LP/2021/119 Postup pri príprave investičných projektov

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) I. K vlastnému materiálu: ÚJD SR navrhuje doplniť materiál o explicitnú úpravu od akého štádia investičného projektu sa materiál vzťahuje. Ak sa má materiál vzťahovať len pre tie, ktoré sa idú iba plánovať, tak nech je doplnená veta, že pre tie investičné projekty, ktoré už sú v nejakom štádiu po plánovaní, t. j. majú už napr. schválený nenávratný finančný príspevok, plánujú VO, realizujú VO a pod. sa na ne materiál nevzťahuje. Odôvodnenie: podľa úvodného odseku bodu 1.1 vlastného materiálu „Cieľom Postupu je stanoviť jasné, systematické pravidlá do procesu riadenia verejných investícií od počiatočnej identifikácie a určenia investičných priorít, cez prípravu investičných projektov, posúdenie ich spoločensko-ekonomickej návratnosti, až po realizáciu a následné vyhodnotenie investičných projektov.“ Podľa bodu 1.2 vlastného materiálu „Tento dokument je záväzný pre všetky subjekty verejnej správy, ktoré pripravujú investičné projekty (investície alebo koncesie) s použitím verejných prostriedkov. Pokiaľ sa má vzťahovať od začiatku prípravy, bolo by vhodné nastaviť postup od ktorého momentu ktorej fázy sa má materiál vzťahovať už na „rozbehnuté projekty“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) II. k vlastnému materiálu: vzhľadom na odkaz pod čiarou „2) Podľa zákona 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ k vete v predposlednom odseku bodu 1.2 „Dokument sa nevzťahuje na investičné projekty pripravované orgánom vykonávajúcim finančné nástroje podľa osobitného predpisu , ktorých hodnota je zároveň pod ustanovenou hranicou.“ ÚJD SR odporúča, či by odkaz 2) neobsahoval odkaz aj na iné právne predpisy upravujúce čerpanie európskych fondov, napr. na zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: text odôvodnenia je súčasťou textu pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) V časti 5.1 „Príprava obstarávania“ vlastného materiálu žiadam textáciu „Investor zváži dobrovoľné predloženie podkladov na ex-ante kontrolu ÚVO s cieľom vopred odstrániť čo najviac potenciálnych nedostatkov a zabrániť tak negatívnym dopadom nedostatočne pripravenej súťaže na cenu a konkurenciu v rámci projektu.“ zosúladiť s § 168 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a to v nasledovnom znení: „Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo nadlimitnú koncesiu, úplne alebo sčasti financovanú z prostriedkov Európskej únie investor zváži dobrovoľné predloženie podkladov na ex-ante kontrolu ÚVO s cieľom vopred odstrániť čo najviac potenciálnych nedostatkov a zabrániť tak negatívnym dopadom nedostatočne pripravenej súťaže na cenu a konkurenciu v rámci projektu.“. Odôvodnenie: Podľa § 168 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní cit.: „Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo nadlimitnú koncesiu, úplne alebo sčasti financovanú z prostriedkov Európskej únie, kontrolovaný môže pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania požiadať úrad o ex ante posúdenie dokumentov, proti ktorým je možné podať námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b); ex ante posúdenie sa nevzťahuje na posudzovanie požiadaviek na technické špecifikácie, výkonnostné a funkčné požiadavky a charakteristiky a odborné požiadavky predmetu zákazky podľa § 42.“. Z ustanovenia § 168 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vyplýva, že ex ante posúdenie ako jedna z dohľadových činností úradu sa vzťahuje len na zákazky a koncesie spolufinancované z prostriedkov Európskej únie. Vzhľadom na uvedené je potrebné navrhovanú textáciu s predmetným ustanovením zákona o verejnom obstarávaní zosúladiť. V časti 5.3.1. „Hodnotenie investičného projektu nad ustanovenou hranicou pred vyhlásením obstarávania“ vlastného materiálu žiadam výzvu Ministerstva financií SR na aktualizáciu PHZ koncipovať ako odporúčaciu pre investora. Odôvodnenie: V intenciách súčasnej právnej úpravy pre oblasť verejného obstarávania reglementovanej v zákone o verejnom obstarávaní a príslušných aktoch sekundárneho práva EÚ je jediným a výlučným subjektom zodpovedným za správne stanovenie PHZ verejný obstarávateľ a obstarávateľ. Verejný obstarávateľa a obstarávateľ preto v plnej miere znáša všetky konzekvencie súvisiace s nesprávnym stanovením PHZ, resp. s porušením pravidiel pre stanovenie PHZ upravených v zákone o verejnom obstarávaní. Je potrebné akcentovať, že PHZ má priamy vplyv na ďalšie inštitúty v procese verejného obstarávania, najmä na určenie podmienok účasti. V kontexte plnej a priamej zodpovednosti verejného obstarávateľa/obstarávateľa za správne stanovenie PHZ a na to nadväzujúce stanovenie podmienok účasti zastávame názor, že verejný obstarávateľ/obstarávateľ musí mať rozhodujúci vplyv na určenie PHZ. Vzhľadom na vyššie uvedené konštatujeme, že záväzný charakter pokynov MF SR adresovaných verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi v rámci stanovenia PHZ v navrhovanom znení koliduje s úpravou primárnej zodpovednosti verejného obstarávateľa/obstarávateľa za stanovenie PHZ. Predkladateľa zároveň upozorňujeme, že ustanovenie § 6 ods. 17 zákona o verejnom obstarávaní nevyžaduje, aby v každom prípade bola verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom vopred zverejňovaná PHZ. V prípadoch keď investor, nemá ambíciu v súťažných dokumentoch uvádzať PHZ (z dôvodu jeho nákupnej stratégie), nemala by byť ani automaticky verejne dostupná informácia o tom, že došlo k prehodnocovaniu PHZ (na základe žiadosti MF SR) spolu s uvedením zdrojov, podľa ktorých bolo uskutočnené prehodnocovanie. Táto komunikácia a dokumenty s ňou spojené, by v prípade nezverejňovania PHZ podľa § 6 ods. 17 zákona o verejnom obstarávaní mala mať charakter „reportovania“ medzi investorom a MF SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) 1. Pokladáme za potrebné prepracovať doložku vplyvov. Celý materiál sa prijíma s (dosiahnuteľným) cieľom zlepšiť verejné investície, preto nemôže mať materiál nulové vplyvy na všetko. Naopak, mal by mať pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie (zlepšením komplementárnych verejných investícií), na rozpočet verejnej správy (odstránením neproduktívnych investícií), pravdepodobne aj na služby pre občanov (ktoré sa budú poskytovať efektívnejšie) a životné prostredie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K prílohe č.4 Zhodnotenie spoločenských vplyvov verejnej investície. Žiadame medzi spoločenské vplyvy v časti ekonomické a vzdelanostné doplniť vplyv na kultúru s vysvetlením, že “Investícia podporuje kultúrnu participáciu alebo zvyšuje dostupnosť kultúrnej infraštruktúry”. Odôvodnenie: Kultúra je dôležitým faktorom rozvoja vzdelanostnej a otvorenej spoločnosti. Revízia výdavkov na kultúru určila ako základný ukazovateľ sledovanie kultúrnej participácie, návštevnosť kultúrnych inštitúcií a podujatí a stav kultúrneho dedičstva. Rozvinutá kultúra je silne korelovaná s rozvinutou demokraciou. Účasť na kultúre je tiež silne korelovaná s toleranciou, mierou dôvery v spoločnosti a mierne korelovaná s účasťou na politickom živote. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka 1. Odporúčame, aby dokument obsahoval aj usmernenie k hodnoteniu investícií pod 1 mil. EUR s DPH a to tak, že rezort usmerní kontrolu týchto investícií a stanovenie hodnoty PHZ pre ne. Zároveň odporúčame usmerniť aj situácie, kedy pre investičnú akciu pod 1 mil. EUR bude vysúťažená najnižšia ponuka nad 1 mil. EUR. Odôvodnenie: usmernenie celého procesu, predchádzanie umelému znižovaniu PHZ pod úroveň 1 mil. EUR. 2. Odporúčame okrem výkazu výmer uviesť aj možnosť predkladať ocenenie na úrovni stavebných objektov a prevádzkových súborov. Odôvodnenie: Pri počiatočných fázach projektu resp. pri realizácii formou FIDIC žltá kniha výkaz výmer nie je k dispozícii. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 6.1 Realizácia a odovzdanie investičného projektu Odporúčame jasne definovať novovznikajúce kompetencie ÚHP, popísať predpokladané výstupy a typy kontrol ako aj záväznosť stanovísk/výstupov ÚHP. Odôvodnenie: predchádzanie nedorozumeniam, sankciám a pod. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodom 5.3.1 Hodnotenie investičného projektu nad ustanovenou hranicou pred vyhlásením obstarávania a 5.3.2. Hodnotenie investičného projektu nad ustanovenou hranicou pred vznikom záväzku Odporúčame nové povinnosti investora a kompetencie ÚHP v oblasti ex-ante hodnotenia obstarávania prekonzultovať s Úradom pre verejné obstarávanie ako gestorom procesu, zároveň zosúladiť a zapracovať do pripravovanej novely Zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň odporúčame doplniť textáciu tak, aby sa predišlo dôvodným obavám, že akceptáciou pripomienok ÚHP, ktoré budú mať za následok uplatnenie revíznych postupov a zdržanie procesov, nebude kladená zodpovednosť na investora. Tiež odporúčame doplniť textáciu o výstup a jeho záväznosť z hodnotenia ÚHP pred vznikom záväzku tak, aby bol v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní. Odôvodnenie: Súlad s legislatívou a praxou v oblasti verejného obstarávania. Zároveň Úrad pre verejné obstarávanie vykonáva ex-ante kontroly verejného obstarávania pre zákazky financované zo zdrojov EÚ a vzniká potreba zosúladiť postup predkladania a spôsob zapracovania pripomienok ÚHP a Úradu pre verejné obstarávanie v prípade, že si budú odporovať, resp. meniť dokumentáciu po kontrole prvého. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 4 Príprava investičného projektu 1. Textáciu je potrebné upraviť tak, aby upravovala postup aj pri aplikácii obstarávania v zmysle FIDIC žltá kniha – „Vyprojektuj a postav“. Odôvodnenie: pri tomto postupe je projektová dokumentácia súčasťou dodania diela (časť postupu – hodnotenie PD pred vyhlásením VO nebude realizovaná). 2. Textáciu je potrebné doplniť tak, aby upravovala aj postup pri realizácii architektonickej súťaže. Odôvodnenie: Pokrytie všetkých postupov pri investovaní. Pri realizácii architektonickej súťaže sa aplikuje vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a víťazovi sa cez priame rokovacie konanie zadá vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie a vykonanie autorského dozoru. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 3.2.4 Investičný plán a k bodu 7 Rozpočtovanie kapitálových výdavkov. V texte je potrebné uviesť aj postup a podklady pre predkladanie žiadostí na zaradenie investičných akcií do investičného plánu nad rámec indikatívneho rámca budúcich ročných kapitálových výdavkov. Odôvodenie: investovanie v minulých obdobiach neodráža reálnu potrebu rezortov, zmenu stavu majetku (chátranie majetku) a pod. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 3.2.2 Metodika pre určovanie investičných priorít V texte je potrebné doplniť aj usmernenie o povinnosti pri zmene metodiky. Zdôvodnenie – metodické usmernenie pre celý proces. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K bodu 3.2 – Sektorové investičné stratégie a k bodu 7 Rozpočtovanie kapitálových výdavkov. V texte je potrebné doplniť, že investičný plán rezortu obsahuje aj investičné akcie s hodnotou nižšou ako 1 mil. EUR s DPH, ktoré sa v investičnom pláne neuvádzajú po položkách, ale sumárne/alternatívne v sumárnych položkách – stavebné práce; IT; stroje prístroje a zariadenia; ostatné. Odôvodnenie: úplnosť investičného plánu sektoru, sektor potrebuje plánovať a pripravovať aj investičné akcie, ktoré nie sú predmetom hodnotenia ÚHP. Všetky investície by v rámci rezortu mali byť podrobené priorizácii a mali by napĺňať strategické ciele rezortu. Úplný investičný plán rezortu je zároveň vstupom pri tvorbe rozpočtu verejnej správy. Zároveň v zmysle bodu 3.2.4 sa uvádza, že indikatívny rámec budúcich ročných kapitálových výdavkov je stanovený na základe priemernej ročnej nominálnej hodnoty kapitálových výdavkov ministerstva za obdobie predchádzajúcich 5 rokov. Tieto výdavky zároveň nemajú byť znížené o investičné akcie pod 1 mil. EUR. Aplikáciou tohto rámca na investičné akcie len nad 1 mil. EUR môže vzniknúť nepokrytie časti investičných výdavkov v rámci pripravovania rozpočtu. Zároveň v zmysle bodu 4 by ministerstvo nemohlo tieto akcie ani začať pripravovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Požadujeme spresniť bod 6.1 Realizácia a odovzdanie investičného projektu. Odôvodnenie: MF SR si vyhradzuje predloženie všetkých informácií a dokumentov týkajúcich sa realizácie investičného projektu s hodnotou nad ustanovenou hranicou. Investor ich má poskytnúť v lehote určenej MF SR (minimálne 10 kalendárnych dní). Z predmetného znenia nie je zrejmé čo sú to „všetky informácie a dokumenty“ a v akej forme a kvalite by mali byť predložené (originály, kópie, elektronická forma, listinné materiály a pod.) Upozorňujem na skutočnosť, že jednotlivé investičné akcie tohto druhu sú v rezorte obsiahle, dodávané v priebehu niekoľkých rokov a budú obsahovať utajované a neutajované skutočnosti. Predmetom sú i kontroly kvality, splnenia požiadaviek, meracie protokoly a pod. Je preto nevyhnutné vyšpecifikovať, ktoré dokumenty sú pre MF relevantné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Požadujeme upraviť postupy v kapitole 5.1. dokumentu „Postup pri príprave investičných projektov“, pretože je v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zasahuje do kompetencií ministerstva danej zákonom č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ako ústredného štátneho orgánu v oblasti výstavby OS SR (kompetencie ministerstva obrany, príprava, realizácia a kontrola verejného obstarávania, uzatvárania zmlúv a pod.) Odôvodnenie: 1. MF si vyhradzuje dokumentom právo kontrolovať verejného obstarávateľa a to predložením dokumentácie pre verejné obstarávanie. Podľa §24 zákona č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní má túto právomoc výlučne Úrad pre verejné obstarávanie a to predložením kópie dokumentov. 2. MF si vyhradzuje právo vstupovať do tvorby zmlúv medzi verejným obstarávateľom a možným dodávateľom, kontrolovať podmienky ustanovené v zmluve, ktorú má uzavrieť verejný obstarávateľ a takisto kontrolovať priebeh verejného obstarávania. 3. V časti 5.3. „Hodnotenie investičného projektu nad ustanovenou hranicou“ sa výrazne predlžuje posudzovanie projektov nad ustanovenou hranicou z pôvodných 30 dní (povinné hodnotenie štúdií uskutočniteľnosti) na 90 dní kontrolou pred a po vykonaní verejného obstarávania. 4. V časti 5.2. je investorovi daná povinnosť zverejniť investičný zámer. (podľa kap.3.2.1) Nie je však zrejmé „kde“ a v „akej forme“ je potrebné investičný zámer zverejniť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Odporúčame prehodnotiť termíny uvedené v kapitole 3.2.2. Odôvodnenie: V texte sú použité termíny pre splnenie úloh, ktoré sú nereálne vzhľadom na predpokladané schválenie materiálu (nar. 28.2.2021 alebo 31.3.2021 a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Odporúčame prehodnotiť Doložku vybraných vplyvov. Odôvodnenie: V doložke vybraných vplyvov sa uvádza, že ide o materiál nelegislatívneho charakteru, avšak svojím rozsahom ide nad rámec zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Dotknutými subjektami nie sú len subjekty verejnej správy ale i štátne podniky a akciové spoločnosti kde majoritným vlastníkom je štát. Implementácia jednotlivých opatrení a postupov prinesie zmenu vykonávacích predpisov ministerstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V Návrhu uznesenia požadujeme presné vymedzenie od kedy bude v platnosti „Postup pri príprave investičných projektov“ a pre aké projekty. Zároveň žiadame dopracovať materiál o uznesenie s konkrétnymi úlohami, nositeľmi úloh a termínmi plnenia jednotlivých úloh pre členov vlády, resp. vedúcich orgánov štátnej moci. Odôvodnenie: Realizácia nového postupu pri príprave investičných projektov významne ovplyvní existujúce interné predpisy, procesy a činnosti spojené s obranným plánovaním, prípravou projektov, obstarávaním a realizáciou jednotlivých investičných aktivít ministerstva a jemu podriadených rozpočtových organizácií. Toto si vyžaduje dôslednú analýzu vplyvu opatrení na činnosť ministerstva, posúdenie kompetencií a analýzu procesov spojených s novými úlohami. Úloha B1 sa vzťahuje už na kontrolu realizácie jednotlivých postupov a neberie ohľad na rozpracovanie a skutočný stav jednotlivých investičných projektov v rámci rezortu. Preto je termín platnosti nevyhnutné stanoviť, ktoré investičné projekty budú posudzované v súlade s novými postupmi a ktoré budú dokončené podľa postupov stávajúcich. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Navrhujeme doplniť do bodu 1.3 do zoznamu dokumentov a odvolávok pod čiarou „zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov .“ Odôvodnenie: Verejné investície a postupy sa riadia aj uvedeným zákonom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Navrhujeme doplniť poznámku do materiálu v bodoch týkajúcich sa prínosov a analýz: „V prípade, že investičný zámer je nevyhnutný pre potreby OS SR, obranu štátu, alebo projekt vyplýva z medzinárodných záväzkov a pod. a nie je možné uviesť merateľný prínos (alebo analýzu), tak sa spracovávať nebude “. Odôvodnenie: Pri niektorých zámeroch nie sú možné varianty, merateľné prínosy alebo spracovanie analýzy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, časť 3.2.4 Investičný plán, tretí odsek, začínajúci vetou „Výpočet indikatívneho rámca...“: navrhujeme ustanoviť termín, do ktorého MF SR schváli výpočet indikatívneho rámca budúcich ročných kapitálových výdavkov. Odôvodnenie: zo skúsenosti štátnej správy vyplýva, že úlohy, ktorým chýba termín nepatria medzi prioritné. Tento negatívny jav spôsobuje spomalenie procesov štátnej správe, zníženie motivácie zamestnancov, a tiež celkové meškanie plnenia termínovaných úloh. Preto odporúčame, aby postup definoval časový rámec, v ktorom bude MF SR povinné vyjadriť sa k výpočtu indikatívneho rámca budúcich ročných kapitálových výdavkov ministerstva, aby nedochádzalo k oneskoreniu a nedorozumeniam medzi ÚOŠS. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, časť 3.2.5 Pripomienkovanie a schválenie investičnej stratégie, prvý odsek (a ekvivalentne aj druhý odsek): navrhujeme posunúť termín predkladania sektorovej investičnej stratégie, vrátanie cieľov, zoznamu projektov, metodiky, priorizovaného zoznamu a investičného plánu na pripomienkovanie MF SR na 30 dní pred zverejnením, a zároveň uviesť termín (minimálne 15 dní pred zverejnením), dokedy je MF SR povinné zaslať svoje pripomienky. Odôvodnenie: predloženie pomerne rozsiahleho množstva materiálov MF SR 15 dní pred zverejnením, ako je to uvedené v návrhu sa nám javí nedostatočné. Z návrhu nevyplýva žiaden termín pre MF SR na zaslanie pripomienok k materiálom, a nie je teda jasné, ako môže MF SR ovplyvniť finálnu verziu materiálov. Navrhujeme preto, aby bolo stanovené, že poslednú verziu na pripomienkovanie zašlú rezorty MF SR 30 dní pred zverejnením, pričom sa MF SR vyjadrí najneskôr 15 dní pred termínom zverejnenia, aby bolo možné prípadné pripomienky adekvátne zapracovať do finálnych verzií materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, všeobecná pripomienka: odporúčame zjednotiť terminológiu týkajúcu sa hodnotenia zo strany MF SR, aby nedošlo k nedorozumeniam. Odôvodnenie: materiál v tabuľke na strane 8 hovorí, že MF SR zverejní „spoločensko-ekonomické hodnotenie plánovaného investičného projektu“. Na viacerých miestach textu neskôr využíva kratšie slovné spojenie „ekonomické hodnotenie [projektu]“. V časti 4 Príprava investičného projektu, odsek začínajúci slovami „v ostatných oblastiach pri príprave...“ sa hovorí iba o „hodnotení“ projektu. V tej istej časti v nasledujúcom odseku je uvedené, že MF SR sa na hodnotenie zasiela štúdia uskutočniteľnosti. Nie je teda jasné, či bude dochádzať k hodnoteniu projektu alebo hodnoteniu štúdie uskutočniteľnosti. Rozumieme, že k hodnoteniam bude dochádzať v procese prípravy projektu po obstarávanie niekoľko krát. Preto odporúčame zjednotiť terminológiu, aby nedochádzalo k nejasnostiam. V odvolávke na predošlú pripomienku navrhujeme, aby predkladaný materiál transparentným spôsobom opísal aj formu a účel jednotlivých navrhovaných hodnotení. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka k materiálu a jeho uplatnenia v rezorte: Materiál si kladie za cieľ stanoviť jasné a systematické pravidlá do celého procesu riadenia verejných investícií (a to už od počiatočnej identifikácie a určenia investičných priorít, cez prípravu investičných projektov, posúdenie ich spoločensko-ekonomickej návratnosti, po realizáciu a následné vyhodnotenie investičných projektov). V tejto súvislosti upriamujeme pozornosť na špecifiká projektov v oblasti vyzbrojovania a informatizácie v pôsobnosti MO SR, u ktorých (u väčšiny, na ktoré sa aplikuje aj výnimka podľa §1 ods. 2 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je posúdenie napr. spoločensko-ekonomickej návratnosti diskutabilné a ťažko realizovateľné. Po praktických skúsenostiach, ktoré ukázali v závere roka 2020 pri prekladaní projektov na schválenie na UHP špecifiká a rozdielnosť projektov KIS MO SR, vyžadovali osobné konzultácie. Navrhujeme pred predložením materiálu na rokovanie vlády SR uskutočniť pracovné stretnutie zástupcov MF SR, UHP a MO SR s cieľom posúdiť úroveň a hĺbku predkladaných dokumentov a poskytovaných informácií s ohľadom na strategické dokumenty MO SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, časť 7 Rozpočtovanie kapitálových výdavkov: kapitolu odporúčame preformulovať tak, aby bolo jasné, čo sa myslí pod spoločenskou návratnosťou projektu, špecificky aj s ohľadom na rezort obrany. Adekvátne s tým navrhujeme prehodnotiť proces zaradzovania projektov do rozpočtu verejnej správy. Odôvodnenie: pokiaľ ide špecificky o rezort obrany, je mimoriadne náročné zmerať spoločenskú návratnosť akýchkoľvek projektov. V súčasnej dobe MO SR neuvažuje nad tým, že by meralo spoločenský prínos svojich investícií (s drobnými výnimkami kedy bude možné uvažovať nad spoločenskými vplyvmi napr. v súvislosti so zamestnanosťou vo vybraných regiónoch a podobne). Prax merania spoločenského prínosu obrany nie je bežná ani v štátoch s organizačne a kvantitatívne rozsiahlejšími kapacitami. Vzhľadom na charakter obrany ako verejného statku bude veľmi komplikované dokázať spoločenskú návratnosť investičných projektov na základe určitých rigoróznych metód. Je to tak napriek tomu, že laická ani odborná verejnosť vo všeobecnosti nespochybňujú prínos obrany pre prosperitu spoločnosti. Pokiaľ ide o všeobecné hľadisko, z návrhu materiálu vôbec nie je jasné, akým spôsobom sa bude rozhodovať, čo to je spoločenská návratnosť projektu. Ako ukazuje Box. 12, výpočet spoločenskej návratnosti sa môže zásadne líšiť, prihliadnuc na rozsah neistoty predpokladov. Nie je úplne jasné, ako sa bude postupovať v prípade, že štúdia uskutočniteľnosti ukáže spoločenskú návratnosť projektu, zatiaľ čo spoločensko-ekonomické hodnotenie MF SR takúto návratnosť nepreukáže. Preto považujeme za dôležité, aby boli tieto sporné body odstránené a proces dopredu určený. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, všeobecná pripomienka: do materiálu odporúčame doplniť podkapitolu, ktorá definuje postupy, princípy a účel ekonomického hodnotenia, ktoré realizuje MF SR Odôvodnenie: materiál niekoľkokrát spomína frázu ekonomické hodnotenie (investičného projektu), ktoré by malo vypracovávať MF SR pred schválením konkrétneho projektu. Z materiálu nie je úplne jasné, aký je účel tohto hodnotenia. Keďže ekonomické hodnotenie bude vychádzať z údajov v štúdii uskutočniteľnosti (prípadne inej dokumentácii, pokiaľ je predpokladaná hodnota projektu pod ustanovenou hranicou), a štúdia sama osebe obsahuje ekonomické hodnotenie, nie je jasný účel vypracovávania takéhoto hodnotenia na úrovni MF SR. Pokiaľ správne čítame predkladaný materiál, výsledok ekonomického hodnotenia MF SR ani nie je záväzný pre vytvorenie rozhodnutia. Na druhej strane rozumieme aktuálnemu faktickému nastaveniu rozpočtovania, keď kapitálové výdavky sa rozpočtujú vo VPS, a investície podliehajú schváleniu MF SR. Z toho logicky vyplýva, že ekonomické hodnotenie MF SR môže byť dôležitým faktorom pri rozhodovaní o schválení presunutia finančných prostriedkov z VPS. Nazdávame sa, že by bolo vhodné, ak by predkladaný materiál explicitne uvádzal účel ekonomického hodnotenia zo strany MF SR, prípadne predpoklady jeho dosahu na rozhodovanie o investičných projektoch, potenciálnu záväznosť jeho výstupov, atď. Rovnako dôležité je, aby materiál aspoň rámcovo uvádzal, ako bude ekonomické hodnotenie zo strany MF SR prebiehať. Bude pritom pracovať iba s údajmi, ktoré využívajú rezorty, alebo bude iniciatívne vyhľadávať ďalšie údaje na podloženie svojich záverov? Bude využívať rigorózne metódy, ako sa to vyžaduje od rezortov, alebo bude hodnotenie subjektívnym pohľadom daného hodnotiteľa? Bude pri ekonomickom hodnotení prebiehať komunikácia s príslušnými rezortami tak, aby rezorty mohli poskytnúť spätnú väzbu, alebo bude hodnotenie spadať výlučne do kompetencií MF SR? Domnievame sa, že bude vhodné poznať odpovede na tieto alebo podobné otázky. V prvom rade, jasný popis právomocí MF SR pri vytváraní ekonomických hodnotení naplní duch Ústavy SR, konkrétne čl. 2 ods. 2. Podobne, takéto ozrejmenie by bolo prínosné pre verejnosť, vládu i zamestnancov ostatných rezortov, pretože by poznali čo je potrebné od hodnotení očakávať a ako prebiehajú. Okrem iného tým bude možné predchádzať nedorozumeniam a zhoršovaniu pracovných vzťahov medzi jednotlivými rezortmi. V neposlednom rade bude takéto objasnenie napĺňať viaceré tézy programového vyhlásenia vlády, na ktoré sa materiál v úvode odvoláva, predovšetkým týkajúce sa transparentnosti, predvídateľnosti právneho poriadku či efektívnej verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Navrhujeme škrtnúť v bode 5 v druhom odstavci slovo „začiatok“ a nahradiť slovom „začiatkom“. Odôvodnenie: Odstránenie nesprávneho skloňovania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, časť 4.2.1 Postup pri príprave štúdie uskutočniteľnosti investície a koncesie, a ekvivalentne aj časť 4.2.2 Finančná a ekonomická analýza (analýza nákladov a prínosov – CBA analýza): v predmetných častiach navrhujeme adekvátne upraviť formulácie tak, aby relevantné rezorty mohli využiť aj metódy posudzovania investícií alternatívne k analýze nákladov a prínosov. Odôvodnenie: MO SR spolupracuje s ÚHP MF SR pri príprave rezortnej metodiky na posudzovanie investícií. Z diskusií s ÚHP, ako aj z rešerší zahraničnej praxe vyplynulo, že analýza nákladov a prínosov (CBA) je pre posudzovanie investícií v obrane nevhodná. Väčšina štátov s pokročilými postupmi posudzovania investícií v obrane aplikuje varianty metód CMA resp. CEA, pre ich lepšiu využiteľnosť pre potreby rezortu. Aj pripravovaná príručka pre hodnotenie investícií MO SR počíta s využitím jednej z týchto metód. CMA ani CEA však neuvažujú o spoločensko-ekonomickej návratnosti projektu, preto nebude možné dôsledne nasledovať postupy podľa predkladaného návrhu. Z toho dôvodu navrhujeme úpravu formulácií, tak, aby už samotný postup počítal s posudzovaním metódami alternatívnymi k CBA. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V „Prílohe 5 Vzor priorizovaného zoznamu investičných projektov“ navrhujeme zmeniť názov stĺpca „Zahájenie projektu [rok]“ na „Začatie projektu [rok]“. Odôvodnenie: Pravopisne správny výraz Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Navrhujeme škrtnúť v poslednom odstavci v poslednej vete v bode 4.2.4 „príslušnému ministerstvu“ a nahradiť slovom „vláde SR“. Odôvodnenie: Uvedená veta nedáva zmysel, nakoľko odstavec je o investičných projektoch podliehajúcim schváleniu zo strany vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Navrhujeme doplniť do celého materiálu k bodom týkajúcim sa lehoty ekonomického hodnotenia vetu: „MF SR v prípade neúplnosti podkladov požiada príslušnú zložku o ich doplnenie najneskôr v lehote do 10 pracovných dní.“ Odôvodnenie: uvedená pripomienka zamedzí možnému predlžovaniu celého procesu ekonomického hodnotenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Navrhujeme škrtnúť v bode 5.2 v druhom odstavci a druhej odrážke celú zátvorku „(najmä zdrojové údaje pre stanovenie jednotkových cien)“. Odôvodnenie: Nie je možné uviesť zdrojové údaje napr. pri investičných projektoch, kde je buď uzatvorený zmluvný vzťah na vypracovanie a dodanie projektovej prípravy alebo na projektové prípravy, ktoré sú už dodané. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Navrhujeme na str. 11 v bode 3.2 Sektorové investičné stratégie doplniť pri textoch o variantných riešeniach poznámku: „V rezorte ministerstva obrany v prípade nemožnosti variantných riešení nebudú varianty uvedené v zozname známych investičných zámerov nad 1 mil. €.“ Odôvodnenie: v prípade niektorých projektov, v ktorých sú známe špecifické podmienky nie je možné zadefinovať variantné riešenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Navrhujeme doplniť do bodu 4.2.1 „V prípade, ak sa neposudzujú vplyvy na životné prostredie (EIA) nebudú predkladané.“ Odôvodnenie: V zmysle § 18 ods. 5 v spojení s § 1 ods. 2b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade, že jediným účelom navrhovanej činnosti je obrana alebo reakcia na mimoriadnu situáciu nevzťahuje sa na ňu zákon o posudzovaní a navrhovaná činnosť nie je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V časti „3.2.1 Pomenovanie cieľov a zásobník investičných zámerov“ je pre ministerstvá uvedená povinnosť vytvorenia investičných zámerov a investičných cieľov. Ich plnenie má byť vykonávané pomocou kľúčových ukazovateľov v programovom rozpočte ministerstva. Navrhujeme do materiálu doplniť informácie, akým spôsobom majú byť predmetné investičné zámery a investičné ciele premietnuté do nastavenej programovej štruktúry ministerstva. Odôvodnenie: Pri zadávaní zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov pre programovacie obdobie rezort ministerstva obrany postupuje podľa aktuálne platného Metodického pokynu MF SR č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v znení dodatku č.1 a č.2, kde v súlade s čl. 2 písm. e) zámer sa definuje vždy na úrovni programu a môže byť definovaný na úrovni podprogramu. Keďže investičné zámery budú definované iba na úrovni investičných projektov, predpokladáme, že do programového rozpočtu v rámci programovej štruktúry by mali byť zapracované len ciele a merateľné ukazovatele najdôležitejších investičných projektov. Zámery v rámci programovej štruktúry by mali zostať definované len na úrovni programov, poprípade podprogramov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Navrhujeme do bodu 4 „Príprava investičného projektu“ na koniec prvého odstavca doplniť: „Hodnoteniu nepodliehajú investičné projekty pripravované v rámci programu bezpečnostných investícií NATO (NSIP) spolufinancované z prostriedkov NATO, pri ktorých bola z dôvodu spoločnej implementácie projektov vo viacerých krajinách určená pre manažment, implementáciu a obstaranie projektov agentúra NATO a ktorých hodnota je zároveň pod ustanovenou hranicou.“ Odôvodnenie: Program bezpečnostných investícií NATO (NSIP) je kapitálovým programom financovania spoločných spôsobilostí NATO, ktorého cieľom je realizácia projektov infraštruktúry v členských krajinách na základe potrieb strategických veliteľov NATO. Projekty NSIP sú identifikované v rámci vojenských štruktúr NATO a schvaľované Severoatlantickou radou v rámci balíkov spôsobilostí. Ich implementáciu zabezpečuje hostiteľská krajina na základe rozhodnutí investičného výboru NATO. Projekty sú auditované Medzinárodnou radou audítorov NATO (IBAN). Podiel SR na financovaní projektov predstavuje často iba platbu DPH. Na projekty NSIP, ktoré sú implementované v SR priamo ministerstvom obrany, je možné vykonať ekonomické hodnotenie projektov. V prípade projektov, ktoré sú realizované vo viacerých krajinách a kde je potrebná ich koordinácia je pre manažment projektov, ich implementáciu a obstaranie určená agentúra NATO. Na tento účel býva medzi všetkými krajinami a agentúrou NATO podpísaná spoločná dohoda (Memorandum of Understanding), ktorá má charakter medzinárodnej zmluvy. Slovenská republika sa v tomto prípade nepodieľa na špecifikovaní rozsahu projektu, spracovávaní detailného rozpočtu a tiež nezabezpečuje obstarávanie, ktoré je vykonávané v zmysle postupov agentúry NATO. Agentúra NATO tiež koordinuje rozsah projektov priamo so strategickými veliteľstvami NATO. Zúčastnené krajiny neuzatvárajú priamo zmluvný vzťah s dodávateľmi, ale uhrádzajú platby agentúre NATO, pričom podiel platieb z rozpočtu je iba vo výške podielu SR na projekte. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Materiál v súčasnosti nezohľadňuje špecifickosť rezortu MO SR pri príprave investičných projektov. Zároveň zasahuje do kompetencií MO SR v oblasti obranného plánovania stanovenými v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. Z tohto dôvodu žiadame materiál prepracovať v súčinnosti s MO SR nasledovne: • Sektorová investičná stratégia rezortu MO SR nemôže byť spracovaná skôr ako v marci 2022 z dôvodu, že základným rezortným dokumentom určujúcim hlavné ciele v oblasti rozvoja kapacít a spôsobilostí rezortu MO SR je Dlhodobý plán rozvoja rezortu MO SR (DP) , ktorý bude schvaľovaný v NR SR v závere roku 2021. Po schválení DP budú v mesiaci marec 2022 spracované Plány implementácie cieľov spôsobilostí, vyplývajúce z procesov obranného plánovania NATO, z ktorých bude možno vyextrahovať zoznam investičných zámerov, avšak bez Vami požadovaných variantných riešení, pretože požiadavky NATO konkrétne a jednoznačne stanovujú kvalitatívne a kvantitatívne aspekty jednotlivých spôsobilostí. Vami požadované variantné riešenia je možné do celého procesu zahrnúť až vo fáze obstarávania. Z tohto dôvodu nie je možné zároveň ani vypracovať Zásobník investičných zámerov projektov a Investičný plán vo Vami stanovenom rozsahu a časových termínoch. • Stanoviť podmienky za akých môže byť Investičný plán aktualizovaný, a či medzi tieto podmienky patrí aj plnenie medzinárodných záväzkov SR v oblasti obrany. Zapracovanie tejto podmienky je nevyhnutné z dôvodu potreby reflektovať časovú súslednosť a cykličnosť tvorby požiadaviek, ktoré sú výstupom procesov obranného plánovania NATO zo strany MO SR. • Vytvoriť mechanizmus na úpravu investičných plánov, ktorý bude schopný ad hoc reagovať na požiadavky NATO v oblasti spôsobilostí. Odôvodnenie: V zmysle § 25 zákona 319/2002 Z. z. obranné plánovanie zahŕňa spracúvanie dlhodobých, strednodobých a krátkodobých plánov vytvárania, udržiavania a rozvoja kapacít a spôsobilostí ozbrojených síl a podpory obrany štátu. Dlhodobé plány určujú ciele a postupy na 10 až 15 rokov na dosiahnutie požadovaných kapacít a spôsobilostí ozbrojených síl a na rozvoj podpory obrany štátu. Strednodobé plány určujú vyvážený postup a efektívne rozloženie zdrojov na tri až šesť rokov na zabezpečenie požadovaných kapacít a spôsobilostí ozbrojených síl a na rozvoj podpory obrany štátu. Krátkodobé plány určujú záväzný postup a rozdelenie finančných zdrojov na jeden až dva roky na reálne zabezpečenie požadovaných kapacít a spôsobilostí ozbrojených síl a na rozvoj podpory obrany štátu. MO SR v rámci svojej pôsobnosti zároveň zabezpečuje harmonizáciu procesov obranného plánovania a výstavbu ozbrojených síl SR s požiadavkami medzinárodných organizácií s cieľom plniť opatrenia vyplývajúce z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu a z ďalších medzinárodných zmlúv vojenskej povahy, ktorými je Slovenská republika viazaná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Str. 18, „Box 7: Úloha analytických jednotiek v procese riadenia verejných investícií“ žiadame doplniť úlohu: Podieľa sa na spracovaní Sektorovej investičnej stratégie; V tejto súvislosti žiadame text v časti „3.2 Sektorové investičné stratégie“ na str. 11, prvý odsek „Do tvorby sektorovej investičnej stratégie je odporúčané zapojiť analytickú jednotku príslušného ministerstva.“ zmeniť na text „Do tvorby sektorovej investičnej stratégie je nevyhnutné zapojiť analytickú jednotku príslušného ministerstva.“. Odôvodnenie: Spracovanie Sektorovej investičnej stratégie je zásadným iniciačným nástrojom celého procesu riadenia investícií, v ktorom musia mať analytické jednotky nezastupiteľnú úlohu už v počiatočnej fáze ich prípravy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V návrhu Uznesenia vlády slovenskej republiky k návrhu Postupu pri príprave investičných projektov žiadame doplniť písmeno D s textom: D. mení D.1 termín v bode C.3 uznesenia vlády SR č. 649 zo 14. októbra 2020 „v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripraviť a zverejniť priorizované investičné plány a harmonogram investícií, projektov investičného charakteru a koncesií kapitoly, rozpočtových a príspevkových organizácií kapitoly a ostatných subjektov verejnej správy v riadiacej pôsobnosti kapitoly nad 1 mil. eur najmenej do konca roku 2026 so zohľadnením možností a zdrojov financovania“ z „do 31. marca 2021“ na „30. apríla 2022“; Odôvodnenie: Pripomienka je v súlade s pripomienkou uvedenou vyššie. Zároveň časový horizont predloženia pripomienok (25. marec 2021) a predpokladaný termín ukončenia legislatívneho procesu predloženého materiálu (nehľadiac na otvorený termín schválenia daného materiálu), neumožňujú splnenie daných úloh v stanovených termínoch. V predloženom návrhu uznesenia k predmetnému materiálu sú tiež zmeny termínov pre podpredsedníčku vlády a ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, podpredsedu vlády a ministra hospodárstva a ministra dopravy a výstavby. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V časti 2 „Proces riadenia verejných investícií“ v „Tabuľke 2: Prehľad úkonov a zodpovedností v procese riadenia verejných investícií“: • v stĺpci „Lehota“ žiadame zmeniť termíny úloh (28. februára 2021 a 31. marca 2021), ktoré sa týkajú obdobia pred nadobudnutím účinnosti tohto dokumentu a pre tieto definovať nové termíny v závislosti od predpokladaného termínu schválenia predkladaného materiálu. Navrhujeme zmeniť termíny na rok 2022 s tým, že pre investičný plán zmeniť aj mesiac a to na 30. apríl. Súlad s pripomienkou uvedenou vyššie. • Odôvodnenie: • Časový horizont predloženia pripomienok (25. marec 2021) a predpokladaný termín ukončenia legislatívneho procesu predloženého materiálu (nehľadiac na otvorený termín schválenia daného materiálu), neumožňujú splnenie daných úloh v stanovených termínoch. • pre fázy „Určenie investičných priorít“ a“ Investičný plán“ definovať konkrétny rozpočtový rok a obdobie rozpočtu verejnej správy, pre ktoré majú byť prvýkrát spracované úlohy „pripraviť a zverejniť zoznam investičných projektov zoradený podľa priorít“ a „pripraviť a zverejniť investičný plán s harmonogramom“ (pre rok 2021, alebo pre rok 2022?). Odôvodnenie: Cieľom je jednoznačne stanoviť (resp. jasne definovať) termíny spracovania výstupov z uvedených úloh a obdobie rozpočtu/rozpočtu verejnej správy, ktoré budú pokryté v daných výstupoch. V návrhu Uznesenia vlády SR k predloženému materiálu je pod písmenom B.1. uvedená úloha „riadiť sa pri príprave investícií, projektov investičného charakteru a koncesií kapitoly, rozpočtových a príspevkových organizácií kapitoly a ostatných subjektov verejnej správy v riadiacej pôsobnosti kapitoly s predpokladanými celkovými výdavkami vyššími ako 1 mil. eur s DPH v súlade s ustanoveniami Postupu pri príprave investičných projektov„ s „kontrolným termínom 31. decembra 2021 a každoročne k 31. decembru.“. Z uvedeného vyplýva, že od 1. januára 2022 budú ministerstvá postupovať v súlade s obsahom schváleného „Postupu pri príprave investičných projektov“, v tomto období sa začnú práce na príprave návrhu rozpočtu/rozpočtu verejnej správy na obdobie rokov 2023 až 2025, čo je ale v rozpore s obsahom úlohy „pripraviť a zverejniť investičný plán s harmonogramom najmenej na nasledujúcich 6 rokov (prvýkrát v roku 2021 s platnosťou do konca roku 2026)“. Inými slovami ide o to, že v roku 2021 ide o prípravu rozpočtu/rozpočtu verejnej správy na obdobie rokov 2022 až 2024, pri dodržaní podmienky „pripraviť a zverejniť investičný plán s harmonogramom najmenej na nasledujúcich 6 rokov“ mal by byť tento spracovaný do roku 2027 (v prípade investičného plánu na roky 2021 až 2026 by išlo o reverzný postup získavania a spracovávania údajov?). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V časti 2 „Proces riadenia verejných investícií“ v „Tabuľke 2: Prehľad úkonov a zodpovedností v procese riadenia verejných investícií“: • v stĺpci „Lehota“ žiadame zmeniť termíny úloh (28. februára 2021 a 31. marca 2021), ktoré sa týkajú obdobia pred nadobudnutím účinnosti tohto dokumentu a pre tieto definovať nové termíny v závislosti od predpokladaného termínu schválenia predkladaného materiálu. Navrhujeme zmeniť termíny na rok 2022 s tým, že pre investičný plán zmeniť aj mesiac a to na 30. apríl. Súlad s pripomienkou uvedenou vyššie. • Odôvodnenie: • Časový horizont predloženia pripomienok (25. marec 2021) a predpokladaný termín ukončenia legislatívneho procesu predloženého materiálu (nehľadiac na otvorený termín schválenia daného materiálu), neumožňujú splnenie daných úloh v stanovených termínoch. • pre fázy „Určenie investičných priorít“ a“ Investičný plán“ definovať konkrétny rozpočtový rok a obdobie rozpočtu verejnej správy, pre ktoré majú byť prvýkrát spracované úlohy „pripraviť a zverejniť zoznam investičných projektov zoradený podľa priorít“ a „pripraviť a zverejniť investičný plán s harmonogramom“ (pre rok 2021, alebo pre rok 2022?). Odôvodnenie: Cieľom je jednoznačne stanoviť (resp. jasne definovať) termíny spracovania výstupov z uvedených úloh a obdobie rozpočtu/rozpočtu verejnej správy, ktoré budú pokryté v daných výstupoch. V návrhu Uznesenia vlády SR k predloženému materiálu je pod písmenom B.1. uvedená úloha „riadiť sa pri príprave investícií, projektov investičného charakteru a koncesií kapitoly, rozpočtových a príspevkových organizácií kapitoly a ostatných subjektov verejnej správy v riadiacej pôsobnosti kapitoly s predpokladanými celkovými výdavkami vyššími ako 1 mil. eur s DPH v súlade s ustanoveniami Postupu pri príprave investičných projektov„ s „kontrolným termínom 31. decembra 2021 a každoročne k 31. decembru.“. Z uvedeného vyplýva, že od 1. januára 2022 budú ministerstvá postupovať v súlade s obsahom schváleného „Postupu pri príprave investičných projektov“, v tomto období sa začnú práce na príprave návrhu rozpočtu/rozpočtu verejnej správy na obdobie rokov 2023 až 2025, čo je ale v rozpore s obsahom úlohy „pripraviť a zverejniť investičný plán s harmonogramom najmenej na nasledujúcich 6 rokov (prvýkrát v roku 2021 s platnosťou do konca roku 2026)“. Inými slovami ide o to, že v roku 2021 ide o prípravu rozpočtu/rozpočtu verejnej správy na obdobie rokov 2022 až 2024, pri dodržaní podmienky „pripraviť a zverejniť investičný plán s harmonogramom najmenej na nasledujúcich 6 rokov“ mal by byť tento spracovaný do roku 2027 (v prípade investičného plánu na roky 2021 až 2026 by išlo o reverzný postup získavania a spracovávania údajov?). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Z úvodnej časti materiálu „Postup pri príprave investičných projektov“ (1.2 Záväznosť dokumentu) vyplýva, že dokument je záväzný pre všetky subjekty verejnej správy, ktoré pripravujú investičné projekty (investície alebo koncesie) s použitím verejných prostriedkov. Z návrhu uznesenia vlády SR (bod B.1.), ktorý je predložený spolu s uvedeným materiálom, tiež vyplýva, že v nadväznosti na predložený materiál bude (okrem iných) aj predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy uložená povinnosť riadiť sa uvedeným materiálom. Zo samotného znenia materiálu „Postup pri príprave investičných projektov“ však už jeho adresnosť (resp. jej rozsah) vo vzťahu k ostatným ústredným orgánom štátnej správy jednoznačne nevyplýva. V texte materiálu je síce zavedená skratka ÚOŠS (strana 37), avšak v texte nie je nikde použitá. Odporúčame preto v materiáli na príslušných miestach bližšie špecifikovať aj povinnosti/úlohy ostatných ÚOŠS. Taktiež upozorňujeme na skutočnosť, že v materiáli sú uvedené termíny, ktoré už uplynuli (28.2.2021), ako aj termíny, ktoré v najbližšom čase uplynú (31.3.2021). Z materiálu tiež nevyplýva, aký má byť postup zainteresovaných subjektov vo vzťahu k projektom, ktoré už sú, resp. budú v čase schválenia tohto materiálu v určitej fáze ich rozpracovania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V rámci predloženého vlastného materiálu s názvom „Postup pri príprave investičných projektov“, strana 20, Box 9: Sektorové metodiky, Schéma 5: Prehľad existujúcich a pripravovaných sektorových investičných metodík je uvedené, že sektor Zdravotníctvo nemá vypracované metodické usmernenie, t. j. sektorovú investičnú metodiku. Uvedená informácia nie je správna nakoľko Ministerstvo zdravotníctva SR s účinnosťou od 01. 03. 2021 zverejnilo Metodický pokyn o predkladaní žiadostí o súhlas na použitie, resp. poskytnutie finančných prostriedkov na investičné účely, ktorý riadne odkonzultovalo s Ministerstvom financií SR a zároveň aj oznámilo jeho zverejnenie. Navrhujeme aktualizáciu predmetnej informácie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V „Prílohe 4 Zhodnotenie spoločenských vplyvov investičných projektov“ v Tabuľke 13: Tabuľka spoločenských vplyvov verejnej investície, v časti „Bezpečnosť a obrana“ žiadame preformulovať názvy „Podporná spôsobilosť“ a „Zabezpečovacia spôsobilosť“. Odôvodnenie: Uvedené pojmy nezodpovedajú ustáleným pojmom vo vzťahu ku „kategóriám“ spôsobilostí – ustálené pojmy sú „spôsobilosti bojovej podpory“ a „spôsobilosti bojového zabezpečenia“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Strana 17 vlastného materiálu, kapitola 4.2 Príprava investičného projektu nad ustanovenou hranicou, ods. 2 „Do priebehu prípravy projektu Investor zapojí MF SR (napr. pri príprave zadávacích podmienok súťaže a projektovej dokumentácie, pri opise predmetu zákazky pred verejným obstarávaním zhotoviteľa štúdie uskutočniteľnosti, počas prípravy štúdie uskutočniteľnosti, pred prebratím štúdie/ dokumentácie, či do hodnotiacich a monitorovacích komisií).“ – vzhľadom na definovaný účel dokumentu „Zrýchlenie prípravy projektov“ nie je jasné, aká je rola MF SR a pridaná hodnota pri príprave zadávacích podmienok súťaže a projektovej dokumentácie a počas prípravy štúdie uskutočniteľnosti za účelom zrýchlenia prípravy projektov. Rovnako sa požiadavka opakuje aj v kapitole 5.2. Súčasne si dovoľujeme upozorniť, že MF SR a jeho zamestnanci sa stávajú zainteresovanou osobu v súlade s § 23 zákona 343/2015 Z. z. a verejný obstarávateľ (investor) musí posudzovať konflikt záujmov všetkých zúčastnených osôb na príprave a realizácii verejného obstarávania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Strana 14 vlastného materiálu – odkaz pod čiarou 21 „ Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry“ odkazuje na neplatný dokument, je potrebné aktualizovať odkaz. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Strana 9 vlastného materiálu – „Hodnotenie investičného projektu s hodnotou pod ustanovenou hranicou pred vyhlásením obstarávania“ a „Hodnotenie investičného projektu s hodnotou nad ustanovenou hranicou pred vyhlásením obstarávania“ predpokladá hodnotenie dokumentácie k verejnému obstarávaniu a návrhu zmluvných podmienok – táto kompetencia MF SR zo zákona nespadá a žiadame vylúčenie danej požiadavky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Strana 8 vlastného materiálu – „Ďalšia príprava investičného projektu“ uvádza, že Investor predkladá projektovú dokumentáciu MF SR, ktoré môže upraviť ekonomické hodnotenie, nie je však jasná lehota, rovnako nie je jasné, či investor má čakať na vyjadrenie MF SR alebo môže hneď pokračovať ďalšími aktivitami. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Strana 6 vlastný materiál – kapitola 2 Proces riadenia verejných investícií v odseku odkazuje v odseku 2 na finančné limity stanovené nariadením vlády 174/2019, a teda 40 mil. eur pre investičné projekty a 10 mil. eur pre investičné projekty v informatizácii. V odseku 3 sa hovorí, že pri projektoch pod 1 mil. eur sú povinnosti zjednodušené. Dokument v uvedenej časti sa nevyjadruje akým postupom je realizovaná evaluácia investičných projektov od 1 mil. eur, najmä je potrebné zosúladiť aj s úlohou C.5 uznesenia vlády č. 649/2020. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K bodu 5.1 „Príprava obstarávania“ k šiestej odrážke: Odporúčame do predmetného ustanovenia doplniť alebo upozorniť na povinnosť zahrnúť sociálne hľadisko (aspekt) do verejného obstarávania. Odôvodnenie: Táto povinnosť pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa vyplýva priamo zo zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 10 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ a obstarávateľ v kalendárnom roku, v ktorom začal alebo realizoval najmenej desať verejných obstarávaní okrem zákaziek s nízkou hodnotou, povinný najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K bodu 5.1 „Príprava obstarávania“ k tretej odrážke: V predmetnom ustanovení je uvedené: „Investor zváži dobrovoľné predloženie podkladov na ex-ante kontrolu ÚVO s cieľom vopred odstrániť čo najviac potenciálnych nedostatkov a zabrániť tak negatívnym dopadom nedostatočne pripravenej súťaže na cenu a konkurenciu v rámci projektu.“ Predmetné ustanovenie je potrebné zosúladiť so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorý umožňuje ex ante kontrolu len pri nadlimitných zákazkách a koncesiách. Nie každá zákazka nad 1 milión eur bez DPH je nadlimitná zákazka. Druhou možnosťou je novelizovať zákon o verejnom obstarávaní tak, aby bol v súlade s predloženým materiálom. Odôvodnenie: Ex ante posúdenie je možné podľa § 168 zákona o verejnom obstarávaní využiť iba pri nadlimitných zákazkách a koncesiách financovaných z prostriedkov EÚ. Ak je zámerom rozšíriť možnosti ex ante kontroly, je potrebné novelizovať zákon o verejnom obstarávaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 73.) Pripomienka k Tabuľke 7, str. 32 a Schéme 2 Pripomienka k textu: „Realizácia investičného projektu • Zaradený v platnom investičnom pláne / investičných prioritách. • Po ekonomickom hodnotení MF SR pred vyhlásením obstarávania“ Upozorňujeme, že nie všetky projekty je možné hodnotiť CBA a štúdiou uskutočniteľnosti. Nie je možné generalizovať podmienky procesu pri príprave a realizácii investičného projektu. Je potrebné akceptovať aj určité špecifiká investičných projektov. Ide najmä o projekty rekonštrukcií havarijných mostov a ciest. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 72.) Pripomienka k bodu 7 Rozpočtovanie kapitálových výdavkov, str. 31 Celý postup prípravy investičných projektov a ich financovanie z verejných prostriedkov je potrebné zosúladiť s ustanoveniami zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, aby bolo jasne a preukázateľne splnená základná podmienka, že investícia, ako finančná operácia je realizovaná v súlade s rozpočtom ministerstva/investora na príslušný rozpočtový rok, resp. s rozpočtom na nasledujúce dva roky a že sa Ministerstvo/Investor nezaväzuje v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte v bežnom rozpočtovom roku a zaťažujú nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 70.) Pripomienka k bodu 6.1 Realizácia a odovzdanie investičného projektu, str. 30 Odporúčame text: „minimálne 10 kalendárnych dní“ nahradiť: „minimálne 10 pracovných dní“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 62.) Pripomienka k bodu 5.1 Príprava obstarávania, str. 26 Dávame na zváženie uvádzanie textu v odrážkach nakoľko uvedené vyplýva zo Zákona o verejnom obstarávaní a uvádza sa v SP, taktiež pri špecifických prácach na modernizácii a rekonštrukcii infraštruktúry je na zváženie rozdeľovanie zákazky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 65.) Pripomienka k bodu 5.3 Hodnotenie investičného projektu, str. 28 Vychádzajúc z celkového kontextu dokumentácie a to plánovania, schvaľovania aj obstarávania, tak v prípade kladného hodnotenia investičného projektu zo strany MF SR, je potrebné v rámci hodnotenia vydať aj záväzok MF SR o záväznom zabezpečení finančných zdrojov pre investičný projekt pre celé obdobie predpokladanej realizácie projektu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 63.) Pripomienka k bodu 5.1 Príprava obstarávania, 4. odrážka, str. 26 a 27 Pre stanovenie PHZ sa používa ocenený výkaz výmer od projektanta alebo štátna expertíza. Predmetný návrh nemá žiadnu oporu v legislatíve SR a je s ňou v rozpore. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 74.) Pripomienka k Boxu 13 Princípy tvorby investičných akcií v RIS , str. 32 Z definície pojmov a skratiek uvedených v časti 8, str. 34 vyplýva že „ Investor je subjekt verejnej správy zodpovedný za prípravu investičného projektu s použitím verejných prostriedkov, s výnimkou subjektu verejnej správy, ktorým je obec, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia. V prípade koncesií je Investorom aj štátny podnik a akciová spoločnosť, v ktorých štát vykonáva väčšinu hlasovacích práv.“ Investičná akcia pre účely tohto dokumentu znamená investičný projekt evidovaný v Rozpočtovom informačnom systéme (RIS) v module Register investícií (RI) v zmysle Metodického pokynu a zásad spracovania Registra investícií Ministerstva financií SR. Pre jeden investičný projekt je v RIS vytvorená práve jedna investičná akcia. Spomínaný Metodický pokyn a zásady spracovania registra investícií v platnom znení sa vzťahuje na všetky kapitálové výdavky a bežné výdavky určené na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov, rozpočtované v štátnom rozpočte, ako aj výdavky vynakladané na obstaranie stavieb a ich technického zhodnotenia a nákup nehnuteľností z vlastných a mimorozpočtových prostriedkov štátnych rozpočtových a štátnych príspevkových organizácií. Register investícií je integrovanou a neoddeliteľnou súčasťou Rozpočtového informačného systému. Register investícií je databáza obsahujúca údaje o všetkých investičných akciách rozpočtových a príspevkových organizácií, financovaných zo štátneho rozpočtu. Register investícií poskytuje informácie o jednotlivých investičných akciách ostatným modulom Rozpočtového informačného systému a tým aj informácie pre Štátnu pokladnicu, v rámci ktorej realizujú jej klienti výdavky . Investičnú akciu do registra investícií zadáva na základe súhlasu správcu kapitoly organizácia (zadávateľ rozpočtová a príspevková organizácia) zabezpečujúca investičnú akciu, ktorá má na jej realizáciu vo svojom rozpočte vyčlenené prostriedky. Nie každý investor spadajúci pod definíciu investora na str. 34 je používateľom Rozpočtového informačného systému, resp. je klientom štátnej pokladnice a má právo vstupu do Rozpočtového informačného systému resp. do Registra investícií. Súčasne upozorňujeme aj na skutočnosť, že predmetom vedenia registra investícií resp. rozpisu kapitálových výdavkov sú len investičné akcie financované z prostriedkov štátneho rozpočtu resp. z prostriedkov EÚ a príslušného spolufinancovania, a to len v rozsahu schválených limitov výdavkov na príslušný rozpočtový rok, resp. s výhľadom na nasledujúce 2 rozpočtové roky. V nadväznosti na uvedené sú princípy uvedené v boxe 13 zmätočné a uplatňujeme k nim zásadné pripomienky. Ide najmä o princípy že: - Investor uvádza jednotlivé IA v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, - Investor uvádza IA v RIS počas rozpisu limitov pri tvorbe rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok – nie je zrejmé čo uvedeným predkladateľ myslel. Pri spracovaní návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov sa postupuje podľa aktuálne platnej Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy. Stanovené limity výdavkov sa rozpisujú v plnej štruktúre ekonomickej klasifikácie, ktoré pri kapitálových výdavkoch zahŕňa aj investičnú akciu. Nie je možné rozpisovať investičný plán bez príslušného finančného krytia. - Investor môže požiadať aj o výdavky na prípravu investičného projektu – nie je zrejmé, čo uvedeným predkladateľ myslí. Investorom sú aj rozpočtové organizácie, ktoré musia financovať prípravu projektu z prostriedkov štátneho rozpočtu. Na základe vyššie uvedeného žiadame zosúladiť Postup uvedený v Box-e 13 Princípy tvorby investičných akcií v RIS s aktuálne platným Metodickým pokynom a zásadami spracovania registra investícií. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 68.) Pripomienka k bodu 5.3.2 Hodnotenie investičného projektu nad ustanovenou hranicou pred vznikom záväzku, str. 29 V časti 5.3.2 vidíme zjavný nesúlad so zákonom o verejnom obstarávaní, resp. zjavný rozpor, kde MF SR chce vykonávať kontrolu vysúťaženej ceny, ako výsledku verejného obstarávania v súvislosti s pôvodným odhadom a PHZ. Vysúťažená cena je výsledkom verejného obstarávania, pričom akékoľvek hodnotenie smerujúce k jej zmene by zasiahlo do procesu verejného obstarávania nad rámec, resp. v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 67.) Pripomienka k bodu 5.3.1 Hodnotenie investičného projektu nad ustanovenou hranicou pred vyhlásením obstarávania, prvý odsek posledná veta Aktualizovaná štúdia uskutočniteľnosti vo formáte (docx., xls.) môže byť poskytnutá MF SR, a to len na základe vopred stanovených podmienok využitia údajov v nej uvedených a ich prípadného sprístupnenia tretím osobám. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 64.) Pripomienka k bodu 5.1 Príprava obstarávania, str. 27 Investor môže na tento účel požiadať o radu alebo prijať radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, ak sa ňou nenaruší hospodárska súťaž, ani neporuší princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti. V tomto prípade sa preferuje externá služba ako pomoc pri verejnom obstarávaní formou konzultácií a pod, pričom externá aktualizácia štúdií uskutočniteľnosti sa neodporúča. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 69.) Pripomienka k bodu 6.1 Realizácia a odovzdanie investičného projektu, str. 30 V časti 6.1 nie je absolútne zrejmé, na základe akej legislatívy je MF SR oprávnené vyžadovať od dotknutého investora všetky informácie a dokumenty týkajúce sa realizácie investičného projektu a kontrolovať realizáciu investičného projektu, aké by mali byť jeho právomoci, ako aj dopady jednotlivých kontrol. Na výkon kontroly MF SR by mal byť jasne zákonom stanovený rozsah, predmet a podmienky výkonu kontroly, kontrola musí mať stanovený právny základ, napr. tak ako je to jednoznačne definované v zákone o NKÚ SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 66.) Pripomienka k bodu 5.3.1 Hodnotenie investičného projektu nad ustanovenou hranicou pred vyhlásením obstarávania, prvý odsek, str. 29 a Tabuľke 2 Vyhlásením verejného obstarávania na danú investíciu je zavŕšený proces prípravy investičného projektu. Ako podklad slúži DÚR alebo DSP. Dosiahnutie územného rozhodnutia prípadne stavebného povolenia je proces, ktorý podlieha podrobnému prerokovávaniu a schvaľovaniu detailných častí stavby, pričom po ukončení tohto procesu už nie je možné zasahovať do dokumentácie. Ak aktualizovaná štúdia uskutočniteľnosti vyvolá stavebné, technologické a iné zmeny, ich premietnutie do dosiahnutého stupňa PD je nemožné, nakoľko na daný investičný projekt je už vydané územné rozhodnutie, prípadne stavebné povolenie v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Prípadne vyvolá potrebu zmeny DUR, DSP a tým súvisiace UR a SP. Uvedený odsek žiadame prehodnotiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 61.) Pripomienka k bodu 5 Obstarávanie, odsek 1, str. 25 Odporúčame špecifikovať pojem „bezodkladne“ doplnením do kapitoly 8. Z uvedeného textu nie je jasné, akú lehotu toto slovo vyjadruje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 57.) Pripomienka k Schéme 6, str. 25 V schéme chýba proces zisťovacieho konania – porovnanie zmien jednotlivých stupňov PD s procesom EIA, ktorého výsledkom je Rozhodnutie MŽP SR vydané v zisťovacom konaní o potrebe posúdenia projektu podľa zákona 24/2006 Z. z k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 53.) Pripomienka k bodu 4.2.4 Ekonomické hodnotenie investičného projektu nad ustanovenou hranicou, posledný odsek, str. 24 V dokumente sa uvádza: „Investičný projekt, ktorý podlieha schváleniu zo strany vlády, predloží Investor na ekonomické hodnotenie pred rokovaním vlády, na ktorom sa má investičný projekt schvaľovať. Po ekonomickom hodnotení zo strany MF SR Investor predloží investičný projekt na schválenie príslušnému ministerstvu.“ Vzhľadom na rozporuplný postup uvedený v odseku navrhujeme nasledovnú úpravu textu: „Ministerstvom schválený investičný projekt, ktorý podlieha schváleniu vládou SR, predloží ministerstvo na rokovanie vlády SR spolu s ekonomický hodnotením MF SR.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 55.) Pripomienka k bodu 4.3 Ďalšia príprava projektu, str. 24 Text navrhujeme doplniť nasledovne: „Po schválení investičného projektu ministerstvom a po záväznej a preukázateľnej alokácii príslušných finančných zdrojov pokračuje Investor v ďalšej príprave projektu podľa špecifických potrieb danej oblasti.“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 56.) Pripomienka k Boxu 10, str. 25 Podľa nášho názoru Box 10 obsahuje nesprávne nastavené procesy. Správne má byť: EIA – DSZ – ŠE – DUR – UR – DSP/MPV – SP. Schéma nezodpovedá postupom v zmysle MP MDV SR č. 44/2020. Dokumentácia stavebného zámeru predchádza vypracovaniu dokumentácie na územné rozhodnutie. Majetkovoprávne vysporiadanie (MPV) je zakreslené za aktivitou vypracovania Dokumentácie pre stavebné povolenie, pričom aktivita MPV nastáva ešte pred aktivitou na vypracovanie Dokumentácie pre stavebné povolenie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 59.) Pripomienka k bodu 5 Obstarávanie, str. 25 Materiál v danej časti vôbec nerieši dôvernosť informácií vo VO a technické otázky dotýkajúce sa narábania s dokumentáciou VO. Odporúčame doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 58.) Pripomienka k bodu 5 Obstarávanie, str. 25 Vo viacerých častiach sú od investora vyžadované podklady týkajúce sa verejného obstarávania, čo nemá oporu tak v zákone o rozpočtových pravidlách verejnej správy ani v zákone o verejnom obstarávaní. Zákon o verejnom obstarávaní striktne definuje povinnosti investora ako verejného obstarávateľa, za plnenie ktorých si nesie investor plnú zodpovednosť. Požiadavky MF SR na kontrolu stanovenia PHZ, podmienok v zmluve, zmluvnej úpravy prenosu rizík vyplývajúcich z plnenia predmetu zmluvy, ako aj preukazovanie zapracovania odporúčaní z ekonomického hodnotenia MF SR považujeme za vysoko nad rámec zákonných povinností investora a zákonných oprávnení MF SR. V praxi sa môže stať, že odporúčanie MF SR nie je v súlade s príslušnou legislatívou (napr. v hodnotení konkrétneho projektu výstavby SSÚR bolo NDS, a.s. odporúčané projekt nerealizovať a potrebnú správu a údržbu zabezpečiť cez správcu ciest BBSK. Uvedené nie je v súlade s § 3f zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a NDS, a.s. ako správca diaľnic by takýmto postupom mohla porušiť zákon). Zároveň akýkoľvek zásah do tvorby PHZ považujeme za postup, ktorý je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, ktorý v § 6 jasne definuje pravidlá výpočtu PHZ, podľa ktorých je investor povinný postupovať. Podľa nášho názoru MF SR nemôže vykonávať kontrolu dokumentácie VO. Opakované vykonávanie činnosti pri príprave investičného projektu, zároveň MF SR na seba preberá kompetencie, ktoré patria verejnému obstarávateľovi a ÚVO, čo sa týka kontroly dokumentácie VO, kontroly stanovenia PHZ a zmluvných podmienok. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 12.) Pripomienka k bodu 1 Úvod, posledná odrážka, str. 4 Z textu logicky vyplýva že z verejných zdrojov nie je možné financovať prípravu investičného projektu (predprojektová príprava - t. j. ŠU, EIA, DSZ...). Text odporúčame upraviť tak, aby nevznikala pochybnosť o možnosti financovania prípravy projektu z akýchkoľvek zdrojov rozpočtu verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 16.) Pripomienka k bodu 2 Proces riadenia verejných investícií, odsek 1, str. 7 Veta: „Druhým míľnikom je schválenie investičných projektov príslušnými ministerstvami po ekonomickom hodnotení zo strany MF SR.“ je v rozpore s čl. 3.2.4. kde sa píše: „Na základe priorizovaného zoznamu investičných projektov ministerstvo, ktorého priemerné ročné kapitálové výdavky za obdobie predchádzajúcich 5 rokov presiahli hodnotu 20 mil. eur, vytvorí v spolupráci s MF SR a MIRRI - SR investičný plán s harmonogramom realizácie najmenej na obdobie 6 rokov“ Z textu nie je zrejmé, kedy dochádza ku schváleniu investície (po hodnotení alebo po ukončení spolupráce na investičnom pláne), pričom nie je zohľadnená kompetencia príslušného ministerstva. Najprv by malo dôjsť k schváleniu investičného projektu na úrovni ministerstva z hľadiska jeho kompetencií, stratégií a iných koncepčných dokumentov a až následne by mal nastať proces jeho posudzovania MF SR, resp. MIRRI. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 15.) Pripomienka k Schéme 1, str. 6 a Tabuľke 2 Pripomienka k textu: „Hodnotenie investičného projektu nad ustanovenou hranicou pred vznikom záväzku – Investor aktualizuje ŠU a predkladá hodnotenie minimálne 30 dní pred vznikom záväzku.“. Ekonomické hodnotenie pred schválením investičného procesu je v poriadku. Aktualizovať ekonomické hodnotenie projektu pred realizáciou verejného obstarávania a následne aktualizovať ekonomické hodnotenie po procese verejného obstarávanie je absolútne neúčelné. Verejné obstarávanie je proces, ktorý má jasné pravidlá podľa zákona o verejnom obstarávaní a nebude tak v jeho priebehu dochádzať k zmenám, či už pôjde o žltý alebo červený fidic. Vo fáze, kedy je stavba vysúťažená, nie je priestor na jej ekonomické hodnotenie, keďže verejný obstarávateľ je viazaný postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje mechanizmus zrušenia verejného obstarávania na základe ekonomického hodnotenia MF SR, pričom nie je zrejmá záväznosť ekonomického hodnotenia MF SR. Pokiaľ by tak investor učinil, dostal by sa do porušenia zákona o verejnom obstarávaní, resp. takýto postup by bol napadnutý revíznymi postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní s tým, že Úrad pre verejné obstarávanie, Rada Úradu pre verejné obstarávanie alebo súd by nariadil vo verejnom obstarávaní pokračovať, keďže nejde o zákonný dôvod zrušenia verejného obstarávania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 13.) Pripomienka k Tabuľke 2, str. 7 V „ v procese riadenia verejných investícií je vo fáze strategického plánovania uvedená príprava obstarávania /plán obstarávania, ktorý je potrebné vypracovať do každoročne do 31.12. Zároveň v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/020541/2019-2974 o postupe pri príprave investícií a koncesií podliehajúcich hodnoteniu MF SR, z ktorého tento materiál vychádza a nadväzuje naň, má rozpočtová kapitola podľa bodu 5 Postup pri príprave investícií podliehajúcich ekonomickému hodnoteniu MF SR písmeno g) predložiť MF SR plán verejného obstarávania rozpočtovej kapitoly s plánovaným začiatkom verejného obstarávania v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov, v termíne do 28.2. každého kalendárneho roka. Odporúčame odstrániť rozpor v termínoch a zároveň opakovane upozorňujeme na nereálnosť povinnosti stanovej rozpočtovej kapitole, ktorá musí predložiť MF SR plán verejného obstarávania za celú kapitolu. Každý subjekt v pôsobnosti príslušnej kapitoly vypracováva svoj vlastný plán verejného obstarávania v rámci svojej kompetencie ako na OPEX-ové výdavky, tak aj CAPEX-ové výdavky. Vytvárať nový plán verejného obstarávania len na plánované zákazky pre oblasť investícií a koncesií podliehajúcich ekonomickému hodnoteniu MF SR za celú kapitolu je administratívne zaťažujúce vzhľadom na už poddimenzovaný stav zamestnancov organizácií. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 4.) Všeobecná pripomienka k materiálu Je potrebné upozorniť, že viaceré úkony, ktoré by malo MDV SR, ako aj jeho podriadené organizácie a spoločnosti (najmä NDS, a.s, SSC, ŽSR) podľa tohto dokumentu vykonať, nebudú zjavne plniť účel, ktorý očakáva MF SR, a to je optimalizácia jednotlivých nákladov; ide najmä o viacnásobné aktualizácie štúdií, ktoré budú so sebou prinášať dodatočné finančné prostriedky a pri projektoch podriadených organizácií a spoločností môže v konečnom dôsledku znamenať, že zamýšľaná optimalizácia napr. 3-5 % z hodnoty projektu, aplikovaním tohto dokumentu, môže byť pravidelne nižšia, ako finančné prostriedky, ktoré bude potrebné vynaložiť v súvislosti s postupmi a pokynmi podľa tohto dokumentu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 5.) Všeobecná pripomienka k materiálu Je nevyhnutné upozorniť, že na základe tohto dokumentu bude potrebné zabezpečiť obstaranie externých poradenských služieb, ktoré nie sú aktuálne finančne kryté v rozpočtoch dotknutých subjektov a bude potrebné zo strany MF SR vyčleniť finančné prostriedky. Podľa súčasných platobných podmienok napr. podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme nie je v žiadnom prípade možné zabezpečiť fundované kapacity interne. V tejto súvislosti uvádzame, že nie je možné súhlasiť s údajmi uvedenými v doložke vplyvov na verejné financie, nakoľko MDV SR a jeho podriadené organizácie nedisponujú finančnými prostriedkami na tieto poradenské služby. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 3.) Všeobecná pripomienka k materiálu MDV SR berie na vedomie snahu MF SR optimalizovať náklady/výdavky na jednotlivé investície, avšak nie je účelné aplikovať tieto inštitúty optimalizácie a posudzovania pre všetky projekty v rozsahu tohto dokumentu v podmienkach podriadených organizácií a spoločností MDV SR (najmä NDS, a. s., SSC, ŽSR). Predmetnú optimalizáciu alebo posudzovanie si vieme predstaviť v prípade výstavby novej infraštruktúry, ale určite nie v prípade opráv a rekonštrukcie existujúcej infraštruktúry, ktorá je v havarijnom až devastačnom stave. Aplikácia tohto dokumentu v uvedených prípadoch so sebou prinesie, predlžovanie získania nevyhnutných benefitov, ktoré súvisia nie len s rekonštrukciou a modernizáciou existujúcej infraštruktúry (napr. ciest I. triedy), ale najmä s rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich mostných objektov, z ktorých je v súčasnosti v havarijnom a nevyhovujúcom stave vysoké množstvo. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 7.) Všeobecná pripomienka k materiálu Vytvorenie národnej stratégie projektov, ako aj sektorových stratégií vnímame ako pozitívny krok. Zároveň však absentuje informácia o pravidlách zaraďovania ako aj aktualizácie stratégií, doriešenie investičných projektov vo vysokom štádiu rozpracovanosti, vrátane informácie, či momentom zaradenia do niektorej zo stratégií budú projekty do ich skončenia finančne kryté z verejných zdrojov. Pre Investora (ako napr. NDS, a.s., ŽSR) je to absolútne podstatná informácia, nakoľko investičné dopravné projekty zo všetkými fázami investičného procesu trvajú relatívne dlhý čas a od začiatku procesu sú na projekt vynakladané nemalé finančné prostriedky (napr. rôzne stupne dokumentácie, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov). V nadväznosti na uvedené možno zhrnúť, že absentuje informácia o pravidlách zaraďovania investícií ako aj aktualizácie stratégií, vrátane informácie, či momentom zaradenia investície do niektorej zo stratégií bude automaticky zabezpečené jej finančné krytie z verejných zdrojov. Zároveň je potrebné doriešiť finančný dopad, ktorý vznikne v dôsledku prípadného vyradenia investičného projektu zo stratégie (v prípade nezabezpečenia finančného krytia na pokračovanie/dokončenie takejto investície pôjde až o jej zmarenie). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 6.) Všeobecná pripomienka k materiálu V materiáli (str. 3) sa uvádza, že vychádza z § 19a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“), pričom definuje postup pri príprave investičných projektov v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri príprave investícií a koncesií. Uvedený materiál je vo viacerých častiach v rozpore s článkom 2 ods. 2 Ústavy SR, na základe ktorej môže štátny orgán konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. V bode 1.1 materiálu sa uvádza, že dokument opisuje pôsobnosť MF SR pri ekonomickom hodnotení, pričom jeho úlohou je dohliadať na prípravu investičných projektov v súlade s princípmi hodnoty za peniaze. Pojem „dohliadať“ nie je definovaný a preto považujeme jeho význam v kontexte § 19a zákona o rozpočtových pravidlách za nejasný v celom procese investičnej prípravy projektov, kde Investor má v zmysle platnej legislatívy zadefinované mnohé povinnosti a zodpovednosti, ktoré musí rešpektovať, pričom do týchto procesov vstupuje MF SR na základe tohto postupu. Na základe uvedeného je v celom dokumente jasne určiť a definovať zodpovednosť a pôsobnosť MF SR, ktorá by mala byť primárne jasne určená zákonom, nie postupmi vydanými MF SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 2.) Všeobecná pripomienka k materiálu Materiál vo všeobecnosti nezohľadňuje postupy upravené v príslušnej legislatíve (napr. duplicita postupov vykonávaných v zmysle zákona o verejných prácach). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 1.) Všeobecná pripomienka k materiálu Materiál v niekoľkých bodoch popisuje povinnosti Investora, ktorý má v jednotlivých fázach realizácie investičného projektu komunikovať priamo s MF SR bez zapojenia Ministerstva, ktoré je jeho zriaďovateľom alebo zakladateľom a v niektorých bodoch materiálu o vzťahu Ministerstvo a MF SR. Uvedené vzťahy je potrebné v rámci definovania povinností Investora, Ministerstva jasne zadefinovať a zosúladiť v celom materiáli tak, aby nevznikal k nesúlad kompetencií. Subjektom komunikujúcim s MF SR má byť jednoznačne Ministerstvo a nie Investor, ak si to príslušné Ministerstvo neupraví inak, teda poverí komunikáciou s MF SR priamo Investora. Ako príklad uvádzame odsek 2 na str. 7, kde sa uvádza: „Za prípravu investičného projektu je zodpovedný Investor. Investor zasiela z jednotlivých fáz prípravy investičného projektu podklady MF SR“, pričom v čl. 3.2.4. sa uvádza: „Na základe priorizovaného zoznamu investičných projektov ministerstvo, ktorého priemerné ročné kapitálové výdavky za obdobie predchádzajúcich 5 rokov presiahli hodnotu 20 mil. eur, vytvorí v spolupráci s MF SR a MIRRI SR investičný plán s harmonogramom realizácie najmenej na obdobie 6 rokov“ Z uvedeného nie je zrejmé, kto je v tomto prípade zodpovedný za spracovanie investičného plánu vychádzajúc z investičných projektov (či je to priamo investor voči MF SR, nakoľko zo schválených projektov podľa 3.2.4. vypracúva plán ministerstvo, ale investičné projekty zasiela investor priamo na MF SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k Doložke vybraných vplyvov 84.) K Doložke vybraných vplyvov, Bod 5 Alternatívne riešenia Existujúci stav nepovažujeme za alternatívne riešenie, odporúčame navrhnúť iný postup (napr. iné výšky IN pre povinné hodnotenie, resp. podľa zdrojov financovania, kde o pridelení grantu rozhodujú iné subjekty mimo SR podľa iných všeobecných pravidiel). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k Prílohe č. 1 85.) Pripomienka k Prílohe č. 1, otázka č. 4 Žiadame vysvetliť prečo je bodovanie pri tejto otázka nastavené tak, že čím viac skúseností, tým menej bodov získa investor v tejto otázke. Máme za to, že ak má investor viac skúseností, dokáže lepšie riadiť riziká projektu a pružnejšie reagovať na jednotlivé situácie počas celej dĺžky života projektu, dbajúc na zachovanie zamýšľaných a očakávaných benefitov pre verejný sektor. Z tohto dôvodu, by mal skúsený investor získať viac bodov potrebných na kladné hodnotenie realizácie investičného projektu formou koncesie (PPP) z pohľadu vhodnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k Doložke vybraných vplyvov 83.) Všeobecná pripomienka k Doložke vybraných vplyvov a k Doložke vplyvov na rozpočet verejnej správy Materiál obsahuje doložku vplyvov, v ktorej je vyhodnotený finančný dopad materiálu nulový. S uvedeným nesúhlasíme, nakoľko prehodnocovanie výhodnosti investičného projektu v každej fáze investičného procesu zo sebou prinesie značné náklady na aktualizácie dokumentácií v zmysle odporúčaní MF SR, čo bude mať jednoznačný finančný dopad na investora. Zároveň možnosť pozastaviť investičný projekt v každej časti investičného procesu zo sebou prinesie množstvo zmarených investícií, ktoré v konečnom dôsledku zaťažia investora, najmä pri dopravných investičných projektoch, kde má proces viacero fáz v trvaní niekoľkých rokov. Materiál navrhujeme doplniť o doložku vplyvov o vplyvy na rozpočet verejnej správy a dopracovať ich kvantifikáciu. Z nižšie uvedených dôvodov sa domnievame, že predmetný materiál bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Máme za to, že uvedený dokument vytvára potrebu a požiadavku na zvýšenie personálneho a technického zabezpečenia Investora či už z hľadiska plánovacieho, projektového procesu ako aj procesov VO, pričom pri súčasnom trende (znižovanie stavov, optimalizácia stavov, prirodzený úbytok, nedostatok odborníkov na trhu práce a pod. ) nebude môcť Investor nastavené úlohy zvládnuť, a to aj vzhľadom na neustále sa zvyšujúce požiadavky na plnenie úloh z tretích strán ako aj neustále sa zvyšujúcej sa administrácie Na str. 9, pokračovanie Tabuľky 2 - je uložená povinnosť investorovi dodať na požiadanie MF SR všetky informácie a dokumenty týkajúce sa realizácie projektu za účelom kontroly plánovaného plnenia. V predkladacej správe, ako aj doložke vplyvov sa uvádza, že predmetný materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Okrem skutočnosti, že nesúhlasíme s touto povinnosťou, domnievame sa že prípadné zavedenie tejto povinnosti bude mať vplyv na navýšenie administratívnych činností v rámci realizácie projektu (či už na strane investora, ale aj dodávateľa stavby), a tým aj zvýšenie nákladov na riadenie implementácie projektu. Taktiež predpokladáme, že zavedenie tejto povinnosti bude mať dopady na administratívne kapacity v rámci ministerstva financií v súvislosti s vykonaním analýzy akýchkoľvek informácií a dokumentov týkajúcich sa realizácie investičného projektu a kontrolou plánovaného plnenia voči reálne dodaným službám. Navrhuje sa teda ďalší stupeň kontroly. V rámci dopravných stavieb túto činnosť zabezpečuje aj nezávislý stavebný dozor, ktorý má dohliadať nad plánovaným plnením harmonogramu stavby, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, tak aby výstavba prebiehala podľa dokumentácie pre realizáciu stavby, STN, a legislatívou SR. Taktiež na str. 9, pokračovanie Tabuľky 2, fáza Realizácie je definovaná úloha interného vyhodnotenia investičného projektu. Ide o novú povinnosť, ktorá nebola v rámci dimenzovania administratívnych kapacít analytických jednotiek braná do úvahy. Uvedené bude mať za následok, že realizácia ex-post hodnotenia si bude vyžadovať navýšenie administratívnych kapacít, čo bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Odporúčame preto vyčísliť uvedený vplyv na rozpočet verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k návrhu uznesenia vlády SR 82.) Odporúčame vypustiť úlohu B.7. nakoľko ide o tú istú úlohu, ktorá už uložená je úlohou C.4. uznesenia vlády SR č. 649/2020 a preto nie je dôvod túto úlohu v časti C. návrhu uznesenia rušiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k návrhu uznesenia vlády SR 81.) Zásadne nesúhlasíme s úlohou B.6. uloženou ministrovi dopravy a výstavby Zdôvodnenie: Uložená úloha je vecne a časovo neuskutočniteľná a nad rámec kompetencií MDV SR v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k návrhu uznesenia vlády SR 80.) Zásadne nesúhlasíme s úlohou B.5. uloženou ministrovi dopravy a výstavby Zdôvodnenie: Uložená úloha je vecne a časovo neuskutočniteľná a nad rámec kompetencií MDV SR v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k návrhu uznesenia vlády SR 79.) Zásadne nesúhlasíme s úlohou B.4. uloženou ministrovi dopravy a výstavby Zdôvodnenie: Uložená úloha je vecne a časovo neuskutočniteľná a nad rámec kompetencií MDV SR v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k návrhu uznesenia vlády SR 77.) Odporúčame návrh uznesenia vypracovať v súlade so Smernicou na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 71.) Pripomienka k Boxu 10, str. 30 V ods.1 odporúčame upresniť, že MDV SR v rámci OPII vykonáva ex-post kontrolu len pre projekty v oblasti dopravy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 76.) Pripomienka k bodu 8 Použité pojmy a skratky, str. 34 Odporúčame zvážiť presun kapitoly priamo pod Obsah dokumentu, pre lepší prehľad dokumentu. Najprv by mali byť definované pojmy a až potom text dokumentu s pojmami. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k návrhu uznesenia vlády SR 78.) Odporúčame terminológiu použitú v návrhu úloh zosúladiť s terminológiu použitou v dokumente (napr. v bode B.1 sa uvádzajú pojmy investícia, projekt investičného charakteru a koncesia, pričom v dokumente v časti použité pojmy a skratky je investičným projektom zadefinovaná investícia a koncesia.) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 75.) Pripomienka k Boxu 13, str. 32 Text druhej odrážky: „Investor môže požiadať aj o výdavky na prípravu investičného projektu.“ Odporúčame vysvetliť prečo je v texte taxatívne uvedená možnosť požiadať na prípravu možnosť požiadať o výdavky. V prípade rozpočtových a príspevkových organizácií iná možnosť ako financovať prípravu z verejných zdrojov nie je možná. Máme za to, že dokument hovorí o príprave investičného projektu a aj o realizácii investičného projektu, teda aj o spôsobe postupu a financovania z verejných zdrojov ako celku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 60.) Pripomienka k bodu 5 Obstarávanie, str. 25 Nesúhlasíme aby Investor predkladal plán obstarávania priamo na MF SR bez zapojenia ministerstva, pričom ministerstvo musí určiť rozsah, formu a procesovanie takéhoto plánu. Žiadame upraviť text v dokumente v tom zmysle, že povinnosť predkladať plán obstarávania investičných projektov MF SR má príslušné ministerstvo, alebo investor, a to až po jeho odsúhlasení zo strany ministerstva. Ministerstvo musí disponovať informáciami, ktoré sú potrebné pre riadenie oblastí v jeho kompetencii. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 54.) Pripomienka k bodu 4.3 Ďalšia príprava projektu, str. 24 Z časti 4.3 vyplýva, že po ukončení každého stupňa prípravy investičného projektu posiela investor projektovú dokumentáciu MF SR, ktoré môže na základe týchto informácií aktualizovať hodnotenie investície. Je potrebné upozorniť na rozsah projektových dokumentácií pri líniových stavbách ako aj na skutočnosť, že uvedená povinnosť je nad rámec § 19a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Nie je zrejmé, akým spôsobom bude MF SR nakladať s touto dokumentáciou (aj v tomto prípade je potrebné jasne stanoviť podmienky využiteľnosti údajov získaných z týchto projektových dokumentácií a ich sprístupnenie tretím osobám) a zároveň nie sú ani jasne zadefinované finančné dopady aktualizácie hodnotenia investície na túto dokumentáciu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 49.) Pripomienka k bodu 4.2.3 Postup pri rozhodovaní o spôsobe financovania, str. 22 Upozorňujeme že tento spôsob podlieha prerokovaniu a schváleniu zo strany ministerstva, čo v dokumente nie je uvedené. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 46.) Pripomienka k bodu 4.2.1 Postup pri príprave štúdie uskutočniteľnosti investície a koncesie, veta za Schémou 5, str. 20 Ako sa má Investor vysporiadať s pripomienkami MF SR, keď projektová dokumentácia bude objednávateľom prevzatá? Pre podriadené organizácie a spoločnosti MDV SR (najmä NDS, a.s.) to znamená ďalšie VO na dopracovanie PD, vrátane časového a finančného navýšenia vstupov v rámci prípravy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 47.) Pripomienka k bodu 4.2.1 Postup pri príprave štúdie uskutočniteľnosti investície a koncesie, časť Príprava štúdie uskutočniteľnosti koncesie, str. 21 Pripomienka k textu: „Analýza variantov riešenia“ a „Analýza uskutočniteľnosti preferovaného variantu“ sa nahrádzajú pokynmi v predošlej kapitole tohto Postupu (s ohľadom na oblasť koncesie)“. Odkaz na „predošlú kapitolu tohto Postupu“ je zjavne nesprávny. Žiadame preveriť, či tu nemalo byť uvedené „v nasledujúcej kapitole tohto Postupu“. Bolo by účelné tieto konkrétne pokyny v tejto časti aj popísať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 48.) Pripomienka k bodu 4.2.1 Postup pri príprave štúdie uskutočniteľnosti investície a koncesie, časť Príprava štúdie uskutočniteľnosti koncesie, str. 21 Pripomienka k textu: „Ak z hodnotenia vyplynie, že koncesia pravdepodobne nie je vhodná na realizáciu formou PPP a napriek tomu má Investor záujem pokračovať v tejto forme zákazky, postupuje Investor podľa predchádzajúceho bodu.“ Tento bod považujeme za nadbytočný a odporúčame tento bod vypustiť alebo ho spojiť s predchádzajúcim bodom, keďže aj v prípade, ak z hodnotenia vyplynie, že koncesia pravdepodobne nie je vhodná na realizáciu formou PPP a investor sa v nej rozhodne pokračovať, použije sa postup ako v prípade, ak z hodnotenia vyplynie, že koncesia je vhodná na realizáciu formou PPP. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 52.) Pripomienka k bodu 4.2.4 Ekonomické hodnotenie investičného projektu nad ustanovenou hranicou, prvá veta, str. 24 Pripomienka k textu „MF SR následne k predloženej štúdii uskutočniteľnosti vypracuje ekonomické hodnotenie, ktoré zverejní na svojej webovej stránke do 30 dní od: • predloženia všetkých vyžiadaných podkladov k štúdii uskutočniteľnosti, alebo od • doručenia oznámenia Investora o nedodaní požadovaných podkladov.“. Odporúčame vysvetliť či bude mať investor priestor na pripomienkovanie hodnotenia MF SR. Odporúčame doplniť do textu priestor a postup upravujúci možnosť investora uplatniť si pripomienky k hodnoteniu MF SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 44.) Pripomienka k bodu 4.2.1 Postup pri príprave štúdie uskutočniteľnosti investície a koncesie, str. 19, predposledná odrážka V poznámke pod čiarou č. 34 sa uvádza medzi príkladmi organizácií v zriaďovateľskej/zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR taktiež ARVD (Agentúra rozvoja vodnej dopravy). ARVD bola zákonom č. 284/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zrušená a jej kompetencie prešli na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. V zmysle uvedeného žiadame agentúru vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 50.) Pripomienka k bodu 4.2.4 Ekonomické hodnotenie investičného projektu nad ustanovenou hranicou, prvá veta, str. 23 Nie je vhodné zverejňovať na webovom sídle Investora editovateľné časti štúdie realizovateľnosť (hlavne údaje z CBA, dopravných prieskumov a podobne). Podklady vo formáte (docx., xls.) môžu byť poskytnuté len analytickej jednotke MF SR, a to len na základe vopred stanovených podmienok ich využitia a prípadného sprístupnenia tretím osobám. Na webovom sídle investora môžu byť štandardne zverejnené vyššie uvedené údaje v uzavretom formáte (pdf.), aby sa zamedzilo prípadným zneužitiam know-how a spôsobu výpočtov, ktoré boli výstupom konkrétneho externého subjektu v rámci poradenských služieb v zmysle podmienok stanovených v zmluvnom vzťahu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 45.) Pripomienka k bodu 4.2.1 Postup pri príprave štúdie uskutočniteľnosti investície a koncesie, text pod Boxom 9 a Schémou 6, str. 20 a k bodu 4.3 Ďalšia príprava projektu, text nad Boxom 10, str. 25 Pripomienka k textu „Investor posiela MF SR projektovú dokumentáciu z každého stupňa projektovej prípravy do 30 dní od jej akceptácie pri odovzdaní.“ a k textu: „Po ukončení každého stupňa prípravy investičného projektu posiela Investor projektovú dokumentáciu MF SR, ktoré môže na základe týchto informácií aktualizovať hodnotenie investície.“. Žiadame uviesť, že predmetná povinnosť sa netýka koncesií, keďže projektová dokumentácia v rámci koncesie sa nepredkladá verejnému obstarávateľovi na schválenie, zohľadňujúc fakt, že riziko projektovania nesie koncesionár. DSP sa predkladá priamo stavebnému úradu, DRS a DSRS schvaľuje nezávislý dozor. Navyše, táto dokumentácia sa nerobí v jednom balíku, ale postupne. V praxi by tak išlo o neaplikovateľnú povinnosť vzhľadom na povahu projektu realizovaného formou koncesie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 51.) Pripomienka k bodu 4.2.4 Ekonomické hodnotenie investičného projektu nad ustanovenou hranicou, str. 23 Pripomienka k textu: „Zákonná lehota na zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti je najneskôr 30 dní pred začiatkom prípravy investičného projektu ktorým je najmä jedna z nasledujúcich skutočností, podľa toho, ktorá nastane skôr,“. V prípade koncesie navrhujeme viazať túto lehotu na zverejnenie oznámenia o začatí verejného obstarávania. V čase vypracovania štúdie uskutočniteľnosti je projekt už v určitom stupni investičnej prípravy (napr. v štádiu vysporiadavania pozemkov po získaní územného rozhodnutia), a teda niektoré skutočnosti uvedené v bodoch b) a c) tejto kapitoly už nastali pred tým, ako sa vôbec štúdia uskutočniteľnosti začala spracovávať. Preto v tomto prípade dodržanie lehoty 30 dní pred skutočnosťou, ktorá nastala skôr nie je splniteľné. V nadväznosti na uvedené žiadame potvrdiť, resp. explicitne uviesť, že lehota na zverejnenie štúdie uskutočniteľnosti pre koncesie sa viaže len k zverejneniu oznámenia o koncesii podľa písm. f) tejto kapitoly. Predmetná pripomienka bola už zo strany MDV SR uplatnená a MF SR vysvetlená v rámci MPK týkajúceho sa novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 42.) Pripomienka k bodu 4.2 Príprava investičného projektu nad ustanovenou hranicou, odsek 2, druhá veta, str. 17 Odporúčame vysvetliť, či v prípade, ak bude MF SR zapojené do prípravy projektu, a teda aj prípravy podkladov, bude spolu s obstarávateľom preberať aj zodpovednosť za súťažné podklady. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 35.) Pripomienka k bodu 3.2.3 Určenie investičných priorít, str. 14 V druhom odseku je definovaná úloha pre zverejňovanie priorizovaného zoznamu investičných projektov do minulosti, odporúčame upraviť dátum, alebo zmeniť čas vo vete z budúceho na minulý čas, pri rezortoch, ktoré už zoznamy majú zverejnené. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 38.) Pripomienka k bodu 3.2.5 Pripomienkovanie a schválenie investičnej stratégie, str. 15 Termín uvedený v rámci tohto bodu je stanovený do minulosti „najneskôr 15 dní pred zverejnením“ - čo je 15.3.2021. Navrhujeme preformulovať text, aby odzrkadľoval skutočnosť, že v rámci jednotlivých rezortov už boli spracované investičné stratégie a u niektorých ich bude potrebné ešte len spracovať napr. do roku 2022. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 39.) Pripomienka k bodu 3.2.5 Pripomienkovanie a schválenie investičnej stratégie, str. 15 Odporúčame upresniť časový údaj, ktorý stanovuje lehotu, a to buď „15 kalendárnych dní“ alebo „15 pracovných dní“. V tomto kontexte odporúčame v celom dokumente za účelom jednoznačného výkladu upraviť všetky lehoty vyjadrené v dňoch, aby bolo zrejmé, či ide o kalendárny alebo pracovný deň. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 37.) Pripomienka k bodu 3.2.4 Investičný plán, str. 15 Navrhovaný postup je nepružný, zvlášť s ohľadom na spôsob vyhlasovania výziev z iných finančných nástrojov EÚ (napr. CEF call pre dopravu), čo je v rozpore s deklarovaným cieľom tohto dokumentu vyplývajúcim z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 uvedenom v samotnom úvode „zjednodušiť investičný proces“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 40.) Pripomienka k bodu 4.2 Príprava investičného projektu nad ustanovenou hranicou, druhý odsek, prvá veta, str. 17 Žiadame o vysvetlenie o akú príslušnú analytickú jednotku ide. Po redukcii zamestnancov o 10% a s tým spojeným zníženým rozpočtom na zamestnancov je prakticky nemožné analytickú jednotku interne vytvoriť. Interná analytická jednotka MDV SR taktiež nemá kapacitu a ani prostriedky, aby túto prácu vykonávala pre celú oblasť agendy MDV SR a ešte aj pre jej rozpočtové organizácie a spoločnosti. Ak by malo ísť o analytickú jednotku MF SR, tak uvádzame, že toto tiež predstavuje značnú administratívnu záťaž, kedy popri všetkých činnostiach zamestnancov MDV SR a jej podriadených organizácií a spoločností bude potrebné ešte navyše s vyčlenenými súčasnými zamestnancami koordinovať celý proces s analytickou jednotkou MF SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 41.) Pripomienka k bodu 4.2 Príprava investičného projektu nad ustanovenou hranicou, str. 17 „Do priebehu prípravy projektu Investor zapojí MF SR (napr. pri príprave zadávacích podmienok súťaže a projektovej dokumentácie, pri opise predmetu zákazky pred verejným obstarávaním zhotoviteľa štúdie uskutočniteľnosti, počas prípravy štúdie uskutočniteľnosti, pred prebratím štúdie/ dokumentácie, či do hodnotiacich a monitorovacích komisií)“. V prípade ak sa plánuje zapojenie MF SR do akéhokoľvek štádia procesu prípravy investície, v takom prípade požadujeme zapracovať, že ministerstvo, alebo MF SR bude pri spracovaní dokumentov povinné delegovať členov do jednotlivých pracovných skupín podľa špecializácie na VO, projektovania, CBA a pod.). Ak nedôjde k delegovaniu zástupcov MF SR do pracovných skupín, na ktorých sa budú vzťahovať práva a povinnosti v zmysle platnej legislatívy, nebude možné MF SR sprístupniť požadované údaje, nakoľko podliehajú osobitnému režimu (napr. že ide o nezverejniteľné údaje, resp. o údaje neprístupné tretím osobám). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 43.) Pripomienka k bodu 4.2 Príprava investičného projektu nad ustanovenou hranicou, str. 17 Text: „V prípade, že Investor plánuje obstarať zhotovenie štúdie uskutočniteľnosti externými kapacitami, je nevyhnutné zmluvný vzťah upraviť tak, aby jej aktualizáciu vedel Investor realizovať aj vlastnými kapacitami“. Nie je zrejmé za kým účelom má Investor zasahovať do odovzdaného diela, ktorým ŠU je. Podľa nášho názoru, ak bude potrebná aktualizácia, najlepšie to urobí pôvodný spracovateľ kvôli vstupným dátam, ktoré boli použité pri spracovaní ŠU. V roku 2021 došlo zo strany MF SR k zníženiu alokácie finančných prostriedkov na zamestnancov jednotlivých rezortov, čím došlo k zníženiu počtu zamestnancov o cca 10 %. Je preto veľmi zložité dosiahnuť, aby za súčasných podmienok bolo možné zo strany investora posilniť analytické kapacity, ktoré budú profesionálne schopné vykonávať aktualizácie komplexných výpočtov, finančných modelov, výpočet hodnoty transferu rizík a pod. v rámci koncesií. Pri aktualizácií štúdie uskutočniteľnosti ide o komplexný a zložitý proces, ktorý v praxi zabezpečuje konzorcium poradcov, zložených z finančných, právnych a technických expertov. Zabezpečiť takýchto expertov interne je z pohľadu zákona o štátnej službe neuskutočniteľné. Odporúčanie týkajúce sa úpravy zmluvného dodávateľskou –odberateľského vzťahu pre oblasť aktualizácie diela - ŠU vlastnými kapacitami Investora považujeme za irelevantné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 36.) Pripomienka k bodu 3.2.4 Investičný plán, str. 14 Žiadame dopracovať spôsob ako má ministerstvo vypracovať investičný plán, resp. potrebu investičných projektov. V dokumente sa uvádza, že do plánu má ministerstvo zaradiť investície okrem iného aj na základe predpokladaných rozpočtových limitov na dané obdobie. Predpokladaný rozpočtový limit si má ministerstvo vypočítať na základe priemernej ročnej nominálnej hodnoty KV ministerstva za obdobie predchádzajúcich 5 rokov, po odpočítaní jednorazových investícií. Navrhovaná metodika výpočtu predpokladaných rozpočtových limitov nezohľadňuje priebeh prípravy a realizácie investičných infraštruktúrnych projektov, pri ktorých dochádza k nerovnomernej potrebe výdavkov v jednotlivých rokoch, ktoré vo fáza realizácie prudko vzrastajú v porovnaní s prípravnou fázou. Ako príklad je možné uviesť prechody medzi jednotlivými operačnými programami, kedy v poslednom roku oprávneného obdobia dochádza k enormnému čerpaniu výdavkov a v prvých rokoch oprávneného obdobia nového operačného programu vzhľadom na stanovené podmienky kontrahovania či už fázovaných alebo nových investičných projektov dochádza k poklesu výdavkov. Tento stav spôsobuje skutočnosť, že ministerstvo nemá dostatok zdrojov na samotnú prípravu projektov a v konečnom dôsledku nedochádza v priebehu časového obdobia ku kontinuálnej investičnej výstavbe. Zároveň nie je zrejmé aké investície majú byť do investičného plánu zahrnuté. Nie všetky investície sú zaradené v registri investícií MF SR. Tento register slúži na registrovanie investícií financovaných zo štátneho rozpočtu alebo EÚ zdrojov a týka sa len rozpočtových alebo príspevkových organizácií. V tomto registri investor, ktorým je subjekt verejnej správy (napr. ŽSR, NDS) investície neregistruje a ani neeviduje ich čerpanie. Zároveň tieto subjekty neprevádzkujú len vyslovene infraštruktúru, ale zabezpečujú aj iné činnosti a výkony, do ktorých musia investovať ako do podpornej činnosti pre prevádzku. Otázka preto znie, má byť ministerstvo zároveň zodpovedné za celý investičný plán všetkých subjektov (RO, PO podnikateľské subjekty)? . V nadväznosti na to bude ministerstvo zodpovedné aj za plnenie plánu aj v prípade, ak MF SR nealokuje finančné zdroje, ale zároveň investičný projekt bude zaradený do investičného plánu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 32.) Pripomienka k bodu 3.2 Sektorové investičné stratégie, prvá odrážka posledného odseku, str. 11 Pripomienka k textu „Pomenovanie cieľov – opis ...“. Stanovenie merateľných ukazovateľov bez potrebnej projektovej dokumentácie nie je možné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 30.) Pripomienka k bodu 3.2 Sektorové investičné stratégie, str. 11 Žiadame na str. 11 vypustiť text: „Investičná stratégia výstavby, obnovy a energetickej efektívnosti budov verejnej správy (pripravuje MDV SR v spolupráci s MH SR a MF SR).“ Zdôvodnenie: Informácia, že sa pripravuje nadrezortná investičná stratégia je zavádzajúca a nepravdivá. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 29.) Pripomienka k bodu 3.2 Sektorové investičné stratégie, str. 11 Hranicu 1. mil. € považujeme z pohľadu administratívy pre dopravné projekty za nezmyselnú, odporúčame sa vrátiť k limitom definovaným pre verejné práce zákonom, a tieto zovšeobecniť aj pre iné investície mimo stavebné projekty, detto str. 16. bod 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 34.) Pripomienka k bodu 3.2.2 Metodika pre určovanie investičných priorít, str. 13 V poslednom odseku odporúčame zmenu termínu, vzhľadom na to, že termín je stanovený do minulosti, na napr. 28.2.2021, resp. odporúčame zmeniť čas vo vete z budúceho na minulý, pri rezortoch, ktoré už metodiky majú spracované Uvedené má vplyv aj na dátumy v Boxe 4, napr. posun termínu z 2021 na 2022 pri investičných plánoch. Týka sa sektorov v ktorých ešte nebola vypracovaná metodika. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 26.) Pripomienka ku Schéme 3, str. 10 V rámci kroku pripomienkovania investičnej stratégie, chýba zmienka o postupe schvaľovania materiálov vo vláde SR podľa Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej - medzirezortné pripomienkové konanie. Odporúčame doplniť v schéme 3 Proces strategického plánovania verejných investičných projektov v riadku „Zodpovednosť“ okrem MF SR aj „resp. povinne pripomienkujúce subjekty v rámci MPK“. Táto pripomienka je platná aj v predošlých schémach (1 a 2), kde odporúčame doplniť proces MPK. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 27.) Pripomienka k bodu 3.1 Národná investičná stratégia, str. 10 V časti 3.1. je uvedené, že gestormi Národnej investičnej stratégie, ktorí zodpovedajú za jej prípravu je MIRRI SR a MF SR. Zároveň v časti 3.2 je uvedené, že tieto inštitúcie vykonávajú koordinačnú úlohu pri tvorbe sektorových stratégií. Z uvedeného nie je zrejmý právny základ tejto gestorskej ani koordinačnej kompetencie ani rozdelenie a určenie rozsahu zodpovedností týchto ministerstiev z hľadiska dopadov zaradených, resp. nezaradených investičných projektov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 28.) Pripomienka k bodu 3.2 Sektorové investičné stratégie, str. 11 Sektorové investičné stratégie by sa mali opierať najmä o príslušné strategické politiky, ktoré majú dopad na nadväzujúce investičné stratégie (viď. v minulosti napr. rozpracovanie ŠDP v zmysle UV č. 21/2000 ). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 31.) Pripomienka k bodu 3.2 Sektorové investičné stratégie, str. 11 Pripomienka k textu: „V prípade, že ministerstvo vykonáva verejnú politiku, ktorá je svojim charakterom nadrezortná, pripravuje sektorovú investičnú stratégiu v spolupráci s relevantnými subjektmi z iných rezortov a predloží ju na schválenie vláde. Pripravujú sa nasledujúce nadrezortné investičné stratégie: • Investičná stratégia informatizácie verejnej správy (pripravuje MIRRI SR), • Investičná stratégia výstavby, obnovy a energetickej efektívnosti budov verejnej správy (pripravuje MDV SR v spolupráci s MH SR a MF SR)“. Aktuálne je potrebné sa pri strategicko-plánovacej riadiť strategickými dokumentmi schválenými Vládou SR, Strategickým plánom rozvoja dopravy SR do roku 2030, Novým projektom výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, Koncepciou územného rozvoja SR (KURS). V kapitole sa neuvádza či tieto dokumenty prestanú platiť keď sa schváli Národná investičná stratégia, alebo aké budú mať voči sebe postavenie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 19.) Pripomienka k Tabuľke 2, str. 8 Schéma neobsahuje vplyv procesu EIA (výsledky sú často v rozpore s výsledkami a odporúčaniami ŠU). Odporúčame doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 25.) Pripomienka k Tabuľke 2, str. 10, Interné vyhodnotenie investičného projektu Navrhujeme zosúladenie oboch na 12 mesiacov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 33.) Pripomienka k bodu 3.2.1 Pomenovanie cieľov a zásobník investičných zámerov, str. 12 Pripomienka k textu: „Do zásobníka investičných zámerov sú investície a koncesie zaradené na základe zozbieraných investičných zámerov, v ktorých Investori uvedú minimálne nasledujúce základné informácie: • preukázanie súladu investičného zámeru so sektorovou investičnou stratégiou, • stručné zdôvodnenie potreby investičného zámeru, • opis a vrcholové porovnanie zvažovaných alternatív realizácie, • odhad predpokladaných nákladov na realizáciu, • zhrnutie predpokladaných prínosov investičného zámeru, • preukázanie nadväznosti na konkrétny investičný cieľ.“. Disponovať zoznamom projektov s požadovanými údajmi bez toho, aby bola k dispozícii potrebná projektová dokumentácia, je nerealizovateľné. V závislosti od fázy pripravenosti projektu, nie sú známe požadované údaje, resp. nie sú v súčasnosti analyzované ani vo vyšších štádiách prípravy – ako má ministerstvo v zmysle tohto bodu postupovať? Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 18.) Pripomienka k Tabuľke 2, text „Vláda schváli celonárodné investičné ciele na 20-30 rokov.“, str. 7 Na taký výhľad nemožno plánovať projekty typu modernizácií a rekonštrukcií existujúcej dopravnej infraštruktúry (cestnej siete a železničnej infraštruktúry). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 21.) Pripomienka k Tabuľke 2, str. 9, Rozpočtovanie kapitálových výdavkov Žiadame doplniť nasledovný text: „MF SR záväzne alokuje zdroje na realizáciu pripraveného a spoločensky návratného investičného projektu do rozpočtu kapitoly počas celej doby jeho realizácie“. Zároveň žiadame zo zodpovednosti vypustiť „vykoná Investor“, nakoľko investor nie je zodpovedný za alokovanie zdrojov v rozpočte. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 20.) Pripomienka k Tabuľke 2, Príprava obstarávania, str. 8 Veta: „Investor predkladá plán obstarávania na nasledujúcich 12 mesiacov MF SR“. Odporúčame uviesť na základe čoho má investor predkladať plán obstarávania na MF SR, keďže pre investora existuje nadriadený orgán, a teda ak ministerstvo robí prioritizáciu ako aj tvorí investičný plán. Plán obstarávania v zmysle iných bodov tohto dokumentu by malo predkladať ministerstvo. Vo fáze Obstarávania teda odporúčame doplniť do postupu, aby investor predložil plán obstarávania aj ministerstvu schvaľujúcemu investičný projekt, tak aby rezort disponoval informáciami, ktoré sú potrebné pre riadenie oblastí v jeho kompetencii, resp. aby ho investor predkladal MF SR až po odsúhlasení zo strany ministerstva schvaľujúceho investičný projekt. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 24.) Pripomienka k Tabuľke 2, str. 9, Realizácia Odporúčame doplniť, že uvedenú dokumentáciu bude predkladať aj ministerstvu schvaľujúcemu investičný projekt. Keďže sa navrhuje generálne systém pre riadenie investičného procesu, na konci ktorého sa v rámci IV. etapy Realizácia investičného projektu, ukladá ministerstvu schvaľujúcemu investičný projekt úloha následne vyhodnotiť investičný projekt, je nevyhnutné aby o dôležitých etapách hodnotenia investičného projektu malo kompletné informácie aj ministerstvo schvaľujúce investíciu. Je potrebné jednoznačne stanoviť postup v rámci tohto dokumentu tak, aby z komunikácie ohľadne prípravy a realizácie investičného projektu s MF SR nebolo vylúčené ministerstvo do ktorého pôsobnosti patrí investor. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 17.) Pripomienka k bodu 2 Proces riadenia verejných investícií, odsek 1, druhá veta, str. 7 V dokument sa neuvádza ako sa bude postupovať v prípade, ak príslušné ministerstvo nebude súhlasiť s pripomienkami MF SR. Nakoľko v ďalšom odseku v prvej vete sa uvádza, že za prípravu investičného projektu je zodpovedný investor, odporúčame doplniť text, ako sa bude v danom prípade postupovať. Opätovne tu dochádza k nejasným vzťahom a povinnostiam stanoveným pre investora, ministerstvo. Odôvodnenie: Bez definovania postupu v prípade, že sa ministerstvo a investor nestotožňuje s hodnotením ÚHP, vznikne právna neistota a je taktiež nevyhnutné navrhnúť a popísať opravný prostriedok pre horeuvedené prípady. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 23.) Pripomienka k Tabuľke 2, str. 9, Hodnotenie investičného projektu Považujeme za potrebné presne definovať uvedený bod, nakoľko tzv. investičný zámer je možné považovať za súťažné podklady, detailný rozpočet a dokumentácia pre obstarávanie sú súčasťou súťažných podkladov a tieto podklady sa v zmysle metodiky predkladajú na kontrolu ministerstvu, pričom až do vyhlásenia VO sú neverejné. Je potrebné určiť na základe čoho sa súťažné podklady majú predkladať na MF SR alebo ako môže byť MF SR súčasťou komisie na spracovanie súťažných podkladov u investora. Zároveň je potrebné uvedený postup zosúladiť so zákonom o verejnom obstarávaní, nakoľko postup uvedený v dokumente znevýhodňuje subjekty v rámci procesu verejného obstarávania, nakoľko dochádza k zverejneniu údajov, ktoré v rámci procesu verejného obstarávania môže využiť konkurencia v svoj prospech. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 22.) Pripomienka k Tabuľke 2, str. 9, Hodnotenie investičného projektu a financovanie Pripomienka k textu: „Hodnotenie investičného projektu s hodnotou nad ustanovenou hranicou pred vyhlásením obstarávania – Investor aktualizuje ŠU a predkladá aj s dokumentáciou pre VO minimálne 30 dní pred vyhlásením obstarávania.“. Aktualizovanie štúdie uskutočniteľnosti pred aj po verejnom obstarávaní predstavuje značné náklady na externých poradcov a administratívnu záťaž. V tejto súvislosti môže byť pridaná hodnota aktualizácie štúdie častokrát pohltená nákladmi na externých poradcov a znížením socioekonomických benefitov v dôsledku predlžovania procesu. Neustála aktualizácia štúdií realizovateľnosti výrazne spomalí proces prípravy, sú to zbytočné finančné výdavky. Proces prípravy jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie zahŕňa aj kontrolné mechanizmy na ekonomické zhodnotenie investície, ako sú štátna expertíza a pod. Je potrebné definovať čo to znamená aktualizovaná štúdia realizovateľnosti; na základe čoho sa aktualizuje; čo sa stane v prípade ak nová štúdia realizovateľnosti zvráti takýto projekt v pokročilom štádiu prípravy. Zároveň je potrebné upraviť proces alokovania finančných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a so zákonom o finančnej kontrole a audite s cieľom dodržania postupov vyplývajúcich z uvedených zákonov napr. proces realizácie rozpočtových opatrení za účelom úpravy limitov príslušného ministerstva v prospech investora). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 9.) Všeobecná pripomienka k materiálu Žiadame predkladateľa, aby v dokumente exaktne uviedol, že tie podmienky a postupy, ktoré sú v ňom uvedené a pri ktorých nie je expressis verbis uvedená koncesia, sa na koncesiu nevzťahujú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 11.) Pripomienka k bodu 1 Úvod, tretia odrážka, str. 3 Vzhľadom na potrebu vytvorenia adekvátnych personálnych kapacít potrebných na posudzovanie projektov podľa predloženého materiálu, odporúčame zvážiť časové fázovanie jednotlivých opatrení. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 10.) Pripomienka k bodu 1 Úvod, druhá odrážka, str. 3 V materiáli chýba časový rámec prípravy investičných projektov – harmonogram prípravy a taktiež pre zvýšenie efektivity vyhodnocovania odporúčame zaviesť jednotný štandard požadovaných analýz, dokumentov a postupov. Odporúčame doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Pripomienka k vlastnému materiálu 14.) Pripomienka k Schéme 1, str. 6 a k Schéme č.3, str. 10 V Schéme 1 chýba akákoľvek väzba NIS na strategické dokumenty EK a z nich vyplývajúce eventuality (záväzky SR, technické a termínové). Odporúčame doplniť. To isté platí aj pre Schému 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) 8.) Všeobecná pripomienka k materiálu Viaceré dátumy v dokumente sú už neaktuálne, pretože dokument nemôže zaviazať subjekty na splnenie určitých povinností v čase, ktorý je už minulosťou (napr. dátum 28.2.2021, 15.3.2021). Žiadame zosúladiť termíny úloh, až po schválení účinnosti a postupu prípadne definovať, že predmetná úloha už bola vykonaná (v celom materiáli, napríklad str. 7, 8., 13.). Rovnako je potrebné upraviť aj úlohy vyplývajúce z uznesenia vlády SR č.649/2020, nakoľko niektoré úlohy majú skorší termín ako bude vydaná/schválená táto metodika. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) Všeobecne k návrhu Do návrhu odporúčame doplniť text v zmysle, že investície financované z verejných zdrojov, prostredníctvom ktorých bude podporená hospodárska činnosť, budú posúdené podľa osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci (článok 107 až 109 Zmluvy o fungovaní EÚ, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky) 4. Priebežná informovanosť a kontrola stavu posudzovania investičných projektov Zavedenie štandardu priebežnej informovanosti o stave prebiehajúceho investičného projektu, ako aj priebežnej kontroly resp. priebežných auditov o stave jednotlivých žiadostí vnesú do systému viac transparentosti. Dôsledkom bude vyššia dôvera v posudzovanie jednotlivých investičných projektov, čo sa môže odraziť na vyššom záujem o investičné projekty s vyššou pridanou hodnotou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky) 3. Definovať jednotný štandard požadovaných analýz a dokumentov Pre zvýšenie efektivity vyhodnocovania odporúčame zaviesť jednotný štandard požadovaných analýz, dokumentov a prehľadov. Jasne definovaná forma jednotlivých analýz („šablóna“) by mala byť súčasťou príloh samotného materiálu a zároveň by mala byť dostupná aj v elektronickej verzii. Zvýši sa tak kvalita obsahu podkladov. Dosiahne sa jednotná forma a štandard, čo môže hodnotiacej komisii výrazne uľahčiť ich rozhodovanie a zároveň zvýšiť kvalitu ich rozhodnutí. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky) 2. Doplniť “Check-list” krokov a požadovaných dokumentov Doplnit prehľadný a praktický kontrolný zoznam krokov a požadovaných dokumentov, ktoré musí investor splniť a dodať ako podkladov z príslušnej fázy investičného projektu. Zvýši to pravdepodobnosť, že investor podá kompletné podklady aj s požadovanými dokumentami, čo môže zrýchliť a zefektívniť proces prípravy a realizácie projektov. Pri vyhodnocovaní podkladov si aj komisia bude môcť efektívnejšie skontrolovať, či súčasťou sú všetky požadované dokumenty. Týmto môžeme zabezpečiť nižšiu chybovosť a rýchlejšie vybavovanie hodnotenia, pripomienkovania a schvaľovania- investičných projektov v jednotlivých fázach. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky) 1. Zvýšiť “User friendliness” charakter materiálu Ak má dokument plniť aj funkciu “návodu” pre konkrétny postup príslušného ministerstva a investorov v procese riadenia verejných investícií, odporúčame do materiálu vniesť viac prehľadnosti formou využitia prepojení – “hyperlink” odkazov na jednotlivé odvolávky, ktoré sú vedenené pod čiarou, alebo formou iných odkazov. Investor resp. ministerstvo by sa tak dokázal efektívnejšie orientovať v danom dokumente a rýchlejsie by si osvojil aj jednotlivé požiadavky, ktoré musí pre správnu prípravu podkladov z jednotlivých fáz prípravy a realizácie investičného projektu splniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K bodu 4.2.4 vlastného materiálu navrhujeme text „...Investor zverejňuje štúdiu uskutočniteľnosti vrátane všetkých jej príloh v spracovateľnom formáte47“ upraviť nasledovne: „...Investor zverejňuje štúdiu uskutočniteľnosti vrátane všetkých jej príloh aj v spracovateľnom formáte.47“, prípadne upraviť poznámku (47) pod čiarou tak, aby nenavádzala na výlučné použitie dokumentov kancelárskeho balíka MS Office. Odôvodnenie: V zmysle štandardov pre IS VS (§ 19 Vyhlášky ÚPVII č.78/2020 Z.z.) nie je zverejnenie dokumentu len vo formáte MS Word (resp. MS Excel) postačujúce. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V kapitole 7 Rozpočtovanie kapitálových výdavkov žiadame o prehodnotenie časového obdobia 6 rokov, na ktorý je potrebné vypracovať investičný plán s harmonogramom realizácie investičných projektov v súlade s kapitolou 3.2.4. na obdobie 3 rokov. Odôvodnenie: Pri spracovaní návrhu rozpočtu kapitálových výdavkov sa správca kapitoly riadi aktuálne platnou Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy, pričom rozpočet sa zostavuje na 3 roky, z toho sú 2 roky orientačné a upresňujú sa v ďalšom rozpočtovom roku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť aj povinné informácie v bode 12. Zdroje tak, aby boli v súlade s ustanovenými minimálnymi obsahovými požiadavkami upravenými v časti II Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Súlad s ustanovenými minimálnymi obsahovými požiadavkami upravenými v časti II Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Navrhujeme posunúť lehoty a termíny na splnenie úloh, ktoré už uplynuli (28.2.2021) alebo uplynú v najbližších dňoch (31.3.2021) a to v súlade s posunutým termín predloženia materiálu Postup pri príprave investičných projektov do MPK. Odôvodnenie: Materiál Postup pri príprave investičných projektov, predložený v MPK má poskytnúť návod pre vypracovanie rezortných metodík. Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame posunúť termín na vypracovanie metodiky prioritizácie investícií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Za úlohu B.7. v uznesení vlády žiadame doplniť text s novou úlohou: „podpredsedovi vlády a ministrovi financií B.8. zabezpečiť finančné krytie pre navýšenie personálnych kapacít rezortov zodpovedných za vypracovanie investičných metodík a ich implementáciu.“ Odôvodnenie: Vypracovanie úloh C.2. (v spolupráci s MF SR pripraviť a zverejniť analyticky podloženú metodiku pre určovanie investičných priorít...), C.3. (v spolupráci s MF SR pripraviť a zverejniť priorizované investičné plány a harmonogram investícií...) a C.4. (v spolupráci s MF SR pripraviť a zverejniť priorizované investičné plány a harmonogram investícií...). podľa uznesenia vlády SR č. 649/2020 si vyžaduje zvýšenie kapacít na rezortoch, ktoré budú za vypracovanie úloh a ich implementáciu zodpovedné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Do materiálu žiadame doplniť príklady pre určovanie priorít investícií so sociálnym dosahom ako sú napríklad investície pre oblasť sociálnej politiky, zdravotníctva, školstva, atď.. Zároveň žiadame doplniť príklady pre ex-post kontrolu takýchto investícií. Odôvodnenie: Uvedené príklady použité v materiáli z oblasti dopravy, informatizácie a životného prostredia sa nedajú aplikovať v rezortoch, ktoré sú primárne transferové a nie investičné. Ak majú rezorty povinnosť vypracovať metodiky a materiál má slúžiť ako návod pre rezorty, je potrebné pokryť príklady investícií pokrývajúcich širšiu oblasť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) V kapitole 4.1 vlastného materiálu žiadame špecifikovať a upraviť nasledujúcu vetu: „Pri príprave investičných projektov, ktorých predpokladaná hodnota je pod ustanovenou hranicou a zároveň vyššia ako 1 mil. eur, sa Investor riadi internými pravidlami uvedenými v schválenej sektorovej investičnej stratégii príslušného ministerstva.“ Odôvodnenie: Text je v rozpore s odporúčaním, ktoré hovorí, že rezorty, ktorých priemerné ročné kapitálové výdavky za posledných päť rokov nepresiahli 20 mil. eur samostatnú sektorovú stratégiu nepripravujú. V nadväznosti na vyššie uvedené žiadame doplniť informáciu, na základe čoho majú rezorty postupovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 6. Žiadame uviesť, ako sa postupuje pri návrhu rozpočtu za IA regionálneho školstva. Tieto investície prioritizuje a zverejňuje rezort školstva, Ministerstvo vnútra SR nahrá pri návrhu rozpočtu do RI z tohto zoznamu všetky zverejnené investície za regionálne školstvo? Odôvodnenie: Z uvedeného dokumentu nie je jasný postup. Uvedenú pripomienku je potrebné do materiálu zapracovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 5. Žiadame o vykonanie aktualizácie dátumov na predkladanie všetkých požadovaných dokumentov zo strany jednotlivých rezortov. Uvedená pripomienka sa týka kapitoly 3.2.2 Metodika pre určovanie investičných priorít (str. 13-14). Odôvodnenie: V materiáli sa uvádzajú dátumy, ktoré už nie sú aktuálne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 4. Žiadame uviesť, ako sa budú riešiť nové úlohy, projekty, ktoré budú vyplývať z novej legislatívy /zákon, uznesenie vlády .../, ktorá bude schválená po 31. 03. príslušného roka. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Z uvedeného dokumentu nie je jasný postup. Uvedený bod je potrebné do materiálu zapracovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 3. Žiadame uviesť, ako postupovať pri kapitálových transferoch – napríklad dotácie podpoložka 720 /DPO, vojnové hroby, prevencia kriminality.../. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Z uvedeného dokumentu nie je jasný postup. Uvedený bod je potrebné do materiálu zapracovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 2. Žiadame do doložky vplyvov začleniť negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý prinesie zvýšenie personálnych kapacít. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Vypracovanie dokumentov potrebných pre prípravu investičných projektov bude náročné na personálne kapacity a bude potrebné ich navýšenie. Nakoľko ešte nie je jasná metodika pre určenie investičných priorít informatizácie verejnej správy, nie je možné presne špecifikovať, aké navýšenie personálnych kapacít je potrebné v rezorte Ministerstva vnútra SR a prípadne aj v ostatných rezortoch. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 1. Pri všetkých termínoch určených v rámci metodiky, ktoré sa dotýkajú Ministerstva vnútra Slovenskej republiky žiadame o posun účinnosti o 1 rok. Uvedená pripomienka sa týka kapitoly 3.2.3 Určenie investičných priorít (str.14) a kapitoly 3.2.5 Pripomienkovanie a schválenie investičnej stratégie (str. 15–16). Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Vzhľadom na krátkosť času pre prípravu potrebných investičných plánov, stratégií a priorít nemá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky spracovaný žiaden z požadovaných strategických priorít a plánov. Vzhľadom na termíny určené v materiáli nie sme schopní v tak krátkom čase pripraviť potrebné dokumenty, a teda by v príslušnom kalendárnom roku boli všetky investičné zámery a projekty nerealizovateľné. To však z pohľadu už prijatých medzinárodných a národných legislatívnych aktov nie je prípustné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) - v časti 3.2. Sektorové investičné stratégie odporúčame uviesť preferované formy zapojenia analytických jednotiek príslušného ministerstva pri kreovaní sektorovej investičnej stratégie - v časti 4.2.1. Postup pri príprave štúdie uskutočniteľnosti investície a koncesie odporúčame rožšíriť uvedený príklad výberu alternatívy o techniku výberu tak, aby výsledný variant spĺňal podmienku účelnosti a efektívnosti dosahovania cieľov - v časti 5.1. Príprava obstarávania odporúčame exaktne uviesť, aby investor okrem princípov zeleného verejného obstarávania zohľadňoval príncíp sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Upozorňujeme predkladateľa na nesúlad časových termínov a odporúčame ich aktualizovať, a to napríklad v tabuľke č. 2, v kapitolách 3.3.2 a 3.2.3 a v boxe č. 4. Taktiež odporúčame zosúladiť tieto termíny s návrhom uznesenia vlády SR. Odôvodnenie: Napriek skutočnosti, že v predkladacej správe materiálu sa uvádza, že nadväzuje na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024 a materiál bol predložený na MPK v marci 2021, tak v materiáli sú uvádzané termíny, ktoré sú nereálne z hľadiska realizácie úloh – napr. tab. č. 2 alebo box č. 4, v ktorých sa uvádzajú termíny z februára a marca roku 2021, alebo kapitoly 3.3.2 a 3.2.3, v ktorých sa uvádza termín na zverejnenie metodiky dňa 28.2.2021. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Žiadame odstrániť na str. 11 navrhovaného dokumentu MH SR z textu „Investičná stratégia výstavby, obnovy a energetickej efektívnosti budov verejnej správy (pripravuje MDV SR v spolupráci s MH SR a MF SR).“ Odôvodnenie: MH SR nemá vedomosť a doteraz sa nepodieľalo na príprave Investičnej stratégie výstavby, obnovy a energetickej efektívnosti budov verejnej správy a teda na nej ani nemôže spolupracovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR K bodu B.4, B.5 a B.6 návrhu uznesenia vlády SR žiadame vypustiť podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR. Odôvodnenie: Oblasť týkajúca sa výstavby, obnovy a energetickej hospodárnosti budov nie je v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR, ale patrí kompetenčne rezortu Ministerstva dopravy a výstavby SR. MDV SR každoročne pripravuje Plán obnovy relevantných budov a Dlhodobú stratégiu obnovy budov. Zároveň upozorňujeme na nesúlad medzi obsahom textu materiálu na strane 11 a návrhom uznesenia vlády SR k predkladanému materiálu, pričom na strane 11 navrhovaného materiálu, kde sa uvádza, že gestor nadrezortnej investičnej stratégie výstavby, obnovy a energetickej efektívnosti budov verejnej správy je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Z materiálu nie je zrejmé, či pri investičnom projekte s hodnotou nižšou ako 1 mil. Eur, u ktorého po jeho obstaraní vysúťažená suma prekročí hodnotu 1 mil. Eur, je potrebné ho predložiť na ekonomické hodnotenie MF SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V kapitole 5.2 Hodnotenie investičného projektu pod ustanovenou hranicou - z materiálu nie je zrejmé, či pri investičnom projekte u ktorého po jeho obstaraní vysúťažená suma prekročí ustanovenú hranicu je potrebné následne vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V materiáli nie sú jasne vymedzené kompetencie medzi investorom a rozpočtovou kapitolou, resp. aké povinnosti má investor voči kapitole, ak predkladá investičné projekty na ekonomické hodnotenie ako aj štúdiu uskutočniteľnosti priamo UHP MF SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) V kapitole 3 Strategické plánovanie investícií navrhujeme k jednotlivým dokumentom, ktoré vyplývajú z uznesenia vlády SR č. 649/2020 doplniť webový odkaz v poznámke pod čiarou, ktorý presmeruje čitateľa na uvedené uznesenie vlády SR. Odôvodnenie: Prepojenie dokumentu s jednotlivými úlohami vyplývajúcimi z uznesení vlády SR (napr. Vypracovať a zverejniť Metodiku pre určovanie investičných priorít a zverejniť do 28.02.2021 – úloha C.2. Uznesenia vlády SR č. 649/2020 zverejnenú na odkaze: https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18792/1 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Kapitola 3.1 - Národná investičná stratégia – žiadame v uvedenej kapitole doplniť informácie o plánovanom termíne vypracovania a schválenia vládou SR tohto dokumentu. Odôvodnenie: Pokiaľ nie je národná investičná stratégia definovaná a schválená, MŠVVaŠ SR nie je schopné vypracovať komplexnú sektorovú investičnú stratégiu, na ktorú majú nadväzovať už schválené úlohy C.2 a C.3 uznesenia vlády č. 649/2020 s termínom do 31.3. 2021. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Kapitola 3.2 – Sektorové investičné stratégie, žiadame odstrániť vetu „V nadväznosti na národnú investičnú stratégiu ministerstvá vypracujú sektorové investičné stratégie, ktoré pomenujú konkrétne investičné ciele sektoru v horizonte 6 – 15 rokov“. Odôvodnenie: V prekladanom dokumente, ktorý je predmetom MPK, nie sú uvedené detailné informácie o termíne vypracovania národnej investičnej stratégie. Z tohto dôvodu nie je možné zo strany MŠVVaŠ SR vypracovať komplexnú sektorovú investičnú stratégiu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Kapitola 2 - Proces riadenia verejných investícií – v kapitole sa uvádza, že investičný proces začína strategickým plánovaním investícií, ktorý má vychádzať z Národnej investičnej stratégie. Žiadame doplniť do predkladaného materiálu podrobnejšie informácie o charaktere ako aj aktuálnom stave rozpracovania národnej investičnej stratégie. Odôvodnenie: Pokiaľ nie je v momente predkladania tohto materiálu národná investičná stratégia schválená, implementácia takto plánovaného procesu je zo strany MŠVVaŠ SR problematická. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Kapitola 3.2.5 - Pripomienkovanie a schválenie investičnej stratégie – žiadame odstrániť, resp. upraviť nasledovný text: „Sektorovú investičnú stratégiu, vrátane cieľov, zoznamu projektov, metodiky, priorizovaného zoznamu a investičného plánu ministerstvo predkladá na pripomienkovanie MF SR najneskôr 15 dní pred zverejnením a úplnú finálnu verziu zverejní do 31.3.2021.“ Odôvodnenie: MŠVVaŠ SR neeviduje v čase predloženia materiálu do MPK schválenú a zverejnenú národnú investičnú stratégiu. Z tohto dôvodu nie je možné vypracovať komplexnú sektorovú investičnú stratégiu a predložiť ju MF SR či zverejniť do 31.3.2021. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Kapitola 3.2 – Sektorové investičné stratégie, žiadame upresniť, resp. doplniť vetu „V prípade, že ministerstvo vykonáva verejnú politiku, ktorá je svojim charakterom nadrezortná, pripravuje sektorovú investičnú stratégiu v spolupráci s relevantnými subjektmi z iných rezortov a predloží ju na schválenie vláde.“ Odôvodnenie: nie je jasné, čo presne predstavuje nadrezortná verejná politika, čo môže spôsobiť rôznu interpretáciu jednotlivých ministerstiev pri príprave nadrezortnej stratégie ako aj nastavovaní schvaľovacieho procesu. Žiadame vysvetliť, prečo je v prípade nadrezortnej Investičnej stratégie informatizácie verejnej správy ako gestor len MIRRI. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Tabuľka 2: Prehľad úkonov a zodpovedností v procese riadenia verejných investícií – žiadame doplniť a objasniť úvodné fázy strategického plánovania, t.z. Národnej investičnej stratégie a Pomenovania cieľov. Odôvodnenie: úlohy C.2 a C.3 uznesenia vlády č. 649/2020 definujú len postup a termíny vypracovania metodiky pre určovanie investičných priorít, určenie investičných priorít a investičného plánu, pričom mali byť a majú byť splnené do 28.02.2021 (úloha C.2. z uznesenia vlády SR č. 649/2020) resp. 31.3.2021 (úloha C.3. z uznesenia vlády SR č. 649/2020). Z tohto pohľadu je nelogické, ak v materiáli, ktorý je aktuálne predmetom MPK nie sú jasne stanovené termíny úvodných fáz plánovania, na ktoré mali a majú spomenuté úlohy z uznesenia vlády nadväzovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Kapitola 1.2. Záväznosť dokumentu - z materiálu nie je zrejmé, či a ako sa materiál týka subjektov mimo verejnej správy, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu formou transferu (neinvestičné fondy, občianske združenia, nadácie, súkromné akciové spoločnosti, cirkvi...) Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 4.2 Príprava investičného projektu nad ustanovenou hranicou žiadame vhodne doplniť text, ktorý znie: „Pod zastrešením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) v spolupráci so Slovak Investment Holdingom navrhujeme zriadiť štátnu odbornú technickú asistenciu pri obsahovej príprave strategických investičných projektov nad ustanovenou hranicou. Tieto technické kapacity majú poskytovať asistenciu projektovým žiadateľom pri obsahovej príprave strategických investičných projektov (pomoc a usmernenie pri príprave štúdií uskutočniteľnosti a analýzy nákladov a prínosov). Cieľom nie je posudzovať kvalitu projektov na konci prípravy investičných projektov, ale počas nej. Množstvo strategických projektov je v súčasnosti pripravovaných dlho, pričom ich projektová dokumentácia nezodpovedá očakávaným štandardom na národnej a európskej úrovni. Preto úlohou tejto jednotky bude vstupovať do projektovej prípravy od identifikácie projektu až po jeho schválenie. Cieľom bude tiež urýchliť proces prípravy veľmi kvalitných a dobre štruktúrovaných strategických projektov, aby mohla ich implementácia prebehnúť v súlade so staveným časovým horizontom v rámcoch naplánovaných projektových nákladov. Predmetom skvalitnenia budú najmä projekty strategického významu s významnou investičnou hodnotou (napríklad nové nemocnice, univerzity, širokopásmový internet, diaľnice atď.).“ Taktiež v tejto súvislosti žiadame o doplnenie tejto technickej pomoci do schém riadenia investícií naprieč dokumentom. ODÔVODNENIE: V Slovenskej republike chýba vo verejnej správe dostatočne silná odborná a technická kapacita pre podporu skvalitnenia prípravy samotných investičných projektov. Aj napriek tomu, že Slovenská republika benefituje z rôznych grantových a návratných foriem financovania, existujú výrazné nedostatky pri obsahovej príprave kvalitných investičných projektov - dobre navrhnuté investičné projekty v rámci projektovej dokumentácie (štúdia uskutočniteľnosti a analýza nákladov a prínosov). Tento fakt často spomaľuje prípravu, ale aj implementáciu strategických projektov. Okrem inštitúcie, ktorá dokáže projekty zastaviť ak neprinášajú hodnotu za peniaze (ÚHP), treba podporiť aj vznik kapacít, ktoré aktívne pomôžu verejným resp. verejno-súkromným investičným projektom počas procesu prípravy s cieľom prejsť procesom hodnotenia so zelenou. Na strane štátu by mala tiež existovať odborná kapacita (experti, inžinieri a ekonómovia v rámci jednotlivých oblastí), ktorá bude dohliadať na proces prípravy obsahovej časti projektovej dokumentácie a poskytovať pripomienky s cieľom skvalitnenia projektov a zabezpečenia ich finálneho schválenia. Táto asistencia by mala vzniknúť pod MIRRI SR a mala by byť cielená rovnako na projekty financované z EŠIF, ako aj z Plánu obnovy pre Európu a z návratných zdrojov financovania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Box 2, box 6 a box 11. V súvislosti s uvedenými časťami dokumentu odporúčame uvádzať príklady národných investičných plánov a iných príkladov zo zahraničia v prílohe vlastného materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti Tabuľka 2: Prehľad úkonov a zodpovedností v procese riadenia verejných investícií navrhujeme slová: "Hodnotí ministerstvo (AJ) alebo NKÚ" nahradiť slovami: "Hodnotí AJ príslušného ministerstva na základe metodiky vypracovanej v spolupráci s NKÚ." ODÔVODNENIE: Precizovanie formulácie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 3.2.3 Určenie investičných priorít navrhujeme slová "zoznamu investičných projektov zverejní ministerstvo do 28.2.2021" nahradiť slovami "zoznamu investičných projektov zverejní ministerstvo do 28.2.2022". ODÔVODNENIE: Termín, ktorý sa v texte spomína, už nie je relevantný. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Všeobecne k predkladáme materiálu žiadame, aby sa materiál „Postup pri príprave investičných projektov“ nevzťahoval na projekty financované z EŠIF. ODÔVODNENIE: V rámci projektov financovaných z EŠIF sú stanovené postupy na overovanie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov (najmä Metodický pokyn č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov). Rozširovanie počtu a stupňov hodnotenia má priamy dopad na už zazmluvnené projekty (z pohľadu zmlúv o NFP) v podobe časových zdržaní, duplicitných výkonov ako aj zvýšenej administratívy a narušilo by harmonogram už aj tak napätých záväzkov SR pre kontrahovanie a čerpanie prostriedkov z EŠIF v oblasti informatizácie v aktuálnom programovom období 2014-2020, čo je v rozpore s doložkou vplyvov predloženého návrhu do MPK. Identifikujeme aj riziko, že schválený projekt by následne neprešiel hodnotením ÚHP, pričom takéto riziko a situáciu predložený materiál ani nerieši. Vyvolané podstatné zmeny projektov, čo sa rovná ich zrušeniu alebo zásadným úpravám, by znamenalo nabúranie kontrahovania a čerpanie prostriedkov z EŠIF v aktuálnom programovom období. Pre ilustráciu ako príklad uvádzame postupy pre PO7 OPII, v rámci ktorej sú financované primárne investičné projekty ministerstiev a nimi zriadených organizácií. Projekty nad ustanovenou hranicou (t.j. 1 mil. EUR) majú spracovanú štúdiu uskutočniteľnosti (ŠU), vrátane CBA a podrobného rozpočtu. Dokumenty prechádzajú štandardne v niekoľkých stupňoch hodnotením popisovaných obsahových aspektov v predloženom návrhu na MPK, vrátane aspektov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti investícií v zmysle pravidla „hodnota za peniaze“ a možno teda prijať argumentáciu, že spĺňajú takéto pravidlo (ak boli schválené). Na 1 stupni sú hodnotené v rámci odborného útvaru MIRRI, ktorý hodnotí a schvaľuje predložené zámery investičných projektov (ich súčasťou je ŠU, CBA, podrobný rozpočet) v zmysle schválenej a zverejnenej metodiky pre ŠU a CBA, následne prechádzajú verejným pripomienkovaním, ako aj hodnotením ÚHP a až následne sú schvaľované Riadiacim výborom PO7 OPII. V 2. stupni po vyhlásení príslušnej výzvy/vyzvania na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP v rámci hodnotenia predložených Žiadostí o poskytnutie NFP (jej súčasťou sú ŠU, CBA, podrobný rozpočet a ďalšie prílohy) sú hodnotené dvojicou nezávislých externých odborných hodnotiteľov. Jednou z hodnotených oblastí je oblasť hospodárnosti. Až po ich schválení sa zasiela rozhodnutie o schválení Žiadosti o poskytnutie NFP (projektu) a pristupuje k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí NFP. V 3 stupni dochádza k overovaniu hospodárnosti pred vstupom výdavku do financovania (v rámci kontroly verejného obstarávania a/alebo v rámci žiadosti o platbu. ) Pri stanovovaní rozpočtov výdavkov využívané cenové limity na pracovné pozície/role, tovary, služby. Sú využívané prieskumy trhu, expertné odhady, PHZ, cenníky, vrátane odôvodňovania predkladateľov projektov. Súčasťou CBA sú okrem rozpočtov ako nákladových vstupov aj kvantifikované prínosy (úspory času, kvalitatívne úspory...), následne spoločne premietnuté do hodnotiacich ukazovateľov (čas návratnosti investície, BCR, ENPV, FNPV, ERR....). V oboch prípadoch pred/súbežne/po zazmluvnení prichádza k príprave verejných obstarávaní a ich realizácii v intenciách schválených projektov. Výdavky, ktoré by prekračovali schválený rozpočtový rámec projektu sú z pohľadu EŠIF neoprávnené a rozpočtovo nekryté a teda objednávateľom spravidla neprijaté. Rozpočty po VO sú tak spravidla nižšie. keďže procesom VO ešte môže prísť k vysúťaženiu nižšej realizačnej ceny diela a zosilneniu uvedených aspektov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti. Vzhľadom na vyššie uvedené by postupovanie podľa tohto materiálu znamenal: - duplicitu procesov overovania hospodárnosti – táto povinnosť vyplýva RO a SO zo národných EŠIF pravidiel - časový sklz v implementácii projektov, z ktorých niektoré by sa mohli stať ťažko realizovateľnými v práci PO 2014-2020 (oprávnenosť výdavkov končí 31.12.2023), čo by malo vplyv na čerpanie SR v tomto programovom období. Materiál má vplyv na čerpanie finančných prostriedkov v rámci programového obdobia 2014-2020. V rámci legislatívneho procesu zákona č. 360/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uskutočnilo stretnutie s MF SR, na ktorom bolo zo strany MF SR jasne deklarované, že povinnosti v zmysle § 19a sa nebudú vzťahovať na projekty z EŠIF. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti Box 7: Úloha analytických jednotiek v procese riadenia verejných investícií navrhujeme za slová "investícií v rámci Útvaru hodnoty za peniaze" doplniť slová "Ministerstva financií SR." Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Žiadame v celom materiáli prehodnotiť vyváženosť stanovených lehôt a procesov s ohľadom na deklarovaný cieľ predkladaného materiálu, ktorým je zrýchlenie prípravy investičných projektov. ODÔVODNENIE: v zmysle pripomienky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 6.1 Realizácia a odovzdanie investičného projektu navrhujeme slová "minimálne 10 kalendárnych dní" nahradiť slovami "minimálne 10 pracovných dní". ODÔVODNENIE: Odporúčame používanie pracovných dní, aby nedošlo k skracovaniu lehoty dňami pracovného pokoja. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Poznámku pod čiarou č. 2 ktorá znie: "Podľa zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov" navrhujeme preformulovať nasledovne: " Napríklad podľa zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov" . Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K predkladacej správe. Navrhujeme slová: "Cieľom predkladaného materiálu je zrýchliť prípravu investičných projektov a zvýšiť kvalitu ich pripravenosti" nahradiť slovami: "Cieľom predkladaného materiálu je zvýšiť kvalitu pripravenosti investičných projektov." ODÔVODNENIE: Odporúčame zreálniť konštatovanie v predkladacej správe. Nastavený postup žiadnym spôsobom nezrýchľuje prípravu investičných projektov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 5.2 Hodnotenie investičného projektu pod ustanovenou hranicou navrhujeme vo vete: "Investičný projekt, ktorý podlieha schváleniu zo strany vlády, predloží Investor na ekonomické hodnotenie pred rokovaním vlády, na ktorom sa má investičný projekt schvaľovať" doplniť odkaz na dokument, v ktorom je uvedené, ktoré projekty môžu podliehať schvaľovaniu vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Poznámka pod čiarou k odkazu 26 ktorá znie: "S výnimkou investičných výdavkov vyvolaných v priebehu roka na základe nepredvídateľnej situácie." Uvedenú poznámku navrhujeme upresniť tak, aby bolo jasné čo možno považovať za nepredvídateľnú situáciu. ODÔVODNENIE: Uvedené odporúčame za účelom zvýšenia právnej istoty a predchádzania rozdielnym výkladom v budúcnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti Box 5: Príklad určenia dopravných priorít navrhujeme vetu ktorá znie: "Príkladom určenia sektorových priorít a investičného plánu v kontexte Slovenska je vládou schválený materiál „Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry“ , ktorý pripravil Útvar hodnoty za peniaze v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR" preformulovať nasledovne: "Príkladom určenia sektorových priorít a investičného plánu v kontexte Slovenskej republiky je vládou schválený materiál „Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry“, ktorý pripravil Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR." Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 3.2.2 Metodika pre určovanie investičných priorít navrhujeme preformulovať vetu: "Ministerstvo v spolupráci s MF SR a MIRRI SR pripraví analyticky podloženú metodiku pre určovanie investičných priorít, v ktorej definuje transparentné pravidlá pre určovanie investičných priorít v danej oblasti verejnej politiky." ODÔVODNENIE: Z textácie nie je zrejmé, či sa na príprave metodiky na určovanie investičných priorít podieľa ten istý útvar MF SR ako na jeho pripomienkovaní po predložení ministerstvom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 6.1 Realizácia a odovzdanie investičného projektu navrhujeme po slovách "Predmetom kontroly je" vypustiť slovo "najmä". ODÔVODNENIE: Uvedené slovo navrhujeme vypustiť za účelom jasného stanovenia predmetu kontroly. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 2 Proces riadenia verejných investícií odporúčame vypustiť vetu, ktorá znie: "Riadenie investičných projektov môžu jednotlivé ministerstvá doplniť internými postupmi a pravidlami nad rámec tohto dokumentu." ODÔVODNENIE: Uvedené považujeme za zbytočnú byrokraciu nad rámec toho, čo sa má vyžadovať. Predmetný postup nepovažujeme za vhodný ani pre posúdenie efektívnosti daných procesov a porovnateľnosť výstupov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 5.2 Hodnotenie investičného projektu pod ustanovenou hranicou žiadame za slová "V prípade, že MF SR nepripraví a nepošle Investorovi hodnotenie v uvedenej lehote 30 dní, považuje sa projekt za" vložiť slovo "kladne". ODÔVODNENIE: Doplnenie predmetného slova prispeje k jasnosti a určitosti uvedenej formulácie. Z formulácie by malo byť zrejmé, že projekt sa považuje za kladne hodnotený. Formulácia uvedená v materiáli je neutrálna a nie je zrejmé, čo sa myslí tým, že projekt je hodnotený. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 3.2.2 Metodika pre určovanie investičných priorít žiadame vetu, ktorá znie: "Vypracovanú metodiku pre určovanie investičných priorít ministerstvo predloží na pripomienkovanie MF SR a finálnu verziu zverejní prvýkrát do 28.2.2021" preformulovať nasledovne: "Metodiku pre určovanie investičných priorít vypracuje a predloží na pripomienkovanie MIRRI SR a MF SR do 28.2.2022." ODÔVODNENIE: Termín, ktorý sa v texte spomína, už nie je relevantný. Zároveň navrhujeme, aby sa na príprave metodiky podieľalo MIRRI SR a MF SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 3.2.1 Pomenovanie cieľov a zásobník investičných zámerov navrhujeme preformulovať vetu: "Zásobník investičných zámerov ministerstvo aktualizuje na pravidelnej báze a používa ho ako hlavný vstup pri určovaní investičných priorít za účelom tvorby investičného plánu, ako aj pri tvorbe rozpočtu verejnej správy." ODÔVODNENIE: Z textácie nie je zrejmé, k akému termínu je potrebné aktualizovať zásobník investičných zámerov. Navrhujeme doplniť tento termín aj z dôvodu jednotnosti predkladaných údajov, keďže zásobník budú aktualizovať všetky ministerstvá. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 1.1 Účel dokumentu navrhujeme vypustiť vetu: "Aktivity opísané v dokumente vyplývajú z platnej legislatívy a nezavádzajú pre subjekty verejnej správy nové povinnosti." ODÔVODNENIE: Uvedený text má logický nedostatok. Ak dokument len opisuje platnú legislatívu a neprináša nové povinnosti, pretože všetky povinnosti v dokumente už existujú, podľa nášho názoru nie je potrebné vypracovať nový dokument. Vzhľadom na to, že predložený dokument zavádza nové povinnosti navrhujeme uvedenú vetu vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Tabuľka 2: Prehľad úkonov a zodpovedností v procese riadenia verejných investícií. Úloha: "Vláda schváli celonárodné investičné ciele na 20-30 rokov." Uvedené znenie úlohy navrhujeme preformulovať a zosúladiť so zvyšnými časťami predloženého dokumentu v zmysle odôvodnenia. ODÔVODNENIE: Z textácie nie je zrejmé, či v prípade národnej investičnej stratégie dochádza k jej aktualizácii a v akých termínoch (aj vzhľadom na meniace sa vedľajšie faktory: napríklad legislatíva, funkčné obdobie vlády a podobne). Zároveň nie je zrejmý časový súvis so sektorovou investičnou stratégiou, ktorá pomenúva konkrétne investičné ciele sektoru v horizonte 6 – 15 rokov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Navrhujeme slová: "Metodický pokyn k spracovaniu štúdii uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 - 2020." nahradiť slovami "Metodický pokyn k spracovaniu biznis case a cost benefit analýzy informačných technológií verejnej správy." Uvedený metodický pokyn predkladateľ používa v dokumente opakovane vo viacerých častiach materiálu, ktoré odkazujú na ŠU – pri investícii v informatizácii. Uvedený metodický pokyn navrhujeme upraviť v súlade s vyššie uvedeným znením. ODÔVODNENIE: Odporúčame uvádzať aktuálne platný Metodický pokyn k spracovaniu biznis case a cost benefit analýzy informačných technológií verejnej správy. Viac na stránke https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 4 Príprava investičného projektu žiadame po slovách "pripravované orgánom vykonávajúcim finančné nástroje podľa osobitného predpisu" vypustiť slová "ktorých hodnota je zároveň pod ustanovenou hranicou." ODÔVODNENIE: Investičné priority a projekty v rámci EŠIF sa riadia samostatnými pravidlami. Navrhovaný dokument ide výrazne nad rámec požiadaviek vyplývajúcich z pravidiel EŠIF a bude výrazne brzdiť proces implementácie projektov (ktorý je už teraz dosť spomalený vnútroštátnymi pravidlami navyše). Na úrovni EÚ existuje jednotná metodika posudzovania celospoločenských nákladov a výnosov (https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf) a je uplatňovaná všade tam, kde je to vyžadované pre čerpanie zdrojov z EŠIF. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K doložke vplyvov. Žiadame upraviť doložku vplyvov v zmysle odôvodnenia. ODÔVODNENIE: V materiáli sa uvádza že: „Za účelom zjednodušenia a zrýchlenia procesu prípravy investičného projektu je odporúčané, aby si Investor zabezpečil vlastné kapacity na aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti (napr. prostredníctvom príslušnej analytickej jednotky), prípadne, aby možnosť promptnej aktualizácie formálne ukotvil v zmluvnom vzťahu s externým dodávateľom.“ Ak každý investor projektov spadajúcich pod predkladaný materiál má disponovať takýmto tímom ľudí tak je zrejmé, že to zvýši náklady kapitol. Navyše počet odborníkov v tejto oblasti je na Slovensku limitovaný, rozšírenie takýchto tímov zvýši cenu za takéto služby. V tejto súvislosti je potrebné si zodpovedať niekoľko otázok ako napríklad: Koľko takýchto projektov realizovali relevantné verejné subjekty ročne za posledných 10 rokov? Koľko v priemere trvá hodnotenie projektu zo strany ÚHP a aké sú náklady na jedno priemerné hodnotenie? Bude potrebné personálne rozšíriť ÚHP? Ak áno aké budú náklady? Aké sú priemerné celospoločenské náklady za „zdržanie“ realizácie projektu hodnotením zo strany ÚHP? Aké sú potrebné personálne kapacity na analytické jednotky na strane investorov? Sú známe počty už za existujúce. Sú dostatočné kapacitne aj znalostne? Aké budú náklady na ich vybudovanie a činnosť? Je na mieste najprv detailne vypočítať uvedené (ideálne všetky) náklady a následne rozhodnúť, či je vôbec hranica 1 milión efektívna. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 1.2 Záväznosť dokumentu žiadame vypustiť text ktorý znie: "Tento dokument je záväzný pre všetky subjekty verejnej správy, ktoré pripravujú investičné projekty (investície alebo koncesie) s použitím verejných prostriedkov. V prípade koncesií je Postup záväzný aj pre štátne podniky a obchodné spoločnosti, ako aj ich dcérske podniky, až do úrovne, kde štát vykonáva väčšinu hlasovacích práv." Taktiež žiadame z tejto časti vypustiť text ktorý znie: ", ktorých hodnota je zároveň pod ustanovenou hranicou. Pre subjekty verejnej správy, ktorými sú obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie je odporúčané postupovať v súlade s týmto dokumentom. Uvedené sa nevzťahuje na situáciu, keď pripravujú investíciu alebo koncesiu podľa § 19a zákona č. 523/2004 Z. z., ktorej najmenej polovica výdavkov je financovaná z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu." ODÔVODNENIE: Uznesenie vlády je vo všeobecnosti záväzné pre členov vlády, (a ostatné ústredné orgány štátnej správy) ktorým je adresované, prípadne im podriadeným orgánom štátnej správy – viď nálezy Ústavného súdu SR. Textácia v tejto kapitole je zavádzajúca a ak bude akokoľvek odlišná od záverov Ústavného súdu SR, tak bude v rozpore s jeho závermi. Investičné priority a projekty v rámci EŠIF sa riadia samostatnými pravidlami. Navrhovaný dokument ide výrazne nad rámec požiadaviek vyplývajúcich z pravidiel EŠIF a bude výrazne brzdiť proces implementácie projektov (ktorý je už teraz dosť spomalený vnútroštátnymi pravidlami navyše). Na úrovni EÚ existuje jednotná metodika posudzovania celospoločenských nákladov a výnosov (https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf) a je uplatňovaná všade tam, kde je to vyžadované pre čerpanie zdrojov z EŠIF. Ako je uvedené vyššie tento dokument sa samospráv vôbec nedotýka vo forme uznesenia vlády, textácia je teda nadbytočná. V Programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2020-2024 sa vláda SR zaviazala zjednodušovať procesy pri implementácii eurofondov, avšak predkladaný návrh je v rozpore s týmto cieľom. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Odporúčame text upraviť a zosúladiť s pravidlami slovenského pravopisu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Dávame na zváženie zmenu poradia kapitol 6 a 7 tak, aby reflektovali vizualizácie na stranách 6 a 7. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu bod 5.2. Odporúčame uviesť informáciu, či je analýza dopytu po navrhovanom riešení upravená jednotnou metodikou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu bod 6.2. Vyhodnotenie finančnej analýzy sa podľa tohto dokumentu predpokladá vo vzťahu k štúdii uskutočniteľnosti, tá je však povinná len pre investičné projekty nad ustanovenou hranicou. Navrhujeme explicitne pomenovať postup pri vyhodnoteniach investičných projektov pod ustanovenou hranicou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu bod 4.3. Dokument predpokladá zasielanie projektovej dokumentácie na MF SR po ukončení každého stupňa prípravy, pričom dáva MF SR lehotu 30 dní na ich posúdenie. Odporúčame objasniť, či je počas posudzovania dokumentácie možné zo strany investora/ministerstva pokračovať vo vytváraní ďalšej dokumentácie, alebo je potrebné čakať na stanovisko MF SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu bod 2. Dokument predpokladá opakované aktualizácie ekonomického hodnotenia projektu a to ešte pred samotným verejným obstarávaním a zároveň opäť po skončení verejného obstarávania, pričom nie je zrejmé, či existuje hranica, kedy nepriaznivé hodnotenie MF SR môže zastaviť investičný projekt. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu bod 4. Odporúčame upraviť znenie šiesteho odseku, nakoľko v súčasnej podobe nedáva zmysel. Ďalej sa v časti 4 uvádza že: „Za jeden investičný projekt sa považujú aj viaceré projekty ak je ich charakter z hľadiska obsahu totožný a ich realizácia plánovaná v úzkom časovom rozmedzí (napr. vybudovanie siete pracovísk údržby s cieľom pokryť celkový dopyt je hodnotená ako jeden investičný projekt, aj keď je obstarávanie rozčlenené na niekoľko častí).“ Z hľadiska MS SR môžu byť, aj v nadväznosti na Plán obnovy, realizované viaceré charakterom podobné investície, avšak voči rôznym a nie priamo podriadeným inštitúciám (súdom). Odporúčame objasniť, či aj takéto prípady bude možné posudzovať ako viaceré investičné projekty. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujeme nasledovnú úpravu v dokumente "Vlastný materiál": 4.2.3. Postup pri rozhodovaní o spôsobe financovania Investor pri vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti posúdi výhodnosť realizácie a financovania investičného projektu formou verejno-súkromného partnerstva (PPP) alebo návratnými formami financovania. Ministerstvo financií kontroluje posúdenie výhodnosti v tomto bode v spolupráci so Slovak Investment Holding (SIH). Najlepšie pripraveným investorom SIH poskytne poradenstvo v ďalších fázach projektu s cieľom štruktúrovať PPP resp. finančne návratný projekt čo najkvalitnejšie. Pri výbere spôsobu financovania postupuje Investor podľa pokynov uvedených v nasledujúcich bodoch: Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K uzneseniu vlády SR. V bode B odporúčame slová "ministerka investícií" nahradiť slovami "ministerke investícií". Ide o gramatickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K predkladacej správe. Odporúčame zosúladiť písmo predkladacej správy s ostatnými časťami materiálu. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail