LP/2021/152 Informácia o transpozičnom deficite a harmonograme jeho odstránenia

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu čl. II bod 7 K opatreniu uvedenému v čl. II bod 7 vlastného materiálu uvádzame, že návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte ako „návrh zákona“ alebo „zákon“), ktorým sa zabezpečuje transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu (ďalej v texte ako „smernica 2019/1“), bol dňa 1. apríla 2021 prerokovaný a schválený na 25. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, a následne bol doručený na podpis prezidentke Slovenskej republiky. Dňa 21. apríla 2021 však prezidentka Slovenskej republiky vrátila návrh zákona na opätovné prerokovanie a schválenie do Národnej rady Slovenskej republiky. Z odôvodnenia prezidentky Slovenskej republiky vyplýva, že dôvodom na vrátenie návrhu zákona do Národnej rady Slovenskej republiky bolo schválenie návrhu zákona spolu s pozmeňujúcim návrhom, ktorým sa mení aj zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (kompetenčný zákon), a ktorý nesúvisí s predmetom úpravy schváleného zákona. V tomto prípade ide o tzv. „prílepok“, čo znamená, že by sa kompetenčný zákon zmenil bez riadneho legislatívneho procesu. Návrh zákona bol tak podľa prezidentky Slovenskej republiky prerokovaný a schválený v rozpore s § 94 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Z uvedených dôvodov bude preto návrh zákona predmetom opätovného prerokovania a schvaľovania v Národnej rade Slovenskej republiky. Protimonopolný úrad SR ako gestor tohto zákona už preto v tomto štádiu nemá vplyv na proces schvaľovania a nevie zabezpečiť jeho prijatie, ako sa uvádza v opatrení pre transpozíciu smernice v čl. II bode 7 vlastného materiálu. Okrem toho uvádzame, že koordináciou legislatívnych činností ústredných orgánov štátnej správy má na starosti podpredseda vlády Slovenskej republiky. Notifikáciu smernice 2019/1 Protimonopolný úrad SR vykoná bezodkladne po zverejnení zákona v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V časti Opatrenia pre transpozíciu smernice žiadame slová „nariadenia vlády Slovenskej republiky o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad;“ nahradiť slovami „zákona, ktorým sa mení zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov“. Pôvodným zámerom MDV SR bolo transponovať smernicu (EÚ) 2019/883 návrhom nariadenia vlády Slovenskej republiky o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad. Na základe zásadnej pripomienky, ktorú v rámci pripomienkového konania vzniesol Úrad vlády SR, bola smernica (EÚ) 2019/883 transponovaná návrhom zákona, ktorým sa mení zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov, ktorého legislatívny proces prebiehal paralelne s návrhom nariadenia vlády Slovenskej republiky. V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol uverejnený dňa 12. decembra 2020 ako Zákon č. 366 z 25. novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov. Zákon nadobúda účinnosť 28. júna 2021. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu V časti II. Smernice, ktorým uplynula resp. uplynie lehota na transpozíciu do 31. mája 2021, ktoré nie sú náležite prebraté vo vnútroštátnom právnom poriadku, alebo ku ktorým nebola vykonaná notifikácia je potrebné v bode 4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 14. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu a) v časti opatrenia pre transpozíciu smernice nahradiť slová „zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení neskorších predpisov“ slovami „zákona, ktorý nahradí zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“) a zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov“ b) v časti stav legislatívneho procesu uviesť informáciu, že legislatívny proces bol začatý prostredníctvom zverejnenia predbežnej informácie o pripravovanom návrhu zákona. Odôvodnenie: Vo vlastnom materiáli sa nesprávne uvádza opatrenie pre transpozíciu smernice: prijatie a notifikácia zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení neskorších predpisov a stav legislatívneho procesu. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s transpozíciou revidovanej smernice o audiovizuálnych mediálnych službách pripravuje novú komplexnú právnu úpravu, ktorá nahradí zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysielaní a retransmisii“) a zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Pripomienka SBA: Materiál neobsahuje transpozíciu tzv. 5. AML smernice, ktorej Článok 32a doteraz nebol transponovaný. Navrhujeme doplniť predložený materiál o túto smernicu a nesplnenú transpozičnú povinnosť. II. Smernice Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (ďalej iba „5. AML Smernica“) Gestor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky; Transpozičná lehota: Predmetom 5. AML Smernice je aj dodnes netransponovaný Článok 32a, bod.1: „Členské štáty zavedú centralizované automatizované mechanizmy, ako sú napríklad centrálne registre alebo centrálne elektronické systémy vyhľadávania údajov, ktoré umožňujú včasnú identifikáciu akýchkoľvek fyzických alebo právnických osôb, ktoré vlastnia alebo kontrolujú platobné účty a bankové účty identifikované číslom IBAN“. Lehota transpozície 5. AML Smernice bola do 10 januára 2020. Členské štáty mali zriadiť centralizované automatizované mechanizmy umožňujúce identifikáciu držiteľov bankových a platobných účtov a bezpečnostných schránok do 10. septembra 2020. Centrálne registre členských štátov by mali byť vzájomne prepojené prostredníctvom Európskej centrálnej platformy do 10. marca 2021. Opatrenia pre transpozíciu smernice: Novela AML zákona, ktorej cieľom bola transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, bola 17. septembra 2020 schválená v Národnej rade SR a nadobudla účinnosť 1. novembra 2020. Zákon obsahuje transpozíciu 5. AML smernice okrem transpozície Článku 32a o zavedení centralizovaného automatizovaného mechanizmu, ako je napríklad centrálny register alebo centrálny elektronický systém vyhľadávania údajov. Pôvodný návrh novely zákona obsahoval aj transpozíciu uvedeného Článku 32a, no v dôsledku zmeny vlády bol legislatívny proces pozastavený a následne pokračoval už bez transpozície Článku 32a. Zodpovedný za prijatie opatrení: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky; Stav legislatívneho procesu: V súčasnosti je návrh zákona o centrálnom registri účtov po predbežnom pripomienkovom konaní a vnútrorezortnom pripomienkovom konaní, čaká sa na medzirezortné pripomienkové konanie, ktorého začiatok bol avizovaný na 1. apríla. 2021. Ku dňu 27. apríla 2021 medzirezortné pripomienkové konanie nezačalo. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, k čl. III. bod 13. Žiadame doplniť text v nasledovnom znení: „Stav legislatívneho procesu: a) návrh zákona o údajoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je aktuálne v legislatívnom procese v štádiu vyhodnocovania pripomienok po medzirezortnom pripomienkovom konaní; na základe dohody s Ministerstvom spravodlivosti SR bude transpozícia dotknutej smernice v plnom rozsahu predmetom novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; b) návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o slobode informácií bude v súlade s návrhom Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021 predmetom legislatívneho procesu v treťom štvrťroku 2021." ODÔVODNENIE: Vzhľadom na nevyhnutnosť náležitého prebratia smernice a dosiahnutia úplného súladu vnútroštátneho právneho poriadku, v súlade s dohodou s MS SR, a tiež v súlade so skutočnosťou, že aktuálne sa právna úprava „Opakovaného použitia informácií“ nachádza v zákone o slobode informácií, MS SR pripravuje podľa Programového vyhlásenia vlády SR a návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021 komplexnú novelu predmetného zákona na október 2021, ktorej predmetom bude aj transpozícia dotknutej smernice. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K časti III, bodu 12 vlastného materiálu: V súvislosti s transpozíciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii), ktorej gestorom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) si dovoľujeme predkladateľa informovať o skutočnosti, že transpozičná lehota stanovená na 17. júl 2021 bola na základe žiadosti ministersky spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa 18. júna 2020 predĺžená o jeden rok v súlade s čl. 34 smernice, t. j. do 17. júla 2022. Rovnako tak termín splnenia úlohy B.15 vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2019 z 2. októbra 2019 bol prolongovaný na základe listu ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa 14. októbra 2020, pričom nový termín splnenia úlohy je určený na 30. september 2021. V tejto súvislosti si dovoľujeme požiadať predkladateľa buď o vypustenie bodu 12 v časti III. vlastného materiálu alebo o doplnenie informácie o predĺžení transpozičnej lehoty a prolongovaní úlohy B.15 vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2019 z 2. októbra 2019. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail