LP/2021/125 Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) k návrhu uznesenia vlády SR bod A.20. a k vlastnému materiálu: bod A.20. - úlohu v bode C.2. uznesenia vlády SR č. 636 zo 14. novembra 2012 žiadame zrušiť aj pre ministra obrany SR. Odôvodnenie: Od vymenovania splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport nebolo Ministerstvo obrany SR požiadané o poskytnutie súčinnosti na plnenie úloh vyplývajúcich zo štatútu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) k návrhu uznesenia vlády SR bod A.25. a k vlastnému materiálu: bod A.25. - úlohu v bode B.1. uznesenia vlády SR č. 238 z 21. mája 2014 žiadame zrušiť aj pre ministra obrany SR. Odôvodnenie: Ministerstvo obrany SR každoročne zabezpečuje systematické a pravidelné vzdelávanie z oblasti jazykovej kultúry pre štátnych zamestnancov a zamestnancov. Informácie o školeniach týkajúcich sa jazykovej kultúry sú poskytované duplicitne. Každoročne ako vyhodnotenie predmetnej úlohy z uznesenia vlády Slovenskej republiky a následne tie isté informácie jedenkrát za dva roky ako podklad k spracovaniu Správy o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) k návrhu uznesenia vlády SR bod A.19. a k vlastnému materiálu: bod A.19. - úlohu v bode B.1. uznesenia vlády SR č. 609 z 31. októbra 2012 žiadame zrušiť aj pre ministra obrany SR. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že Ministerstvo obrany SR od začiatku prijatia úlohy B.1. nepredložilo žiaden podnet alebo návrh na udelenie štátneho vyznamenania SR, je každoročné vyhodnocovanie úlohy z uznesenia vlády Slovenskej republiky bezpredmetné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Navrhujeme zrušiť úlohu, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 37 aj pre MŽP SR – Číslo uznesenia/zo dňa: 580 z 12. decembra 2018, Názov uznesenia: k návrhu problematiky transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny, Úloha: C.2, Znenie úlohy: podporiť inovatívne projekty v regióne Hornej Nitry s cieľom vytvorenia nových pracovných miest prostredníctvom možných subvenčných systémov. Odôvodnenie obyčajnej pripomienky MŽP SR: Totožné z odôvodnením vo vlastnom materiály. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Navrhujeme zrušiť úlohu, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 53 aj pre MŽP SR – Číslo uznesenia/zo dňa: 711 z 11. novembra 2020, Názov uznesenia: k Správe o priebehu a výsledkoch piateho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike, Úloha: B.2, Znenie úlohy: v rámci prípravy šiestej implementačnej správy informovať ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí o prijatých opatreniach. Odôvodnenie obyčajnej pripomienky MŽP SR: Totožné z odôvodnením vo vlastnom materiály. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Navrhujeme zrušiť úlohu, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 52 aj pre MŽP SR – Číslo uznesenia/zo dňa: 711 z 11. novembra 2020, Názov uznesenia: k Správe o priebehu a výsledkoch piateho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike, Úloha: B.1, Znenie úlohy: oboznámiť sa s výsledkami piateho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike a s odporúčaniami Výboru ministrov Rady Európy, ako aj posúdiť možnosti ich realizácie. Odôvodnenie obyčajnej pripomienky MŽP SR: Totožné z odôvodnením vo vlastnom materiály. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Navrhujeme zrušiť úlohu, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 8 aj pre MŽP SR – Číslo uznesenia/zo dňa: 490 z 6. júna 2007, Názov uznesenia: k správe o stave výskumu a vývoja v SR za rok 2006 s vyhodnotením úspešnosti a efektívnosti grantových schém na podporu výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov, Úloha: B.2, Znenie úlohy: s podpredsedom vlády a ministrom školstva spolupracovať pri vypracovávaní správy. Odôvodnenie obyčajnej pripomienky MŽP SR: MŠVVaŠ SR dlhodobo nepožiadalo MŽP SR o súčinnosť pri plnení predmetnej úlohy, ani o zaslanie vstupov do uvedenej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Navrhujeme zrušiť úlohu, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 4 aj pre MŽP SR – Číslo uznesenia/zo dňa: 1370 z 18. decembra 2002 v znení 328 zo 6. júla 2012, Názov uznesenia: k návrhu opatrení na zdokonalenie systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami, Úloha: B.1, Znenie úlohy: vypracovať kontrakty medzi ústredným orgánom štátnej správy SR a rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami v jeho pôsobnosti na rok 2004 a na ďalšie roky v súlade s návrhom opatrení a podľa štruktúry v ňom uvedenej. Odôvodnenie obyčajnej pripomienky MŽP SR: Totožné z odôvodnením vo vlastnom materiály. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Navrhujeme zrušiť úlohu, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 20 aj pre MŽP SR – Číslo uznesenia/zo dňa: 636 zo 14. novembra 2012, Názov uznesenia: k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport. Úloha: C.2, Znenie úlohy: v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť potrebnú súčinnosť splnomocnencovi vlády SR pre mládež a šport. Odôvodnenie obyčajnej pripomienky MŽP SR: Za celé obdobie vymenovania splnomocnenca do funkcie nebolo MŽP SR z jeho strany, alebo zo strany jeho úradu oslovené k spolupráci. Súčasne podpora mládeže a športu nie je v priamej kompetencii MŽP SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A. 55. uznesenia vlády - úlohu v bode D.4 uznesenia vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz podľa bodu C.1 tohto uznesenia v čo najkratšom čase. Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva. V nadväznosti na prijatie núdzového stavu, a to prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav v čo najkratšom čase. S ohľadom na ukončenie obdobia trvania núdzového stavu, na ktorý sa v danej úlohe odkazuje (núdzový stav predĺžený uznesením č. 718 z 11.11.2020), je úloha časovo prekonaná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A. 54. uznesenia vlády - úlohu v bode D.3 uznesenia vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav v čo najkratšom čase. Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva. V nadväznosti na prijatie núdzového stavu, a to prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav v čo najkratšom čase. S ohľadom na obdobie trvania núdzového stavu, na ktorý sa v danej úlohe odkazuje (núdzový stav predĺžený uznesením č. 718 z 11.11.2020), je úloha časovo prekonaná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A. 51. uznesenia vlády - úlohu v bode B.3 uznesenia vlády SR č. 704 zo 4. novembra 2020 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz podľa bodov A.1 a A.2 tohto uznesenia v čo najkratšom čase. Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva. V nadväznosti na prijatie núdzového stavu, a to prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz pohybu a pobytu zákazom vychádzania v obdobie 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. S ohľadom na uplynutie stanoveného obdobia je úloha prekonaná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A. 46. uznesenia vlády - úlohu v bode C.2 uznesenia vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť mimoriadnu situáciu uvedenú v bode B.1.v čo najkratšom čase. Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva. Zodpovednosť prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť mimoriadnu situáciu, vyplýva priamo zo zákonov na úseku krízového riadenia (napr. zákon č. 42/1994 Z. z., zákon č. 387/2002 Z. z., zákon č. 179/2011 Z. z. atď.). MZ SR postupuje pri plnení predmetnej úlohy v súlade s uvedenými zákonmi. Vzhľadom na to, že uznesením vlády SR č. 111/2020 bola úloha v bode C.2 duplicitne prijatá, navrhujeme jej zrušenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A. 50. uznesenia vlády - úlohu v bode B.3 uznesenia vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz podľa bodu A.1 tohto uznesenia v čo najkratšom čase, Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva. V nadväznosti na prijatie núdzového stavu, a to prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz pohybu a pobytu zákazom vychádzania v obdobie od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa. S ohľadom na uplynutie stanoveného obdobia je úloha prekonaná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A. 19. uznesenia vlády - úlohu v bode B.3 uznesenia vlády SR č. 574 z 31. augusta 2011 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - vytvoriť podmienky na plnenie úloh vyplývajúcich z rozpracovania migračnej politiky v rámci príslušných rezortov, berúc do úvahy bod B.2 uznesenia vlády SR č. 67 z 2. februára 2011 ku koncepčným zámerom migračnej politiky SR na obdobie rokov 2011 – 2015 (aktualizácia Koncepcie migračnej politiky SR). Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva, nakoľko sa stotožňujeme s odôvodnením zrušenia úlohy pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A. 45. uznesenia vlády - úlohu v bode C.1 uznesenia vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávať opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti podľa bodu B.1. a minimalizovanie škôd. Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva. Úloha prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva vyplýva priamo z § 6 a §7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona MZ SR úlohu priebežne zabezpečuje. Vzhľadom na to, že uznesením vlády SR č. 111/2020 bola úloha v bode C.1 duplicitne prijatá, navrhujeme jej zrušenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A.35. uznesenia vlády - úlohu v bode B.1 uznesenia vlády SR č. 150 z 11. apríla 2018 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva – zabezpečiť jednotné používanie termínov z oblasti bezpečnosti a krízového riadenia štátu v každom materiáli predkladanom na rokovanie vlády v súlade s Terminologickým slovníkom krízového riadenia Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva, nakoľko sa stotožňujeme s odôvodnením zrušenia úlohy pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A. 20. uznesenia vlády - úlohu v bode C.2 uznesenia vlády SR č. 636 zo 14. novembra 2012 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť potrebnú súčinnosť splnomocnencovi vlády SR pre mládež a šport. Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva. Za celé obdobie od vymenovania splnomocnenca do funkcie nebolo Ministerstvo zdravotníctva SR vyzvané na súčinnosť a nakoľko sa stotožňujeme s odôvodnením zrušenia úlohy pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A.18. uznesenia vlády - úlohu v bode B.5 uznesenia vlády SR č. 574 z 31. augusta 2011 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - predkladať ministrovi vnútra odpočet plnenia úloh vyplývajúcich z migračnej politiky za príslušný kalendárny rok ako podklad na vypracovanie súhrnnej správy o ich plnení. Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva, nakoľko sa stotožňujeme s odôvodnením zrušenia úlohy pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A. 10. uznesenia vlády - úlohu v bode B.6 uznesenia vlády SR č. 576 zo 4. júla 2007 v znení bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 710 z 11. decembra 2013 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - pri príprave návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky uplatňovať požiadavky na finančné prostriedky v súlade s akčnými plánmi energetickej efektívnosti, Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva. Jednotlivé akčné plány energetickej efektívnosti platné do roku 2020 boli zrušené nariadením EP a Rady č. 2018/1999 a nahradené Integrovaným národným energetickým a klimatickým plánom a zároveň boli zrušené novelou zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti schválenou NR SR zo dňa 1. 12. 2020. Ministerstvo zdravotníctva SR má v rámci kapitoly rozpočtované kapitálové výdavky na ďalšie obdobia v oblasti zlepšenia a zabezpečenia energetickej efektívnosti na základe pridelených disponibilných zdrojov. Na základe uvedeného navrhujeme zrušiť odpočet uznesenia vlády č. 576 zo 4. 7. 2007, úloha B.6. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A. 4. uznesenia vlády - úlohu v bode B.1 uznesenia vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 v znení bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 328 zo 6. júla 2012 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - vypracovať kontrakty medzi ústredným orgánom štátnej správy SR a rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami v jeho pôsobnosti na rok 2004 a na ďalšie roky v súlade s návrhom opatrení a podľa štruktúry v ňom uvedenej. Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva. Vykazovanie plnenia úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 1370/2020 považujeme za nadbytočné a výlučne za formálne, a to najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že za posledné roky sa výrazne zvýšila kvalita týchto kontraktov, nepochybne aj vďaka prijatým opatreniam, ktoré naplnili svoj účel. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K bodu A.17. návrhu uznesenia vlády SR navrhujeme zrušiť úlohu v bode B.3. uznesenia vlády SR č. 574 z 31. augusta 2011 aj pre ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Odôvodnenie: MZVEZ SR sa stotožňuje s odôvodnením zrušenia úlohy pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva a navrhuje úlohu zrušiť aj pre ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A. 57. uznesenia vlády - úlohu v bode B.4 uznesenia vlády SR č. 736 z 25. novembra 2020 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - predkladať ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny vyhodnotenie plnenia opatrní v rámci kľúčových oblastí Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe (aktualizácia) vyplývajúcich zo strategických, koncepčných a legislatívnych úloh vo vecnej pôsobnosti jednotlivých rezortov a prípadne návrhy na jej ďalšiu aktualizáciu. Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva, nakoľko sa stotožňujeme s odôvodnením zrušenia úlohy pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A. 41. uznesenia vlády - úlohu v bode B.1 uznesenia vlády SR č. 605 zo 6. novembra 2019 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Prvého akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) bolo pripravené byť súčinné vo veci plnenia úloh vyplývajúcich z Prvého akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky. Nakoľko predkladateľ uznesenia, z ktorého vyplýva predmetná úloha pripravil Plán obnovy a odolnosti, nebolo MZ SR ďalej oslovené na poskytnutie údajov relevantných pre akčný plán. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A. 42. uznesenia vlády - úlohu v bode B.2 uznesenia vlády SR č. 605 zo 6. novembra 2019 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - predložiť ministrovi hospodárstva informáciu o stave plnenia úloh vyplývajúcich z Prvého akčného plánu pre realizáciu úloh reagujúcich na aktuálnu dynamiku vývoja v hospodárstve. Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva. Vzhľadom k celosvetovej pandémii COVID-19 bolo potrebné zohľadniť dopady vzniknutej situácie. Ministerstvo zdravotníctva SR nepredkladalo ministrovi hospodárstva informáciu o stave plnenia úloh vyplývajúcich z Prvého akčného plánu, nakoľko MH SR pripravilo novú stratégiu reagujúcu na aktuálnu situáciu, tzv. Plán obnovy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A. 56. uznesenia vlády - úlohu v bode B.3 uznesenia vlády SR č. 736 z 25. novembra 2020 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - zabezpečiť plnenie opatrení v rámci kľúčových oblastí Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe (aktualizácia) vyplývajúcich zo strategických, koncepčných a legislatívnych úloh vo vecnej pôsobnosti jednotlivých rezortov. Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva, nakoľko sa stotožňujeme s odôvodnením zrušenia úlohy pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Nesúhlasíme so zrušením úlohy, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 38 41 - Číslo uznesenia/zo dňa: 605 z 11. decembra 2019, Názov uznesenia: k Návrhu 1. akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, Úloha: B.1, Znenie úlohy: zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Prvého akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Odôvodnenie zásadnej pripomienky MŽP SR: Predmetné úlohy, ktoré boli rezortom alokované prostredníctvom akčného plánu, mali prispieť k implementácii hospodárskej politiky štátu v súlade so Stratégiou hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 a to v krátkodobom časovom horizonte - od posledného štvrťroka 2019 do 2021. Viaceré úlohy boli určené priamo Ministerstvu hospodárstva SR a niektoré, napríklad v oblasti obehového hospodárstva, nielenže neboli splnené, ale MH SR na nich pravdepodobne ani nezačalo pracovať či nadväzovať potrebnú spoluprácu. Nesúhlasíme s tým, že realizácia opatrení v 1. Akčnom pláne viedla v predmetnom časovom období k naštartovaniu procesov vedúcich k štrukturálnym zmenám a nesúhlasíme ani s tvrdením, že Plán obnovy a odolnosti by mal byť náhradou implementácie hospodárskej politiky štátu, nakoľko bol vytvorený primárne za účelom kompenzácie negatívnych dopadov pandémie COVID-19. Trváme na tom, že Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, schválená vládou SR v roku 2018, má byť aj naďalej rozpracovaná na úroveň záväzného implementačného plánu s jasnými opatreniami a merateľnými cieľmi do roku 2030 zameranými na udržateľný rozvoj hospodárstva SR. Plán obnovy a odolnosti nenahrádza hospodársku politiku štátu, ktorá sa má implementovať prostredníctvom akčného plánu za intenzívnej spolupráce relevantných rezortov. Upozorňujeme, že predmetný akčný plán, ku ktorému MH SR žiada zrušiť uznesenie, obsahoval úlohy určené nielen MH SR, ale aj ostatným rezortom vlády, ktoré na týchto úlohách v danom období pracovali. Nevidíme opodstatnenosť v zrušení predmetnej úlohy pre ministra hospodárstva SR, resp. len pre ministra hospodárstva ako hlavného garanta implementácie hospodárskej politiky štátu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Navrhujeme zrušiť úlohu, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 29 aj pre MŽP SR – Číslo uznesenia/zo dňa: 622 z 3. decembra 2014 v znení 9 z 13. januára 2016, úloha B.2, Názov uznesenia: k Stratégii budovania Značky kvality SK. Úloha: C.2, Znenie úlohy: rešpektovať v rámci nimi riadených rezortov Značku kvality SK ako jediný štátom podporovaný komunikačný a propagačný nástroj na podporu predaja slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Odôvodnenie obyčajnej pripomienky MŽP SR: Z pozície MŽP SR je každoročné vykazovanie plnenia tejto úlohy len formálneho charakteru a jej zrušením sa prispeje k zníženiu byrokratického zaťaženia pracovníkov MŽP. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky bude aj naďalej ako predchádzajúce roky rešpektovať Značku kvality SK ako jediný štátom podporovaný komunikačný a propagačný nástroj na podporu predaja slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych. Súčasťou politiky MŽP je zmiernenie negatívneho vplyvu spotreby a výroby na životné prostredie, zdravie, klímu a prírodné zdroje. Preto ako relevantný nástroj do politík a iniciatív na podporu trvalo udržateľnej spotreby a výroby, obehového hospodárstva, trvalo udržateľného životného štýlu a udržateľného financovania spolu s inými nástrojmi a politikami začleňujeme a podporujeme prioritne environmentálne značky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujeme zrušiť úlohu, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 29 aj pre MŽP SR – Číslo uznesenia/zo dňa: 622 z 3. decembra 2014 v znení 9 z 13. januára 2016, úloha B.2, Názov uznesenia: k Stratégii budovania Značky kvality SK. Úloha: C.2, Znenie úlohy: rešpektovať v rámci nimi riadených rezortov Značku kvality SK ako jediný štátom podporovaný komunikačný a propagačný nástroj na podporu predaja slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Odôvodnenie obyčajnej pripomienky MŽP SR: Z pozície MŽP SR je každoročné vykazovanie plnenia tejto úlohy len formálneho charakteru a jej zrušením sa prispeje k zníženiu byrokratického zaťaženia pracovníkov MŽP. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky bude aj naďalej ako predchádzajúce roky rešpektovať Značku kvality SK ako jediný štátom podporovaný komunikačný a propagačný nástroj na podporu predaja slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych. Súčasťou politiky MŽP je zmiernenie negatívneho vplyvu spotreby a výroby na životné prostredie, zdravie, klímu a prírodné zdroje. Preto ako relevantný nástroj do politík a iniciatív na podporu trvalo udržateľnej spotreby a výroby, obehového hospodárstva, trvalo udržateľného životného štýlu a udržateľného financovania spolu s inými nástrojmi a politikami začleňujeme a podporujeme prioritne environmentálne značky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády (bod A. 39 a bod A. 40) a vlastnému materiálu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nesúhlasí so zrušením úlohy B.3 uznesenia vlády SR č. 543 zo 6. novembra 2019 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva „Spolupracovať s ministerkou kultúry na príprave periodickej Hodnotiacej správy o implementácii Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO v súlade s Koncepciou udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2020 – 2025“ a taktiež so zrušením úlohy B.4 uznesenia vlády SR č. 543 zo 11. decembra 2019 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva „Spolupracovať s ministerkou kultúry na príprave Národného akčného plánu udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2022 – 2025“. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky žiada z návrhu uznesenia vlády, ako aj z vlastného materiálu, vypustiť body A. 39 a A.40. Odôvodnenie: Plnenie predmetných úloh súvisí s prípravou Hodnotiacej správy o implementácii Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO za celú SR, ktorá bude pripravovaná v súlade s novými pravidlami, ktoré boli nastavené na pôde UNESCO a na ktoré reagovala SR práve prijatím predmetnej koncepcie. V tomto období prebieha na úrovni UNESCO intenzívne školenie národných „focal pointov“ k jednotnému nastaveniu procesov príprav hodnotiacich správ pre členské krajiny UNESCO v rámci geografickej skupiny, kde je zahrnutá aj SR, s ktorou predmetná úloha bezprostredne súvisí. Po ukončení školenia (na prelome mesiacov apríl/máj) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade s nastavením procesov na medzinárodnej úrovni osloví dotknuté rezorty, vrátane Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, k priamej spolupráci. Predmetná úloha reaguje na záväzky SR s ohľadom na medzirezortný záber ratifikovaného Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO v kontextoch Agendy 2030, preto je nevyhnutná aj spoluúčasť rezortu hospodárstva (napr. v súvislosti s podporou podnikateľských subjektov a pod.). Rovnako bude nevyhnutná participácia rezortu hospodárstva aj pri príprave Národného akčného plánu na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2022-2025 - úloha č. 41. Pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K úlohe B.3. a B.4. uznesenia vlády SR č. 736 z 25.novembra 2020 - Ministerstvo financií SR žiada zrušiť predmetné úlohy aj pre podpredsedu vlády a ministra financií z rovnakého dôvodu ako uvádza MH SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) k návrhu uznesenia vlády SR bod A.39 - Úloha B.3. uznesenia vlády SR č. 543 zo dňa 6.11. 2019 Znenie úlohy: spolupracovať s ministerkou kultúry na príprave periodickej Hodnotiacej správy o implementácii Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO v súlade s Koncepciou udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2020 – 2025 Odôvodnenie: Neodporúčame podporiť zrušenie uvedenej úlohy. Jedinečnosť a výnimočnosť nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry Slovenska, ktorá sa v určitej miere zachováva aj vo fondoch pamäťových a fondových inštitúcií a vyžaduje si náležitú spoluprácu inštitúcií v tejto oblasti s MK SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) k návrhu uznesenia vlády SR bod A.29 - Úloha v bode C.2. uznesenia vlády SR č. 622 z 3. decembra 2014 v znení bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 9 z 13. januára 2016 Znenie úlohy: rešpektovať v rámci nimi riadených rezortov Značku kvality SK ako jediný štátom podporovaný komunikačný a propagačný nástroj na podporu predaja slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov Odôvodnenie: Podpora predaja slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov je strategickým záujmom Slovenskej republiky. Cieľom daného uznesenia je len rešpektovať tento propagačný nástroj štátu, ktorý je v plnej kompetencií MPRV SR a zodpovedá za jeho propagáciu a financovanie. Uznesenie neukladá povinnosť MO SR, aby prostredníctvom ich finančných a iných zdrojov propagovali daný nástroj, ale aby rešpektovali dané označenie ako štátom podporovaný komunikačný a propagačný nástroj na podporu predaja slovenských výrobkov. V programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024 je uvedené, že Strategickým cieľom Vlády SR je efektívne a udržateľným spôsobom využiť prírodný potenciál Slovenska na zvýšenie úrovne vlastnej potravinovej sebestačnosti a na zvýšenie podielu domácich potravín. Zároveň je tam uvedené, že Vláda SR vyčlení zdroje na vzdelávanie spotrebiteľov o potravinách a výžive so zameraním na zdravý životný štýl, rozvoj regiónov a zlepšovanie nákupného patriotizmu spotrebiteľov. Cieľom národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značky kvality je upriamiť pozornosť slovenských spotrebiteľov na kvalitné domáce potraviny, vzdelávať spotrebiteľov o potravinách a budovať lokálpatriotizmus. Značka kvality predstavuje garanciu vyššej kvality poľnohospodárskeho a potravinárskeho výrobku a spotrebiteľa informuje o tom, že každý výrobok s logom značky splnil požiadavky stanovené zásadami na posudzovanie a udeľovanie značky, že výrobca dodržiava deklarovaný technologický postup a vyššie parametre kvality, čím tieto výrobky jednoznačne odlišuje od podobných výrobkov na trhu. Značka kvality je zárukou kvality a pôvodu, pretože takto označená potravina spĺňa požiadavky ustanovené príslušnými právnymi predpismi potravinového práva; obsahuje najmenej 75 % surovín zo slovenskej produkcie; je vyrobená na území Slovenskej republiky; musí vykazovať kvalitatívne charakteristiky, ktoré žiadateľ popíše v technickej dokumentácii. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR bod A.29. a k vlastnému materiálu: Bod A.29. - úloha C.2. uznesenia vlády SR č. 622 zo dňa 3. 12. 2014 – znenie úlohy: „rešpektovať v rámci nimi riadených rezortov Značku kvality SK ako jediný štátom podporovaný komunikačný a propagačný nástroj na podporu predaja slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov“, žiadame zrušiť aj pre ministra obrany SR. Odôvodnenie: Ministerstvo obrany SR sa stotožňuje s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra hospodárstva SR. V tejto súvislosti aj Ministerstvo obrany SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania svoj iniciatívny materiál, ktorým rovnako žiadalo zrušenie uvedenej úlohy pre ministra obrany. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) k návrhu uznesenia vlády SR bod A.7 - Úloha B.1. uznesenia vlády SR č. 1230 zo dňa 15.12.2004 Znenie úlohy: venovať zvýšenú pozornosť evidencii, ochrane a prezentácii zbierkových predmetov múzeí a galérií v Slovenskej republike v ich zriaďovateľskej pôsobnosti Odôvodnenie: Neodporúčame uvedenú úlohu zrušiť. Aj keď bola úloha reakciou na Analýzu stavu múzeí a galérií k 31. 12. 2003 a medzitým bol prijatý zákon č. 206/2009 o múzeách a galériách je stále aktuálna a pre zachovanie veľkej časti kultúrneho dedičstva Slovenska, uloženého vo fondoch múzeí a galérií, viac ako nevyhnutná. Otázkou zostáva prístup zriaďovateľa k tejto úlohe, ktorá často zostáva nedocenená, nesplnená, nerozpracovaná a v konečnom dôsledku nevyužitá. MPRV SR v súlade s touto úlohou a s ohľadom na originalitu a historickú hodnotu viac ako 150 000 zbierkových predmetoch z oblasti pôdohospodárstva v správe štyroch múzeí pripravuje v najbližšej dobe vypracovanie Stratégie rezortného múzejníctva 2022 – 25 s dôrazom na základné odborné činnosti múzea najmä evidenciu, ochranu a prezentáciu zbierkových predmetov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K úlohe B.1. uznesenia vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 v znení uznesenia vlády SR č. 328 zo 6.júla 2012, úloha B.1. – odôvodnenie sa týka vykazovania plnenia úlohy, neuvádza sa dôvod prečo by sa kontrakty nemali viac vypracovávať; naopak zdôrazňuje sa zvýšenie kvality kontraktov. Obsahom návrhu je zrušenie úlohy B.1., čo by znamenalo zrušenie povinnosti vypracovávania kontraktov pre MH SR. Ministerstvo financií SR nenavrhuje zrušenie úlohy, keďže predmetom kontraktu v prípade rezortných organizácií sú údaje týkajúce sa rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok a tieto vychádzajú zo schváleného návrhu rozpočtu kapitoly na príslušné roky. Odôvodnenie MH SR je založené na plnení fixnej úlohy B.1. uznesenia vlády SR č. 831/2002. V úlohe B.1. uznesenia vlády SR č. 1370/2002 v znení uznesenia vlády SR č. 328/2012 ide o vypracovanie kontraktov ako takých. Pokiaľ nejde o prípad, na ktorý sa vzťahuje výnimka uvedená v návrhu opatrení v zmysle uznesenia vlády SR č. 1370/2002. MF SR má za to, že odôvodnenie MH SR nie je relevantné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K úlohe C.2. uznesenia vlády SR č. 636 zo dňa 14.novembra 2012 – za celé obdobie od vymenovania splnomocnenca do funkcie nebolo MF SR z jeho strany oslovené ku spolupráci. Podľa ustanovenia § 17 písm. e) zákona č. 575/2001 z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov podpora mládeže a športu je v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V nadväznosti na uvedené, Ministerstvo financií SR navrhuje úlohu zrušiť aj pre podpredsedu vlády a ministra financií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K úlohe B.6. uznesenia vlády SR č. 576 zo 4. júla 2007 v znení uznesenia vlády SR č. 710 z 11.decembra 2013, úloha B.2. - Ministerstvo financií SR žiada zrušiť predmetnú úlohu aj pre podpredsedu vlády a ministra financií z dôvodu, že akčné plány energetickej efektívnosti platné do roku 2020 boli zrušené nariadením EP a Rady 2018/1999 o riadení energetickej únie a nahradené Integrovaným národným energetickým a klimatickým plánom. Rovnako tak boli zrušené novelou zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti schválenou NR SR dňa 1.12.2020. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K úlohe B.1. uznesenia vlády SR č. 238 zo dňa 21. mája 2014 – Ministerstvo financií SR žiada zrušiť úlohu aj pre podpredsedu vlády a ministra financií z rovnakého dôvodu ako uvádza MH SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujeme zrušiť úlohu, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 52 aj pre MŽP SR – Číslo uznesenia/zo dňa: 711 z 11. novembra 2020, Názov uznesenia: k Správe o priebehu a výsledkoch piateho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike, Úloha: B.1, Znenie úlohy: oboznámiť sa s výsledkami piateho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike a s odporúčaniami Výboru ministrov Rady Európy, ako aj posúdiť možnosti ich realizácie. Odôvodnenie obyčajnej pripomienky MŽP SR: Totožné z odôvodnením vo vlastnom materiály. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujeme zrušiť úlohu, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 8 aj pre MŽP SR – Číslo uznesenia/zo dňa: 490 z 6. júna 2007, Názov uznesenia: k správe o stave výskumu a vývoja v SR za rok 2006 s vyhodnotením úspešnosti a efektívnosti grantových schém na podporu výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov, Úloha: B.2, Znenie úlohy: s podpredsedom vlády a ministrom školstva spolupracovať pri vypracovávaní správy. Odôvodnenie obyčajnej pripomienky MŽP SR: MŠVVaŠ SR dlhodobo nepožiadalo MŽP SR o súčinnosť pri plnení predmetnej úlohy, ani o zaslanie vstupov do uvedenej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujeme zrušiť úlohu, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 37 aj pre MŽP SR – Číslo uznesenia/zo dňa: 580 z 12. decembra 2018, Názov uznesenia: k návrhu problematiky transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny, Úloha: C.2, Znenie úlohy: podporiť inovatívne projekty v regióne Hornej Nitry s cieľom vytvorenia nových pracovných miest prostredníctvom možných subvenčných systémov. Odôvodnenie obyčajnej pripomienky MŽP SR: Totožné z odôvodnením vo vlastnom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujeme zrušiť úlohu, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 53 aj pre MŽP SR – Číslo uznesenia/zo dňa: 711 z 11. novembra 2020, Názov uznesenia: k Správe o priebehu a výsledkoch piateho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike, Úloha: B.2, Znenie úlohy: v rámci prípravy šiestej implementačnej správy informovať ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí o prijatých opatreniach. Odôvodnenie obyčajnej pripomienky MŽP SR: Totožné z odôvodnením vo vlastnom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujeme zrušiť úlohu, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 20 aj pre MŽP SR – Číslo uznesenia/zo dňa: 636 zo 14. novembra 2012, Názov uznesenia: k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport. Úloha: C.2, Znenie úlohy: v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť potrebnú súčinnosť splnomocnencovi vlády SR pre mládež a šport. Odôvodnenie obyčajnej pripomienky MŽP SR: Za celé obdobie vymenovania splnomocnenca do funkcie nebolo MŽP SR z jeho strany, alebo zo strany jeho úradu oslovené k spolupráci. Súčasne podpora mládeže a športu nie je v priamej kompetencii MŽP SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujeme zrušiť úlohu, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 4 aj pre MŽP SR – Číslo uznesenia/zo dňa: 1370 z 18. decembra 2002 v znení 328 zo 6. júla 2012, Názov uznesenia: k návrhu opatrení na zdokonalenie systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami, Úloha: B.1, Znenie úlohy: vypracovať kontrakty medzi ústredným orgánom štátnej správy SR a rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami v jeho pôsobnosti na rok 2004 a na ďalšie roky v súlade s návrhom opatrení a podľa štruktúry v ňom uvedenej. Odôvodnenie obyčajnej pripomienky MŽP SR: Totožné z odôvodnením vo vlastnom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Nesúhlasíme so zrušením úlohy, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 43 - Číslo uznesenia/zo dňa: 605 z 11. decembra 2019, Názov uznesenia: k Návrhu 1. akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, Úloha: B.3, Znenie úlohy: predložiť na rokovanie vlády SR informatívnu správu o stave plnenia Prvého akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Odôvodnenie zásadnej pripomienky MŽP SR: MH SR nevypracovalo odpočet plnenia akčného plánu ani k októbru 2020, dokonca ani nepožiadalo zainteresované rezorty o odpočet ich úloh a nevykonanie tejto úlohy nijako neodôvodnilo. Žiadame predmetný odpočet vykonať k termínu 31.10.2021 v súlade s platným uznesením vlády, aby bolo jasné, ktoré opatrenia hospodárskej politiky do roku 2030 sa začali plniť/boli splnené, resp. pri ktorých existujú zásadné prekážky na ich splnenie. Pre doplnenie uvádzame, že MŽP SR plnenie opatrení odpočtovalo a MH SR informovalo v súlade s termínom. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) K bodu 26 materiálu Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky, ktorý bol predložený dňa 19. 3. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania s dátumom ukončenia 1. 4. 2021, Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) zasiela nasledujúce pripomienky: Žiadame úlohu spolupráce pre MH SR ponechať a preformulovať toto uznesenie nasledovne: B. ukladá predsedníčke Úradu jadrového dozoru SR podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí ministrovi vnútra ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu ministrovi životného prostredia ministrovi zdravotníctva ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny ministrovi dopravy a výstavby B.1 plniť úlohy z časti 6. tohto materiálu priebežne Vykonajú: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR podpredseda vlády a minister hospodárstva minister zahraničných vecí a európskych záležitostí minister vnútra minister školstva, vedy, výskumu a športu minister životného prostredia minister zdravotníctva minister hospodárstva minister práce, sociálnych vecí a rodiny minister dopravy a výstavby Odôvodnenie: Politika, zásady a stratégie ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti sú predmetom Dohovoru o jadrovej bezpečnosti a Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, ktorými je Slovenská republika viazaná. Pravidelne, v trojročných intervaloch, Slovenská republika predkladá Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu so sídlom vo Viedni, svoje národné správy v zmysle týchto dohovorov. Tieto národné správy sa spracúvajú v spolupráci so zainteresovanými rezortmi, ktoré sú uvedené aj vo vyššie uvedenom uznesení. Preto považujeme osobitné podávanie správ v zmysle pôvodnej formulácie bodu B1 tohto uznesenia za duplicitné, navrhujeme zrušenie tejto povinnosti a preformulovanie textu uznesenia. Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) ako akcionár a zástupca štátu v Slovenských elektrárňach, a. s. a stopercentný vlastník spoločnosti JAVYS, a. s. (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť) má prostredníctvom svojich akcionárskych práv povinnosť, aby tieto subjekty zodpovedali za dodržiavanie princípov jadrovej bezpečnosti a navyše je neopomenuteľným subjektom procesu prípravy spomínaných národných správ. Preto je nevyhnutné, aby aj MH SR bola uložená úloha plniť toto uznesenie. MH SR zodpovedá za plnenie nielen úlohy 6. 13 - Pri stanovení cieľov stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky v plnom rozsahu uplatniť požiadavky na vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti, ale zodpovedá za viacero úloh v predmetnom dokumente. Situácia je rovnaká aj pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je zodpovedné za plnenie úlohy 6.14. - Inšpekciu práce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonávať v koordinácií s princípmi jadrovej bezpečnosti. Nemôžeme teda súhlasiť s vypustením žiadneho z vyššie uvedených rezortov ako spoluzodpovedných za plnenie úloh, ktoré im vyplynuli z Politiky, zásad a stratégie ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K bodu A.34. návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky a k vlastnému materiálu bodu 34. Z návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky v časti A žiadame vypustiť bod A.34., ktorým sa navrhuje zrušiť pre ministra hospodárstva Slovenskej republiky úlohu D.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 83 zo 21. februára 2018 k Návrhu na uzavretie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej, ktorou vláda Slovenskej republiky ukladá ministrovi hospodárstva požiadať ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí zabezpečiť uverejnenie oznámenia o publikovaní dohody v Úradnom vestníku EÚ v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Súčasne žiadame z vlastného materiálu vypustiť bod 34. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Podľa § 20 ods. 12 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa medzinárodné zmluvy už vyhlásené v Úradnom vestníku Európskej únie vyhlasujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky oznámením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. V oznámení sa uvedú údaje dôležité na jej vykonávanie, najmä deň nadobudnutia platnosti medzinárodnej zmluvy pre Slovenskú republiku a zároveň sa uvedie odkaz, v ktorom vydaní Úradného vestníka Európskej únie možno nazrieť do úplného znenia takej medzinárodnej zmluvy. Na základe uvedeného zásadne nesúhlasíme so zrušením úlohy pre ministra hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou mu vláda Slovenskej republiky uložila požiadať ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zabezpečiť uverejnenie oznámenia o publikovaní dohody v Úradnom vestníku EÚ v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Cieľom predmetnej úlohy z uznesenia vlády Slovenskej republiky je zabezpečiť publikovanie tohto oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky na základe citovaného zákona, a teda nejde o duplicitnú úlohu tak, ako navrhované zrušenie úlohy odôvodňuje predkladateľ materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády (bod A. 55) a vlastnému materiálu Úlohu v bode D.4 uznesenia vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020 „Prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz podľa bodu C.1 tohto uznesenia v čo najkratšom čase,“ žiadame zrušiť aj pre ministerku kultúry. Stotožňujeme sa s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády (bod A. 54) a vlastnému materiálu Úlohu v bode D.3 uznesenia vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020 „Prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav v čo najkratšom čase,“ žiadame zrušiť aj pre ministerku kultúry. Stotožňujeme sa s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K bodom 41 až 44: Návrh na zrušenie 1.akčného plánu k Stratégii hospodárskej politiky výlučne pre ministra hospodárstva, ktorý je garantom úloh vedúcich k rozvoju hospodárstva SR považujem za neštandardný a to osobitne z pohľadu, že úlohu navrhuje zrušiť iba pre seba. Cieľom materiálu, ktorý vláda schválila uznesením 605 z 11.12.2019 je „zameranie sa na návrh úloh potrebných pre naštartovanie procesov vedúcich ku štruktúrnym zmenám v rámci hospodárstva SR“. Ďalej sa uvádza, že: „Zodpovednosť za koordináciu, monitorovanie plnenia jednotlivých úloh a nastavovanie ďalších plánov na nasledujúce obdobia v zmysle SHP SR 2030, má Ministerstvo hospodárstva SR. Pri tvorení SHP SR 2030 MH SR od začiatku zdôrazňovalo, že pôjde o dokument otvorený a schopný prostredníctvom 4 akčných plánov adresne reagovať aj na dynamiku globálneho vývoja.“ MH SR bez informovania vláde o tom, ktoré konkrétne úlohy boli realizované, ktoré konkrétne úlohy sa budú realizovať v iných strategických dokumentoch (napr. cez Plán obnovy a odolnosti) alebo sa nebudú realizovať vôbec navrhuje zrušiť strategický dokument bez monitoringu. V súvislosti s Plánom obnovy a odolnosti upozorňujem, že toho času nie je stále známa finálna podoba Plánu obnovy a odolnosti a teda ani to, akú časť 1. akčného plánu pre realizáciu opatrení zo Stratégie hospodárskej politiky Plán obnovy definitívne nahradí. Zároveň upozorňujem, že časť úloh 1. akčného plánu pre realizáciu opatrení zo Stratégie hospodárskej politiky, ktorá doteraz realizovaná nebola, nie je obsiahnutá ani v návrhu Plánu obnovy a odolnosti v podobe predloženej do MPK. Prebiehajúcu pandémiu považujem za relevantný dôvod na posun plnenia vybraných úloh akčného plánu, nie však dôvod na zrušenie úloh z uznesení vlády. Žiadam vypustiť z návrhu uznesenia ako aj z vlastného materiálu úlohy v bodoch 41 až 44 a žiadam, aby MH SR predložilo v zmysle bodu B.3 uznesenia vlády 605 z 11.12. 2019 materiál v zmysle znenia úlohy, v ktorom navrhne ďalší postup v oblasti Stratégie hospodárskej politiky do roku 2030 a to vo vzťahu k vypracovaniu Druhého akčného plánu... , teda s vysporiadaním sa s tým súvisiacich úloh z uznesení vlády tak aby SHP SR 2030 nebola iba teoretickým dokumentom bez reálnych efektov. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K úlohe B.1. a B.2. uznesenia vlády SR č. 109 z 24. februára 2021 – v rámci časti 3.1.1. Prístupnosť sú spoluzodpovedným gestorom orgány verejnej správy. Keďže subjektmi verejnej správy sú právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR, MF SR má za to, že uvedené sa týka aj MH SR a preto nie je možné predmetné úlohy zrušiť. Zároveň žiadam v úlohe B.2. zosúladiť termín s pôvodným uznesením vlády SR – t.. j. upraviť z: „do 31. decembra 2030“ na: „ do 31.marca 2022“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády (bod A. 49) a vlastnému materiálu Úlohu v bode B.3 uznesenia vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 „Prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz podľa bodu A.1 a A.2 tohto uznesenia v čo najkratšom čase,“ žiadame zrušiť aj pre ministerku kultúry. Stotožňujeme sa s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády (bod A. 46) a vlastnému materiálu Úlohu v bode C.2 uznesenia vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 „Prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť mimoriadnu situáciu uvedenú v bode B.1.v čo najkratšom čase,“ žiadame zrušiť aj pre ministerku kultúry. Stotožňujeme sa s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády (bod A. 48) a vlastnému materiálu Úlohu v bode B.3 uznesenia vlády SR č. 645 z 12. októbra 2020 „Prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz podľa bodu A.1 tohto uznesenia v čo najkratšom čase,“ žiadame zrušiť aj pre ministerku kultúry. Stotožňujeme sa s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády (bod A. 45) a vlastnému materiálu Úlohu v bode C.1 uznesenia vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 „Prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávať opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti podľa bodu B.1. a minimalizovanie škôd,“ žiadame zrušiť aj pre ministerku kultúry. Stotožňujeme sa s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády (bod A.18) a vlastnému materiálu Úlohu v bode B.5 uznesenia vlády SR č. 574 z 31. augusta 2011 „Predkladať ministrovi vnútra odpočet plnenia úloh vyplývajúcich z migračnej politiky za príslušný kalendárny rok ako podklad na vypracovanie súhrnnej správy o ich plnení,“ žiadame zrušiť aj pre ministerku kultúry. Stotožňujeme sa s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: K úlohe B.1. uznesenia vlády SR č. 548 zo dňa 5.novembra 2014 - Ministerstvo financií SR žiada zrušiť predmetnú úlohu aj pre podpredsedu vlády a ministra financií z dôvodu, že úloha B.3. uznesenia vlády SR č. 606/2019 ukladá ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy „zohľadniť priority a opatrenia Integrovaného národného energetického a klimatického plánu v strategických a koncepčných materiáloch a v návrhoch právnych predpisov, ktorých vypracovanie je v pôsobnosti ich rezortov“ . Úloha je obsahovo totožná s úlohou B.1. uznesenia vlády SR č. 548/2014. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k materiálu: V úlohe D.4. uznesenia vlády SR č. 528 zo dňa 20.júna 2007 - zosúladiť termín s pôvodným uznesením vlády SR – t .j. upraviť z: „ročne, do 15. februára“ na: „štvrťročne, prvýkrát do 31.decembra 2007“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) k návrhu uznesenia vlády SR: Blok „Vykonajú:“ vypustiť vzhľadom na to, že nie je uvedená žiadna zodpovedná osoba. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujeme zrušiť úlohu, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 37 aj pre MŽP SR – Číslo uznesenia/zo dňa: 580 z 12. decembra 2018, Názov uznesenia: k návrhu problematiky transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny, Úloha: C.2, Znenie úlohy: podporiť inovatívne projekty v regióne Hornej Nitry s cieľom vytvorenia nových pracovných miest prostredníctvom možných subvenčných systémov. Odôvodnenie obyčajnej pripomienky MŽP SR: Totožné z odôvodnením vo vlastnom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujeme zrušiť úlohu, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 8 aj pre MŽP SR – Číslo uznesenia/zo dňa: 490 z 6. júna 2007, Názov uznesenia: k správe o stave výskumu a vývoja v SR za rok 2006 s vyhodnotením úspešnosti a efektívnosti grantových schém na podporu výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov, Úloha: B.2, Znenie úlohy: s podpredsedom vlády a ministrom školstva spolupracovať pri vypracovávaní správy. Odôvodnenie obyčajnej pripomienky MŽP SR: MŠVVaŠ SR dlhodobo nepožiadalo MŽP SR o súčinnosť pri plnení predmetnej úlohy, ani o zaslanie Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujeme zrušiť úlohu, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 4 aj pre MŽP SR – Číslo uznesenia/zo dňa: 1370 z 18. decembra 2002 v znení 328 zo 6. júla 2012, Názov uznesenia: k návrhu opatrení na zdokonalenie systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami, Úloha: B.1, Znenie úlohy: vypracovať kontrakty medzi ústredným orgánom štátnej správy SR a rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami v jeho pôsobnosti na rok 2004 a na ďalšie roky v súlade s návrhom opatrení a podľa štruktúry v ňom uvedenej. Odôvodnenie obyčajnej pripomienky MŽP SR: Totožné z odôvodnením vo vlastnom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujeme zrušiť úlohu, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 53 aj pre MŽP SR – Číslo uznesenia/zo dňa: 711 z 11. novembra 2020, Názov uznesenia: k Správe o priebehu a výsledkoch piateho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike, Úloha: B.2, Znenie úlohy: v rámci prípravy šiestej implementačnej správy informovať ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí o prijatých opatreniach. Odôvodnenie obyčajnej pripomienky MŽP SR: Totožné z odôvodnením vo vlastnom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujeme zrušiť úlohu, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 52 aj pre MŽP SR – Číslo uznesenia/zo dňa: 711 z 11. novembra 2020, Názov uznesenia: k Správe o priebehu a výsledkoch piateho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike, Úloha: B.1, Znenie úlohy: oboznámiť sa s výsledkami piateho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike a s odporúčaniami Výboru ministrov Rady Európy, ako aj posúdiť možnosti ich realizácie. Odôvodnenie obyčajnej pripomienky MŽP SR: Totožné z odôvodnením vo vlastnom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujeme zrušiť úlohu, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 20 aj pre MŽP SR – Číslo uznesenia/zo dňa: 636 zo 14. novembra 2012, Názov uznesenia: k návrhu na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport. Úloha: C.2, Znenie úlohy: v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť potrebnú súčinnosť splnomocnencovi vlády SR pre mládež a šport. Odôvodnenie obyčajnej pripomienky MŽP SR: Za celé obdobie vymenovania splnomocnenca do funkcie nebolo MŽP SR z jeho strany, alebo zo strany jeho úradu oslovené k spolupráci. Súčasne podpora mládeže a športu nie je v priamej kompetencii MŽP SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujeme zrušiť úlohu, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 29 aj pre MŽP SR – Číslo uznesenia/zo dňa: 622 z 3. decembra 2014 v znení 9 z 13. januára 2016, úloha B.2, Názov uznesenia: k Stratégii budovania Značky kvality SK. Úloha: C.2, Znenie úlohy: rešpektovať v rámci nimi riadených rezortov Značku kvality SK ako jediný štátom podporovaný komunikačný a propagačný nástroj na podporu predaja slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Odôvodnenie obyčajnej pripomienky MŽP SR: Z pozície MŽP SR je každoročné vykazovanie plnenia tejto úlohy len formálneho charakteru a jej zrušením sa prispeje k zníženiu byrokratického zaťaženia pracovníkov MŽP. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky bude aj naďalej ako predchádzajúce roky rešpektovať Značku kvality SK ako jediný štátom podporovaný komunikačný a propagačný nástroj na podporu predaja slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych. Súčasťou politiky MŽP je zmiernenie negatívneho vplyvu spotreby a výroby na životné prostredie, zdravie, klímu a prírodné zdroje. Preto ako relevantný nástroj do politík a iniciatív na podporu trvalo udržateľnej spotreby a výroby, obehového hospodárstva, trvalo udržateľného životného štýlu a udržateľného financovania spolu s inými nástrojmi a politikami začleňujeme a podporujeme prioritne environmentálne značky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Nesúhlasíme so zrušením úlohy, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 44 - Číslo uznesenia/zo dňa: 605 z 11. decembra 2019, Názov uznesenia: k Návrhu 1. akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, Úloha: B.4, Znenie úlohy: predložiť na rokovanie vlády Druhý akčný plán pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Odôvodnenie zásadnej pripomienky MŽP SR: Ako sme uviedli vyššie, považujeme implementačné plány hospodárskej politiky do roku 2030 za dôležité národné dokumenty, ktoré majú zabezpečiť plnenie opatrení vyplývajúcich zo stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030, a to nielen zo strany rezortu hospodárstva, ale aj zo strany ostatných zainteresovaných rezortov a zabezpečiť ich vzájomnú spoluprácu v tejto oblasti. Plán obnovy a odolnosti (do 2026), na ktorý sa predkladatelia materiálu odvolávajú, nie je implementáciou hospodárskej politiky štátu (do 2030), navyše, nemá s ňou ani zosúladené časové rámce. Implementáciu hospodárskej politiky považujeme za kľúčovú oblasť udržateľného rozvoja štátu a za jeden z najdôležitejších dokumentov, ktoré je potrebné nielen schváliť, ale najmä realizovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Nesúhlasíme so zrušením úlohy, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 43 - Číslo uznesenia/zo dňa: 605 z 11. decembra 2019, Názov uznesenia: k Návrhu 1. akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, Úloha: B.3, Znenie úlohy: predložiť na rokovanie vlády SR informatívnu správu o stave plnenia Prvého akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Odôvodnenie zásadnej pripomienky MŽP SR: MH SR nevypracovalo odpočet plnenia akčného plánu ani k októbru 2020, dokonca ani nepožiadalo zainteresované rezorty o odpočet ich úloh a nevykonanie tejto úlohy nijako neodôvodnilo. Žiadame predmetný odpočet vykonať k termínu 31.10.2021 v súlade s platným uznesením vlády, aby bolo jasné, ktoré opatrenia hospodárskej politiky do roku 2030 sa začali plniť/boli splnené, resp. pri ktorých existujú zásadné prekážky na ich splnenie. Pre doplnenie uvádzame, že MŽP SR plnenie opatrení odpočtovalo a MH SR informovalo v súlade s termínom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) mmmmm Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Nesúhlasíme so zrušením úlohy, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 38 41 - Číslo uznesenia/zo dňa: 605 z 11. decembra 2019, Názov uznesenia: k Návrhu 1. akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, Úloha: B.1, Znenie úlohy: zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Prvého akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Odôvodnenie zásadnej pripomienky MŽP SR: Predmetné úlohy, ktoré boli rezortom alokované prostredníctvom akčného plánu, mali prispieť k implementácii hospodárskej politiky štátu v súlade so Stratégiou hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 a to v krátkodobom časovom horizonte - od posledného štvrťroka 2019 do 2021. Viaceré úlohy boli určené priamo Ministerstvu hospodárstva SR a niektoré, napríklad v oblasti obehového hospodárstva, nielenže neboli splnené, ale MH SR na nich pravdepodobne ani nezačalo pracovať či nadväzovať potrebnú spoluprácu. Nesúhlasíme s tým, že realizácia opatrení v 1. Akčnom pláne viedla v predmetnom časovom období k naštartovaniu procesov vedúcich k štrukturálnym zmenám a nesúhlasíme ani s tvrdením, že Plán obnovy a odolnosti by mal byť náhradou implementácie hospodárskej politiky štátu, nakoľko bol vytvorený primárne za účelom kompenzácie negatívnych dopadov pandémie COVID-19. Trváme na tom, že Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, schválená vládou SR v roku 2018, má byť aj naďalej rozpracovaná na úroveň záväzného implementačného plánu s jasnými opatreniami a merateľnými cieľmi do roku 2030 zameranými na udržateľný rozvoj hospodárstva SR. Plán obnovy a odolnosti nenahrádza hospodársku politiku štátu, ktorá sa má implementovať prostredníctvom akčného plánu za intenzívnej spolupráce relevantných rezortov. Upozorňujeme, že predmetný akčný plán, ku ktorému MH SR žiada zrušiť uznesenie, obsahoval úlohy určené nielen MH SR, ale aj ostatným rezortom vlády, ktoré na týchto úlohách v danom období pracovali. Nevidíme opodstatnenosť v zrušení predmetnej úlohy pre ministra hospodárstva SR, resp. len pre ministra hospodárstva ako hlavného garanta implementácie hospodárskej politiky štátu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Nesúhlasíme so zrušením úlohy, ktorá je v rámci vlastného materiálu vedená pod číslom 44 - Číslo uznesenia/zo dňa: 605 z 11. decembra 2019, Názov uznesenia: k Návrhu 1. akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, Úloha: B.4, Znenie úlohy: predložiť na rokovanie vlády Druhý akčný plán pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Odôvodnenie zásadnej pripomienky MŽP SR: Ako sme uviedli vyššie, považujeme implementačné plány hospodárskej politiky do roku 2030 za dôležité národné dokumenty, ktoré majú zabezpečiť plnenie opatrení vyplývajúcich zo stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030, a to nielen zo strany rezortu hospodárstva, ale aj zo strany ostatných zainteresovaných rezortov a zabezpečiť ich vzájomnú spoluprácu v tejto oblasti. Plán obnovy a odolnosti (do 2026), na ktorý sa predkladatelia materiálu odvolávajú, nie je implementáciou hospodárskej politiky štátu (do 2030), navyše, nemá s ňou ani zosúladené časové rámce. Implementáciu hospodárskej politiky považujeme za kľúčovú oblasť udržateľného rozvoja štátu a za jeden z najdôležitejších dokumentov, ktoré je potrebné nielen schváliť, ale najmä realizovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády (bod A. 50) a vlastnému materiálu Úlohu v bode B.3 uznesenia vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 „Prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz podľa bodu A.1 tohto uznesenia v čo najkratšom čase,“ žiadame zrušiť aj pre ministerku kultúry. Stotožňujeme sa s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády (bod A. 51) a vlastnému materiálu Úlohu v bode B.3 uznesenia vlády SR č. 704 zo 4. novembra 2020 „Prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz podľa bodov A.1 a A.2 tohto uznesenia v čo najkratšom čase,“ žiadame zrušiť aj pre ministerku kultúry. Stotožňujeme sa s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády (bod A.17) a vlastnému materiálu Úlohu v bode B.3 uznesenia vlády SR č. 574 z 31. augusta 2011 „Vytvoriť podmienky na plnenie úloh vyplývajúcich z rozpracovania migračnej politiky v rámci príslušných rezortov, berúc do úvahy bod B.2 uznesenia vlády SR č. 67 z 2. februára 2011 ku koncepčným zámerom migračnej politiky SR na obdobie rokov 2011 – 2015 (aktualizácia Koncepcie migračnej politiky SR),“ žiadame zrušiť aj pre ministerku kultúry. Stotožňujeme sa s odôvodnením zrušenia úlohy pre ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.51. - úlohu v bode B.3. uznesenia vlády SR č. 704 zo 4. novembra 2020 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz podľa bodov A.1. a A.2. tohto uznesenia v čo najkratšom čase - navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Pripomienku uplatňujeme ako obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.50. - úlohu v bode B.3. uznesenia vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz podľa bodu A.1 tohto uznesenia v čo najkratšom čase - navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Pripomienku uplatňujeme ako obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.48. - úlohu v bode B.3. uznesenia vlády SR č. 645 z 12. októbra 2020 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz podľa bodu A.1 tohto uznesenia v čo najkratšom čase - navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Pripomienku uplatňujeme ako obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.46. - úlohu v bode C.2. uznesenia vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť mimoriadnu situáciu uvedenú v bode B.1. v čo najkratšom čase - navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Pripomienku uplatňujeme ako obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.45. - úlohu v bode C.1. uznesenia vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávať opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti podľa bodu B.1. a minimalizovanie škôd - navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Pripomienku uplatňujeme ako obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.35. - úlohu v bode B.1. uznesenia vlády SR č. 150 z 11. apríla 2018 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva – zabezpečiť jednotné používanie termínov z oblasti bezpečnosti a krízového riadenia štátu v každom materiáli predkladanom na rokovanie vlády v súlade s Terminologickým slovníkom krízového riadenia Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky - navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Pripomienku uplatňujeme ako obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.37. - úlohu v bode C.2. uznesenia vlády SR č. 580 z 12. decembra 2018 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - podporiť inovatívne projekty v regióne Hornej Nitry s cieľom vytvorenia nových pracovných miest prostredníctvom možných subvenčných systémov - navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Pripomienku uplatňujeme ako obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.28. - úlohu v bode B.1. uznesenia vlády SR č. 548 z 5. novembra 2014 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - zohľadniť priority a opatrenia Energetickej politiky SR v strategických a koncepčných materiáloch a v návrhoch právnych predpisov, ktorých vypracovanie je v pôsobnosti ich rezortov - navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Pripomienku uplatňujeme ako obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.49. - úlohu v bode B.3. uznesenia vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz podľa bodu A.1. a A.2. tohto uznesenia v čo najkratšom čase - navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Pripomienku uplatňujeme ako obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.20. - úlohu v bode C.2. uznesenia vlády SR č. 636 zo 14. novembra 2012 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť potrebnú súčinnosť splnomocnencovi vlády SR pre mládež a šport- navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Pripomienku uplatňujeme ako obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.55. - úlohu v bode D.4. uznesenia vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz podľa bodu C.1. tohto uznesenia v čo najkratšom čase - navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Pripomienku uplatňujeme ako obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády: K bodu A.8. - úlohu v bode B.2. uznesenia vlády SR č. 490 zo 6. júna 2007 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - s podpredsedom vlády a ministrom školstva spolupracovať pri vypracovávaní správy - navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Pripomienku uplatňujeme ako obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K bodu A.28. návrhu uznesenia vlády SR: navrhujeme úlohu zrušiť aj pre predsedu Štatistického úradu SR z tých istých dôvodov ako navrhuje predkladateľ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) K bodu A.35. návrhu uznesenia vlády a k bodu A.35. vlastného materiálu: úlohu v bode B.1 uznesenia vlády SR č. 150 z 11. apríla 2018 "zabezpečiť jednotné používanie termínov z oblasti bezpečnosti a krízového riadenia štátu v každom materiáli predkladanom na rokovanie vlády v súlade s Terminologickým slovníkom krízového riadenia Medzirezortnej terminologickej komisie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky" odporúčame zrušiť aj pre predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR. Odôvodnenie: Úrad priemyselného vlastníctva SR v prípade predkladania materiálov na rokovanie vlády vychádza z platných právnych predpisov, ktoré sa týkajú danej problematiky. ÚPV SR doposiaľ nepredkladal na rokovanie vlády materiál, ktorý by sa týkal oblasti bezpečnosti a krízového riadenia štátu, nakoľko to nie je v jeho kompetencii. Vzhľadom na uvedené považujeme pravidelné vyhodnocovanie plnenia predmetnej úlohy za neefektívne, preto ju navrhujeme zrušiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) K bodu A.46. návrhu uznesenia vlády a k bodu A.46.vlastného materiálu: úlohu v bode C.2 uznesenia vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 "prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť mimoriadnu situáciu uvedenú v bode B.1.v čo najkratšom čase" odporúčame zrušiť aj pre predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR. Odôvodnenie: Úloha prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť mimoriadnu situáciu, vyplýva priamo zo zákonov na úseku krízového riadenia (napr. zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov; zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov). ÚPV SR postupuje pri plnení predmetnej úlohy v súlade s uvedenými zákonmi. Vzhľadom na uvedené považujeme úlohu za duplicitnú, a preto ju navrhujeme zrušiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.47. - úlohu v bode C.4. uznesenia vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva – prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav v čo najkratšom čase - navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Pripomienku uplatňujeme ako obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.54. - úlohu v bode D.3. uznesenia vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav v čo najkratšom čase - navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Pripomienku uplatňujeme ako obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K bodu A.25. návrhu uznesenia vlády SR: navrhujeme úlohu zrušiť aj pre predsedu Štatistického úradu SR. V rámci interného vzdelávania Štatistický úrad SR pravidelne realizuje kurz Používanie slovenského jazyka vo verejnej sfére. Kurz sa zameriava na zásady posudzovania ústneho a písomného prejavu, súčasné trendy pri výbere vhodných výrazov a adaptáciu cudzích termínov v slovenskom jazyku so zreteľom na jazykovú kultúru a komunikačnú efektívnosť. Realizácia kurzu bude prebiehať naďalej aj bez potreby uznesenia vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.20. žiadame zrušiť úlohu v bode C.2. uznesenia vlády SR č. 636 zo 14. novembra 2012 aj pre ministra vnútra. Odôvodnenie: Za celé obdobie od vymenovania splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport nebolo Ministerstvo vnútra SR zo strany splnomocnenca vlády SR požiadané o spoluprácu. Každoročné sledovanie úlohy považujeme za neefektívne a preto sa navrhuje zrušiť aj pre ministra vnútra. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K bodom A.17. a A.18. návrhu uznesenia vlády SR: navrhujeme úlohy zrušiť aj pre predsedu Štatistického úradu SR. Uvedená Migračná politika SR bola schválená na obdobie s výhľadom do roku 2020. Úlohy boli Štatistickým úradom SR priebežne plnené a splnené. Je potrebné tieto úlohy zrušiť, keďže celý program migračnej politiky bol ukončený. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K bodu A.35. návrhu uznesenia vlády SR: navrhujeme úlohu zrušiť aj pre predsedu Štatistického úradu SR. Štatistický úrad SR má svojho zástupcu priamo v medzirezortnej terminologickej komisii Bezpečnostnej rady SR, a teda môže priamo navrhovať priemet nového termínu do „slovníka“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K bodom A.45. a A.46. návrhu uznesenia vlády SR: navrhujeme úlohy zrušiť aj pre predsedu Štatistického úradu SR z tých istých dôvodov ako navrhuje predkladateľ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.20. žiadame zrušiť úlohu v bode C.2. uznesenia vlády SR č. 636 zo 14. novembra 2012 aj pre predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Odôvodnenie: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR nebol zo strany splnomocnenca vlády SR požiadaný o spoluprácu. Každoročné sledovanie úlohy považujeme za neefektívne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.35. – úlohu v bode B.1. uznesenia vlády 150 z 11. apríla 2018 navrhujeme zrušiť aj pre predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. S odôvodnením zrušenia úlohy ministrom hospodárstva sa stotožňujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K bodom A.45. a A.46. návrhu uznesenia vlády SR: navrhujeme úlohy zrušiť aj pre predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, s odôvodnením predkladateľa sa stotožňujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.29. žiadame zrušiť úlohu C.2. uznesenia vlády SR č. 622 z 3. decembra 2014 aj pre ministra vnútra. Odôvodnenie: Z dôvodu, že v súlade s platnou legislatívou (zákon o obstarávaní) a pri rešpektovaní pravidiel hospodárskej súťaže Ministerstvo vnútra SR nemá nástroje, prostredníctvom, ktorých by mohlo plnenie uvedenej úlohy zabezpečiť a teda pri výbere dodávateľov potravín je jediným kritériom najnižšia cena. Kritérium nezohľadňuje výber podľa pôvodu potravinárskeho výrobku, tak aby neboli porušené základné princípy procesu verejného obstarávania. Napriek tomu, že Ministerstvo vnútra SR súhlasí so strategickým záujmom Slovenskej republiky podporovať predaj slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, úlohu považuje za formálnu, resp. neplniacu svoj účel. Z uvedeného dôvodu navrhujeme úlohu zrušiť aj pre ministra vnútra. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.6. žiadame vypustiť úlohu v bode B.1.uznesenia vlády SR č. 1168 z 10. decembra 2003. Odôvodnenie: Úloha bola zrušená uznesením vlády SR č. 1099 zo 16. novembra 2004. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) K bodu A.45. návrhu uznesenia vlády a k bodu A.45.vlastného materiálu: úlohu v bode C.1 uznesenia vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 "prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávať opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti podľa bodu B.1. a minimalizovanie škôd" odporúčame zrušiť aj pre predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR. Odôvodnenie: Úloha prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva, resp. vykonávať opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti, vyplýva priamo zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona ÚPV SR úlohu priebežne plní. Vzhľadom na uvedené považujeme predmetnú úlohu za duplicitnú, a preto ju navrhujeme zrušiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.29. - úlohu v bode C.2. uznesenia vlády SR č. 622 z 3. decembra 2014 v znení bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 9 z 13. januára 2016 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - rešpektovať v rámci nimi riadených rezortov Značku kvality SK ako jediný štátom podporovaný komunikačný a propagačný nástroj na podporu predaja slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov - navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Pripomienku uplatňujeme ako obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.7. žiadame zrušiť úlohu v bode B.1. uznesenia vlády SR č. 1230 z 15. decembra 2004 aj pre ministra vnútra. Odôvodnenie: Z dôvodu, že Ministerstvo vnútra SR nemá vo svojej pôsobnosti múzeum ani galériu a úloha sa ho priamo netýka, navrhujeme zrušenie úlohy aj pre ministra vnútra. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.41. - úlohu v bode B.1. uznesenia vlády SR č. 605 zo 6. novembra 2019 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Prvého akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 - navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Pripomienku uplatňujeme ako obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.42. - úlohu v bode B.2. uznesenia vlády SR č. 605 zo 6. novembra 2019 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva - predložiť ministrovi hospodárstva informáciu o stave plnenia úloh vyplývajúcich z Prvého akčného plánu pre realizáciu úloh reagujúcich na aktuálnu dynamiku vývoja v hospodárstve - navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Pripomienku uplatňujeme ako obyčajnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) K vlastnému materiálu a návrhu uznesenia vlády SR Vo vlastnom materiáli a v návrhu uznesenia vlády SR odporúčame zrušiť úlohu C.2. uznesenia vlády SR č. 636 zo dňa 14.11.2012 „v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť potrebnú súčinnosť splnomocnencovi vlády SR pre mládež a šport“ aj pre riaditeľa Národného bezpečnostného úradu. Odôvodnenie: Totožné s predkladateľom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.55. a k vlastnému materiálu bod A.55. – úlohu v bode D.4. uznesenia vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020 odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: S odôvodnením zrušenia úlohy ministrom hospodárstva sa stotožňujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.35. a k vlastnému materiálu bod A.35. – úlohu v bode B.1. uznesenia vlády 150 z 11. apríla 2018 odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: S odôvodnením zrušenia úlohy ministrom hospodárstva sa stotožňujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.45. a k vlastnému materiálu bod A.45. – úlohu v bode C.1. uznesenia vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: S odôvodnením zrušenia úlohy ministrom hospodárstva sa stotožňujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.29. a k vlastnému materiálu bod A.29 – úlohu v bode C.2. uznesenia vlády SR č. 622 z 3. decembra 2014 v znení bodu B.2. uznesenia vlády č. 9 z 13. januára 2016 – odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: S odôvodnením zrušenia úlohy ministrom hospodárstva sa stotožňujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.47. a k vlastnému materiálu bod A.47. – úlohu v bode C.4. uznesenia vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: S odôvodnením zrušenia úlohy ministrom hospodárstva sa stotožňujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.46. a k vlastnému materiálu bod A.46. – úlohu v bode C.2. uznesenia vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: S odôvodnením zrušenia úlohy ministrom hospodárstva sa stotožňujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.25. a k vlastnému materiálu bod A.25. – úlohu v bode B.1. uznesenia vlády SR č. 238 z 21. mája 2014 - odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: V rámci kompetenčného vzdelávania sú pravidelne zabezpečované pre zamestnancov MPSVR SR vzdelávacie aktivity zamerané na správne používanie štátneho jazyka pri úradnej komunikácii a pri príprave dokumentov. Realizácia týchto vzdelávacích podujatí vyplýva z potrieb praxe a zo strany zamestnancov MPSVR SR je o ne veľký záujem bez ohľadu na povinnosť vyplývajúcu z uznesenia vlády SR. Okrem vzdelávacích aktivít majú zamestnanci MPSVR SR v rámci jazykovej kultúry k dispozícii potrebné informácie aj v rámci opatrenia vedúceho služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 1/2017 z 12. januára 2017 o formálnej úprave záznamov, ktorá sa riadi aj STN 016910 - pravidlá písania a úpravy písomností a smernice č. 12/2013 o sústave, tvorbe, vydávaní a evidencii vnútorných riadiacich aktov, v ktorej sú v článku 3 náležitosti vnútorného riadiaceho aktu, konkrétne požiadavky na kodifikovanú podobu štátneho jazyka (bod 15) a tiež na jazykovú a štylistickú správnosť a na všeobecnú zrozumiteľnosť textu. V uvedenej smernici je v rámci pravidiel tvorby riadiacich aktov definované aj používanie cudzích slov (bod 16) a skratiek (bod 18). Pravidelné a systematické vzdelávanie zamestnancov z oblasti jazykovej kultúry, štátneho jazyka je možné zabezpečiť a realizovať bez ohľadu na povinnosť uloženú uznesením vlády SR. Na základe uvedeného považujeme úlohu B.1 za nadbytočnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.51. a k vlastnému materiálu bod A.51. – úlohu v bode B.3. uznesenia vlády SR č. 704 z 4. novembra 2020 odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: S odôvodnením zrušenia úlohy ministrom hospodárstva sa stotožňujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.50. a k vlastnému materiálu bod A.50. – úlohu v bode B.3. uznesenia vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: S odôvodnením zrušenia úlohy ministrom hospodárstva sa stotožňujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.49. a k vlastnému materiálu bod A.49. – úlohu v bode B.3. uznesenia vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: S odôvodnením zrušenia úlohy ministrom hospodárstva sa stotožňujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.54. a k vlastnému materiálu bod A.54. – úlohu v bode D.3. uznesenia vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020 odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: S odôvodnením zrušenia úlohy ministrom hospodárstva sa stotožňujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.48. a k vlastnému materiálu bod A.48. – úlohu v bode B.3. uznesenia vlády SR č. 645 z 12. októbra 2020 odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: S odôvodnením zrušenia úlohy ministrom hospodárstva sa stotožňujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 2. k návrhu uznesenia, bod A.6. (B.1. UV č. 1168 z 10. 12.2003) Odporúčame úlohu vypustiť, úloha bola zrušená bodom A.32. UV 1099 zo 16.11.2004. Rovnako odporúčame postupovať pri vlastnom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 5. k návrhu uznesenia, bod A.25. (B.1. UV č. 238 z 21.5.2014) Odporúčame zrušiť aj pre ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odôvodnenie: Pravidelné a systematické vzdelávanie zamestnancov z oblasti jazykovej kultúry je možné zabezpečiť a realizovať bez ohľadu na povinnosť uloženú uznesením vlády SR. V zmysle Vyhlášky Úradu vlády SR č. 126/2017 z 19. mája 2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov sa v rámci jazykového kompetenčného vzdelávania zameriava ministerstvo aj na udržiavanie a zdokonaľovanie úrovne ovládania štátneho jazyka. Ministerstvo na svojej intranetovej stránke disponuje tzv. jazykovým okienkom, kde môžu zamestnanci nájsť množstvo užitočných informácií k správnemu uplatňovaniu spisovného slovenského jazyka. Terminologická komisia MŠVVŠ SR plní v prípade potreby funkciu poradcu v oblasti jazykovej kultúry. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 6. k návrhu uznesenia, bod A.37. (C.2 UV č. 580 z 12.12.2018) Odporúčame zrušiť aj pre ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odôvodnenie: Podpora inovatívnych projektov (financovaných zo zdrojov EŠIF) v regióne Hornej Nitry s cieľom vytvorenia nových pracovných miest je primárne v gescii RO pre OP Ľudské zdroje (Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR). MŠVVaŠ SR vyhlasuje v rámci PO 1 Vzdelávanie OP Ľudské zdroje výzvy na predkladanie projektov (rovnako ako Ministerstvo hospodárstva SR) súťažným spôsobom na báze dopytu bez regionálneho obmedzenia (s výnimkou podpory zameranej na viac rozvinutý región vs. menej rozvinuté regióny). O podpore projektu rozhoduje odborné hodnotenie a kvalita projektu vo vzťahu k cieľom konkrétnej výzvy. Takýto systém umožňuje zapojenie sa aj žiadateľov z regiónu Horná Nitra, pokiaľ splnia požadované podmienky, bez nutnosti viazania sa na uznesenie vlády SR. Zároveň uvádzame, že projekty z prioritnej osi Vzdelávanie OPĽZ v gescii MŠVVaŠ SR sa zameriavajú na oblasť vzdelávania, nie tvorby nových pracovných miest. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 4. k návrhu uznesenia, bod A.20. (C.2. UV č. 636 zo 14. novembra 2012) Odporúčame zrušiť aj pre ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odôvodnenie: Úlohu možno považovať za nadbytočnú. Podľa Čl. 5 ods. 1 Štatútu splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, ministerstvá a ostatné orgány štátnej správy poskytujú splnomocnencovi pomoc, potrebnú súčinnosť a informácie na plnenie jeho úloh. Zároveň podľa Čl. 5 ods. 2 písm. a) uvedeného štatútu pri plnení svojich úloh splnomocnenec spolupracuje s útvarmi a pracovníkmi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, poverenými plniť úlohy v oblasti štátnej starostlivosti o telesnú kultúru mládeže a šport. Osobitné vykazovanie ministerstvom poskytnutej súčinnosti nepovažujeme za potrebné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 1. k návrhu uznesenia, body A.4. (B.1. UV č. 1370 z 18.12.2002), A.10. (B.6. UV č. 576 zo 4.7.2007), A.17. a A.18. (B.3 a B.5. UV č. 574 z 31.8.2011), A.26. (B.2. UV č. 256 z 28.5.2014), A.28. (B.1. UV č. 548 z 5.11.2014), A.29. (C.2. UV č. 622 z 3.12.2014), A.35. (B.1. UV č. 150 z 11.4.2018), A.41. a A.42. (B.1. a B.2. UV č. 605 zo 6.11.2019), A.45. až A.51. (C.1. a C.2. UV č. 111 z 11.3.2020, C.4. UV č. 587 z 30.9.2020, B.3. UV č. 645 z 12.10.2020, B.3. UV č. 678 z 22.10. 2020, B.3. UV č. 693 z 28.10.2020, B.3. UV č. 704 zo 4.11.2020), A.54. a A.55. (D.3. a D.4. UV č. 718 z 11.11.2020), Odporúčame úlohy zrušiť aj pre ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z rovnakých dôvodov ako uviedol predkladateľ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 7. k návrhu uznesenia, bod B.2. (B.7. UV č. 32 z 24.1.2018) Odporúčame, aby v prípade schválenia navrhovanej zmeny termínu úlohy B.7. bol zmenený aj termín úlohy B.8. do 31. januára 2023. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zásadne nesúhlasíme so zrušením úloh B.3. a B.4. uznesenia vlády SR č. 736 z 25. novembra 2020 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Odôvodnenie: Národná rámcová stratégia na podporu sociálneho začlenenia a boja proti chudobe (NRS) je základným nadrezortným rámcovým dokumentom pre oblasť riešenia chudoby a sociálneho vylúčenia. Má významný deklaratórny charakter, ktorým sa na vládnej úrovni pod jednotným rámcom prezentujú strategické prístupy k riešeniu chudoby a sociálneho vylúčenia, a to vo vzťahu jednak k cieľom vyplývajúcim zo stratégie Európa 2020 a následne aj vyplývajúcich z Európskeho piliera sociálnym práv. Tieto prístupy sú prierezové a zasahujú do kompetencií viacerých rezortov. Problematike sociálneho začlenenia sa venuje aj Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030 v časti rozvoj ľudského kapitálu atď. Ďalšiu oblasť, ktorú rezort hospodárstva zastrešuje je energetika v oblasti riešenia energetickej chudoby. Zastávame jednoznačný názor, že rezort hospodárstva patrí medzi kľúčových aktérov napĺňania cieľov NRS. Zároveň treba dodať, že NRS je základnou tematickou podmienkou pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach Slovenskej republiky – existencia národného alebo regionálneho strategického politického rámca pre sociálne začlenenie a znižovanie chudoby. Pre úplnosť dodávame, že sa snažíme nezaťažovať rezorty osobitným odpočtovaním úloh z NRS vyplývajúcich pre jednotlivé rezorty z iných dokumentov, preto akceptujeme odpočet NRS aj odkazom na informácie o plnení úloh vyplývajúcich z týchto dokumentov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 3. k návrhu uznesenia, body A.7. (B.1. UV č. 1230 z 15.12.2004) Odporúčame úlohy zrušiť pre všetkých nositeľov z rovnakých dôvodov ako uviedol predkladateľ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) K bodu 41. až 44 vlastného materiálu, číslo uznesenia/zo dňa: 605 z 11. decembra 2019, Úlohy č. B.1. až B.4. Vyjadrujeme nesúhlas s vypustením úloh č. B.1. až B.4. z uznesenia vlády SR č. 605 k návrhu 1. akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (ďalej len „Stratégia“ alebo „SHP SR 2030“) a žiadame o dôkladné prehodnotenie ich vypustenia. Odôvodnenie: Vypustenie predmetných úloh spôsobí to, že sa nebude ďalej pokračovať v prijímaní jednotlivých akčných plánov SHP SR 2030 a v zásade sa teda aj samotná Stratégia stáva do budúcna bezpredmetnou. S takýmto postupom zásadne nesúhlasíme. MH SR navrhuje zrušenie týchto úloh najmä z dôvodu duplicity s Plánom obnovy a odolnosti, avšak podľa nášho názoru je tento argument neopodstatnený, a to predovšetkým z dvoch hlavných hľadísk: 1. Prvým hľadiskom je účel týchto materiálov, ktorý vnímame rozdielne. Ako sa aj v samotnej SHP SR 2030 uvádza, cieľom Stratégie je určiť strategické smerovanie hospodárskej politiky s výhľadom do roku 2030, ktoré poskytne predstavu o ďalšom vývoji a rozvoji hospodárstva SR s apolitickým charakterom. Stratégia je realizovaná prostredníctvo jednotlivých akčných plánov, ktoré by mali byť prijímané priebežne v štyroch cykloch, cca každé dva roky a teda budú zohľadňovať stav hospodárstva SR v danom období prípravy akčného plánu. Plán obnovy a odolnosti SR bol spoločnou reakciou krajín EÚ, ktorého primárnym cieľom je prispieť k náprave hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených pandémiou koronavírusu a zároveň „položiť“ základy modernej a udržateľnejšej Európy. Plán obnovy a odolnosti stanovuje ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa budú realizovať do roku 2026 a ktoré budú podporené z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Je teda zrejmé, že časové obdobie realizácie Plánu obnovy a odolnosti je kratšie ako v prípade SHP SR 2030. 2. Druhým hľadiskom je obsahový prekryv týchto dvoch materiálov. Nesúhlasíme s vyjadrením MH SR, že ide o duplicitné dokumenty. Určitý prienik opatrení/reforiem uvedených v týchto materiáloch je možné pozorovať, určite však nemôže hovoriť o 100% duplicite. SHP SR sa v podstatne väčšom rozsahu venuje problematike rozvoju ľudského kapitálu, s dôrazom na potrebu podpory opatrení na trhu práce. Plán obnovy a odolnosti, na strane druhej, sa podpore pracovného trhu takmer vôbec nevenuje, alebo len minimálne. Obdobná situácia sa týka aj zavedenia princípov obehového hospodárstva (v Pláne obnovy a odolnosti úplne absentuje), oblasti pôdohospodárstva a iné. Nakoľko však aj tieto oblasti považujeme za kľúčové pre rozvoj Slovenska v najbližších rokoch nesúhlasíme s tým, aby sa v realizácii SHP SR 2030 v budúcnosti vôbec nepokračovalo. Podľa nás je potrebné vykonať komplexnú analýzu opatrení uvedených v SHP SR 2030 a zohľadniť v nich navrhovaný Plán obnovy a odolnosti a tomu ich prispôsobiť. Na základe vyššie uvedených dôvodov trváme na tom, aby predmetné úlohy týkajúce sa SHP SR neboli zrušené, a teda, aby nasledovné úlohy boli naďalej realizované: - zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Prvého akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, - predložiť ministrovi hospodárstva informáciu o stave plnenia úloh vyplývajúcich z Prvého akčného plánu pre realizáciu úloh reagujúcich na aktuálnu dynamiku vývoja v hospodárstve, - predložiť na rokovanie vlády SR informatívnu správu o stave plnenia Prvého akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, - predložiť na rokovanie vlády Druhý akčný plán pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) K vlastnému materiálu a návrhu uznesenia vlády SR Vo vlastnom materiáli a v návrhu uznesenia vlády SR odporúčame zrušiť úlohy C.1. uznesenia vlády SR č. 111 zo dňa 11.03.2020 „prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávať opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti podľa bodu B.1. a minimalizovanie škôd“ a úlohy C.2. uznesenia vlády SR č. 111 zo dňa 11.03.2020 „prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť mimoriadnu situáciu uvedenú v bode B.1. v čo najkratšom čase“ aj pre riaditeľa Národného bezpečnostného úradu. Odôvodnenie: Totožné s predkladateľom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Zásadne nesúhlasíme so zrušením úloh B.1. a B.2. uznesenia vlády SR č. 109 z 24. februára 2021 pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Odôvodnenie: Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 –2030 je strategickým nadrezortným dokumentom na implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú osoby s dlhodobými telesnými, mentálnymi, intelektuálnymi alebo zmyslovými postihnutiami, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môžu brániť ich plnému a účinnému zapojeniu do života spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými. Potrebu presadzovať, chrániť a zabezpečovať plné a rovné využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd, podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti, vytvárať podmienky pre samostatný život a účasť na živote spoločnosti a zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím osobitnú starostlivosť vo všetkých oblastiach života zakotvuje aj Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho Opčný protokol. Cieľom je vytvoriť optimálne podmienky pre implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a prostredníctvom definovaných úloh zabezpečiť dosahovanie pokroku v oblasti ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím. Národný program je tvorený ako otvorený dokument s aktualizáciou a vyhodnocovaním každý rok, preto je potrebné ponechať úlohy B.1 a B.2 pre všetky ministerstvá. Na jeho tvorbe sa podieľali zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, verejnej správy a podľa čl. 4 ods. 3 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím aj osoby so zdravotným postihnutím prostredníctvom svojich reprezentatívnych organizácií. Pracovná skupina navrhla do Národného programu množstvo opatrení a úloh (cca 100), ktoré boli prerokované s navrhovateľmi ako aj so zodpovednými gestormi. Navrhnuté však boli aj sporné úlohy, ku ktorým je ešte potrebná ďalšia diskusia medzi navrhovateľmi (mimovládnymi organizáciami) a jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy. Po dosiahnutí konsenzu medzi jednotlivými stranami bude možné závery vo forme opatrení zapracovať do národného programu pri jeho najbližšej aktualizácii. Európska únia jednoznačne uznala práva osôb so zdravotným postihnutím v dokumente Európska charta základných práv, článok 26 „Integrácia osôb so zdravotným postihnutím“, v ktorom „uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote“. Problematike osôb so zdravotným postihnutím sa venuje aj Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030. Zároveň uvádzam, že vykonávanie a uplatňovanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v súlade s rozhodnutím Rady 2010/48/ES je jednou zo základných podmienok pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v Programovom období 2021 – 2027. Uvedená základná podmienka bude zo strany Slovenskej republiky splnená zavedením vnútroštátneho rámca na zabezpečenie vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorým je nový Národný program. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.42. a k vlastnému materiálu bod A.42. – úlohu v bode B.2. uznesenia vlády SR č. 605 z 11. decembra 2019 odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: Dokument, ktorým bola predmetná úloha uložená ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny sa stáva neaktuálnym a nahrádza sa novým dokumentom, ktorým je „Plán obnovy a odolnosti SR“ vyvolaný európskou i vnútroštátnou potrebou prijať úlohy reflektujúce celosvetové zmeny spôsobené vznikom pandémie. Pokračovanie napĺňania tejto úlohy a jej vykazovania sa preto stáva bezpredmetným. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.41. a k vlastnému materiálu bod A.41. – úlohu v bode B.1. uznesenia vlády SR č. 605 z 11. decembra 2019 odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: Dokument, ktorým bola predmetná úloha uložená ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny sa stáva neaktuálnym a nahrádza sa novým dokumentom, ktorým je „Plán obnovy a odolnosti SR“. Pokračovanie napĺňania tejto úlohy a jej vykazovania sa preto stáva bezpredmetným. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.26. a k vlastnému materiálu bod A.26. - úlohu v bode B.2. uznesenia vlády SR č. 256 z 28. mája 2014 - odporúčame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: Dokument, ktorým bola predmetná úloha uložená ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny, sa stal prijatím nového dokumentu podľa uznesenia vlády č. 387 z 8. júla 2015 neplatným. Pokračovanie napĺňania tejto úlohy a jej vykazovania sa preto stáva bezpredmetným. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K časti B. Návrh na zmenu úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky, bod 1 Vo vzťahu k úlohe uvedenej v bode B. 4 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 32 z 24. januára 2018, ktorou sa ukladá podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti a vedúcemu Úradu vlády Slovenskej republiky v spolupráci s ministrom hospodárstva zapracovať výstupy úloh B.2 a B.3 do Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, do Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a ich aktualizované znenie predložiť na rokovanie vlády požadujeme doplniť návrh uznesenia o ďalšiu zmenu, v dôsledku ktorej dôjde k vypusteniu podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti ako gestora uvedenej úlohy. Uvedené žiadame doplniť z dôvodu, že úprava Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, ako aj Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky nie je v kompetencii Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Smernica na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky je v gescii Úradu vlády Slovenskej republiky a Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky sú v gescii podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo. Na základe uvedeného žiadame doplniť bod 1 časti B uznesenia vlády Slovenskej republiky, na základe ktorého pri gestorovi úlohy sa slová „podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti“ nahradia slovami „podpredseda vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Všeobecne Požadujeme v navrhovanom uznesení vlády Slovenskej republiky na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky prepracovať jednotlivé body návrhu uznesenia tak, aby v jednotlivých bodoch, v ktorých sa rušia uložené úlohy podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva Slovenskej republiky, boli tieto úlohy zrušené aj vo vzťahu ku všetkým ostatným zaviazaným subjektom v zmysle dotknutých uznesení vlády Slovenskej republiky. Podľa nášho názoru je potrebné všetky skutočnosti odôvodňujúce zrušenie uložených úloh posudzovať vo vzťahu k všetkým zaviazaným subjektom v zmysle jednotlivých dotknutých uznesení vlády Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené je preto potrebné zohľadniť navrhované zrušenie úloh vo vzťahu k všetkým zaviazaným subjektom a súčasne je následne potrebné dopracovať aj záverečnú časť návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky, t. j. kto vykoná tento návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail