vedeckým dátam Úloha 2.2 (vypracovanie plánu manažmentu dát) je už obsiahnutá v úlohe 2.1: vypracovať inštitucionálne politiky vyžadujúce manažment vedeckých dát a povinný plán manažmentu dát ... – úlohu 2.2 vypustiť. (Pripomienka platí aj pre AP 2021-2022, str. 3) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Akčný plán pre OV na roky 2021-2022 Bolo by vhodné, aby aj „prvý“ akčný plán 2021-2022 obsahoval kapitolu vyhodnotenia plnenia predchádzajúceho AP tak, ako sa to plánuje pre nasledujúce AP, kde by sa mali vyhodnocovať jednotlivé míľniky (pozri str. 2 AP – posledná veta). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Národná stratégia pre otvorenú vedu Str. 38-39 Cieľové skupiny NSpOV 6.7 Knižnice, archívy múzeá a galérie Vynechať časť: Umožňuje presun finančných prostriedkov doposiaľ investovaných do zatvorených informačných zdrojov do nových oblastí... Ak je potrebné uviesť benefit OA ku každému z aktérov – uprednostniť rozšírenie portfólia služieb, lepšie možnosti uspokojenia potrieb používateľov... Financovanie „zatvorených“ IZ a OA nemusia byť vždy vzájomne konkurenčné, často je potrebné mať aj-aj – toto je záležitosť jednotlivých inštitúcií, nie národnej stratégie. 6.8 Vydavatelia vedeckých publikácií Uvádza sa benefit pre vydavateľov „vo forme zvýšenia používanosti a citovanosti ich produktov“, čo pre nich určite nie je také dôležité ako mať zabezpečený zisk, alebo minimálne pokrytie režijných nákladov. Ako sa uvádza aj vyššie, stratégia by mala riešiť aj vytvorenie vhodných podmienok na e-publikovanie (nestačí len „motivovať“ slovenských vydavateľov časopisov vydávať formou OA – úloha 1.3, ale stanoviť aj presne ako... a podporiť to finančne – doplniť úlohu v Strategickej oblasti 4 zameranej na financovanie OA). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Národná stratégia pre otvorenú vedu Str. 40 Strategická oblasť 1 – Podporiť otvorený prístup k publikáciám financovaným z verejných zdrojov Doplniť úlohu 1.4 (pripomienka platí aj pre AP 2021-2022, str. 3): Odporúčať SK grantovým agentúram zapracovať politiky vyžadujúce zverejňovanie výsledkov grantov v režime OA (v nadväznosti na možnosť oprávnených nákladov). Úloha 1.2 (pripomienka platí aj pre AP 2021-2022, str. 3) Potrebné preformulovať: „zverejnenie vysokoškolských publikácií, konkrétne diplomových prác, monografií a vysokoškolských učebníc, ktoré sú financované z verejných zdrojov ... formou otvoreného prístupu je vo všeobecnom záujme.“ Lebo v tomto znení: 1) to nie je úloha, je to konštatovanie o „všeobecnom záujme“, 2) to nijako nerozlišuje printové (nemožno aplikovať OA) a e-publikácie, 3) nemusí sa to vzťahovať na dizertačné a iné záverečné práce – potrebné vložiť slovo „napríklad“ za slovo konkrétne, 4) na dôvažok, monografie nie sú „vysokoškolské“ publikácie, môžu byť max. považované za zamestnanecké dielo, alebo za produkciu VŠ vydavateľstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Národná stratégia pre otvorenú vedu Str. 30 4.10 Hodnotenie vedy Nepresnosť pri uvádzaní predpisov vzťahujúcich sa k evidencii publikačnej činnosti, uvádza sa vyhláška č. 397/2020, ale táto vstúpi do platnosti až 1. 2. 2022, v súčasnosti sa vysoké školy pri evidencii publikácií riadia vyhláškou č. 456/2012. Smernica MŠVVaŠ č. 13/2008-R predchádzala vyhláške, pre VŠ už neplatí, používa ju len SAV, ale nie úplne striktne, voľne si ju upravili a implementovali pre svoje potreby. Absentuje aspoň náčrt nového systému hodnotenia, kritérií, spôsobu kedy a ako by sa tieto kritériá pri hodnotení mohli aplikovať (hodnotenie by vždy malo brať do úvahy predmet hodnotenia – osoba, inštitúcia, vedný odbor... a účel – identifikácia špičky, financovanie, prehľad výkonov...). Nie je to podchytené ani Strategickej oblasti 8 a príslušných úlohách akčného plánu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Národná stratégia pre otvorenú vedu Str. 33 5.2 Slabé stránky Absentuje bod • „dlhodobé podfinancovanie vedy a výskumu v SR; nesystematickosť financovania VŠ = nemožnosť plánovať Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UNIBA: Národná stratégia pre otvorenú vedu Str. 24 Ako a kedy boli zbierané informácie od výskumníkov (čo je zdroj tvrdení na tejto strane). Tvrdenia sú vecne fajn, ale odkiaľ sa zjavili? Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) 3. V národnej stratégii úplne chýba podpora slovenských výskumných organizácií vydávajúcich (ktorí chcú vydávať) OA časopisy/platformy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) 5. Účasť zástupcov vysokých škôl: Žiadame transparentnú prípravu stratégie a jej akčných plánov a účasť zástupcov vysokých škôl vrátane SRK vo všetkých pracovných skupinách. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) 6. Doplniť do úlohy č. 10 (Akčný plán) vysoké školy namiesto SRK (nie je v kompetencii SRK). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) KU: Pripomienky k Akčnému plánu pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 Pripomienka č. 1 / odporúčanie Na str. 12 k bodu: Vypracovaný "manuál" na budovanie a úspešnú prevádzku inštitucionálnych repozitárov odporúčame v poznámke uviesť, že SAV má už manuál pre vedeckých pracovníkov ohľadom nahrávanie svojich vedeckých prác do Inštitucionálneho repozitára SAV. https://uk.sav.sk/pre-vedcov/open-access/institucionalny-repozitar-sav/navody-pre-institucionalny-repozitar-sav/ Pripomienka č. 1 / formálna úprava Na poslednej str. 16/ posledný bod v tabuľke Riadenie rizík Akčného plánu v bode č.12 je použité slovo "nenalezenie" je to český výraz, potrebné nahradiť slovom "nenájdenie". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UVLF: 4) V časti hrozby by bolo potrebné okrem zmienených uvažovať aj s nedostatkom kvalitných vedeckých pracovníkov a kvalitných zahraničných pracovníkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) KU: Pripomienky k Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 Pripomienka č. 4 Na str. 38 v bode 6.3 je potrebné upraviť názov Organizácie pre výskum a vývoj. Zdôvodnenie: Názov nezodpovedá obsahu odseku, správne by malo byť: Poskytovatelia finančnej podpory pre výskum a vývoj. Odporúčame ich aj vymenovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) KU: Pripomienky k Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 Pripomienka č. 8 Na str. 42 v texte Strategická oblasť 7 – Obohatiť vzdelávanie o problematiku otvorenej vedy vo vízii sa uvádza: „otvorená veda ako integrálna súčasť študijných programov v SAV a na vysokých školách, otvorená veda ako súčasť celoživotného vzdelávania knihovníckych a informačných pracovníkov“. Z textu nie je jasné, o aké študijné programy SAV ide. Myslí sa tým doktorandský študijný program? Bolo by potrebné to spresniť. Na vysokých školách sa realizujú študijné programy pre tri stupne štúdia. V súlade s textom k tejto téme na iných miestach by tu však bolo potrebné spresniť, že ide o študijné programy 2. a 3. stupňa. Zdôvodnenie: Je potrebné konkretizovať, o aké študijné programy SAV ide. K vysokým školám je potrebné doplniť, že ide o študijné programy 2. a 3. stupňa. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) KU: Pripomienky k Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 Pripomienka č. 2 str. 7 poznámka pod čiarou : Odporúčame doplniť do poznámky 4 pod čiarou okrem dokumentu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (2013): Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu aj krátku informáciu o tom, že sa už pripravuje Draft Smart Specialisation Strategy of the Slovak Republic for the period 2021 – 2027. Zdôvodnenie: Vzhľadom na to, že citovaný dokument je z roku 2013 a už neodráža všetky aktuálne požiadavky pre inteligentnú špecializáciu považujeme za významné uviesť aj pripravovaný dokument, ktorý by mal byť platný už od roku 2021. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) KU: Pripomienky k Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 Pripomienka č. 1 Str. 7, druhý odsek odspodu strany: Navrhujeme doplniť aj dokument: SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie) Zdôvodnenie: Ide o významný dokument súvisiaci o otvorenou vedou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UVLF: 7) Celkovo predložený materiál otvára mnoho otázok súvisiacich s vedecko-výskumnou činnosťou nie len z pohľadu otvorenej vedy ale aj z pohľadu stavu a potrieb vedy a výskumu v SR, ktoré nie sú dlhodobo riešené a legislatívne upravené ako to konštatujem už v bode 1 týchto pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) KU: Pripomienky k Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 Pripomienka č. 3 Na str. 15 do poznámky pod čiarou 19 Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied treba doplniť „v znení neskorších predpisov“. Zdôvodnenie: Zákon č. 133/2002 Z. z bol už niekoľkokrát novelizovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) KU: Pripomienky k Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 Pripomienka č. 9 Na str. 44 v nadpise 8.2. Plán realizácie aktivít FÁZA 1 INICIÁCIA A ZAISTENIE PODMIENOK EALIZÁCIE treba opraviť slovo realizácia – doplniť písmeno „R“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) KU: Pripomienky k Akčnému plánu pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 Pripomienka č. 1 Aj v Akčnom pláne (podobne ako v Národnej stratégii) sa na viacerých miestach používa nejednotná terminológia v súvislosti s publikáciami, ktoré sa majú zverejňovať s voľným prístupom. Príkladom je - text na str. 3, bod 1.2 Uvádza menovite, že sa budú zverejňovať diplomové práve, monografie a vysokoškolské učebnice, ktoré sú financované z verejných finančných zdrojov za podmienok uchovávania práv duševného vlastníctva, formou otvoreného prístupu je vo všeobecnom záujme; - text na str. 7 Úloha č. 4: upresniť podmienky verejného sprístupňovania záverečných vysokoškolských prác, monografií a vysokoškolských učebníc, ktoré sú financované z verejných zdrojov, formou otvoreného prístupu pod verejnou licenciou. Podobne aj na - str. 12 v bode: „Možný bezplatný prístup verejnosti k záverečným vysokoškolským prácam, monografiám a vysokoškolským učebniciam, ktoré sú financované z verejných zdrojov“ sú uvedené práce záverečným vysokoškolským prácam, monografiám a vysokoškolským učebniciam. - Na str. 13 Bod v tabuľke: Otvorený prístup k vedecký k vedeckým publikáciám financovaných z verejných zdrojov Možný bezplatný prístup verejnosti k záverečným vysokoškolským prácam, monografiám a vysokoškolským učebniciam, ktoré sú financované z verejných zdrojov Zdôvodnenie a bližšie vysvetlenie viď vyššie: Zásadná pripomienka č. 4 k Národnej stratégii Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) KU: Pripomienky k Akčnému plánu pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 Pripomienka č. 3 Na str. 9 v bode 2.5. Vzdelávanie v oblasti otvorenej vedy v texte vízia a Úloha č. 10 Vízia: otvorená veda ako integrálna súčasť študijných programov v SAV a na vysokých školách, otvorená veda ako súčasť celoživotného vzdelávania knihovníckych a informačných pracovníkov Úloha č. 10: odporúčať začlenenie problematiky otvorenej vedy do úvodných predmetov druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a do doktorandských programov v SAV sa opätovne (tak ako aj v Národnej stratégii) vo vízii uvádzajú „študijné programy v SAV a na vysokých školách“; v Úlohe č. 10 sa uvádza „do úvodných predmetov druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a do doktorandských programov v SAV“ Nie je jasné, o aké študijné programy ide v SAV a tiež nie je jasné, prečo sa pre vysoké školy uvádza tretí stupeň ale pre SAV je to už doktorandský program na SAV. Je potrebné terminológiu zjednotiť. Zdôvodnenie: Je potrebné odstrániť túto nepresnosť, resp. v celom texte jednotne používať pomenovanie doktorandského študijného programu / alebo študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Treba tiež vysvetliť, čo chápu autori týchto dvoch dokumentov pod študijným programom na SAV. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) KU: Pripomienky k Akčnému plánu pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 Pripomienka č. 4 Na str. 10 je uvedená Úloha č. 14: v systéme Centrálneho registra publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálneho registra umeleckej činnosti (CREUČ) vytvoriť pole indikujúce publikovanie v režime otvoreného prístupu a pole pre výšku poplatku APC Popis aktivít: do záznamov v systémoch CREPČ a CREUČ implementovať pole pre zaevidovanie publikovania v režime otvoreného prístupu (typ licencie) a pole pre zaevidovanie výšky zaplateného APC poplatku. Termín: 31. december 2022 Zodpovední: MŠVVaŠ SR, CVTI SR Nie je jasné, prečo je táto úloha zameraná iba na CREPČ a CREUČ, a prečo nezahŕňa aj systém publikačnej činnosti SAV. Podobne je to aj - na str. 12 v bode v tabuľke: „V systéme Centrálneho registra publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálneho registra umeleckej činnosti (CREUČ) vytvorené pole indikujúce publikovanie v režime otvoreného prístupu a pole pre výšku poplatku APC“, - na str. 14 bod v tabuľke v texte „V systéme Centrálneho registra publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálneho registra umeleckej činnosti (CREUČ) vytvorené pole indikujúce publikovanie v režime otvoreného prístupu a pole pre výšku poplatku APC“. Pripomienka: Nemalo by sa to týkať aj systému evidencie publikácií v SAV? Zdôvodnenie a bližšie vysvetlenie viď vyššie: Zásadná pripomienka č. 3 k Národnej stratégii. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) KU: Pripomienky k Akčnému plánu pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 Pripomienka č. 2 Na str. 4 v bode 5.1 sa uvádza: Povinne prideľovať verejné licencie v rámci inštitucionálnych politík pre vedecké publikovanie a vedecké dáta vo výskumných inštitúciách a vysokých školách, primárne s prihliadnutím na autorsko-právnu ochranu. Zdôvodnenie a bližšie vysvetlenie viď vyššie: Zásadná pripomienka č. 1 k Národnej stratégii. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) KU: Pripomienky k Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 Pripomienka č. 5 Str. 38 bod 6.4 Súkromný sektor. Nie je nám jasné, prečo je pre súkromný sektor vymedzený samostatný bod. Zdôvodnenie: Súkromný sektor a jeho organizácie sú už zahrnuté aj vyššie v bodoch 6.1, 6.2, v ktorých sa neuvádza špecificky, že to musia byť iba verejné inštitúcie, odporúčame preto upraviť názov Súkromný sektor na „Podnikateľské prostredie“ alebo „Podnikateľský sektor“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) KU: Pripomienky k Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 Pripomienka č. 7 Na str. 38 až 40 chýbajú v kap. 6 Cieľové skupiny Národnej stratégie pre otvorenú vedu správcovia repozitárov a informačného systému výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií. Zdôvodnenie: Je potrebné v samostatnej skupine doplniť aj správcov repozitárov a informačného systému výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) KU: Pripomienky k Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 Pripomienka č. 10 Spoločná formálna pripomienka k Národnej stratégii a k Akčnému plánu Odporúčame v celom texte obidvoch dokumentov, vrátane Predkladacej správy, používať správny slovenský preklad programu Horizon Europe, a to Horizont Európa. V texte sa používa Horizon Europe alebo aj Horizont Europe. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) KU: Pripomienky k Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 Pripomienka č. 6 Na str. 39 je potrebné upraviť nadpis 6.8 Vydavatelia vedeckých publikácií. Správne by podľa nás malo byť: „Vydavatelia otvorených vedeckých publikácií“. Zdôvodnenie: Benefit z otvoreného prístupu budú mať vydavatelia otvorených vedeckých publikácií, neplatí to všeobecne pre vydavateľov vedeckých publikácií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) PANEUROUNI: Pripomienky k Akčnému plánu pre otvorenú vedu na roky 2021-2028 - chýbajú autori dokumentu Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) PANEUROUNI: Pripomienky k Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021-2028 - chýbajú autori dokumentu Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) KU: Pripomienky k Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 Pripomienka č. 3 Na str. 30 sa uvádza: Nezávisle od CREPČ funguje systém SAV, či databázy projektov VEGA a KEGA. Na národnej úrovni neexistuje v SR jednotný systém hodnotenia vedy vo všetkých segmentoch (ako je napr. v Českej republike, v Holandsku alebo v Spojenom kráľovstve). Nikde však nie je v Národnej stratégii a ani v Akčnom pláne uvedené, ako a kedy sa bude riešiť zabezpečenie jednotného systému hodnotenia vedy na Slovensku vo všetkých segmentoch. Zdôvodnenie: Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) vznikli ako rozvojový projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prispievatelia CREPČ a CREUČ: verejné, štátne a vybrané súkromné vysoké školy v SR. Pretože sa uvedené predpisy nedajú aplikovať v SAV, SAV do registrov neprispieva. SAV si buduje vlastnú centrálnu databázu publikačnej činnosti a ohlasov, a to podľa internej smernice SAV č. 303/A/2015 o evidencii a kategorizácií publikačnej činnosti a ohlasov (účinná od 15. mája 2015), pričom základné princípy kategorizácie publikačnej činnosti a ohlasov sú totožné s CREPČ a vyhláškou. Do databázy sa (bez ohľadu na pracovný úväzok autora v organizácií SAV) v SAV povinne zapisujú práce, pri ktorých je ako afiliácia autora uvedený názov organizácie SAV, prípadne nie je uvedená žiadna afiliácia, ale práca preukázateľne vznikla v organizácií SAV, za čo zodpovedá štatutárny orgán. Je potrebné, aby sa čo najskôr začalo riešiť zabezpečenie jednotného systému hodnotenia vedy vo všetkých segmentoch. Takúto úlohu sme však nenašli v Národnej stratégii a ani v Akčnom pláne na najbližšie dva roky. Pritom na stránke https://itlib.cvtisr.sk/clanky/clanek1279/ sa uvádza – citujem: „CREPČ sa v súčasnosti stará o verejnú prezentáciu výsledkov univerzitných pracovísk, poskytuje zdroj údajov pre potreby manažmentu finančných prostriedkov a vnútorne zabezpečuje elimináciu duplicít v rámci jednej i medzi univerzitami. Do budúcnosti sa predpokladá jeho rozšírenie o ďalšie typy vysokých škôl (štátne, súkromné), SAV, o poskytovanie údajov o publikačnej činnosti ďalším subjektom (grantové agentúry, akreditačná komisia a pod.) a riešenie evidencie ohlasov“. Je preto potrebné, aby sa táto požiadavka premietla aj do Národnej stratégie a Akčného plánu pre otvorenú vedu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) KU: Pripomienky k Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 Pripomienka č. 1 V celom texte Národnej stratégie ale aj v texte Akčného plánu je potrebné jednotne používať pojem „výskumné inštitúcie“, ktorý je definovaný na str. 27 v poznámke č. 50: „výskumné inštitúcie –inštitúcie spôsobilé vykonávať výskum a vývoj“. Opätovne je tento pojem v rovnakom znení citovaný aj na str. 38 v poznámke č. 69. Ako príklad uvádzame text na str. 42 bod Strategická oblasť 6 – Podporiť využívanie otvorených IT nástrojov a existujúcich otvorených dát. V nižšie uvedených úlohách: Úloha 6.1: Popularizovať používanie otvorených IT riešení vo výskumných inštitúciách, vysokých školách a v občianskej vede. Úloha 6.3: Popularizovať využívanie existujúcich otvorených dát vo výskumných inštitúciách, vysokých školách a v občianskej vede. Považujeme to za terminologická nejasnosť, uvádzajú sa výskumné inštitúcie aj vysoké školy. Ako sme na to už vyššie upozornili a vyplýva to zo zavedenej definície aj vysoké školy sú výskumné inštitúcie. Zdôvodnenie: V obidvoch materiáloch: v Národnej stratégii aj v Akčnom pláne je potrebné používať pojem výskumné inštitúcie jednotne. V bode 6.2 Výskumné inštitúcie sa jasne uvádza, že do tejto kategórie patria vysoké školy, Slovenská akadémia vied, výskumné spoločnosti a inštitúcie terciárneho vzdelávania. Ak sa na niektorých miestach v texte uvádzajú výskumné inštitúcie a vysoké školy je možné to chápať tak, ako keby vysoké školy nepatrili medzi výskumné inštitúcie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) KU: Pripomienky k Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 Pripomienka č. 4 Na str. 40 v bode Strategická oblasť 1 – Podporiť otvorený prístup k publikáciám financovaným z verejných zdrojov sa v úlohe 1.2 uvádza: Úloha 1.2: zverejnenie vysokoškolských publikácií, konkrétne diplomových prác, monografií a vysokoškolských učebníc, ktoré sú financované z verejných finančných zdrojov za podmienok uchovávania práv duševného vlastníctva formou otvoreného prístupu je vo všeobecnom záujme. Je potrebné na tomto mieste a aj na ďalších miestach v Národnej stratégii a v Akčnom pláne zjednotiť a rovnako uvádzať, ktoré publikácie sa budú zverejňovať. Niekde sa uvádzajú záverečné práce – v bode Úloha 1.2 sú to iba diplomové práce. Tiež nie je jasné, prečo sa majú zverejňovať iba vysokoškolské učebnice, keďže v kategórii Pedagogické typy výstupov publikačnej činnosti (podľa novej vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/ 2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2021) https://www.minedu.sk/data/att/19313.pdf, sú v tejto kategórii zaradené: • učebnica pre vysoké školy • učebnica pre stredné školy • učebnica pre základné školy • skriptum • učebný text • pracovný zošit • didaktická príručka. Okrem toho máme otázku, či by sa nemali sprístupniť aj ďalšie publikácie napr. aj Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách – ak a financovali z verejných zdrojov. Zdôvodnenie: Je potrebné jasne definovať a zdôvodniť, ktoré typy/kategórií publikácií, v prípade ak boli financované z verejných zdrojov, budú voľne dostupné. Potom to tiež treba jednotne uvádzať v celom texte Národnej stratégie a aj v Akčnom pláne. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UVLF: 6) Strategické oblasti rozdelené do 9 oblastí vo veľkej miere súvisia s problematikou otvorenej vedy. Je však potrebné opätovne poukázať na to, že vytvorenie systému financovania otvorenej vedy nespočíva len v navýšení grantových schém projektov financovaných zo štátnych zdrojov o sumu poplatkov za publikovanie v odborných časopisoch (strategická oblasť 4) ale v navýšení celkového financovania vedy ako takej. Tiež napr. strategická oblasť 8 v ktorej sa poukazuje na odporúčanie zmeny systému hodnotenia výskumu a vývoja so zohľadnením všetkých fáz kariéry výskumného pracovníka a vysokoškolského učiteľa ako sa na to poukazuje aj v inej časti materiálu (kapitola 4), sa už netýka len otvorenej vedy ale vedy ako takej. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) UVLF: 5) V kapitole 6.5 sa uvádza, že ambíciou Vlády SR je podporiť rozvoj excelentných vedeckých disciplín, rozvinúť inovácie a zviditeľniť slovenský výskum a vývoj v európskom a svetovom priestore. Otvorenosť zvyšuje transparentnosť a detailnejšie hodnotenie výskumno-vývojovej činnosti a umožňuje strategicky a cielene riadiť výskum a vývoj s ohľadom na efektívnejšie využitie finančných zdrojov a investovania do slovenských vedeckých tímov a pracovísk. Táto ambícia však na vysokých školách z praktického hľadiska nie je dlhodobo vnímaná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SRK (Slovenská rektorská konferencia) KU: Pripomienky k Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 Pripomienka č. 2 Na str. 38, v bode 6.2 je uvedené konkrétnejšie, ktoré inštitúcie patria medzi výskumné inštitúcie. Uvádzajú sa tu vysoké školy, Slovenská akadémia vied, výskumné spoločnosti a inštitúcie terciárneho vzdelávania. Prečo sa medzi nimi neuvádzajú aj rezortné výskumné ústavy? Zdôvodnenie: Výsledky výskumných projektov a úloh, ktoré riešia rezortné výskumné ústavy, by mali byť v prípade, ak sú financované z verejných zdrojov tiež zverejnené a voľne dostupné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V rámci programu Horizont Europa postupne vznikne 49 tzv. Európskych partnerstiev Horizontu Europa (EP HEU). Jedným z prvých partnerstiev, ktoré úž sú v procese zakladania je aj EP HEU pod názvom EOSC – European Open Science Cloud, ako nástroj na realizáciu politiky „Open Science“ v EÚ. EOSC je partnerstvo tzv. (verejno-verejné) tzn. že členmi EOSC budú členské štáty a Európska komisia. Prax však je taká, že členský štát obyčajne poverí svojím zastupovaním „zástupcu“, čo v našom prípade, podľa predloženého materiálu je CVTI SR. Z uvedeného vyplýva, že vysoké školy nebudú mať ŽIADNY vplyv na rozdeľovanie finančných prostriedkov partnerstva EOSC a ani na jeho činnosť, stratégiu, smerovanie. Naopak konečným prijímateľom finančných prostriedkov z EOSC (EÚ Horizont Europa) bude iba CVTI. Zároveň v zmysle materiálu, bude aj prijímateľom štátneho kofinancovania EOSC objeme (viď príloha č.6 – dopady na štátny rozpočet, resp. z prostriedkov národného projektu) v objeme cca 20 MEUR ročne, kde je medzi prijímateľmi okrem CVTI na tento účel sú uvedené aj SAV a MŠVVaŠ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Pripomienky k: Strana 39. Časť 6.5 Vláda a výkonná moc Ako zdroj, ktorý môže financovať poplatky sa uvádza len MŠVVaš a Ministerstvo financií. Na dotácie v pôsobnosti MZ SR sa stále zabúda. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) - Vyčleniť finančné prostriedky pre výskumné univerzity na zabezpečenie úloh vyplývajúci z akčného plánu - Začleniť infraštruktúru výskumných univerzít do EOSC - Požiadať o prepracovanie „Akčného plánu..“, tak aby odzrkadľoval záujmy výskumných univerzít - Úlohami 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13 poveriť aj výskumné univerzity - Požiadať, aby súčasťou úlohy č.9 boli výskumné univerzity - Umožniť, aby zástupcom v Európskom Partnerstve EOSC nebolo len CVTI, ale napríklad voľné združenie, ktorého členmi by boli aj výskumné univerzity, resp. združenie výskumných univerzít. Z dôvodu, aby bolo zabezpečené reálne prepojenie na akademickú prax - Doplniť prepojenie na „Plán obnovy“, najmä vo väzbe na KOMPONENT 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania Vedy, výskumu a inovácií. (popis komponentu, investície bod č.1). - Jednoznačne určiť, kto bude zodpovedný za „predkladanie projektových návrhov do HEU pre EOSC“ - Jednoznačne definovať strategické ciele vo vzťahu k Európskemu Partnerstvu EOSC, v ktorom SR momentálne zastupuje CVTI Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Na druhej strane, predložený materiál vysokým školám, predpisuje úlohy, ktoré musí zabezpečiť každý členský štát na to, aby ciele „Open Science“ mohli byť naplnené. Ako príklad úloh, ktoré majú vysoké školy zabezpečiť je v Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028: str. 43, Úloha: 7.1: odporúčať začlenenie problematiky otvorenej vedy do úvodných predmetov vysokoškolských študijných programov II. a III. stupňa; str. 43, Úloha: 7.3: začleniť problematiku otvorenej vedy do študijných programov vzdelávajúcich budúce generácie informačných špecialistov a knihovníckych pracovníkov v SR Akčný plán „Akčný plán...“ Úloha č. 12: odporúčať začlenenie problematiky otvorenej vedy do študijných programov vzdelávajúcich budúce generácie informačných špecialistov a knihovníckych pracovníkov v SR. A podobne (viď zvýraznené v „Akčnom pláne..“) Toto všetko, avšak BEZ vyčlenenia finančných prostriedkov pre vysoké školy (viď príloha „06_vplyv-na-rozpocet.doc) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) - SR nemá ucelenú a štátom financovanú Scientific Road Map - SR nie je členom dostatočného množstva európskych vedeckých špecializovaných centier, ako napr. EMBL, a pod -Pri nestabilnej štruktúre vedeckých kapacít a slabej štátnej podpore je ťažké pristúpiť ku aktivite, kde by mali samostatne vstupovať napr. Vedecké parky SR -Ciele materiálu sú úctyhodné, no ich naplniteľnosť veľmi závisí od výšky % HDP na vedu Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Materiál v podstate úplne vynecháva univerzity z implementácie EOSC. Nepriamo naznačuje, že príjemcom poplatkov za publikovanie v EOSC (podľa princípov Open Science) sa stane EOSC resp. je zástupca v SR, čiže CVTI. V kombinácii s „Plánom obnovy“ kde je vyčlenených 600 MEUR na spolufinancovanie programu Horizont Europa (poplatky do partnerstiev, transformácia SAV..) to vytvára pomerne zaujímavý finančný mechanizmu „Open Science“ z ktorého budú výskumné univerzity vynechané. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Nie je dostatočne jasne objasnená „poplatková politika“, ktorá by mala kryť čiastočne prevádzkové náklady. Nie je jasné, kto bude príjemcom a správcom týchto poplatkov. Materiál tiež nerieši, akým spôsobom bude náš zástupca (CVTI) strategicky zastupovať SR v Európskom Partnerstve EOSC. Nie je jasne uvedená ambícia, koľko finančných prostriedkov z HEU chceme získať a na čo a s akými partnermi. Nie je jasné od koho sa očakáva, aby bol „pisateľom projektových návrhov“ do HEU – výskumné infraštruktúry, kam EOSC patrí. Má to byť CVTI, SAV, univerzity,...? Ak áno, jestvuje takáto dohoda? Čia to bude zodpovednosť? Veď prvé deadline v HEU pre túto oblasť budú už v lete 2021. Tiež chýba prepojenie na „Plán obnovy“. Plán obnovy priamo počíta s kofinancovaním HEU v objeme 600 Mil EUR (komponent KOMPONENT 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania Vedy, výskumu a inovácií). Ako a či vôbec plánuje CVTI strategicky využiť tieto prostriedky na EOSC? Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Tabuľka 3 Prehľad existujúcej technickej infraštruktúry v oblasti otvorenej vedy v SR Nie je jasné prečo sú tam uvedené len niektoré inštitúcie. Vieme že otvorenú vedu má na starosti CVTI - CVTI nemá žiadnu technickú infraštruktúru? A čo ostatné univerzity - Univerzita Komenského, Žilinská univerzita, Technická univerzita v Košiciach? Čo bolo podkladom pre túto tabuľku a aké vstupné parametre boli na jej vytvorenie? Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Tieto prepojenia majú práve univerzity, najmä výskumné a nemá ich CVTI. Materiál nerieši využívanie už jestvujúcej infraštruktúry nachádzajúcej sa akademickom sektore určenej na ukladanie veľkého objemu dát a nezaoberá sa možnosťou zapojenia tejto infraštruktúry do EOSC. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Chýba prepojenie na činnosť klastrov, platformy, RIS3+, Regionálne IS, Centrá transferu technológií, Vedecké parky, Priemyselné parky, inkubátory a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Univerzita Komenského (Univerzita Komenského v Bratislave) Národná stratégia pre otvorenú vedu Materiál často pracuje so spojením „sprístupňovanie publikačných výstupov verejne financovaného výskumu v režime otvoreného prístupu“, či „nutnosť zabezpečiť publikovanie zamestnaneckých diel primárne pod verejnou licenciou“ – avšak nijako nerieši skutočnosť, že otvorený prístup (OA) sa môže aplikovať len na elektronické publikácie šírené v prostredí internetu, printových publikácií sa to netýka. Ak by sme chceli významne zmeniť produkciu vydavateľstiev z printových na elektronické dokumenty – je potrebné vytvoriť pre to adekvátne finančné, technické a personálne kapacity. Predložený strategický materiál sa však tejto oblasti vôbec nevenuje. Absencia prostredia na tvorbu kvalitných e-dokumentov predstavuje významné riziko implementácie stratégie. Str. 24 Ako a kedy boli zbierané informácie od výskumníkov (čo je zdroj tvrdení na tejto strane) . Tvrdenia sú vecne fajn, ale odkiaľ sa zjavili? Str. 28 časť4.6.2 ma faktickú chybu: rámcove programy Horizont nie sú súčasťou Európskych štrukturálnych a investičných fondov (to sú dva odlišné programy podľa iných nariadení EU) Str. 28 Podvodné praktiky pochybných vydavateľov... je dôležité pred nimi akademickú komunitu varovať... Potrebné do stratégie dopracovať mechanizmy identifikácie takýchto „pochybných vydavateľov“ a riešiť situáciu, ako, resp. či vôbec budú publikácie vydané u týchto vydavateľov predmetom hodnotenia vedecko-výskumných výkonov v rámci Strategickej oblasti 8. Str. 30 4.10 Hodnotenie vedy Nepresnosť pri uvádzaní predpisov vzťahujúcich sa k evidencii publikačnej činnosti, uvádza sa vyhláška č. 397/2020, ale táto vstúpi do platnosti až 1. 2. 2022, v súčasnosti sa vysoké školy pri evidencii publikácií riadia vyhláškou č. 456/2012. Smernica MŠVVaŠ č. 13/2008-R predchádzala vyhláške, pre VŠ už neplatí, používa ju len SAV, ale nie úplne striktne, voľne si ju upravili a implementovali pre svoje potreby. Absentuje aspoň náčrt nového systému hodnotenia, kritérií, spôsobu kedy a ako by sa tieto kritériá pri hodnotení mohli aplikovať (hodnotenie by vždy malo brať do úvahy predmet hodnotenia – osoba, inštitúcia, vedný odbor... a účel – identifikácia špičky, financovanie, prehľad výkonov...). Nie je to podchytené ani Strategickej oblasti 8 a príslušných úlohách akčného plánu. Str. 33 5.2 Slabé stránky Absentuje bod • „dlhodobé podfinancovanie vedy a výskumu v SR; nesystematickosť financovania VŠ = nemožnosť plánovať Str. 34 5.3 Príležitosti Uvádza sa „možnosť uplatniť kvalitatívny rozmer hodnotenia výskumu a vývoja“ – to však priamo OA neprináša, prináša len dostupnejšie a transparentnejšie informácie, ich kvalitatívne zhodnotenie by si však vyžadovalo peer review zo strany expertov... inak je to opäť len kvantitatívny ukazovateľ. Nie je jasné, čo sa myslí pod „automatizácia inštitucionálnej a národnej infraštruktúry“? Potrebné konkretizovať alebo jasnejšie vysvetliť. Str. 35 5.4 Hrozby Bolo by vhodné doplniť bod – nedostatočné financovanie vedy a výskumu (Zabezpečenie dostatočného financovania nie je dôležité len z pohľadu platieb pre vydavateľstvá – APC, ale úspešná implementácia stratégie vyžaduje aj prevádzku inštitucionálnych repozitárov, kvalitné ľudské zdroje, podporu vydavateľstiev pri e-publikovaní a pod.) Str. 38-39 Cieľové skupiny NSpOV 6.7 Knižnice, archívy múzeá a galérie Vynechať časť: Umožňuje presun finančných prostriedkov doposiaľ investovaných do zatvorených informačných zdrojov do nových oblastí... Ak je potrebné uviesť benefit OA ku každému z aktérov – uprednostniť rozšírenie portfólia služieb, lepšie možnosti uspokojenia potrieb používateľov... Financovanie „zatvorených“ IZ a OA nemusia byť vždy vzájomne konkurenčné, často je potrebné mať aj-aj – toto je záležitosť jednotlivých inštitúcií, nie národnej stratégie. 6.8 Vydavatelia vedeckých publikácií Uvádza sa benefit pre vydavateľov „vo forme zvýšenia používanosti a citovanosti ich produktov“, čo pre nich určite nie je také dôležité ako mať zabezpečený zisk, alebo minimálne pokrytie režijných nákladov. Ako sa uvádza aj vyššie, stratégia by mala riešiť aj vytvorenie vhodných podmienok na e-publikovanie (nestačí len „motivovať“ slovenských vydavateľov časopisov vydávať formou OA – úloha 1.3, ale stanoviť aj presne ako... a podporiť to finančne – doplniť úlohu v Strategickej oblasti 4 zameranej na financovanie OA). Str. 40 Strategická oblasť 1 – Podporiť otvorený prístup k publikáciám financovaným z verejných zdrojov Doplniť úlohu 1.4 (pripomienka platí aj pre AP 2021-2022, str. 3): Odporúčať SK grantovým agentúram zapracovať politiky vyžadujúce zverejňovanie výsledkov grantov v režime OA (v nadväznosti na možnosť oprávnených nákladov). Úloha 1.2 (pripomienka platí aj pre AP 2021-2022, str. 3) Potrebné preformulovať: „zverejnenie vysokoškolských publikácií, konkrétne diplomových prác, monografií a vysokoškolských učebníc, ktoré sú financované z verejných zdrojov ... formou otvoreného prístupu je vo všeobecnom záujme.“ Lebo v tomto znení: 1) to nie je úloha, je to konštatovanie o „všeobecnom záujme“, 2) to nijako nerozlišuje printové (nemožno aplikovať OA) a e-publikácie, 3) nemusí sa to vzťahovať na dizertačné a iné záverečné práce – potrebné vložiť slovo „napríklad“ za slovo konkrétne 4) na dôvažok, monografie nie sú „vysokoškolské“ publikácie, môžu byť max. považované za zamestnanecké dielo, alebo za produkciu VŠ vydavateľstva. Str. 41 Strategická oblasť 2 – Otvorený prístup k vedeckým dátam Úloha 2.2 (vypracovanie plánu manažmentu dát) je už obsiahnutá v úlohe 2.1: vypracovať inštitucionálne politiky vyžadujúce manažment vedeckých dát a povinný plán manažmentu dát ... – úlohu 2.2 vypustiť. (Pripomienka platí aj pre AP 2021-2022, str. 3) Str. 41 Strategická oblasť 3 – Vytvoriť technickú infraštruktúru pre OV Úlohy sú stanovené nedostatočne. Vízia je vybudovať novú infraštruktúru a to nemožno dosiahnuť len vytvorením metodiky (úloha 3.1). Potrebné doplniť, rozpracovať. (Pripomienka platí aj pre AP 2021-2022, str. 3) Str. 41 Strategická oblasť 4 – Vytvoriť systém financovania otvorenej vedy Potrebné doplniť úlohy pre zabezpečenie podmienok na vybudovanie a prevádzku inštitucionálnych repozitárov (financie, kvalifikované ľudské zdroje). Repozitáre (zelená cesta) sú potrebné pre uchovávanie aj publikácií zverejnené zlatou cestou. Ak sa má podporiť zlatá cesta (APC), je potrebné podporiť aj zelenú. (Pripomienka platí aj pre AP 2021-2022, str. 4) Keďže ide o „národnú stratégiu“ – bolo by vhodné, aby sa financovanie jej implementácie nespoliehalo väčšinovo len na európske fondy, či iné financovanie, ale aby aspoň minimálnu úroveň garantoval štátny rozpočet (potrebné stanoviť minimálnu úroveň – napr. fond pre grantové agentúry, centrálne projekty MŠVVaŠ SR a pod. v nadväznosti na jednotlivé úlohy akčného plánu). Str. 42 Strategická oblasť 5 – Dodržiavať ochranu práv duševného vlastníctva Úloha 5.1 – zmeniť z „povinne prideľovať verejné licencie...“ na „odporúčanie vždy, keď je to možné...“ (Pripomienka platí aj pre AP 2021-2022, str. 4) Str. 43 Strategická oblasť 7 – Obohatiť vzdelávanie o problematiku otvorenej vedy Úlohy 7.1 a 7.3 vyžadujú novú akreditáciu študijných programov, potrebné zosúladiť s procesom akreditácie v akčnom pláne z pohľadu harmonogramu i konkrétnej realizácie. (Pripomienka platí aj pre AP 2021-2022, str. 4 a str. 9 úlohy 10 a 11) Navyše sú tieto úlohy zadané pre VŠ, pričom tieto ale nie sú priamo zodpovedné za realizáciu NS. Str. 43 Strategická oblasť 8 – Upraviť hodnotiace kritériá... Platí pripomienka k časti 4.10 Hodnotenie vedy – absentuje aspoň náčrt nového systému hodnotenia, kritérií, spôsobu kedy a ako by sa tieto kritériá pri hodnotení mohli aplikovať (hodnotenie by vždy malo brať do úvahy predmet hodnotenia – osoba, inštitúcia, vedný odbor... a účel – identifikácia špičky, financovanie, prehľad výkonov...). Potrebné v tejto časti stanoviť, či a akú úlohu budú mať z pohľadu hodnotenia vedy centrálne registre CREPČ a CREUČ – AP v úlohe 14 zabezpečuje ich modifikáciu, ale z celkového materiálu nie je jasne stanovené prečo. Úloha 8.3 – ustanoviť metodický a koordinačný orgán... – potrebné bližšie definovať jeho pozíciu (kto ho zriadi? aká organizačná štruktúra?), funkcie, či kompetencie v procese hodnotenia. (Pripomienky platia aj pre AP 2021-2022, str. 5) Str. 45 Systém monitorovania... MŠ VVaŠ SR je zodpovedné za implementáciu, CVTI SR je gestorom a monitoruje priebeh realizácie, pripravuje hodnotiace správy... ale zároveň je do veľkej miery aj realizátorom jednotlivých úloh. Nemal by kontrolu vykonávať nejaký iný subjekt? Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Univerzita Komenského (Univerzita Komenského v Bratislave) Všeobecné pripomienky • Materiál je veľmi vágny a všeobecný a teda nespĺňa kritéria ani na stratégiu, ani na akčný plán. • Má charakter prehľadného článku, či úvodu do problematiky. Je to neadekvátne dlhé, so zbytočným balastom, pritom však neposkytuje mnohé potrebné informácie, nevytvára kompletný obraz, a preto je problematické niektoré veci konkrétne a vecne posúdiť. • Poukazovať na základe správy EK, že na Slovensku je malo repozitárov je zo strany CVTI alibizmus lebo kvôli nefunkčnosti (neexistencii) ich národného repozitára, sme všetci čakali x rokov a nič z toho zatiaľ nie je. • Chýba mu stanovenie konkrétnych realizovateľných strategických cieľov a jednotlivých činnosti a spôsobov ako ich dosiahnuť. • Jasne neurčuje povinnosti a a práva dotknutých aktérov • Mnohé, aj nepodstatné informácie sa zbytočne viackrát opakujú. • Obsahuje množstvo preklepov a čechizmov. • Nejasne sú napísané časti o financovaní: V rámci informácií o rozpočte sa uvádzajú zdroje pre CVTI SR vo výške 16.300.000 EUR v rámci strategického projektu s 2 aktivitami: • Výdavky na vybudovanie online platformy pre vzdelávanie v oblasti otvorenej vedy a komunikácie • Vybudovanie systémového mechanizmu na monitorovanie a spracovávanie nákladov spojených s OA publikovaním naviazané na hodnotenie • Podľa popisu by tento projekt mohol aspoň čiastočne riešiť strategické oblasti 7 a 8 – ale tam je veľká časť povinností na VŠ – ráta sa v projekte aj so spoluprácou a prípadným podelením sa o projektové financie s VŠ? Ak nie – stratégia by mala vytvoriť/identifikovať možnosti a podmienky zlepšenia financovania podpory OA/OV aj pre ostatných aktérov (VŠ, SAV, ...). Toto je zvlášť aktuálne aj vzhľadom na zámer znižovať dotácie vysokým školám v najbližších niekoľkých rokoch. • Predložené dokumenty neriešia ako financovanie OA ovplyvni financovanie centrálneho zabezpečenia EIZ (NISPEZ)? S niektorými sa podaria tie read&publish zmluvy, ale predplatné niektorých "neotvorených" zdrojov bude v najbližších rokoch ešte potrebne = nemalo by sa to z pohľadu financovania dostať do pozície buď/alebo. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Univerzita Komenského (Univerzita Komenského v Bratislave) Akčný plán pre OV na roky 2021-2022 Bolo by vhodné, aby aj „prvý“ akčný plán 2021-2022 obsahoval kapitolu vyhodnotenia plnenia predchádzajúceho AP tak, ako sa to plánuje pre nasledujúce AP, kde by sa mali vyhodnocovať jednotlivé míľniky (pozri str. 2 AP – posledná veta). Str. 6 Úloha č. 1: Ustanoviť pracovnú skupinu... Termín: 30. 4. 2021 Je daný termín reálny? T.j. už je pracovná skupina vytvorená a má stanovený systém fungovania? Str. 7 Úloha č. 4: upresniť podmienky verejného sprístupňovania záverečných VŠ prác, monografií a VŠ učebníc, ktoré sú financované z verejných zdrojov... Úloha je nedostatočne definovaná. Zákon o VŠ nijako nerieši monografie, či učebnice – dané aktivity úlohy sa týkajú len záverečných prác. Alebo vypustiť monografie a učebnice, alebo podrobnejšie rozpracovať aktivity. Str. 8 2.4 Systém financovania otvorenej vedy Doplniť úlohy na zabezpečenie (mechanizmov) financovania budovania a prevádzky repozitárov a vydávania e-publikácií. Aktuálne sa materiál venuje len riešeniu zlatej cesty, čo je nepostačujúce. Str. 10 Úloha 14 Doplnenie polí do CREPČ/CREUČ je technikalita, ktorú by CVTI SR ako prevádzkovateľ registrov asi nemal dávať do národnej stratégie a akčného plánu... ALE keď už, tak aspoň komplexne, t.j. aj so zabezpečením toho, že systém tieto údaje bude indexovať (bude sa podľa nich dať vyhľadávať) a budú zohľadnené v príslušných výstupoch, prehľadoch a štatistikách. Je potrebné potom aj zabezpečiť, že tento údaj budú spracovatelia z prostredia VŠ musieť uvádzať ako povinný, čo by si vyžadovalo zosúladenie príslušnej legislatívy (zákon o CREPČ, CREUČ, vyhláška, metodika). Str. 13-14 Indikátory AP pre OV Kritérium plnenia v štýle Áno/Nie je vo viacerých prípadoch nedostatočné, potrebné uviesť konkrétnejšie. Napr.: - Zrealizovaná analýza... nielen áno, ale aj vyžadovať výsledný materiál a návrh ďalšieho riešenia. - Možný bezplatný prístup verejnosti k záverečným prácam... uviesť spôsob/kde, resp. aj počty takto sprístupnených dokumentov. - atď. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V Akčnom pláne pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 v kapitole 2.6. Miesto otvorenej vedy v hodnotení výskumu a vývoja žiadame v úlohe 13 medzi zodpovedných doplniť zástupcov právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy. Podľa zákona č. 172/2005 o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja § 7 sú právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy súčasťou sektorovej štruktúry výskumu a vývoja SR. táto skutočnosť je tiež uvedená v kapitole „4.2 Štruktúra výskumu a vývoja v SR ako východisko implementácie otvorenej vedy“ tohto materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) „Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028“: 1/ na str. 17 a 18 v rámci kapitoly 4.4 „Technická infraštruktúra zohľadňujúca otvorenú vedu“ navrhujeme doplniť definície inštitucionálnych repozitárov a inštitucionálnych digitálnych úložísk. Odôvodnenie: Pretože sa v tejto časti materiálu hodnotí porovnanie týchto oblastí v SR s inými krajinami, sme toho názoru, že by bolo vhodné v materiáli definovať rozdiel medzi nimi. 2/ na str. 22 v rámci kapitoly 4.5 „Trendy v publikovaní v režime otvoreného prístupu v SR“ navrhujeme vetu v zátvorke „no v absolútnych číslach vychádza slovenským vedcom približne dvakrát menej otvorených publikácií v databázach WoS a SCOPUS ako vedcom z Českej republiky, kvôli nižšiemu celkovému publikačnému výkonu slovenskej vedy“ upraviť tak, aby bolo zrejmé, či ide o 2-násobne menší počet na vedeckého pracovníka alebo 2-násobne menší počet celkom v porovnaní s Českou republikou. 3/ na str. 37 v rámci kapitoly 5.5 „Vyhodnotenie analýzy SWOT“ navrhujeme vo vete „Z analýzy výrazne vystupuje faktor príležitostí, ktoré otvorená voda ponúka.“, nahradiť slovo „voda“ slovom „veda“. 4/ na str. 38 v rámci kapitoly 6 „Cieľové skupiny Národnej stratégie pre otvorenú vedu“ v časti 6.2 „Výskumné inštitúcie“ navrhujeme v texte uvádzať organizácie tak, ako sú uvedené na str. 16 v tabuľke 2 (SAV, vysoké školy, právnické a fyzické osoby spôsobilé vykonávať výskum a vývoj). Odôvodnenie: Napriek odkazu č. 69 pod čiarou, ktorý definuje výskumné inštitúcie ako všetky inštitúcie spôsobilé vykonávať výskum a vývoj, navrhujeme zosúladiť uvádzanie v materiáli. Z nášho pohľadu v texte chýbajú organizácie výskumu a vývoja zriadené rezortom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V texte sú explicitne uvedené tieto výskumné organizácie: vysoké školy, Slovenská akadémia vied, výskumné spoločnosti a inštitúcie terciárneho vzdelávania. 5/ na str. 42 v rámci kapitoly 7 „Strategické oblasti“ navrhujeme znenie úlohy č. 6.3 „Popularizovať využívanie existujúcich otvorených dát vo výskumných inštitúciách, vysokých školách a v občianskej vede.“ nahradiť znením „Popularizovať a podporiť vzdelávanie pre tvorbu a využívanie existujúcich otvorených dát vo výskumných inštitúciách, vysokých školách a v občianskej vede.“ 6/ na str. 43 v rámci kapitoly 7 „Strategické oblasti“ navrhujeme znenie úlohy č. 7.3 „Začleniť problematiku otvorenej vedy do študijných programov vzdelávajúcich budúce generácie informačných špecialistov a knihovníckych pracovníkov v SR.“ nahradiť znením „Začleniť problematiku otvorenej vedy do voľne dostupných vzdelávacích programov na implementáciu otvorenej vedy a do študijných programov vzdelávajúcich budúce generácie informačných špecialistov a knihovníckych pracovníkov v SR.“ 7/ na str. 44 v rámci kapitoly 8.1 „Nositeľ a gestor implementácie“ navrhujeme definovať vzájomné vzťahy a kompetencie nositeľa, zastrešujúceho úradu a gestora tejto stratégie. Odôvodnenie: V materiáli na str. 15 sa uvádza, že Otvorenú vedu v SR inštitucionálne zastrešuje Úrad splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť a Centrum vedecko-technických informácií SR. V rámci kapitoly 8.1 sa uvádza, že nositeľom stratégie je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je za jej implementáciu zodpovedné. Zároveň sa uvádza, že gestorom implementácie tejto stratégie je Centrum vedecko-technických informácií SR. V tejto časti nie je uvedená úloha, ktorú by mala v súvislosti s touto stratégiou riešiť Úrad splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť. 8/ na str. 44 v rámci kapitoly 8.2 „Plán realizácie aktivít“ navrhujeme v názve fázy 1 „INICIÁCIA A ZAISTENIE PODMIENOK EALIZÁCIE“ upraviť posledné slovo takto „REALIZÁCIE“. 9/ na str. 45 v rámci kapitoly 8.3 „Časový harmonogram“ si dovoľujeme upozorniť na to, že plánovať 4 akčné plány na národnej úrovni počas obdobia 7 rokov je podľa nás ambiciózny a veľmi dynamický plán a môže mať za následok riziko spojené s efektívnou implementáciou opatrení, resp. úloh nasledujúcich akčných plánov, ktoré by mali nadväzovať na vyhodnotenie predošlých akčných plánov. Zároveň sme toho názoru, že podmienky hodnotenia vedeckých výstupov by sa nemali meniť každé 2 roky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) „Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022“: 1/ V súvislosti so strategickými oblasťami a jednotlivými úlohami plánovanými v rámci tohto akčného plánu navrhujeme materiál doplniť tak, aby bolo zabezpečené aj vzdelávanie vedeckej obce najmä v rámci týchto strategických oblastí: „4. Vytvoriť systém financovania otvorenej vedy“, „5. Dodržiavať ochranu práv duševného vlastníctva“ a „6. Podporiť využívanie otvorených IT nástrojov a existujúcich otvorených dát“. Odôvodnenie: Na zabezpečenie efektívneho využívania systému financovania otvorenej vedy, otvorených IT nástrojoch a existujúcich otvorených dát ako aj zabezpečenie ochrany práv duševného vlastníctva je podľa nás nevyhnutné o tom vhodným spôsobom vedeckú obec vzdelávať a informovať. 2/Na str. 9 v rámci kapitoly 2.5 „Vzdelávanie v oblasti otvorenej vedy“, úlohy 11 „Vypracovať projekt platformy pre poskytovanie online kurzov z oblasti otvorenej vedy pre vedeckú a akademickú komunitu v SR.“ navrhujeme vetu, ktorá znie: „Platforma, ktorá umožní komplexné online vzdelávanie v problematike otvorenej vedy naprieč inštitúciami a s celorepublikovým dosahom.“ upraviť takto: „Platforma, ktorá umožní komplexné a verejne dostupné online vzdelávanie v problematike otvorenej vedy naprieč inštitúciami a s celorepublikovým dosahom.“ 3/ Na str. 11 v rámci kapitoly „Finančná náročnosť“ navrhujeme uviesť minimálne odhad finančných prostriedkov na realizáciu úloh tohto akčného plánu zo štátneho rozpočtu a európskych štrukturálnych a investičných fondov. 4/ Na str. 16 v tabuľke v druhom stĺpci, poslednom riadku navrhujeme slovo na začiatku „nenalezenie“, nahradiť slovom „nenájdenie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) „Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028“: na str. 39 v rámci kapitoly 6 „Cieľové skupiny Národnej stratégie pre otvorenú vedu“ v časti 6.5 „Vláda a výkonná moc“ navrhujeme vetu „Ambíciou Vlády SR je prostredníctvom výkonných orgánov (Ministerstvo ŠVVaŠ SR, Ministerstvo financií SR) podporiť rozvoj excelentných vedeckých disciplín, rozvinúť inovácie a zviditeľniť slovenský výskum a vývoj v európskom a svetovom priestore,“ upraviť nasledovne: „Ambíciou Vlády SR je prostredníctvom výkonných orgánov (Ministerstvo ŠVVaŠ SR, Ministerstvo financií SR a ďalší relevantní aktéri) podporiť rozvoj excelentných vedeckých disciplín, rozvinúť inovácie a zviditeľniť slovenský výskum a vývoj v európskom a svetovom priestore.“ Odôvodnenie: Úpravu navrhujeme z dôvodu zosúladenia s tabuľkou 7 na str. 46 (v tabuľke sa uvádza, citujeme: „predpokladom úspechu je aktívna komunikácia a vzájomná spolupráca jednotlivých zainteresovaných aktérov s cieľom zaistiť prepojenie legislatívneho procesu s rezortom školstva, financií a ďalších relevantných aktérov“) ako aj z dôvodu zabezpečenia podpory iných rezortov, ktoré financujú rezortný výskum tak, aby aj tieto rezorty prostredníctvom rezortných výskumných organizácie mohli zabezpečiť rozvoj excelentných vedeckých disciplín, inovácií a zviditeľniť slovenský výskum a vývoj v európskom a svetovom priestore. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) „Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022“: Na str. 8 v rámci kapitoly 2.4 „Systém financovania otvorenej vedy“, úlohy č. 9 „Zadefinovať a ustanoviť centrálny finančný fond na publikovanie v režime zlatej cesty otvoreného prístupu (gold open access publishing) a navrhnúť systém kontinuálneho monitorovania APC poplatkov.“ žiadame, aby súčasťou zainteresovaných strán, boli aj zástupcovia rezortných výskumných organizácií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Odôvodnenie: Cieľom tejto úlohy je v rámci spolupráce so zainteresovanými stranami zadefinovať nároky na ustanovenie centrálneho Fondu na podporu OA publikovania, ktorý umožňuje vedcom publikovať v OA časopise v prípade, že iné prostriedky financovania nie sú k dispozícii. Pripomienku si uplatňujeme z dôvodu, že otvorená veda sa týka aj výskumných organizácií iných rezortov než je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a medzi zodpovednými nie sú tieto výskumné inštitúcie zahrnuté, ale iba SAV a vysoké školy a grantové agentúry. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) „Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022“: Na str. 9 v rámci kapitoly 2.6 „Miesto otvorenej vedy v hodnotení výskumu a vývoja“, úlohy č. 13 „Iniciovať zmenu systému hodnotenia výskumu a vývoja s prihliadnutím na prvky otvorenej vedy a so zohľadnením všetkých fáz kariéry výskumného pracovníka a vysokoškolského učiteľa.“ žiadame, aby súčasťou zainteresovaných strán, boli aj zástupcovia rezortných výskumných organizácií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Odôvodnenie: Cieľom tejto úlohy je v rámci spolupráce so zainteresovanými stranami vypracovať prehľad stimulov a alternatívnych metód hodnotenia výskumu a vývoja v zahraničí a iniciovať diskusiu s relevantnými zainteresovanými stranami s cieľom navrhnúť prvky, ktoré obohatia hodnotenie výskumu a vývoja v SR o prvky otvorenej vedy. Pripomienku si uplatňujeme z dôvodu, že hodnotenie výskumu a vývoja sa týka aj výskumných organizácií iných rezortov než je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a medzi zodpovednými nie sú tieto výskumné inštitúcie zahrnuté, ale iba MŠVVaŠ SR, CVTI SR, Slovenská rektorská konferencia a SAV. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) „Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022“: Na str. 6 v rámci kapitoly 2.1 „Iniciačné kroky“ navrhujeme v úlohe č. 1 „Ustanoviť Pracovnú skupinu pre otvorenú vedu na vysokej úrovni a zadefinovať systém jej pravidelného fungovania“ v prvej vete, ktorá znie: „Pracovná skupina sa bude skladať z vybraných zástupcov MŠVVaŠ SR, SAV, vysokých škôl, podnikateľskej sféry a CVTI SR.“ doplniť zástupcov ústredných orgánov so zriadenými výskumnými inštitúciami takto: „Pracovná skupina sa bude skladať z vybraných zástupcov MŠVVaŠ SR a iných ústredných orgánov so zriadenými výskumnými inštitúciami, SAV, vysokých škôl, podnikateľskej sféry a CVTI SR.“ V rámci tejto úlohy navrhujeme aktualizovať, resp. zreálniť termín jej splnenia. Odôvodnenie: Pretože otvorená veda sa týka aj výskumných organizácií iných rezortov než je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, žiadame aby aj tieto organizácie mali svoje zastúpenie v pracovnej skupine. Termín ustanovenia tejto pracovnej skupiny (30.04.2021) je už v súčasnosti neaktuálny a preto, ako aj s ohľadom na skutočnosť uvedenú vyššie, ho navrhujeme aktualizovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028 v kapitole 6.2 Výskumné inštitúcie žiadame doplniť právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy. Podľa zákona č. 172/2005 o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja § 7 sú právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy súčasťou sektorovej štruktúry výskumu a vývoja SR. táto skutočnosť je tiež uvedená v kapitole „4.2 Štruktúra výskumu a vývoja v SR ako východisko implementácie otvorenej vedy“ tohto materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) „Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022“: Na str. 8 v rámci kapitoly 2.4 „Systém financovania otvorenej vedy“, úlohy č. 8 „S vydavateľmi vedeckého obsahu uzatvoriť prednostne zmluvy typu „read and publish“, ktoré umožňujú publikovanie určitého objemu vedeckých publikácií formou otvoreného prístupu bez platenia APC poplatkov.“ navrhujeme vetu, ktorá znie: „Vyjednávanie s vydavateľmi zaisťuje pracovná skupina, ktorej členmi sú zástupcovia MŠVVaŠ, vysokých škôl, SAV a CVTI SR,“ upraviť nasledovne: „Vyjednávanie s vydavateľmi zaisťuje pracovná skupina, ktorej členmi sú zástupcovia MŠVVaŠ a iných ústredných orgánov so zriadenými výskumnými inštitúciami, vysokých škôl, SAV a CVTI SR.“ Odôvodnenie: Pretože otvorená veda sa týka aj výskumných organizácií iných rezortov než je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, žiadame aby aj tieto organizácie mali svoje zastúpenie v pracovnej skupine. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028. Názov podkapitoly 4.6.2 Európske štrukturálne a investičné fondy navrhujeme zmeniť na nový názov: „Fondy EÚ“. ODÔVODNENIE: Stratégia je zameraná na obdobie 2021 – 2028. V súvislosti s programovým obdobím 2021 – 2027 sa termín „Európske štrukturálne a investičné fondy“ už nepoužíva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2022. Zo znenia vety: „európske štrukturálne a investičné fondy: finančné prostriedky potrebné na realizáciu Úlohy č. 9, Úlohy č. 11 a Úlohy č. 14 AP sú hradené z fondov EŠIF“; nie je zrejmé, či ide o finančné prostriedky z programového obdobia 2014-2020, alebo na nové programové obdobie 2021-2027. Navrhujeme uvedenú informáciu doplniť. ODÔVODNENIE: V prípade, že ide o plánovanie finančných prostriedkov z programového obdobia 2021-2027 (OP Slovensko 2021-2027) je potrebné v tomto akčnom pláne komunikovať, že môže ísť o časový posun, keďže schválenie OP Slovensko 21-27 sa predpokladá najskôr v prvom kvartáli 2022, k čomu sa budú musieť vypracovať aj ďalšie podporné dokumenty, ako napr. legislatíva, riadiaca dokumentácia, metodické usmernenia a výklady, atď. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Žiadame zosúladiť systém riadenia otvorenej vedy so systémom riadenia vedy výskumu a inovácií v Slovenskej republike. ODÔVODNENIE: Materiál zasahuje prakticky do všetkých oblastí systému vedy výskumu a inovácií v SR, pričom kľúčovým orgánom riadenia tejto oblasti v SR je Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ktorá vôbec nie je uvedená v materiáli. Systém otvorenej vedy musí byť v súlade a súčasťou ekosystému vedy, výskumu a inovácií v SR a jeho spravovania . K tomuto smerujú aj odporúčania EK vo viacerých správach o krajine a odporúčaniach Rady. Materiál nie je v súlade so skutočnosťou, že VEGA a KEGA nebudú už v ďalšom období fungovať v existujúcej forme. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2022. V časti 3.3. Indikátory Akčného plánu pre otvorenú vedu navrhujeme slovo "indikátory" nahradiť slovom "míľniky". ODÔVODNENIE: Pri míľniku sa sleduje len jeho splnenie (áno/nie), zatiaľ čo indikátor má číselnú hodnotu (napr. počet prístupov k záverečným prácam, alebo počet zmlúv so zahraničnými vydavateľmi). V kapitole 3.3 sa nenachádza ani jeden indikátor. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2022. V tabuľke Riadenie rizík Akčného plánu 2021 - 2022 v úlohe č. 12 navrhujeme slovo "nenalezenie" nahradiť slovom "nenájdenie". ODÔVODNENIE: Formálna úprava. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2022, str. 6, kapitola 2.1 Iniciačné kroky, k úlohe č.1: "Úloha č. 1: ustanoviť Pracovnú skupinu pre otvorenú vedu na vysokej úrovni a zadefinovať systém jej pravidelného fungovania. Popis aktivít: Pracovná skupina sa bude skladať z vybraných zástupcov MŠVVaŠ SR, SAV, vysokých škôl, podnikateľskej sféry a CVTI SR. Jej úlohou bude pripravovať návrh konkrétnych riešení a priebežne hodnotiť vykonané úlohy z Akčných plánov a mieru plnenia úloh Národnej stratégie pre otvorenú vedu. Termín: 30. apríl 2021 Zodpovedný: MŠVVaŠ SR,“ požadujeme zahrnúť ako účastníkov pracovnej skupiny aj zástupcu Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Lužianky. Odôvodnenie: V pracovnej skupine chýba zastúpenie vedecko-výskumných pracovísk, ktoré boli zriadené a sú v pôsobnosti jednotlivých orgánov štátnej správy. Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky, ktorú NPPC rieši, bohatú publikačnú činnosť, komunikáciu s praxou, vzdelávaciu a lektorskú činnosť ako aj celonárodný význam NPPC považujeme účasť jeho zástupcu v pracovnej skupine za relevantnú. Súhlasíme so zásadnou pripomienkou verejnosti (Slovenskou ekonomickou spoločnosťou), ktorá platí aj pre iné vedecké odbory. Taktiež súhlasíme so zverejnením vysokoškolských publikácií, konkrétne diplomových prác, monografií a vysokoškolských učebníc, ktoré sú financované z verejných finančných zdrojov za podmienok uchovávania práv duševného vlastníctva, formou otvoreného prístupu napr. v prípade všeobecného záujmu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V Akčnom pláne pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 v kapitole 2.1 Iniciačné kroky žiadame v úlohe 1 do popisu aktivít doplniť zástupcov právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy. Podľa zákona č. 172/2005 o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja § 7 sú právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy súčasťou sektorovej štruktúry výskumu a vývoja SR. táto skutočnosť je tiež uvedená v kapitole „4.2 Štruktúra výskumu a vývoja v SR ako východisko implementácie otvorenej vedy“ tohto materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V Akčnom pláne pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 v kapitole 2.4. Systém financovania otvorenej vedy žiadame v úlohe 8 do popisu aktivít doplniť zástupcov právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy. Podľa zákona č. 172/2005 o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja § 7 sú právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy súčasťou sektorovej štruktúry výskumu a vývoja SR. táto skutočnosť je tiež uvedená v kapitole „4.2 Štruktúra výskumu a vývoja v SR ako východisko implementácie otvorenej vedy“ tohto materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov. V časti 3. Ciele a výsledný stav navrhujeme za slová "Otvorenosť prispieva k zvýšeniu viditeľnosti práce výskumníkov" vložiť slová "a nárastu scientometrie slovenských vedcov“. ODÔVODNENIE: Prostredníctvom dostupnosti vedeckých článkov môže dôjsť k zvyšovaniu scientometrických parametrov slovenských vedcov v medzinárodných indexovaných databázach, pričom scientometria je znakom erudovanosti vedca v medzinárodnom meradle. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie. V časti 3.4 navrhujeme odstrániť slová: „Uľahčuje vzájomnú spoluprácu medzi výskumnými organizáciami a podnikmi“. ODÔVODNENIE: Tvrdenie sa nezakladá na skutočnosti, keďže Národná stratégia pre otvorenú vedu nijakým osobitným spôsobom neuľahčuje samotnú spoluprácu medzi podnikateľskými a nepodnikateľskými výskumnými organizáciami, ale uľahčuje ich spájanie. To, ako sa bude vyvíjať samotná spolupráca, nespadá do pôsobnosti predloženej stratégie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2022. Navrhujeme v celom dokumente nahradiť pojem "Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF)" pojmom "Fondy EÚ" ODÔVODNENIE: Je potrebné rozlišovať medzi podporou EÚ v období 2014 – 2020 (EŠIF) a podporou EÚ v období 2021 – 2027 (fondy EÚ). V súvislosti s programovým obdobím 2021 – 2027 sa termín „Európske štrukturálne a investičné fondy“ už nepoužíva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V Akčnom pláne pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022 v kapitole 2.4. Systém financovania otvorenej vedy žiadame v úlohe 9 medzi zodpovedných doplniť zástupcov právnických osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy. Podľa zákona č. 172/2005 o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja § 7 sú právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy súčasťou sektorovej štruktúry výskumu a vývoja SR. táto skutočnosť je tiež uvedená v kapitole „4.2 Štruktúra výskumu a vývoja v SR ako východisko implementácie otvorenej vedy“ tohto materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K analýze vplyvov na rozpočet. V tabuľke 2.1 je v časti „Výdavky verejnej správy celkom“ v riadku „EÚ zdroje“ uvedená suma 16,3 mil. EUR (pre každý z r. 2022 – 2024), avšak v riadku „Spolufinancovanie“ nie sú pre dané obdobie uvedené žiadne zdroje. Na str. 4 je uvedené: „Vzhľadom k tomu, že sa bude jednať o národný projekt, spolufinancovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu bude nulové.“ V rovnakom duchu je aj vyjadrenie predkladateľa k stanovisku Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK, uvedené v Doložke vybraných vplyvov. Uvedené žiadame upraviť v súlade s právnym rámcom podpory EU v období 2021 - 2027. ODÔVODNENIE: Pripravovaná legislatíva EÚ (návrh všeobecného nariadenia ani návrh nariadenia o EFRR a KF) pre obdobie 2021 – 2027 nešpecifikuje osobitné miery spolufinancovania pre projekty/operácie strategického významu. V zmysle čl. 5 ods. 2 majú byť takéto operácie len „predmetom osobitných monitorovacích a komunikačných opatrení“. Podľa návrhu všeobecného nariadenia miera spolufinancovania zdrojov EÚ pre projekty v rámci cieľa Investovanie do zamestnanosti a rastu nesmie byť vyššia ako 85 % (v prípade menej rozvinutých regiónov – všetky kraje mimo BA kraja), resp. 40% (v prípade rozvinutejších regiónov – BA kraj). Miery spolufinancovania pre rôzne typy prijímateľov, prípadne rôzne typy projektov, budú definované v stratégii financovania fondov EÚ pre programové obdobie 2021 – 2027, ktorá zatiaľ nebola vydaná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2022. Z formulácie: „Pracovná skupina sa bude skladať z vybraných zástupcov MŠVVaŠ SR, SAV, vysokých škôl, podnikateľskej sféry a CVTI SR“ vyplýva, že do pracovnej skupiny sa neplánuje zapojiť mimovládny neziskový sektor. Vzhľadom na to, že práve zástupcovia mimovládneho sektora sú pomerne široko zastúpení v komunite vedy a výskumu navrhujeme uvedený text preformulovať nasledovne: „Pracovná skupina sa bude skladať z vybraných zástupcov MŠVVaŠ SR, zástupcov podnikateľskej sféry a zástupcov nepodnikateľských výskumných organizácií (SAV, univerzity, vysoké školy, mimovládne neziskové organizácie, CVTI)“. ODÔVODNENIE: Požiadavka na aktívne zapojenie mimovládnych neziskových výskumných organizácií, uplatňovanie princípu partnerstva a zabezpečenie quadruple helix. Rovnaký prístup navrhujeme preniesť aj do dokumentu Národnej stratégie pre otvorenú vedu na roky 2021-2027 a do celého Akčného plánu pre otvorenú vedu 2021-2022. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2022. V rámci popisu zdroja financovania „európske štrukturálne a investičné fondy“ navrhujeme uviesť, že „finančné prostriedky potrebné na realizáciu Úlohy č. 9, Úlohy č. 11 a Úlohy č. 14 AP sa plánujú hradiť z fondov EŠIF“. ODÔVODNENIE: Európske štrukturálne a investičné fondy sú uvedené ako zdroj financovania plnenia úloh 9, 11 a 14. V tejto časti je dokonca uvedené, že finančné prostriedky potrebné na realizáciu týchto úloh „sú hradené z fondov EŠIF“. Nakoľko predmetné úlohy zatiaľ neboli predmetom zverejnených výziev/vyzvaní v rámci programového obdobia 2014-2020 (čomu predchádza posúdenie súladu aktivít s operačným programom a pod.) a nakoľko OP Slovensko v rámci programového obdobia 2021-2027 nie je vo finálnej podobe schválený EK, navrhujeme upraviť textáciu a uviesť, že tieto úlohy sa plánujú hradiť z fondov EŠIF a nie, že sú hradené. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K analýze vplyvov na rozpočet. Text na str. 2: „Úlohy Národnej stratégie ... budú financované v prevažnej miere zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, v rámci pripravovaného Operačného programu Slovensko...“ navrhujeme preformulovať nasledovne: „Úlohy Národnej stratégie ... budú financované v prevažnej miere z fondov EÚ, v rámci pripravovaného Operačného programu Slovensko...“ Text na str. 4: „V rámci EŠIF je pripravovaný Operačný program Slovensko...“ navrhujeme preformulovať nasledovne: „V rámci fondov EÚ programového obdobia 2021 – 2027 je pripravovaný Operačný program Slovensko...“ ODÔVODNENIE: V súvislosti s programovým obdobím 2021 – 2027 sa termín „Európske štrukturálne a investičné fondy“ už nepoužíva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028. V časti 4.6.2 b Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) navrhujeme doplniť informácie o podpore otvorenej vedy v rámci nového programového obdobia politiky súdržnosti EÚ 2021 - 2027. ODÔVODNENIE: Vzhľadom na to, že stratégia je zameraná na obdobie 2021 – 2028, by mala podľa nášho názoru obsahovať predovšetkým informácie o podpore EÚ v rámci programového obdobia 2021 - 2027 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2022. V časti 3.3. Indikátory Akčného plánu pre otvorenú vedu navrhujeme po slovách "Otvorený prístup" vypustiť slová "k vedecký". ODÔVODNENIE: Formálna pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Navrhujeme v texte nahradiť názov programu „Horizont Europe“ správnym názvom. Odporúčame používať buď názov v anglickom jazyku „Horizon Europe“ alebo v slovenskom jazyku „Horizont Európa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028. Navrhujeme na strane 7 za slová "Otvorenosť prispieva k zvýšeniu viditeľnosti práce výskumníkov a výskumných inštitúcií," vložiť slová "zvyšovanie scientometrických parametrov slovenských vedcov," ODÔVODNENIE: Jeden z významných dopadov prístupu otvorenej vedy je, a to aj prostredníctvom zverejňovania vedeckých prác, zvyšovať citovanosť a H-index, čo je významná známka erudovanosti vedcov v medzinárodnom vedeckom priestore. Za bežných okolností sa citujú len inovatívne a kvalitné práce, preto k tomuto javu dôjsť nemusí plošne Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, Oblasť 1, bod č. 2.2. Pôvodný text: Odporúčať vypracovanie plánu manažmentu vedeckých dát pre projekty financované z verejných zdrojov. Navrhovaný text: Nariadiť vypracovanie plánu manažmentu vedeckých dát pre projekty financované z verejných zdrojov. Odôvodnenie: Odporúčanie na realizáciu činnosti financované z verejných zdrojov je nedostatočné, nakoľko jeho účinnosť býva vo všeobecnosti minimálna. Výstupy z verejných zdrojov sa musia nariadiť. Oblasť 1, bod č. 3.1. Pôvodný text: Vytvoriť metodiku a zabezpečiť personálne kapacity na budovanie inštitucionálnych repozitárov v slovenských výskumných inštitúciách. Navrhovaný text: Vytvoriť metodiku a zabezpečiť personálne kapacity na budovanie inštitucionálnych repozitárov v slovenských výskumných inštitúciách a tie, ktoré sú vybudované z verejných zdrojov zverejniť na príslušnej web. stránke výskumných inštitúcií. Odôvodnenie: Doplnenie pôvodného textu zdôvodňujeme tým, že všetky výstupy financované z verejných zdrojov musia byť verejne prístupné. Oblasť 1, bod č. 9.2 Pôvodný text: Podporovať koncept občianskej vedy tvorbou vzdelávacích materiálov. Navrhovaný text: žiadny Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť bod z dôvodu jeho všeobecného, nekonkrétneho a len deklaratórneho charakteru, ktorý je bez praktického výstupu. Oblasť 2, bod č. 2.2, úloha č. 4, bod 1 Pôvodný text: Skutočnosť, že nositeľ autorských práv môže požiadať o výnimku zo sprístupnenia diela verejnosti (nezverejnenie) iba v prípade, že zverejnením môže dôjsť k poškodeniu práv duševného vlastníctva alebo ekonomických záujmov autora alebo vysokej školy. Navrhovaný text: Skutočnosť, že nositeľ autorských práv môže požiadať o výnimku zo sprístupnenia diela verejnosti (nezverejnenie) iba v prípade, že zverejnením môže dôjsť k mimoriadnemu poškodeniu práv duševného vlastníctva alebo ekonomických záujmov autora alebo vysokej školy. O mimoriadnosti poškodenia práv duševného vlastníctva alebo ekonomických záujmov autora rozhoduje štatutárny zástupca vysokej školy a v prípade poškodenia práv duševného vlastníctva alebo ekonomických záujmov vysokej školy rozhoduje MŠVVaŠ SR. Odôvodnenie: Obsah pôvodného textu je implicitný až fádny, nakoľko poškodenie práv duševného vlastníctva alebo ekonomických záujmov autora alebo vysokej školy by si mohol uplatňovať praktický každý, kto niečo vydá. Z uvedeného dôvodu musí o tejto skutočnosti (poškodeniu práv duševného vlastníctva alebo ekonomických záujmov) rozhodnúť príslušná navrhovaná autorita. Oblasť 2, bod č. 2.2, úloha č. 4, bod 2 Pôvodný text: Riešenie situácie, keď si vysoká škola nesplní podmienku bezodkladného doručenia informácie o uzatvorení licenčnej zmluvy a o dni obhajoby záverečnej práce prevádzkovateľovi centrálneho registra záverečných prác, následkom čoho nedôjde ku zverejneniu záverečnej práce v CRZP. Navrhovaný text: Riešenie situácie, keď si vysoká škola nesplní podmienku bezodkladného doručenia informácie o uzatvorení licenčnej zmluvy a o dni obhajoby záverečnej práce prevádzkovateľovi centrálneho registra záverečných prác, následkom čoho nedôjde ku zverejneniu záverečnej práce v CRZP. Pritom dôraz je potrebné klásť na riešenie pre prípad, keď nesplnenie podmienky bolo spôsobené nedbalostným a zvlášť úmyselným konaním vysokej školy. Odôvodnenie: Pôvodný text navrhujeme doplniť textom : Pritom dôraz je potrebné klásť na riešenie pre prípad, keď nesplnenie podmienky bolo spôsobené nedbalostným a zvlášť úmyselným konaním vysokej školy. Toto navrhujeme z dôvodu, že v súčasnosti sú časté prípady, keď nedôjde ku zverejneniu záverečnej práce v CRZP a praktický nikto nenesie za to zodpovednosť a následky sa riešia bez ohľadu na to, čí to bolo spôsobené nedbalostným alebo úmyselným konaním vysokej školy. Oblasť 2, bod č. 2.6, úloha č. 13 Pôvodný text: Iniciovať zmenu systému hodnotenia výskumu a vývoja s prihliadnutím na prvky otvorenej vedy a so zohľadnením všetkých fáz kariéry výskumného pracovníka a vysokoškolského učiteľa. Navrhovaný text: Iniciovať zmenu systému hodnotenia výskumu a vývoja s prihliadnutím na prvky otvorenej vedy a so zohľadnením všetkých fáz kariéry výskumného pracovníka a vysokoškolského učiteľa a ich vedeckej úrovne zverejneného výskumu a vývoja. Odôvodnenie: V pôvodnom texte nebol kladený dôraz na vedeckú úroveň zverejneného výskumu a vývoja. Doplnením textu sa odstráni nepriaznivý stav, keď sú zverejňované rôzne výskumy a vývoje bez vedeckého podkladu. Na strane 10 Národnej stratégie odporúčame vysvetliť pojmy “zlatá cesta” a “zelená cesta”. Tieto pojmy sa v dokumente, ako aj v Akčnom pláne, opakujú, ale zostávajú bez vysvetlenia. Na strane 42 Národnej stratégie: Otvorený softvér môže mať aj negatíva, aj napriek svojej relatívnej transparentnosti. Napríklad v prípade open source softvéru je možné, že program bude obsahovať chyby zanesené niektorým z prispievateľov. Na stranách 35 (Silné stránky) a 37 (Príležitosti) Národnej stratégie nie je súčet váh rovný 1 – je buď nižší (0.98 v prípade Silných stránok) alebo vyšší (117.6 v prípade Príležitostí). Dôsledkom sú nesprávne vypočítané hodnoty. Na strane 28 Národnej stratégie nie je jasný súvis medzi CC0 licenciou a vybraným citátom o voľných dielach. V Prílohe 1 (str. 52) sa uvádza na prvom mieste medzi časopismi, v ktorých najviac publikujú slovenskí vedci, časopis Sustainability. Ide o časopis, ktorý sa nachádzal na Beallovom zozname potenciálne predátorských open-access žurnálov. Poplatok za publikáciu v tomto časopise je 1900 CHF (zhruba 1720 EUR). Národná stratégia pre otvorenú vedu síce na str. 27-28 upozorňuje na existenciu pochybných, predátorských žurnálov, ale ani Národná stratégia, ani Akčný plán pre otvorenú vedu nijakým spôsobom nereflektujú na túto skutočnosť, ani neprichádzajú so žiadnym funkčným návrhom riešenia publikovania za vysoké poplatky v predátorských časopisoch. Opatrenia navrhované v Akčnom pláne (str. 8) len ďalej cementujú existujúci stav perverzných motivácií (uhrádzanie poplatkov za publikáciu v predátorských časopisoch a poskytovanie odmeny za publikovanie v týchto žurnáloch). Navrhujeme preto rozšíriť diskusiu o pochybných žurnáloch v Národnej stratégii a rozšíriť Akčný plán o návrh mechanizmu, ktorý by publikáciám v predátorských open-access žurnáloch predchádzal (identifikácia predátorských žurnálov, zrušenie financovania publikácií v týchto žurnáloch, neposkytovanie odmeny fakultám za publikáciu v týchto žurnáloch). Platenie APC až do výšky 5000 eur by malo byť podrobené analýze hodnoty za peniaze. V mnohých prípadoch by mohlo ísť o plytvanie verejnými zdrojmi, keďže užívatelia výskumnej literatúry na Slovensku majú často prístup k plným textom článkov od renomovaných vydavateľov – napr. cez akademické knižnice. Tí, ktorí takíto prístup nemajú, majú možnosť zaplatiť poplatok za jednorazový prístup k článku vo výške zopár desiatok eur. Takéto jednorazové prístupy sa môžu z finančného hľadiska oplatiť viac, než platenie APC do výšky 5000 eur. Navrhovaná analýza hodnoty za peniaze by mohla byť súčasťou Úlohy č. 3 Akčného plánu. Zoznam časopisov, v ktorých najviac publikujú slovenskí vedci v Prílohe 1 (od strany 52 Národnej stratégie) naznačuje, že slovenským vedcom sa nedarí prenikať do najprestížnejších vedeckých časopisov vo svojich disciplínach. Práve naopak, niektoré z uvedených časopisov (napr. najpopulárnejší časopis Sustainability) sú pravdepodobne pochybné, keďže uverejňujú veľké množstvo článkov na veľmi rozličné témy v krátkom čase, ktorý neumožňuje kvalitné recenzné konanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Strana 39. Časť 6.5 Vláda a výkonná moc Ako zdroj, ktorý môže financovať poplatky sa uvádza len MŠVVaš a Ministerstvo financií. Na dotácie v pôsobnosti MZ SR sa stále zabúda. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K sociálnym vplyvom materiálu, Podľa údajov uvádzaných vo vlastnom materiáli a v sprievodných dokumentoch sa predpokladá, že z dôvodu prijatia navrhovaného materiálu dôjde k novým inovačným príležitostiam, uľahčí sa vytváranie investičnej spolupráce a transformácie výsledkov výskumu do ekonomického prínosu. Aplikované princípy otvorenej vedy majú podporiť rýchle šírenie najnovších poznatkov ako aj participovanie na objavovaní nových poznatkov. To má prehĺbiť vedomosti, a zlepšiť ich kvalitu a pomôcť ich šíreniu vo všetkých hospodárskych sférach. Návrh má prispieť k zvýšeniu viditeľnosti práce výskumníkov a výskumných inštitúcií, rozvoju domácej i medzinárodnej spolupráce, posilneniu väzieb so súkromným sektorom i s verejnosťou. Na základe uvádzaného odporúčame prehodnotiť sociálne vplyvy predkladaného materiálu, najmä s ohľadom na možné vplyvy materiálu na zamestnanosť a hospodárenie dotknutých domácnosti, ktoré je potrebné identifikovať v doložke vybraných vplyvov a vypracovať separátnu analýzu sociálnych vplyvov. Odôvodnenie: Z dôvodu prijatia materiálu sú deklarované pozitívne vplyvy na 1656 podnikateľských subjektov a je uvedené, že implementácia princípov otvorenej vedy pre podnikateľskú sféru predstavuje nové inovačné príležitosti, uľahčuje vytváranie investičnej spolupráce a transformáciu výsledkov výskumu do ekonomického prínosu. Odporúčame teda bližšie špecifikovať, akým spôsobom sa zamýšľaný ekonomický prínos dotkne zamestnanosti a hospodárenia dotknutých fyzických osôb. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Materiál v podstate úplne vynecháva univerzity z implementácie EOSC. Nepriamo naznačuje, že príjemcom poplatkov za publikovanie v EOSC (podľa princípov Open Science) sa stane EOSC resp. je zástupca v SR, čiže CVTI. V kombinácii s „Plánom obnovy“ kde je vyčlenených 600 MEUR na spolufinancovanie programu Horizont Europa (poplatky do partnerstiev, transformácia SAV..) to vytvára pomerne zaujímavý finančný mechanizmu „Open Science“ z ktorého budú výskumné univerzity vynechané. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Tabuľka 3 Prehľad existujúcej technickej infraštruktúry v oblasti otvorenej vedy v SR. Nie je jasné prečo sú tam uvedené len niektoré inštitúcie. Vieme že otvorenú vedu má na starosti CVTI - CVTI nemá žiadnu technickú infraštruktúru? A čo ostatné univerzity - Univerzita Komenského, Žilinská univerzita, Technická univerzita v Košiciach? Čo bolo podkladom pre túto tabuľku a aké vstupné parametre boli na jej vytvorenie? Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V rámci programu Horizont Europa postupne vznikne 49 tzv. Európskych partnerstiev Horizontu Europa (EP HEU). Jedným z prvých partnerstiev, ktoré úž sú v procese zakladania je aj EP HEU pod názvom EOSC – European Open Science Cloud, ako nástroj na realizáciu politiky „Open Science“ v EÚ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Na druhej strane, predložený materiál vysokým školám, predpisuje úlohy, ktoré musí zabezpečiť každý členský štát na to, aby ciele „Open Science“ mohli byť naplnené. Ako príklad úloh, ktoré majú vysoké školy zabezpečiť je v Národnej stratégii pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028: str. 43, Úloha: 7.1: odporúčať začlenenie problematiky otvorenej vedy do úvodných predmetov vysokoškolských študijných programov II. a III. stupňa; str. 43, Úloha: 7.3: začleniť problematiku otvorenej vedy do študijných programov vzdelávajúcich budúce generácie informačných špecialistov a knihovníckych pracovníkov v SR Akčný plán „Akčný plán...“ Úloha č. 12: odporúčať začlenenie problematiky otvorenej vedy do študijných programov vzdelávajúcich budúce generácie informačných špecialistov a knihovníckych pracovníkov v SR. A podobne (viď zvýraznené v „Akčnom pláne..“) Toto všetko, avšak BEZ vyčlenenia finančných prostriedkov pre vysoké školy (viď príloha „06_vplyv-na-rozpocet.doc) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Nie je dostatočne jasne objasnená „poplatková politika“, ktorá by mala kryť čiastočne prevádzkové náklady. Nie je jasné, kto bude príjemcom a správcom týchto poplatkov. Materiál tiež nerieši, akým spôsobom bude náš zástupca (CVTI) strategicky zastupovať SR v Európskom Partnerstve EOSC. Nie je jasne uvedená ambícia, koľko finančných prostriedkov z HEU chceme získať a na čo a s akými partnermi. Nie je jasné od koho sa očakáva, aby bol „pisateľom projektových návrhov“ do HEU – výskumné infraštruktúry, kam EOSC patrí. Má to byť CVTI, SAV, univerzity,...? Ak áno, jestvuje takáto dohoda? Čia to bude zodpovednosť? Veď prvé deadline v HEU pre túto oblasť budú už v lete 2021. Tiež chýba prepojenie na „Plán obnovy“. Plán obnovy priamo počíta s kofinancovaním HEU v objeme 600 Mil EUR (komponent KOMPONENT 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania Vedy, výskumu a inovácií). Ako a či vôbec plánuje CVTI strategicky využiť tieto prostriedky na EOSC? Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) EOSC je partnerstvo tzv. (verejno-verejné) tzn. že členmi EOSC budú členské štáty a Európska komisia. Prax však je taká, že členský štát obyčajne poverí svojím zastupovaním „zástupcu“, čo v našom prípade, podľa predloženého materiálu je CVTI SR. Z uvedeného vyplýva, že vysoké školy nebudú mať ŽIADNY vplyv na rozdeľovanie finančných prostriedkov partnerstva EOSC a ani na jeho činnosť, stratégiu, smerovanie. Naopak konečným prijímateľom finančných prostriedkov z EOSC (EÚ Horizont Europa) bude iba CVTI. Zároveň v zmysle materiálu, bude aj prijímateľom štátneho kofinancovania EOSC objeme (viď príloha č.6 – dopady na štátny rozpočet, resp. z prostriedkov národného projektu) v objeme cca 20 MEUR ročne, kde je medzi prijímateľmi okrem CVTI na tento účel sú uvedené aj SAV a MŠVVaŠ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Chýba prepojenie na činnosť klastrov, platformy, RIS3+, Regionálne IS, Centrá transferu technológií, Vedecké parky, Priemyselné parky, inkubátory a pod. Tieto prepojenia majú práve univerzity, najmä výskumné a nemá ich CVTI. Materiál nerieši využívanie už jestvujúcej infraštruktúry nachádzajúcej sa akademickom sektore určenej na ukladanie veľkého objemu dát a nezaoberá sa možnosťou zapojenia tejto infraštruktúry do EOSC. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K materiálu Str. 44 - 8 Implementácia Národnej stratégie pre otvorenú vedu. Odporúčame zmeniť formuláciu vety z „Národná stratégia vymedzuje základné dlhodobé smerovanie napĺňania princípov otvorenej vedy v SR.“ na “ Národná stratégia definuje základné kroky a opatrenia potrebné pre zavedenie a plnenie princípov otvorenej vedy v SR.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K materiálu Str. 28 – Odporúčame opraviť gramatickú chybu vo vetách „Použitie licencií CC je štandardom pri medzinárodných vedeckých časopisov publikujúcich otvoreným prístupom. Situácia pri slovenských vedeckých časopisov nie je jednoznačná.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K materiálu Str. 35- Odporúčame autorom doplniť popis metodiky uplatnenej pri vyhodnotení analýzy SWOT a spôsob prideľovania váhy a významu k jednotlivým faktorom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K materiálu Str. 44 - 8.1. Nositeľ a gestor implementácie. K úlohám gestora implementácie CVTI odporúčame doplniť priebežné hodnotenie a zverejňovanie plnenia úloh Akčného plánu pre otvorenú vedu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K materiálu Str. 37- Odporúčame opraviť gramatickú chybu vo vete „Z analýzy výrazne vystupuje faktor príležitostí, ktoré otvorená voda ponúka.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K materiálu Celý materiál – odporúčame zjednotiť formátovanie dokumentu a označovanie kapitol, podklapitol a ďalších podúrovní textu, ktoré je značne nekonzistentné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K materiálu Str. 44 – Odporúčame doplniť chýbajúce písmeno v texte „FÁZA 1 INICIÁCIA A ZAISTENIE PODMIENOK EALIZÁCIE (REALIZÁCIE)“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K materiálu Str. 41 – Úloha 3.1 – odporúčame zjednotiť font písma Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K materiálu Jedným zo zásadných nedostatkov, ktoré boli identifikované v programe Horizont 2020, bolo nedostatočné prepojenie podnikateľskej praxe s vedou a výskumom resp. nedostatočný prístup podnikateľskej praxe k výsledkom vedy a výskumu, ktorá bola platená z daní daňových poplatníkov EÚ. Predkladaný materiál je profesionálne a kvalitne pripravený, avšak požiadavku prepojenia vedy, výskumu a podnikateľskej praxe v SR systémovo nerieši. Chýba prepojenie na stratégiu vedy a výskumu pre inteligentnú špecializáciu – RIS3, regionálne inovačné stratégie, prepojenie na činnosť klastrov, podnikateľských inovačných centier (BIC), regionálnych podnikateľských informačných centier (RPIC), aktivity SBA, SOPK, Živnostenského zväzu, centier transferu technológií, vedeckých parkov, priemyselných parkov, inkubátorov, a pod. Vzhľadom na skutočnosť, že podnikateľské subjekty sú tiež prispievateľom vedeckých a výskumných poznatkov (grantové schémy EŠIF na podporu VaVaI), odporúčame predkladateľom zahrnúť do stratégie aj ich prispievanie poznatkami do EOSC (European Open Science Cloud). Stratégia v dostatočnej miere nerieši využívanie existujúcej infraštruktúry nachádzajúcej sa v podnikateľskom a akademickom sektore určenej na ukladanie veľkého objemu dát a nezaoberá sa možnosťou zapojenia tejto infraštruktúry do EOSC. Absentuje informácia o možnosti zapojenia sa do sietí, ako napr. „Europe Enterprice Network“, ktorá sa angažuje v programe Horizont Európa a sprostredkováva prepojenie podnikateľského sektora a VaVaI. Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčame predkladateľovi materiál dopracovať a doplniť relevantné informácie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K materiálu Str. 12 - Tabuľka 1 Národné stratégie v okolitých krajinách. Odporúčame aktualizovať informácie v tabuľke a doplniť v prípade Českej republiky dokument „Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+“, ktorý nadväzuje na uvedený dokument a rieši aj tému OS. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie V bodoch 3.4 a 3.5 autori uvádzajú pozitívny vplyv na šírenie vedomostí a inovácií vo všetkých hospodárskych odvetviach. Deklarujú uľahčenie vzájomnej spolupráce medzi výskumnými organizáciami a podnikmi, rýchlejšiu cestu od výskumu k inováciám prostredníctvom znižovania prístupových bariér, nové inovačné príležitosti pre podnikateľskú sféru, uľahčenie vytvárania investičnej spolupráce a transformáciu výsledkov výskumu do ekonomického prínosu. V predkladanej stratégii, ani v akčnom pláne sa však konkrétne kroky a opatrenia na dosiahnutie týchto pozitívnych vplyvov neobjavujú. Rovnako v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, nie sú rozpočtované prostriedky na zabezpečenie úloh vyplývajúci z akčného plánu pre podnikateľský sektor. V materiáli absentuje prepojenie na plánované aktivity a investície definované v Pláne obnovy a odolnosti SR. Komponent 9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania Vedy, výskumu a inovácií, napr. definuje investície určené na stimuláciu účasti slovenských inštitúcií v špičkových projektoch rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie HEU. Vzhľadom na uvedené skutočnosti odporúčame predkladateľovi materiál dopracovať a doplniť relevantné informácie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K materiálu – Akčný plán pre otvorenú vedu 2021-2022 Str. 6 – Úloha 1. Autori deklarujú, že pracovná skupina pre otvorenú vedu na vysokej úrovni bude, resp. je zložená z vybraných zástupcov MŠVVaŠ SR, SAV, vysokých škôl, podnikateľskej sféry a CVTI SR. V zverejnenom zozname členov pracovnej skupiny (https://openaccess.cvtisr.sk/o-nas/kontaktna-kancelaria-pre-open-access-cvti-sr/) nie je uvedený ani jeden zástupca podnikateľskej sféry, absentuje zástupca MH SR, Úradu priemyselného vlastníctva, Úradu pre Normalizáciu Metrológiu a Skúšobníctvo SR, ktorí sú pre agendu ochrany duševného vlastníctva a otvorenej vedy relevantnými partnermi. Odporúčame prehodnotiť zloženie pracovnej skupiny a doplniť širší okruh partnerov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K materiálu Str. 15 – Odporúčame autorom zvážiť možnosť, aby zástupcom v Európskom Partnerstve EOSC bolo okrem CVTI aj napr. voľné združenie, ktorého členmi by boli: CVTI, výskumné univerzity, SAV, SBA a pod. Zapojenie daného subjektu by pomohlo zabezpečiť reálne prepojenie na podnikovú a akademickú prax. Rovnako odporúčame doplniť definíciu strategických cieľov vo vzťahu k Európskemu Partnerstvu EOSC, v ktorom SR momentálne zastupuje CVTI. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K materiálu Str. 10, 26 – Odporúčame správne citovať názov programu „Horizon Europe“, alebo jeho slovenský preklad „Horizont Európa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K materiálu Str. 45 - 8.5. Systém monitorovania a evaluácia implementácie stratégie. Odporúčame autorom detailnejšie a exaktnejšie definovať systém monitorovania a priebežného hodnotenia plnenia opatrení definovaných v akčných plánoch. Odporúčame doplniť vypracovanie hodnotiacich správ po každej fáze, teda implementácii príslušného akčného plánu. Rovnako odporúčame špecifickejšie definovať opatrenia, ktoré budú aplikované v prípade, keď plnenie akčných plánov nebude postupovať podľa príslušného harmonogramu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K materiálu Str. 41 – odporúčame autorom zvážiť možnosť finančnej podpory publikovania v režime otvoreného prístupu aj pre existujúce domáce (slovenské) časopisy ,resp. vydavateľov. Spôsob motivácie uvedený v úlohe 1.3 nie je bližšie špecifikovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K materiálu Str. 22 – V prvom odstavci odporúčame opraviť nesprávny gramatický tvar „z SAV“ na „zo SAV“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu na strane 13 Akčného plánu pre otvorenú vedu v tabuľke v názve úlohy „Otvorený prístup k vedecký k vedeckým publikáciám financovaných z verejných zdrojov“ navrhujeme vypustiť slová „k vedecký“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu na strane 44 v podkapitole 8.2. v názve Fáze 1 Národnej stratégie pre otvorenú vedu navrhujeme slovo „ealizácie“ nahradiť slovom „realizácie“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu na strane 37 v prvej vete Národnej stratégie pre otvorenú vedu navrhujeme slovo „voda“ nahradiť slovom „veda“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu na strane 46 v prvom odseku v prvej vete navrhujeme za slovo „spojené“ vložiť bodku. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Slovenská ekonomická spoločnosť víta základný princíp otvorenej vedy, aby vedecké výstupy financované z verejných zdrojov boli bez ďalších bariér dostupné odbornej verejnosti. Upozorňujeme však, že veľmi záleží na spôsobe implementácie a navrhovaný postup môže predstavovať v podmienkach SR zásadné riziko z pohľadu zabezpečenia kvality vedeckých výstupov. Predstavenstvo Slovenskej ekonomickej spoločnosti (SEA) so znepokojením sleduje nárast počtu publikácií slovenských akademických ekonómov v časopisoch nejasnej vedeckej kvality, v ktorých je recenzný proces pochybný, ak nie úplne absentujúci. Jedná sa o časopisy, ktoré síce bývajú registrované v citačných databázach (WoS, Scopus), niektoré môžu mať aj vysoký impakt faktor, ale samotná vedecká kvalita publikácií je v priemere veľmi nízka (viď napr. https://paolocrosetto.wordpress.com/2021/04/12/is-mdpi-a-predatory-publisher/). Pre vysokú mieru kontroverzie sme vyzvali členov SEA, aby veľmi dobre zvážili, či výsledky svojej výskumnej práce budú publikovať v open access vydavateľstve MDPI (link na tlačovú správu: https://slovakecon.sk/files/TS_DORA.pdf). 1. Keďže dotačný systém MŠVVaŠ SR nereflektuje a nediferencuje v dostatočnej miere kvalitu vedeckých prác, odporúčame, aby MŠVVaŠ SR vytvorilo zoznam časopisov pre jednotlivé vedné odbory, pri ktorých bude odporúčať open access prístup (white-list). SEA dokáže zabezpečiť zoznam kvalitných časopisov za ekonómiu a manažment (podľa vzoru ABS Ranking, CNRS Journal Ranking alebo ABDC Journal Quality List). 2. Navrhujeme, aby MŠVVaŠ SR vypracovalo analýzu hodnoty za peniaze automatického platenia APC, keďže pod zámienkou otvorenej vedy môže dochádzať k ešte výraznejšiemu plytvaniu verejných zdrojov. 3. Bez zabezpečenia nového systému hodnotenia kvality vedeckých výstupov, naviazaného na systém financovania a akreditácie vysokých škôl, môže Národná stratégia pre otvorenú vedu predstavovať výrazné ohrozenie ďalšieho smerovania vysokých škôl v SR. Menej kvalitné výstupy, avšak vo väčšom počte publikované, budú odčerpávať prostriedky v neprospech kvalitných pracovísk. Nie je udržateľné, aby sme z verejných zdrojov dlhodobo financovali vedecké výstupy pochybnej kvality a dávali rovnakú váhu časopisom, len podľa scientometrických ukazovateľov. Predkladaná stratégia bude mať s veľkou pravdepodobnosťou presne tento negatívny efekt, preto považujeme za zásadné, aby sa systém hodnotenia kvality vedy zjednotil naprieč MŠVVaŠ SR, grantovými agentúrami a SAAVŠ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Vlastný materiál – akčný plán – kap. 2.6 Opatrenia akčného plánu pre otvorenú vedu – Miesto otvorenej vedy v hodnotení výskumu a vývoja: Navrhujem dať úlohe č. 14 skorší termín, napr. 31.12.2021. Zdôvodnenie: Pridanie polí pre zaevidovanie licencie publikovania a výšky poplatku je jednoduchá technická úprava. Takto získané údaje už za rok 2022 poslúžia ako štatistika o východiskovom stave pre ďalšie opatrenia akčného plánu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Vlastný materiál – akčný plán – kap. 2 Opatrenia akčného plánu pre otvorenú vedu: Navrhujem pridať novú kapitolu 2.8 Východisko pre využívanie otvorených IT nástrojov a existujúcich otvorených dát. Úloha č. 16: Každoročne zisťovať a analyzovať využívané IT nástroje vo vede – názov IT nástroja, typ IT nástroja (hardvér, systémový softvér, aplikačný softvér, prenosový protokol), typ licencie, cena licencie, účel použitia – a zverejňovať zistené informácie vo forme datasetu ako otvorené dáta rezortu školstva. Úloha č. 17: Oboznámiť pracovnú skupinu pre otvorenú vedu s aktuálnym stavom problematiky otvorených dát v kompetencii MIRRI – projekt Otvorené údaje 2.0 a Publikačné minimum (napr. https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2018/10/SP_Otvorene_udaje_schvalena-2.pdf, https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/ISVS/920296e7-bb02-460e-ac35-840a6f3f445a/cimaster?tab=basicForm, https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=pridajte-sa-ku-konzultaciam-k-publikacnemu-minimu-otvorenych-dat-statnej-spravy). Zdôvodnenie: Toto opatrenie vytvorí východisko pre realizáciu úloh príslušnej strategickej oblasti v nasledujúcich akčných plánoch. IT nástroje – analýza využívania IT nástrojov bude užitočným podkladom pre intervenciu v nasledujúcom akčnom pláne. Otvorené dáta – výstupom otvorenej vedy sú aj vedecké dáta s otvoreným prístupom a vstupom otvorenej vedy môžu byť existujúce otvorené dáta, ktoré sú upravené predpismi iných rezortov, najmä MIRRI. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Vlastný materiál – akčný plán – kap. 2.2 Opatrenia akčného plánu pre otvorenú vedu – Otvorený prístup k vedeckým publikáciám financovaným z verejných zdrojov: Navrhujem zladiť úlohu č. 4 s pôvodným zámerom úloh 32 až 34 Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR na roky 2017 – 2019 takto: „Úloha č. 4: spresniť a zjednotiť podmienky verejného sprístupňovania povinne zverejňovaných záverečných (bakalárskych, diplomových, dizertačných) a kvalifikačných (rigoróznych, habilitačných) prác, ako aj monografií a vysokoškolských učebníc financovaných z verejných zdrojov, a to formou otvoreného prístupu pod verejnou licenciou.“ Poznámka ku popisu aktivít v bode 1: Výnimka zo sprístupnenia diela verejnosti v prípade záverečných a kvalifikačných prác by sa mala vzťahovať iba na prílohu práce, teda hlavná časť práce musí byť povinne zverejnená a príloha môže mať odlišné licenčné podmienky. Autor záverečnej alebo kvalifikačnej práce umiestni do nezverejnenej prílohy tú časť diela, pri ktorej by zverejnením došlo k poškodeniu majetkových práv držiteľa týchto práv. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail