LP/2020/79 Návrh na zaradenie registra adries do zoznamu referenčných údajov, označenie referenčných údajov a označenie zdrojových registrov.

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) Nakoľko považujeme správne fungovanie referenčných registrov za kľúčové, navrhujeme, aby predkladateľ do materiálu doplnil akým spôsobom budú prepojené referenčné registre, v prípade ak jeden register obsahujú údaje druhého registra. Napr. Register právnických osôb obsahuje údaje o fyzických osobách teda údaje z Registra fyzických osôb. Ak sa teda zmenia údaje v Registri fyzických osôb mala by byť podľa nášho názoru zabezpečená automatická aktualizácia týchto údajov aj v registri právnických osôb. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) Navrhujeme, aby boli za referenčné údaje vyhlásené aj údaje podľa § 5 ods. 2 písm. h) zákona č 125/2015 Z.z. : číselný kód kraja, okresu, obce, mestskej časti alebo vojenského obvodu Odôvodnenie: Považujeme tieto údaje za podstatné z pohľadu prehlbujúcej sa elektronizácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) Navrhujeme v textovej časti doplniť aj bod: 08) identifikátor adresy Odôvodnenie: Text návrhu hovorí o tom, že za referenčné údaje sa majú vyhlásiť všetky údaje podľa § 5 ods. 1 zákona 125/2015 Z. z. okrem písm. i). Identifikátor adresy sa nachádza v § 5 ods.1 písm. j), a rovnako sa nachádza aj v tabuľkovej časti návrhu. Máme za to, že sa v textovej časti má tento údaj nachádzať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. Všeobecne – O: Odporúčame zvážiť, či by nebolo vhodné zmeniť právnu úpravu tak, aby zoznam referenčných údajov ustanovil všeobecne záväzný právny predpis (tak ako to bolo upravené v § 51 ods. 2 a 4 zákona o e-Governmente v znení účinnom od 1. novembra 2013) a nie nelegislatívny materiál. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) Navrhujeme, aby bol za referenčný údaj vyhlásený aj údaj podľa § 5 ods. 3 zákona č. 125/2015 Z. z.: údaj o poštovom smerovacom čísle Odôvodnenie: Považujeme údaj o poštovom smerovacom čísle za podstatný z pohľadu úplnosti adresy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K obalu – O: Na konci názvu materiálu navrhujeme vypustiť bodku. V časti „Podnet“ odporúčame na konci pripojiť slová „v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K doložke vybraných vplyvov – O: Upozorňujeme na nedostatočné vyplnenie doložky vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K vlastnému materiálu Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, referenčné registre sú zdrojom údajov pre výkon verejnej moci pre všetky orgány verejnej moci, ktoré majú oprávnenie ich používať, a to bez nutnosti ich ďalej overovať alebo požadovať ich predloženie občanmi alebo právnickými osobami. Zákon o e-Governmente pre orgány verejnej moci, ktoré evidujú údaje z iných informačných systémov, ktoré sú referenčnými údajmi zároveň určuje povinnosť tieto údaje nevytvárať, ale použiť ich v podobe ako sú uvedené v referenčnom registri, a to referencovaním. Predpokladom realizácie predmetného zámeru a úpravy zákona však je, aby údaje v referenčnom registri boli úplné a správne. Vzhľadom na doterajšie skúsenosti Sociálnej poisťovne s registrom právnických osôb, ktorý bol vyhlásený za referenčný register napriek tomu, že register bol neúplný, čo spôsobilo značné problémy pri výkone sociálneho poistenia, Sociálna poisťovňa považuje za nevyhnutné, aby register adries bol vyhlásený za referenčný iba v prípade, ak je preukázané a odkontrolované, že je naplnený úplnými a správnymi údajmi. Túto pripomienku považujeme za pripomienku zásadného charakteru. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) k predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K materiálu v MPK „Návrh na zaradenie registra adries do zoznamu referenčných údajov, označenie referenčných údajov a označenie zdrojových registrov“ uplatňujeme odporúčaciu pripomienku k riadnemu vyplneniu Doložky vybraných vplyvov v celom rozsahu povinných údajov. Odôvodnenie: Súčasťou materiálu v MPK je Doložka vybraných vplyvov, preto by mala byť riadne vyplnená. Jej dopracovanie očakávame vyplnením bodov 2,3,5,7,12. pričom cieľ a definícia sa doplní v kontexte predkladacej správy, pri alternatívnych riešeniach sa uvedie minimálny t.j. nulový variant. Do časti 10 poznámky odporúčame doplniť číslo LP materiálu k zákonu o e-Governmente, v rámci ktorého ako sa uvádza boli vplyvy podľa JM posudzované, kvôli lepšej dohľadateľnosti materiálu, prípadne sa môže vybrať z analýz do poznámky informácia dotýkajúca sa danej problematiky. Zdroje by mali byť tiež dostupné, keďže ide o materiál týkajúci sa zaradenia registra adries do zoznamu referenčných údajov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) MH SR: K materiálu v MPK „Návrh na zaradenie registra adries do zoznamu referenčných údajov, označenie referenčných údajov a označenie zdrojových registrov“ uplatňujeme odporúčaciu pripomienku k riadnemu vyplneniu Doložky vybraných vplyvov v celom rozsahu povinných údajov. Odôvodnenie: Súčasťou materiálu v MPK je Doložka vybraných vplyvov, preto by mala byť riadne vyplnená. Jej dopracovanie očakávame vyplnením bodov 2,3,5,7,12. pričom cieľ a definícia sa doplní v kontexte predkladacej správy, pri alternatívnych riešeniach sa uvedie minimálny t.j. nulový variant. Do časti 10 poznámky odporúčame doplniť číslo LP materiálu k zákonu o e-Governmente, v rámci ktorého ako sa uvádza boli vplyvy podľa JM posudzované, kvôli lepšej dohľadateľnosti materiálu, prípadne sa môže vybrať z analýz do poznámky informácia dotýkajúca sa danej problematiky. Zdroje by mali byť tiež dostupné, keďže ide o materiál týkajúci sa zaradenia registra adries do zoznamu referenčných údajov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi materiálu doplniť spôsob kontroly správnosti a opravy údajov v registri adries, a to najmä údajov, ktoré budú vedené ako referenčné. Odôvodnenie: Predpokladom efektívneho používania referenčných údajov je správnosť údajov. Skúsenosť z praxe ukazuje, že existujú chybné záznamy v registri adries a nie je jednoduché iniciovať opravu zistených nedostatkov z dôvodu zložitosti postupov. Podľa §8, ods. (3) zákona 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môže požiadať o opravu chyby v registri adries iba ten, koho sa to týka, čo v každodennej praxi môže významne zúžiť subjekty, ktoré môžu iniciovať opravy. Preto odporúčame predkladateľovi doplniť kontrolu správnosti referenčných údajov v registri a zvážiť zjednodušenie nahlasovania nesprávnych údajov bez potreby dokladovania, ako aj rozšírenie subjektov oprávnených nahlasovať nezhody na všetky inštitúcie verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) MH SR: Odporúčame predkladateľovi materiálu doplniť spôsob kontroly správnosti a opravy údajov v registri adries, a to najmä údajov, ktoré budú vedené ako referenčné. Odôvodnenie: Predpokladom efektívneho používania referenčných údajov je správnosť údajov. Skúsenosť z praxe ukazuje, že existujú chybné záznamy v registri adries a nie je jednoduché iniciovať opravu zistených nedostatkov z dôvodu zložitosti postupov. Podľa §8, ods. (3) zákona 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môže požiadať o opravu chyby v registri adries iba ten, koho sa to týka, čo v každodennej praxi môže významne zúžiť subjekty, ktoré môžu iniciovať opravy. Preto odporúčame predkladateľovi doplniť kontrolu správnosti referenčných údajov v registri a zvážiť zjednodušenie nahlasovania nesprávnych údajov bez potreby dokladovania, ako aj rozšírenie subjektov oprávnených nahlasovať nezhody na všetky inštitúcie verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) K vlastného materiálu: Požadujeme, aby zaradenie a zaraďovanie (prípadná zmena) vybraných údajov z registra adries do zoznamu referenčných údajov bolo vykonané formou zákona. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Návrh je nelegislatívnym materiálom, ktorý zavádza do slovenského právneho systému „referencovania“ údajov z registra adries v rámci celého e-gov systému. Domnievame sa, že súčasťou získavania takýchto referenčných údajov bude ich prepájanie s fyzickými osobami. Z tohto dôvodu, ak chce predkladateľ dosiahnuť ich právnu záväznosť a zákonnosť, je nevyhnutné, aby podľa požiadaviek čl. 6 ods. 3 nariadenie (EÚ) 2016/679 určil: „všeobecných podmienok vzťahujúcich sa na zákonnosť spracúvania prevádzkovateľom; typov spracúvaných údajov; dotknutých osôb; subjektov, ktorým sa môžu osobné údaje poskytnúť, a účely, na ktoré ich možno poskytnúť; obmedzenia účelu; doby uchovávania; a spracovateľských operácií a postupov vrátane opatrení na zabezpečenie zákonného a spravodlivého spracúvania.“ . Tiež si dovolíme uviesť, že práva a povinnosti je možné v slovenskom právnom poriadku ustanoviť len zákonom, nie formou nelegislatívneho materiálu. Na základe tohto ustanovenia nariadenia máme za to, že právne predpisy predpokladajúce poskytovanie údajov registra adries uvedené v § 10 ods. 1 zákona č. 125/2015 Z. z. a v § 54 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. nespĺňajú požiadavky na kvalitu právnych predpisov požadovanú v čl. 6 ods. 3 nariadenia 2016/679 a bolo by možné takéto spracúvanie údajov (ak by sa zaviedlo do praxe) považovať za nezákonné poskytovanie osobných údajov z registra adries, ktorého prevádzkovateľom je Ministerstvo vnútra SR. Je tiež potrebné, aby prevádzkovateľ tohto registra, MV SR, bolo s operáciou oboznámené a vyjadrilo sa k nej, a to tak z právneho, ako ja technického rámca. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov: V doložke vybraných vplyvov v bode 9. je uvedené, že návrh nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. V takomto prípade sa neoznačuje rozpočtová zabezpečenosť vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nie je zrejmé, prečo nie sú uvedené za referenčné údaje aj ostatné údaje, ako napr. podľa § 5 ods. 2 predmetného zákona o registri adries, a ktoré sú v IS používané, a to jednoznačne číselný kód obce, číselný kód okresu, číselný kód kraja, číselný kód mestskej časti. Napríklad v RISSAM je to bežné, všetci sa orientujú podľa kódu obce a nie podľa IČO obce, v rámci odberateľov/dodávateľov by to bolo prínosom. Odporúčame doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Register pri každej adrese obsahuje aj Poštové smerovacie číslo (PSČ), nie je zrejmé, či to znamená, že aj PSČ bude integrálnou súčasťou referenčných údajov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K predkladacej správe: Každý materiál, ktorý je predkladaný na rokovanie vlády musí mať deklarované vplyvy podľa doložky vybraných vplyvov, preto nemôžeme súhlasiť s predposledným odsekom v predkladacej správe, že vplyvy boli posúdené už v rámci vplyvov zákona o e-Governmente. Ide o konkrétny projekt implementácie zákona so samostatnými dopadmi. Navrhujeme preformulovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vlastný materiál, Príloha - Rozsah údajov registra a adries vyhlasovaných za referenčné: záhlavie 6. stĺpca - v zátvorke text končí predložkou "pre" a chýba ďalší text. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vlastný materiál, odsek 5: podľa citovaného § 5 ods. 1 zákona o Registri adries je potrebné pridať ďalší bod 10) "identifikátor adresy". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ako správca a prevádzkovateľ informačných systémov súdnictva požaduje, aby pred samotným zverejnením (zaradením) Registra adries v zozname referenčných údajov, od ktorého sa pre orgány verejnej moci odvíja aj povinnosť referencovať dotknuté údaje, došlo k odstráneniu nesúladu v používaných číselníkoch obcí. Číselník obcí, ktorý používa Register adries, ktorý je v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a číselník, ktorý je používaný IS Corwin v správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na podklade výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/20014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov sú nesúladné. Nakoľko je IS Corwin zdrojovým registrom vo vzťahu k referenčnému Registru právnických osôb, používanie číselníka obcí v zmysle citovaného výnosu je naviac dôsledne vyžadované aj Štatistickým úradom Slovenskej republiky ako správcom a prevádzkovateľom Registra právnických osôb. Problematika zjednotenia oboch číselníkov sa aktuálne rieši, napriek tomu, zaradenie Registra adries do zoznamu referenčných údajov by v každom prípade nemalo predchádzať vyriešeniu vyššie popísaného problému. Z uvedených dôvodom uplatňujeme k vlastnému materiálu a navrhovanému dátumu účinnosti zásadnú pripomienku. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) V poznámke k niektorým atribútom je uvedené, že sa vypĺňajú v súlade s číselníkom CL..., samotné referenčné údaje však položku tohto číselníka neobsahujú, obsahujú iba názov. Navrhujeme pridanie číselníkovej hodnoty daného prvku ako jednoznačného identifikátora. Odôvodnenie: V niektorých prípadoch nie je názov jednoznačný. Napríklad obec s názvom Rákoš je v číselníku CL000025 Lokálna štatistická územná jednotka 2 – obec uvedená dvakrát – v banskobystrickom aj košickom kraji (SK0328526118 a SK0426521906), preto vnímame nutnosť uvádzania číselníkovej hodnoty aj z dôvodu prepájania s inými registrami. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) V dokumente nie je zrejmé, akým spôsobom bude riešené prepojenie jednotlivých referenčných údajov. Ako najväčší prínos registra adries vidíme práve konsolidáciu jednotlivých adresových prvkov do jedného referenčného registra. T. j. k súpisnému číslu XY na ulici ABC jednoznačne prislúcha dané orientačné číslo, PSČ, obec, okres a kraj. Odôvodnenie: Adresové údaje často obsahujú chybné záznamy a preklepy. Referenčný register, ktorý by vedel priamo odhaliť tieto nezrovnalosti by bol veľkým prínosom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vlastný materiál, odsek 5: podľa citovaného § 5 ods. 1 zákona o Registri adries má byť "názov mestskej časti, ak sa mesto člení na mestské časti" samostatným bodom 04 a ostatné body sa posunú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Rozsah referenčných údajov navrhovaných v registri adries obsahuje všetky adresové položky, ale chýba položka Poštové smerové číslo (PSČ). Navrhujeme pridanie Poštového smerového čísla (PSČ) medzi referenčné údaje. Odôvodnenie: Poštové smerové číslo (PSČ) vnímame ako hlavný adresový prvok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Vlastný materiál, na konci 1. odseku „...kľúčové, viažucich sa k identifikátoru adresy" ... zmeniť na "kľúčové, viažuce sa k identifikátoru adresy". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Návrh uznesenia vlády SR neobsahuje žiadny text. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Na strane 1 vlastného materiálu odporúčame v piatom odseku doplniť údaj "identifikátor adresy" ako bod 08. Odôvodnenie: V uvádzacej vete odseku 5 je uvedené, že za referenčné údaje sa navrhujú vyhlásiť údaje uvedené v § 5 ods. 1 zákona č. 125/2015 Z .z. s výnimkou údajov uvedených v písmene i). V zozname však chýba údaj uvedený v § 5 ods. 1 písm. j) zákona č. 125/2015 Z. z. Taktiež poukazujeme na bod 10 prílohy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail