LP/2021/10 Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K bodu A.6. návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky Z návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky v časti A žiadame vypustiť bod A.6., ktorým sa navrhuje zrušiť úlohu B.1. uznesenia vlády SR č. 394 zo dňa 15.6.2011 – pre podpredsedu vlády a ministra financií - poskytovať Ministerstvu zahraničných vecí SR pri plnení jeho úloh potrebnú a včasnú súčinnosť a postupovať v súlade s pravidlami pre zastupovanie. V nadväznosti na túto pripomienku žiadame upraviť aj vlastný materiál. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Pravidlá pre zastupovanie Slovenskej republiky v predsúdnej fáze konania vedeného podľa článku 258, článku 259 a článku 260 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len „pravidlá pre zastupovanie“), schválené uznesením vlády Slovenskej republiky č. 394 z 15. júna 2011, upravujú mechanizmus zastupovania Slovenskej republiky pred Európskou komisiou v predsúdnej fáze konania vedeného podľa článku 258, článku 259 a článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to najmä zriadenie, pôsobnosť, právomoci, zloženie a fungovanie Medzirezortnej koordinačnej skupiny pre zastupovanie Slovenskej republiky pred Európskou komisiou a postup pri príprave stanovísk Slovenskej republiky pred Európsku komisiu v predsúdnej fáze konania. Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo svojom odôvodnení návrhu na zrušenie úlohy B.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 394/2011 argumentuje, že pravidlá pre zastupovanie, ktoré určujú povinnosti pre zastupovanie Slovenskej republiky v predsúdnej fáze konania vedeného podľa článku 256, článku 259 a článku 260 Zmluvy o fungovaní EÚ, sú v súlade so zákonom č. 575/2001 Z. z. V tejto súvislosti poukazujeme na skutočnosť, že z bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 394 z 15. júna 2011 vyplýva ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky nie len úloha poskytovať Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pri plnení jeho úloh potrebnú a včasnú súčinnosť, ale aj úloha postupovať v súlade s pravidlami pre zastupovanie s termínom plnenia priebežne. Vnútroštátny mechanizmus zastupovania Slovenskej republiky pred Európskou komisiou v predsúdnej fáze konania vedeného podľa článku 258, článku 259 a článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, schválený uznesením č. 394 z 15 júna 2011, je záväzným nadrezortným koordinačným modelom, ktorý zabezpečuje funkčnosť systému a musí byť záväzný pre všetky rezorty. Vzhľadom na uvedené zásadne nesúhlasíme so zrušením úlohy B.1. uznesenia vlády SR č. 394 z 15. júna 2011 pre podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.36. - úlohu C.1. uznesenia vlády SR č. 602 zo dňa 11.12.2019 – spolupracovať s ministrom kultúry pri zabezpečení rozpočtových východísk prípravy a realizácie akcie Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026 - navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.37. - úlohu D.1. uznesenia vlády SR č. 602 zo dňa 11.12.2019 - poskytnúť ministrovi kultúry na žiadosť súčinnosť pri zabezpečovaní účasti Slovenskej republiky na akcii Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026 - navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády: K bodu A.10. - úlohu B.4. uznesenia vlády SR č. 208 zo dňa 23.5.2012 – vykonať audit efektívneho využívania licencií Microsoft v organizáciách, vrátane posúdenia vykonaných analýz v zmysle Koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe a predložiť ho Ministerstvu financií SR – navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.32. - úlohu D.1. uznesenia vlády SR č. 552 zo dňa 5.12.2018 - zdržať sa konania, ktoré by mohlo vyvolať účinky smerujúce k viazanosti Slovenskej republiky Globálnym paktom o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii – navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.11. - úlohu B.5. uznesenia vlády SR č. 208 zo dňa 23.5.2012 – oznámiť Ministerstvu financií SR počet licencií a aplikácií Microsoft skutočne používaných na jednotlivých rezortoch a organizáciách – navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu A.1 návrhu uznesenia vlády SR a k vlastnému materiálu MH SR nesúhlasí so zrušením úlohy C.8 uznesenia vlády SR č. 234 z 15. marca 2006. Odôvodnenie: Dohovor OECD o podplácaní zahraničných verejných činiteľov v medzinárodnom obchode v čl. 1 ods. 4a) definuje ako zahraničného verejného činiteľa aj osobu vykonávajúcu verejnú funkciu vrátane výkonu pre verejný orgán. Orgány Finančnej správy SR sú verejnými orgánmi v zmysle dohovoru a ich zástupcovia sú verejnými činiteľmi. Pojem „zahraničný“ možno zvádza k výkladu, že ide o zahraničných činiteľov v SR, ale v dohovore je pojem „zahraničný“ chápaný z pohľadu podplácajúceho subjektu, t. j., ak podpláca zahraničného verejného činiteľa (podplácajúci je z jednej krajiny, podplácaný z inej – „zahraničnej“ krajiny). Inak by medzinárodný dohovor nemal zmysel a krajiny by si problematiku mohli riešiť interne (ak by podplácajúci aj podplácaný boli z jednej krajiny). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.24. - úlohu B.5. uznesenia vlády SR č. 588 zo dňa 13.12.2017 - poskytovať súčinnosť ministrovi kultúry pri plnení úloh a cieľov Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 – 2022 - navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.13. - úlohu C.2 uznesenia vlády SR č. 264 zo dňa 13.6.2012 – v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť potrebnú súčinnosť splnomocnencovi vlády SR pre národnostné menšiny – navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.22. - úlohu B.1. uznesenia vlády SR č. 197 zo dňa 26.4.2017 – riadiť sa Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií od 1. júla 2017 - navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodom A.10 a A.11 návrhu uznesenia vlády SR a k vlastnému materiálu Navrhujeme zrušiť body B.4 a B.5 uznesenia vlády SR č. 208 z 23. mája 2012 aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Odôvodnenie: MH SR sa stotožňuje s odôvodnením zrušenia oboch úloh pre podpredsedu vlády a ministra financií a navrhuje zrušiť tieto úlohy aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.15. - úlohu B.1. uznesenia vlády SR č. 609 zo dňa 31.10.2012 – postupovať pri predkladaní podnetov a návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní SR v súlade so Zásadami vlády SR o postupe pri predkladaní podnetov na predloženie návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní SR – navrhujeme zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Odôvodnenie zrušenia úlohy je platné aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu A.13 návrhu uznesenia vlády SR a k vlastnému materiálu Navrhujeme zrušiť bod C.2 uznesenia vlády SR č. 264 z 13. júna 2012 aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Odôvodnenie: MH SR sa stotožňuje s odôvodnením zrušenia úlohy pre podpredsedu vlády a ministra financií a navrhuje úlohu zrušiť aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu A.14 návrhu uznesenia vlády SR a k vlastnému materiálu MH SR nesúhlasí s odôvodnením zrušenia úlohy B.1 uznesenia vlády SR č. 297 z 27. júna 2012 v znení: „Uvedené uznesenie a úlohy z neho vyplývajúce nespadajú do pôsobnosti Ministerstva financií SR. Z uvedených dôvodov navrhujeme úlohu zrušiť.“ Odôvodnenie: Medzi opatreniami na zachovanie bezpečnosti Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2011 priamo spadá do kompetencie MF SR opatrenie v bode 4 Venovať maximálne úsilie udržaniu stability eurozóny. Z uvedeného dôvodu odporúčame úlohu ponechať, resp. preformulovať odôvodnenie podľa skutkového stavu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu A.22 návrhu uznesenia vlády SR a k vlastnému materiálu Navrhujeme zrušiť bod B.1 uznesenia vlády SR č. 197 z 26. apríla 2017 aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Odôvodnenie: MH SR sa stotožňuje s odôvodnením zrušenia úlohy pre podpredsedu vlády a ministra financií a navrhuje úlohu zrušiť aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu A.36 a A.37 návrhu uznesenia vlády SR a k vlastnému materiálu Navrhujeme zrušiť body C.1 a D.1 uznesenia vlády SR č. 602 z 11. decembra 2019 aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Odôvodnenie: MH SR sa stotožňuje s odôvodnením zrušenia oboch úloh pre podpredsedu vlády a ministra financií a navrhuje zrušiť tieto úlohy aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu A.26 návrhu uznesenia vlády SR a k vlastnému materiálu MH SR nesúhlasí so zrušením úlohy B.8 uznesenia vlády SR č. 32 z 24. januára 2018 Odôvodnenie: MH SR neakceptuje zrušenie predmetnej úlohy, ktorej odôvodnenie sa týka výlučne ex post hodnotenia existujúcich regulácií, pretože akčný plán RIA 2020 – Stratégie lepšej regulácie (schválený tým istým uznesením vlády SR) obsahuje okrem ex post hodnotenia aj viacero ďalších úloh, pri ktorých je MF SR uvedené ako spolugestor, napr. realizácia pilotného projektu one in one out, príprava školiacich materiálov k analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, zapracovanie materiálov do plánov adaptačného vzdelávania, spolupráca na príprave niektorých metodík (napr. pre konzultácie a pre poslanecké návrhy zákonov). Tieto úlohy ešte neboli splnené. Uvedená skutočnosť sa týka aj ďalších rezortov, ktoré sú gestormi vybraných vplyvov podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ako i ostatných ÚOŠS, ktoré sa tiež podieľajú na plnení úloh akčného plánu RIA 2020. Okrem existencie nesplnených úloh akčného plánu RIA 2020 – Stratégie lepšej regulácie ďalším dôvodom pre neakceptovateľnosť zrušenia predmetnej úlohy pre MF SR je skutočnosť, že by vznikol neodôvodnený nerovnaký prístup k MF SR voči ostatným ÚOŠS. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi vypustiť z materiálu doložku vybraných vplyvov a do predkladacej správy uviesť nasledovné: „Materiál neobsahuje doložku vplyvov, pretože sa na neho vzťahuje výnimka podľa bodu 2.4 písm. d) Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov schválenej uznesením vlády SR č. 24/2015 v znení uznesenia vlády SR č. 513/2015 a uznesenia vlády SR č. 76/2016.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu A.32 návrhu uznesenia vlády SR a k vlastnému materiálu Navrhujeme zrušiť bod D.1 uznesenia vlády SR č. 552 z 5. decembra 2018 aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Odôvodnenie: MH SR sa stotožňuje s odôvodnením zrušenia úlohy pre podpredsedu vlády a ministra financií a navrhuje zrušiť úlohu aj pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.13. žiadame zrušiť úlohu v bode C.2. uznesenia vlády SR č. 264/2012 aj pre ministra vnútra SR. Odôvodnenie: Súhlasíme s odôvodnením predkladateľa návrhu a žiadame zrušenie úlohy aj pre ministra vnútra SR a to aj vo vlastnom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.5. žiadame zrušiť úlohu v bode B.2. uznesenia vlády SR č. 523/2009 aj pre ministra vnútra SR. Odôvodnenie: Projekty OPIS sa už nerealizujú, tento Operačný program je uzatvorený. Žiadame zrušenie úlohy pre ministra vnútra SR aj vo vlastnom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.10. žiadame zrušiť úlohu v bode B.4. uznesenia vlády SR č. 208/2012 aj pre ministra vnútra SR. Odôvodnenie: Na základe schválenia povinnosti prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám navrhujeme zrušenie aj pre ministra vnútra SR a to aj vo vlastnom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.11. žiadame zrušiť úlohu v bode B.5. uznesenia vlády SR č. 208/2012 aj pre ministra vnútra SR. Odôvodnenie: Na základe schválenia povinnosti prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám navrhujeme zrušenie aj pre ministra vnútra SR a to aj vo vlastnom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.6. žiadame zrušiť úlohu v bode B.1. uznesenia vlády SR č. 394/2011 aj pre ministra vnútra SR. Odôvodnenie: Poskytovanie súčinnosti a spoluprácu ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy pri plnení svojich úloh upravuje § 38 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Z tohto dôvodu možno považovať predmetnú úlohu uznesenia vlády Slovenskej republiky za nadbytočnú, nakoľko jej plnenie je zabezpečené aj bez uloženej úlohy uznesenia vlády SR. Žiadame zrušenie úlohy pre ministra vnútra SR aj vo vlastnom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR: V bode A.41. žiadame zrušiť úlohu v bode B.3. uznesenia vlády SR č. 328/2020 aj pre ministra vnútra SR. Odôvodnenie: Pri každej úprave materiálovej skladby a doplnení pohotovostných zásob v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 Správa štátnych hmotných rezerv SR predkladá do vlády nový materiál. Žiadame preto zrušenie úlohy aj pre ministra vnútra SR a to aj vo vlastnom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu A.25 návrhu uznesenia vlády SR a k vlastnému materiálu MH SR nesúhlasí so zrušením úlohy B.7 uznesenia vlády SR č. 32 z 24. januára 2018 Odôvodnenie: Akčný plán RIA 2020 – Stratégie lepšej regulácie obsahuje celkovo 32 úloh, ktorých plnenie je nielen v kompetencii MH SR ako gestora agendy lepšej regulácie, ale aj predkladateľov regulácií v spolupráci s analytickými útvarmi jednotlivých rezortov. Harmonogram plnenia úloh akčného plánu negatívne ovplyvnila najmä situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19 v roku 2020 a s ňou súvisiaca potreba riešiť aktuálne problémy. Preto niektoré úlohy zatiaľ neboli splnené a sú v štádiu rozpracovanosti (napr. zavedenie princípu one in – one out v podmienkach SR, zavedenie systematického ex post hodnotenia, novelizácia procesu konzultácií s podnikateľskými subjektami a ďalšie). Nezávisle od úlohy B.7 boli termíny plnenia mnohých úloh akčného plánu predĺžené (do konca roka 2021) v rámci prílohy k ostatnej Správe o stave podnikateľského prostredia, ktorú vláda SR schválila svojím uznesením č. 352/2020. Na úlohu B.7 uznesenia vlády SR č. 32/2018 nadväzuje úloha B.8, v zmysle ktorej členovia vlády a predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy majú „predložiť ministrovi hospodárstva informáciu o plnení cieľov a plnení akčného plánu implementácie RIA 2020 - Stratégie lepšej regulácie“ s termínmi plnenia do 31. decembra aj v rokoch 2021 a 2022. Termíny plnenia úlohy B.8 sú naďalej reálne, čím vznikla potreba zosúladenia aj plnenia úlohy B.7. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) 1. K uzneseniu vlády SR: 394 zo dňa 15.6.2011 úloha B.1 V súvislosti s návrhom predkladateľa na zrušenie úlohy B.1 Uznesenia vlády SR 394 zo dňa 15.6.2011 k návrhu Pravidiel pre zastupovanie Slovenskej republiky v predsúdnej fáze konania vedeného podľa článku 258, článku 259 a článku 260 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorého gestorom je aj predseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky navrhujeme, aby úloha B.1 z vyššie uvedeného uznesenia vlády SR, bola zrušená aj predsedovi Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Úlohu navrhujeme zrušiť z rovnakého dôvodu ako uviedol v odôvodnení predkladateľ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K uzneseniu vlády SR: 32 zo dňa 24.1.2018 úloha B.8 Úlohu B.8 uznesenia vlády SR 32 k RIA 2020 – Stratégii lepšej regulácie zo dňa 24.1. 2018 navrhujeme zrušiť aj pre predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, nakoľko úloha je podľa názoru úradu duplicitná s inými úlohami z uznesení, ktoré úrad v tejto oblasti vykazuje práve na základe spolupráce s Ministerstvom hospodárstva SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) 1. K vlastnému materiálu a návrhu uznesenia vlády SR Vo vlastnom materiáli a v návrhu uznesenia vlády SR odporúčame zrušiť úlohu B.4. uznesenia vlády SR č. 208 zo dňa 23.05.2012 „vykonať audit efektívneho využívania licencií Microsoft v organizáciách, vrátane posúdenia vykonaných analýz v zmysle Koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe a predložiť ho Ministerstvu financií SR“ a úlohu B.5. uznesenia vlády SR č. 208 zo dňa 23.05.2012 „oznámiť Ministerstvu financií SR počet licencií a aplikácií Microsoft skutočne používaných na jednotlivých rezortoch a organizáciách“ aj pre riaditeľa Národného bezpečnostného úradu. Odôvodnenie: Totožné s predkladateľom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) K vlastnému materiálu a návrhu uznesenia vlády SR Vo vlastnom materiáli a v návrhu uznesenia vlády SR odporúčame zrušiť úlohu C.2. uznesenia vlády SR č. 264 zo dňa 13.06.2012 „v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť potrebnú súčinnosť splnomocnencovi vlády SR pre národnostné menšiny“ aj pre riaditeľa Národného bezpečnostného úradu. Odôvodnenie: Totožné s predkladateľom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A.19. uznesenia vlády - úlohu C.3. uznesenia vlády SR č. 190 zo dňa 24. apríla 2013 – pre podpredsedu vlády a ministra financií - zabezpečiť úlohy vyplývajúce z vytvoreného medzirezortného programu na zabezpečenie pripravenosti Slovenskej republiky na riešenie udalostí podliehajúcich Medzinárodným zdravotným predpisom Svetovej zdravotníckej organizácie. Nesúhlasíme so zrušením úlohy C.3. uznesenia vlády SR č. 190 z 24. apríla 2013 pre podpredsedu vlády a ministra financií. Z odôvodnenia návrhu na zrušenie úlohy nie sú zrejmé konkrétne a presné dôvody na zrušenie úlohy práve v čase pandémie vírusu COVID-19, kedy jej plnenie vytvára predpoklady na zabezpečenie opatrení hospodárskej mobilizácie. Ministerstvo zdravotníctva SR podporovalo aj prostredníctvom programu International Health Regulations (IHR) udržiavanie prevádzkyschopnosti osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) pre zdravotnícky personál vo vybraných subjektoch hospodárskej mobilizácie vo všetkých krajoch v SR. Špeciálne OOPP, ktoré boli zakúpené v predchádzajúcich rokoch ako vybavenie pre jednotlivé zdravotnícke zariadenia, vyžadujú pravidelnú údržbu, ktorá je financovaná práve prostredníctvom uvedeného programu a z tohto dôvodu Odbor krízového manažmentu Ministerstva zdravotníctva SR každoročne plánuje v návrhu rozpočtu na ďalší rok aj finančné prostriedky na úhradu plánovaných revízií OOPP. Na rok 2021 bola v rámci návrhu rozpočtu bola predložená požiadavka na pridelenie finančných prostriedkov v rámci programu International Health Regulations (IHR) - Implementácia Medzinárodných zdravotných predpisoch Svetovej zdravotníckej organizácie (MZP SZO) v Slovenskej republike na vykrytie nákladov spojených s revíziami OOPP. V roku 2020 boli realizované revízie OOPP vzhľadom na situáciu pandémie koronavírusu COVID-19 v obmedzenom rozsahu, avšak v tomto roku 2021 by mali byť revízie v prípade zlepšenia epidemiologickej situácie zabezpečené v plnom rozsahu a preto je potrebné vyčleniť na ich realizáciu príslušný objem finančných prostriedkov. Súhlasíme tiež so stanoviskom Ministerstva vnútra SR, podľa ktorého je nelogické rušiť akékoľvek úlohy, ktoré by mohli obmedziť plnenie požiadaviek IHR WHO, pričom celosvetovo sa volá skôr po posilnení kompetencií IHR WHO aj v rámci národných legislatív. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR a vlastnému materiálu Odporúčame v bode A.26 návrhu uznesenia vlády SR – úloha B.8. uznesenia vlády SR č. 32 zo dňa 24.1.2018 – doplniť zrušenie tejto úlohy aj pre ministra obrany SR a následne upraviť dotknutú časť vlastného materiálu v kontexte odôvodnenia tejto pripomienky. Odôvodnenie: Ministerstvu obrany SR vyplýva z akčného plánu implementácie RIA 2020 Stratégia lepšej regulácie celkovo šesť úloh, pričom u štyroch z nich (Cieľ 2.1.1., úlohy 6 a 8; cieľ 2.1.2., úloha 7; cieľ 2.1.3. úloha 2) je termín plnenia neaktuálny. Jediná úloha z akčného plánu, ktorá zostala pre MO SR aktuálnou, je úloha č. 3 zo strategického cieľa 2.1.3. Zasielať výsledky a analýzy ex post hodnotenia MH SR. Keďže doposiaľ MH SR schválilo iba metodiku ex post hodnotenia pre pilotné projekty, ex post analýzy všeobecne záväzných predpisov MO SR sa nevykonávajú. V prípade, že vláda SR schváli definitívnu metodiku ex post hodnotenia, zasielanie analýz ministerstvu hospodárstva bude môcť byť nariadené úlohou v uznesení. Z toho vyplýva, že i prierezová úloha č. 1. Efektívne implementovať, monitorovať a vyhodnocovať uplatňovanie akčného plánu RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie je pre MO SR irelevantná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR a vlastnému materiálu Odporúčame v bode A.25 návrhu uznesenia vlády SR – úloha B.7. uznesenia vlády SR č. 32 zo dňa 24.1.2018 – doplniť zrušenie tejto úlohy aj pre ministra obrany SR a následne upraviť dotknutú časť vlastného materiálu v kontexte odôvodnenia tejto pripomienky. Odôvodnenie: Ministerstvu obrany SR vyplýva z akčného plánu implementácie RIA 2020 Stratégia lepšej regulácie celkovo šesť úloh, pričom u štyroch z nich (Cieľ 2.1.1., úlohy 6 a 8; cieľ 2.1.2., úloha 7; cieľ 2.1.3. úloha 2) je termín plnenia neaktuálny. Jediná úloha z akčného plánu, ktorá zostala pre MO SR aktuálnou, je úloha č. 3 zo strategického cieľa 2.1.3. Zasielať výsledky a analýzy ex post hodnotenia MH SR. Keďže doposiaľ MH SR schválilo iba metodiku ex post hodnotenia pre pilotné projekty, ex post analýzy všeobecne záväzných predpisov MO SR sa nevykonávajú. V prípade, že vláda SR schváli definitívnu metodiku ex post hodnotenia, zasielanie analýz ministerstvu hospodárstva bude môcť byť nariadené úlohou v uznesení. Z toho vyplýva, že i prierezová úloha č. 1. Efektívne implementovať, monitorovať a vyhodnocovať uplatňovanie akčného plánu RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie je pre MO SR irelevantná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A.26. uznesenia vlády - úlohu B.8. uznesenia vlády SR č. 32 zo dňa 24.1.2018 – pre podpredsedu vlády a ministra financií - predložiť ministrovi hospodárstva informáciu o plnení cieľov a plnení akčného plánu implementácie RIA 2020 - Stratégie lepšej regulácie. Nesúhlasíme so zrušením úlohy B.7. uznesenia vlády SR č. 32 z 24. januára 2018 pre podpredsedu vlády a ministra financií. Predložená argumentácia Ministerstva financií sa týka iba jednej z úloh akčného plánu k Stratégii lepšej regulácie – RIA 2020, konkrétne zavedenie ex post hodnotenia regulácií. Neplnenie jednej úlohy nedáva dôvod na zrušenie plnenia celého akčného plánu, najmä ak sú úlohy určené všetkým ústredným orgánom štátnej správy (teda aj Ministerstvu zdravotníctva SR a Ministerstvu financií SR). Ministerstvo financií SR je navyše spolutvorcom metodík (Jednotnej metodiky, Metodiky pre ex post hodnotenie regulácií, a ďalších), na ktorých aktualizáciu resp. vytvorenie nadväzujú ďalšie úlohy akčného plánu. Zrušenie všetkých úloh pre Ministerstvo financií SR by tak mohlo narušiť možnosť plnenia úloh pre ostatné ústredné orgány štátnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A.25. uznesenia vlády - úlohu B.7. uznesenia vlády SR č. 32 zo dňa 24.1.2018 – pre podpredsedu vlády a ministra financií - zabezpečiť plnenie úloh uvedených v akčnom pláne implementácie RIA 2020 - Stratégia lepšej regulácie. Nesúhlasíme so zrušením úlohy B.7. uznesenia vlády SR č. 32 z 24. januára 2018 pre podpredsedu vlády a ministra financií. Predložená argumentácia Ministerstva financií sa týka iba jednej z úloh akčného plánu k Stratégii lepšej regulácie – RIA 2020, konkrétne zavedenie ex post hodnotenia regulácií. Neplnenie jednej úlohy nedáva dôvod na zrušenie plnenia celého akčného plánu, najmä ak sú úlohy určené všetkým ústredným orgánom štátnej správy (teda aj Ministerstvu zdravotníctva SR a Ministerstvu financií SR). Ministerstvo financií SR je navyše spolutvorcom metodík (Jednotnej metodiky, Metodiky pre ex post hodnotenie regulácií, a ďalších), na ktorých aktualizáciu resp. vytvorenie nadväzujú ďalšie úlohy akčného plánu. Zrušenie všetkých úloh pre Ministerstvo financií SR by tak mohlo narušiť možnosť plnenia úloh pre ostatné ústredné orgány štátnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A.10. uznesenia vlády - úlohu B.4. uznesenia vlády č. 208 zo dňa 23. mája 2012 – pre podpredsedu vlády a ministra financií - vykonať audit efektívneho využívania licencií Microsoft v organizáciách, vrátane posúdenia vykonaných analýz v zmysle Koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe a predložiť ho Ministerstvu financií SR. Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva. Multilicenčnej zmluve Microsoft Enterprise Agreement uplynula doba platnosti, nebola aktualizovaná a už sa z nej nečerpajú žiadne produkty. Problematikou licenčných zmlúv IKT sa zaoberá uznesenie č. 286 z 12. júna 2019. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A.11. uznesenia vlády - úlohu B.5. uznesenia vlády č. 208 zo dňa 23. mája 2012 – pre podpredsedu vlády a ministra financií - oznámiť Ministerstvu financií SR počet licencií a aplikácií Microsoft skutočne používaných na jednotlivých rezortoch a organizáciách. Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva. Multilicenčnej zmluve Microsoft Enterprise Agreement uplynula doba platnosti, nebola aktualizovaná a už sa z nej nečerpajú žiadne produkty. Problematikou licenčných zmlúv IKT sa zaoberá uznesenie č. 286 z 12. júna 2019. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode A.22. uznesenia vlády - úlohu B.1. uznesenia vlády č. 197 zo dňa 26. apríla 2017 – pre podpredsedu vlády a ministra financií - riadiť sa Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií od 1. júla 2017. Navrhujeme zrušiť úlohu aj pre ministra zdravotníctva, nakoľko sa stotožňujeme s odôvodnením zrušenia úlohy pre podpredsedu vlády a ministra financií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode B.4. uznesenia vlády – mení gestora úlohy uvedenej v časti C bod 2 uznesenia vlády SR č. 72 zo dňa 12.2.2020 z:„minister financií“ na: „minister zdravotníctva“ Ministerstvo zdravotníctva SR súhlasí so zmenou gestora úlohy uvedenej v časti C bod 2 uznesenia vlády SR č. 72 zo dňa 12.2.2020. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR a vlastnému materiálu Odporúčame v bode A.14 návrhu uznesenia vlády SR – úloha B.1. uznesenia vlády SR č. 297 zo dňa 27.6.2012 – doplniť zrušenie tejto úlohy aj pre ministra obrany SR a následne upraviť dotknutú časť vlastného materiálu v kontexte odôvodnenia tejto pripomienky. Odôvodnenie: V Správe o bezpečnosti SR za rok 2011 sa uvádza opatrenie „Revidovať koncepciu bezpečnostného systému SR“ týkajúce sa aj pôsobnosti MO SR. Uznesením vlády SR (č. 485/2018) k tejto správe za rok 2017 bolo uložené okrem iného aj „vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh Koncepcie bezpečnostného systému SR“ (a táto úloha sa naďalej plní), čím sa toto opatrenie v správe za rok 2011 podľa uznesenia vlády SR č. 297/2012 stalo duplicitné. Poznamenávame, že od roku 2012 došlo k viacerým zmenám v bezpečnostnom prostredí aj bezpečnostnom systéme SR a podstatný vplyv na koncepčné riešenie bezpečnostného systému má prijatie novej Bezpečnostnej stratégie SR v roku 2021. Ostatné opatrenia zo správy za rok 2011, ktoré sa týkali pôsobnosti MO SR, boli v ďalších rokoch splnené. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR a vlastnému materiálu Odporúčame v bode A.10 návrhu uznesenia vlády SR – úloha B.4. uznesenia vlády SR č. 208 zo dňa 23.5.2012 – doplniť zrušenie tejto úlohy aj pre ministra obrany SR. Odôvodnenie: Stotožňujeme sa s odôvodnením MF SR vo vlastnom materiáli, a teda "Kompetencie v oblasti centrálnych licenčných zmlúv prešli v roku 2016 na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (predtým UPVII), ktoré upravilo problematiku centrálnych licených zmlúv (metodika, auditovanie, obstarávanie) prostredníctvom uznesenia vlády SR č. 286 z 12.06.2019 k Povinnosti prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR a vlastnému materiálu Odporúčame v bode A.13 návrhu uznesenia vlády SR – úloha C.2. uznesenia vlády SR č. 264 zo dňa 13.6.2012 – doplniť zrušenie tejto úlohy aj pre ministra obrany SR. Odôvodnenie: Stotožňujem sa s názorom, že spolupráca medzi ministerstvami a ÚOŠS vyplýva zo zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, kde v § 38 ods. 1 je uvedené: „Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy pri plnení svojich úloh úzko spolupracujú. Vymieňajú si potrebné informácie a podklady a prerokúvajú s inými ministerstvami opatrenia, ktoré sa ich dotýkajú.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR a vlastnému materiálu Odporúčame v bode A.11 návrhu uznesenia vlády SR – úloha B.5. uznesenia vlády SR č. 208 zo dňa 23.5.2012 – doplniť zrušenie tejto úlohy aj pre ministra obrany SR. Odôvodnenie: Stotožňujeme sa s odôvodnením MF SR vo vlastnom materiáli, a teda "Kompetencie v oblasti centrálnych licenčných zmlúv prešli v roku 2016 na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (predtým UPVII), ktoré upravilo problematiku centrálnych licenčných zmlúv (metodika, auditovanie, obstarávanie) prostredníctvom uznesenia vlády SR č. 286 z 12.06.2019 k Povinnosti prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR a vlastnému materiálu Odporúčame bod A.22 v návrhu uznesenia vlády SR – úloha B.1. uznesenia vlády SR č. 197 zo dňa 26.4.2017 – upraviť tak, že sa zruší úloha pre všetky dotknuté subjekty. Odvodnenie: Rovnako, ako uvádza odôvodnenie návrhu na zrušenie v prípade MF SR, aj MO SR sa riadi týmto metodickým rámcom, pričom jeho schválenie vládou SR samotné zaväzuje. S ohľadom na odôvodnenie návrhu na zrušenie tejto úlohy sa domnievame, že systémový prístup predpokladá zrušiť jej plnenie nie len pre podpredsedu vlády a ministra financií, ale pre všetky subjekty, ktorým bolo uložené, pretože metodický rámec nerozlišuje pôsobnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR a vlastnému materiálu Odporúčame v bode A.41 návrhu uznesenia vlády SR – úloha B.3. uznesenia vlády SR č. 328 zo dňa 27.5.2020 – doplniť zrušenie tejto úlohy aj pre ministra obrany SR. Odôvodnenie: Stotožňujeme sa s odôvodnením MF SR vo vlastnom materiáli, a teda "SŠHR SR pri každej úprave materiálovej skladby a doplnení pohotovostných zásob v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 predkladá nový materiál do vlády". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.26. a vlastnému materiálu Ministerstvo kultúry SR nesúhlasí s návrhom na zrušenie úlohy B.8. z uznesenia vlády č. 32 zo dňa 24.1.2018 pre podpredsedu vlády a ministra financií - predložiť ministrovi hospodárstva informáciu o plnení cieľov a plnení akčného plánu implementácie RIA 2020 - Stratégie lepšej regulácie. Odôvodnenie: V odôvodnení návrhu na zrušenie úlohy sa uvádza problematickosť jedinej konkrétnej úlohy akčného plánu, a síce spolupráce s MH SR pri vypracovaní metodiky ex post hodnotení regulácií. Akčný plán však obsahuje mnoho ďalších úloh pre MF SR, ktorých rušenie nie je zdôvodnené ani opodstatnené. Odporúčame úlohu ponechať v platnosti a bod A.26. z návrhu uznesenia vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.25. a vlastnému materiálu Ministerstvo kultúry SR nesúhlasí s návrhom na zrušenie úlohy B.7. uznesenia vlády SR č. 32 zo dňa 24.1.2018 pre podpredsedu vlády a ministra financií - zabezpečiť plnenie úloh uvedených v akčnom pláne implementácie RIA 2020 - Stratégia lepšej regulácie. Odôvodnenie: V odôvodnení návrhu na zrušenie úlohy sa uvádza problematickosť jedinej konkrétnej úlohy akčného plánu, a síce spolupráce s MH SR pri vypracovaní metodiky ex post hodnotení regulácií. Akčný plán však obsahuje mnoho ďalších úloh pre MF SR, ktorých rušenie nie je zdôvodnené ani opodstatnené. Odporúčame úlohu ponechať v platnosti a bod A.25. z návrhu uznesenia vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády a vlastnému materiálu Nad rámec predloženého návrh na zrušenie a zmenu vybraných úloh z uznesení vlády pre podpredsedu vlády a ministra financií žiadame do materiálu doplniť zrušenie úlohy B.1. z uznesenia vlády č. 317 z 25.6.2019 pre ministerku kultúry - zabezpečiť prípravu nelegislatívneho materiálu Stratégia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 2030 a predložiť ho na rokovanie vlády do 31. 12. 2020. Odôvodnenie: Rozvoj miestnej a regionálnej kultúry zastrešuje viacero vládou SR schválených a platných strategických dokumentov zameraných na špecifické oblasti kultúry. V roku 2020 Pandémia covid-19 a s ňou súvisiace obmedzenia paralyzovali celý sektor kultúry. Jeho revitalizácia bude vyžadovať cielené a účelové rezortné i medzisektorové opatrenia reflektujúce predmetné kontexty, prehodnotenie platných dokumentov ako aj zmenu legislatívy. V rámci Plánu legislatívnych úloh vlády SR je zaradený návrh zákona o postavení národnostných menšín (ÚV SR), ktorý má byť predložený na rokovanie vlády SR v priebehu IV. štvrťroku roku 2021. Legislatívna úprava postavenia národnostných menšín zahŕňa aj klauzulu o rozvoji kultúry príslušníkov národnostných menšín. Po analýze je zrejmé, že problematika rozvoja kultúry národnostných menšín bude legislatívne zastrešená v pripravovanom zákone o postavení národnostných menšín a preto ďalšia príprava Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry menšín z objektívneho dôvodu stráca zmysel. Stratégia bude musieť byť komplementárna s uvedeným zákonom. Rozvoj miestnej a regionálnej kultúry zastrešuje viacero vládou SR schválených a platných strategických dokumentov zameraných na špecifické oblasti kultúry. V Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021 je novelizácia zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti, ktorý s miestnou a regionálnou kultúrou bezprostredne súvisí. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády a vlastnému materiálu Za bod A.16. návrhu uznesenia vlády navrhujeme doplniť nový bod A.17. „úloha B.4. uznesenia vlády SR č. 702 zo dňa 12.12.2012 – pre podpredsedov vlády, ministrov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy poskytovať súčinnosť podpredsedovi vlády a ministrovi financií pri zabezpečovaní opatrení týkajúcich sa obhajoby Slovenskej republiky v hroziacej arbitráži EuroGas Inc. vs. Slovenská republika“. Odôvodnenie: Ak sa zruší úloha B.3. uznesenia vlády 702/2012 , ktorá je uvedená v návrhu uznesenia bod B.16, plnenie uvedenej úlohy je bezpredmetné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.22. a vlastnému materiálu Úlohu B.1. uznesenia vlády SR č. 197 zo dňa 26.4.2017 žiadame zrušiť aj pre ministerku kultúry. Stotožňujeme sa s odôvodnení zrušenia úlohy uvedenom vo vlastnom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.15. a vlastnému materiálu Úlohu B.1. uznesenia vlády SR č. 609 zo dňa 31.10.2012 žiadame zrušiť aj pre ministerku kultúry. Stotožňujeme sa s odôvodnení zrušenia úlohy uvedenom vo vlastnom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.6. a vlastnému materiálu Úlohu B.1. uznesenia vlády SR č. 394 zo dňa 15.6.2011 žiadame zrušiť aj pre ministerku kultúry. Stotožňujeme sa s odôvodnením zrušenia úlohy uvedenom vo vlastnom materiáli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.36. a vlastnému materiálu Zásadne nesúhlasíme so zrušením úlohy C.1. uznesenia vlády SR č. 602 zo dňa 11.12.2019 pre podpredsedu vlády a ministra financií- spolupracovať s ministrom kultúry pri zabezpečovaní rozpočtových východísk prípravy a realizácie akcie Európskej hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026. Odôvodnenie: Európske hlavné mesto kultúry je jedným z najuznávanejších projektov EÚ. V roku 2026 bude titul Európskeho hlavného mesta patriť Slovensku. Zmyslom projektu Európske hlavné mesto kultúry je posilniť príspevok kultúry k dlhodobému rozvoju miest. Určená úloha sa preto nedá realizovať bez spolupráce rezortných ministerstiev. Skutočnosť, že ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy majú zákonom danú povinnosť úzko spolupracovať pri plnení svojich úloh, vymieňať si potrebné informácie a podklady a prerokúvať s inými ministerstvami opatrenia, ktoré sa ich dotýkajú, nie je v prípade tejto úlohy dostatočná. Okrem uvedeného predmetná úloha bola uložená do 31.12.2026, a teda je stále aktuálna. Žiadame predmetnú úlohu ponechať v platnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.24. a vlastnému materiálu Zásadne nesúhlasíme so zrušením úlohy B.5. uznesenia vlády SR č. 588 zo dňa 13.12.2017 pre podpredsedu vlády a ministra financií - poskytovať súčinnosť ministrovi kultúry pri plnení úloh a cieľov Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 – 2022. Odôvodnenie: Materiál Ministerstva kultúry SR Stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 – 2022 je platný. V nadväznosti na tento materiál bol prijatý a vládou schválený Akčný plán k Stratégii ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2020. V poradí ďalší Akčný plán k Stratégii ochrany pamiatkového fondu na roky 2021-2022 je momentálne po medzirezortnom pripomienkovom konaní a v blízkej dobe bude predložený na rokovanie vlády SR. Skutočnosť, že Ministerstvo financií SR nebolo doposiaľ požiadané o súčinnosť pri plnení úloh a cieľov Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 – 2022 nie je dôvodom na zrušenie úlohy. Materiál je platný až do roku 2022, pričom má na prijaté úlohy a opatrenia finančné dopady. Z toho dôvodu nepovažujeme súčinnosť Ministerstva financií SR len podľa kompetenčného zákona za postačujúcu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.37. a vlastnému materiálu Zásadne nesúhlasíme so zrušením úlohy D.1. uznesenia vlády SR č. 602 zo dňa 11.12.2019 pre podpredsedu vlády a ministra financií - poskytnúť ministrovi kultúry na žiadosť súčinnosť pri zabezpečovaní účasti Slovenskej republiky na akcii Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026. Odôvodnenie: Predmetná úloha sa nedá realizovať bez finančného dopadu a bez spolupráce s Ministerstvom financií SR. Skutočnosť, že ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy majú zákonom danú povinnosť úzko spolupracovať pri plnení svojich úloh, vymieňať si potrebné informácie a podklady a prerokúvať s inými ministerstvami opatrenia, ktoré sa ich dotýkajú nie je v prípade tejto úlohy dostatočná. Okrem uvedeného predmetná úloha bola uložená do 31.12.2026, a teda je stále aktuálna. Žiadame predmetnú úlohu ponechať v platnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZVVB (Združenie pre výrobu a využitie biopalív, o.z. (ZVVB)) 1. K úlohe „Vykonať analýzu možnosti úpravy sadzby dane za motorové palivá s ohľadom na environmentálny aspekt.“, vyplývajúcej z uznesenia vlády č. 103 zo dňa 5. 3. 2020, úloha B.2 (str. 24) (ďalej len „úloha“) – zásadná pripomienka Zásadne nesúhlasíme s vypustením predmetnej úlohy. Odôvodnenie: V rámci Európskej Zelenej dohody sa 27 členských štátov EU dohodlo na navýšení cieľa redukcie emisií skleníkových plynov v roku 2030 zo 40% na 55%. Toto rozhodnutie smerujúce k dosiahnutiu klimatickej neutrality v roku 2050 si vyžaduje promptné prehodnotenie existujúcej a plánovanej energetickej a klimatickej legislatívy, čo povedie k navýšeniu ambícií v kľúčových oblastiach. Sektor dopravy je aktuálne zodpovedný za štvrtinu celkových emisií EU a je jediným odvetvím, kde emisie rastú - zatiaľ čo celkové emisie sa od roku 1990 znížili o 25%, tie v doprave narástli o 20%. Kvôli svojej komplexnosti je doprava z pohľadu znižovania emisií náročným sektorom. Je chrbtovou kosťou ekonomiky a preto je potrebné zabezpečiť, aby popri progresívnej dekarbonizácii zostala ekonomicky efektívnou, energeticky bezpečnou a dostupnou. Zámer dosiahnutia klimatickej neutrality v doprave je jasne definovaný a akceptovaný, avšak trajektória do roku 2050 predstavuje veľkú výzvu a vyžaduje si adekvátne riešenia a rozhodnutia. Aplikovanie princípu technologickej neutrality a objektívne posudzovanie efektivity jednotlivých technologických možností z pohľadu úspory emisií a ekonomickej efektívnosti je nevyhnutným predpokladom. Naplnenie politík Európskej zelenej dohody potrebuje aktuálne dostupné riešenia, ktoré prinášajú výsledky už teraz, bez potreby enormných investícií do nových technológií či infraštruktúry. Nemôžme si dovoliť čakať na overenie a komerčné rozšírenie nových technológií, ktoré sú aktuálne vo fázach vývoja alebo len ideí. Na dosiahnutie skutočného a okamžitého pokroku pri redukovaní stále rastúcich emisií v doprave sú nevyhnutné riešenia, ktoré fungujú v krátkodobej, strednodobej aj dlhodobej perspektíve a ich premyslená kombinácia. Biopalivá predstavujú v súčasnosti až 89,5% z obnoviteľných zdrojov energie v doprave. Sú vyrábané trvalo udržateľným spôsobom z európskych plodín, zvyškov a odpadov a sú existujúcim riešením na výrazné zníženie emisií v doprave, čím významne prispievajú k boju s klimatickou zmenou. Ich výroba otvára nové trhy pre agrosektor a podporuje vidiecke ekonomiky, ich použitie popri znižovaní škodlivých emisií redukuje závislosť na dovozoch fosílnych palív a podporuje energetickú sebestačnosť. Ako vedľajší produkt poskytuje vysokohodnotné proteínové krmoviny bez použitia GMO, ktoré nahrádzajú importované sójové proteíny. Biorafinérie disponujú tiež technológiami na zachytávanie uhlíka. Udržateľné biopalivá sú najefektívnejším riešením na znižovanie emisií CO2. Dosahujú aktuálne 60 - 90% úspory emisií v porovnaní s fosílnymi palivami pri meraní celého životného cyklu ich výroby, pri zachytávaní uhlíka v procese ich výroby až nad 100%. Ich použitie aj vo forme vyšších prímesí nevyžaduje výrazné investície do infraštruktúry a vozového parku. Aj pri rastúcom podiele elektromobility budú vozidlá so spaľovacími motormi na cestách ešte celé dekády a nízkouhlíkové kvapalné palivá sú overeným, nákladovo efektívnym a okamžite dostupným riešením na zníženie emisií nielen skleníkových plynov, ale aj prachových častíc, oxidov dusíka a aromatických zlúčenín. Berúc do úvahy reálny rozvoj elektromobility a technológie vodíka v doprave, ako aj aktuálny podiel obnoviteľných zdrojov v doprave SR na úrovni cca 8%, nebude možné v SR bez výrazne vyššieho podielu biopalív splniť záväzok 14% obnoviteľných zdrojov v doprave v r. 2030, ktorý vyplýva z aktuálne platnej legislatívy EU. V kontexte navýšenia klimatických cieľov je pritom vysoko pravdepodobné, že tento záväzok bude ešte výrazne vyšší (návrh v Climate target plan je 24%). Zvyšovanie využitia biopalív je podľa energeticko-klimatického plánu Slovenskej republiky kľúčovým prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov. Keďže v roku 2020 sú množstvá biopalív vo fosílnych palivách na hornej hranici ich obsahu podľa technickej normy pre benzín a pre naftu, ale zároveň sa bude požadovať ešte vyšší podiel obnoviteľnej energie v doprave vo forme tekutých biopalív v r. 2030, je nutné túto technicko-legislatívnu úlohu riešiť zavedením palív, ktoré budú mať vysoký obsah OZE, ide napríklad o palivá E85, ED95, B30 alebo B100. Ich zavedenie je preto potrebné stimulovať nižšou spotrebnou daňou tak, aby boli pre spotrebiteľov prirodzenou voľbou a radou doplnkových motivačných opatrení. Pri dosahovaní povinných podielov OZE v doprave je potrebné si uvedomiť aj dopady, ktoré podniknuté kroky budú na štátny rozpočet mať. Každý jeden energetický nosič, ktorým sa dostáva OZE do dopravy, či je to elektrina, biometán, vodík či tekuté biopalivá podlieha spotrebnej dani. Na niektoré z nich sa naviac udeľujú dotácie vo forme štátnych dotácií na nákup elektromobilov. Z uvedeného vyplýva, že každé 1% OZE, ktoré sa niektorým z uvedených spôsobov do dopravy dodá, bude mať na štátny rozpočet vplyv, čiže inými slovami, štát bude musieť nejakým spôsobom dosiahnutie tohto cieľa zaplatiť a to najmä formou nízkej alebo žiadnej spotrebnej dane na obnoviteľnú časť energie, resp. vo forme dotácií na elektromobily. Pre tento prípad si dovoľujeme uviesť prehľad vplyvov na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%, pričom pri E85, B100 a HVO sa počíta s nízkou spotrebnou daňou, inak sa s týmito variantami nedá reálne počítať: 1. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – E10 (0,5%2G)Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: n.a., 2. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – B7 (0,5%2G) Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: n.a., 3. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – HVO (SD na úrovni E85) Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -4 968 223 €, 4. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – OZE vodík bez dotácie na EV Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -14 247 835 €, 5. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – OZE vodík s dotáciou na EV (8 000 EUR/vozidlo) Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -26 052 207 €, 6. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – E85 (SD 0 EUR/biozložku) Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -15 014 440 €, 7. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – B100 (SD na úrovni E85) Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -4 833 072 €, 8. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – biometán z kukurice Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -8 472 288 €, 9. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – biometán z odpadov Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -4 236 144 €, 10. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – elektrina bez dotácie na EV Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -129 715 305 €, 11. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – elektrina s dotáciou na EV (8 000EUR/vozidlo) Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -239 084 186 €, 12. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – LPG Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: n.a., 13. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – CNG Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: n.a., 14. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – LNG Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: n.a., Na základe výpočtov je z pohľadu štátneho rozpočtu najefektívnejšie dosahovať ciele 14% OZE v doprave cez bioLPG/bioLNG z odpadov, HVO a B100. Najdrahšie riešenia sú, vodík a elektrina. LPG, CNG a LNG nie sú pre ciele OZE v doprave riešením. Z uvedeného dôvodu zásadne nesúhlasíme s vypustením úlohy B2 z Uznesenia vlády SR č. 103 zo dňa 5.3.2020 a žiadame, aby táto úloha bola splnená a využitá na fiškálnu podporu technických riešení, ktoré ekonomicky efektívnym a pre štát z hľadiska nákladov najvýhodnejším spôsobom zabezpečia plnenie záväzných cieľov Slovenskej republiky v oblasti obnoviteľnej energie v doprave. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k úlohe „Vykonať analýzu možnosti úpravy sadzby dane za motorové palivá s ohľadom na environmentálny aspekt.“, vyplývajúcej z uznesenia vlády č. 103 zo dňa 5. 3. 2020, úloha B.2 (str. 24) (ďalej len „úloha“) Zásadne nesúhlasíme s vypustením predmetnej úlohy. Odôvodnenie: V rámci Európskej Zelenej dohody sa 27 členských štátov EU dohodlo na navýšení cieľa redukcie emisií skleníkových plynov v roku 2030 zo 40% na 55%. Toto rozhodnutie smerujúce k dosiahnutiu klimatickej neutrality v roku 2050 si vyžaduje promptné prehodnotenie existujúcej a plánovanej energetickej a klimatickej legislatívy, čo povedie k navýšeniu ambícií v kľúčových oblastiach. Sektor dopravy je aktuálne zodpovedný za štvrtinu celkových emisií EU a je jediným odvetvím, kde emisie rastú - zatiaľ čo celkové emisie sa od roku 1990 znížili o 25%, tie v doprave narástli o 20%. Kvôli svojej komplexnosti je doprava z pohľadu znižovania emisií náročným sektorom. Je chrbtovou kosťou ekonomiky a preto je potrebné zabezpečiť, aby popri progresívnej dekarbonizácii zostala ekonomicky efektívnou, energeticky bezpečnou a dostupnou. Zámer dosiahnutia klimatickej neutrality v doprave je jasne definovaný a akceptovaný, avšak trajektória do roku 2050 predstavuje veľkú výzvu a vyžaduje si adekvátne riešenia a rozhodnutia. Aplikovanie princípu technologickej neutrality a objektívne posudzovanie efektivity jednotlivých technologických možností z pohľadu úspory emisií a ekonomickej efektívnosti je nevyhnutným predpokladom. Naplnenie politík Európskej zelenej dohody potrebuje aktuálne dostupné riešenia, ktoré prinášajú výsledky už teraz, bez potreby enormných investícií do nových technológií či infraštruktúry. Nemôžme si dovoliť čakať na overenie a komerčné rozšírenie nových technológií, ktoré sú aktuálne vo fázach vývoja alebo len ideí. Na dosiahnutie skutočného a okamžitého pokroku pri redukovaní stále rastúcich emisií v doprave sú nevyhnutné riešenia, ktoré fungujú v krátkodobej, strednodobej aj dlhodobej perspektíve a ich premyslená kombinácia. Vzhľadom na aktuálny podiel obnoviteľných zdrojov v doprave SR na úrovni cca 8%, stupeň rozšírenia elektromobility a dostupnosť technológie vodíka v doprave, by v záujme splnenia záväzku 14% obnoviteľných zdrojov v doprave v r. 2030, ktorý vyplýva z aktuálne platnej legislatívy EU, mala SR využiť všetky dostupné možnosti zavádzania OZE v doprave, a to pri rešpektovaní a zároveň v súlade so zásadou hodnoty za peniaze. V kontexte navýšenia klimatických cieľov je pritom vysoko pravdepodobné, že tento záväzok bude ešte výrazne vyšší (návrh v Climate target plan je 24%). Pri dosahovaní povinných podielov OZE v doprave by mala byť zohľadnená dostupnosť technológie vo vzťahu k plneniu cieľa stanoveného pre rok 2030 aj dopady, ktoré podniknuté kroky budú na štátny rozpočet mať. Každý jeden energetický nosič, ktorým sa dostáva OZE do dopravy, či je to elektrina, biometán, vodík či tekuté biopalivá podlieha spotrebnej dani. Z uvedeného vyplýva, že každé 1% OZE, ktoré sa niektorým z uvedených spôsobov do dopravy dodá, bude mať vplyv na štátny rozpočet, a to najmä formou úpravy výšky spotrebnej dane na obnoviteľnú časť energie (resp. úplným oslobodením od spotrebnej dane). V nadväznosti na uvedené si dovoľujeme uviesť príklad výpočtu vplyvov na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%, pričom pri E85, B100 a HVO sa počíta s nízkou spotrebnou daňou, inak sa s týmito variantami nedá reálne počítať: 1. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – E10 (0,5%2G)Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: n.a., 2. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – B7 (0,5%2G) Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: n.a., 3. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – HVO (SD na úrovni E85) Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -4 968 223 €, 4. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – OZE vodík bez dotácie na EV Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -14 247 835 €, 6. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – E85 (SD 0 EUR/biozložku) Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -15 014 440 €, 7. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – B100 (SD na úrovni E85) Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -4 833 072 €, 8. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – biometán z kukurice Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -8 472 288 €, 9. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – biometán z odpadov Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -4 236 144 €, 10. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – elektrina bez dotácie na EV Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -129 715 305 €, 12. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – LPG Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: n.a., 13. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – CNG Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: n.a., 14. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – LNG Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: n.a., Na základe výpočtov je z pohľadu štátneho rozpočtu najefektívnejšie dosahovať ciele 14% OZE v doprave cez bioLPG/bioCNG/bioLNG z odpadov, HVO a B100. Najdrahšie riešenia sú, vodík a elektrina. LPG, CNG a LNG bez OZE zložky nie sú pre ciele OZE v doprave dlhodobým riešením, ale vytvárajú priestor pre zvyšovanie bio zložky, ktorá v ich prípade môže byť až 100%. Dotácie na nákup vozidiel na alterantívny pohon majú zásadný vplyv na nákladovú efektivitu dosahovania cieľov. Uvedená analýza je urobená za týchto predpokladov : • Aktuálne výšky spotrebných daní je podľa zákona č. 609/2007 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja • Výška spotrebnej dane na E85 je na biozložku nulová, na fosílnu zložku v zmysle zákona 98/2004 Z.z. • Výška spotrebnej dane na B100 a HVO je na úrovni spotrebnej dane na E85 • Účinnosť elektromotora v elektroaute 80%, nájazd elektroauta 15000 km/rok a spotreba elektroauta 15 kWh/100km • Množstvo energie v doprave a podiel OZE v elektrickej energii podľa štatistických údajov Eurostat 2019 Analýza dopadov zvyšovania podielu OZE v doprave zohľadňujúca technologickú pripravenosť jednotlivých druhov OZE v doprave a dopady na štátny rozpočet je predpokladom pre nastavenie podpory jednotlivých palív aj prostredníctvom sadzieb za motorové palivá tak, aby dochádzalo k hospodárnemu vynakladaniu verejných zdrojov. Z uvedeného dôvodu zásadne nesúhlasíme s vypustením úlohy B2 z Uznesenia vlády SR č. 103 zo dňa 5.3.2020 a žiadame, aby táto úloha bola splnená a využitá na fiškálnu podporu technických riešení, ktoré ekonomicky efektívnym a pre štát z hľadiska nákladov najvýhodnejším spôsobom zabezpečia plnenie záväzných cieľov Slovenskej republiky v oblasti obnoviteľnej energie v doprave. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad) K vlastnému materiálu a návrhu uznesenia vlády SR Vo vlastnom materiáli a v návrhu uznesenia vlády SR nesúhlasíme so zrušením úlohy B.1. uznesenia vlády SR č. 197 zo dňa 26.04.2017 „riadiť sa Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií od 1. júla 2017“ pre podpredsedu vlády a ministra financií. Odôvodnenie: Účelom úlohy B.1. uznesenia vlády SR č. 197/2017 je zabezpečiť, aby ministerstvá, Úrad vlády SR a ostatné ústredné orgány štátnej správy pri príprave, tvorbe a implementácii strategických dokumentov využívali jednotný a aplikovateľný systém, ktorý prispeje k zvýšeniu kvality vypracovávaných dokumentov a k ich vzájomnému vecnému a obsahovému prepojeniu, čo je základným systémovým predpokladom pre uplatnenie strategického riadenia a plánovania na všetkých úrovniach rozhodovania orgánov verejnej správy SR, a to v horizontálnej, ako aj vertikálnej úrovni. Odôvodnenie, že MF SR sa pri svojej činnosti stále riadi Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií, nepovažujeme za dostatočné na zrušenie úlohy B.1. uznesenia vlády SR č. 197/2017 výhradne pre podpredsedu vlády a ministra financií SR, nakoľko úloha bola určená pre všetkých členov vlády, vedúceho Úradu vlády SR a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy a všetky dotknuté subjekty sa ňou riadia. Ďalej uvádzame, že na vyššie uvedenú metodiku nadväzuje dokument - Kontrolný mechanizmus uplatňovania metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií zo dňa 30.06.2017, ktorý je taktiež záväzný pre ministerstvá, Úrad vlády SR a ostatné ústredné orgány štátnej správy SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu A.31. - žiadame bod A.31 upraviť nasledovne: „A. 31. - úlohu B.4. uznesenia vlády SR č. 473 zo dňa 10.10.2018 – pre podpredsedu vlády a ministra financií a ministra dopravy a výstavby - prehodnotiť zastúpenými rezortmi a Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR požiadavky na plnenie Stratégie, ktoré vyžadujú zvýšené finančné zdroje.“ Odôvodnenie: Ministerstvo dopravy a výstavby SR malo v rámci bodu B.2. „plniť úlohy vyplývajúce zo Stratégie a na požiadanie predkladať ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny správu o ich plnení“ plniť v materiáli jedinú úlohu, a to spracovať materiál „Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2030“ s termínom do konca roka 2020. Daná úloha bola vyhodnotená ako splnená a MDV SR už v danom materiáli nemá uložené iné úlohy. Vzhľadom na uvedené nie je dôvod, aby MDV SR vystupovalo v úlohe B.4 uznesenia, keďže v ňom nie sú definované opatrenia, ktoré by z nášho pohľadu mali byť finančne prehodnocované. V nadväznosti na uvedené žiadame úlohy zrušiť aj pre ministra dopravy a výstavby SR. Pripomienku uplatňujeme ako zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K bodu A.4 návrhu uznesenia vlády SR a k vlastnému materiálu MH SR na základe odôvodnenia nesúhlasí so zrušením úlohy C.1 uznesenia vlády SR č. 256 z 1. apríla 2009 a požaduje každoročne zabezpečiť finančné prostriedky na výplatu osobitného príspevku baníkom v požadovanej výške. Odôvodnenie: Osobitný príspevok baníkom je zákonná dávka a v prípade nezabezpečenia finančných prostriedkov sa štátny podnik Rudné bane dostane do situácie, že nedodrží ustanovenia zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov. V roku 2020 bol schválený rozpočet na osobitný príspevok baníkom v sume 819 105 eur. Na základe žiadosti štátneho podniku Rudné bane, ktorý ohlásil zvýšenie počtu poberateľov, muselo MH SR uvoľniť finančné prostriedky až vo výške 900 000 eur. Na rok 2021 bolo v súvislosti s prípravou návrhu rozpočtu kapitoly MH SR požadovaných 800 000 eur, pričom schválený limit výdavkov kapitoly MH SR umožnil vyčleniť len výdavky v sume 767 681 eur. Vzhľadom na uvedené skutočnosti MH SR nesúhlasí so zrušením tejto úlohy pre MF SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) MDV SR navrhuje do návrhu uznesenia ako aj do vlastného materiálu doplniť návrh na zrušenie úlohy B.6 uznesenia vlády SR č. 508/2012 - povinnosť nakupovať licencie spoločnosti Microsoft poskytované multilicenčnou zmluvou Microsoft Enterprise Agreement iba prostredníctvom tejto zmluvy priebežne pre všetkých. Odôvodnenie: Táto úloha je všeobecnejšie zadaná v rámci uznesenia k návrhu nelegislatívneho všeobecného materiálu Povinnosť prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám v rámci úlohy B.1. povinnosť využívať na nákup produktov a služieb súvisiacich s licencovaním IKT existujúce centrálne IKT zmluvy podľa schváleného postupu v oblasti pristupovania k centrálnym IKT zmluvám s výnimkou prípadov, v ktorých by nákup mimo centrálnej IKT zmluvy bol uskutočnený za výhodnejších podmienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.24 úloha B.5 uznesenie vlády SR: 588 zo dňa: 13.12.2017 žiadame zrušiť aj pre ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z toho istého dôvodu ako pre ministra financií SR Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.6 úloha B.1 uznesenie vlády SR: 394 zo dňa: 15.6.2011 žiadame zrušiť aj pre ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z toho istého dôvodu ako pre ministra financií SR Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.14 úloha B.1 uznesenie vlády SR: 297 zo dňa: 27.6.2012. žiadame zrušiť aj pre ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z toho istého dôvodu ako pre ministra financií SR Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády pod bodmi A.5., A.6., A.10., A.11., A.13. a k vlastnému materiálu: navrhujeme zrušiť predmetné úlohy aj pre predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. S odôvodnením zrušenia úloh sa stotožňujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.5 úloha B.2. uznesenie vlády SR: 523 zo dňa: 15.7.2009 žiadame zrušiť aj pre ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z toho istého dôvodu ako pre ministra financií SR Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A. 15 úloha B.1. uznesenie vlády SR: 609 zo dňa: 31.10.2012 žiadame zrušiť aj pre ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z toho istého dôvodu ako pre ministra financií SR Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.10 úloha B.4. uznesenie vlády SR: 208 zo dňa: 23.5.2012 žiadame zrušiť aj pre ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z toho istého dôvodu ako pre ministra financií SR Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 1. k návrhu uznesenia, body A.5.,(B.2 UV č. 523 z 15.7.2009), A.6. (B.1. UV č. 394 z 15.6.2011), A.10. a A.11. (B.4. a B.5. UV č. 208 z 23.5.2012), A.22. (B.1. UV č. 197 z 26.4.2017), A.24. (B.5. UV č. 588 z 13.12.2017), A.36. a A.37. (C.1. a D.1. UV č. 602 z 11.12.2019), Odporúčame úlohy zrušiť aj pre ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z rovnakých dôvodov aké uviedol predkladateľ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 2. k návrhu uznesenia, bod A.32. (D.1. UV č. 552 z 5.12.2018) Odporúčame úlohu ponechať aj pre MF SR. Odôvodnenie: Predmetné uznesenie zaväzuje jednotlivé rezorty zdržať sa konania, ktoré by mohlo vyvolať účinky smerujúce k viazanosti Slovenskej republiky Globálnym paktom o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii. Podľa nášho názoru sa uvedená úloha týka všetkých rezortov, vrátane MF SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.13 úloha C.2. uznesenie vlády SR: 264 zo dňa: 13.6.2012 žiadame zrušiť aj pre ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z toho istého dôvodu ako pre ministra financií SR Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 3. k návrhu uznesenia, bod B.2. v časti b) (B.1. UV č. 625 z 18.12.2019), Odporúčame zmenu z „v sume 26,5 mil. eur do 31. januára 2021“ na „v sume 26,5 mil. eur do 31. marca 2021“. Odporúčame v zmysle uvedeného upraviť aj vlastný materiál. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 6. k návrhu uznesenia, bod B.3. v časti c) (B.2. UV č. 625 z 18.12.2019), Odporúčame zmenu z „v sume 11,5 mil. eur do 31. januára 2022“ na „v sume 31,5 mil. eur do 28. februára 2022“. Odporúčame v zmysle uvedeného upraviť aj vlastný materiál. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 5. k návrhu uznesenia, bod B.3. v časti b) (B.2. UV č. 625 z 18.12.2019), Odporúčame zmenu z „v sume 26,5 mil. eur do 31. januára 2021“ na „v sume 26,5 mil. eur do 30. apríla 2021“. Odporúčame v zmysle uvedeného upraviť aj vlastný materiál. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 4. k návrhu uznesenia, bod B.2. v časti c) (B.1. UV č. 625 z 18.12.2019), Odporúčame zmenu z „v sume 11,5 mil. eur do 31. januára 2022“ na „v sume 31,5 mil. eur do 31. januára 2022“. Odporúčame v zmysle uvedeného upraviť aj vlastný materiál. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR. V nadväznosti na body A.27., A.28., A.29., A.30. a A.33. ponechávame predkladateľovi na zváženie doplnenie nových bodov uznesenia, ktorými by sa zrušila aj úloha B.3. z uznesenia vlády SR č. 24 zo dňa 17.1.2019 pre podpredsedu vlády a ministra financií a taktiež aj úloha B.4 z uznesenia vlády SR č. 312 zo dňa 25.6.2019 pre podpredsedu vlády a ministra financií. ODÔVODNENIE: V kontexte Návrhu uznesenia vlády SR, v ktorom predkladateľ okrem iného navrhuje pre podpredsedu vlády a ministra financií SR zrušiť úlohu B.3. z uznesenia vlády SR č. 140 zo dňa 5.4.2018, zrušiť úlohu B.3. z uznesenia vlády SR č. 305 zo dňa 3.7.2018, zrušiť úlohu B.3. z uznesenia vlády SR č. 307 zo dňa 4.7.2018, zrušiť úlohu B.3. z uznesenia vlády SR č. 449 zo dňa 3.10.2018 a zrušiť úlohu B.3. z uznesenia vlády SR č. 22 zo dňa 16.1.2019 odporúčame zvážiť aj zrušenie úlohy B.3. z uznesenia vlády SR č. 24 zo dňa 17.1.2019 a taktiež aj úlohy B.4. z uznesenia vlády SR č. 312 zo dňa 25.6.2019, a to vzhľadom na ich obsah a podobnosť s úlohami, ktoré predkladateľ navrhuje zrušiť v aktuálne predloženom materiáli. V tomto kontexte navrhujeme taktiež upraviť aj vlastný materiál. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR. Žiadame vypustiť bod A. 22., ktorým sa zrušuje úloha B.1. uznesenia vlády SR č. 197 zo dňa 26.4.2017 – pre podpredsedu vlády a ministra financií - riadiť sa Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií od 1. júla 2017. ODÔVODNENIE: Zásadne nesúhlasíme s odôvodnením Ministerstva financií Slovenskej republiky. Samotné schválenie Metodiky vládou SR (bod A uznesenia vlády 197/2017) nestačí na jeho uplatňovanie. Za účelom udržania záväznosti riadenia sa schválenou Metodikou je nevyhnutné aby Ministerstvo financií Slovenskej republiky zostalo v bode B.1. uvedené resp. obsiahnuté vo formulácií "ukladá členom vlády SR". V tomto kontexte žiadame taktiež upraviť vlastný materiál. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov : V doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť všetky povinné informácie podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, medzi ktoré patria aj body 3, 5 a 12 doložky vybraných vplyvov. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že sa na predložený návrh nevzťahuje tzv. úplná výnimka z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (bod 2.4.), podľa ktorej sa na predkladaný materiál nevzťahuje proces podľa tejto metodiky a nie je ani potrebné zhodnotiť vybrané vplyvy predkladaného materiálu v doložke vybraných vplyvov. Uvedená výnimka sa vzťahuje na návrh na zmenu termínu alebo návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky, ale nie na návrh na zmenu úlohy z uznesenia vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.25. a k vlastnému materiálu : bod A.25.– nesúhlasíme so zrušením úlohy B.7. uznesenia vlády SR č. 32 z 24. januára 2018 pre podpredsedu vlády a ministra financií Odôvodnenie : Vzhľadom k tomu, že viaceré úlohy z Akčného plánu implementácie RIA 2020 – Stratégie lepšej regulácie neboli splnené a termín ich plnenia bol posunutý, pričom ide aj o úlohy, na ktorých plnení sa podieľajú aj jednotliví gestori Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, medzi ktorých patrí aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo financií SR, sme toho názoru, že nie je možné zrušiť úlohu č. B.7. uznesenia vlády SR č. 32/2018 z uvedeného dôvodu ani pre podpredsedu vlády a ministra financií SR. K predloženému odôvodneniu návrhu na zrušenie predmetnej úlohy pre podpredsedu vlády a ministra financií SR uvádzame, že zavedenie ex post hodnotenia regulácií je len jedným súborom nesplnených úloh, zo všetkých nesplnených úloh ustanovených v Akčnom pláne implementácie RIA 2020 - Stratégia lepšej regulácie, na plnení ktorých sa majú podieľať okrem Ministerstva hospodárstva SR aj iné ústredné orgány štátnej správy, resp. gestori Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, medzi ktorých patrí aj Ministerstvo financií SR. Pokiaľ však Ministerstvo financií SR navrhuje predmetnú úlohu zrušiť z dôvodu uplatnenia rovnakého princípu ako pri návrhu na zrušenie úlohy B.1. uznesenia vlády SR č. 197/2017, je potrebné v prvom rade v tomto zmysle uviesť odôvodnenie návrhu na zrušenie tejto úlohy, vzhľadom k tomu, že vládou SR schválený Akčný plán implementácie RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie obsahuje presne špecifikované úlohy, nositeľov jednotlivých úloh, spolupracujúce subjekty a termíny na splnenie týchto úloh (resp. aktualizované termíny na splnenie týchto úloh), ktoré sú preto pre dotknutých nositeľov úloh, resp. spolupracujúce subjekty záväzné a predmetná úloha uznesenia vlády SR, ktorá sa navrhuje zrušiť, je tak duplicitná a jej uplatňovanie v praxi, vzhľadom na vyššie uvedené, nie je potrebné osobitne sledovať formou úlohy z uznesenia vlády SR, z ktorej nevyplýva žiadna ďalšia úloha nad rámec schváleného akčného plánu. V takomto prípade, ak sa navrhovateľ úlohy B.7. uznesenia vlády SR č. 32/2018 - Ministerstvo hospodárstva SR - stotožní s novonaformulovaným odôvodnením návrhu na zrušenie tejto úlohy a akceptuje tento návrh žiadame, aby z rovnakého dôvodu bola predmetná úloha zrušená aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Sme toho názoru, že by v takomto prípade predmetná úloha mala byť zrušená en bloc. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.26. a k vlastnému materiálu : bod A.26. - nesúhlasíme so zrušením úlohy B.8. uznesenia vlády SR č. 32 z 24. januára 2018 pre podpredsedu vlády a ministra financií Odôvodnenie : Vzhľadom k tomu, že viaceré úlohy z Akčného plánu implementácie RIA 2020 – Stratégie lepšej regulácie neboli splnené a termín ich plnenia bol posunutý, pričom ide aj o úlohy, na ktorých plnení sa podieľajú aj jednotliví gestori Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, medzi ktorých patrí aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo financií Slovenskej republiky, sme toho názoru, že nie je možné zrušiť úlohu B.8. uznesenia vlády SR č. 32/2018 z uvedeného dôvodu ani pre podpredsedu vlády a ministra financií SR. K predloženému odôvodneniu návrhu na zrušenie predmetnej úlohy pre podpredsedu vlády a ministra financií SR uvádzame, že zavedenie ex post hodnotenia regulácií je len jedným súborom nesplnených úloh, zo všetkých nesplnených úloh ustanovených v Akčnom pláne implementácie RIA 2020 - Stratégia lepšej regulácie, na plnení ktorých sa majú podieľať okrem Ministerstva hospodárstva SR aj iné ústredné orgány štátnej správy, resp. gestori Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, medzi ktorých patrí aj Ministerstvo financií SR. Pokiaľ však Ministerstvo financií SR navrhuje predmetnú úlohu zrušiť z dôvodu uplatnenia rovnakého princípu ako pri návrhu na zrušenie úlohy B.1. uznesenia vlády SR č. 197/2017, je potrebné v prvom rade v tomto zmysle uviesť odôvodnenie návrhu na zrušenie tejto úlohy, vzhľadom k tomu, že vládou SR schválený Akčný plán implementácie RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie obsahuje v časti "Prierezové úlohy" úlohu č. 1, ktorú možno považovať za duplicitnú s úlohou B.8. uznesenia vlády SR č. 32/2018 a z tohto dôvodu túto úlohu z uznesenia vlády SR nie je potrebné osobitne sledovať formou úlohy z uznesenia vlády SR. V takomto prípade, ak sa navrhovateľ úlohy B.8. uznesenia vlády SR č. 32/2018 - Ministerstvo hospodárstva SR - stotožní s novonaformulovaným odôvodnením návrhu na zrušenie tejto úlohy a akceptuje tento návrh žiadame, aby z rovnakého dôvodu bola predmetná úloha zrušená aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Sme toho názoru, že by v takomto prípade predmetná úloha mala byť zrušená en bloc. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.32. a k vlastnému materiálu : bod A.32. - úlohu D.1. uznesenia vlády SR č. 552 z 5. decembra 2018 žiadame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že vláda SR a Národná rada SR vyslovili nesúhlasné stanovisko ku Globálnemu paktu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii v podobe konečného návrhu z 11. júla 2018, viazať členov vlády úlohou v znení „zdržať sa konania, ktoré by mohlo vyvolať účinky smerujúce k viazanosti Slovenskej republiky Globálnym paktom o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii“ považujeme za duplicitné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.37. a k vlastnému materiálu : A.37. - úlohu D.1. uznesenia vlády SR č. 602 z 11. decembra 2019 žiadame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: V zmysle § 38 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. považujeme úlohu D.1 . uznesenia vlády SR č. 602 z 11. decembra 2019 za duplicitnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.36. a k vlastnému materiálu : bod A.36. - úlohu C.1. uznesenia vlády SR č. 602 z 11. decembra 2019 žiadame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. Odôvodnenie: V zmysle § 38 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. považujeme úlohu C.1 uznesenia vlády SR č. 602 z 11. decembra 2019 za duplicitnú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.22. a k vlastnému materiálu : bod A.22. – úlohu B.1. uznesenia vlády SR č. 197 z 26. apríla 2017 žiadame zrušiť aj pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Úlohu žiadame zrušiť pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny aj vo vlastnom materiáli. S odôvodnením zrušenia úlohy sa stotožňujeme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) 1. K úlohe „Vykonať analýzu možnosti úpravy sadzby dane za motorové palivá s ohľadom na environmentálny aspekt.“, vyplývajúcej z uznesenia vlády č. 103 zo dňa 5. 3. 2020, úloha B.2 (str. 24) (ďalej len „úloha“) – zásadná pripomienka Zásadne nesúhlasíme s vypustením predmetnej úlohy. Odôvodnenie: V rámci Európskej Zelenej dohody sa 27 členských štátov EU dohodlo na navýšení cieľa redukcie emisií skleníkových plynov v roku 2030 zo 40% na 55%. Toto rozhodnutie smerujúce k dosiahnutiu klimatickej neutrality v roku 2050 si vyžaduje promptné prehodnotenie existujúcej a plánovanej energetickej a klimatickej legislatívy, čo povedie k navýšeniu ambícií v kľúčových oblastiach. Sektor dopravy je aktuálne zodpovedný za štvrtinu celkových emisií EU a je jediným odvetvím, kde emisie rastú - zatiaľ čo celkové emisie sa od roku 1990 znížili o 25%, tie v doprave narástli o 20%. Kvôli svojej komplexnosti je doprava z pohľadu znižovania emisií náročným sektorom. Je chrbtovou kosťou ekonomiky a preto je potrebné zabezpečiť, aby popri progresívnej dekarbonizácii zostala ekonomicky efektívnou, energeticky bezpečnou a dostupnou. Zámer dosiahnutia klimatickej neutrality v doprave je jasne definovaný a akceptovaný, avšak trajektória do roku 2050 predstavuje veľkú výzvu a vyžaduje si adekvátne riešenia a rozhodnutia. Aplikovanie princípu technologickej neutrality a objektívne posudzovanie efektivity jednotlivých technologických možností z pohľadu úspory emisií a ekonomickej efektívnosti je nevyhnutným predpokladom. Naplnenie politík Európskej zelenej dohody potrebuje aktuálne dostupné riešenia, ktoré prinášajú výsledky už teraz, bez potreby enormných investícií do nových technológií či infraštruktúry. Nemôžme si dovoliť čakať na overenie a komerčné rozšírenie nových technológií, ktoré sú aktuálne vo fázach vývoja alebo len ideí. Na dosiahnutie skutočného a okamžitého pokroku pri redukovaní stále rastúcich emisií v doprave sú nevyhnutné riešenia, ktoré fungujú v krátkodobej, strednodobej aj dlhodobej perspektíve a ich premyslená kombinácia. Biopalivá predstavujú v súčasnosti až 89,5% z obnoviteľných zdrojov energie v doprave. Sú vyrábané trvalo udržateľným spôsobom z európskych plodín, zvyškov a odpadov a sú existujúcim riešením na výrazné zníženie emisií v doprave, čím významne prispievajú k boju s klimatickou zmenou. Ich výroba otvára nové trhy pre agrosektor a podporuje vidiecke ekonomiky, ich použitie popri znižovaní škodlivých emisií redukuje závislosť na dovozoch fosílnych palív a podporuje energetickú sebestačnosť. Ako vedľajší produkt poskytuje vysokohodnotné proteínové krmoviny bez použitia GMO, ktoré nahrádzajú importované sójové proteíny. Biorafinérie disponujú tiež technológiami na zachytávanie uhlíka. Udržateľné biopalivá sú najefektívnejším riešením na znižovanie emisií CO2. Dosahujú aktuálne 60 - 90% úspory emisií v porovnaní s fosílnymi palivami pri meraní celého životného cyklu ich výroby, pri zachytávaní uhlíka v procese ich výroby až nad 100%. Ich použitie aj vo forme vyšších prímesí nevyžaduje výrazné investície do infraštruktúry a vozového parku. Aj pri rastúcom podiele elektromobility budú vozidlá so spaľovacími motormi na cestách ešte celé dekády a nízkouhlíkové kvapalné palivá sú overeným, nákladovo efektívnym a okamžite dostupným riešením na zníženie emisií nielen skleníkových plynov, ale aj prachových častíc, oxidov dusíka a aromatických zlúčenín. Berúc do úvahy reálny rozvoj elektromobility a technológie vodíka v doprave, ako aj aktuálny podiel obnoviteľných zdrojov v doprave SR na úrovni cca 8%, nebude možné v SR bez výrazne vyššieho podielu biopalív splniť záväzok 14% obnoviteľných zdrojov v doprave v r. 2030, ktorý vyplýva z aktuálne platnej legislatívy EU. V kontexte navýšenia klimatických cieľov je pritom vysoko pravdepodobné, že tento záväzok bude ešte výrazne vyšší (návrh v Climate target plan je 24%). Zvyšovanie využitia biopalív je podľa energeticko-klimatického plánu Slovenskej republiky kľúčovým prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov. Keďže v roku 2020 sú množstvá biopalív vo fosílnych palivách na hornej hranici ich obsahu podľa technickej normy pre benzín a pre naftu, ale zároveň sa bude požadovať ešte vyšší podiel obnoviteľnej energie v doprave vo forme tekutých biopalív v r. 2030, je nutné túto technicko-legislatívnu úlohu riešiť zavedením palív, ktoré budú mať vysoký obsah OZE, ide napríklad o palivá E85, ED95, B30 alebo B100. Ich zavedenie je preto potrebné stimulovať nižšou spotrebnou daňou tak, aby boli pre spotrebiteľov prirodzenou voľbou a radou doplnkových motivačných opatrení. Pri dosahovaní povinných podielov OZE v doprave je potrebné si uvedomiť aj dopady, ktoré podniknuté kroky budú na štátny rozpočet mať. Každý jeden energetický nosič, ktorým sa dostáva OZE do dopravy, či je to elektrina, biometán, vodík či tekuté biopalivá podlieha spotrebnej dani. Na niektoré z nich sa naviac udeľujú dotácie vo forme štátnych dotácií na nákup elektromobilov. Z uvedeného vyplýva, že každé 1% OZE, ktoré sa niektorým z uvedených spôsobov do dopravy dodá, bude mať na štátny rozpočet vplyv, čiže inými slovami, štát bude musieť nejakým spôsobom dosiahnutie tohto cieľa zaplatiť a to najmä formou nízkej alebo žiadnej spotrebnej dane na obnoviteľnú časť energie, resp. vo forme dotácií na elektromobily. Pre tento prípad si dovoľujeme uviesť prehľad vplyvov na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%, pričom pri E85, B100 a HVO sa počíta s nízkou spotrebnou daňou, inak sa s týmito variantami nedá reálne počítať: 1. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – E10 (0,5%2G)Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: n.a., 2. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – B7 (0,5%2G) Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: n.a., 3. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – HVO (SD na úrovni E85) Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -4 968 223 €, 4. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – OZE vodík bez dotácie na EV Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -14 247 835 €, 5. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – OZE vodík s dotáciou na EV (8 000 EUR/vozidlo) Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -26 052 207 €, 6. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – E85 (SD 0 EUR/biozložku) Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -15 014 440 €, 7. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – B100 (SD na úrovni E85) Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -4 833 072 €, 8. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – biometán z kukurice Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -8 472 288 €, 9. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – biometán z odpadov Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -4 236 144 €, 10. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – elektrina bez dotácie na EV Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -129 715 305 €, 11. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – elektrina s dotáciou na EV (8 000EUR/vozidlo) Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: -239 084 186 €, 12. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – LPG Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: n.a., 13. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – CNG Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: n.a., 14. Energetický nosič (palivo) na pohon auta – LNG Finálny vplyv na štátny rozpočet pri zvýšení OZE v doprave o 1%: n.a., Na základe výpočtov je z pohľadu štátneho rozpočtu najefektívnejšie dosahovať ciele 14% OZE v doprave cez bioLPG/bioLNG z odpadov, HVO a B100. Najdrahšie riešenia sú, vodík a elektrina. LPG, CNG a LNG nie sú pre ciele OZE v doprave riešením. Z uvedeného dôvodu zásadne nesúhlasíme s vypustením úlohy B2 z Uznesenia vlády SR č. 103 zo dňa 5.3.2020 a žiadame, aby táto úloha bola splnená a využitá na fiškálnu podporu technických riešení, ktoré ekonomicky efektívnym a pre štát z hľadiska nákladov najvýhodnejším spôsobom zabezpečia plnenie záväzných cieľov Slovenskej republiky v oblasti obnoviteľnej energie v doprave. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády bod A.31. a k vlastnému materiálu : bod A.31. - nesúhlasíme so zrušením úlohy B.4. uznesenia vlády SR č. 473 z 10. októbra 2018 pre podpredsedu vlády a ministra financií Odôvodnenie: V rámci aktuálne pripravovaných strategických materiálov SR je plnenie opatrení z predmetnej stratégie stále aktuálne. Priamo na predmetný materiál odkazuje aj Národný program reforiem MF SR v časti 4.3.1 Zamestnanosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail