LP/2020/668 Celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) Pridať medzi "Identifikované problémy" v bodoch 2 a 10 tento problém: "Pretrvávajúca ambivalencia spoločnosti, štátnych orgánov a súdov voči psychickému domácemu násiliu páchanému na deťoch, žial v takmer 90% páchanému ženami/matkami, vedúce k zavrhovaniu druhého rodiča a rozvratu vzťahov, citov a rodiny dieťaťa" Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) 1A) Pridať medzi "Identifikované problémy" v bodoch 2 a 10 tento problém: "Pretrvávajúca ambivalencia spoločnosti, štátnych orgánov a súdov voči psychickému domácemu násiliu (§208 TZ, väznenie, strašenie, stresovanie, ponižovanie..) páchanému na deťoch (žial v cca 90% páchanému ženami/matkami) vedúce k zavrhovaniu/vymazávaniu druhého rodiča zo života dieťaťa a k rozvratu vzťahov, citov, rodiny, výchovy, hodnôt a najlepšieho záujmu dieťaťa" 1B) Pridať medzi "Operačné ciele" v bodoch 2 a 10: ❖ Kampaň upozorňujúcu na problém psychického domáceho násilia na deťoch formou zverejnenia informačných plagátov na verejne dostupných miestach obsahujúcich informácie o základných kontaktoch pomoci pre obete a osoby, ktoré sa im snažia pomôcť ❖ vyškoliť kolízne opatrovníčky UPSVaR+SPODSK a sudcov na rozpoznávanie aj psychického domáceho násilia (nielen fyzického či sexuálneho násilia) 2A) Pridať medzi "Identifikované problémy" v bodoch 2 a 10 alebo priamo medzi hlavné ciele programu: "Zamedziť zneužívaniu ochrany a pomoci obetiam fyzického aj psychického domáceho násilia" 2B) Pridať medzi "Operačné ciele" v bodoch 2 a 10: ❖ Poctivo identifikovať, vyšetriť a potrestať krivé obvinenia z páchania domáceho násilia, sexuálneho zneužívania na úrovni polície a súdov Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
POĽP (Poradňa pre občianske a ľudské práva) Stratégia nereflektuje závažný a na Slovensku dlhodobo diskutovaný problém nezákonných sterilizácií rómskych žien a chýbajúceho zabezpečenia prístupu k spravodlivosti pre poškodené ženy. Tento problém bol v minulosti výskumne zdokumentovaný. V roku 2003 naša MNO v spolupráci s Centrum pre reprodukčné práva vydali správu Telo i duša: Násilné sterilizácie a ďalšie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku, ktorá poukázala na prax nezákonných sterilizácií rómskych žien, ako aj ďalšie porušenia ich ľudských práv v zariadeniach zdravotnej starostlivosti. (Správa dostupná na: https://www.poradna-prava.sk/sk/dokumenty/telo-i-dusa-nasilne-sterilizacie-a-dalsie-utoky-na-reprodukcnu-slobodu-romov-na-slovensku/) Zodpovedné inštitúcie na Slovensku doposiaľ nepodnikli účinné kroky na vyšetrenie prípadov nezákonných sterilizácií z minulosti a nezabezpečili účinnú nápravu a odškodnenie poškodených žien. Potrebu prijatia opatrení v tejto veci odporúčajú viaceré medzinárodné inštitúcie. Výbor OSN pre ľudské práva v roku 2016 vyzval vládu SR, aby zriadila nezávislý orgán s právomocami vyšetriť plný rozsah praxe nezákonných sterilizácií a poskytnúť poškodeným ženám odškodnenie a iné formy nápravy. Za opatrenia v tomto smere sa zasadzuje a Verejná ochrankyňa práv. (Pozri jej správu: https://bit.ly/2BoRrbW). Tento problém predstavuje nie len vážny zásah do reprodukčných práv rómskych žien, ale je zároveň závažným prejavom ich viacnásobnej diskriminácie z dôvodu pohlavia a etnicity. Preto navrhujeme, aby sa Stratégia o tomto probléme zmienila v kapitole 3. (Dôstojnosť a telesná integrita) a aby bol zároveň zapracovaný do identifikovaných problémov a operačných cieľov tejto kapitoly. V nadväznosti na to tiež navrhujeme, aby to Akčného plánu bolo zahrnuté ako úloha v súlade s odporúčaním Výboru OSN pre ľudské práva: „zriadiť nezávislý orgán s právomocami vyšetriť plný rozsah praxe nezákonných sterilizácií a poskytnúť poškodeným ženám odškodnenie a iné formy nápravy.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
POĽP (Poradňa pre občianske a ľudské práva) Stratégia v časti 7. (Ekonomická závislosť a chudoba žien) konštatuje relevantnú skutočnosť, že rómske komunity trpia viacnásobným znevýhodnením spôsobeným chudobou a sociálnym vylúčením. Rómske ženy sú skutočne vnímané cez prizmu svojej etnicity, ktorá ich vystavuje viacnásobnej diskriminácii z dôvodu pohlavia aj etnicity. V časti 3. (Dôstojnosť a telesná integrita) venuje Stratégia pozornosť problémom v oblasti reprodukčnej zdravotnej starostlivosti a ako cieľ stanovuje odstránenie všetkých foriem obťažovania a násilia na ženách a domáceho násilia a zlepšenie prístupu a kvality služieb reprodukčného a sexuálneho zdravia. Výskumné zistenia v tomto smere poukazujú na to, že práve v oblasti reprodukčnej zdravotnej starostlivosti sa viacnásobná diskriminácia rómskych žien prejavuje vo výraznej miere. Bolo zdokumentované, že rómske ženy sú v tejto oblasti vystavené segregácii na pôrodníckych oddeleniach, rasovo motivovanému obťažovaniu a ponižovaniu, zanedbaniu starostlivosti, fyzickému obmedzovaniu a násiliu počas pôrodu. (Pozri výskumnú správu Vakeras Zorales: Skúsenosti rómskych žien so zdravotnou starostlivosťou o reprodukčne zdravie z roku 2017. Dostupné na: https://www.poradna-prava.sk/sk/dokumenty/vakeras-zorales-hovorime-nahlas-skusenosti-romskych-zien-so-zdravotnou-starostlivostou-o-reprodukcne-zdravie-na-slovensku/) Vzhľadom na závažnosť problému viacnásobnej diskriminácie rómskych žien v oblasti reprodukčnej zdravotnej starostlivosti navrhujeme, aby jeho existencia a prejavy boli stručne popísané v časti 3. Stratégie (Dôstojnosť a telesná integrita) a aby bol zároveň zapracovaný do identifikovaných problémov a operačných cieľov tejto kapitoly. V nadväznosti na to tiež navrhujeme, aby to Akčného plánu bola zahrnutá súvisiaca úloha, ktorá má problém riešiť: „Monitoring, účinné vymáhanie a prevencia viacnásobnej diskriminácie rómskych žien v oblasti reprodukčnej zdravotnej starostlivosti.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
POĽP (Poradňa pre občianske a ľudské práva) Pripomienka k úlohe č. 81. Akčného plánu: Uvedená úloha má za cieľ vyrovnať účasť na preventívnych prehliadkach tehotných žien, dievčat a detí z marginalizovaných skupín na majoritu, pričom ako indikátor jej naplnenia stanovuje osvetu smerom k ženám, dievčatám a deťom z marginalizovaných skupín. Domnievame sa, že stanovený indikátor nezohľadňuje reálne príčiny nižšej účasti danej skupiny na preventívnych prehliadkach, ktorými primárne nie je nedostatočná osveta, ale jej nerovný prístup k uvedenej zdravotnej starostlivosti. Ten súvisí najmä s rezidenčnou segregáciou mnohých marginalizovaných rómskych komunít a tým nadmernou vzdialenosťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, chudobou a nedostatkom finančných prostriedkov na dopravu na miesto poskytovania zdravotnej starostlivosti aj nedôverou danej skupiny k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorá sa často odvíja od ich skúseností s diskrimináciou a zlým zaobchádzaním pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Preto navrhujeme, aby bol súčasný indikátor k úlohe č. 81. Akčného plánu odstránený a nahradený indikátorom: identifikácia a odstránenie prekážok v prístupe k preventívnym prehliadkam. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
POĽP (Poradňa pre občianske a ľudské práva) Stratégia v časti 7. (Ekonomická závislosť a chudoba žien) poukazuje na skutočnosť, že rómske ženy čelia stereotypom, ktoré sú v rómskych komunitách silnejšie v porovnaní s majoritnou populáciou. Výskumné zistenia, o ktoré sa toto tvrdenie v poznámke pod čiarou opiera, podľa nášho názoru nepopisujú tento problém dostatočne komplexne. Navrhujeme preto, aby otázke možných rodových stereotypov v maginalizovaných rómskych komunitách bola vo výskumnej rovine venovaná bližšia pozornosť a realizácia komplexného výskumu v tejto oblasti bola zapracovaná do úloh Akčného plánu v časti 7. (Veda, vzdelávanie a výskum). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Zároveň odporúčam včleniť diskusiu o dopade pandémie COVID-19 do jednotlivých častí stratégie, nie ako samostatnú časť. Pandémia COVID-19 je dočasný fenomén, ktorý zvýraznil niektoré štrukturálne rodové rozdiely, napríklad na trhu práce v domácnosti (domáce násilie). Obsahovo dáva väčší zmysel štrukturovať stratégiu podľa dlhodobých nie dočasných problémov. Nevytváral by sa tým dojem, že s vyriešením pandémie sa vyriešia aj pomenované problémy. Aj hlavný cieľ tejto časti, ktorý je možné zjednodušiť na „účinnejšiu pomoc ženám v krízových situáciách“ je nadčasový a nevzťahuje sa iba na trvanie súčasnej pandémie. V každej relevantnej časti stratégie je priestor na popísanie toho, ako pandémia zvýraznila alebo prehĺbila existujúce problémy. Týmto prístupom by sa stratégia vyhla nadmerných duplicít. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
POĽP (Poradňa pre občianske a ľudské práva) Pripomienka k úlohe č. 70. Akčného plánu: Akčný plán navrhuje ako gestora úlohy č. 70. (Evaluácia/hodnotenie vnútroštátnej antidiskriminačnej legislatívy) okrem MPSVR SR aj našu mimovládnu neziskovú organizáciu Poradňa pre občianske a ľudské práva. Predkladateľ akčného plánu s našou MNO o jej ustanovení za gestora tejto úlohy nijako nekomunikoval. Navyše máme za to, že primárnou zodpovednosťou prebrať gesciu nad jednotlivým úlohami je primárne na štátnych inštitúciách a nie je na mimovládnych organizáciách. Navrhujeme preto, aby bola Poradňa pre občianske a ľudské práva ako gestor tejto úlohy z akčného plánu odstránená. Táto úloha už vo všeobecnosti zahŕňa MNO ako spolugestorov, čo vytvára priestor, aby sa do plnenia tejto úlohy potenciálne zapojila aj naša MNO v prípade, že budememe v budúcnosti oslovení a dohodneme si podmienky vzájomnej spolupráce so zodpovednými štátnymi inštitúciami. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
POĽP (Poradňa pre občianske a ľudské práva) Stratégia v časti 6. (Vzdelávanie, veda a výskum) identifikuje ako problém okrem iného aj segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní a ako jeden z operačných cieľov stanovuje adresné programy smerujúce k znižovaniu segregácie v oblasti vzdelávania. Uvedený problém považujeme za veľmi relevantný a jeho riešenie je žiadúce. Potreba jeho riešenia sa však nepremietla do žiadnej z úloh Akčného plánu. Navrhujeme preto, aby bola do akčného plánu doplnená úloha, smerujúca k odstraňovaniu a prevencii diskriminácie rómskych detí vo vzdelávaní. S ohľadom na komplexnosť riešenia tohto problému by jej podstatou malo byť navrhnutie a prijatie komplexných opatrení na odstránenie a prevenciu diskriminácie rómskych detí vo vzdelávaní, pričom úloha by mala byť v gescii relevantných rezortov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Ďalej žiadam v stratégii v časti 1. Žena a jej povolanie a v časti 7. Ekonomická závislosť a chudoba žien vo väčšej miere analyticky podložiť popis východiskového stavu použitím dostupných dát, medzinárodných porovnaní, a odkazov na odbornú literatúru. Problémy popísané v uvedených častiach sú slabo zdôvodnené dátami a odbornou literatúrou. V celej stratégii je navyše nedostatočne využité medzinárodné porovnávanie (benchmarkovanie) aktuálnej situácie napriek tomu, že existujú viaceré medzinárodne porovnateľné indikátory a údaje. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V stratégii v časti 5. Zosúladenie rodinného a pracovného života sa popri mieste v materských školách navrhujú obedy zdarma pre deti od 3 rokov. Uvedené však nie je zahrnuté v akčnom pláne. Upozorňujem, že plošné vyplácanie obedov zdarma bolo zrušené a nahradené zvýšením daňového bonusu, obedy zdarma naďalej patria deťom z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. V nadväznosti na uvedené žiadam vypustiť obedy zdarma zo stratégie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Navrhujem zlúčiť časť 4. Rovnosť žien a mužov, rovnosť príležitostí a prístup na trh práce, 5. Zosúladenie rodinného a pracovného života a diskusiu o ekonomickej nezávislosti žien v časti 7. Ekonomická nezávislosť žien, ich postavenie na trhu práce a problém zosúlaďovania rodinného a pracovného života so sebou úzko súvisia a nemá zmysel ich rozdeľovať do odlišných častí stratégie. Vytvárajú sa tým zbytočné duplicity. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Odporúčam zahrnúť operačné ciele do stratégie a úlohy do akčného plánu, ktoré budú zamerané na zmierňovanie rodových stereotypov v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. Stratégia správne poukazuje na rodové stereotypy ako zvlášť závažný problém v prostredí marginalizovaných rómskych komunít, ale neobsahuje žiadne ciele alebo riešenia tohto problému. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Odporúčam presunúť diskusiu o šikane a sexuálnom obťažovaní z časti 4. Rovnosť žien a mužov, rovnosť príležitostí a prístup na trh práce do časti 3. Dôstojnosť a telesná integrita. Šikana a sexuálne obťažovanie existuje vo všetkých prostrediach, nielen v pracovnom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Žiadam v každej časti stratégie uviesť merateľné ukazovatele, ktoré umožňujú aj medzinárodné porovnanie (napr. oproti priemeru EÚ krajín), umožnia sledovať pokrok v napĺňaní hlavných cieľov stratégie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Žiadam odkázať na Revíziu výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením v relevantných častiach stratégie a zapracovať opatrenia Revízie s rodovým rozmerom do stratégie. Revízia analyticky spracováva viaceré problémy, ktoré sú relevantné pre stratégiu, ako napríklad rozdiely vo vzdelávacích výsledkoch na základe pohlavia aj príslušnosti k marginalizovaným rómskym komunitám (kapitola 5 a príloha 2), situáciu osamelých matiek a problematiku zosúlaďovania pracovného a rodinného života (kapitola 7), podporu rodín s deťmi (kapitola 8), bariéry v dostupnosti zdravotnej starostlivosti (napr. gynekologických ambulancií) a jej kvality (napr. segregácia v pôrodniciach) (kapitola 10). Opatrenia s rodovým rozmerom, na ktorých je dohoda s relevantnými rezortmi v rámci prípravy implementačného plánu Revízie sú nasledovné: - Zvýšiť dostupnosť príspevku pri narodení dieťaťa zmenou podmienok nároku - Vyhodnotiť vplyv úpravy podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa na účasť tehotných žien na preventívnych prehliadkach - Nastaviť systematický a pravidelný zber údajov o starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Zároveň odporúčam odkázať na Revíziu výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe v relevantných častiach stratégie a zapracovať opatrenia Revízie s rodovým rozmerom do stratégie. Revízia upozorňuje na povolania vo verejnej správe tradične vykonávané ženami, ktoré sú v porovnaní so zahraničím nedostatočne ohodnotené a personálne poddimenzované (napr. učiteľky či sociálne pracovníčky), prípadne sú iba poddimenzované (napr. zdravotné sestry) (kapitola 2.3, kapitola 5.2). Ako jednu z príčin Revízia uvádza aj neuznávanie ukončeného 1. stupňa VŠ, ktoré má dosiahnuté o tretinu viac žien ako mužov, a/alebo neuznávanie odbornej praxe (kapitola 4). Opatrenia s nepriamym rodovým rozmerom sú nasledovné: - Zvýšiť kompenzácie učiteľov v regionálnom školstve na priemer EÚ do roku 2027 súčasne s realizáciou reforiem - Zvýšiť počet zdravotných sestier v ústavnej starostlivosti na úroveň EÚ do roku 2027 a zvýšiť ich kompetencie - Zvýšiť kompenzácie a počty pracovníkov v sociálnych službách na úroveň Českej republiky do roku 2027 súčasne s realizáciou reforiem - Zvýšiť možnosti zamestnávania bakalárov v štátnej správe a prehodnotiť uznávanie praxe Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Ďalej odporúčam v stratégii zmeniť názov časti 1. Žena a jej povolanie a upraviť obsah tak, aby zodpovedal rovnosti žien a mužov. Je rozporuplné, že stratégia rovnosti žien a mužov rieši „ženu a jej poslanie“ ale nie „muža a jeho poslanie“ a „materstvo“ ale nie „otcovstvo“. Zároveň poukazujeme na konflikt medzi tvrdením, že „prvým a základným predpokladom dosiahnutia rovnosti žien je teda účinné zrovnoprávnenie žien z hľadiska práv ľudskej osoby, čo okrem iného znamená rešpektovanie a podpora v slobodnej voľbe jej životnej cesty“ a predpokladom časti 1 stratégie, že existuje nejaké rodovo podmienené „poslanie“ alebo „povolanie“ žien (a mužov). Vhodnejší by bol neutrálny výraz, ktorý nebude navodzovať dojem, že nevyužitím svojho reprodukčného potenciálu sa žena prieči svojmu „poslaniu“. Názov tejto časti je problematický aj z toho dôvodu, že prvé tri zo štyroch úloh akčného plánu sa netýkajú iba žien ale rovnako aj mužov (plodnosť, rodičovstvo). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V stratégii sa v časti 2. Dopady pandémie COVID - 19 navrhujú určité operatívne ciele (napr. ochrana pracovných miest v odvetviach so silným zastúpením žien formou finančnej injekcie; zváženie možnosti nahradenia výpadku miezd pre ľudí, ktorí budú nútení ostať na OČR, pretože sa museli starať o deti alebo iných blízkych a závislé osoby, keďže v tomto období nemali inú možnosť), avšak v akčnom pláne nie sú zadefinované úlohy na ich plnenie. Uvedené žiadam doplniť spolu s návrhom finančného krytia. Rovnako nie je zrejmé, či ide o nové opatrenia, ktoré by priznali nárok spätne ku dňu vyhlásenia krízovej situácie. Z tohto dôvodu je uvedené potrebné precizovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Ďalej navrhujem, aby bolo IFP doplnené ako spolugestor aj pri úlohách č. 45 Koncepcia štátnej bytovej politiky a č. 46. Povinný podiel nájomných bytov s regulovaným nájmom v nových developerských projektoch. IFP už dlhodobo aktívne spolupracuje v pracovnej skupine, ktorá má na starosti Koncepciu 2030 k nájomnému bývaniu. IFP tiež svojou analýzou spustilo verejnú diskusiu k povinnému podielu nájomných bytov s regulovaným nájmom v nových projektoch. Štúdia IFP obsahuje aj iné návrhy opatrení, ktoré môžu byť zahrnuté v prípadnej koncepcii či inom legislatívnom zámere (V nájme ďalej zájdeš: Podpora bývania na Slovensku, IFP, november 2019). Navrhujeme, aby bolo IFP aj naďalej aktívne zahrnuté ako člen existujúcej či prípadnej novej pracovnej skupiny, ktorá bude pripravovať opatrenia k úlohám č. 45 a č. 46. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Odporúčam zahrnúť do hlavného cieľa stratégie okrem materiálnej rovnosti medzi mužmi a ženami aj sociálnu a politickú rovnosť. Definícia rovnosti príležitostí mužov a žien, s ktorou pracuje samotná stratégia „vyžaduje, aby ženy aj muži mali rovnaké možnosti pre účasť na živote spoločnosti v ekonomickej, politickej a sociálnej oblasti.“ Je preto nepochopiteľné, prečo je hlavný cieľ stratégie zúžený na materiálnu rovnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Ďalej žiadam zredukovať počet operačných cieľov v jednotlivých častiach stratégie, zosúladiť operačné ciele s úlohami v akčnom pláne a vysvetliť ako spolu súvisia. Operačných cieľov je príliš veľa. Lepšie je mať menej cieľov, na ktoré sa zodpovedné inštitúcie majú zamerať. Inak hrozí, že ich úsilie bude príliš rozdrobené. Vo viacerých prípadoch nie je vôbec jasné, ako úlohy v akčnom pláne nadväzujú na operačné ciele v stratégii. Je zvláštne, že operačných cieľov je často oveľa viac ako úloh na ich plnenie. Niektoré operačné ciele v stratégii pôsobia skôr ako úlohy, nie ciele, a niektoré vôbec nie sú zohľadnené v úlohách v akčnom pláne. Napríklad: - Zvýšenie citlivosti verejnosti voči prejavom nerovnosti mužov a žien (časť 1) - Podpora a vzdelávanie mladých dievčat a chlapcov v rozvoji ich vlastnej jedinečnosti a individuality (časť 1) - Ochrana pracovných miest v odvetviach so silným zastúpením žien formou finančnej injekcie (časť 2) - Zavedenie práva na ”odpojenie” (časť 5) - Finančná kompenzácia rodiča, ktorý sa stará o deti, zamestnaným rodičom v prípade rozchodu rodičov (časť 7) - Systematické zvyšovanie kompetencií a kvalifikácií žien na vedúce pozície (časť 8) Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov je označený žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. V materiáli sa však navrhujú viaceré úlohy, ktorých plnenie bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Aj napriek tomu, že konkrétne vplyvy budú špecifikované napr. pri predložení legislatívnych návrhov do pripomienkového konania, žiadam vyčísliť predpokladané výdavky na rozpočet verejnej správy. Ďalej je potrebné pri úlohách vyznačiť zdroj financovania, ako aj určenie, či výdavok je zabezpečený v rozpočte verejnej správy alebo si bude vyžadovať zabezpečenie dodatočných zdrojov. Osobitne žiadam uviesť alokáciu výdavkov z EŠIF (OP ĽZ), ktoré sú vyčlenené na riešenie problematiky rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí. Upozorňujem, že v prípade identifikovania vplyvu na rozpočet verejnej správy vyplývajúceho už zo súčasne predloženého materiálu, je potrebné vypracovať analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy a upraviť doložku vybraných vplyvov tak, že z nich bude vyplývať rozpočtovo zabezpečený vplyv. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V akčnom pláne sa v úlohe č. 36 navrhuje bezplatná verejná doprava pre rodičov s deťmi do 3 rokov s termínom plnenia do roku 2030. Uvedený termín je za hranicou horizontu rokov, na ktoré sa pripravuje aktuálna stratégia a akčný plán, ktorý má plniť funkciu realizačného plánu. Z tohto dôvodu žiadam úlohu vypustiť. Uvedené je potrebné vypustiť aj zo stratégie v časti 5. Zosúladenie rodinného a pracovného života. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Zároveň žiadam v doložke vybraných vplyvov, resp. v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy jednoznačne uviesť, že finančné prostriedky na aktivity vyplývajúce z predloženého návrhu budú v jednotlivých rokoch zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých subjektov rozpočtu verejnej správy, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Upozorňujem, že z návrhu uznesenia vlády SR nie je zrejmé, či vláda SR predmetné materiály schvaľuje alebo ich berie na vedomie. Taktiež absentujú úlohy/odporúčania pre jednotlivé dotknuté rezorty/subjekty. Uvedené žiadam doplniť, aby sa v ďalšej fáze legislatívneho procesu bolo možné k úlohám/odporúčaniam vyjadriť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V úlohe č. 41 sa navrhuje zabezpečiť dostupnosť materských škôl a zaviesť inovatívne a flexibilné formy starostlivosti o deti vrátane ich legislatívneho zabezpečenia, vrátane detí do 3 rokov (zavedenie tzv. detských skupín do legislatívy), ako aj kompenzáciu rodičom detí, ktoré miesto v obecnej materskej škole nedostanú. Upozorňujem, že v rozpočte verejnej správy na roky 2021 až 2023 nie sú rozpočtované finančné prostriedky na tento účel. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V úlohe č. 37 sa navrhuje právny nárok na miesto v materskej škole od troch rokov. Upozorňujem, že v rozpočte verejnej správy na roky 2021 až 2023 nie sú rozpočtované finančné prostriedky na tento účel. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Žiadam zahrnúť do akčného plánu úlohy zamerané na rozšírenie kapacít detských jaslí a podporu flexibilných pracovných úväzkov vrátane čiastočných pracovných úväzkov a flexibilného pracovného času. Dostupnosť starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa ako aj flexibilné formy práce patria k najúčinnejším nástrojom ako zjednodušiť ženám s malými deťmi návrat do zamestnania a posilniť tým ich slobodu rozhodovania o vlastnom živote, ako aj posilniť ekonomickú nezávislosť a znížiť feminizáciu chudoby. V dostupnosti starostlivosti o malé deti a flexibilných pracovných úväzkov pritom Slovensko dlhodobo patrí na chvost krajín EÚ a zaznamenáva obrovskú medzeru oproti vyspelým európskym krajinám s lepšími výsledkami v oblasti rodovej rovnosti, ako aj stabilnejším demografickým vývojom. Prekážkami využívania skrátenej práce sú najmä slabá motivácia zamestnávateľov a chýbajúce nástroje pracovného trhu, ktoré by skrátenú prácu podporovali. Rozsiahlejšiemu využívaniu čiastočných úväzkov bráni aj súčasná legislatíva, ktorá napríklad zvyšuje daňovo-odvodové zaťaženie v prípade dvoch čiastočných úväzkov oproti obdobnej práci v rovnakom rozsahu, či umožňuje dostať výpoveď bez udania dôvodu ak je rozsah práce nižší ako 15 hodín týždenne. Skrátená práca je súčasne ťažko uplatniteľná v štátnej správe, ktorá by mala slúžiť ako príklad pre súkromný sektor. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Navrhujem, aby bolo IFP doplnené ako spolugestor pri úlohách č. 40 Precizovať systém eliminácie negatívnych dopadov materskej/rodičovskej dovolenky na určenie sumy dávok sociálneho poistenia, č. 41 Zabezpečiť dostupnosť materských škôl a zaviesť inovatívne a flexibilné formy starostlivosti o deti vrátane ich legislatívneho zabezpečenia vrátane detí do 3 rokov (zavedenie tzv. Detských skupín do legislatívy), ako aj kompenzáciu rodičom detí, ktoré miesto v obecnej MŠ nedostanú, č. 44 Novela zákona o rodičovskom príspevku a č. 93 Vypracovať analýzu dopadov pandémie Covid 19 na ženy a ich rodiny. Predmetným témam v úlohách č. 40, č. 41 a č. 44 sa IFP venovalo už vo svojich analýzach v minulosti (viď napr. zdroje pri pripomienke k úlohe č. 35 a č. 39). IFP už v minulosti spolupracovalo s MPSVR SR pri zmenách nastavenia daných rodinných politík. Navrhujem preto, aby IFP mohlo v tejto spolupráci pokračovať aj v budúcnosti, napr. formou účasti na pracovných skupinách ku konkrétnym legislatívnym zámerom. IFP má tiež v pláne vypracovať komplexnú analýzu vplyvov pandémie Covid 19 (úloha č. 93). Navrhujem preto možnosť spolupráce pri tvorbe analýzy a aj pri návrhoch krátkodobých opatrení, ktoré reagujú bezprostredne na pandémiu, či dlhodobých opatrení, ktoré reagujú na štrukturálne problémy, ktoré kríza iba zvýraznila. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V úlohe č. 35 Zviditeľniť ekonomický prínos hodnoty práce vykonávanej (prevažne) ženami v oblasti neplatenej práce a starostlivosti o blízke osoby a presadzovať jej vyváženejšiu deľbu medzi ženami a mužmi a v úlohe č. 39 Vyhodnotenie materskej dovolenky pre otcov vo vzťahu k ich reálnemu zapojeniu do starostlivosti o deti je Inštitút finančnej politiky (ďalej len IFP) uvedený ako hlavný gestor oboch úloh. Žiadam, aby bolo IFP uvedené iba ako spolugestor oboch úloh. Predmetné úlohy nespadajú do hlavnej kompetencie IFP, preto by hlavným gestorom malo byť MPSVR SR. Zároveň upozorňujem, že IFP už zverejnilo analytické komentáre, ktoré riešia problematiku neplatenej práce či návratov matiek do práce (Milovať i pracovať; IFP, máj 2018) a tiež komentár, ktorý vyhodnocuje úspešnosť politiky materských pre otcov (Ani muži nemôžu mať všetko: Materská pre otcov a nástup matiek do práce; IFP, jún 2020). Dané analýzy ponúkajú riešenia a návrhy opatrení, ktoré môže MPSVR SR premietnuť do praxe. Tiež platí, že IFP sa ochotne zúčastní a bude spolupracovať na diskusiách či pracovných skupinách, ktorých cieľom by bolo predmetné opatrenia čo najlepšie aplikovať do našej legislatívy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Žiadam, aby bolo IFP doplnené ako spolugestor pri úlohe č. 43 Riešenie diskriminácie žien v dôchodkovom systéme, priznanie matkám za obdobie starostlivosti o deti osobný mzdový bod z priemernej mzdy alebo obdobie starostlivosti o deti započítať do odpracovaných rokov. IFP komplexne zastrešuje agendu týkajúcu sa dôchodkového systému v rámci MF SR. Zároveň potenciálna reforma dôchodkového systému má významné vplyvy na dlhodobú udržateľnosť verejných financií a z toho dôvodu by malo byť IFP ako zástupca záujmov MF SR medzi hlavnými spolugestormi plnenia úlohy. Zároveň upozorňujem, že aktuálny návrh ústavného zákona o starobnom poistení má ambíciu riešiť aj túto problematiku. Návrh sa už nachádza po MPK pred rozporovými konaniami. Môže sa teda stať, že sa daná úloha č. 43 stane bezpredmetnou, ak by došlo k dohode na riešení spomenutého problému v rámci tohto ústavného zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Odporúčam v akčnom pláne odstrániť úlohy, ktoré nemajú rodový rozmer, ale týkajú sa rovnako mužov ako aj žien. Pri niektorých úlohách nie je jasné, ako presne odstraňujú nerovnosti medzi ženami a mužmi, resp. aký je ich rodový rozmer. Napríklad: - Podpora a výskum liečby neplodnosti (úloha č. 1) - Podpora alternatívnych foriem rodičovstva ako osvojenie a pestúnstvo (úloha č. 2) - Zefektívniť čerpanie EŠIF (úloha č. 69) - V boji proti nenávistným prejavom uskutočňovať pravidelné kampane s cieľom odstránenia negatívnych stereotypov a generalizovania vlastností príslušníkov minorít (úloha č. 78) - Nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti (úloha č. 80) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V samotnom akčnom pláne sa Ministerstvo financií SR (ďalej len MF SR) uvádza ako gestor k úlohe č. 9. Podporovať rozvoj pobytových, ambulantných a terénnych sociálnych služieb a krízovej pomoci poskytovanej prostredníctvom telekomunikačných technológií zameraných na osoby diskriminované z dôvodu pohlavia, obete domáceho násilia a osoby ohrozené správaním iných fyzických osôb. Finančná podpora má byť zabezpečená prostredníctvom dotácií či grantov s termínom plnenia priebežne. Žiadam vypustiť Ministerstvo financií SR ako gestora tejto úlohy, nakoľko podpora sociálnych služieb je v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len MPSVR SR). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Vo vzťahu k územnej samospráve žiadam doplniť záväznosť úloh, ako aj ich kvantifikáciu a spôsob zabezpečenia financovania predmetných úloh. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Ku kapitole 11. návrhu stratégie uplatňuje MZVEZ SR tieto zásadné pripomienky: 5. Navrhujeme vypustiť operačný cieľ „Vytvorenie pracovnej skupiny pre implementáciu EU Gender Action Plan 2021-2025 (GAP III)“. GAP III je rámcovým dokumentom EÚ pre presadzovanie rodovej rovnosti vo všetkých vonkajších činnostiach EÚ a jej vzťahu s tretími a partnerskými krajinami, ako aj na medzinárodných fórach. Jeho implementácia je povinná pre všetky inštitúcie EÚ, predovšetkým pre EK a EEAS. Vzhľadom na tieto skutočnosti nie je potrebné ani opodstatnené vytvárať pracovnú skupinu pre implementáciu GAP III na národnej úrovni. Tým nie je do budúcna vylúčený, v prípade potreby, vznik pracovnej skupiny pre určitý aspekt GAP III (pravdepodobne na ad hoc báze). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Akčnému plánu uplatňuje MZVEZ SR tieto zásadné pripomienky: 9. Úlohu č. 87 preformulovať v zmysle pripomienky č. 4. a teda bude znieť: „Vykazovať aktivity rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR v oblasti rodovej rovnosti v súlade s konvergovanými štatistickými smernicami OECD DAC“. Navrhujeme tiež zmeniť indikátor na: „Prehľad bilaterálnej rozvojovej spolupráce zameranej na rovnosť príležitostí v rámci správy o rozvojovej spolupráci SR za príslušný rok“; termín plnenia úlohy uviesť: „každoročne“ a vypustiť spolugestorov úlohy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Akčnému plánu uplatňuje MZVEZ SR tieto zásadné pripomienky: 8. V rámci úlohy 84. a 86. v časti Gestor vypustiť MPSVR SR. V oboch prípadoch ide o oblasti, ktoré primárne patria do gescie MZVEZ SR. Zapojenie MPSVR SR ako aj ostatných rezortov do prípravy kľúčových dokumentov v otázkach rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci je zabezpečené prostredníctvom Koordinačného výboru pre rozvojovú spoluprácu SR. Nie je tiež zrejmé, akým spôsobom by prebiehalo zapojenie MPSVR SR do procesu plnenia úlohy č. 84. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Ku kapitole 11. návrhu stratégie uplatňuje MZVEZ SR tieto zásadné pripomienky: 3. Operačný cieľ „Vytvorenie/aktualizácia strategických materiálov dôkladne presadzujúcich rovnosť žien a mužov a rovnosť príležitostí v rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci“ navrhujeme preformulovať nasledovne: „Pri tvorbe prípadne aktualizácii strategických materiálov v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci naďalej presadzovať rovnosť príležitostí ako prierezovú tému“. Takáto formulácia zodpovedá prierezovému prístupu k rodovej rovnosti v rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Ku kapitole 11. návrhu stratégie uplatňuje MZVEZ SR tieto zásadné pripomienky: 4. Operačný cieľ „Zabezpečenie pravidelnej účasti SR na monitorovaní v súlade s OECD DAC VAWG štatistickým systémom“ navrhujeme preformulovať nasledovne: „Vykazovanie aktivít rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR v oblasti rodovej rovnosti v súlade s konvergovanými štatistickými smernicami OECD DAC“. Ide o formulačné spresnenie a zovšeobecnenie operačného cieľa. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Akčnému plánu uplatňuje MZVEZ SR tieto zásadné pripomienky: 7. Úlohu č. 86 preformulovať v zmysle pripomienky č. 3. a teda bude znieť: Pri tvorbe prípadne aktualizácii strategických materiálov v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci naďalej presadzovať rovnosť príležitostí ako prierezovú tému“. Primerane upraviť Indikátor na: Vytvorenie/aktualizácia strategických materiálov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Obyčajná pripomienka: Z dôvodu, že navrhované uznesenie vlády SR vymenúva nositeľov úloh, bez bližšej špecifikácie samotných úloh, navrhujeme doplniť úlohy jednotlivým členom vlády Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Akčnému plánu uplatňuje MZVEZ SR tieto zásadné pripomienky: 10. Úlohu č. 88 navrhujeme vypustiť z dôvodov uvedených v pripomienke č. 5. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Akčnému plánu uplatňuje MZVEZ SR tieto zásadné pripomienky: 6. Navrhujeme vypustiť úlohu 85. z dôvodov uvedených v pripomienke č. 2. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) V kapitole 6. Vzdelávanie, veda a výskum navrhujeme i) doplniť do textu ústavnú zásadu, podľa ktorej je potrebné rešpektovať ústavné právo žien na slobodnú voľbu povolania ustanovenú v článku 35 Ústavy SR; ii) vypustiť na strane 32 časť vety: „predsa nemožno opomenúť možnosť, že niektoré dievčatá či chlapci si vyberajú svoje zamestnanie pod vplyvom stereotypov o typicky „ženských“ či „mužských“ povolaniach“. iii) upraviť text kapitoly tak, aby nepopieral prirodzené odlišnosti a preferencie pohlaví pri výbere povolania, najmä: a. vložiť do textu: ženy sa môžu slobodne uplatniť v akomkoľvek povolaní, ak si však vyberajú povolania, ktoré sa viac venujú vzťahom, nesmie byť takého rozdielne rozvrstvenie pohlaví v rôznych povolaniach vnímané ako „stereotypné“ a ponižujúce. Je to prirodzená preferencia mnohých žien. b. Slobodná možnosť výberu povolania ženy nemá byť ovplyvňovaná umelými zásahmi, či už pozitívnou diskrimináciou, ktoré druhé pohlavie diskriminujú a uprednostňujú pre iným. Takýto návrh zároveň implicitne ponižuje ženy ako neschopné súťažiť s mužmi za rovnakých podmienok napríklad v IT odvetví, bankovníctve, matematike. iv) na strane 33 v časti Hlavný cieľ navrhujeme doplniť na konci nasledovný text: „Rešpektovanie ústavného práva žien na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň.“ v) V Operačnom cieli: Osveta v detstve, ... vypustiť slová: „o vplyve stereotypov na voľbu kariéry“. vi) Operačný cieľ: „Výchova a vzdelávanie v „boji“ s predsudkami a stereotypmi“ navrhujeme nahradiť operačným cieľom: „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“ vii) vypustiť Operačný cieľ: „Prijatie opatrení, vrátane dočasných vyrovnávacích opatrení, na podporu vzdelávania žien a dievčat v netradičných oblastiach, ako je matematika, veda a technika...“ viii) primerane upraviť Akčný plán, ix) najmä bod 49. Akčného plánu navrhujeme upraviť nasledovne: „Implementovať do plánovanej úpravy kurikula témy základných ľudských práv a slobôd, rovnosti mužov a žien, práv detí, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, vychádzajúce z Ústavy SR, primárneho práva EÚ a medzinárodných dohovorov o ľudských právach, ktorými je SR viazaná.“ x) bod 54. Akčného plánu navrhujeme preformulovať: Aktualizovať a doplniť študijné materiály týkajúce sa základných ľudských práv a slobôd, rovnosti mužov a žien, vzájomného rešpektu, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, vychádzajúce z Ústavy SR, primárneho práva EÚ a medzinárodných dohovorov o ľudských právach, ktorými je SR viazaná, nenásilného riešenia konfliktov v medziľudských vzťahoch, násilia, práva na nedotknuteľnosť osoby, v tematických plánoch príslušných predmetov na Stredných odborných školách Policajného zboru a v príslušných študijných odboroch Akadémie policajného zboru v Bratislave.“ xi) v Akčnom pláne v bodoch. 47, 48 a 57, žiadame ako gestora vypustiť „SNSĽP“ a určiť gestora „MŠVVŠ SR“. Odôvodnenie: Vychádzajúc z Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako záväzného ľudsko-právneho dokumentu, ktorý obsahuje požiadavku na zabezpečenie užívania práv a slobôd priznaných týmto dohovorom bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je napríklad pohlavie (článok 14), je potrebné vytvárať právny rámec na odstraňovanie nerovnosti medzi mužmi a ženami. Avšak zároveň je tiež potrebné prihliadnuť na ustanovenie článku 35 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého: „Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.“ To znamená, že je potrebné rešpektovať ústavné právo žien na slobodnú voľbu povolania. Z uvedeného dôvodu žiadame sociálny konštrukt „stereotypy o typicky mužských či ženských povolaniach“ vypustiť z textu vlastného materiálu Stratégie. S odstraňovaním diskriminácie súhlasíme, avšak žiadame, aby nedochádzalo ani k diskriminácii mužov, napr. špeciálnymi štipendiami pre ženy, dočasných vyrovnávacích opatrení... V súvislosti s Operačným cieľom Výchova k manželstvu a rodičovstvu navrhujeme výchovu a vzdelávanie harmonizovať s platnými učebnými osnovami MŠVVŠ SR: https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/vychova_k_manzelstvu.pdf, zobrazené 18.1.2021. Pri stanovovaní úloh navrhujeme postupovať v súlade so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a ako gestora aktivít, ktoré sú zamerané na vzdelávanie, vedu a výskum navrhujeme určiť MŠVVŠ SR, ústredný orgán štátnej správy. K tzv. rodovej terminológii a problematike odkazujeme na odôvodnenie ostatných pripomienok. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) V celom texte navrhujeme prepracovať rozporné tvrdenia a logické nonsensy: i) V sektoroch s dominantnou zamestnanosťou žien je práca žien podhodnotená alebo zneviditeľňovaná. (s 4); „Vzhľadom na spoločenský prínos učiteľských profesií je možno skonštatovať, že platové ohodnotenie v oblasti školstva je neprimerané.“(s. 33) ii) „Ženy sú zároveň nedostatočne zastúpené na rozhodovacích pozíciách v politickej a ekonomickej oblasti.“ (s. 4); Politická participácia žien na Slovensku pomaly rastie. (s 39); ... „čím sa zároveň (politická participácia) dostala aj nad priemer EU“ (s. 39); ... „ženy majú silné zastúpenie v súdnictve, kde ich je podľa posledných údajov 1,7-násobne viac ako mužov“ (s. 39); „Vyrovnané obsadenie je možné pozorovať na Najvyššom súde, kde sú štyri kolégiá vedené 2 mužmi a2 ženami a ženy zároveň tvoria nadpolovičnú väčšinu všetkých sudcov Najvyššieho súdu, konkrétne 44 zo 77“ (s. 39); Ženy obsadzujú 22,2% riadiacich pozícií v najväčších firmách kótovaných na burze, čo však zároveň predstavuje nadpriemer v rámci EU (s. 39); „V porovnaní s krajinami Európskej únie však Slovensko v politickej participácii žien skôr zaostáva“ (s. 39); „Pozitívnemu vývoju v oblasti rovnosti žien a mužov môže nasvedčovať ... angažovanosť žien vo verejnom živote ... . (s. 4); „Slovenské údaje poukazujú na dvojnásobný nárast podielu žien v rozhodovaní (s. 39); „Nízke zastúpenie žien v rozhodovacích pozíciách“ (s. 40) iii) „Nerovnomerné rozdelenie domácich povinností bráni ženám nielen sa plnohodnotne uplatniť na pracovnom trhu, ale im bráni aj v prístupe ku vzdelaniu.“ (s. 33); „podiel žien v produktívnom veku, ktoré majú vysokoškolské vzdelanie, je väčší ako podiel vysokoškolsky vzdelaných mužov“ (s. 40); „Pozitívnemu vývoju v oblasti rovnosti žien a mužov môže nasvedčovať vyšší počet žien participujúcich na trhu práce, ... pokrok, ktorý ženy dosiahli pri získavaní lepšieho vzdelania a odbornej prípravy.“ (s. 4) iv) „slabé zastúpenie žien na učiteľských pozíciách v rámci vysokoškolského vzdelávania.“ (s. 33); „Tento pomer sa preklopí až na úrovni vysokých škôl, kde ženy tvoria „len“ 45,85% vyučujúcich.“ (s. 33); „Oblasť vzdelávania je oblasťou s dominantným zastúpením žien bez ohľadu na stupeň vzdelávania“. (s. 33); „Či už ide o riaditeľov alebo ich zástupcov, majstrov odborného výcviku, školských psychológov a pod., drvivá väčšina zamestnankýň je ženského pohlavia“ (s. 33); Odôvodnenie: predmetné textácie v jednotlivých odsekoch sú vo vzájomnom rozpore. Z uvedeného dôvodu navrhujeme prepracovať texty tak, aby zohľadňovali realitu a celkový text bol bezrozporný. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) V názve Kapitoly 10 „Začleňovanie zraniteľných skupín a viacnásobná diskriminácia žien a maloletých detí/dievčat. 129 Napr. rómske ženy, starší ľudia, ženy a muži so zdravotným znevýhodnením, deti, LGBT, ženy s kumuláciou znevýhodnení a pod.“ navrhujeme preformulovať odkaz pod čiarou: „129 Napr. ľudia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením: mnohodetné rodiny, monoparentálne rodiny, odchovanci detských domovov, klienti centier pre deti a rodiny s resocializačným programom, ľudia vracajúci sa z výkonu trestu odňatia slobody, ľudia bez práce, ľudia bez domova, ľudia zo sociálne vylúčených spoločenstiev, obete obchodovania s ľuďmi, obete domáceho násilia.“ a vypustiť pojem: „LGBTI“. Odôvodnenie: Stotožňujeme sa riešením problematiky riešenia zraniteľných skupín, navrhujeme však vypustiť pojem „LGBTI“. Nie je zrejmé, na základe akých ukazovateľov bolo zistené, že LGBTI ľudia spadajú pod kategóriu ľudí ohrozených chudobou, sociálnym vylúčením a zraniteľných skupín, nakoľko sa v žiadnom z ukazovateľov na Slovensku nevyskytujú. Žiaden právny predpis neobsahuje ustanovenie, podľa ktorého sú LGBTI ľudia explicitne vylúčení z práv a nárokov. Taktiež poukazujeme na skutočnosť, že vychádzajúc zo slovenských aj európskych dokumentov, medzi „ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením“ patria kategórie: mnohodetných rodín, monoparentálnych rodín, odchovancov detských domovov, klientov centier pre deti a rodiny s resocializačným programom, ľudí vracajúci sa z výkonu trestu odňatia slobody, ľudí bez práce, ľudí bez domova, ľudí zo sociálne vylúčených spoločenstiev, obetí obchodovania s ľuďmi, obetí domáceho násilia (ako sme uviedli aj v materiáli: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-490, zobrazené 19.1.2021. K tomu pozri: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_social_inclusion_sk.pdf, zobrazené 19.1.2021. Prípadne pozri: https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1961945-na-slovensku-je-chudobou-alebo-socialnym-vylucenim-ohrozenych-863-tisic-ludi-tvrdia-statistici, zobrazené 19.1.2021. V predmetnom článku je uvedené, že: „... chudobou sú na Slovensku najviac ohrození nezamestnaní, neúplné domácnosti osamelých rodičov s jedným či viacerými závislými deťmi a úplné rodiny s tromi a viac závislými deťmi“. Prípadne pozri: https://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/Narodna_ramcova/komentar.pdf, zobrazené 3.8.2020. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) V Kapitole 3. navrhujeme revidovať textáciu: „Napriek tomu, že v iných oblastiach diskriminácie slovenská legislatíva, napr. v oblasti práce, ochraňuje obete diskriminácie a garantuje im efektívnu občiansko-právnu ochranu aj prostredníctvom presunu dôkazného bremena na žalovanú stranu, v prípade násilia na ženách a domáceho násilia ženy túto procesnú ochranu nemajú a to napriek tomu, že väčšina z nich rieši ochranu pred násilím prostriedkami občianskeho práva. Legislatívne uznanie skutočnosti, že násilie na ženách je prejavom diskriminácie by malo znamenať, že ak sú v civilnom konaní predložené skutočnosti, ktoré umožňujú dôvodne usudzovať o existencii partnerského alebo domáceho násilia zo strany žalovaného či odporcu, ktoré je v príčinnej súvislosti so skutočnosťou, že sa obeť domáha úpravy práv a povinností alebo jej oprávnených nárokov, dôkazné bremeno bude zaťažovať žalovaného. V prípadoch násilia na ženách a domáceho násilia, by takáto úprava znamenala efektívne zavedenie rovnosti zaobchádzania a práva na efektívnu právnu ochranu pre diskriminovanú stranu.“ na strane 22. Odôvodnenie: V civilnej súdnej praxi je zaužívaná tzv. negatívna dôkazná teória, v zmysle ktorej od nikoho nemožno spravodlivo požadovať, aby preukazoval reálnu neexistenciu určitej skutočnosti. Táto zásada vyplýva aj z rozhodovacej činnosti najvyšších súdnych autorít (viď napr. uznesenie NS SR sp. zn. 6 Cdo 81/2010 zo dňa 31.05.2010 alebo uznesenie ÚS SR I. ÚS 21/2018 zo dňa 24.01.2018). U uvedeného dôvodu považujeme za vhodné zvážiť, či prenášať automaticky (t. j. v zmysle zákonnej úpravy) dôkazné bremeno na žalovaného (a to tak, aby dokazoval neexistenciu určitej skutočnosti), a či nie je na mieste nechať posúdenie konkrétnych skutkových okolností (aj vo svetle opakujúcich sa udalostí za dlhšie obdobie) naďalej na úvahe súdu. Obzvlášť, pokiaľ v určitých prípadoch nemusí byť žalovaný pri navrhovanom riešení (popierajúcom negatívnu dôkaznú teóriu) ani z objektívneho pohľadu schopný preukázať, že následok, ktorý mu je dávaný za vinu, nespôsobil. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) V kapitole Úvod a kontext v treťom odseku navrhujeme pojem „rodová rovnosť“ nahradiť pojmom „rovnosť medzi mužmi a ženami“, ktorá je jednou zo základných hodnôt EÚ. Alternatívne navrhujeme celý odsek 3 na strane 4 preformulovať nasledovne: „Rovnosť medzi ženami a mužmi musí byť zabezpečená vo všetkých oblastiach vrátane zamestnania, práce a odmeňovania.“ Odôvodnenie: Legislatívno – technická korekcia pojmov v súlade s primárnym právom EU. Vychádzajúc zo Zmluvy o EÚ a Zmluvy o fungovaní EÚ a Charty základných práv EÚ základnou hodnotou EÚ je rovnosť medzi mužmi a ženami, nie rodová rovnosť, ako nesprávne a v rozpore s primárnym právom EÚ uvádza slovenský text právne nezáväzného aktu: Oznámenia KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=SK, zobrazené 17.1.2021). Navyše ide o právne nezáväzný akt. V texte vlastného materiálu stratégie, ktorý bude podkladom pre nelegislatívne a pravdepodobne aj legislatívne právne akty navrhujeme používať korektnú terminológiu súladnú s primárnym právom EÚ. Zároveň, nepresnosť prekladateľských oddelení v európskych inštitúciách nesmie mať dopad na konzistentnosť právnych pojmov, ktoré vychádzajú z Ústavy Slovenskej republiky, z primárneho práva EÚ a z korpusu Slovníka Slovenského jazyka, kodifikovanom Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej republiky. Navyše, anglický pojem gender equality je potrebné prekladať ako rovnosť pohlaví (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN , zobrazené 17.1.2021). V tejto súvislosti teda poukazujeme aj na nekorektný preklad pojmu „rodová rovnosť“, ktorý používajú slovenské prekladateľské oddelenia pri prekladoch aktov Európskej únie vo vzťahu k rovnosti mužov a žien. Týmto sa v textoch používajú na označenie rovnakých právnych inštitútov rôzne pojmy. Alternatívne navrhujeme použiť textáciu z primárneho práva EÚ týkajúcu sa rovnosti žien a mužov prípadne Charty základných práv EÚ. Teda použiť právne záväzné a jednoznačné formulácie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Navrhujeme vypustiť celú odrážku: „❖ Kompletná a podrobná analýza tzv. Istanbulského dohovoru s cieľom prijatia prípadných chýbajúcich opatrení do nášho právneho poriadku;“ na strane 23 a bod 20. Akčného plánu: „Analýza tzv. Istanbulského dohovoru s cieľom prebrať chýbajúce ustanovenia do nášho právneho poriadku.“ na strane 3. Odôvodnenie: Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) bol odmietnutý v SR. Národná rada Slovenskej republiky viacnásobným hlasovaním odmietla jeho ratifikáciu. K tomu pozri: uznesenie NR SR č. 1697 z 29. marca 2019 k procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou (tlač 1409) a uznesenie NR SR č. 2261 z 28. novembra 2019 k procesu pristúpenia Európskej únie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou (tlač 1814); písomné pripomienky Vlády Slovenskej republiky Súdnemu dvoru: Stanovisko 1/19 zástupkyne SR pred Súdmi EÚ zo dňa 18.12.2019, uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 15 z 15. januára 2020 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia uznesení Národnej rady Slovenskej republiky vo vzťahu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor), Návrh vlády na vyslovenie nesúhlasu Národnej rady Slovenskej republiky S Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tlač 1842) https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/uznesenie&MasterID=12080 (zobrazené 17.1.2021), odoslanie listu Rade Európy prezidentkou SR, v ktorom informuje o tom, že SR sa nemôže stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru, https://www.teraz.sk/najnovsie/brief-prezidentka-informovala-radu-eur/450438-clanok.html , https://www.prezident.sk/flash-news/11/, (zobrazené 17.1.2021). Zároveň poukazujeme aj na stanovisko Českej advokátní komory, ktorá sa z dôvodu rizika povinnosti prelomiť mlčanlivosť advokáta: https://advokatnidenik.cz/2018/10/25/cak-proti-istanbulske-umluve/ , zobrazené 18.1.2021. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Na strane 8 v kapitole: Strategický prístup k ženám navrhujeme vypustiť nasledovný text: „Strategické uchopenie presadzovania rovnosti žien a mužov bolo už zakotvené v predchádzajúcich strategických materiáloch a dokumentoch, najmä Celoštátnej stratégii rodovej rovnosti na roky 20014-2019 a príslušnom Akčnom pláne rodovej rovnosti na roky 2014-2019.“p Odôvodnenie: Navrhujeme v texte vypustiť uvedenú textáciu. Poukazujeme na skutočnosť, že uvedené dokumenty vychádzajú z tzv. rodovej ideológie založenej na sociologickom koncepte a sú v spoločnosti považované za kontroverzné a neodrážajúce názorovú orientáciu väčšiny občanov SR. Tzv. rodová ideológia oddeľuje pojem „rod“ od biologického pohlavia, čím zasahuje do otázok týkajúcich sa národnej identity SR, o ktorých neexistuje všeobecná zhoda v SR ani na úrovni členských štátov EÚ. Národná rada Slovenskej republiky viacnásobným hlasovaním odmietla rodovú ideológiu v rámci postupu Slovenskej republiky, ktorý bol uplatnený v prípade riešenia otázky ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. K tomu pozri odôvodnenie k zásadnej pripomienke týkajúcej sa Istanbulského dohovoru. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Ku kapitole 11. návrhu stratégie uplatňuje MZVEZ SR tieto zásadné pripomienky: 2. Navrhujeme vypustiť operačný cieľ „Zabezpečenie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitosti ako špecifickej prioritnej témy v časti podporených aktivít rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci“. V zmysle existujúcej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-2023 nepatrí rovnosť príležitostí medzi sektorové priority, ale v rámci všetkých sektorových priorít je prierezovou témou. Druhou prierezovou témou je Životné prostredie a zmena klímy. Týmto prierezovým prístupom je zaistené začleňovanie oboch tém do projektov a aktivít v každom zo šiestich prioritných sektorov. Samozrejme sa tým nevylučuje realizácia projektov a aktivít, v rámci ktorých predstavujú prierezové témy prioritné zameranie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Ku kapitole 11. návrhu stratégie uplatňuje MZVEZ SR tieto zásadné pripomienky: 1. V prvej vete navrhujeme ponechať pôvodnú formuláciu navrhnutú MZVEZ SR s použitím pojmu „rodová rovnosť“ vzhľadom na väzbu na ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, konkrétne cieľ 5 – Dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat. Veta teda bude znieť: „Napriek pokroku pri presadzovaní ochrany a podpory práv žien a dievčat, žiadna z krajín sveta nespeje k dosiahnutiu rodovej rovnosti do roku 2030 v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja určených Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) V súvislosti s tzv. rodovou terminológiou navrhujeme uskutočniť nasledovné úpravy v texte: i) žiadame výpočet diskriminačných dôvodov na strane 8 podľa Antidiskriminačného zákona nahradiť výpočtom podľa Ústavy SR (článok 12 ods. 2). Alternatívne žiadame vypustiť pojem „rodu“ na strane 8 uvedeného pri výpočte diskriminačných dôvodov, prípadne ho vysvetliť v súlade s Ústavou SR a kodifikovaným spisovným jazykom – napríklad: rodu (pôvodu); ii) žiadame vypustiť text: “Rod (Gender)” tak, ako ho chápe predkladaný dokument, je koncept označujúci sociálne rozdiely medzi mužmi a ženami, ktorý možno opísať aj ako “sociálne“, resp. „kultúrne“ pohlavie, vzťahujúce sa na spoločenské predstavy o tom, čo znamená byť (alebo nebyť) mužom a ženou, resp. čo sa od ženy a muža v spoločnosti očakáva. Rod je z tohto pohľadu naučené správanie sa ľudí. Na rozdiel od pohlavia, ktoré je univerzálnou kategóriou a nemení sa podľa času či miesta, rod predurčuje roly, správanie a normy vzťahujúce sa na ženy a mužov, ktoré sú v rôznych spoločnostiach, v rôznych obdobiach či rôznych sociálnych skupinách rozdielne.” Rovnako žiadame vypustiť aj poznámku pod čiarou č. 32 (strana 8) iii) žiadame preformulovať definíciu Priamej diskriminácie na strane 9 podľa diskriminačných dôvodov uvedených v Ústave SR (článok 12 ods. 2: Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.). Alebo alternatívne žiadame vypustiť z definície priamej diskriminácie text: „a rodu“, prípadne ho vysvetliť napríklad: rodu - pôvodu. iv) žiadame zadefinovať pojem rovnoprávnosť žien a mužov všeobecne akceptovanou definíciou vychádzajúcou z primárneho práva EÚ a neopierať definíciu o vysvetlenie záujmovým združením v odkaze pod čiarou č. 33, na strane 9; v) navrhujeme zadefinovať pohlavie (sex) odborným medicínskym pojmom, konzultovaným Ministerstvom zdravotníctva SR, nie odkazom na pojem mimovládnej organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť, odkaz 31 na strane 8. vi) žiadame vypustiť pojem a vysvetlenie pojmu „predsudok“ na strane 10. Odôvodnenie: navrhujeme používať vysvetlenie pojmu v súlade s kodifikovanou podobou spisovného Slovenského jazyka, vii) žiadame vypustiť pojem a vysvetlenie pojmu „stereotypy“ na strane 10 a vypustiť ho aj z celého textu Stratégie. Odôvodnenie: žiadame vypustiť pojem a jeho vysvetlenie v Stratégii a navrhujeme používať definíciu v súlade s kodifikovanou podobu spisovného Slovenského jazyka; viii) Navrhujeme vypustiť celý odsek týkajúci sa pojmu: „Feminizácia chudoby“ spolu s poznámkou pod čiarou č. 43 na s. 11. ix) vypustiť odsek na strane 34: ❖ Feminizácia školstva. Odôvodnenie: ide o právne neurčitý, ideologický pojem. x) vypustiť celú kapitolu „Stratégia rovnosti žien a mužov v EÚ“ (strana 12). Čiastkové odôvodnenie: Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 sa primárne zameriava na činnosti v rámci EÚ. Zároveň nejde o právne záväzný dokument, v rámci EÚ neexistuje záväzok ho implementovať. Poukazujeme aj na terminologický rozpor s primárnym právom EÚ. xi) v celom ostatnom texte žiadame pojmy: „rod“ a „rodový,á,é“ preformulovať alebo vysvetliť tak, aby boli v súlade s Ústavou SR, primárnym právom EÚ a kodifikovaným spisovným Slovenským jazykom, výnimkou môžu byť pojmy použité v názvoch. Ide napríklad o pojmy: „rodovo rovnoprávnu Európu“ (s. 12), „rodovo motivované násilie“ (s. 12), Odôvodnenie: Žiadame vo vlastnom materiáli stratégie používať terminológiu, ktorá je v súlade s a) Ústavou SR b) primárnym právom EÚ, c) kodifikovanou podobou Slovenského jazyka a s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ktoré nepoznajú pojem „gender“, ale používajú pojmy muži a ženy. Zároveň poukazujeme na skutočnosť, že tzv. rodová terminológia používa sociálny konštrukt „gender“ oddeľujúci pojem „rod“ od biologického pohlavia, o ktorom neexistuje všeobecná zhoda ani v Slovenskej republike ani v Európskej únii. Ad a) Ústava Slovenskej republiky používa pojem „rod“ ako aj pojem „pohlavie“, pričom pojem „rod“ nijako neodkazuje na kategóriu „žien a mužov“, keďže žena a muž sú kategórie pohlavia. Ústava SR používa pojem „rod“ v jeho obvyklom lingvistickom význame, ako je uvedené v Slovníku slovenského jazyka, teda s odkazom na predkov a potomkov, na líniu rodu. Ad b) Primárne právo Európskej únie je základom pre všetky predpisy sekundárneho práva a práva EÚ, pričom tieto predpisy a materiály a ich preklad do jednotlivých jazykov nemôže byť v rozpore s obsahom a významom pojmov, ktoré používa primárne právo EÚ. Zmluva o EÚ a Zmluva o fungovaní EÚ ako pramene primárneho práva, v kvalite medzinárodnej zmluvy, poznajú pojem pohlavie, v anglickom znení „sex“. Vnútroštátny zákonodarca sa nesmie odvolávať na zjavne chybný (i keď dlhodobo) preklad pojmu „gender“ do slovenského jazyka, ktorý je zrejme spôsobený nesprávnym prekladom právnych významov a použitých zdrojových jazykov pri preklade do slovenského jazyka. Poukazujeme na to, že napr. nemčina, chorvátčina, čeština, slovinčina, poľština prekladajú anglický pojem „gender“ ako pohlavie, „gender identity“ ako pohlavná identita a „gender - based violence“ ako „násilie páchané na základe pohlavia, teda tak, ako to vyplýva z obsahu a významu primárneho práva EÚ. Zároveň, s prihliadnutím na ustálenú judikatúru Súdneho dvora EÚ, ktorá potvrdzuje princíp, že žiadna jazyková verzia predpisu nemá prednosť pred inou jazykovou verziou, všetky oficiálne jazyky EÚ majú rovnoprávne postavenie. Dokonca ani väčšinová prevaha jedného významu prekladu neodôvodňuje správnosť jeho použitia (Princíp stanovený Súdnym dvorom EÚ vo veci CILFIT C-283/81, podľa ktorého výklad ustanovenia práva EÚ vyžaduje porovnanie rôznych jazykových verzií; rovnako pri výklade existuje zákaz izolácie jednej jazykovej verzie – vec STAUDER 29/69; súd musí pri pochybnostiach vykladať predpis v závislosti od všeobecnej systematiky a účelu právneho predpisu - prípad BOUCHEREAU 30/77). Pre chybné používanie pojmu nemôže byť dôvodom argument, že určité dokumenty v právnom poriadku SR (napríklad schválené Vládou SR), prípadne právne dokumenty EÚ v (nie všetkých) jazykových verziách používajú nekorektné právne pojmy, ktoré nie sú obsahovo v súlade s primárnym právom EÚ, resp. vnášajú jazykovú neprehľadnosť a nejednotnosť do právneho systému. Ad c) i) Pojem „ROD“ (in. Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/) Rod: rod -u m. 1. rad, spoločenstvo potomkov pochádzajúcich z jedných prarodičov, pokolenie: starý r., šľachtický r. 2. odb. zákl. jednotka v prvotnom polit.-ekon. systéme 3. zool., bot. systematická jednotka zahŕňajúca najbližšie príbuzné druhy živočíchov al. rastlín 4. pôvod (význ. 2): bola zemianskeho r-u; je r-om Slovák 5. narodenie, zrod: je nadaný od r-u 6. lingv.: (gram.) r. gram. kategória vyjadrujúca príslušnosť podst. m. do jednej z troch zákl. skupín: mužský, ženský, stredný r.; slovesný r. gram. kategória vyjadrujúca vzťah slovesného deja k jeho východisku a k podmetu; rodový príd. k 1 – 3, 6: r-é tradície, r-é zriadenie; r-é znaky; r-é prípony (Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/). ii) Pojem „POHLAVIE“ Krátky slovník slovenského jazyka z r. 2003 – kodifikačná príručka.; http://slovniky.korpus.sk/) pohlavie -ia s. 1. súbor znakov odlišujúcich ženské (samičie) jedince od mužských (samčích): novorodenec mužského p-ia 2. súhrn ženských al. mužských jedincov: počtom prevládlo ženské p.; hovor.: nežné p. ženy; silné p. muži 3. (vonkajšie) pohlavné ústrojenstvo; pohlavný príd.: p-á výchova, p-é orgány; p. styk súlož; pohlavne prísl.: p. dospelý; pohlavnosť -i ž. fyz. vzťahy medzi pohlaviami, pohlavný život; pohlavný pud, sexuálnosť, sexualita. iii) Podľa § 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov sa pri tvorbe právneho predpisu používa štátny jazyk v kodifikovanej podobe, najmä z hľadiska jazykovej, štylistickej a významovej správnosti. Právny predpis musí byť terminologicky správny, presný a všeobecne zrozumiteľný. Používajú sa len správne a ustálené právne pojmy. Je vhodné, aby terminológia v kontexte právneho systému Slovenskej republiky zostala jednotná, hoci už teraz niektoré legislatívne ale najmä nelegislatívne akty vytvorili právne nesúrodý stav. V záujme zachovania právnej istoty by mal zákonodarca vylúčiť ďalšie zavádzanie významu pojmu, ktorý nie je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ba práve sa usilovať napraviť tento stav. Je neakceptovateľné, ak sa tieto subjekty, ktoré by mali dbať na konzistentnosť a vnútornú bezrozpornosť právneho systému, uchýlia k pseudo-argumentu, že: „veď sa pojem „rod“ vo význame sociálneho konštruktu „gender“ už masovo používa, aj v slovenskom jazyku, aj zo strany štátnych orgánov a aj v (niektorých chybných prekladoch) sekundárnom práve EÚ (nie v primárnom)“. V práve platí princíp, že z nepráva nemôže vzniknúť právo, a teda analogicky z chyby a chybného používania pojmu, ktorý odporuje jednak korpusu Slovenského jazyka a jednak Ústave Slovenskej republiky, nemôže vzniknúť nový jazykový a právny obsah ako ani žiadny právny dôsledok. V Slovenskej republike neexistuje žiadny konsenzus, aby sa používal, prípadne zavádzal do právneho poriadku nový pojem „gender“, alebo aby sa vytváral dvojitý obsah pre pojem „rod“. Ak sa niektoré štáty v medzinárodnom priestore hlásia k zavedeniu nového sociálneho konštruktu „gender“, nevzniká z toho žiadna povinnosť ďalším štátom, aby predmetnú prax iných štátov akceptovali. Zároveň uvádzame, že pojmy pohlavie a rod (ktorý žiadame vypustiť) odkazujú na stránku, ktorá je projektom združenia Občan, demokracia a zodpovednosť, mimovládna organizácia. K tomu pozri: http://diskriminacia.sk/redakcia-2/, http://odz.sk/o-nas/ zobrazené 17.1.2021. Rovnako je to aj v prípade pojmu rovnoprávnosť žien a mužov, odkaz pod čiarou č. 33: http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1, zobrazené 17.1.2021, ktorej obsah vytvára ASPEKT feministická vzdelávacia a publikačná organizácia, záujmové združenie žien. Je absurdné, aby sa vo vlastnom materiáli Stratégie, ktorý je dokumentom ústredného orgánu štátnej správy používali definície pojmov občianskeho združenia alebo záujmového združenia. Rovnako je potrebné používať vysvetlenia pojmov v súlade s kodifikovanou podobou spisovného slovenského jazyka. Poukazujeme na skutočnosť, že stránka, ktorá je použitá v odkaze v texte vlastného materiálu č. 31: http://diskriminacia.sk/pohlavie-rod/vysvetlenie-pojmov/naposledy, zobrazené 17.1.2020, je nefunkčná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Navrhujeme revidovať text v kapitole 1. Žena a jej povolanie: i) na strane 15 navrhujeme úplne vymazať prvé dva odseky. Odôvodnenie: ide o historický a sociologický exkurz, ktorý zohľadňuje iba jeden z pohľadov na opísanú problematiku. ii) ostatný text navrhujeme prepracovať tak, aby v ňom boli uvedené relevantné podklady a východiská. Odôvodnenie: predmetný text Stratégie, konkrétne princíp rovnosti žien a mužov má byť základom pre tvorbu a implementáciu ďalších strategických dokumentov v iných oblastiach, nie je teda žiaduce, aby text obsahoval len jednostranné názory s prevládajúcim negatívnym nastavením. iii) do textu na strane 16 navrhujeme doplniť Operačný cieľ: - aktivity zamerané na propagáciu a zvýšenie hodnoty práce ženy v domácnosti a zabezpečujúcej výchovu dieťaťa/detí a závislých osôb. Odôvodnenie: Ide o aktivity na šírenie povedomia o relevancii práce ženy mimo výkonu platenej práce. iv) Za tretí odsek, ktorý začína slovami: „čo sa týka materstva...“navrhujeme doplniť nasledovný odsek: „Práca ženy súvisiaca s výchovou dieťaťa a výkonom práce v domácnosti je rovnako hodnotná pre spoločnosť ako výkon platenej práce pre zamestnávateľa/ako SZČO. Výchova plnohodnotného a schopného jedinca je v hierarchii hodnôt spoločnosti najvyššie a je pre spoločnosť oveľa významnejšia ako akákoľvek tvorba materiálnych hodnôt. Skutočnosť, že žena-matka principiálne venuje najviac času výchove dieťaťa nemôže byť v spoločnosti samé o sebe dôvodom jej poníženia a nerovnosti v porovnaní s mužmi. Základom rovnosti medzi ženami a mužmi je uznanie, že žena je mužovi rovná aj keď sa naplno venuje materstvu a práci v domácnosti a pre rodinu.“ Odôvodnenie: Uvedenú skutočnosť by mal akceptovať každý člen spoločnosti a preto je nevyhnutné za týmto účelom vykonávať školiace a vzdelávacie programy naprieč celou spoločnosťou. Rovnosť medzi ženami a mužmi nenastane vtedy, ak žena všetkými svojimi činnosťami bude napodobňovať muža, ale vtedy ak jej rozhodovanie bude slobodné od akéhokoľvek spoločenského nátlaku jedným alebo druhým smerom. Teda, rovnosť žien a mužov nie je možné dosiahnuť vytváraním podmienok, aby sa žena čo najrýchlejšie vrátila do platenej práce, ale aby muži a celá spoločnosť videli vyššiu hodnotu ženy v jej nenahraditeľnej úlohe, pri ktorej vychováva nového člena spoločnosti v duchu citátu Juliet Janvrinovej: „Dieťa, ktoré Vám spinká na pleci predstavuje budúcnosť sveta.“ v) za nový odsek navrhujeme doplniť ďalší odsek: „Za týmto účelom je potrebné realizovať aktivity aj na podporu komunitného života matiek, ktoré sa rozhodli zostať v domácnosti počas celého času materskej a rodičovskej dovolenky alebo aj dlhšie tak, aby nemuseli svoje deti odkladať, ale aby vedeli svoje talenty a schopnosti naplno využiť vo svojej komunite a ponúknuť ich svojej komunite a rovnako aby sa vedeli spoločensky vyžiť spoločne s dieťaťom a v jeho prospech. Ide napríklad o projekty komunitnej a susedskej výpomoci formou krátkodobého recipročného postráženia detí, ak potrebuje ísť matka k lekárovi alebo vybavovať na úrady; remeselná, umelecká a ručná výroba, ako aj duševná práca v prospech komunity. Odôvodnenie: Zásadne platí, že tieto činnosti a služby, ktoré si ponúka komunita navzájom, na platenej alebo bartrovej báze, majú spoločensky vyššiu hodnotu, ako anonymne platené služby (napr. opatrovateľky, úprava a šitie odevov, duševná činnosť ), nakoľko budujú spoločenské vzťahy v spoločnosti, ktorá sa za posledné desaťročia výrazne individualizovala a atomizovala. vi) Operačný cieľ: „Podpora a vzdelávanie mladých dievčat a chlapcov v rozvoji ich vlastnej jedinečnosti a individuality“ navrhujeme preformulovať na: „Podpora a vzdelávanie mladých dievčat a chlapcov k manželstvu a rodičovstvu.“ Odôvodnenie: navrhujeme vzdelávanie harmonizovať s učebnými osnovami MŠVVŠ SR: https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/vychova_k_manzelstvu.pdf, zobrazené 18.1.2021. vii) v texte, napríklad namiesto odstránených prvých odsekov navrhujeme doplniť nasledovný text : „Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí. Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. Spoločnosť všetky formy rodiny všestranne chráni. Rodičovstvo je spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ženy a muža. Spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa. Spoločnosť poskytuje rodičovstvu nielen svoju ochranu, ale aj potrebnú starostlivosť, najmä hmotnou podporou rodičov a pomocou pri výkone rodičovských práv a povinností. O uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Uspokojovaním potrieb rodiny je aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť. O veciach týkajúcich sa rodiny rozhodujú manželia spoločne.“ Odôvodnenie: Pri koncipovaní Stratégie navrhujeme, aby zo strany štátu bolo prezentované a komunikované spoločenské povzbudenie k manželstvu a rodičovstvu. V definovaní strategického materiálu žiadame vychádzať zo všeobecne platných princípov zakotvených v Ústave SR a v zákone č. 36/2005 Z z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zároveň poukazujeme na text Návrhu Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030. Ako jedno z kľúčových slov je v nej uvedené: „plnohodnotný život – realizácia potenciálu každého jednotlivca podporená prístupom ku vzdelaniu, adekvátnej práci, zdraviu, rodinnému životu a voľnočasovým aktivitám v zdravom životnom prostredí.“(bližšie viď: Quality of Life – Facts and Views, EUROSTAT 2015, ISBN 978-92-79-43616-1, dostupne na: dostupné na: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6856423/KS-05-14-073-EN-N/742aee45-4085-4dac-9e2e-9ed7e9501f23, zobrazené 25.11.2020). Tiež zdôrazňujeme, že vychádzajúc z návrhu Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030: „Podľa populačných prognóz Eurostatu patrí Slovensko medzi európske krajiny s najrýchlejšie starnúcim obyvateľstvom. Preto je prvoradou úlohou vynaložiť úsilie na zvrátenie tohto trendu v súlade s medzinárodnými skúsenosťami: formulovať a presadzovať silnú pro-rodinnú politiku.“ Obe dostupné na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/553, zobrazené 19.1.2021. Inštitúcia rodiny poskytuje jedinečné výkony ako pre jednotlivcov, tak aj pre spoločnosť. Poznajúc zákonitosti vzniku a rozvoja rodinného života má každá spoločnosť vytvárať také rámcové kultúrne, politické a ekonomické podmienky, aby pokiaľ možno každá rodina mohla byť tým, čím je povolaná byť: „spoločenstvom lásky a života“. Rodinné spolužitie, kde jadrom je manželský zväzok rodičov a ich spoločná zodpovednosť za deti, má v sebe silnú motiváciu pre trvalosť spolužitia a pre solidaritu voči všetkým členom rodiny. V tomto zmysle je takáto rodina prvotnou (záchrannou) sociálnou sieťou. Nástrojom, ktorý umožňuje ekonomické rozhodovanie rodiny na určitej úrovni účelnosti a racionality je rodinný rozpočet. Základným pravidlom hospodárenia rodiny je zodpovednosť živiteľov, otca a matky, za súčasný i budúci životný štandard rodiny a za fyzický a duchovný rozvoj jej jednotlivých členov. Každá rodina je veľmi často postavená pred voľbu, kde a ako investovať svoje (prevažne prácou získané) zdroje. Jedným zo základných investičných rozhodovaní mladých rodín je rozhodovanie o počte a dobe narodenia detí, o zamestnaní matky, najmä o dĺžke jej aktívnej a plnej starostlivosti o dieťa v rodine. Pri tomto rozhodovaní nejde iba o ekonomické kritériá. Ide primárne o záujmy dieťaťa, ale aj o profesné uplatnenie matkiných ambícií. Skúsenosti mnohodetných rodín svedčia o tom, že uprednostňovanie mimoekonomických kritérií pri vyššie spomenutých dvoch typoch investičných rozhodovaní v rodinách môže byť a často je vysoko racionálne. Prostriedky „stratené“ kvôli deťom sa neskôr vrátia v podobe pokojného spolužitia a stabilizácie vzťahov v rodinách. Týmto sa často ušetria nemalé dodatočné náklady konkrétnej rodiny aj náklady spoločnosti na odstraňovanie následkov chýb vo výchove detí. Je potrebné vytvárať podmienky na to, aby mali mladí rodičia počas materskej dovolenky možnosť slobodne sa rozhodnúť medzi profesijným rastom a plnou domácou starostlivosťou o deti minimálne do troch rokov veku bez toho, aby jedna z uvedených možností bola menej ekonomicky výhodná. Investícia do starostlivosti o deti musí byť zo strany štátu a spoločnosti akceptovaná ako najhodnotnejšia investícia do rozvoja spoločnosti. K tomu pozri: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/553, zobrazené 19.1.2021. viii) doplniť operačný cieľ: Práce v domácnosti, starostlivosť o deti a o potreby všetkých členov rodiny, ktoré majú - analogicky podľa spoločenskej klasifikácie činností - prevažne charakter služieb sa budú považovať za ekonomické činnosti. Odôvodnenie: viď vyššie ix) primerane upraviť úlohy v Akčnom pláne Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Žiadame vypustiť úlohu č. 46 „Povinný podiel nájomných bytov s regulovaným nájmom v nových developerských projektoch“ z Akčného plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025. Odôvodnenie: Opätovne nevidíme priame prepojenie návrhu opatrenia s textom stratégie v príslušnej časti „7. Ekonomická závislosť a chudoba žien“. Dostupnosť bývania v SR je vo všeobecnosti výrazne obmedzená, dokonca je jedna z najhorších (najmenej bytov na 1 000 obyvateľoch v celej EÚ). Uvedené je však potrebné vnímať tak v rovine kvantitatívnej, ale aj cenovej dostupnosti. Daná situácia ovplyvňuje všetky sociálne skupiny spoločnosti. Aj preto je globálnym cieľom štátnej bytovej politiky postupné zvyšovanie celkovej úrovne bývania tak, aby bolo pre obyvateľstvo dostupné a aby si každá domácnosť mohla zabezpečiť primerané bývanie. V súlade s uvedeným je v SR vybudovaný systém ekonomických nástrojov vo forme priamej a nepriamej podpory bývania. MDV SR sa dlhodobo v rámci odborných diskusií nestotožňuje s návrhom úlohy „Povinný podiel nájomných bytov s regulovaným nájmom v nových developerských projektoch“, ktorú v minulosti navrhlo Ministerstvo financií SR. Svoj nesúhlas opierame o nasledujúce faktory: Uvedený model je využívaný v niektorých krajinách, nepredstavuje však povinnosť, ale legislatívnu možnosť v závislosti na rozhodnutí územnej samosprávy a vyžaduje si aj súhlas podnikateľských subjektov, ktorí tým pádom podpisujú tzv. miestnu dohodu a až týmto úkonom sa model stáva „povinným“ v danom území. Implementácia konkrétneho modelu však musí vychádzať z podmienok konkrétnej krajiny a nie zahraničnej skúsenosti, ktorá je ovplyvnená absolútne inými faktormi, o. i. históriou, spoločenskou kultúrou, veľkosťou nájomného sektora, vzťahmi a pod. V nadväznosti na uvedené je aplikácia uvedeného modelu podľa nášho názoru v podmienkach SR značne obmedzená až nereálna. Stanovenie povinného podielu nájomných bytov s regulovaným nájmom je podľa nášho názoru nedotiahnutým konceptom a nesie o. i. aj riziko neprimeraného zásahu do vlastníckeho práva v zásadnom rozpore s Ústavou SR. Ústava SR garantuje ochranu majetku a právo ho vlastniť, pričom priamo v čl. 20 ods. 4 je uvedené: „Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.“ Navrhovaný model nerešpektuje časti v nevyhnutnej miere a za primeranú náhradu, nakoľko výšku regulovaného nájomného nemožno považovať za primeranú náhradu v porovnaní s trhovým nájomným na voľnom trhu. Zároveň nemožno vlastníka bytu nútiť využívať byt na nájomné účely, pokiaľ ho tento má záujem predať z akýchkoľvek dôvodov. Rovnako v prípade zániku developera nie je jasný právny osud takýchto bytov tak, aby sa trvale zachoval ich nájomný charakter. V prípade rozpredaja bytov vlastníkom obvykle zaniká ad hoc zriadená developerská spoločnosť, ktorá bola zriadená výlučne na výstavbu konkrétneho projektu. Developerské organizácie nemožno nútiť k podnikaniu v oblasti nájmov bytov. Rovnako je v takýchto prípadoch potrebné posúdiť nevyhnutnosť a primeranosť samotného obmedzenia a zaviesť sa môže následne až vtedy, pokiaľ neexistuje iné riešenie, čo v prípade fungujúceho a existujúceho systému finančnej podpory na obstarávania nájomných bytov nepovažujeme za primerané a nevyhnutné. Aj pri scenári, ktorého výsledkom by bolo, že obce, resp. štát by musel určitý podiel bytov odkúpiť od developerov za primeranú hodnotu, existuje príliš veľa ohrození. Asi najväčším je, že štát by bol povinný vyčleniť dostatočné prostriedky na zabezpečenie takého modelu. Vysoko pravdepodobne by však takéto obmedzenie viedlo k ďalšiemu nárastu cien bytov, keďže developer by sa snažil dohnať ušlý zisk z takéhoto predaja, resp. možno by ani neuvažoval v takomto prípade o výstavbe (čo by opätovne znižovalo produkciu bytov, čo je absolútne nežiaduce vzhľadom na nízky počet bytov, a zároveň vytváralo ďalší tlak na ich cenu). Podľa nás je žiadúce ponechať vyhodnotenie potreby nájomného bývania priamo na samosprávy, ktoré najlepšie poznajú svoje územie a požiadavky svojich obyvateľov, keďže sú s nimi v najbližšom kontakte a jediné vedia relevantne vyhodnotiť, akú potrebu bytov majú a zároveň hľadať ďalšie možnosti motivácie zapojenia súkromného sektora do výstavby, ale aj prevádzkovania nájomného bývania. Tie by však mali byť budované na pozitívnej báze, nie negatívnej (ako povinnosť). V nadväznosti na uvedené žiadame úlohu vypustiť z návrhu akčného plánu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V úlohe č. 36 akčného plánu žiadame vypustiť MDV SR ako gestora. Odôvodnenie: Preprava rodičov s deťmi do 3 rokov veku zadarmo nemá žiadnu súvislosť s problematikou rovnosti žien a mužov. Rezort dopravy a výstavby ani VÚC ako objednávatelia dopravných služieb vo verejnom záujme navyše nemajú dosah na také druhy dopravy, ktoré nie sú realizované vo verejnom záujme (komerčné vlakové linky, diaľkové autobusy). Zároveň takýto zásah ovplyvní financovanie už zazmluvnených výkonov, ktoré presahujú rok 2030, kde celková cena vzišla z verejnej súťaže. Primárnym gestorom by preto malo byť Ministerstvo financií SR, ako garant financovania tejto zľavy, ktorý by zároveň mal prevziať úlohu spracovania analýzy dopadov na finančný výpadok pre dopravcov, vrátane komerčných. Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR môžu byť spolugestormi úlohy. V rámci železničnej osobnej dopravy je v súčasnosti vymedzený tak široký okruh osôb, ktorým je poskytované bezplatné alebo zľavnené cestovné, že ďalšie rozširovanie oprávnených osôb nepovažujeme za adekvátne. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Žiadame vypustiť úlohu č. 45 „Koncepcia štátnej bytovej politiky“ z Akčného plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025. Odôvodnenie: V prvom rade nevidíme priamu súvislosť s textom stratégie v príslušnej časti „7. Ekonomická závislosť a chudoba žien“. V druhom rade „Koncepcia štátnej bytovej politiky“ je rámcovým dokumentom štátu v oblasti bývania, ktorý určuje ciele a priority bytovej politiky. Konkrétne opatrenia sú zväčša zamerané na odstraňovanie bariér na trhu s bývaním a majú podobu návrhu legislatívnej úpravy alebo analytického materiálu. Nie je to však koncepcia podpory bývania, keďže k tomu slúžia ekonomické nástroje vo forme priamej a nepriamej podpory bývania. Tie v SR s malými a väčšími modifikáciami fungujú viac ako 20 rokov. Posledná Koncepcia štátnej bytovej politiky bola platná do roku 2020. MDV SR má od roku 2019 zriadenú pracovnú skupinu a spracovaný návrh nového koncepčného dokumentu „Bytová politika SR do roku 2030“. Uvedený dokument by mal byť predložený a schválený vládou SR v tomto roku, t. j. 2021. V nadväznosti na uvedené žiadame úlohu vypustiť z návrhu akčného plánu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli stratégie v časti 10. Začleňovanie zraniteľných skupín a viacnásobná diskriminácia žien a maloletých detí / dievčat na str. 45 odporúčame v operačnom cieli „Zlepšovanie prístupu k vhodnému bývaniu, zdravotným, poradenským a vzdelávacím službám či práci;“ nahradiť slovo “vhodného“ za „primeraného“. Odôvodnenie: Formulačná úprava. V kontexte bývania nie je zaužívané používanie prídavného mena „vhodného“, ale „primeraného“ (vychádzajúc z anglického spojenia „adequate housing“). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K celému materiálu. 1/ V návrhu Celoštátnej stratégia navrhujeme vypustiť celú časť 12 Zhromažďovanie a analýza dát, ich pravidelné vyhodnocovanie a publikovanie. Zdôvodnenie: Máme za to, že časť 12 nie je potrebná, keďže tu je len popisný text, ktorý neprináša nič nového. 2/ V návrhu Akčného plánu navrhujeme vypustiť časť 12 Zhromažďovanie a analýza dát, ich pravidelné vyhodnocovanie a publikovanie a úlohy č. 89 až 93 uvedené v tejto časti. Zdôvodnenie: Úlohy nenadväzujú [okrem nepotrebnej úlohy 91 (ročenku bude ŠÚ SR vydávať)] na popisnú časť 12 Celoštátnej stratégie. Máme za to, že úlohy č. 89, 90, 92 a 93 možno vypustiť, alebo dať do iných časti Akčného plánu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V úlohe č. 67 akčného plánu odporúčame určiť gestora a spolugestora. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Striedavka (Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť) Navrhujeme v kapitole Úvod a kontext v časti Východiská stratégie rovnosti žien a mužov štvrtý odsek v znení „Keďže agenda rovnosti žien a mužov je prierezovou témou, táto Stratégia by mala do budúcnosti slúžiť aj ako základný rámec pre budúce koncepčné dokumenty.“ zmeniť takto „Keďže agenda rovnosti žien a mužov je prierezovou témou, táto Stratégia by mala vychádzať do budúcnosti aj z Rezolúcie Rady Európy č. 2079 z 2.10.2015 Rovnosť postavenia mužov a žien a spoločná rodičovská zodpovednosť: úloha otcov zverejnenej na http://www.striedavka.sk/index.php/odborne-informacie/2825-rezolucia-rady-europy-c-2079-2015 , ktorá by mala slúžiť aj ako základný rámec pre budúce koncepčné dokumenty.“. Odôvodnenie: Rezolúcia Rady Európy č. 2079 o rovnosti postavenia mužov a žien a spoločnej rodičovskej zodpovednosti a úlohe otcov bola prijatá parlamentným zhromaždením Rady Európy 2.10.2015. SR do dnes nezrealizovala jej záväzný preklad do slovenského jazyka ani jej zverejnenie. Národná rada Slovenskej republiky túto rezolúciu zatiaľ neimplementovala do našej legislatívy. K tomu pozri: Rezoluce Rady Evropy č. 2079 (2015) - informativní překlad do ČJ Rovnost postavení mužů a žen a společná rodičovská odpovědnost: role otců Parlamentní shromáždění 1. Parlament Evropské Unie trvale prosazuje rovnost mužů a žen v zaměstnání i v soukromí. Významný posun, i když stále nedostačující, můžeme sledovat ve většině členských států Rady Evropy. V rodinách musí být rovnost mezi rodiči nastolena a zaručena v momentě, kdy se dítě narodí. Zapojení obou rodičů do výchovy a péče je přínosné pro zdravý vývoj dítěte. Role otců ve výchově a péči o jejich děti, včetně velmi malých dětí, je třeba více docenit a patřičně ohodnotit. 2. Společná rodičovská odpovědnost znamená, že rodiče mají práva, povinnosti a nesou odpovědnost vůči svým dětem. Ve skutečnosti však musí někdy otcové čelit překážkám, které vyplývají ze zákonů, z praktických postupů úřadů a zažitých předsudků a které mají za následek, že otec je v důsledku připraven o možnost udržovat se svými dětmi trvalý vztah. V rezoluci č. 1921 z roku 2013 týkající se rovnosti mužů a žen, vyrovnávání rolí v soukromém i pracovním životě a společné odpovědnosti, vyzvalo shromáždění příslušné orgány členských států, aby respektovaly právo otců a legislativně zaručily, že otcové, po vzájemné dohodě obou rodičů, budou mít možnost podílet se na společné péči o dítě a sice v jeho nejlepším zájmu. 3. Parlament chce obzvláště zdůraznit, že právo na respektování rodinného života je jedním ze základních práv Evropské úmluvy o ochraně lidských práv, uvedených v čl. 8. a také součástí mnoha mezinárodních právních předpisů. Pro dítě a rodiče je základním předpokladem k naplnění rodinného života společné soužití. Rozdělení rodiče a dítěte má nenapravitelný negativní efekt na jejich vztah. K takovému rozdělení by mělo docházet pouze na základě rozhodnutí soudu a ve výjimečných případech, kdy by mohlo dojít k vážnému ohrožení zájmu dítěte. 4. Parlament pevně věří, že rozvíjení a podpora společné rodičovské odpovědnosti pomůže překonat genderové stereotypy v souvislosti s rozdělením mužských a ženských rolí v rodinném životě a reflektuje socioligické změny, které se udály za posledních 50 let, ve smyslu jak je soukromý a rodinný život v současnoti uspořádán. 5. Ve světle těchto úvah, vyzávý parlament členské státy k učinění následujících kroků: 5.1. k podpisu a/nebo ratifikaci Evropské úmluvy o výkonu práv dětí (ETS č. 160) a Úmluvy o styku s dětmi (ETS č. 192), pokud tak již neučinily; 5.2 k podpisu a/nebo ratifikaci Haagské úmluvy o civilněprávních aspektech mezinárodních únosů dětí a její účinné implementaci a zejména zajištění promptního zahájení kooperace příslušnými orgány; 5.3 k zajištění rovných práv rodičů v souvislosti s jejich dětmi v podobě odpovídající zákonné úpravy a administrativní praxe, které zaručí každému z rodičů právo na informace a rozhodování v důležitých záležitostech týkajících se života a vývoje jejich dítěte, v nejlepším zájmu dítěte; 5.4 k odstranění ze svých zákonů veškerých rozdílů vycházejících z rodinného stavu mezi rodiči, kteří uznali své dítě; k zavedení principu střídavé péče po rozvodu nebo rozchodu do své legislativy, k vymezení veškerých výjimek v případech zneužití nebo zanedbání dítěte nebo domácího násilí v případech rozvodu nebo rozchodu rodičů, k úpravě doby po kterou žije dítě s každým ze svých rodičů podle potřeb a zájmu dítěte; 5.5 k zavedení principu střídavé péče po rozvodu nebo rozchodu do své legislativy, k vymezení veškerých výjimek v případech zneužití nebo zanedbání dítěte nebo domácího násilí v případech rozvodu nebo rozchodu rodičů, k úpravě doby po kterou žije dítě s každým ze svých rodičů podle potřeb a zájmu dítěte; 5.6 k respektování práva dítěte být slyšeno ve všech případech, které se dětí týkají a za předpokladu, že je dítě schopno porozumět situaci a všem souvislostem; 5.7 přihlížet ke střídavé péči při přidělování sociálních dávek ; 5.8 k učinění všech potřebných kroků, aby bylo zajištěno, že rozhodnutí v souvislosti s trvalým pobytem dítěte a určením styku jsou bezvýhradně dodržována, zejména v případech, kde jsou evidovány stížnosti na problémy s předáváním dětí; 5.9 k doporučování, a kde je to vhodné, i k nařízení mediace v rámci soudního řízení ve věcech rodinného práva, jejichž součástí jsou děti, konkrétně k zavedení soudem nařízeného informativního sezení, při kterém bude rodičům vysvětleno, že střídavá péče může být vhodnou volbou formy porozvodové péče ve smyslu nejlepšího zájmu dítěte, dále pak k zaručení, že mediátoři budou patřičně školeni a k vybízení multidisciplinární spolupráce založené na principech “Cochemského modelu”; 5.10 k zajištění nezbytného vzdělávání v intersdisciplinární spolupráci zaměřené na specifická práva a potřeby dětí různých věkových skupin pro zástupce pofesí, kteří přichází v rámci opatrovnického řízení do kontaktu s dětmi, stejně tak přizpůsobení opatrovnického řízení v tomto smyslu a dle zásad vyplývajících ze směrnice “Justice přátelská k dětem” vydané Radou Evropy; 5.11 veďte rodiče k vytváření rodičovského plánu, který i pro ně samotné, pomůže definovat základní aspekty života jejich dětí a uvědomte děti o možnosti dožadovat se změn nebo úprav stávajícího uspořádání, obzvláště pak týkajících se místa jejich pobytu; 5.12 zaveďte placenou rodičovskou dovolenou pro otce, přičemž je upřednostněn model nepřenosné rodičovské dovolené. Diskuse shromáždění ze 2.10.2015 (36. zasedání) (viz. dokument 13870, zpráva Committee on Equality and Non- Discrimination (Komise pro rovnost a proti diskriminaci), reportující: Françoise Hetto-Gaasch; a dokumnet 13896, vyjádření Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development (Komise pro sociální záležitosti, zdraví a udržitelný rozvoj), reportující: Stefan Schennach. Text byl přijat schromážděním parlamentu 2.10.2015 (36. zasedání). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Striedavka (Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť) Navrhujeme revidovať text v kapitole 1. Žena a jej povolanie: 1. do textu na strane 16 navrhujeme doplniť Operačný cieľ: - aktivity zamerané na propagáciu a zvýšenie hodnoty práce ženy a muža v domácnosti a zabezpečujúcich výchovu dieťaťa/detí a závislých osôb. Odôvodnenie: Ide o aktivity na šírenie povedomia o relevancii práce ženy a muža mimo výkonu platenej práce. 2. Za tretí odsek, ktorý začína slovami: „čo sa týka materstva...“ navrhujeme doplniť nasledovný odsek: „Práca ženy a muža súvisiaca s výchovou dieťaťa a výkonom práce v domácnosti je rovnako hodnotná pre spoločnosť ako výkon platenej práce pre zamestnávateľa/ako SZČO. Výchova plnohodnotného a schopného jedinca je v hierarchii hodnôt spoločnosti najvyššie a je pre spoločnosť oveľa významnejšia ako akákoľvek tvorba materiálnych hodnôt. Skutočnosť, že žena - matka a muž - otec principiálne venujú najviac času výchove dieťaťa nemôže byť v spoločnosti samé o sebe dôvodom ich poníženia a nerovnosti v porovnaní s mužmi a ženami, ktorí nie sú otcom a matkou. Základom rovnosti medzi ženami a mužmi je uznanie, že žena je mužovi a muž žene rovní aj keď sa naplno venujú materstvu a otcovstvu a práci v domácnosti a pre rodinu.“ Odôvodnenie: Uvedenú skutočnosť by mal akceptovať každý člen spoločnosti a preto je nevyhnutné za týmto účelom vykonávať školiace a vzdelávacie programy naprieč celou spoločnosťou. Rovnosť medzi ženami a mužmi nenastane vtedy, ak žena všetkými svojimi činnosťami bude napodobňovať muža a muž všetkými svojimi činnosťami bude napodobňovať ženu, ale vtedy ak ich rozhodovanie bude slobodné od akéhokoľvek spoločenského nátlaku jedným alebo druhým smerom. Teda, rovnosť žien a mužov nie je možné dosiahnuť vytváraním podmienok, aby sa žena a muž čo najrýchlejšie vrátili do platenej práce, ale aby muži a ženy aj celá spoločnosť videli vyššiu hodnotu ženy a muža v ich nenahraditeľnej úlohe, pri ktorej vychovávajú nového člena spoločnosti v duchu citátu Juliet Janvrinovej: „Dieťa, ktoré Vám spinká na pleci predstavuje budúcnosť sveta.“ 3. za nový odsek navrhujeme doplniť ďalší odsek: „Za týmto účelom je potrebné realizovať aktivity aj na podporu komunitného života matiek a otcov, ktorí sa rozhodli zostať v domácnosti počas celého času materskej a rodičovskej dovolenky alebo aj dlhšie tak, aby nemuseli svoje deti odkladať, ale aby vedeli svoje talenty a schopnosti naplno využiť vo svojej komunite a ponúknuť ich svojej komunite a rovnako aby sa vedeli spoločensky vyžiť spoločne s dieťaťom a v jeho prospech. Ide napríklad o projekty komunitnej a susedskej výpomoci formou krátkodobého recipročného postráženia detí, ak potrebuje ísť matka a otec k lekárovi alebo vybavovať na úrady; remeselná, umelecká a ručná výroba, ako aj duševná práca v prospech komunity. Odôvodnenie: Zásadne platí, že tieto činnosti a služby, ktoré si ponúka komunita navzájom, na platenej alebo barterovej báze, majú spoločensky vyššiu hodnotu, ako anonymne platené služby (napr. opatrovateľky a opatrovatelia, úprava a šitie odevov, duševná činnosť ), nakoľko budujú spoločenské vzťahy v spoločnosti, ktorá sa za posledné desaťročia výrazne individualizovala a atomizovala. Jedným zo základných investičných rozhodovaní mladých rodín je rozhodovanie o počte a dobe narodenia detí, o zamestnaní matky a otca, najmä o dĺžke ich aktívnej a plnej starostlivosti o dieťa v rodine. Ide primárne o záujmy dieťaťa, ale aj o profesijné uplatnenie matkiných a otcových ambícií. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Striedavka (Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť) V kapitole 5. Zosúladenie rodinného a pracovného života navrhujeme doplniť do textu ústavnú zásadu, podľa ktorej každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života ustanovenú v článku 19 Ústavy SR. V kapitole 9. Zabezpečenie participatívneho mechanizmu na presadzovanie rovnosti žien a mužov a inštitucionálne zabezpečenie rovnosti žien a mužov navrhujeme doplniť do textu ústavnú zásadu, podľa ktorej starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov, deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť, práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona, ustanovenú v článku 41 Ústavy SR. Žiadame primerane upraviť Akčný plán tak, aby medzi úlohami bolo explicitne uvedené, že sa do Zákona o rodine zapracuje aj inštitút spoločnej osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi, aby súdy tak ako v ČR, aj u nás mali možnosť zveriť dieťa po rozvode manželstva do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov a ako gestora uviesť MS SR, v ktorého kompetencii je zákon o rodine. Odôvodnenie: Vychádzajúc z Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako záväzného ľudsko-právneho dokumentu, ktorý obsahuje požiadavku na zabezpečenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo založiť rodinu, právo na vzdelanie a rešpektovanie práva rodičov zabezpečovať výchovu a vzdelanie v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je napríklad pohlavie, je potrebné vytvárať právny rámec na odstraňovanie nerovnosti medzi mužmi a ženami. Avšak zároveň je tiež potrebné prihliadnuť na ustanovenie článku 35 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého: „Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.“ To znamená, že je potrebné rešpektovať ústavné právo aj väzobne stíhaných osôb na uskutočňovanie zárobkovej činnosti. Z uvedeného dôvodu žiadame upraviť príslušné texty vlastného materiálu Stratégie. Pri odstraňovaní diskriminácie žiadame, aby nedochádzalo ani k diskriminácii otcov, napr. násilným odnímaním detí z ich osobnej starostlivosti súdnou mocou a zneužívania zákona o rodine na ich trestanie, zákazy, vylúčenia a obmedzenia... V súvislosti s Operačným cieľom Výchova k manželstvu a rodičovstvu navrhujeme pri výchove a vzdelávaní nezamlčiavať a neutajovať rezolúciu Rady Európy č. 2079 z 2.10.2015 Rovnosť postavenia mužov a žien a spoločná rodičovská zodpovednosť: úloha otcov, ktorá je zverejnená na http://www.striedavka.sk/index.php/odborne-informacie/2825-rezolucia-rady-europy-c-2079-2015 a zahrnúť ju a harmonizovať s platnými učebnými osnovami MŠVVŠ SR https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/vychova_k_manzelstvu.pdf Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Striedavka (Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť) V kapitole 8. Politická a ekonomická participácia a účasť na rozhodovaní v štvrtom odseku navrhujeme text „Naopak, ženy majú silné zastúpenie v súdnictve, kde ich je podľa posledných údajov 1,7-násobne viac ako mužov.[1] Vyrovnané obsadenie je možné pozorovať na Najvyššom súde, kde sú štyri kolégiá vedené 2 mužmi a2 ženami a ženy zároveň tvoria nadpolovičnú väčšinu všetkých sudcov Najvyššieho súdu, konkrétne 44 zo 77.[2] Čo sa ale týka Ústavného súdu Slovenskej republiky, z celkového počtu 13 sudcov na Ústavnom súde sú len 2 ženy.[3]“ nahradiť textom „Naopak, ženy majú silné zastúpenie v súdnictve, kde ich je podľa posledných údajov 1,7 násobne viac ako mužov.[4] Vyrovnané obsadenie je možné pozorovať na Najvyššom súde, kde sú štyri kolégiá vedené 2 mužmi a 2 ženami a ženy zároveň tvoria nadpolovičnú väčšinu všetkých sudcov Najvyššieho súdu, konkrétne 44 zo 77.[5] Čo sa ale týka Ústavného súdu Slovenskej republiky, z celkového počtu 13 sudcov na Ústavnom súde sú len 2 ženy.[6] V plánovanej súdnej mape na rodinných súdoch je nevyhnutné legislatívne zabezpečiť minimálne štyridsaťpercentný podiel sudcov každého pohlavia na jednotlivých rodinných súdoch a toto kritérium zastúpenia obidvoch pohlaví minimálne v rozsahu 40 % zabezpečiť prostredníctvom Súdnej Rady Slovenskej republiky aj z celoslovenského hľadiska.“, pretože rovnosť medzi mužmi a ženami je jednou zo základných hodnôt EÚ. Odôvodnenie: Korekcia textov v súlade s primárnym právom EU. Vychádzajúc zo Zmluvy o EÚ a Zmluvy o fungovaní EÚ a Charty základných práv EÚ základnou hodnotou EÚ je rovnosť medzi mužmi a ženami. V texte vlastného materiálu stratégie, ktorý bude podkladom pre nelegislatívne a pravdepodobne aj legislatívne právne akty navrhujeme uvádzať korektné informácie, súladné s primárnym právom EÚ. [1] Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2018, str. 13. https://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/SSRR_2018-final.pdf, [2] Podľa Najvyšší súd SR, https://www.nsud.sk/sudcovia-ns-sr/, [3] Podľa Ústavný súd SR, https://www.ustavnysud.sk/sudcovia, [4] Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2018, str. 13. https://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/SSRR_2018-final.pdf, [5] Podľa Najvyšší súd SR, https://www.nsud.sk/sudcovia-ns-sr/, [6] Podľa Ústavný súd SR, https://www.ustavnysud.sk/sudcovia, Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Striedavka (Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť) V názve Kapitoly 10 „Začleňovanie zraniteľných skupín a viacnásobná diskriminácia žien a maloletých detí/dievčat. 129 Napr. rómske ženy, starší ľudia, ženy a muži so zdravotným znevýhodnením, deti, LGBT, ženy s kumuláciou znevýhodnení a pod.“ navrhujeme preformulovať odkaz pod čiarou takto: „129 Napr. ľudia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením: mnohodetné rodiny, monoparentálne rodiny, odchovanci detských domovov, klienti centier pre deti a rodiny s resocializačným programom, ľudia vracajúci sa z výkonu trestu odňatia slobody, ľudia vracajúci sa z výkonu väzby, ľudia bez práce, ľudia bez domova, ľudia zo sociálne vylúčených spoločenstiev, obete obchodovania s ľuďmi, obete domáceho násilia, otcovia maloletých detí v súdnom rozvodovom procese, otcovia maloletých detí po rozvode manželstva, otcovia maloletých detí, ktorým matka bez ich súhlasu uniesla dieťa zo spoločnej domácnosti, vymazaní rodičia, súdené rodiny a pod.“. Odôvodnenie: Stotožňujeme sa s riešením problematiky riešenia zraniteľných skupín, navrhujeme však pridať pojmy „ľudia vracajúci sa z výkonu väzby, otcovia maloletých detí v súdnom rozvodovom procese, otcovia maloletých detí po rozvode manželstva, otcovia maloletých detí, ktorým matka bez ich súhlasu uniesla dieťa zo spoločnej domácnosti, vymazaní rodičia, súdené rodiny“. Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti zistil, že ľudia vracajúci sa z výkonu väzby, otcovia maloletých detí v súdnom rozvodovom procese, otcovia maloletých detí po rozvode manželstva, otcovia maloletých detí, ktorým matka bez ich súhlasu uniesla dieťa zo spoločnej domácnosti, vymazaní rodičia a súdené rodiny spadajú pod kategóriu ľudí ohrozených chudobou, sociálnym vylúčením a zraniteľných skupín, nakoľko sa v týchto ukazovateľoch na Slovensku vyskytujú. Uvedené zraniteľné skupiny sú ľudia explicitne vylúčení z práv a nárokov. Tieto zraniteľné skupiny patria medzi ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Striedavka (Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť) V celom texte navrhujeme prepracovať tvrdenia a nonsensy o sektoroch s dominantnou zamestnanosťou žien v učiteľských profesiách v oblasti školstva, v súdnictve, vysokoškolského vzdelania, pri získavaní lepšieho vzdelania a odbornej prípravy, oblasť vzdelávania s dominantným zastúpením žien bez ohľadu na stupeň vzdelávania, riaditeľov a ich zástupcov, majstrov odborného výcviku, školských psychológov a pod., kde drvivá väčšina zamestnankýň je ženského pohlavia. Odôvodnenie: predmetné textácie v jednotlivých odsekoch sú v rozpore s našim záväzkom zabezpečiť obsadenie zamestnanosťou na úrovni minimálne 40 % každého pohlavia. Z uvedeného dôvodu navrhujeme prepracovať texty tak, aby zohľadňovali potrebu naplnenia kritéria obsadenia uvádzaných pozícií na úrovni minimálne 40 % z každého pohlavia a toto kritérium sa stalo realitou a celkový text bol v duchu tohto kritéria. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) 1. Zásadná pripomienka k bodu 39 stratégie - Vyhodnotenie materskej dovolenky pre otcov vo vzťahu k ich reálnemu zapojeniu do starostlivosti o deti – navrhujeme zmenu termínu na 2021. Máme za to, že na vyhodnotenie sú dostatočné skúsenosti a nie je dôvod odkladať túto úlohu na ďalší kalendárny rok. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) návrh uznesenie vlády. Do návrhu uznesenia vlády SR požadujeme dať tiež: „ukladá ministerke spravodlivosti predložiť na rokovanie vlády legislatívny návrh, ktorým sa v zákone o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy zmení názov stáleho poradného orgánu Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rovnosť žien a mužov do 30. apríla 2021;“. Odôvodnenie: Prijatie krátkej novely zákona č. 575/2001 Z. z. je nevyhnutný krok k tomu, aby sa mohla v roku 2021 začať reálne presadzovať Celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Iniciatíva Žemy 2020 predkladá Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR nasledujúce pripomienky do medzirezortného pripomienkového konania k legislatívnemu procesu LP/2020/668. Je to aj na základe verejnej výzvy ministra práce Milana Krajniaka v médiách. Hoci si uvedomujeme, že ako verejnosť nie sme povinne pripomienkujúcim subjektom a teda ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nemusí naše pripomienky akceptovať, máme zato, že je našou občianskou povinnosťou poukázať na dáta a fakty, ktoré by mohli tieto dokumenty obohatiť. Stratégiu ako aj Akčný plán považujeme v tejto kľúčovej dobe koronakrízy za príležitosť, ako posunúť tému rodovej rovnosti dopredu. A to práve v čase koronakrízy. Zároveň si dovoľujeme poukázať na dáta a fakty, ktoré by mohli oba dokumenty obohatiť z pohľadu faktografického, a zároveň načrtnuté problémy správne interpretovať. VŠEOBECNÉ PRIPOMIENKY K DOKUMENTOM – STRATÉGIA A AKČNÝ PLÁN • Opatrenia v Akčnom pláne sú málo špecifické a nemenia kvalitu života žien v rokoch 2021-2025. To znamená, že sa až príliš zameriavajú na analýzu súčasnej situácie, či tvorbu koncepcií, málo reflektujú zmenu podmienok, a to aj v oblasti násilia páchanom na ženách, čo je kľúčovou témou prebiehajúcej koronakrízy. Zároveň opatrenie, ktoré smeruje na menovanie zástupcu SR v OECD sa dá vyriešiť jedným emailom, nie je potrebné danú skutočnosť nazývať opatrením. Ono ani podľa štandardov medzinárodných organizácií – opatrením nie je. • Merateľné indikátory majú zväčša procesný charakter. Nemerajú skutočnú zmenu kvality života – v dokumente Akčného plánu absentujú výsledkové indikátory (outcome indicators). Zároveň pripomíname, že zmena zákona, alebo jeho predloženie do medzirezortného pripomienkového konania, či príprava koncepcie sú nástrojom, nie jeho reálnou zmenou. Vo všetkých špecifických oblastiach odporúčame všetky merateľné ukazovatele prepracovať. Dátami na podrobné sledovanie ministerstvo práce disponuje. Má totiž v gescii aj Sociálnu poisťovňu, ale aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. • Termíny plnenia v kľúčových témach sú málo ambiciózne. A to nielen v oblasti násilia páchanom na ženách, ale aj v oblasti neplatenej práce, vyrovnávania platových rozdielov medzi mužmi a ženami, či začleňovania znevýhodnených a zraniteľných skupín. Termíny ako rok 2023, 2024, ale aj 2025 znamenajú, že v najbližšom období tieto témy nemajú prioritu ministerstva. Ich efekt sa prejaví až v budúcom volebnom období, ak vôbec. Pritom koronakríza je obzvlášť pre túto tému príležitosťou ako veci meniť k lepšiemu. Nie je to len náš názor, ale vychádza aj z priorít Európskej komisie, Organizácie spojených národov, či Medzinárodného menového fondu. • Gestorstvo nie je jasne určené. Je málo konkrétne, čo znamená, že bude spôsobovať časové prieťahy. A to najmä pri opatreniach, ktoré si vyžiadajú spoluprácu s inými ministerstvami. Rezortizmus je totiž všeobecným problémom Slovenska pri tvorbe kvalitných verejných politík. • V Stratégii odporúčame nepoužívať výraz „stará dievka“. Je neodborný a pre ženy dehonestujúci. ŠPECIFICKÉ PRIPOMIENKY K DOKUMENTOM – STRATÉGIA A AKČNÝ PLÁN 1. ŽENA A JEJ POSLANIE Podľa poslednej správy Európskeho parlamentu z roku 2016 s názvom Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva má Slovenská republika zastaralú legislatívu ešte z roku 1996. Aj preto sme svedkami rôznych útokov na naše práva a slobody naposledy pri zákone o potratoch v NR SR. A preto navrhujeme nasledovné: 1. Akútne je potrebné prijať nový program pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva so špecifikáciou nástrojov a zdrojov (finančné, ľudské, materiálne a iné). Áno, kľudne spolupracujte s ministerstvom zdravotníctva SR. Dosiahne sa vyššia kvalita výstupu. 2. Rešpektujme však pritom názory WHO a OSN na túto tému a princíp sekulárneho štátu. Nie náboženské preferencie! 3. Namiesto spoločenského ocenenia investujme verejné zdroje do sexuálnej výchovy a vzdelania našich dcér a synov - najmä v oblasti prevencie, tehotnosti a sexuálnej identity. Patríme medzi 8 štátov z EÚ 27, kde toto vzdelanie ešte stále nie je povinné. 4. Okrem podpory a výskumu neplodnosti, podporme aj plánované rodičovstvo. Neignorujme túto oblasť. 5. Súhlasíme s podporou alternatívnych foriem rodičovstva - osvojenie a pestúnstvo. Podpora však musí byť adresná a dieťa musí byť centrom pozornosti. V prípade chýbajúcich ukazovateľoch a štatistikách, navrhujeme: 1. Pri opatrení ohľadom podpory a výskumu neplodnosti nás zaujímajú štatistiky, ktoré nám za posledných 10 rokov ukážu trend - ideálne pomerové ukazovatele - tak napr. podiel žien s diagnózou neplodnosti/počet všetkých pôrodov, podiel úspešných "in vintro" umelých oplodnení/počet všetkých pôrodov... 2. Pri opatrení ohľadom pestúnstva a osvojenia si dieťaťa - podiel osvojených detí a podiel detí umiestnených do pestúnstva na Slovensku/celkový počet detí umiestnených v detských domovoch, či iných inštitucionalizovaných zariadeniach, ideálne geograficky po krajoch a ich vekové rozloženie. 3. Opatrenie, ktoré hovorí o rodičovských kurzoch pre podporu individuality detí je tak všeobecné, že je veľmi ťažké zistiť, čo vlastne majú autori dokumentu na mysli. Ale ak to bude trochu viac vysvetlené - vieme s ukazovateľmi pomôcť. 4. Podpora materstva - tu nás zaujíma prirodzený prírastok obyvateľstva, dojčenská úmrtnosť, stredná dĺžka pri narodení u mužov a žien, priemerný vek pri 1. pôrode, úhrnná pôrodnosť, atď. Môžeme pridať aj sociologické štatistiky, ako sú rozvodovosť a sobášnosť atď. Ale aj mnohé ďalšie. 2. DOPADY KORONAKRÍZY, 6. EKONOMICKÁ ZÁVISLOSŤ A CHUDOBA ŽIEN, 10. ZAČLEŇOVANIE ZRANITEĽNÝCH /ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN Chaos, vyčerpanosť pracovníčok a pracovníkov v 1. línii, improvizácia pri prijímaní opatrení, domáce násilie, ale aj ekonomické dôsledky - znižovanie príjmu domácností i kvality života. Niektoré rodiny a jednotlivci sa ocitnú na hranici existenčného minima, zvyšuje sa tlak neplatenej práce a pribudlo aj vzdelávanie detí. V neposlednom rade je to aj starostlivosť o ďalších členov rodiny - starých a chorých. Je potrebné pomôcť s nákupom, alebo čokoľvek vybaviť. No a v neposlednom rade nezabúdajme aj na duševné zdravie každého z nás. Izolácia obmedzuje náš sociálny kontakt. Podľa svojich nastavených priorít, v roku 2022 plánuje ministerstvo analyzovať právne predpisy súvisiace s poskytovaním ambulantných a pobytových služieb, v roku 2023 pripraviť metodiku a štandardy, ale až v roku 2025 zadefinovať, čo vlastne domáce násilie je a nastaviť systémové financovanie pre organizácie, ktoré túto pomoc poskytujú. Počas koronakrízy však vzrástol počet volajúcich na tiesňové linky, ale aj výskyt samotných prípadov domáceho násilia. Ide pritom o akútny problém, ktorého riešenie sa odložilo aj neprijatím Istanbulského dohovoru a politickým divadlom okolo neho. Pritom už v apríli 2020, OECD vydala štúdiu s názvom ŽENA STREDOBODOM V BOJI PROTI KORONAKRÍZE, kde medzinárodní experti odporúčajú krajinám jednotlivé opatrenia tak, aby práve dopady na jednotlivé krajiny týmito opatreniami tieto dopady zmiernili. VEDELI STE, ŽE: 1. OECD zmapovala riziko straty zamestnania u mužov a žien ešte v predkrízovom období. Už vtedy boli slovenské ženy 3. najohrozenejšie z pohľadu straty zamestnania spomedzi krajín OECD. Po Grécku a Španielsku je zníženie príjmu domácností spôsobeným práve stratou zamestnania 3. najrizikovejšie na Slovensku. Priamo ohrozených je až 15% zamestnaných žien. 2. V sektoroch, ktoré boli najviac zasiahnuté koronakrízou - hotelierstvo, služby, retail pracuje v OECD práve väčšina žien. Na Slovensku je to viac ako 60%. Riziko straty zamestnania v týchto sektoroch je pre slovenské ženy spoločne so ženami z Litvy, Lotyšska a Poľska jedno z najvyšších spomedzi EÚ 27. Pre ženy žijúce práve v týchto krajinách na Slovensku dokonca 4. najvyššie. 3. Ženy sú vo všeobecnosti viac zraniteľnejšie a skôr vystavené ekonomickej chudobe. Medzi najzraniteľnejšie skupiny patria rodiny s 1 rodičom - či už ide o slobodné mamičky, vdovcov alebo vdovy. V týchto prípadoch môže byť strata zamestnania kritická . Ale aj samotný prechod na pandemickú PN, či OČR je tieto rodiny výrazná záťaž. 4. OECD zmeralo aj starostlivosť o starých a chorých. Aj na Slovensku platí, že túto starostlivosť vykonáva väčšinou žena. A to takmer o polovicu viac ako muži, ktorí sa k takejto starostlivosti o starých a chorých prihlásili. 5. Zrejme nikoho neprekvapí štatistika, že až 90% zo všetkých pracovníkov v dlhodobej starostlivosti (o slabých a chorých) tvoria na Slovensku práve ženy. Prvenstvo nám však uchmatli Estónky, ich podiel je takmer 100%. Nezabúdajme pritom aj na naše vyčerpané zdravotníčky, ktorých je viac ako 60%. V súlade s odporúčaniami OECD, navrhujeme do hore uvedených priorít zahrnúť nasledovné skutočnosti: 1. Podporme pracujúce ženy v ich novom nastavení - a to najmä v starostlivosti o ich rodiny. A to nielen tým, že deti zamestnancov kritickej infraštruktúry môžu nastúpiť do škôl. Taliansko pomohlo rodinám jednorazovo 600 eur voucherom, Nemecko poskytlo 300 eur Kinderbonus pre každú rodinu s dieťaťom a pridávajú sa aj ďalšie krajiny. 2. Myslíme na našich zdravotníkov aj v týchto koronových časoch pri príprave Plánu obnovy - a to výstavbou škôlok priamo v areáloch polikliník, či nemocníc, ale aj veľkých domovov sociálnych služieb. Pre lekárov nastavme pravidlá tak, aby mohli telemedicínu realizovať aj priamo z pohodlia domova (ochorieť môžu aj ony a ich rodiny). 3. Home-Office a teleworking sú jednou z možností, ako sa snažiť skĺbiť profesionálne povinnosti s rodinnými - nielen v čase koronakrízy - z pohodlia domova. Ale v rodinách s malými deťmi je toto nastavenie priam nemožné. Nehovoriac o tom, že ženy zaostávajú v digitálnych zručnostiach za mužmi. Aj preto nato reflektuje Plán obnovy a má byť inkluzívny. Preto podporme tých zamestnávateľov, ktorý dajú ženám flexibilný pracovný čas, prípadne platené voľno. 4. V prípade straty zamestnania, OECD odporúča predĺženie podpory v nezamestnanosti pre ženy, ktoré stratia prácu v sektoroch najviac zasiahnutým krízou. 5. Vytvorme špeciálnu dávku pre jednoosobové rodiny (1 rodič), ktoré sú zasiahnuté krízou v podobe jednorazovej platby. Nie, nemyslíme len tú SOS dávku z Prvej pomoci, o ktorú možno žiadať, ak ste prepadli sitom inej pomoci. Má byť pridelená bez ohľadu na stratu zamestnania. 6. Samozrejme všetky tieto riešenia si vyžadujú financie, ale máme analytické kapacity v štáte nato, aby ich vyčíslili. Nehovoriac o tom, že sú to určite lepšie alokované zdroje než kurzy, analýzy, či monitoringy. Zároveň ešte stále máme nedočerpané eurofondové zdroje. Priemerný čas, za ktorý EK schváli žiadosť členského štátu o podporu v koronakríze je predsa 18 dní. 7. Netolerujme domáce násilie a neakceptujme ho. Poukazujme na prípady práve v tomto čase, jednoducho nebuďme ticho. Rovnako tak práce na systémovom financovaní a definícii násilia páchanom na ženách začnime ihneď - nie o 4 roky neskôr. Nech sa to stane jednoznačne prvou prioritou. 8. Skutočnou reformou v oblasti verejných financií bude zavedenie gender budgetingu - zavedenie fiškálnych stimulov, ktoré sme uviedli vyššie. A nielen to, ale aj vyhodnocovanie politík na základe vplyvu na pohlavie. Takto sa dozvieme, či zavedené politiky štátu, ktoré sa prijímajú, znižujú platový rozdiel, znižujú neplatenú prácu, alebo podporujú starostlivosť o deti a iných členov rodiny. 3. DOSTOJNOSŤ A TELESNÁ INTEGRITA A 7. VZDELÁVANIE, VEDA A VÝSKUM V 19 krajinách z EÚ 27 je povinnou súčasťou vzdelávania detí na školách. Na Slovensku nie. U nás je toto vzdelávanie skôr dobrovoľné, i to len pre určitú skupinu detí. Nájdeme ju čiastočne v etickej výchove, biológii, či náuke o spoločnosti. Namiesto overených postupov vytvorených Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 2010, naďalej nechávame túto tému napospas výchove doma rodičom a príbuzným, spoločenským a náboženským stereotypom, či postojom učiteľov. Práve pripravenosť a prístup učiteľov k téme ochrany zdravia a sexuálnej výchovy boli v roku 2017 jednou z nosných tém pre diskusiu expertov. Nižšie uvedený prehľad mapuje vývoj sexuálneho vzdelávania vo vybraných krajinách Európy a strednej Ázie v roku 2018. Slovensko sa medzi nimi nenachádza. Zdroj: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/379054/BZgA_IPPFEN_ComprehensiveStudyReport_Online.pdf Takýmto spôsobom by sa naši učitelia naučili napr. ako odpovedať na otázku ako vznikajú bábätká v materskej škole alebo rozlišovať medzi dobrým a zlým tajomstvom. Alebo uvedomiť si, že hranie sa v kuchynke a s autíčkami nemusia byť len “tradične” rozdelené roly medzi chlapcov a dievčatá. Odpovedať na otázky o prvej láske, či rešpektovať odlišnosti medzi kamarátmi a kamarátkami v škole. Dievčatá v pubertálnom veku skôr získajú sebadôveru a budú si vážiť svoje meniace sa telo. Ale napr. aj byť kritický k správam z médií, či kozmetického priemyslu. Lenže máme rok 2021. Štandardy Svetovej zdravotníckej organizácie vrátane matice výučby boli publikované už v roku 2010. Nie je potrebné tráviť čas ani ich prekladom - sú publikované na webe aj v češtine. A pokým WHO vydáva po 10 rokoch štúdiu skúseností na báze faktov a sociologického výskumu sexuálneho vzdelávania po 10 rokoch v jednotlivých európskych krajinách, Akčný plán sa tejto téme venuje čiastkovo v časti Vzdelávanie, veda a výskum. Táto téma však vyžaduje systematický prístup na centrálnej úrovni. 4. ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ A PRÍSTUP NA PRACOVNÝ TRH Téma platových rozdielov medzi mužmi a ženami je citlivou záležitosťou. A to nielen z pohľadu dodržiavania zákona, ale aj kvôli vytváraniu podmienok pre profesionálny rast žien počas celého ich života. V roku 2021 by žena už nemala byť vystavená voľbe - materstvo, či kariéra. V prípade rozhodnutia mať dieťa musí existovať v sociálnom systéme taký stav, ktorý jej pomôže skĺbiť pracovný, rodinný a súkromný život. Zároveň jej návrat na trh práce má byť podporený sadou nástrojov tak, aby znovu voľbe vystavená nebola - či je miesto v škôlke, či môže pracovať na skrátený úväzok, prípadne, ako bude reagovať zamestnávateľ, ak ostane doma s deťmi, keď sú choré. Všetky tieto stereotypy je nutné postupne búrať. Vedeli ste, že až 52% všetkých nezamestnaných žien, sú ženy vydaté? Že 51% všetkých nezamestnaných žien na Slovensku nepracuje dlhšie ako 1 rok? Alebo, že viac ako 27% nikdy nepracovalo? Zároveň máme jednu z najnižších mier zamestnanosti žien s deťmi vo veku 0-6 rokov v celej EÚ. Ak žena pracovať chce, spravodlivo nastavené podmienky by jej tento prístup mali umožniť. Samotná stratégia ministerstva uvádza informáciu, že rovnosť príležitostí, otvorený a flexibilný pracovný trh je kľúčovým faktorom pre možnosť slobodného rozhodovania mužov a žien o vzdelaní a povolaní. Spravodlivo nastavené ekonomické prostredie by malo zabezpečovať slobodný výber štúdia a zamestnania, spravodlivé a nediskriminačné ohodnotenie a podmienky, ktoré by zaisťovali životnú stabilitu ako ženám, tak aj mužom, ich blízkym a ich rodinám. Rovnako tak sa v stratégii uvádza, že v oblastiach ako zdravotníctvo, sociálna pomoc a vzdelávanie ženy tvoria viac než štyri pätiny pracovnej sily. Výrazne mužské odvetvie je stavebníctvo, kde v roku 2018 pracovalo necelých 7% žien, dokonca menej, ako v “ťažbe a dobíjaní”, kde pracovalo 13% žien. Pomerne vyrovnané zastúpenie je zaznamenané v realitnom sektore (48,17% žien). Ženy majú v porovnaní s mužmi menšie zastúpenie vo vysoko príjmových odvetviach aj v riadiacich pozíciách, ide teda o horizontálne aj vertikálne znevýhodnenie vzhľadom na platové ohodnotenie. To, že slovenské ženy zarábajú menej ako muži dokazujú dáta Štatistického úradu SR v štatistike Rodová rovnosť 2020. Vo veku medzi 35-49 rokov to môže byť viac ako štvrtinu. Preto je namieste urobiť viac, než len pripraviť osvetovú kampaň. A to najmä v sektoroch, ktoré sú dominantne zastúpené ženami, a zároveň platené v pomere k ostatným sektorom výrazne horšie. V marci 2020 Európska komisia však vydala pozičný dokument, v ktorom už takúto právnu analýzu urobila. Zároveň pomenovala aj problémy, ktoré s tým súvisia. Slovenská republika patrí do skupiny krajín, v ktorých medzi významné problémy patrí práve transparentnosť pri odmeňovaní a vymáhanie práv v pracovno-právnych sporoch. Na druhej strane plne podporujeme opatrenie, ktoré pri aktívnych opatreniach na trhu práce bude venovať zvýšenú pozornosť znevýhodneným uchádzačkám o zamestnanie. V tejto oblasti však ministerstvo plánuje len vyhodnotiť len už realizované aktivity. My však navrhujeme, aby na základe týchto dát boli navrhnuté aj podporné opatrenia tak, aby sme ženy, ktoré sú nezamestnané viac ako rok dostali šancu na návrat späť. V súlade s odporúčaniami Európskej komisie, skutočné zotavenie ekonomiky musí byť inkluzívne, a to i preto, že práve koronakríza poskytuje priestor na zmenu. Sám Plán obnovy predstavuje priestor pre túto tému, a to z dôvodu realizácií reforiem. Neobmedzujme sa preto len na tému dlhodobej starostlivosti. 1. Zelená ekonomika je prierezovou témou, preto “zelené investície” by mali nemali byť obmedzené najmä na zatepľovanie budov, ale napr. aj do “zelených investícií” v sociálnych službách, zdravotníctve, či vzdelávaní. Tam, kde je zastúpenie žien vo výraznej väčšine. 2. Rovnako tak aj výrazné investície do digitálnych zručností. A to najmä podporou dievčat v štúdiu v technických odborov, či IT. Dnes je v EÚ stále len 41% technických špecialistiek a vedkýň. 3. Do vzdelávania mladých dievčat a chlapcov je potrebné zahrnúť prvky rodovej rovnosti, a teda minimálne do kurikula náuky o spoločnosti zahrnúť aj príklady úspešných žien. Veď tento rok získali Nobelovu cenu za chémiu dve ženy. 4. Zvýšiť transparentnosť v zverejňovaní platových rozdielov medzi mužmi a ženami - nielen vo verejnom sektore, ale aj súkromnom, či neziskovom. Je potrebné zahrnúť priemernú hrubú mesačnú mzdu podľa pohlavia a veku ako povinný údaj napr. do poznámok účtovných závierok, resp. výročných správ firiem a organizácií. 5. Zverejňovať inzeráty na výber riaditeľov, resp. riaditeliek v rodovo vyváženom jazyku (zahrnutím oboch foriem). Nevytvárajme predsudky tam, kde nemajú čo hľadať. 6. Podporme finančne zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú ženy na čiastočný úväzok, či zdieľané miesto, či už priamo finančnou kompenzáciou, alebo daňovou úľavou. Tým podporíme skorší návrat žien do zamestnania (tých, ktoré chcú), a zároveň bude možné pomaly odbúravať predsudky spoločnosti. 7. Zaveďme audity odmeňovania do spoločností, pravidelne kontrolujme odmeňovaciu politiku spoločností, čím sa postupne zamedzí prípadom platovej diskriminácie žien. 5. ZOSŮLAĎOVANIE PRÁCE A RODINY Skĺbenie pracovného, rodinného a súkromného života sa stalo práve počas koronakrízy témou, ktorá si zaslúži našu pozornosť. Odkryla najmä vysoký podiel neplatenej práce, ktorú poväčšine vykonávajú v domácnosti ženy. Koronakríza ju však ešte znásobila. Aj posledný COVID-19 Global Gender Response Tracker poodhalil, že hoci sa do starostlivosti o domácnosť zapájajú aj ženy a muži, podiel práce žien sa vo všetkých meraných kategóriách ešte viac zvýraznil. A to, či už ide o starostlivosť o členov rodiny, vzdelávanie detí, ich zábavu, či čítanie kníh, ale aj poskytovanie emocionálnej podpory pre dospelých členov rodiny - partnerov, starých rodičov, priateľov, či priateľky. Zdroj: Whose time to care? Unpaid care and domestic work during COVID 19, UN WOMEN, December 2020 Slovenské domácnosti zažívajú pod rúškom koronakrízy výraznejší nápor na všetky oblasti - pracovný, súkromný aj rodinný život. Opakované zmeny opatrení, ktoré prichádzajú bez prípravy častokrát zmätočne a zo dňa na deň, majú vplyv nielen na atmosféru v domácnostiach, ale aj na deľbu práce. Rodiny improvizujú tak, aby zvládali nielen pracovné povinnosti, ale aj starostlivosť o členov rodiny, zvieracích miláčikov, či deti. Pribudla nová aktivita neplatenej práce - vzdelávanie detí. Deti 2. stupňa základných a stredných škôl sú takmer nepretržite na dištančnom vzdelávaní, deti prvého stupňa od januára 2021. Práve preto je potrebné tejto téme venovať oveľa väčšiu pozornosť do roku 2025. Akýkoľvek sociálny kontakt, starostlivosť o domácnosť, vzdelávanie, ale aj práca sa zrazu vykonáva z domu. Mení to nielen priority, ale aj vzťahy, či celkové fungovanie. Predstavuje to nielen nápor na členov rodiny, digitálne vybavenie domácností, či výdavky na prevádzku. No práve koronakríza môže poskytnúť priestor na zmenu. Nebojme sa toho a vytvorme z krízy príležitosť. Ženy v tejto dobe čelia dvojitému bremenu - jednak sa snažia udržať si svoju prácu a zdroj príjmov, ale aj zachovať stabilitu domácnosti a vyrovnať sa so zvýšenou mierou neplatenej práce. A hoci podiel neplatenej práce je častokrát prehliadaný a neviditeľný, má svoju hodnotu. A hoci všetky krajiny po celom svete začali prijímať ekonomické aj sociálne opatrenia proti zásahu koronakrízy, len minimum z nich rieši problémy domácností, nebodaj konkrétne žien. Celkovo 206 krajín a teritórií po celom svete prijalo spolu 1813 opatrení. Avšak len 85 krajín prijalo opatrenia, ktoré smerovali k podpore udržateľnosti príjmu žien a len 60 krajín prijalo opatrenia na podporu neplatenej práce. Slovenská republika prijala na boj s pandémiou celkovo 8 opatrení, z toho rodovo citlivé boli len 2 - a to pandemická OČR a PN a príspevok na udržanie chodu materských škôlok. Žiadne z prijatých opatrení slovenskou vládou nesmerovali k udržateľnosti príjmu žien, či boju voči násiliu páchanom na ženách. COVID-19 Global Gender Response Tracker - opatrenia za Slovenskú republiku A PRETO ODPORÚČAME: 1. Zaviesť flexibilný rodičovský príspevok tak, aby žena rozhodovala o dĺžke poberania príspevku do veku 3 rokov dieťaťa. Ak rozhodne vrátiť do práce skôr, príspevok sa primerane navýši a obdobie sa alikvotne skráti. Poskytne jej to napr. dodatočný zdroj príjmu pre transfer do práce, ale aj napr. na zaplatenie hypotéky. Buďme konečne odvážni! 2. Možnosť návratu na skrátený úväzok zo strany zamestnávateľa, a to nielen na papieri, ale aj v realite. Finančná podpora zamestnávateľov, ktorí takýto druh úväzku ženám ponúknu a aj reálne dodržiavajú od určitého % žien zamestnaných na takýto úväzok. 3. Zmysluplná osvetová kampaň pre kariérne poradenstvo pre ženy vracajúce sa na trh práce po materskej resp. rodičovskej dovolenke. 4. Flexibilný pracovný čas - možnosť pracovať aj pred, resp. po skončení pracovných hodín pre ukončenie pracovných povinností, prípadne nahradiť prácu z kancelárie prácou z domu po vzájomnej dohode so zamestnávateľom. Áno, ešte stále táto kultúra nie je štandardom na mnohých pracoviskách. 5. Navýšiť počet dní na Home-Office mesačne za štandardných podmienok (mimo koronakrízy). 6. Umožniť rodičom ťažko zdravotne postihnutých detí, ale aj opatrovníkom starých a chorých ľudí pracovať z domu, pokiaľ to typ zamestnania umožňuje. 7. Zvýšiť príspevok starostlivosti o dieťa z dnešných 280 eur na "motivačnú úroveň", nakoľko rodičovský príspevok sa dnes pre pracujúcich rodičov pohybuje na úrovni 370 eur mesačne. 8. Rovnako tak odporúčame reformu dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, ktorá sa však už z prezentovaných obmedzených informácií do Plánu obnovy dostala. Poukazujeme však na fakt, že nech sa táto reforma realizuje z pohľadu pacienta a nie systému ako takého. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu str. 25: V poznámke pod čiarou 67 odporúčame uviesť "Ústredie Štatistického úradu SR, Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020, str. 125.", nakoľko ročenka 2019 neobsahuje údaje za rok 2019. prezentované údaje za rok 2019 obsahuje ročenka 2020. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu na str. 26 tretí odsek: Považujeme za nesprávne porovnávať priemernú mzdu medzi mužmi a ženami z údajov Štatistického úradu SR a mzdový percentuálny rozdiel odvodzovať z údajov portálu profesia.sk. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) V dokumente „Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025“ odporúčame v úlohe č. 91 uviesť v stĺpci „Indikátor“ celý názov ročenky nasledovne: Štatistická ročenka SR Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu str. 25: Slová "ťažbe a dobíjaní" odporúčame nahradiť slovami "ťažbe a dobývaní", čo je správne slovné spojenie podľa SK NACE Rev.2. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu str. 26: V poznámke pod čiarou č. 71 odporúčame doplniť stranu Štatistickej ročenky SR 2019, z ktorej sa čerpali údaje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu str. 26: V prvom odseku v tretej vete odporúčame slová "priemerná mesačná mzda" nahradiť slovami "priemerná hrubá mesačná mzda". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Všeobecne: Podľa STN 01 6910 sa značka percenta (%) oddeľuje od čísla medzerou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Fenestra (Fenestra) K návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov, zásadná pripomienka k strategickej oblasti 2. Dopady pandémie COVID – 19, časť “Násilie na ženách, deťoch a dievčatách” Navrhujeme, aby celoštátna stratégia riešila problematiku násilia na ženách ako samostatnú časť v rámci strategickej oblasti “Dôstojnosť a telesná integrita” a aby bola táto problematika rozpracovaná komplexne, nielen v kontexte pandémie COVID-19. Odôvodnenie: násilie na ženách nie je zapríčinené pandémiou COVID-19. Pandémia však ešte viac zvýraznila nedostatočné alebo chýbajúce systémové opatrenia na napĺňanie záväzku štátu efektívne predchádzať násiliu na ženách a chrániť ženy (a iné obete domáceho násilia) pred násilím. Ambíciou celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov pre oblasť násilia na ženách, ako násilia, ktoré ženy postihuje nepomerne viac a ako diskriminácie žien, by malo byť pomenovanie rámca pre odstraňovanie prekážok na systémovej úrovni v efektívnej ochrane žien pred násilím tak, aby boli účinné vždy. Teda aj v časoch krízy, akou súčasná pandémia je. Navyše, násilie na ženách je jedným z najzávažnejších dopadov nerovného postavenia žien v spoločnosti. Preto je jeho zaradenie v stratégii pod dopady pandémie neadekvátne a nereflektuje povahu a závažnosť násilia na ženách v kontexte dosahovania rovnosti žien a mužov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Fenestra (Fenestra) K návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov, zásadná pripomienka k strategickej oblasti 2. Dopady pandémie COVID – 19, časť “Násilie na ženách, deťoch a dievčatách” V nadväznosti na pripomienku, ktorou navrhujeme, aby bolo násilie na ženách samostatnou časťou strategickej oblasti “Dôstojnosť a telesná integrita”, navrhujeme prepracovať identifikované problémové oblasti a následne hlavný cieľ a operačné ciele k problematike násilia na ženách tak, aby reflektovali celkový súčasný stav ochrany žien pred násilím a pomoci a podpory pre ženy. Odôvodnenie: identifikácia problémových oblastí a následne cieľov pre oblasť násilia na ženách by mala vychádzať z komplexných údajov o súčasnom stave ochrany, pomoci a podpory žien a nie sa opierať o čiastkové poznatky a údaje o dopadoch pandémie COVID-19, ktoré navyše hovoria len o stave dostupnosti a kapacite podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie (telefonické linky, poradenské centrá a ubytovacie zariadenia), ale vôbec nereflektujú obmedzenú dostupnosť kľúčových štátnych a verejných inštitúcií v čase pandémie zodpovedných za ochranu žien pred násilím. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Fenestra (Fenestra) K návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov, zásadná pripomienka k strategickej oblasti 2. Dopady pandémie COVID – 19: Navrhujeme presunúť a rozpracovať dopady pandémie COVID-19 do časti k východiskovej situácii, keďže má dopad nielen v oblasti násilia na ženách, ale aj v oblasti postavenia žien na trhu práce, v oblasti neplatenej práce a chudoby žien. Následne by mali byť dopady pandémie v týchto oblastiach zohľadnené v navrhovaných operačných cieľoch. Odôvodnenie: pandémia COVID-19 nie je príčinou nerovnosti medzi ženami a mužmi, ale jej dopady poukazujú na nerovnosť ešte vypuklejšie v zmysle chýbajúcich alebo málo efektívnych opatrení. Cieľom zohľadnenia dopadov pandémie v celoštátnej stratégii rovnosti žien a mužov by malo preto byť navrhnúť také riešenia na systémovej úrovni, ktoré by do budúcna zabezpečili, že aj v čase akejkoľvek podobnej krízy, ale aj mimo nej, bude mať štát efektívne a funkčné opatrenia na vyrovnávanie a odstraňovanie nerovností medzi ženami a mužmi, ako aj na rýchle a efektívne zmierňovanie a odstraňovanie tých dopadov krízy, ktoré zasahujú ženy nepomerne viac. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Fenestra (Fenestra) K Akčnému plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020 – 2025, zásadná pripomienka k Strategickej oblasti 2. Dopady koronakrízy, a. Násilie na ženách a domáce násilie. Úlohy č. 5, 6, 7, 8 nie sú nijako naviazané na definované problémy a operačné ciele Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov na roky 2020-2025, z tohto dôvodu ich navrhujeme vypustiť a rozpracovať ich v pripravovanom Národnom akčnom pláne na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2020 - 2025. V prípade úlohy 8 boli navyše komplexná metodika a štandardy pre poskytovanie podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti vytvorené v rámci Národného projektu Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách v roku 2015. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Fenestra (Fenestra) K Akčnému plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020 – 2025, zásadná pripomienka k Strategickej oblasti 2. Dopady koronakrízy, a. Násilie na ženách a domáce násilie: Navrhujeme doplniť novú úlohu “Posilniť účinnú prevenciu a elimináciu násilia na ženách a zabezpečiť účinnú ochranu, pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie a ich deťom, vrátane vytvorenia osobitnej legislatívnej úpravy.” Odôvodnenie: špecifické úlohy by k prevenciii a eliminácii násilia na ženách by mali byť rozpracované v pripravovanom Národnom akčnou pláne na prevenciu a elimináciu násilia na ženách, preto navrhujeme v Akčnom pláne k Stratégii rovnosti žien a mužov na roky 2020-2015 formulovať rámcovú úlohu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Fenestra (Fenestra) K Akčnému plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020 – 2025 Strategická oblasť 2. Dopady koronakrízy, a. Násilie na ženách a domáce násilie, Úloha 9 Úlohu 9 navrhujeme preformulovať nasledovne: Zabezpečenie dostatočného počtu regionálne dostupných špecializovaných podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti (Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, poradenské centrá a bezpečné ženské domy), ich adekvátnu kapacitu a systémové financovanie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu na str. 25. Veta "Miera evidovanej nezamestnanosti žien v roku 2019 dosiahla 6,0% a u mužov 5,6%." je nesprávna. Buď je to "miera evidovanej nezamestnanosti", kde hodnoty za rok 2019 sú 5,9 % u žien a 4,1 % u mužov. Alebo je to "miera nezamestnanosti podľa Výberového zisťovania pracovných síl", kde hodnoty za rok 2019 sú 6,0 % u žien a 5,6 % u mužov. Štatistický úrad SR totiž v databáze datacube vedie jednak "mieru evidovanej nezamestnanosti" a jednak "mieru nezamestnanosti podľa Výberového zisťovania pracovných síl". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) Všeobecne: Podľa pravidiel slovenského pravopisu sa čísla s viac ako tromi číslicami členia do skupín po troch čísliciach od poslednej číslice alebo od desatinnej čiarky doľava, alebo od desatinnej čiarky doprava a jednotlivé skupiny sa oddeľujú medzerou, napr. 5 328, 28 565, 139 824, 2 785 632; 37 582,628; 3,141 592 65. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Fenestra (Fenestra) K Akčnému plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020 – 2025 Strategická oblasť 2. Dopady koronakrízy, a. Násilie na ženách a domáce násilie Navrhujeme zosúladiť názov oblasti a. Násilie na ženách a domáce násilie v akčnom pláne so názvom v strategickej oblasti 2. Dopady koronakrízy, kde je časť nazvaná “Násilie na ženách, deťoch a dievčatách”. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Fenestra (Fenestra) K návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov, časť "Definície" Pre účely definícii súvisiacich s rovnosťou žien a mužov a rodovou rovnosťou, ktoré nie sú definované inde v legislatíve alebo strategických dokumentoch SR k tejto problematike, navrhujeme používať terminológiu zaužívanú na úrovni EÚ (napr. terminológiu Rady Európy: file:///C:/Users/Fenestra/AppData/Local/Temp/Gender-Equality-Glossary_BIL.pdf alebo terminológiu EIGE: https://eige.europa.eu/thesaurus) Do časti "Definície" zároveň žiadame zahrnúť definíciu násilia na ženách (ako ju uvádzajú medzinárodné dohovory a dokumenty (ako je napr. Dohovor OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a jeho Všeobecné odporúčanie č. 19) a domáceho násilia. V súlade s vymedzením základných zásad chápania problematiky rodovej rovnosti v stratégii EÚ navrhujeme aj doplnenie pojmu “prierezový charakter (intersekcionalita)”, https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1263) Odôvodnenie: Rovnosť medzi ženami a mužmi alebo rodová rovnosť je v EÚ vnímaná ako prierezová problematika a opatrenia na jej dosiahnutie majú byť zohľadňované pri prijímaní politík vo všetkých oblastiach. Z pohľadu napĺňania priority odstraňovania nerovností medzi ženami a mužmi na úrovni SR a na úrovni EÚ je spoločné používanie a chápanie pojmov a termínov v tejto oblasti logickým krokom. Násilie na ženách a domáce násilie nie sú v návrhu celoštátnej stratégie definované napriek tomu, že sa im stratégie venuje v samostatnej časti. Násilie na ženách je pre účely celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov potrebné chápať širšie, ako formu diskriminácie žien. Navyše, ako aj samotný návrh celoštátnej stratégie uznáva, ženy nezažívajú len násilie v partnerských vzťahoch alebo od iných osôb v rámci rodiny, ale aj vo verejnej sfére a verejnom priestore, a násilie na ženách zahŕňa aj ďalšie závažné formy násilia, ktoré ženy postihuje nepomerne viac (sexuálne obťažovanie, vrátane na pracovisku; znásilnenie a iné formy sexuálneho násilia a pod.). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Fenestra (Fenestra) K návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov, zásadná pripomienka k časti “Stratégia rovnosti žien a mužov v EÚ”: okrem citovaného textu z dokumentu “Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020-2025 “ žiadame doplniť aj text z uvedeného dokumentu, ktorý definuje základnú zásadu, ktorá sa bude pri vykonávaní stratégie uplatňovať využívanie tzv. prierezového charakteru (intersekcionality) - t. j. kombinácie rodu s inými osobnými charakteristikami alebo identitami a toho, ako táto kombinácia prispieva ku konkrétnym skúsenostiam s diskrimináciou. Odôvodnenie: ide o základnú zásadu pri vykonávaní stratégie EU, uplatňovanie tejto zásady zohľadňuje viac násobnú diskrimináciu rôznych skupín žien a mužov z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Fenestra (Fenestra) K návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov, zásadná pripomienka k strategickej oblasti 1. Žena a jej povolanie: Navrhujeme túto strategickú oblasť buď zásadným spôsobom prepracovať alebo ju úplne vypustiť. Odôvodnenie: vzhľadom na to, že celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov je rámcový dokument štátu a má byť odborným dokumentom, táto jej časť sa javí ako nevhodne naformulovaná pre jej účely. Navyše, mnohé zo zásadných tvrdení o postavení a vnímaní žien v tejto časti nie sú podložené žiadnymi faktickými informáciami a údajmi z relevantných výskumov, ktoré by odôvodňovali identifikované problémové oblasti, hlavný cieľ, ako aj operačné ciele v tejto časti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Fenestra (Fenestra) K návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov, záasadná pripomienka k časti “Východiská stratégie rovnosti žien a mužov” Navrhujeme túto časť prepracovať a doplniť v nadväznosti na predchádzajúce národné stratégie rodovej rovnosti, ich akčné plány a správy o ich plnení. Odôvodnenie: Celoštátna stratégia by mala jasne pomenovať a reflektovať aj poznatky a výsledky dosiahnuté v minulých obdobiach za účelom kontinuity a efektívnosti navrhovaných opatrení. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Fenestra (Fenestra) K návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov, k časti “Východiská stratégie rovnosti žien a mužov”: navrhujeme text z poznámky pod čiarou č.44 presunúť do textu stratégie. Odôvodnenie: V poznámke pod čiarou sú vymenované konkrétne opatrenia, ktoré sa vláda SR zaviazala vykonať. Je dôležité, aby tieto záväzky boli súčasťou hlavného textu Stratégie a nie uvedené ako poznámka pod čiarou. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Fenestra (Fenestra) K návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov, zásadná pripomienka k časti “Východiská stratégie rovnosti žien a mužov”: navrhujeme explicitne vymenovať a doplniť do textu odporúčania medzinárodných monitorovacích orgánov, relevantných pre oblasť rovnosti žien a mužov ako aj vymenovať explicitne záväzky, ktoré si plnení týchto odporúčaní stanovila SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Fenestra (Fenestra) K návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov, k časti “Stratégia rovnosti žien a mužov v EÚ”: opraviť názov dokumentu na Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020-2025. Odôvodnenie: chybný názov dokumentu Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) K návrhu akčného plánu V úlohe č. 81 „Vyrovnanie účasti na preventívnych prehliadkach tehotných žien, dievčat a detí z marginalizovaných skupín na majoritu“, žiadame v stĺpci „gestor“ vypustiť skratku „ÚSVRK“. Odôvodnenie: S poukazom na kapitoly 7. Ekonomická závislosť a chudoba žien a 10. Začleňovanie zraniteľných skupín a viacnásobná diskriminácia žien a maloletých detí / dievčat návrhu stratégie máme za to, že úloha č. 81 adekvátne nerieši závažnosť problematiky, popísanej v uvedených kapitolách návrhu stratégie. Pre dosiahnutie zabezpečenia rovnosti a zvýšenie miery participácie rómskych dievčat a žien vo verejnom živote je nevyhnutné nastaviť a realizovať širší rámec konkrétnych intervencií. Gescia Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity navyše nebola v súlade s postupmi procesov vypracovania strategického dokumentu, prijatých uznesením vlády č. 197/2017 s úradom vopred konzultovaná, rovnako ako jej rozpočtové krytie a zdroje financovania. V doložke vplyvov nie je uvedený negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Tuto pripomienku považujem za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) K návrhu Akčného plánu V Úlohe č. 65 v stĺpci „spolugestor“ žiadame vypustiť skratku „ÚSVRK“, pretože spoluzodpovednosť uvedenej úlohy nebola s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity konzultovaná v súlade s postupmi procesov vypracovania strategického dokumentu, podľa uznesenia vlády č. 197/2017. Nebol prejednaný a ani nie je špecifikovaný spôsob implementácie úlohy, rovnako ako výška alokácie a zdroj rozpočtového vykrytia. V doložke vplyvov nie je uvedený negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Túto pripomienku považujem za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) K návrhu akčného plánu : Žiadame a). zosúladiť názvy kapitol v celoštátnej stratégii s názvami kapitol v akčnom pláne; b). zosúladiť systematické číselné poradie kapitol v návrhu stratégie so systematickým poradím kapitol v akčnom pláne; v súlade s uvedenou systematikou číselne označiť úlohy akčného plánu číslovaním, s uvedený na prvom mieste číslice/ čísla kapitoly a na druhom mieste poradovým číslom úlohy; c). zosúladiť zadané úlohy s indikátormi; d). použité skratky v akčnom pláne doplniť aj o skratky použité v celoštátnej stratégii a následne ich zoradiť abecedne; e). tabuľku akčného plánu doplniť o nasledovné stĺpce – hlavný cieľ, operačný cieľ a zdroj finančného krytia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) K návrhu stratégie: V kapitole 12 na strane 47 žiadame doplniť identifikované problémy, hlavný cieľ a operačné ciele v oblasti zhromažďovania, analýzy a publikovania dát, v súlade so systematikou predchádzajúcich kapitol. Odôvodnenie: Vychádzajúc z rovnakého konceptu, považujeme za kľúčové, aby bolo možné posúdiť relevanciu opatrení v Akčnom pláne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) K návrhu akčného plánu: Žiadame alternatívne alebo vypustiť úlohu č. 36, alebo v stĺpci termín nahradiť rok „2030“ rokom „2025“ vzhľadom na časový rámec návrhu akčného plánu 2020-2025, prípadne preformulovať znenie úlohy vo forme postupných krokov prípravy reálnej vykonateľnosti bezplatnej verejnej dopravy pre rodičov s deťmi do troch rokov s termínom do roku 2025. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) K návrhu stratégie: V navrhovanom materiály žiadame zosúladiť identifikované problémy s operačnými cieľmi a úlohami akčného plánu. Odôvodnenie: Predkladaný návrh verejnej stratégie a návrh akčného plánu by v prvom rade mal vyjadrovať obsahový súlad, teda identifikované problémy, hlavné ciele a operačné ciele by mali riešiť úlohy akčného plánu. Túto pripomienku považujem za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) K návrhu stratégie: V kapitole 4, strany 25 až 27 žiadame doplniť identifikované problémy, hlavný cieľ a operačné ciele v súlade so systematikou ostatných kapitol. Odôvodnenie: Vychádzajúc z rovnakého konceptu, považujeme za kľúčové, aby bolo možné posúdiť relevanciu opatrení v Akčnom pláne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) K návrhu stratégie V kapitole 5, na strane 30, v časti operačné ciele, je v šestnástej odrážke uvedené „právo na odpojenie“. Uvedené právo žiadame obsahovo zadefinovať v samostatnom bloku/boxe, Odôvodnenie: Bližšia špecifikácia je dôležitá pre posúdenie povahy uvedeného operačného cieľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) K návrhu uznesenia vlády:Žiadame zosúladiť návrh uznesenia v súlade s kapitolou 6 metodického pokynu na predkladanie materiálov do vlády, osobitne doplniť časti, body, bloky. Odôvodnenie: Návrh uznesenia neobsahuje na čom sa vláda má uzniesť, neobsahuje časti, body, bloky. Pripomienku považujem za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) K návrhu stratégie a akčnému plánu: a). Žiadame návrh stratégie a akčného plánu prepracovať v súlade s Metodikou a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií, Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. b). Berúc v úvahu, že sa jedná o strešný dokument, ktorý pojednáva o rovnosti mužov a žien, ako o prierezovej agende dôrazne odporúčame, aby úlohy resp. opatrenia a aktivity, ktoré sú súčasťou schválených strategických a koncepčných dokumentov ako je napr. Koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024 neboli duplicitne ukladané aj v tomto materiály, prípadne aby boli bližšie precizované. c). V predkladanom dokumente absentuje mechanizmus monitorovania a hodnotenia na úrovni strategickej časti materiálu ako aj akčného plánu. d). Odporúčame v dokumente uviesť tzv. míľniky, na základe ktorých bude možné monitorovať a hodnotiť pokrok v danej oblasti aj so zreteľom na akčný plán za časové obdobie 2020 – 2025. e). Návrh stratégie sa zameriava aj na zlepšenie situácie rómskych žien a dievčat a vzhľadom na súčasné odporúčania z privilegovaných medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, ako aj z legislatívnych a nelegislatívnych právnych aktov EÚ považujeme za kľúčové, aby dokument rozpracoval také postupy, ktoré umožnia významným spôsobom zlepšiť situáciu tejto zraniteľnej skupiny obyvateľstva tak ako sa v predmetnom materiály uvádza. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Fenestra (Fenestra) K návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov, zásadná pripomienka k časti “Aktuálny stav legislatívy a politických záväzkov”: žiadame doplniť “Cieľom Dohovoru CEDAW je odstrániť všetky formy diskriminácie žien. Dohovor preto upravuje povinnosti štátov, ktoré na ochranu žien pred diskrimináciou musia urobiť. Princíp rovnoprávnosti sa má odraziť v ich národných ústavách i ďalšej legislatíve. V článku 5 sa od štátov požaduje, aby prijali opatrenia na zmenu spoločenských a kultúrnych vzorov správania sa mužov a žien s cieľom dosiahnuť odstránenie predsudkov a zvykov, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti alebo nadradenosti jedného z pohlaví. Opčný protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien je z hľadiska implementácie Dohovoru CEDAW považovaný za nástroj garancie ženských ľudských práv, nakoľko umožňuje fyzickým osobám ako aj inštitúciám podávať individuálne sťažnosti na porušovanie ich ľudských práv Výboru pre odstránenie diskriminácie žien, ktorý tieto sťažnosti posudzuje a v prípade prijateľnosti prerokováva.” Odôvodnenie: Nestačí vymenovať medzinárodné dohovory, ktorých zmluvnou stranou je Slovenská republika, ale je dôležité pomenovať stručne aj záväzky, ktoré nám z týchto dohovorov ako zmluvnej strane vyplývajú. Preto navrhujeme prebrať vyššie spomínaný text z Celoštátnej stratégie rodovej rovnosti na roky 2014-2019 bližšie špecifikujúci tieto záväzky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) K návrhu stratégie V kapitole 3, dôstojnosť a telesná integrita k identifikovanému problému v tretej odrážke na strane 23 žiadame doplniť informačný blok/box s odkazom na relevantné údaje, zdroje a dáta popisujúce uvedený problém. Odôvodnenie: Situácia v oblasti obchodovania s ľuďmi rôznorodosťou foriem zvyšuje mieru rizikovosti širšieho spektra potenciálnych obetí. Ambíciou návrhu stratégie by malo byť riešenie zraniteľnosti všetkých žien a dievčat uvedeným protiprávnym konaním najmä s dôrazom na klasifikačné kritéria, koncentrovanej chudoby, generačnej chudoby prípadne aj situačnej chudoby, pretože práve na tieto ženy a dievčatá, aj vzhľadom na ich životné situácie vplývajúce na rozoznávacie a obranné schopnosti sú zamerané najmä v oblasti náboru a vykorisťovania rôzne formy trestnej činnosti súhrne identifikované v oblasti teórie pod pojem obchodovania s ľuďmi. Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Fenestra (Fenestra) K návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov, zásadná pripomienka k časti “Aktuálny stav legislatívy a politických záväzkov”: žiadame uviesť prebratý text z Celoštátnej stratégii rodovej rovnosti na roky 2014-2019 v plnom rozsahu vrátane časti o zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia “Dohovor CEDAW je súčasťou komplexného medzinárodného ľudskoprávneho rámca zameraného na zabezpečenie komplexného uplatňovania ľudských práv pre všetkých a na odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien. Charta OSN, Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Medzinárodný pakt o občianskych apolitických právach, Dohovor o právach dieťaťa a Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím obsahujú explicitné ustanovenia, ktoré zaručujú rovnosť žien a mužov pri uplatňovaní práv, ktoré sú v uvedených dokumentoch zakotvené, kým ďalšie medzinárodné ľudskoprávne dohovory, napr. Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, implicitne vychádzajú z konceptu zákazu diskriminácie z dôvodu pohlavia.” Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) K návrhu stratégie: V kapitole 6, v operačnom cieli uvedenom v piatej odrážke na strane 33 žiadame vložiť za slovo „detí“ slová „v systéme vzdelávania“. Odôvodnenie: Odporúčanie Výboru pre odstránenie diskriminácie žien v Záverečných zisteniach k zlúčenej piatej a šiestej periodickej správe Slovenska 27 písm. c) dokument CEDAW/C/SVK/CO/5-6. Viď aj bod 89 správy ECRI o Slovenskej republike šiesty hodnotiaci cyklus z 1 októbra 2020 a z toho plynúce odporúčania v bode 93, ďalej bod 15, písm. a) k odporúčaniu 16 písm. c) Výboru pre práva dieťaťa v Záverečných odporúčania ku Konsolidovanej tretej, štvrtej a piatej periodickej správe Slovenska, dokument CRC/C/SVK/CO/3-5. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) K návrhu akčného plánu: Žiadame zvážiť vypustenie úlohy č. 78, pretože uvedenú úlohu obsahuje aj Koncepcia boja proti radikalizácií a extrémizmu do roku 2024, schválená uznesením vlády SR č. 022/2021, alebo úlohu bližšie precizovať v súlade s odvetvovým obsahom návrhu stratégie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) K návrhu akčného plánu: Žiadame zvážiť vypustenie úlohy č. 64, pretože uvedenú úlohu obsahuje aj Koncepcia boja proti radikalizácií a extrémizmu do roku 2024, schválená uznesením vlády SR č. 022/2021, alebo úlohu bližšie precizovať v súlade s odvetvovým obsahom návrhu stratégie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSLPRK (Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity) K návrhu akčného plánu: V úlohe č. 14, pretože v stĺpci indikátor je uvedená forma „pilot“, žiadame v názve úlohy túto formu precizovať tak, aby poskytovala jednoznačný výklad a základný informačný substrát, aj vzhľadom na informačnú absenciu v návrhu stratégie k uvedenému „pilotu“ a k samotnej úlohe. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Fenestra (Fenestra) K návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov, zásadná pripomienka k časti “Ciele a vízia”, odstavec 3: žiadame nahradiť “materiálna rovnosť žien a mužov” iba “rovnosť žien a mužov” Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Pripomienka č. 9 K materiálu akčný plán Zásadná pripomienka: Ako je zabezpečené financovanie úloh akčného plánu zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky? Odôvodnenie : Potreba finančného zázemia pre realizáciu navrhnutých úloh. Realizácia úloh je podmienená finančným krytím zo strany štátu. Kapitola Ministerstva zdravotníctva SR v súčasnej dobe nedisponuje potrebným finančným krytím navrhovaných úloh. V čase pokračujúcej pandémie koronavírusu sa Ministerstvo zdravotníctva SR nezaväzuje k uvoľňovaniu dostatočných prostriedkov na plnenie navrhnutých úloh. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Pripomienka č. 3 K Operačnému cieľu na strane č. 23 (pod bodom stratégie Dôstojnosť a telesná integrita): Zlepšiť dostupnosť a skvalitniť služby reprodukčného a sexuálneho zdravia. Zásadná pripomienka: Preformulovanie textu. Pôvodný text: “Zlepšiť dostupnosť a skvalitniť služby reprodukčného a sexuálneho zdravia.” Nový text: “Zlepšiť kvalitu poskytovania gynekologicko-pôrodníckej zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosť pre marginalizované skupiny.” Odôvodnenie: Upresnenie textu. Ide o gynekologicko-pôrodnícku zdravotnú starostlivosť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Pripomienka č. 12 K Úlohe č. 89: Reprezentatívny sociologický výskum spokojnosti s predpôrodnou a popôrodnou starostlivosťou v SR a návrh konkrétnych opatrení. Zásadná pripomienka: Nie je špecifikované, či ide o zdravotnú starostlivosť. Ak áno, navrhujeme, aby bolo Ministerstvo zdravotníctva SR ako gestor úlohy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Pripomienka č. 10 K Úlohe č. 11: Reprezentatívny sociologický výskum spokojnosti s predpôrodnou a popôrodnou starostlivosťou v SR a návrh konkrétnych opatrení. Zásadná pripomienka: Nie je špecifikované, či ide o zdravotnú starostlivosť. Ak áno, navrhujeme, aby bolo Ministerstvo zdravotníctva SR ako gestor úlohy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Pripomienka č. 11 K Úlohe č. 80 : Nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti Zásadná pripomienka: Vynechať túto úlohu z akčného plánu. Odôvodnenie: Definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti je definíciou v zákone č. 576/2004 Z. z. a č. 578/2004 Z. z., nemá bezprostrednú väzbu na akčný plán. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Pripomienka č. 7 K Úlohe č. 1 : Podpora a výskum liečby neplodnosti. Zásadná pripomienka: Preformulovať text indikátora. Pôvodné znenie : „Zmapovanie dostupných centier a spôsobov liečby.“ Požadované znenie: „Zmapovanie dostupných centier a spôsobov liečby neplodnosti aj prirodzenými metódami” Odôvodnenie: Podpora a výskum prirodzených metód liečby neplodnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Pripomienka č. 4 K Operačnému cieľu na strane č. 22 (pod bodom Dôstojnosť a telesná integrita) a úlohe č. 20 akčného plánu: Operačný cieľ : Kompletná a podrobná analýza tzv. Istanbulského dohovoru s cieľom prijatia prípadných chýbajúcich opatrení do nášho právneho poriadku. Úloha v akčnom pláne: Analýza tzv. Istanbulského dohovor s cieľom prebrať chýbajúce ustanovenia do nášho právneho poriadku. Zásadná pripomienka: Navrhujeme vypustiť operačný cieľ na strane 22 stratégie a bod 3 úloha 20 akčného plánu: „Kompletná a podrobná analýza tzv. Istanbulského dohovoru s cieľom prijatia prípadných chýbajúcich opatrení do nášho právneho poriadku“. „Analýza tzv. Istanbulského dohovor s cieľom prebrať chýbajúce ustanovenia do nášho právneho poriadku.“ Odôvodnenie: Uznesením Národnej rady Slovenskej republiky k procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou zo 29. 3. 2019 Národná rada Slovenskej Republiky požiadala vládu Slovenskej republiky, aby nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou. Národná rada Slovenskej republiky odmietavý postoj proti Istanbulskému dohovoru vyjadrila v Uznesení Národnej rady Slovenskej republiky k procesu pristúpenia Európskej únie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) zo dňa 28. 11. 2019, v ktorom okrem iného Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby s využitím všetkých možností postupovala voči inštitúciám Európskej únie a Rady Európy v súlade s týmto uznesením s cieľom zabrániť prijatiu záväzkov a dopadom záväzkov, ktoré nie sú upravené v slovenskom právnom poriadku a vyplývajú z Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu na právny poriadok Slovenskej republiky. Uznesením Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslovenie nesúhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu zo dňa 25. 2. 2020 Národná rada Slovenskej republiky nevyslovila súhlas s Istanbulským dohovorom. Z uvedených uznesení vyplýva jasný nesúhlas Národnej rady Slovenskej republiky s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorý pretrváva, a zo strany Národnej rady Slovenskej republiky nedošlo k zmene tohto postoja. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Pripomienka č. 5: K Operačnému cieľu na strane č. 22-23 (pod bodom Dôstojnosť a telesná integrita): Uplatňovanie ľudskoprávnych nástrojov a noriem Svetovej zdravotníckej organizácie ohľadne starostlivosti o matky a ich deti, pôrodnej a popôrodnej starostlivosti a násilia na ženách a účinné vyvodzovanie zodpovednosti a sankcionovanie príslušného zdravotníckeho pracovníka v prípadoch zlého zaobchádzania a porušovania práv matky. Zásadná pripomienka: Preformulovať znenie textu. Pôvodné znenie textu: “Uplatňovanie ľudskoprávnych nástrojov a noriem Svetovej zdravotníckej organizácie ohľadne starostlivosti o matky a ich deti, pôrodnej a starostlivosti o matky a ich deti, pôrodnej a popôrodnej starostlivosti a násilia na ženách a účinné vyvodzovanie zodpovednosti a sankcionovanie príslušného zdravotníckeho pracovníka v prípadoch zlého zaobchádzania a porušovania práv matky.” Nové znenie textu: “Dodržiavať ľudské práva v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a preverovať uplatňovanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie ohľadne starostlivosti o matky a ich deti, pôrodnej a popôrodnej starostlivosti a odstraňovania nevhodného správania sa k ženám priebežným preverovaním dodržiavania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.“ Odôvodnenie: Upresnenie textu. V zákone č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 578/2004 Z. z.) je ustanovený klinický audit. Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou má v kompetencii vykonávať dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Etický kódex zdravotníckeho pracovníka ako príloha č. 4 k zákonu č. 578/2004 Z. z. pojednáva o etických otázkach povolania zdravotnícky pracovník. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Pripomienka č. 2: K Hlavnému cieľu na strane č. 22 (pod bodom stratégie Dôstojnosť a telesná integrita): Znižovanie a postupné odstránenie všetkých foriem obťažovania a násilia na ženách a domáceho násilia a zlepšenie prístupu a kvality služieb reprodukčného a sexuálneho zdravia a ochranu dôstojnosti a telesnej integrity dievčat a žien. Zásadná pripomienka: Preformulovať text. Pôvodný text: „Znižovanie a postupné odstránenie všetkých foriem obťažovania a násilia na ženách a domáceho násilia a zlepšenie prístupu a kvality služieb reprodukčného a sexuálneho zdravia a ochranu dôstojnosti a telesnej integrity dievčat a žien.“ Nový text: „Znižovanie a postupné odstránenie všetkých foriem obťažovania, násilia, vrátane domáceho násilia, na ženách a ochrana ich dôstojnosti.“ Odôvodnenie: Ženám ochranu telesnej integrity zaručuje ústava a platný právny poriadok Slovenskej republiky. Duplicita textu “zlepšenie prístupu a kvality služieb reprodukčného a sexuálneho zdravia” v operačnom cieli na strane č. 24. Vypustenie textu “u dievčat" s odvolaním sa na zákonom stanovenú povinnosť rodiča zabezpečovať dieťaťu starostlivosť - zákon o rodine a podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“) zákonný zástupca dieťaťa dáva informovaný súhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Pripomienka č. 6 Znenie textu na strane č. 21-22 (pod bodom Dôstojnosť a telesná integrita): Osobitnú oblasť ochrany telesnej integrity a dôstojnosti žien tvoria služby spojené s reprodukčným zdravím žien, ktoré je potrebné prispôsobovať potrebám, ktoré sú špecifické pre ženy najmä v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Nemožno zabudnúť na výskyt ponižujúceho zaobchádzania so ženami a porušovania ich práv v rámci a pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti, ku ktorému stále dochádza v niektorých zdravotníckych zariadeniach. Obyčajná pripomienka: Vynechať slovné spojenie “ku ktorému stále dochádza.” Odôvodnenie: Ministerstvo zdravotníctva SR nemá aktuálne dôkazy o tom, že by k ponižujúcemu zaobchádzaniu so ženami a porušovaniu ich práv v rámci a pri poskytovaní pôrodnej starostlivosti stále dochádzalo v niektorých zdravotníckych zariadeniach.. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Pripomienka č. 8 K Úlohe č. 12 : Vytvorenie Koncepcie starostlivosti o matku a dieťa počas tehotenstva, pôrodu a po pôrode Zásadná pripomienka: Navrhujeme preformulovať názov úlohy. Pôvodné znenie: “Vytvorenie Koncepcie starostlivosti o matku a dieťa počas tehotenstva, pôrodu a po pôrode. “ Požadované znenie: “Vytvorenie štandardných postupov týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti o matku a dieťa počas tehotenstva, pôrodu a po pôrode.” V rámci uvedenej úlohy je možné sa oprieť o štandardný postup BFHI - Štandardný postup starostlivosti o matku a dieťa podľa zásad BFHI - podpora vzťahovej väzby a laktácie. Navrhovali by sme zvoliť cestu vytvorenia štandardných postupov, ktoré budú zahŕňať zdravotnú starostlivosť o matku a dieťa počas tehotenstva, pôrodu a po pôrode. Odôvodnenie: Existencia národného projektu Ministerstva zdravotníctva SR pre tvorbu štandardných postupov v spolupráci s odborníkmi s cieľom odborne usmerňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Ku kapitole 2. Dopady pandémie COVID – 19 návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov uplatňujeme tieto zásadné pripomienky: v časti Identifikované problémy štvrtá odrážka “Nedostatočné možnosti pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom, napr. nízky počet alebo kapacita bezpečných ženských domov a nízka regionálna dostupnosť ambulantných poradenských služieb” navrhujeme preformulovať nasledovne: “Nedostatočné zabezpečenie prístupu žien zažívajúcich násilie a ich detí k pomoci, napr. nedostatočný počet a personálna kapacita bezpečných ženských domov, poradenských centier, ich nízka regionálna dostupnosť.” Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Ku kapitole 2. Dopady pandémie COVID – 19 návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov uplatňujeme tieto zásadné pripomienky: v časti Operačné ciele, druhá odrážka navrhujeme preformulovať nasledovne: “Uloženie predsedom samosprávnych krajov povinnosť zriadiť bezplatné a dostupné karanténne miesta pre žiadateľov a žiadateľky o poskytnutie sociálnej služby vrátane žien a detí zažívajúcich násilie, so špecifickým zreteľom na zaistenie ich bezpečia.” Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Ku kapitole 2. Dopady pandémie COVID – 19 návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov uplatňujeme tieto zásadné pripomienky: v časti Identifikované problémy prvá odrážka„ Zvýšenie rizika ohrozenia domácim násilím a násilím na ženách a maloletých deťoch/dievčatách v dôsledku sociálnej izolácie, ekonomickej závislosti a nedostupnej pomoci počas pandémie COVID-19" navrhujeme preformulovať nasledovne: “Zvýšenie rizika ohrozenia domácim násilím a násilím na ženách a   maloletých deťoch/dievčatách v dôsledku zvýšenej kontroly, prehĺbenia sociálnej izolácie, ekonomickej závislosti a nedostupnej ochrane a pomoci počas pandémie COVID-19" Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Pripomienka č. 1: K Operačnému cieľu na strane č. 16 (pod bodom stratégie Žena a jej povolanie): Podpora a výskum liečby neplodnosti, podpora alternatívnych foriem rodičovstva ako adopcia či pestúnstvo. Zásadná pripomienka: Preformulovať text. Pôvodné znenie : „Podpora a výskum liečby neplodnosti, podpora alternatívnych foriem rodičovstva ako adopcia či pestúnstvo.“ Požadované znenie : “Podpora a výskum liečby neplodnosti, vrátane prirodzených metód, podpora alternatívnych foriem rodičovstva ako adopcia či pestúnstvo” Odôvodnenie: Podpora a výskum prirodzených metód liečby neplodnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K Akčnému plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020 – 2025 Strategická oblasť 3. Dôstojnosť a telesná integrita, Úloha 14. Navrhujeme túto úlohu z akčného plánu vypustiť, keďže nie je nijakým spôsobom naviazaná na identifikované problémové oblasti a ciele v tejto časti celoštátnej stratégie. Prípadne rozpracovať ich v pripravovanom Národnom akčnom pláne na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2020 – 2025, kde gestorstvo nad facilitáciou a realizáciou naviazať na špecifické podporné služby pre obete násilia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K Akčnému plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020 – 2025 Strategická oblasť 3. Dôstojnosť a telesná integrita, Úloha 14. Navrhujeme túto úlohu z akčného plánu vypustiť, keďže nie je nijakým spôsobom naviazaná na identifikované problémové oblasti a ciele v tejto časti celoštátnej stratégie. Prípadne rozpracovať ich v pripravovanom Národnom akčnom pláne na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2020 – 2025, kde gestorstvo nad facilitáciou a realizáciou naviazať na špecifické podporné služby pre obete násilia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Ku kapitole 2. Dopady pandémie COVID – 19 návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov uplatňujeme tieto zásadné pripomienky: v časti Identifikované problémy prvá odrážka„ Zvýšenie rizika ohrozenia domácim násilím a násilím na ženách a maloletých deťoch/dievčatách v dôsledku sociálnej izolácie, ekonomickej závislosti a nedostupnej pomoci počas pandémie COVID-19" navrhujeme preformulovať nasledovne: “Zvýšenie rizika ohrozenia domácim násilím a násilím na ženách a   maloletých deťoch/dievčatách v dôsledku zvýšenej kontroly, prehĺbenia sociálnej izolácie, ekonomickej závislosti a nedostupnej ochrane a pomoci počas pandémie COVID-19" Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Ku kapitole 2. Dopady pandémie COVID – 19 návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov uplatňujeme tieto zásadné pripomienky: v časti Identifikované problémy navrhujeme doplniť “Nezohľadnenie špecifickej situácie a potrieb žien zažívajúcich násilie a osôb ohrozených domácim násilím pri prijímaní opatrení počas pandémie COVID-19.” Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Ku kapitole 2. Dopady pandémie COVID – 19 návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov uplatňujeme tieto zásadné pripomienky: v časti Operačné ciele navrhujeme doplniť “Pri prijímaní opatrení počas pandémie COVID-19 zohľadňovať špecifickú situáciu a potreby žien zažívajúcich násilie a ich detí a osôb ohrozených domácim násilím .” Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Ku kapitole 2. Dopady pandémie COVID – 19 návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov uplatňujeme tieto zásadné pripomienky: v časti Identifikované problémy navrhujeme doplniť “Sťažené možnosti vyhľadať pomoc a obmedzený prístup k pomoci pre ženy zažívajúce násilie a osoby ohrozené domácim násilím počas pandémie COVID-19" Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Ku kapitole 2. Dopady pandémie COVID – 19 návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov uplatňujeme tieto zásadné pripomienky: v časti Identifikované problémy druhá odrážka “Nedostatočné informovanie o možnostiach pomoci počas pandémie COVID – 19" navrhujeme preformulovať nasledovne: “Nedostatočné a neodborné informovanie o možnostiach pomoci počas pandémie COVID – 19" Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Ku kapitole 2. Dopady pandémie COVID – 19 návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov uplatňujeme tieto zásadné pripomienky: v časti Operačné ciele navrhujeme doplniť “ Zabezpečiť dostupnosť služieb a prístup k relevantnej pomoci pre ženy zažívajúce násilie a ich deti a osoby ohrozené domácim násilím počas pandémie COVID-19." Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Ku kapitole 2. Dopady pandémie COVID – 19 návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov uplatňujeme tieto zásadné pripomienky: v časti Operačné ciele, tretia odrážka navrhujeme preformulovať nasledovne: “Zabezpečiť pre ženy zažívajúce násilie a ich deti bezplatné a rýchlo dostupné testovanie.” Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 51. Akčný plán, časť 6, navrhujeme v úlohe 44 prefolmulovať indikátor nasledovne: „Zváženie zvýšenia rodičovského príspevku matkám, ktoré študujú a ktoré prišli o prácu po skončení rodičovskej dovolenky“. Odôvodnenie: Rodičovský príspevok v jednotnej sume neodzrkadľuje potreby jednotlivých rodín. Na Slovensku je časť populácie (z veľkej časti ide Rómov, ale nie len Rómov), ktorá žije veľmi nízkonákladovo – neplatia hypotéky, neraz neplatia ani za energie, drevo na kúrenie a podobne, pre túto skupinu obyvateľstva je vysoká suma rodičovského príspevku potenciálne škodlivá, pretože ich môže odrádzať od toho, aby sa snažili zarábať na živobitie prácou. Naopak, mnohé rodiny, ktoré majú vysoké výdavky, napr. na hypotékach, pociťujú prepad z materskej na rodičovskú dovolenku veľmi bolestivo a tento výpadok príjmu môže byť pre nich odrádzajúci v uvažovaní o prijatí ďalšieho dieťaťa. Určitá základná výška rodičovského príspevku ako sociálnej dávky je potrebná, avšak navýšenie príjmu počas rodičovskej dovolenky (či už formou vyššieho rodičovského príspevku ako je tomu doteraz, alebo osobitnou platbou zo sociálnej poisťovne – napr. po ušetrení peňazí po zrušení duplicitnej materskej na to isté dieťa) je pre pracujúce rodiny s oveľa vyššími výdavkami veľmi dôležité. Navrhujeme skôr zváziť automatické zavedenie vyššieho rodičovského príspevku pre tie matky, ktoré nepracovali z dôvodu štúdia (teda sústavnej prípravy na výkon práce) ako aj pre tie matky, ktoré po skončení rodičovskej dovolenky nenastúpili do práce (neraz kvôli neochote zamestnávateľa zamestnať takúto ženu na čiastočný úväzok), avšak v určitom čase po skončení rodičovskej dovolenky opäť nastúpili na materskú dovolenku (napr. do 1 roka.) Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 54. Akčný plán, do časti 6 Ekonomická závislosť a chudoba žien navrhujeme doplniť novú úlohu s masledovným textom: „Podpora manželstva so zameraním na predchádzanie rozvodov a kohabitácie.“ Indikátor: „Semináre a iné vzdelávacie aktivity a kampane, priebežne“ Odôvodnenie: Manželstvo je inštitúcia, ktorá najlepšie chráni ženy a deti nielen pred násilím, ale aj pred chudobou. Rozvod je práve tou udalosťou, kvoli ktorej mnohé ženy výrazne ekonomicky utrpia. Osobitný problém je kohabitácia, zvlášť ak v kohabitácii žije žena, ktorá je na rodičovskej dovolenke. Takáto žena je vystavená oveľa vyššiemu riziku rozchodu ako keby bola zosobášená, a bez manželstva partnerom nevzniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré ženu ekonomicky chráni (zvlášť tú, ktorá má znížený príjem z dôvodu starostlivosti o dieťa). V záujme samotných partnerov, ich detí, ale aj celej spoločnosti je posilňovanie manželskej kultúry. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 55. Navrhujeme vypustiť časť 7 Vzdelávanie, veda a výskum, (úlohy 47 až 55 a 57), úlohy 56 a 58 presunúť do iných častí Akčného plánu. Odôvodnenie: V našich pripomienkach k samotnej Stratégii sme navrhli vypustiť celú časť 6. Vzdelávanie, veda a výskum, a to z dôvodu, že vychádza z predsudku, že rozdielne zastúpenie žien a mužov v jednotlivých študijných oboroch, vede a výskume je dôsledkom nespravodlivosti, pričom chýba akákoľvek analýza skutočných príčin tohto stavu. Je zrejmé, že rozdiely v niektorých študijných oboroch a profesiách súvisia s odlišnými danosťami a preferenciami mužov a žien, čo dokument vôbec nezohľadňuje. Až po náležitej analýze príčin rozdielneho zastúpenia mužov a žien v jednotlivých študijných odboroch, či na vedeckých pozíciách, je možné hovoriť o výchove a osvete v tejto téme. Materiál nesmie vychádzať z predsudku, že rozdiely sú spôsobené stereotypmi, či diskrimináciou. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR) Všeobecne k dokumentu: Dokument „Celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025“ sa venuje rovnosti príležitostí prakticky len z hľadiska rovnosti žien a mužov. Rovnosti príležitostí pre iné skupiny obyvateľstva, ako sú seniori alebo osoby so zdravotným postihnutím, sa nevenuje. Poukazuje síce na prekrývanie sa problematiky, prípadne na viacnásobnú diskrimináciu, ale systematicky sa nevenuje riešeniu rovnosti príležitostí z ich hľadiska. Plne si uvedomujeme naliehavú potrebu riešenia rovnosti žien a mužov a rovnosti ich príležitostí a potrebu predkladanej stratégie a akčného plánu. Považujeme však za potrebné, aby názov stratégie presnejšie určoval jej zameranie, aby nemohol vzniknúť dojem, že stratégia vyčerpávajúco pokrýva celú oblasť rovnosti príležitostí. Odporúčame názov stratégie upraviť takto: „Celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti ich príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025“ alebo z názvu vypustiť rovnosť príležitostí. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 53. Akčný plán, do časti 6 Ekonomická závislosť a chudoba žien navrhujeme doplniť novú úlohu s masledovným textom: „Zaviesť príspevok na kúpu sedem alebo viac miestneho auta pri narodení štvrtého dieťaťa“. Odôvodnenie: Mnohé matky a ich rodiny majú zvýšený výdavok na kúpu auta pri narodení štrtého dieťaťa. Takáto forma pomoci by finančne pomohla mnohým matkám a rodinám, ktoré sa rozhodli prijať väčší počet detí. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 59. Navhujeme vypustiť úlohy 84 a 85 Akčného plánu. Odôvodnenie: Rozvojová pomoc by mala byť poskytovaná tým krajinám, ktoré ju najviac potrebujú. Nemala by byť nástrojom vydierania, aby tieto krajiny prijali hodnoty, ktoré sú im cudzie, zvlášť ak sa téma rovnosti vníma ako potreba odstraňovania rozdielov medzi mužmi a ženami. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 57. Navrhujeme vypustiť časť 8 Politická participácia a účasť na rozhodovaní. Odôvodnenie: Ako sme uviedli v pripomienkach k textu Stratégie, účasť a úspech v politike a biznise nemá závisieť od pohlavia človeka, ale od jeho politických a podnikateľských schopností. Akékoľvek snahy o ovplyvňovanie slobody podnikania a politickej súťaže sú zo strany štátu nevhodné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 56. V Akčnom pláne navrhujeme doplniť novú úlohu „Výskum príčin rozdielneho zastúpenia žien a mužov v jednotlivých študijných oboroch, vede a výskume.“ Odôvodnenie: Ak v oblasti vzdelávania, výskumu a vedy existuje na Slovensku diskriminácia podľa pohlavia, takýto fenomén by mal byť preukázaný náležitým výskumom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 58. V úlohe 73 navrhujeme na konci doplniť slová: „a ich obsahovú revíziu v zmysle aktuálnej Stratégie rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí“. Odôvodnenie: Mnohé časti webstránky sú silno ideologicky podfarbené a vyžadujú si podstatnejšie prepracovanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 48. Akčný plán, časť 5., navrhujeme doplniť úlohu č. 39 o text: „zvážiť zrušenie duplicitného poberania materskej dovolenky otcami na to isté dieťa“. Odôvodnenie: Hoci je niekedy potrebné, aby starostlivosť o dieťa do troch rokov prevzal otec dieťaťa (zdravotné dôvody, smrť matky, vážne ekonomické dôvody, a pod.) v žiadnom prípade nemožno povedať, že by to bol ideálny stav, pretože minimálne v prípade detí v prvých rokoch života je vhodnejšia starostlivosť matky, ktorá môže dieťa dojčiť, a ktorá predstavuje kontinuitu a stabilitu (článok 5 písm. b) Zákona o rodine) v starostlivosti o dieťa. Umelý a ideologicky motivovaný tlak na to, aby sa po materkej matiek následne aj otcovia celodenne starali o malé deti treba odmietnuť. Snaha uplácať rodiny, aby si vybrali šesť extra mesiacov materskej dovolenky, je nevhodným experimentom, ktorý sa zneužíva, ak sa nezneužíva, tak narúša kontinuitu a stabilitu vo výchove dieťaťa, a stojí štát nemálo peňazí. Vítame snahu zistiť, do akej miery sa tento systém zneužíva, ale skutočným cieľom by malo byť odstánenie finančného tlaku na rodiny, aby zmenili primárnu osobu v starostlivosti o maloleté dieťa do troch rokov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 47. Akčný plán, časť 5., navrhujeme vypustiť úlohu 38. Odôvodnenie: Toto je azda najzásadnejšia oblasť celého materiálu. Podpora predčasného okladania detí do jaslí je v rozpore so záujmom dieťaťa, ktorým je osobá starostlivosť matky. Mama je lepšia ako jasle! Môžu existovať výnimočné situácie, kedy sa z existenčných alebo iných závažných dôvodov matka (prípadne otec) nemôže starať o deti do troch rokov. Štát by mal však vprom rade podniknúť kroky k tomu, aby ani jedna rodina nebola nútená odložiť svoje dieťa do jaslí. Takýto krok môže narušiť proces vytvárania bezpečnej vzťahovej väzby, dieťa do troch rokov nie je dostatočne zrelé na to, aby bolo na dlhšiu dobu zverené do starostlivosti cudzích osôb. Proaktívna podpora skorého návratu do práce a tým pádom odloženia dieťaťa do jaslí, odporuje článku 5 Zákona o rodine, ktorý chráni záujem maloletého dieťaťa. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 52. Akčný plán, časť 6, navrhujeme úlohu 46 prefolmulovať nasledovne: „Zavedenie príspevku na splácanie hypotéky pre rodiny s druhým a ďalšími deťmi“. Odôvodnenie: Podporu nájomných bytov s regulovaným nájmom nepovažujeme za optimálne riešenie, pretože zasahuje do slobody podnikania, deformuje trh s realitami a potenciálne oberá časť rodín o nadobudnutie vlastnej nehnuteľnosti. Uvedomujeme si však potrebu pomoci mladým rodinám pri hľadaní bývania (hoci by sa zišla štúdia o vplyve dostupnosti bývania na pôrodnosť). Oveľa vhodnejšie riešenie vidíme v tom, že od dvoch detí vyššie by rodičia získali príspevok, alebo bezúročnú pôžičku na splácanie úveru (pôžičku by mohli potom splácať po návrate matky do práce), ktoré by sa zvyšovali s pribúdajúcimi deťmi. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 46. Akčný plán, časť 5., navrhujeme vypustiť úlohu 37. Odôvodnenie: Zavedením právneho nároku na miesto v MŠ dôjde k výraznej podpore inštitucionálnej starostlivosti o deti, ktorá je síce z pohľadu záujmov dieťaťa prijateľná, avšak nie najvhodnejšia. Rodina je oveľa prirodzenejšie prostredie pre výchovu detí, ako škôlka. Namiesto venovania energie a financií do inštitucionálnej formy starostlivosti o deti, ktorá je už dlhodobo zo strany štátu preferovaná, je vhodné investovať skôr do podporných projektov pre rodičov, ktorí sa osobne starajú o deti od troch rokov. Táto oblasť je veľmi poddimenzovaná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 50. Akčný plán, časť 6 Ekonomická závislosť a chudoba žien, navrhujeme zrušiť úlohu 42. Odôvodnenie: Neuvádzanie otcovstva je na Slovensku stále narastajúci problém. Popiera právo dieťa poznať svojich rodičov a oslabuje tiež ekonomické postavenie dieťaťa, ktoré týmto stráca nárok na výživné. Zavedenie príspevku, ak matka neuvedie meno otca, by mohlo podnietiť aj ďalšie matky, aby tak spravili s cieľom získať extra príspevok, prípade vyšší príspevok, ako by dostali od otca. Tým by sa ešte viac oslabil záujem dieťaťa, ktorým je právo poznať oboch svojich rodičov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 44. Akčný plán, časť 5. Zosúlaďovanie práce a rodiny navrhujeme vypustiť úlohy 31, 32, z úlohy 33 navrhujeme vypustiť slová: „a nerovnovážne zaťaženie žien neplatenou prácou“ a z úlohy 35 navrhujeme vypustiť slová „a presadzovať jej vyváženejšiu deľbu medzi ženami a mužmi“. Odôvodnenie: Hoci zapojenie otcov do starostlivosti o deti a domácnosť vnímame pozitívne, a je potrebné, je v prvom rade na dohode manželov, akým spôsobom budú mať podelené úlohy. Štát by nemal vstupovať do súkromia ľudí neprimeraným spôsobom a určovať deľbu práce medzi manželmi. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 43. Z Akčného plánu navrhujeme vypustiť úlohu 21. Odôvodnenie: rozdiel v odmeňovaní mužov a žien nepredstavuje problém, pokiaľ nie je výsledkom nespravodlivej diskriminácie. Rozdiely v príjmoch môžu byť spôsobené roznymi, aj legitímnymi dôvodmi. Vzhľadom na skutočnosť, že nebolo preukázané, že rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami sú spôsobené nespravodlivosťou, a nie prirodzenými rozdielmi v preferenciách mužov a žien, navrhujeme túto úlohu vypustiť a zamerať sa skôr na analýzu príčin rozdielneho odmeňovania, na základe ktorej sa potom bude dať posúdiť, či a ako je potrebné tieto rozdiely odstraňovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 42. Z Akčného plánu navrhujeme vypustiť úlohu 20, a taktiež zo Stratégie navrhujeme vypustiť operačný cieľ „Kompletná a podrobná analýza tzv. Istanbulského dohovoru s cieľom prijatia prípadných chýbajúcich opatrení do nášho právneho poriadku“. Odôvodnenie: Istanbulský dohovor je kontroverzný dokument, ktorý polarizuje slovenskú spoločnosť a Národnou radou SR bol opakovane zamietnutý pre neprijateľnosť mnohých ustanovení. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 49. Akčný plán, časť 5., navrhujeme vypustiť úlohu 41. Odôvodnenie: pri tomto bode sa odvolávame na odôvodnenia uvedené k návrhom na zrušenie úloh 37 a 38. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Iniciatíva Žemy 2020 predkladá Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR nasledujúce pripomienky do medzirezortného pripomienkového konania k legislatívnemu procesu LP/2020/668. Je to aj na základe verejnej výzvy ministra práce Milana Krajniaka v médiách. Hoci si uvedomujeme, že ako verejnosť nie sme povinne pripomienkujúcim subjektom a teda ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nemusí naše pripomienky akceptovať, máme zato, že je našou občianskou povinnosťou poukázať na dáta a fakty, ktoré by mohli tieto dokumenty obohatiť. Stratégiu ako aj Akčný plán považujeme v tejto kľúčovej dobe koronakrízy za príležitosť, ako posunúť tému rodovej rovnosti dopredu. A to práve v čase koronakrízy. Zároveň si dovoľujeme poukázať na dáta a fakty, ktoré by mohli oba dokumenty obohatiť z pohľadu faktografického, a zároveň načrtnuté problémy správne interpretovať. VŠEOBECNÉ PRIPOMIENKY K DOKUMENTOM – STRATÉGIA A AKČNÝ PLÁN • Opatrenia v Akčnom pláne sú málo špecifické a nemenia kvalitu života žien v rokoch 2021-2025. To znamená, že sa až príliš zameriavajú na analýzu súčasnej situácie, či tvorbu koncepcií, málo reflektujú zmenu podmienok, a to aj v oblasti násilia páchanom na ženách, čo je kľúčovou témou prebiehajúcej koronakrízy. Zároveň opatrenie, ktoré smeruje na menovanie zástupcu SR v OECD sa dá vyriešiť jedným emailom, nie je potrebné danú skutočnosť nazývať opatrením. Ono ani podľa štandardov medzinárodných organizácií – opatrením nie je. • Merateľné indikátory majú zväčša procesný charakter. Nemerajú skutočnú zmenu kvality života – v dokumente Akčného plánu absentujú výsledkové indikátory (outcome indicators). Zároveň pripomíname, že zmena zákona, alebo jeho predloženie do medzirezortného pripomienkového konania, či príprava koncepcie sú nástrojom, nie jeho reálnou zmenou. Vo všetkých špecifických oblastiach odporúčame všetky merateľné ukazovatele prepracovať. Dátami na podrobné sledovanie ministerstvo práce disponuje. Má totiž v gescii aj Sociálnu poisťovňu, ale aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. • Termíny plnenia v kľúčových témach sú málo ambiciózne. A to nielen v oblasti násilia páchanom na ženách, ale aj v oblasti neplatenej práce, vyrovnávania platových rozdielov medzi mužmi a ženami, či začleňovania znevýhodnených a zraniteľných skupín. Termíny ako rok 2023, 2024, ale aj 2025 znamenajú, že v najbližšom období tieto témy nemajú prioritu ministerstva. Ich efekt sa prejaví až v budúcom volebnom období, ak vôbec. Pritom koronakríza je obzvlášť pre túto tému príležitosťou ako veci meniť k lepšiemu. Nie je to len náš názor, ale vychádza aj z priorít Európskej komisie, Organizácie spojených národov, či Medzinárodného menového fondu. • Gestorstvo nie je jasne určené. Je málo konkrétne, čo znamená, že bude spôsobovať časové prieťahy. A to najmä pri opatreniach, ktoré si vyžiadajú spoluprácu s inými ministerstvami. Rezortizmus je totiž všeobecným problémom Slovenska pri tvorbe kvalitných verejných politík. • V Stratégii odporúčame nepoužívať výraz „stará dievka“. Je neodborný a pre ženy dehonestujúci. ŠPECIFICKÉ PRIPOMIENKY K DOKUMENTOM – STRATÉGIA A AKČNÝ PLÁN 1. ŽENA A JEJ POSLANIE Podľa poslednej správy Európskeho parlamentu z roku 2016 s názvom Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva má Slovenská republika zastaralú legislatívu ešte z roku 1996. Aj preto sme svedkami rôznych útokov na naše práva a slobody naposledy pri zákone o potratoch v NR SR. A preto navrhujeme nasledovné: 1. Akútne je potrebné prijať nový program pre sexuálne a reprodukčné zdravie a práva so špecifikáciou nástrojov a zdrojov (finančné, ľudské, materiálne a iné). Áno, kľudne spolupracujte s ministerstvom zdravotníctva SR. Dosiahne sa vyššia kvalita výstupu. 2. Rešpektujme však pritom názory WHO a OSN na túto tému a princíp sekulárneho štátu. Nie náboženské preferencie! 3. Namiesto spoločenského ocenenia investujme verejné zdroje do sexuálnej výchovy a vzdelania našich dcér a synov - najmä v oblasti prevencie, tehotnosti a sexuálnej identity. Patríme medzi 8 štátov z EÚ 27, kde toto vzdelanie ešte stále nie je povinné. 4. Okrem podpory a výskumu neplodnosti, podporme aj plánované rodičovstvo. Neignorujme túto oblasť. 5. Súhlasíme s podporou alternatívnych foriem rodičovstva - osvojenie a pestúnstvo. Podpora však musí byť adresná a dieťa musí byť centrom pozornosti. V prípade chýbajúcich ukazovateľoch a štatistikách, navrhujeme: 1. Pri opatrení ohľadom podpory a výskumu neplodnosti nás zaujímajú štatistiky, ktoré nám za posledných 10 rokov ukážu trend - ideálne pomerové ukazovatele - tak napr. podiel žien s diagnózou neplodnosti/počet všetkých pôrodov, podiel úspešných "in vintro" umelých oplodnení/počet všetkých pôrodov... 2. Pri opatrení ohľadom pestúnstva a osvojenia si dieťaťa - podiel osvojených detí a podiel detí umiestnených do pestúnstva na Slovensku/celkový počet detí umiestnených v detských domovoch, či iných inštitucionalizovaných zariadeniach, ideálne geograficky po krajoch a ich vekové rozloženie. 3. Opatrenie, ktoré hovorí o rodičovských kurzoch pre podporu individuality detí je tak všeobecné, že je veľmi ťažké zistiť, čo vlastne majú autori dokumentu na mysli. Ale ak to bude trochu viac vysvetlené - vieme s ukazovateľmi pomôcť. 4. Podpora materstva - tu nás zaujíma prirodzený prírastok obyvateľstva, dojčenská úmrtnosť, stredná dĺžka pri narodení u mužov a žien, priemerný vek pri 1. pôrode, úhrnná pôrodnosť, atď. Môžeme pridať aj sociologické štatistiky, ako sú rozvodovosť a sobášnosť atď. Ale aj mnohé ďalšie. 2. DOPADY KORONAKRÍZY, 6. EKONOMICKÁ ZÁVISLOSŤ A CHUDOBA ŽIEN, 10. ZAČLEŇOVANIE ZRANITEĽNÝCH /ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN Chaos, vyčerpanosť pracovníčok a pracovníkov v 1. línii, improvizácia pri prijímaní opatrení, domáce násilie, ale aj ekonomické dôsledky - znižovanie príjmu domácností i kvality života. Niektoré rodiny a jednotlivci sa ocitnú na hranici existenčného minima, zvyšuje sa tlak neplatenej práce a pribudlo aj vzdelávanie detí. V neposlednom rade je to aj starostlivosť o ďalších členov rodiny - starých a chorých. Je potrebné pomôcť s nákupom, alebo čokoľvek vybaviť. No a v neposlednom rade nezabúdajme aj na duševné zdravie každého z nás. Izolácia obmedzuje náš sociálny kontakt. Podľa svojich nastavených priorít, v roku 2022 plánuje ministerstvo analyzovať právne predpisy súvisiace s poskytovaním ambulantných a pobytových služieb, v roku 2023 pripraviť metodiku a štandardy, ale až v roku 2025 zadefinovať, čo vlastne domáce násilie je a nastaviť systémové financovanie pre organizácie, ktoré túto pomoc poskytujú. Počas koronakrízy však vzrástol počet volajúcich na tiesňové linky, ale aj výskyt samotných prípadov domáceho násilia. Ide pritom o akútny problém, ktorého riešenie sa odložilo aj neprijatím Istanbulského dohovoru a politickým divadlom okolo neho. Pritom už v apríli 2020, OECD vydala štúdiu s názvom ŽENA STREDOBODOM V BOJI PROTI KORONAKRÍZE, kde medzinárodní experti odporúčajú krajinám jednotlivé opatrenia tak, aby práve dopady na jednotlivé krajiny týmito opatreniami tieto dopady zmiernili. VEDELI STE, ŽE: 1. OECD zmapovala riziko straty zamestnania u mužov a žien ešte v predkrízovom období. Už vtedy boli slovenské ženy 3. najohrozenejšie z pohľadu straty zamestnania spomedzi krajín OECD. Po Grécku a Španielsku je zníženie príjmu domácností spôsobeným práve stratou zamestnania 3. najrizikovejšie na Slovensku. Priamo ohrozených je až 15% zamestnaných žien. 2. V sektoroch, ktoré boli najviac zasiahnuté koronakrízou - hotelierstvo, služby, retail pracuje v OECD práve väčšina žien. Na Slovensku je to viac ako 60%. Riziko straty zamestnania v týchto sektoroch je pre slovenské ženy spoločne so ženami z Litvy, Lotyšska a Poľska jedno z najvyšších spomedzi EÚ 27. Pre ženy žijúce práve v týchto krajinách na Slovensku dokonca 4. najvyššie. 3. Ženy sú vo všeobecnosti viac zraniteľnejšie a skôr vystavené ekonomickej chudobe. Medzi najzraniteľnejšie skupiny patria rodiny s 1 rodičom - či už ide o slobodné mamičky, vdovcov alebo vdovy. V týchto prípadoch môže byť strata zamestnania kritická . Ale aj samotný prechod na pandemickú PN, či OČR je tieto rodiny výrazná záťaž. 4. OECD zmeralo aj starostlivosť o starých a chorých. Aj na Slovensku platí, že túto starostlivosť vykonáva väčšinou žena. A to takmer o polovicu viac ako muži, ktorí sa k takejto starostlivosti o starých a chorých prihlásili. 5. Zrejme nikoho neprekvapí štatistika, že až 90% zo všetkých pracovníkov v dlhodobej starostlivosti (o slabých a chorých) tvoria na Slovensku práve ženy. Prvenstvo nám však uchmatli Estónky, ich podiel je takmer 100%. Nezabúdajme pritom aj na naše vyčerpané zdravotníčky, ktorých je viac ako 60%. V súlade s odporúčaniami OECD, navrhujeme do hore uvedených priorít zahrnúť nasledovné skutočnosti: 1. Podporme pracujúce ženy v ich novom nastavení - a to najmä v starostlivosti o ich rodiny. A to nielen tým, že deti zamestnancov kritickej infraštruktúry môžu nastúpiť do škôl. Taliansko pomohlo rodinám jednorazovo 600 eur voucherom, Nemecko poskytlo 300 eur Kinderbonus pre každú rodinu s dieťaťom a pridávajú sa aj ďalšie krajiny. 2. Myslíme na našich zdravotníkov aj v týchto koronových časoch pri príprave Plánu obnovy - a to výstavbou škôlok priamo v areáloch polikliník, či nemocníc, ale aj veľkých domovov sociálnych služieb. Pre lekárov nastavme pravidlá tak, aby mohli telemedicínu realizovať aj priamo z pohodlia domova (ochorieť môžu aj ony a ich rodiny). 3. Home-Office a teleworking sú jednou z možností, ako sa snažiť skĺbiť profesionálne povinnosti s rodinnými - nielen v čase koronakrízy - z pohodlia domova. Ale v rodinách s malými deťmi je toto nastavenie priam nemožné. Nehovoriac o tom, že ženy zaostávajú v digitálnych zručnostiach za mužmi. Aj preto nato reflektuje Plán obnovy a má byť inkluzívny. Preto podporme tých zamestnávateľov, ktorý dajú ženám flexibilný pracovný čas, prípadne platené voľno. 4. V prípade straty zamestnania, OECD odporúča predĺženie podpory v nezamestnanosti pre ženy, ktoré stratia prácu v sektoroch najviac zasiahnutým krízou. 5. Vytvorme špeciálnu dávku pre jednoosobové rodiny (1 rodič), ktoré sú zasiahnuté krízou v podobe jednorazovej platby. Nie, nemyslíme len tú SOS dávku z Prvej pomoci, o ktorú možno žiadať, ak ste prepadli sitom inej pomoci. Má byť pridelená bez ohľadu na stratu zamestnania. 6. Samozrejme všetky tieto riešenia si vyžadujú financie, ale máme analytické kapacity v štáte nato, aby ich vyčíslili. Nehovoriac o tom, že sú to určite lepšie alokované zdroje než kurzy, analýzy, či monitoringy. Zároveň ešte stále máme nedočerpané eurofondové zdroje. Priemerný čas, za ktorý EK schváli žiadosť členského štátu o podporu v koronakríze je predsa 18 dní. 7. Netolerujme domáce násilie a neakceptujme ho. Poukazujme na prípady práve v tomto čase, jednoducho nebuďme ticho. Rovnako tak práce na systémovom financovaní a definícii násilia páchanom na ženách začnime ihneď - nie o 4 roky neskôr. Nech sa to stane jednoznačne prvou prioritou. 8. Skutočnou reformou v oblasti verejných financií bude zavedenie gender budgetingu - zavedenie fiškálnych stimulov, ktoré sme uviedli vyššie. A nielen to, ale aj vyhodnocovanie politík na základe vplyvu na pohlavie. Takto sa dozvieme, či zavedené politiky štátu, ktoré sa prijímajú, znižujú platový rozdiel, znižujú neplatenú prácu, alebo podporujú starostlivosť o deti a iných členov rodiny. 3. DOSTOJNOSŤ A TELESNÁ INTEGRITA A 7. VZDELÁVANIE, VEDA A VÝSKUM V 19 krajinách z EÚ 27 je povinnou súčasťou vzdelávania detí na školách. Na Slovensku nie. U nás je toto vzdelávanie skôr dobrovoľné, i to len pre určitú skupinu detí. Nájdeme ju čiastočne v etickej výchove, biológii, či náuke o spoločnosti. Namiesto overených postupov vytvorených Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 2010, naďalej nechávame túto tému napospas výchove doma rodičom a príbuzným, spoločenským a náboženským stereotypom, či postojom učiteľov. Práve pripravenosť a prístup učiteľov k téme ochrany zdravia a sexuálnej výchovy boli v roku 2017 jednou z nosných tém pre diskusiu expertov. Nižšie uvedený prehľad mapuje vývoj sexuálneho vzdelávania vo vybraných krajinách Európy a strednej Ázie v roku 2018. Slovensko sa medzi nimi nenachádza. Zdroj: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/379054/BZgA_IPPFEN_ComprehensiveStudyReport_Online.pdf Takýmto spôsobom by sa naši učitelia naučili napr. ako odpovedať na otázku ako vznikajú bábätká v materskej škole alebo rozlišovať medzi dobrým a zlým tajomstvom. Alebo uvedomiť si, že hranie sa v kuchynke a s autíčkami nemusia byť len “tradične” rozdelené roly medzi chlapcov a dievčatá. Odpovedať na otázky o prvej láske, či rešpektovať odlišnosti medzi kamarátmi a kamarátkami v škole. Dievčatá v pubertálnom veku skôr získajú sebadôveru a budú si vážiť svoje meniace sa telo. Ale napr. aj byť kritický k správam z médií, či kozmetického priemyslu. Lenže máme rok 2021. Štandardy Svetovej zdravotníckej organizácie vrátane matice výučby boli publikované už v roku 2010. Nie je potrebné tráviť čas ani ich prekladom - sú publikované na webe aj v češtine. A pokým WHO vydáva po 10 rokoch štúdiu skúseností na báze faktov a sociologického výskumu sexuálneho vzdelávania po 10 rokoch v jednotlivých európskych krajinách, Akčný plán sa tejto téme venuje čiastkovo v časti Vzdelávanie, veda a výskum. Táto téma však vyžaduje systematický prístup na centrálnej úrovni. 4. ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ A PRÍSTUP NA PRACOVNÝ TRH Téma platových rozdielov medzi mužmi a ženami je citlivou záležitosťou. A to nielen z pohľadu dodržiavania zákona, ale aj kvôli vytváraniu podmienok pre profesionálny rast žien počas celého ich života. V roku 2021 by žena už nemala byť vystavená voľbe - materstvo, či kariéra. V prípade rozhodnutia mať dieťa musí existovať v sociálnom systéme taký stav, ktorý jej pomôže skĺbiť pracovný, rodinný a súkromný život. Zároveň jej návrat na trh práce má byť podporený sadou nástrojov tak, aby znovu voľbe vystavená nebola - či je miesto v škôlke, či môže pracovať na skrátený úväzok, prípadne, ako bude reagovať zamestnávateľ, ak ostane doma s deťmi, keď sú choré. Všetky tieto stereotypy je nutné postupne búrať. Vedeli ste, že až 52% všetkých nezamestnaných žien, sú ženy vydaté? Že 51% všetkých nezamestnaných žien na Slovensku nepracuje dlhšie ako 1 rok? Alebo, že viac ako 27% nikdy nepracovalo? Zároveň máme jednu z najnižších mier zamestnanosti žien s deťmi vo veku 0-6 rokov v celej EÚ. Ak žena pracovať chce, spravodlivo nastavené podmienky by jej tento prístup mali umožniť. Samotná stratégia ministerstva uvádza informáciu, že rovnosť príležitostí, otvorený a flexibilný pracovný trh je kľúčovým faktorom pre možnosť slobodného rozhodovania mužov a žien o vzdelaní a povolaní. Spravodlivo nastavené ekonomické prostredie by malo zabezpečovať slobodný výber štúdia a zamestnania, spravodlivé a nediskriminačné ohodnotenie a podmienky, ktoré by zaisťovali životnú stabilitu ako ženám, tak aj mužom, ich blízkym a ich rodinám. Rovnako tak sa v stratégii uvádza, že v oblastiach ako zdravotníctvo, sociálna pomoc a vzdelávanie ženy tvoria viac než štyri pätiny pracovnej sily. Výrazne mužské odvetvie je stavebníctvo, kde v roku 2018 pracovalo necelých 7% žien, dokonca menej, ako v “ťažbe a dobíjaní”, kde pracovalo 13% žien. Pomerne vyrovnané zastúpenie je zaznamenané v realitnom sektore (48,17% žien). Ženy majú v porovnaní s mužmi menšie zastúpenie vo vysoko príjmových odvetviach aj v riadiacich pozíciách, ide teda o horizontálne aj vertikálne znevýhodnenie vzhľadom na platové ohodnotenie. To, že slovenské ženy zarábajú menej ako muži dokazujú dáta Štatistického úradu SR v štatistike Rodová rovnosť 2020. Vo veku medzi 35-49 rokov to môže byť viac ako štvrtinu. Preto je namieste urobiť viac, než len pripraviť osvetovú kampaň. A to najmä v sektoroch, ktoré sú dominantne zastúpené ženami, a zároveň platené v pomere k ostatným sektorom výrazne horšie. V marci 2020 Európska komisia však vydala pozičný dokument, v ktorom už takúto právnu analýzu urobila. Zároveň pomenovala aj problémy, ktoré s tým súvisia. Slovenská republika patrí do skupiny krajín, v ktorých medzi významné problémy patrí práve transparentnosť pri odmeňovaní a vymáhanie práv v pracovno-právnych sporoch. Na druhej strane plne podporujeme opatrenie, ktoré pri aktívnych opatreniach na trhu práce bude venovať zvýšenú pozornosť znevýhodneným uchádzačkám o zamestnanie. V tejto oblasti však ministerstvo plánuje len vyhodnotiť len už realizované aktivity. My však navrhujeme, aby na základe týchto dát boli navrhnuté aj podporné opatrenia tak, aby sme ženy, ktoré sú nezamestnané viac ako rok dostali šancu na návrat späť. V súlade s odporúčaniami Európskej komisie, skutočné zotavenie ekonomiky musí byť inkluzívne, a to i preto, že práve koronakríza poskytuje priestor na zmenu. Sám Plán obnovy predstavuje priestor pre túto tému, a to z dôvodu realizácií reforiem. Neobmedzujme sa preto len na tému dlhodobej starostlivosti. 1. Zelená ekonomika je prierezovou témou, preto “zelené investície” by mali nemali byť obmedzené najmä na zatepľovanie budov, ale napr. aj do “zelených investícií” v sociálnych službách, zdravotníctve, či vzdelávaní. Tam, kde je zastúpenie žien vo výraznej väčšine. 2. Rovnako tak aj výrazné investície do digitálnych zručností. A to najmä podporou dievčat v štúdiu v technických odborov, či IT. Dnes je v EÚ stále len 41% technických špecialistiek a vedkýň. 3. Do vzdelávania mladých dievčat a chlapcov je potrebné zahrnúť prvky rodovej rovnosti, a teda minimálne do kurikula náuky o spoločnosti zahrnúť aj príklady úspešných žien. Veď tento rok získali Nobelovu cenu za chémiu dve ženy. 4. Zvýšiť transparentnosť v zverejňovaní platových rozdielov medzi mužmi a ženami - nielen vo verejnom sektore, ale aj súkromnom, či neziskovom. Je potrebné zahrnúť priemernú hrubú mesačnú mzdu podľa pohlavia a veku ako povinný údaj napr. do poznámok účtovných závierok, resp. výročných správ firiem a organizácií. 5. Zverejňovať inzeráty na výber riaditeľov, resp. riaditeliek v rodovo vyváženom jazyku (zahrnutím oboch foriem). Nevytvárajme predsudky tam, kde nemajú čo hľadať. 6. Podporme finančne zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú ženy na čiastočný úväzok, či zdieľané miesto, či už priamo finančnou kompenzáciou, alebo daňovou úľavou. Tým podporíme skorší návrat žien do zamestnania (tých, ktoré chcú), a zároveň bude možné pomaly odbúravať predsudky spoločnosti. 7. Zaveďme audity odmeňovania do spoločností, pravidelne kontrolujme odmeňovaciu politiku spoločností, čím sa postupne zamedzí prípadom platovej diskriminácie žien. 5. ZOSŮLAĎOVANIE PRÁCE A RODINY Skĺbenie pracovného, rodinného a súkromného života sa stalo práve počas koronakrízy témou, ktorá si zaslúži našu pozornosť. Odkryla najmä vysoký podiel neplatenej práce, ktorú poväčšine vykonávajú v domácnosti ženy. Koronakríza ju však ešte znásobila. Aj posledný COVID-19 Global Gender Response Tracker poodhalil, že hoci sa do starostlivosti o domácnosť zapájajú aj ženy a muži, podiel práce žien sa vo všetkých meraných kategóriách ešte viac zvýraznil. A to, či už ide o starostlivosť o členov rodiny, vzdelávanie detí, ich zábavu, či čítanie kníh, ale aj poskytovanie emocionálnej podpory pre dospelých členov rodiny - partnerov, starých rodičov, priateľov, či priateľky. Zdroj: Whose time to care? Unpaid care and domestic work during COVID 19, UN WOMEN, December 2020 Slovenské domácnosti zažívajú pod rúškom koronakrízy výraznejší nápor na všetky oblasti - pracovný, súkromný aj rodinný život. Opakované zmeny opatrení, ktoré prichádzajú bez prípravy častokrát zmätočne a zo dňa na deň, majú vplyv nielen na atmosféru v domácnostiach, ale aj na deľbu práce. Rodiny improvizujú tak, aby zvládali nielen pracovné povinnosti, ale aj starostlivosť o členov rodiny, zvieracích miláčikov, či deti. Pribudla nová aktivita neplatenej práce - vzdelávanie detí. Deti 2. stupňa základných a stredných škôl sú takmer nepretržite na dištančnom vzdelávaní, deti prvého stupňa od januára 2021. Práve preto je potrebné tejto téme venovať oveľa väčšiu pozornosť do roku 2025. Akýkoľvek sociálny kontakt, starostlivosť o domácnosť, vzdelávanie, ale aj práca sa zrazu vykonáva z domu. Mení to nielen priority, ale aj vzťahy, či celkové fungovanie. Predstavuje to nielen nápor na členov rodiny, digitálne vybavenie domácností, či výdavky na prevádzku. No práve koronakríza môže poskytnúť priestor na zmenu. Nebojme sa toho a vytvorme z krízy príležitosť. Ženy v tejto dobe čelia dvojitému bremenu - jednak sa snažia udržať si svoju prácu a zdroj príjmov, ale aj zachovať stabilitu domácnosti a vyrovnať sa so zvýšenou mierou neplatenej práce. A hoci podiel neplatenej práce je častokrát prehliadaný a neviditeľný, má svoju hodnotu. A hoci všetky krajiny po celom svete začali prijímať ekonomické aj sociálne opatrenia proti zásahu koronakrízy, len minimum z nich rieši problémy domácností, nebodaj konkrétne žien. Celkovo 206 krajín a teritórií po celom svete prijalo spolu 1813 opatrení. Avšak len 85 krajín prijalo opatrenia, ktoré smerovali k podpore udržateľnosti príjmu žien a len 60 krajín prijalo opatrenia na podporu neplatenej práce. Slovenská republika prijala na boj s pandémiou celkovo 8 opatrení, z toho rodovo citlivé boli len 2 - a to pandemická OČR a PN a príspevok na udržanie chodu materských škôlok. Žiadne z prijatých opatrení slovenskou vládou nesmerovali k udržateľnosti príjmu žien, či boju voči násiliu páchanom na ženách. COVID-19 Global Gender Response Tracker - opatrenia za Slovenskú republiku A PRETO ODPORÚČAME: 1. Zaviesť flexibilný rodičovský príspevok tak, aby žena rozhodovala o dĺžke poberania príspevku do veku 3 rokov dieťaťa. Ak rozhodne vrátiť do práce skôr, príspevok sa primerane navýši a obdobie sa alikvotne skráti. Poskytne jej to napr. dodatočný zdroj príjmu pre transfer do práce, ale aj napr. na zaplatenie hypotéky. Buďme konečne odvážni! 2. Možnosť návratu na skrátený úväzok zo strany zamestnávateľa, a to nielen na papieri, ale aj v realite. Finančná podpora zamestnávateľov, ktorí takýto druh úväzku ženám ponúknu a aj reálne dodržiavajú od určitého % žien zamestnaných na takýto úväzok. 3. Zmysluplná osvetová kampaň pre kariérne poradenstvo pre ženy vracajúce sa na trh práce po materskej resp. rodičovskej dovolenke. 4. Flexibilný pracovný čas - možnosť pracovať aj pred, resp. po skončení pracovných hodín pre ukončenie pracovných povinností, prípadne nahradiť prácu z kancelárie prácou z domu po vzájomnej dohode so zamestnávateľom. Áno, ešte stále táto kultúra nie je štandardom na mnohých pracoviskách. 5. Navýšiť počet dní na Home-Office mesačne za štandardných podmienok (mimo koronakrízy). 6. Umožniť rodičom ťažko zdravotne postihnutých detí, ale aj opatrovníkom starých a chorých ľudí pracovať z domu, pokiaľ to typ zamestnania umožňuje. 7. Zvýšiť príspevok starostlivosti o dieťa z dnešných 280 eur na "motivačnú úroveň", nakoľko rodičovský príspevok sa dnes pre pracujúcich rodičov pohybuje na úrovni 370 eur mesačne. 8. Rovnako tak odporúčame reformu dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, ktorá sa však už z prezentovaných obmedzených informácií do Plánu obnovy dostala. Poukazujeme však na fakt, že nech sa táto reforma realizuje z pohľadu pacienta a nie systému ako takého. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 45. Akčný plán, časť 5., navrhujeme zmeniť text úlohy takto: „Zlepšiť podmienky pre zosúladenie pracovného a rodinného života osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien, a podporovať opatrenia na uľahčenie ich návratu do práce po skončení rodičovskej dovolenky, najmä zaviesť záväzok zamestnávateľov vyhovieť žiadosti o čiastočný úväzok.“ Odôvodnenie: V prvom rade, vyjadrujeme zásadný nesúhlas s úlohou, aby štát zvyšoval zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien. Tieto opakované pokusy štátu, ale aj Euróskej únie o skoré vrátenie sa do práce žien s malými deťmi (doprevádzané propagáciou jaslí) vnímame ako silno proti-rodinné snahy, ktoré odporujú najlepšiemu záujmu dieťaťa, ktorým je celodenná osobná starostlivosť matky (a ak to nie je možné otca) minimálne do troch rokov veku. Takáto úloha by cez rezort, ktorý má na starosti rodinnú politiku, nemala nikdy prejsť. Čo sa týka zosúlaďovania pracovného a rodinného života, nemožno ho vnímať jednosmerne, že ide o podporu čo najvyššej zamestnanosti. Do troch rokov veku dieťaťa by štát mal podporovať osobnú starostlivosť matky, po troch rokoch veku by mal vytvoriť priestor, aby sa rodičia slobodne rozhodli, v akej miere budú pracovať, a v akej sa zostanú starať osobne o deti. Žiaľ, situácia na Slovensku je taká, že zamestnávatelia nie sú ochotní vyjsť v ústrety žiadateľkám o čiastočný úväzok v zmysle § 164 ods. 2 Zákonníka práce. Preto navrhujeme, aby sa z tohto ustanovenia vypustila časť: „ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.“ Práve táto vágna časť ustanovenia je právnym základom, ktorý komplikuje zosúladenie súkromného a pracovného života mnohých rodičov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 41. Akčný plán, časť 3. Dôstojnosť a telesná integrita navrhujeme upraviť úlohu 19 tak, že na konci úlohy sa doplnia slová: „založeného na vnímaní násilia ako komplexného fenoménu“ a súčasne doplniť úlohu „Analyzovať príčiny násilia na ženách a domácho násilia ako komplexného fenovému, vrátane psychopatológií, sociálnych problémov, štruktúry rodiny, alkoholizmu a iných príčin“. Odôvodnenie: Násilie páchané na ženách má množstvo príčin. Vplýva naň štruktúra rodiny, sociálne podmienky, rôzne spychopatológie, alkoholizmus a podobne. Národný akčný plán by mal zohľadňovať prevenciu vo všetkých relevantných oblastiach. Zo zahraničného výskumu je zrejmé, že násilie súvisí s viacerými faktormi. Žiaľ podobný výskum na Slovensku zatiaľ do veľkej miery absentuje. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 38. Akčný plán, časť 1. Žena a jej poslanie navrhujeme doplniť o úlohu: „Vo všetkých politikách, ktoré sa týkajú neplnoletých detí sledovať v prvom rade záujem dieťaťa.“ Odôvodnenie: Viaceré časti Materiálu sa žiaľ dajú chápať aj tak, že treba uprednostniť ekonomický záujem spoločnosti na vysokej zamestnanosti žien, čo ide na úkor záujmu malých detí, najmä tých do troch rokov veku. Všade tam, kde je v politike štátu dotknuté dieťa, má byť v prvom rade sledovaný jeho záujem (porovnaj Zákon o rodine), ktorým okrem iného je osobná starostlivosť rodiča v útlom detstve. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 37. Akčný plán, Úloha 1.: preformulovať na: „Podpora a výskum liečby príčin neplodnosti žien aj mužov“. Indikátor na konci doplniť slová „s dôrazom na liečbu príčin neplodnosti, vrátane liečby neplodnosti mužov.“ Odôvodnenie: Často je príčinou neplodnosti problém na strane muža, ktorý je liečiteľný. Namiesto liečby neplodnosti u muža však neplodný pár podstupuje IVF, ktoré predstavuje problém z ohľadom na vysokú úmrtnosť a ničenie počatých detí, ako aj problém pre zdravie ženy. Nie je vhodné liečiteľné problémy na strane muža prenášať na ženu, pre ktorú umelé oplodnenie predstavuje zdravotné riziko. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 39. Akčný plán, časť 1. Žena a jej poslanie navrhujeme doplniť o úlohu: „Prejaviť uznanie a priznať dôležitosť pre tie oblasti, v ktorých prirodzene dominujú ženy.“ Odôvodnenie: je úplne v poriadku, ak v niektorých oblastiach života dominujú ženy, pretože tak ženy, ako aj muži, majú svoje osobitné dary, ktorými obohacujú celú spoločnosť. To nie je dôvod na kritiku takéhoto stavu, ale na uznanie prínosu žien pre spoločnosť. To sa týka aj materstva, starostlivosti o deti, výchovu detí a mládeže, starostlivosť o druhých a podobne. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 40. Akčný plán, časť 3. Dôstojnosť a telesná integrita navrhujeme doplniť úlohy: „Kampane na podporu vstupu do manželstva a stability manželstva“ a „Prehĺbenie výchovy k manželstvu a rodičovstu“. Odôvodnenie: Štruktúra rodiny/domácnosti má podstatný vplyv na mieru násilia v domácnosti. Ženy a deti sú najviac chránené pred násilím v rodine založenej na manželstve, preto by integránou súčasťou boja proti násiliu na ženách a domáceho násilia mali byť aj kampane na podporu manželstva a kvalitná výchova k manželstvu a rodičovstvu na školách. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K Akčnému plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020 – 2025 Strategická oblasť 3. Dôstojnosť a telesná integrita, Úloha 14. Navrhujeme túto úlohu z akčného plánu vypustiť, keďže nie je nijakým spôsobom naviazaná na identifikované problémové oblasti a ciele v tejto časti celoštátnej stratégie. Svojpomocné alebo podporné skupiny sa nemôžu realizovať ako samostatná forma pomoci. Sú súčasťou post starostlivosti a musia byť naviazané na komplexnú pomoc a podporu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V úlohe č. 53 v slovnom spojení „v rámci koncepcie vzdelávania“ odporúčame vypustiť slovo „koncepcie“. Odôvodnenie: Nie všetky rezorty majú spracovanú a schválenú koncepciu vzdelávania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) 6. Vzdelávanie, veda a výskum V časti "Voľba vysokoškolského štúdia u žien sa dlhodobo orientuje na iné študijné odbory ako u mužov. V roku 2019 v odbore „fyzikálno-matematické vedy“ na I. a na II. stupni vysokoškolského štúdia absolvovalo 328 absolventov a absolventiek, z toho 181 žien, III. stupeň v tejto oblasti absolvovalo 63 mužov, z toho 24 žien. V odbore „Technické vedy a náuky I“ bolo ženských absolventiek ešte menej." sa vysktuje viacero faktických aj logických nedostatkov. Nie je jasné, ani odôvodnené prečo boli pre komparáciu vybrané práve uvedené skupiny študijných odborov (nejde o študijné odbory ako také, ale o skupiny odborov). Číselné porovnanie taktiež nedáva zmysel, napr. z uvedeného vyplýva, že v skupine odborov fyzikálno-matematické vedy je viac absolventiek ako absolventov. Bolo by vhodné odôvodniť výber porovnávaných odborov a ich vplyv na prípradnú (ne)rovnosť príležitostí, ktorá nie je len štatistická, ale vecná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) k Predkladacej správe: Do Predkladacej správy navrhujeme uviesť v akom rozsahu obsah celoštátnej stratégie... a akčného plánu... zabezpečuje plnenie (napomáha zabezpečeniu plnenia) kritérií základnej horizontálnej podmienky pre európsky štrukturálne fondy. Odôvodnenie: V schválenom Pláne práce vlády Slovenskej republiky na II. polrok 2020 (mesiac: december) sa uvádza, že jeden z dvoch dôvodov na predloženie Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí a Akčného plánu... je „Zabezpečenie plnenia kritérií základnej horizontálnej podmienky pre európske štrukturálne fondy.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Odporúčame jednoznačne vymedziť pojem „relevantné rezorty“, resp. upresniť ktorých konkrétnych rezortov sa úloha, pri ktorej je takto vymedzený spolugestor, týka. Odôvodnenie: Pri použití predmetného pojmu nie je možné jednoznačne určiť konkrétne rezorty, ktoré budú úlohu v pozícii spolugestora plniť. Obdobne odporúčame upresniť aj pojem „spolupracujúce subjekty“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) 4. Rovnosť žien a mužov, rovnosť príležitostí a prístup na trh práce - str. 24 Požadujeme doplniť zmienku o ženách patriacich k skupine tzv. nízkopríjmových pracujúcich a tým potenciálne ohrozených chudobou - kuchárky, upratovačky, ďalšie pomocné práce, či asistujúce profesie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Odporúčame zosúladiť návrh uznesenia vlády SR s predkladaným materiálom. Odôvodnenie: Z návrhu uznesenia vlády SR pre ministra obrany nevyplývajú žiadne úlohy, avšak Akčný plán ukladá relevantným rezortom (medzi ktoré by bolo možné v niektorých prípadoch zaradiť aj rezort obrany) množstvo úloh. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V úlohe č. 53 v stĺpci spolugestor odporúčame „MPSVR SR a relevantné rezorty“ nahradiť pojmom „všetky ústredné orgány štátnej správy“. Odôvodnenie: Úloha č. 53 má prierezový charakter a mala by sa tak týkať všetkých zamestnancov verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) Východiská stratégie rovnosti žien a mužov - str. 12 Navrhujeme doplniť dokument, ktorý sa týka zdravotnej, resp. sociálnej oblasti (napr. Stratégia dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Odporúčame termín „na roky 2020-2025“ upraviť na termín „na roky 2021-2025“. Odôvodnenie: Nakoľko bude predkladaný materiál schválený až v roku 2021, nebolo by možné úlohy z neho vyplývajúce plniť v roku 2020. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) 3. Dôstojnosť a telesná integrita - Identifikované problémy - str. 22 Navrhujeme doplniť špecifický problém týkajúci sa domáceho násila páchaného na ženách v seniorskom veku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) 1. K návrhu uznesenia vlády SR: Do materiálu žiadame doplniť uznesenie vlády SR. Odôvodnenie: Návrh uznesenia vlády SR, ktorý je súčasťou materiálu, neobsahuje žiadne konkrétne úlohy ani termíny. Na základe predloženého znenia nie je možné posúdiť, aké úlohy predkladateľ navrhuje pre jednotlivých ministrov. 2. K vlastnému materiálu – k časti Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020 – 2025: Do časti „Vzdelávanie, veda a výskum“ navrhujeme doplniť úlohy pre MK SR v znení: „V rámci neformálneho vzdelávania kultúrno-osvetových pracovníkov pertraktovať témy z oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách“ (indikátor: počet vzdelávacích príspevkov/počet účastníkov vzdelávania; termín: priebežne) a „V rámci odborného časopisu Sociálna prevencia publikovať články z oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách“ (indikátor: počet publikovaných článkov; termín: priebežne). Odôvodnenie: Doplnenie. 3. K Akčnému plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 Úloha č. 13 Monitoring médií a reklamy z hľadiska sexizmu a degradujúcich obrazov žien a dievčat V úlohe č. 13 žiadame Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej ako „ministerstvo kultúry“) neuvádzať ako gestora úlohy. Pripomienku uplatňujeme ako zásadnú. Odôvodnenie: Ministerstvo kultúry nemôže niesť zodpovednosť za plnenie predmetnej úlohy, nakoľko v rámci výkonu svojich kompetencií a plnenia úloh nemonitoruje média a ani oblasť reklamy a nedisponuje ani nástrojmi, prostredníctvom ktorých by vedelo plnenie uvedenej úlohy zabezpečiť. 4. Úloha č. 78 V boji proti nenávistným prejavom uskutočňovať pravidelné kampane s cieľom odstránenia negatívnych stereotypov a generalizovania vlastností príslušníkov minorít V úlohe č. 78 žiadame ministerstvo kultúry neuvádzať ako spolugestora úlohy. Odôvodnenie: Ministerstvo kultúry v oblasti boja proti nenávistným prejavom neuskutočňuje pravidelné kampane. Túto oblasť má možnosť ovplyvniť pri poskytovaní audiovizuálnych mediálnych služieb v legislatívnej rovine. Nakoľko ministerstvo kultúry v tejto oblasti priamo nespolupracuje so zástupcami marginalizovaných skupín a organizáciami, ktoré s nimi spolupracujú prostredníctvom uskutočňovania pravidelných kampaní, považujeme uvedenie ministerstva kultúry ako spolugestora v tejto úlohe za nadbytočné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) 6. Vzdelávanie, veda a výskum V časti "V roku 2018 navštevovalo gymnáziá 72 842 mladých, z toho 41 785 dievčat, teda viac ako 57% a aj na konzervatóriách študovalo viac dievčat ako chlapcov (63,35%). Na stredných odborných školách tvorili dievčatá tvorili len 45,3%študentov. Segregácia na chlapcov a dievčatá je v niektorých oblastiach veľmi výrazná. V septembri 2020 vyššie (pomaturitné špecializačné) nastúpilo na štúdium v odbore „počítačové systémy“ 30 študentov, z toho 7 dievčat a minulý školský rok tento odbor absolvovalo len 1 dievča. Odbor „elektrotechnika“ nemal minulý školský rok ani jednu ženskú absolventku. Odborné – úplné stredné vzdelanie v odbore hutníctvo neabsolvovala ani jedna žena. Odbory, kde sú prevažne zastúpené študentky, sú napríklad zdravotnícke odbory, vzdelávanie, veterinárske vedy či ekonomika, organizácia, obchod a služby I a II." sa taktiež k rovnosti príležitostí vo vzdelávaní opäť pristupuje čisto štatisticky. Nachádzajú sa tu náhodne vybrané údaje rôznych študijných programov a odborov na rôznych stupňoch štúdia. Je neakceptovateľné prezentovať tieto údaje napr. vybraného pomaturitného odboru ako dôkaz nerovnosti v globále. Úplne absentuje napr. porovnanie o tom, aký podiel kohorty študentiek a študentov pokračuje v štúdiu na VŠ. Oveľa zaujímavejšie a dôležitejšie by bolo prezentovanie napr. kvalitatívnych dát o rozhodovaní o smerovaní štúdia, ktoré obsahuje napr. publikácia Aspekt (2008). Z takto formulovaného odseku to vyznieva tak, že rovnosť pohlaví vo vzdelávaní znamená, že v každom programe a odbore bude zastúpenie 50 na 50. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) K materiálu: Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 žiadame vypustiť úlohu vedenú v bode č. 52 v stati 7. - Vzdelávanie, veda a výskum v úlohách vedených pod písmenom a) Štúdium a príprava na zamestnanie. Daný bod 52 znie: Poskytovanie finančných prostriedkov na podporu vzdelávacích aktivít pre pedagogických pracovníkov na stredných školách so zameraním na tému rovnosti žien a mužov, rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí. Indikátorom sú vzdelávacie aktivity. Gestorom BSK. Uplatnenie pripomienky a vysvetlenie: Úloha v znení „Poskytovanie finančných prostriedkov na podporu vzdelávacích aktivít pre pedagogických pracovníkov na stredných školách so zameraním na ľudskoprávne témy“ je úlohou a aktivitou v napĺňaní cieľov Regionálneho akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2021 – 2023 schváleného Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 18.12.2020. S ohľadom na vyššie uvedené žiadame vypustiť úlohu č. 52 v Akčnom pláne rovnosti príležitostí na roky 2020 – 2025. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) 6. Vzdelávanie, veda a výskum Časť "Nízke platy v oblasti vzdelávania len prehlbujú už existujúce príjmové rozdiely medzi mužmi a ženami. Napriek tomu, že plat v tejto oblasti postupne rastie (v roku 2016 bola priemerná hrubá mesačná mzda v oblasti vzdelávania 830 Eur, v roku 2017 to bolo 879 Eur a v roku 2018 920 Eur), táto suma je stále cca o 9% nižšia ako priemerná hrubá nominálna mzda v hospodárstve celkovo. Vzhľadom na spoločenský prínos učiteľských profesií je možno skonštatovať, že platové ohodnotenie v oblasti školstva je neprimerané." sa vôbec netýka porovnania platových pomerov mužov a žien zamestnaných v školstve, ale hodnotí porovnanie platov v školstve a v hospodárstve, čo nie je absolútne témou tejto stratégie (taktiež sa to nachádza v identifikovaných problémoch). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) 7. Ekonomická závislosť a chudoba žien - str. 34 Navrhujeme doplniť aj informáciu o dĺžke života bez obmedzení/s čiastočnými obmedzeniami v aktivitách, ktorá ako uvádza napr. Stratégia dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike (október 2019) vyznieva v neprospech žien: V roku 2012 bola v SR stredná očakávaná dĺžka života vo veku 65 rokov 18,5 roka u žien a 14,6 rokov u mužov. Podľa EU-SILC z roku 2012 strávia ženy vo veku 65 rokov 3,1 roka (17 % ich zostávajúceho života) bez obmedzení v aktivitách; 8,8 roka (48 %) s čiastočnými obmedzeniami v aktivitách a 6,6 roka (36 %) s výrazným obmedzením v aktivitách. Muži v rovnakom veku strávia 3,5 roka (24 % ich zostávajúceho života) bez obmedzení v aktivitách; 6,7 roka (46 %) s čiastočnými obmedzeniami v aktivitách a 4,4 roka (30 %) s výrazným obmedzením v aktivitách. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K časti 6. Vzdelávanie, veda a výskum - Štúdium a príprava na zamestnanie V prvom odseku tretia veta znie: „V roku 2019 v odbore „fyzikálno-matematické vedy“ na I. a na II. stupni vysokoškolského štúdia absolvovalo 328 absolventov a absolventiek, z toho 181 žien, III. stupeň v tejto oblasti absolvovalo 63 mužov, z toho 24 žien.“. Na konci uvedenej vety je potrebné slová „63 mužov, z toho 24 žien“ nahradiť správnou formuláciou, nakoľko zo 63 mužov nemôže byť 24 žien. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) 4. Rovnosť žien a mužov, rovnosť príležitostí a prístup na trh práce - Šikana a sexuálne obťažovanie na pracovisku a v škole - str. 25 Navrhujeme doplniť zmienku o sexuálnom obťažovaní vo verejných priestoroch tak, ako to uvádza aj Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. septembra 2018 o opatreniach na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boji proti týmto javom (2018/2055(INI)) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0331_SK.html Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) návrh Akčnému plánu: V návrhu Akčného plánu navrhujeme vypustiť úlohu 79. „Navrhnúť novelizáciu antidiskriminačného zákona z pohľadu požiadaviek rovnosti žien a mužov a ďalších súvisiacich právnych predpisov“. Odôvodnenie: Máme za to. že terajšie znenie Zákona o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) plne rešpektuje požiadavky rovnosti žien a mužov, takže ho netreba z tohto dôvodu novelizovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) 7. Ekonomická závislosť a chudoba žien - str. 36 Vzhľadom k nezanedbateľnej skupine žien pracujúcich v tzv. nízkopríjmových profesiách, požadujeme doplniť časť Operačné ciele o: Primerané ocenenie žien pracujúcich v nízkopríjmových profesiách (nepedagogický personál, pomocný personál pracujúci v zariadeniach sociálnej a zdravotníckej starostlivosti, a pod.). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na str. 12 navrhujeme doplniť správne názvy uvádzaných stratégii, uvádzané názvy sú neúplné. Na str. 30 navrhujeme pri operatívnej úlohe: Zváženie zavedenie práva rodiča požiadať o skrátený pracovný úväzok a povinnosti zamestnávateľa mu vyhovieť, zavedenie nároku rodiča na kratšie pracovné úväzky, flexibilný pracovný čas a flexibilitu miesta výkonu práce- špecifikovať o akú úlohu presne ide, keďže Zákonnik práce v §164 už definuje povinnosť zamestnávateľa vyhovieť požiadavkám o skrátenie pracovného času pre rodičov ("Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody"). Na str. 30 navrhujeme pri operatívnej úlohe: Zavedenie práva na ”odpojenie”- toto právo zatiaľ nie je výslovne nikde zakotvené v legislatíve EÚ, doplniť zámer, resp. zdroj. K akčnému plánu - navrhujeme zmeniť skratku MPRV SR z "Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR" na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Na str. 30-33 navrhujeme preformulovať, alebo vynechať pojmy "netradičné oblasti" a "netradičné študijné oblasti". Zdôvodnenie: Daná kategorizácia študijných oblastí evokuje názor, že štúdium na odboroch ako sú matematika, veda a výskum pre ženy, alebo učiteľstvo a sociálna práca pre mužov, je veľmi atypické, resp. len v zriedkavých prípadoch. V prípade, ak je daný pojem medzinárodne používaný a uznávaný a ide o medzinárodný problém, prosíme doplniť zdroj. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) Pripomienka k Akčnému plánu 2. Navrhujeme vypustiť úlohu č. 38, ktorá znie: „Podpora poskytovania rannej starostlivosti pre deti do troch rokov“ Odôvodnenie Úlohou štátu je podporovať posilňovať rodičovské zručnosti, pretože najlepšou starostlivosťou o dieťa je osobná starostlivosť rodiča, o to viac pre dieťa do troch rokov. Podpora opačného systému je na škodu dieťaťa ale aj demografického rastu a tiež na škodu integrity a nezávislosti rodiny, ako základnej bunky spoločnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) Pripomienka k Akčnému plánu 5. Navrhujeme vypustiť úlohu č. 59 a 60. Odôvodnenie Takéto zásahy považujeme za zásahy štátu do rovného volebného práva občanov s cieľom ovplyvniť ich v prospech kandidátov s určitým pohlavím, čo predstavuje v podstate skrytú diskrimináciu na základe pohlavia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 18. Navrhujeme vypustiť vetu: „Rómske ženy navyše čelia stereotypom, ktoré sú v rómskych komunitách silnejšie v porovnaní s majoritnou populáciou.“ “ Odôvodnenie: Uvádzané stereotypy nepovažujeme za negatívne, ale úplne pochopiteľné a hodné slobodnej voľby. Stereotypy uvádzané v poznámke by mohli byť vzorom aj pre majoritnú populáciu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) Pripomienka k Akčnému plánu 1. Navrhujeme vypustiť úlohu č. 20, ktorá znie: „Analýza tzv. Istanbulského dohovor s cieľom prebrať chýbajúce ustanovenia do nášho právneho poriadku“ Odôvodnenie Mnohé ustanovenia Istanbulského dohovoru nie sú vhodné na prebratie do nášho právneho poriadku. Viď Stanovisko Českej advokátskej komory. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) Pripomienka k Akčnému plánu 4. Navrhujeme vypustiť úlohu č. 49 Odôvodnenie Zdá sa akoby Slovenská republika bola plná predsudkov a stereotypov. Nemyslíme si, že táto téma je podceňovaná a zdá sa, akoby táto ideológia Istanbulského dohovoru bola presadzovaná vo vzdelávaní. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) Pripomienka k Akčnému plánu 6. Navrhujeme vypustiť úlohu č. 84, 85, 88 Odôvodnenie Dôvody sú popísané v pripomienkach v Stratégii. Štát by nemal podmieňovať humanitárnu pomoc ideologickou kolonizáciou. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) Pripomienka k Akčnému plánu 3. Navrhujeme vypustiť úlohu č. 48, prípadne zmeniť gestora. Odôvodnenie Vypracovanie učebných textov občianskej náuky je vecou MŠ SR a jeho úradov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 21. V časti 9 na strane 43 navrhujeme v časti Identifikované problémy vypustiť text: „ Nízke povedomie a marginalizácia agendy rovnosti žien a mužov vo verejnej správe; Slabé uplatňovanie hľadiska rovnosti žien a mužov (gender mainstreaming) pri vytváraní a implementácií politík orgánov verejnej správy; Personálne podhodnotenie útvarov zodpovedných za dodržiavanie princípu rovnosti žien a mužov na všetkých úrovniach verejnej správy a samospráv; Formálne plnenie úloh nezodpovedajúce reálnemu stavu; Financovanie MNO v oblasti podpory a presadzovania rovnosti žien a mužov v jednotlivých tematických oblastiach; Nízka informovanosť o oblasti rovnosti žien a mužov ako aj opatrenia prijímané na ich dosahovanie zo strany rezortov. Hlavný cieľ Vytvorenie komplexnej štruktúry v rámci verejnej správy na presadzovanie rovnosti žien a mužov a systematického uplatňovania tohto princípu na všetkých úrovniach. Operačné ciele Presadzovanie agendy rovnosti žien a mužov ako prierezovej priority pre všetky orgány verejnej správy; Vytvorenie rámca pre efektívne uplatňovanie hľadiska rovnosti žien a mužov v štátnej správe, ktorý zabezpečí systematické a dôsledné hodnotenie dopadov na rovnosť žien a mužov v štátnej správe; Efektívne nastavenie spolupráce a zdieľanie informácií medzi orgánmi verejnej správy a MNO; Pravidelné zasadania Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a Výboru pre rodovú rovnosť; Zohľadňovanie princípu rovnosti žien a mužov v dotačných schémach, podpora rovnosti žien a mužov prostredníctvom špecializovanej dotácie; a Zabezpečenie rozširovania spolupráce s MNO pracujúcimi v oblasti rovnosti žien a mužov.“ Odôvodnenie Táto oblasť sa javí ako doména rôznych mimovládnych organizácií, ktoré sa snažia získať finančné zdroje na svoju činnosť zo štátnych prostriedkov. Určite rovnosť mužov a žien je téma, avšak robiť z nej prierezový princíp a problém v Slovenskej republike vyzerá neprimerane pri našich závažných problémoch so zdravotníctvom, korupciou, v ktorých potrebujeme skutočne pridať zdroje. Naviac práve vyriešenie problémov s personálnou stabilizáciou napríklad v zdravotníctve navýšením zdrojov má radikálne pozitívny vplyv práve na vyrovnanie platových rozdielov medzi mužmi a ženami a zabezpečí aj elementárnu spravodlivosť. V tejto situácii, v ktorej máme obmedzené zdroje by Slovenská republika mala rozhodnúť presunúť finančné zdroje žiadané na slovne deklarované presadzovanie rovnosti mužov a žien skôr do sektora, ktorý by zabezpečil jej pravé napĺňanie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 17. Navrhujeme vypustiť nasledovný text spomedzi cieľov na strane 34 a 35: „Programy na podporu slobodného výberu vzdelania, povolania a kariéry; Osveta v detstve, v predškolských, základných a stredoškolské zariadeniach o vplyve stereotypov na voľbu kariéry s cieľom dosiahnuť, aby si dievčatá a chlapci mohli slobodne a s ohľadom na svoje prirodzené inklinácie zvoliť svoje záľuby, študijné odbory a nakoniec aj povolanie a kariéru, podpora možnosti vybrať si štúdium netradičných študijných odborov pre chlapcov i dievčatá v záujme rovnakých príležitostí pre obe pohlavia; Výchova a vzdelávanie v „boji“ s predsudkami a stereotypmi; Kariérne poradenstvo pre dievčatá a chlapcov, kde by sa mladí ľudia okrem iného dozvedeli o dôsledkoch výberu svojho povolania, vrátane platového a iných aspektov súvisiacich s rovnosťou žien a mužov, ako napríklad rozdiely medzi mužmi a ženami súvisiace so zamestnanosťou počas pracovného života, ich príčinami a spôsobmi ich eliminácie; Prijatie opatrení, vrátane dočasných vyrovnávacích opatrení, na podporu vzdelávania žien a dievčat v netradičných oblastiach, ako je matematika, veda a technika, a podpora ustanovovanie žien do najvyšších funkcií v akademických inštitúciách, podobne, prijatie opatrení na zvyšovanie podpory vzdelávania chlapcov v netradičných oblastiach, ako napríklad učiteľstvo či sociálna práca; Podpora vyššieho zastúpenia žien vo sfére vedy, výskumu a vysokoškolského vzdelávania. Odôvodnenie Rovnaké ako pri predchádzajúcom texte. Je evidentné, že pomery mužov a žien aj v akademickej oblasti sú skoro vyrovnané. Na rozdiel od žien neprichádza stratégia so zrkadlovými opatreniami v prospech zvýšenia podielu mužov v povolaniach ako je justícia, prokuratúra, medicína a pod. T. j. nikde sa nenavrhujú dočasné vyrovnávacie opatrenia pre chlapcov ako je zatraktívnenie povolania v lukratívnejších povolaniach a pod. Zameriava sa na zatraktívnenie povolaní v nelukratívnych oblastiach (školstvo, sociálna práca), v ktorých ako vieme aj tak stratégia nebude nikdy úspešná, a to z rôznych dôvodov, okrem finančnej stránky aj z takého stereotypného dôvodu ako je nevyhnutnosť zabezpečiť rodine príjem počas obdobia výchovy malých detí matkou, a tiež aj napr. z dôvodu prirodzeného vyššieho záujmu chlapcov o technické odbory (nemôžu byť naraz na dvoch miestach) a prirodzeného vyššieho záujmu dievčat o odbory, ktoré sú zamerané viac na vzťahy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 15. Navrhujeme na strane 30-31vypustiť nasledovné ciele: „podpora rovnomerného rozdelenia domácej práce a starostlivosti medzi partnermi, odstránenie nerovností v oblasti starostlivosti; Podpora “nestereotypných” zamestnaní pre mužov i ženy, podpora záujmu a vzdelávania dievčat v netradičných oblastiach, ako je matematika, veda a technika; Zavedenie práva na ”odpojenie”; Garancia miesta v bezplatnej škôlke pre deti od troch rokov a obedy zdarma; a Podpora zamestnávateľov, ktorí sú zriaďovateľmi jaslí a predškolských zariadení pre svojich zamestnancov (daňové, či iné finančné úľavy alebo benefity).“ Odôvodnenie Je na vnútornom rozhodnutí rodiny, ako si rozdelia medzi sebou muž a žena domáce práce a štát sa im do toho nemá čo miešať. Ak sa rodina rozhodne, že muž prináša viac finančných prostriedkov do rodiny svojou prácou mimo domácnosti a vzájomne sa dohodnú na rozdelení starostlivosti tak, že žena vykonáva jej väčšiu časť neznamená to automaticky nerovnosť, ale zváženie najlepšieho záujmu pre rodinu a deti ako celok. Nie každý je rovnako schopný na všetky úlohy v domácnosti. Nevidíme význam, aby sme obmedzené finančné zdroje vrážali do nezvyčajných povolaní. V súčasnosti neexistujú žiadne prekážky a bariéry pri vstupe do povolania a záleží na skutočnom záujme mužov a žien o dané povolanie. Nevidíme žiaden dôvod na to, aby boli muži znevýhodňovaní pri uchádzaní sa o zvyčajne mužské povolanie. Zavedenie práva na odpojenie nemá žiadny definičný obsah a preto je potrebné ho vysvetliť. Nesúhlasíme, aby sa uprednostňovala a zvýhodňovala pred osobnou starostlivosťou o dieťa inštitucionálna starostlivosť. Najlepšie je dieťaťu s matkou, preto podporu jaslí vnímame ako ochudobnenie dieťaťa o nárok byť so svojou matkou. Inštitucionálna starostlivosť nikdy nenahradí matku a otca a nemôže byť vôbec rovnocennou náhradou. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 19. Navrhujeme vypustiť na strane 38 v časti Identifikované problémy pojem „Feminizácia chudoby“ a tiež text: „Vplyv pretrvávajúcich stereotypov na tradičnú deľbu práce medzi ženami a mužmi, čo vedie k zvyšovaniu ekonomickej závislosti žien od partnerov a sociálneho systému.“ Odôvodnenie Odôvodnenie je opísané v predchádzajúcej pripomienke, nemožno operovať týmto pojmom, keď sa viac vzťahuje špecifické situácie. Odmietame prístup, ktorý vlastne naznačuje: „Ak žena otročí od rána do večera pre cudzieho človeka a je závislá od jeho peňazí je slobodná. Ak žena pracuje pre svoju rodinu tak potom je otrokyňa.“ Úplná ekonomická nezávislosť je iluzórnou záležitosťou. Žena aj muž sú ekonomicky závislí od svojho zamestnávateľa, situácie na trhu a svojich mnohých podmienok a obmedzení. Vnímať iba tento rozmer ekonomickej závislosti ženy v prechodných obdobiach zvýšenej starostlivosti o dieťa ako jav, ktorý je potrebné odstrániť je úplne obmedzený a môže viesť k vyliatiu dieťaťa spolu so špinavou vodou z vaničky. Rodina je jeden celok, nie sú to dva nezávislé subjekty, medzi ktorými „poletujú“ závislé deti. Práve integrita rodiny a špecializácia umožňuje jej prežitie. V prechodných obdobiach starostlivosti o rodinu je prirodzené, že dôjde k tomu, že žena nebude pracovať a má nárok na to, aby ju živil manžel. Nie je tým vôbec menejcenná. O menejcennosti sa ju však snaží presvedčiť dnešná ideológia a aj bohužiaľ aj stratégia, ktorá naznačuje, že bez ekonomickej nezávislosti nie je žena rovná mužovi. Existuje dokonca zákonná vyživovacia povinnosť voči manželke. Odstraňovať je potrebné negatívne javy ako je napríklad závažné zneužívanie ekonomickej sily muža v rodine a pod. V našej kultúre však nie je bežné, aby muž bránil žene pracovať, či aby ju zatváral doma, aby bola na ňom ekonomicky závislá. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 16. Navrhujeme vypustiť pôvodný text a úplne prepracovať časť vzdelávanie, veda a výskum. Odôvodnenie: Táto časť by nemala obsahovať nepodložené domnienky týkajúce sa dohadov o výbere povolania na základe stereotypov o typicky mužských či ženských povolaniach. Ukazuje sa, že v krajinách s najvyššou mierou „rodovej rovnosti“ si ženy ešte viac vyberajú typicky ženské povolania, preto stanovené ciele považujeme za iracionálne a kritiku považujeme za nepodloženú. Navrhujeme oceniť pozitívny prínos žien v povolaní učiteľov a zdravotnej starostlivosti a samozrejme rešpektovať všetok spoločenský prínos, ktorý ženy v týchto profesiách vykonali. Nielen pre zabezpečenie rovnosti ale aj pre zvýšenie záujmu mužov o povolanie učiteľa navrhujeme zatraktívnenie platov v tomto povolaní. Rovnako navrhujeme ešte výraznejšie oceniť prácu zdravotných sestier a ostatných zdravotných pracovníkov. Zastúpenie žien v akademickej sfére vôbec nepovažujeme za nízke. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 1. V časti 11 na strane 43 navrhujeme v časti Operačné ciele identifikovať presnejšie plány na činnosť a nesúhlasíme s úlohami, ktoré by mohli byť v rozpore s ostatnými našimi pripomienkami. Odôvodnenie: Ciele sú popísané veľmi všeobecne. Nesúhlasíme, aby sme iným krajinám ako podmienku našej humanitárnej pomoci krajinám tretieho sveta dávali napríklad odstraňovanie „stereotypov“ pretože to považujeme za ideologickú kolonizáciu. Žiadame definovať a dopniť odkazy na ciele agendy ženy, mier a bezpečnosť. Pri vytvorení pracovnej skupiny Gender Action Plan žiadame doplniť, že jej úlohou bude posúdenie a implementácia v súlade s našimi ústavnými hodnotami manželstva, rodiny a rodičovstva. Zároveň žiadame, aby táto skupina bola zložená tak, aby odzrkadľovala pomernosť zastúpenia rôznych názorov v spoločnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 20. Navrhujeme vypustiť časť „Politická a ekonomická participácia a účasť na vzdelávaní“ Odôvodnenie Je vecou občanov, ktorí majú rovnaké volebné právo, aby si vybrali svojich zástupcov bez ohľadu na pohlavie. Ústava SR nám garantuje aj aktívne aj pasívne volebné právo rovnako mužom a ženám. Návrhy na zásahy spôsobujú popretie uplatnenia slobodného volebného práva, ktoré je naším výdobytkom. Ak sa budú mať voľby riadiť podľa pohlavia, potom to znamená zneuctenie celého volebného procesu a tiež to znevažuje ženy, ktoré dosahujú úspechy v rovnej politickej súťaži. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 13. Navrhujeme vypustiť text: „Kompletná a podrobná analýza tzv. Istanbulského dohovoru s cieľom prijatia prípadných chýbajúcich opatrení do nášho právneho poriadku;“ Odôvodnenie Istanbulský dohovor je kontroverzným dokumentom a mnohé opatrenia sú úplne nevhodné na zavedenie do nášho právneho poriadku. Odporúčame v tejto súvislosti stanovisko Českej advokátskej komory. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 6. Na strane 10 navrhujeme vypustiť text: „„Predsudok (Prejudice)“ je definovaný ako antipatia alebo (pozitívna) zaujatosť, ktorá vychádza z chybnej a nadmernej kategoriálnej generalizácie (zovšeobecnenia). Antipatia alebo (pozitívna) zaujatosť môže byť namierená proti skupine ako celku alebo proti jedincovi, ktorý do danej skupiny patrí. Predsudok vzniká na základe opakovanej skúsenosti. „Stereotypy (Stereotypes)“ sú vžité predstavy alebo vzory, na ktoré sa človek odvoláva, aby ospravedlnil svoj pozitívny alebo negatívny predsudok. Pri presadzovaní týchto typov, predstáv a vzorov nevieme zistiť ich pôvod – o čo sa opierajú. Stereotypom chýba opora vo faktoch. Funkciou stereotypu je, že má ospravedlniť a obhajovať nejaké správanie alebo postoj. Ak je stereotyp negatívny, tak napomáha triediť a vyberať len negatívne konotácie, pričom následne tento negatívny výber alebo antipatiu obhajuje. Stereotyp z týchto dôvodov nie je predsudok, ale nástroj racionalizácie údajne stálych hodnôt, myslenia a konania.“ Odôvodnenie Nepovažujeme za vhodné používať definície z portálu Rodová rovnosť. Zároveň definíciu stereotypov považujeme za úzke vymedzenie pojmu stereotyp, ktorá mení pôvodný význam tohto slova a negativizuje jeho význam závažným spôsobom. Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra uvádza: stereotyp -u m. zaužívaný, ustálený spôsob reagovania, konania, uskutočňovania ap.: myšlienkový s., s. práce, života; Slovník cudzích slov (akademický) z r 2005. stereotyp -u m. ‹g› 1. ustálený, navyknutý spôsob reagovania na niečo, vykonávanie al. robenie niečoho v určitom pravidelnom slede, poradí; jednotvárny sled niečoho a pod.: pracovný s. stále sa opakujúci pracovný úkon; fyziol., psych. dynamický s. vypracovaný súbor podmienených reflexov 2. ustálená, zautomatizovaná predstava, zjednodušené, ošúchané chápanie: románový s.; psych. komplex predstáv, ktoré majú príslušníci spoločenských skupín o sebe al. o iných (najmä etnicky al. rasovo) 3. polygr. tlačová platňa odliata z písmoviny vcelku pomocou matrice, používaná na tlač z výšky; stereotypový príd. k 3 Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 12. Navrhujeme vypustiť text: „Napriek tomu, že v iných oblastiach diskriminácie slovenská legislatíva, napr. v oblasti práce, ochraňuje obete diskriminácie a garantuje im efektívnu občiansko-právnu ochranu aj prostredníctvom presunu dôkazného bremena na žalovanú stranu, v prípade násilia na ženách a domáceho násilia ženy túto procesnú ochranu nemajú a to napriek tomu, že väčšina z nich rieši ochranu pred násilím prostriedkami občianskeho práva. Legislatívne uznanie skutočnosti, že násilie na ženách je prejavom diskriminácie by malo znamenať, že ak sú v civilnom konaní predložené skutočnosti, ktoré umožňujú dôvodne usudzovať o existencii partnerského alebo domáceho násilia zo strany žalovaného či odporcu, ktoré je v príčinnej súvislosti so skutočnosťou, že sa obeť domáha úpravy práv a povinností alebo jej oprávnených nárokov, dôkazné bremeno bude zaťažovať žalovaného. V prípadoch násilia na ženách a domáceho násilia, by takáto úprava znamenala efektívne zavedenie rovnosti zaobchádzania a práva na efektívnu právnu ochranu pre diskriminovanú stranu.“ Odôvodnenie Presun dôkazného bremena v antidiskriminačných sporoch nie je vôbec možné porovnávať s návrhom ministerstva v tejto oblasti a považujeme ho za šokujúci, popierajúci rovnosť mužov a žien pred súdom a založený na predsudkoch voči mužom. V antidiskriminačných sporoch musí žalobca dokázať rozdielne znevýhodňujúce zaobchádzanie so žalobcom a až potom sa dôkazné bremeno prenáša a žalovaný povinnosť dokázať, že jeho prístup nebol diskriminačný. Zámery ministerstva popierajú princíp prezumpcie neviny aj to, že v občianskoprávnom konaní (ak má dôjsť k obmedzeniu vlastníckeho práva či iných práv, práva) má žalobca povinnosť uniesť dôkazné bremeno. Namiesto dokázania viny má žalovaný (obeťou označený páchateľ) dokázať svoju nevinu. Dokázať „nevinu“ je však skoro nemožné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 8. Na strane 14 navrhujeme, aby sa zároveň upozornilo na skutočnosť, že gender gap index má obmedzenú validitu na mnohé oblasti. Odôvodnenie Podľa publikácie Svetového ekonomického fóra sú na prvých miestach v Globálnom genderovom indexe Švédsko, Fínsko, Nórsko. Ich politika rodovej rovnosti je stabilná a podporovaná niekoľko desaťročí. Preto, ak platí téza, že rodová rovnosť má vplyv na úroveň násilia na ženách malo by byť násilie na ženách v týchto krajinách minulosťou prípadne veľmi nízke. Agentúra FRA, tvrdí vo svojej správe o prieskume násilia na ženách: „Miera násilia medzi partnermi sa pohybuje od 30% do 32% vo Fínsku, Dánsku a Lotyšsku až po 13% v Rakúsku, Chorvátsku, Poľsku, Slovinsku a Španielsku. Prevalencia miery násilia mimo partnerov predstavuje podobný stupeň rozpätia, od 34% -40% vo Švédsku, Holandsku a Dánsku po 10% -11% v Portugalsku, Grécku a Poľsku.“ Severské krajiny sa umiestňujú na prvých priečkach vo vzťahu k genderovej rovnosti bohužiaľ, čo sa týka partnerského násilia a násilia vôbec sa už prvými priečkami s najnižším násilím na ženách chváliť nemôžu. Skôr naopak. Podľa FRA miera násilia je v týchto krajinách oveľa vyššia ako v Poľsku, kde sa mimochodom ženy cítia veľmi bezpečne aj podľa správy FRA. Dôvody si môžu vyžadovať hlbšiu analýzu. Používať ako argument tézu o preventívnej povahe cieľov rodovej rovnosti k násiliu je prinajmenšom veľmi odvážne. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 7. Navrhujeme vypustiť text: „“Feminizácia chudoby (Feminisation of Poverty)”označuje fakt, že z rôznych príčin sú chudobou ohrozené alebo chudobou trpia najmä ženy. Ženy častejšie ako muži trpia nielen relatívnym alebo absolútnym nedostatkom príjmov, ale v jeho dôsledku aj rôznymi prejavmi sociálneho vylúčenia zo spoločenských aktivít a významných rozhodovacích procesov. Miera feminizácie chudoby v krajine je preto jedným z dôležitých indikátorov postavenia žien v spoločnosti vo všetkých oblastiach spoločenského života.“ Odôvodnenie: Chudobou sú v našej spoločnosti ohrozené najmä mladé rodiny. Každý pojem znamená sústredenie pozornosti na jednu časť, ktorá tým získava nadproporčnú pozornosť oproti celku. Pojem feminizácia chudoby sa považuje za fakt, avšak len uznaním tohto faktu sa vyhýbame zodpovednému skúmaniu celku a tiež zjednodušením sa vyhýbame prijímaniu opatrení, ktoré by mali mať pozitívny vplyv na jednotlivé skupiny ohrozené chudobou najviac podľa váhy akou sú zasiahnuté. Naviac ide o feministický pojem, proti ktorému sa ozývajú hlasy aj zo samotného feministického prostredia. Napríklad: https://www.advojka.cz/archiv/2016/4/feminizacia-chudoby. Ak by sme mali hovoriť o feminizácii chudoby, mali by sme hovoriť aj o feminizácii justície, maskulinizácii kriminality, maskulinizácii obetí, feminizácii edukácie a feminizácii medicíny. Všetky tieto pojmy nepostihujú realitu dostatočne tak, aby boli vhodnými referenčnými bodmi. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 9. Žiadame vypustiť a úplne prepracovať časť Žena a jej povolanie. Navrhujeme doplniť tento jednostranný negatívny obraz o našich dejinách o pozitívne skutočnosti o ženách a mužoch v našich dejinách, o ich pozitívnej úlohe materstva, o tom, že materstvo a rodičovstvo je úplne oprávnene pre ženy zmyslom života a netýka sa to iba biologického materstva. Rovnako ak má ísť o stratégiu o rovnosti mužov a žien, potom očakávame doplnenie aj úlohy mužov a ich ťažkosti pri povolaní otcovstva. S časťou ohľadom diskriminácie matiek vo vzťahu k dôchodkom súhlasíme. Odôvodnenie Obsahuje zároveň tvrdenia, ktoré sa vôbec nezakladajú na pravde. Napr. že staromládenectvo u mužov je vnímané pozitívne. Buď sa bude podporovať materstvo a otcovstvo, alebo sa podporovať nebude. Spoločnosť nemôže podporovať úplne rovnocenne aj život single ako rovnocenný s materstvom a otcovstvom, pretože taký zo svojej podstaty nie je. Všetky osoby majú rovnakú ľudskú dôstojnosť, ale nie všetky voľby v živote sú rovnocenné a mali by byť rovnako podporované. Niektoré voľby, ako je materstvo a otcovstvo prinášajú spoločnosti viac dobra a znamenajú oveľa väčšiu záťaž, ako ostať single. To však neznamená, že tí, ktorí majú deti majú vyššiu hodnotu, ako tí, čo deti nemajú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 14. Navrhujeme vypustiť na strane 29 text: „Opatrenia na zosúlaďovanie práce a rodiny by mali podporovať mužov v ich väčšej účasti v starostlivosti o závislé osoby a zároveň by mali smerovať k tomu, aby ženy a muži využívali možnosti na zosúladenie práce a rodiny a ich rozhodnutie bolo výsledkom slobodnej partnerskej dohody, nie stereotypných predstáv o usporiadaní povinností v partnerstve.“ Odôvodnenie Samotný text v sebe obsahuje rozpor a obsahuje sociálne inžinierstvo. Navrhujú sa opatrenia, ktoré majú meniť úlohy mužov a zároveň sa hovorí, že rozhodnutie má byť výsledkom slobodnej partnerskej dohody. Na rodinu sa vôbec nepohliada ako na osobitný celok, ktorá má vlastnú integritu a základnú trvalú bunku, ktorá je základom spoločnosti, ale ako na prechodný stav do rozpadu. Ponechajme preto na mužovi a žene, ako si rozdelia úlohy v manželstve. Je úplne na ich predstavách o šťastí, či si ich rozdelia stereotypne alebo nestereotypne. T. j. zvykovo alebo nezvyčajne. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 10. V časti Ekonomické a zdravotné riziká navrhujeme vypustiť formuláciu: „Ženy vo väčšej miere vykonávajú tzv. prekérnu prácu, ktorá zahŕňa prácu na čiastočný úväzok, sezónnu a občasnú prácu, SZČO, prácu s presne stanoveným termínom, dočasné zmluvy, prácu na telefóne, v domácnosti alebo agentúrnu prácu.“ „Zo všetkých pracujúcich na čiastočný úväzok tvoria ženy 65%, čo predstavuje 6,44% z celkového počtu pracujúcich žien. Takýto typ práce aj v bežných, nehovoriac pandemických, podmienkach poskytuje menej dlhodobej životnej istoty. V období pandémie a jej ekonomických dopadov je tento typ rizika ešte akútnejší.“ Odôvodnenie Jedným z cieľov riešenia zosúladenia rodinného a pracovného života bolo práve zatraktívnenie čiastočných úväzkov, ktoré umožnia žene a matke zabezpečiť starostlivosť o deti aj pracovať. V tomto kontexte je tento cieľ popieraný a uvádzaný ako negatívny. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 11. Dopady pandémie navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie Ide o dlhodobú stratégiu rovnosti a pandémia je nepredvídateľnou a časovo obmedzenou okolnosťou, pri ktorej sú dopady značne širšie a na základe jedného prieskumu nemožno úplne pokryť celú realitu, ktorú priniesla na mužov, ich zamestnanosť a ich psychické zdravie a tiež na ženy a zmenu rozsahu poskytovaných služieb. Tvrdenia predkladané ako fakty na základe, ktorých sa vypracúva stratégia vyžadujú viac výskumov a verifikácií. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 5. Navrhujeme na strane 9 vypustiť vetu: „Rovnoprávnosť neznamená rovnakosť, ale ani chápanie podmienok života mužov ako všeobecnej „normy“. “ Odôvodnenie: Štát nemá byť odkázaný na Glosár feministickej organizácie. Zároveň tvárenie sa, že tu sa chápu podmienky života mužov ako všeobecná norma znamená miešanie pojmu rovnoprávnosti so sociologickými konceptami feministickej ideológie „život mužov“ a pod. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPOLU (SPOLU - občianska demokracia) 1. V časti 3 „Dôstojnosť a telesná integrita“ navrhujeme medzi Identifikované problémy zaradiť: Absentujúce udržateľné dlhodobé financovanie subjektov poskytujúcich pomoc obetiam zažívajúcim násilie (krízové, intervenčné, advokačné centrá, bezpečné ženské domovy, či azylové domy). Následne medzi Operačné ciele navrhujeme zaradiť: Zabezpečiť udržateľné a dlhodobé financovanie subjektov poskytujúcich pomoc obetiam zažívajúcim násilie (krízové, intervenčné, advokačné centrá, bezpečné ženské domovy, či azylové domy). Odôvodnenie: Problém násilia sa vplyvom pandémie nielen na Slovensku výrazne zhoršil, pretože Covid zavrel ľudí v bytoch a domoch, mnohí a mnohé z nich prišli o prácu, deti nie sú v školách, peniaze v rodine chýbajú. Toto všetko spôsobuje enormný tlak na psychiku a výsledkom je stupňujúce sa násilie, pred ktorým obete teraz takmer nemôžu utiecť. Krízové, intervenčné a advokačné centrá, ktoré pomáhajú obetiam násilných činov, majú teraz oveľa viac práce, ale už dlhodobo nemajú zabezpečené dlhodobé systémové financovanie a boria sa s finančnými problémami. Častokrát nemajú ani na výplaty pre svoje sociálne pracovníčky, či pracovníkov, psychologičky a psychológov, či právnikov. Je preto potrebné takéto financovanie zabezpečiť nielen prostredníctvom zahraničných projektov, ale aj s účasťou štátneho rozpočtu. 2. V časti 3 „Dôstojnosť a telesná integrita“ navrhujeme do Operačného cieľa „Zlepšiť dostupnosť a skvalitniť služby reprodukčného a sexuálneho zdravia.“ doplniť: A to formou auditov slovenských pôrodníc, ktoré by analyzovali, do akej miery tieto spĺňajú požiadavky Baby friendly a Mother friendly nemocníc podľa medzinárodne platných štandardov WHO a FIGO. Následne pripraviť systém vzdelávania zdravotníckeho personálu v oblasti znalosti týchto štandardov a nakoniec vytvoriť systém certifikácie nemocníc, ktoré by uvedené štandardy spĺňali a aktívne aplikovali, doplnený o motivačný systém benefitov pre takéto nemocnice. Odôvodnenie: V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že špecifickou formou inštitucionálneho násilia je aj tzv. pôrodnícke násilie. Toho príčinou je nerovnosť – nerovnosť postavenia rodiacej ženy voči zdravotníckemu personálu. Aj napriek snahe niektorých lekárov, lekárok či pôrodných asistentiek je stále na Slovensku priveľa žien, ktoré počas pôrodu zažijú traumu, kvôli ktorej často potom už nechcú mať ďalšie deti. Trauma býva dôsledkom zlého zaobchádzania so ženou pred, počas a po pôrode. Ženy často uvádzajú, že im boli vykonané úkony bez informovaného súhlasu; či napríklad pripútavanie na lôžko a obmedzovanie pohybu; tlak na brucho; šitie pôrodných poranení bez použitia lokálnej anestézy; násilné stláčanie bradavky ženy kvôli spusteniu laktácie; či separácia matky a dieťaťa bezprostredne po narodení, ktorá sa vo zvýšenej miere deje aj teraz počas pandémie. O tejto forme násilia sa u nás stále hovorí pomerne málo. A pritom na Slovensku ročne porodí zhruba 54 000 žien, z ktorých mnohé nerodia v dôstojných podmienkach. Úlohou štátu by preto malo byť túto formu násilia eliminovať a mal by tým poveriť v prvom rade ministerstvo zdravotníctva. Dodnes na Slovensku neexistuje účinný nástroj, ktorým by bolo možné zistiť, v akom stave je dodržiavanie, resp. nedodržiavanie týchto medzinárodne platných pravidiel, ktoré často súvisia najmä s ohľaduplným prístupom k rodiacim ženám. Zároveň neexistuje žiadna forma hlbšieho vzdelávania v tejto problematike, či už na medicínskych univerzitách, alebo v rámci vzdelávania lekárskeho a zdravotníckeho personálu. 3. V časti 5 „Zosúladenie rodinného a pracovného života“ navrhujeme medzi Operačné ciele zaradiť: Presadiť zavedenie tzv. Otcovského voľna hneď po narodení dieťaťa na dobu minimálne 10 dní ako nemocenskú dávku plne hradenú sociálnou poisťovňou. Odôvodnenie: Zavedenie tohto typu otcovského voľna by viedlo k väčšej angažovanosti mužov pri starostlivosti o ich deti. Zdieľanie rodičovských povinností tiež zmazáva znevýhodnenie žien na trhu práce. Slovensko patrí k posledným krajinám EÚ, kde tento typ otcovského voľna nemáme zavedený. Zavedenie otcovského voľna je zároveň restom z minulého volebného obdobia, počas ktorého bývalý minister práce Ján Richter niekoľkokrát sľuboval, že tento typ pomoci rodinám s deťmi zavedie. Nestalo sa tak, aj napriek tomu, že ho ako poslanecký návrh niekoľkokrát predkladala poslankyňa Simona Petrík. Zároveň je Slovenská republika zaviazaná Európskou komisiou dodržať termín, a takéto opatrenie zaviesť. EK totiž vydala smernicu, ktorú v apríli 2019 schválil aj Európsky parlament, a tá zaväzuje všetky štáty Európskej únie do troch rokov upraviť v tomto smere svoje zákony. 4. V časti 5 „Zosúladenie rodinného a pracovného života“ navrhujeme upraviť a doplniť Operačný cieľ „Garancia miesta v bezplatnej škôlke pre deti od troch rokov“ nasledovne: Garancia miesta v obecnej škôlke pre všetky deti od troch rokov veku. V prípade, že takúto garanciu nebude možné v najbližších rokoch realizovať (z dôvodu nedostatočných kapacít, ako aj zavedenie povinného predškolského ročníka), poskytnúť účinnú finančnú kompenzáciu tým rodičom, ktorých deti z tohto dôvodu miesto v škôlke nedostanú. Odôvodnenie: Problém s nedostatkom miest v obecných škôlkach má Slovensko už pomaly 12 rokov. Ani za túto dobu nedošlo k systémovému riešeniu. Riešením totiž nie je len dobudovávanie kapacít. Tak, ako demografická krivka v posledných rokoch stúpala, môže začať opäť postupne klesať, a vybudované škôlky zostanú opäť prázdne. Zároveň, obce často nemajú finančné prostriedky na spolufinancovanie budovania kapacít, resp. na ich ďalšie prevádzkovanie. Počet neuspokojených žiadostí o miesto v škôlke však kontinuálne každým rokom stúpa. V minulom roku to bolo viac než 11 000 žiadostí. Rodičia, ktorí nemajú kam dať deti, nemôžu ísť do práce, čo má negatívny vplyv na rodinný rozpočet. Slovenská republika doteraz využíva tzv. Príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý je zo 75% spolufinancovaný Európskou úniou a preto nezaťažuje štátny rozpočet. Je však určený len rodičom detí do troch rokov, pokiaľ ich rodičia dajú do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov (do jaslí, ktoré sú v prevažnej miere súkromné). Veľmi praktickým riešením by teda bolo vyjednať s EÚ, aby tento príspevok ponechala, ale zároveň predĺžila vekovú hranicu až do 6 rokov veku dieťaťa, pretože v súčasnej dobe, kedy je Rodičovský príspevok na vyššej úrovni ako spomínaný Príspevok na starostlivosť o dieťa, ho rodičia takmer nevyužívajú, pretože oba sú dostupné rodinám len do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa. Týmto spôsobom by boli efektívne kompenzovaní rodičia detí, ktoré miesto v obecnej škôlke nedostali. 5. V časti 9 „Zabezpečenie participatívneho mechanizmu na presadzovanie rovnosti žien a mužov a inštitucionálne zabezpečenie rovnosti žien a mužov“ navrhujeme doplniť Operačný cieľ „Zohľadňovanie princípu rovnosti žien a mužov v dotačných schémach, podpora rovnosti žien a mužov prostredníctvom špecializovanej dotácie“ nasledovne: a zabezpečenie transparentnosti pri schvaľovaní týchto dotácií, aby nedochádzalo k pochybnostiam, či dotované organizácie získali dotáciu oprávnene a na základe najlepšieho bodového hodnotenia; ako aj uvádzanie jasného zdôvodnenia zamietnutia žiadosti o dotáciu. Dotácie by tiež mali zohľadňovať MNO, ktoré sa v oblasti rodovej rovnosti venujú vzdelávaniu a osvete. Odôvodnenie: V posledných mesiacoch sme svedkami niekoľkých mediálnych výstupov, ktoré kritizujú postup ministerstva pri prideľovaní dotácií v oblasti rodovej rovnosti na rok 2020 najmä z pohľadu jednostrannosti a netransparentnosti. Do budúcna by bolo vhodné vyhnúť sa takýmto prešľapom a stanoviť jasné kritériá či postupy, zverejniť členov a členky komisie, ktorá žiadosti o dotácie posudzuje a prideliť dotácie tým subjektom, ktoré splnia formálne požiadavky a skutočne participujú na odstraňovaní nerovnosti medzi mužmi a ženami na Slovensku. Kontaktná osoba: Mgr. Simona Petrík, expertka strany na rodovú rovnosť a rodinnú politiku (simona.petrik@stranaspolu.sk, 0905 85 85 03) Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 4. Na strane 8 navrhujeme vypustiť text: „“Rod (Gender)” tak, ako ho chápe predkladaný dokument, je koncept označujúci sociálne rozdiely medzi mužmi a ženami, ktorý možno opísať aj ako “sociálne“, resp. „kultúrne“ pohlavie, vzťahuj(úce) sa na spoločenské predstavy o tom, čo znamená byť (alebo nebyť) mužom a ženou, resp. čo sa od ženy a muža v spoločnosti očakáva. Rod je z tohto pohľadu naučené správanie sa ľudí. Na rozdiel od pohlavia, ktoré je univerzálnou kategóriou a nemení sa podľa času či miesta, rod predurčuje roly, správanie a normy vzťahujúce sa na ženy a mužov, ktoré sú v rôznych spoločnostiach, v rôznych obdobiach či rôznych sociálnych skupinách rozdielne.” „ vypustiť definíciu rodu. Odôvodnenie: i. Ide o sociologický koncept, ktorý nemá čo robiť v štátnej ideologii. ii. Je v rozpore s predpismi vyššej právnej sily, ktoré rod definujú inak a inou definíciou tohto pojmu sa oslabuje ochrana poskytovaná pôvodnému významu pojmu rod. iii. Samotný koncept definície rodu svojou povahou zasahuje alebo implikuje výrazné zásahy do vnútornej autonómie rodín. iv. Rozdelenie úloh medzi mužom a ženou je vnútornou autonómnou záležitosťou rodiny, ako základnej bunky v spoločnosti. v. Na odstraňovanie závažných excesov, ktoré sú porušením hodnôt zakotvených v našom práve máme prijaté dostatočné nástroje. vi. V slovenskej spoločnosti nie sú rozšírené negatívne zvyky, ktoré by spôsobovali závažnú ujmu ženám alebo mužom a neboli by postihované. vii. Úlohou štátu nie je sociálne inžinierstvo. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 3. Navrhujeme vypustiť na strane 8 nasledovný text: „Strategické uchopenie presadzovania rovnosti žien a mužov bolo už zakotvené v predchádzajúcich strategických materiáloch a dokumentoch, najmä Celoštátnej stratégii rodovej rovnosti na roky 20014-2019 a príslušnom Akčnom pláne rodovej rovnosti na roky 2014-2019. Špecifická pozornosť je stále venovaná riešeniu problematiky násilia na ženách, ku ktorej bol prijatý už tretí Národný akčný plán na elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014-2019 a pripravuje sa štvrtý na roky 2020-2025.“ Odôvodnenie: Uvedené dokumenty vzbudili veľkú kotroverziu a preto ich nevnímame ako strategické uchopenie presadzovania rovnosti mužov a žien, ale ako politicky násilné presadzovanie ideológie gender v rozpore s hodnotami spoločnosti a nesúhlasíme, aby sa nové dokumenty odvolávali na staré chyby. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 2. Navrhujeme na strane 1 vypustiť slová: „V sektoroch s dominantnou zamestnanosťou žien je práca žien podhodnotená alebo zneviditeľňovaná. Ženy sú zároveň nedostatočne zastúpené na rozhodovacích pozíciách v politickej a ekonomickej oblasti.“ Odôvodnenie: Takéto vyjadrenie je značne dehonestujúce pre Slovenskú republiku, obviňujúce a zovšeobecňujúce. Upozorňujeme, že napr. práca zdravotných sestier je síce podhodnotená, ale určite nie je zneviditeľňovaná. Čo sa týka, rozhodovacích pozíciách medzi politické pozície patria aj ústavní činitelia, a väčšinu ústavných činiteľov tvoria ženy. Medzi sudcami sa nachádza vyššie percento žien ako mužov. Potom je potrebné doplniť, že v rozhodovacích pozíciách na súdoch je potrebné posilniť nedostatočné zastúpenie mužov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 3. Dôstojnosť a telesná integrita v odseku 16. zmeniť text „Adekvátnejšie stíhanie a potrestanie páchateľov násilia a škodlivých praktík na ženách, pričom sankcie majú zodpovedať závažnosti spáchaných trestných činov prostredníctvom vzdelávacích aktivít pre profesie zabezpečujúce vymáhateľnosť práva a zber dát“ na text „Adekvátnejšie stíhanie a potrestanie páchateľov násilia a škodlivých praktík na ženách a mužoch, pričom sankcie majú zodpovedať závažnosti spáchaných trestných činov prostredníctvom vzdelávacích aktivít pre profesie zabezpečujúce vymáhateľnosť práva a zber dát“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZR (Aliancia za rodinu) 1. Navrhujeme celý materiál stiahnuť z pripomienkového konania a kompletne prepracovať. Odôvodnenie: Materiál vzbudzuje vážne kontroverzie a bohužiaľ trpí závažným množstvom nedostatkov, ktoré nie je možné jednoducho odstrániť v pripomienkovom konaní. Implicitne viac prijíma z ideológie boja medzi mužmi a ženami o moc a postavenie ako z hodnôt spolupráce medzi mužmi a ženami, ktorú potrebujeme posilňovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 3. Dôstojnosť a telesná integrita v odseku 18. zmeniť text „Zvyšovanie informovanosti mužov, chlapcov a širokej verejnosti o trestnom charaktere násilia na mužoch, vrátane sexuálneho násilia, s cieľom povzbudzovať mužov a chlapcov, aby nahlasovali prípady násilia na nich páchané a/alebo vyhľadali špecializované služby ochrany a podpory“ na text „Zvyšovanie informovanosti žien, mužov, dievčat, chlapcov a širokej verejnosti o trestnom charaktere násilia na ženách a mužoch, vrátane sexuálneho násilia, s cieľom povzbudzovať ženy, mužov, dievčatá a chlapcov, aby nahlasovali prípady násilia na nich páchané a/alebo vyhľadali špecializované služby ochrany a podpory“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 3. Dôstojnosť a telesná integrita v odseku 13. zmeniť text „Monitoring médií a reklamy z hľadiska sexizmu a degradujúcich obrazov žien a dievčat“ na text „Monitoring médií a reklamy z hľadiska sexizmu a degradujúcich obrazov žien, mužov, dievčat a chlapcov“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 3. Dôstojnosť a telesná integrita v odseku 12. zmeniť text „Vytvorenie Koncepcie starostlivosti o matku a dieťa počas tehotenstva, pôrodu a po pôrode“ na text „Vytvorenie Koncepcie starostlivosti o matku, otca a dieťa počas tehotenstva, pôrodu a po pôrode“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 5. Zosúlaďovanie práce a rodiny/Podpora zosúlaďovania pracovného a rodinného života Úloha 35. zmeniť text „Zviditeľniť ekonomický prínos hodnoty práce vykonávanej (prevažne) ženami v oblasti neplatenej práce a starostlivosti o blízke osoby a presadzovať jej vyváženejšiu deľbu medzi ženami a mužmi“ na text „Zviditeľniť ekonomický prínos hodnoty práce vykonávanej ženami a mužmi v oblasti neplatenej práce a starostlivosti o blízke osoby a presadzovať jej vyváženejšiu deľbu medzi ženami a mužmi“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 5. Zosúlaďovanie práce a rodiny/Podpora zosúlaďovania pracovného a rodinného života Úloha 34. zmeniť text „Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien, a podporovať opatrenia na uľahčenie ich návratu z rodičovskej dovolenky na trh práce“ na text „Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien a mužov, a podporovať opatrenia na uľahčenie ich návratu z rodičovskej dovolenky na trh práce“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 5. Zosúlaďovanie práce a rodiny/Podpora zosúlaďovania pracovného a rodinného života Úloha 33. zameniť text „Vypracovať analýzu zosúlaďovania súkromného, pracovného a rodinného života, zohľadňujúc nedostatočné služby, flexibilné formy práce a nerovnovážne zaťaženie žien neplatenou prácou“ na text „Vypracovať analýzu zosúlaďovania súkromného, pracovného a rodinného života, zohľadňujúc nedostatočné služby, flexibilné formy práce a nerovnovážne zaťaženie žien a mužov neplatenou prácou“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v časti Úloha 42. a Indikátor zmeniť text „Zváženie vytvorenia nového príspevku pre dieťa, ktoré nemá určeného otca; Doplnenie tretej časti Zákona o rodine, ktorá sa týka vyživovacích povinností, aby sa pokryla situácia dieťaťa, ktoré nemá určeného otca“ na text „Zváženie vytvorenia nového príspevku pre dieťa, ktoré nemá určeného otca alebo matku; Doplnenie tretej časti Zákona o rodine, ktorá sa týka vyživovacích povinností, aby sa pokryla situácia dieťaťa, ktoré nemá určeného otca alebo matku“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 4. Rovnosť príležitostí a prístup na pracovný trh v odseku 27. zmeniť text „Podporovať právne uvedomenie a uplatňovanie pracovného práva, najmä Zákonníka práce v praxi, hlavne vo vzťahu k postaveniu žien na pracoviskách“ na text „Podporovať právne uvedomenie a uplatňovanie pracovného práva, najmä Zákonníka práce v praxi, hlavne vo vzťahu k postaveniu žien a mužov na pracoviskách“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 5. Zosúlaďovanie práce a rodiny/Podpora zosúlaďovania pracovného a rodinného života Úloha 39. zmeniť text „Vyhodnotenie materskej dovolenky pre otcov vo vzťahu k ich reálnemu zapojeniu do starostlivosti o deti“ na text „Vyhodnotenie materskej dovolenky pre otcov a matky vo vzťahu k ich reálnemu zapojeniu do starostlivosti o deti“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 4. Rovnosť príležitostí a prístup na pracovný trh v odseku 29. zmeniť text „Pri zavádzaní AOTP. aktívnych opatrení na trhu práce venovať zvýšenú pozornosť znevýhodneným uchádzačkám o zamestnanie“ na text „Pri zavádzaní AOTP - aktívnych opatrení na trhu práce venovať zvýšenú pozornosť znevýhodneným uchádzačkám a uchádzačom o zamestnanie“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 2. Dopady koronakrízy zmeniť text v Úloha a. „Násilie na ženách a domáce násilie“ na text „Násilie na ženách, mužoch a domáce násilie“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 1. zmeniť text "Žena a jej poslanie" na text "Žena, muž a ich poslanie". Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 7. Vzdelávanie, veda a výskum v Úloha a. Štúdium a príprava na zamestnanie 54. zmeniť text „Aktualizovať a doplniť študijné materiály týkajúce sa problematiky rovnosti žien a mužov, nestereotypných rolí, vzájomného rešpektu, nenásilného riešenia konfliktov v medziľudských vzťahoch, násilia páchaného na ženách a práva na nedotknuteľnosť osoby v tematických plánoch príslušných predmetov na Stredných odborných školách Policajného zboru a v príslušných študijných odboroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave.“ Na text „Aktualizovať a doplniť študijné materiály týkajúce sa problematiky rovnosti žien a mužov, nestereotypných rolí, vzájomného rešpektu, nenásilného riešenia konfliktov v medziľudských vzťahoch, násilia páchaného na ženách a mužoch a práva na nedotknuteľnosť osoby v tematických plánoch príslušných predmetov na Stredných odborných školách Policajného zboru a v príslušných študijných odboroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 9. Zabezpečenie participatívneho mechanizmu na presadzovanie rovnosti žien a mužov a inštitucionálne zabezpečenie rovnosti žien a mužov Úloha 66. zameniť text „Podporovať zvyšovanie kvality rozhodovania súdov vo veciach týkajúcich sa diskriminácie a ľudských práv žien (vrátane násilia na ženách) vzdelávaním a scitlivovaním“ za text „Podporovať zvyšovanie kvality rozhodovania súdov vo veciach týkajúcich sa diskriminácie, ľudských práv žien a mužov (vrátane násilia na ženách a mužoch) a starostlivosti súdu o maloleté deti po rozvode manželstva alebo rozchode rodičov maloletých detí vzdelávaním a scitlivovaním“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 7. Vzdelávanie, veda a výskum v Úloha a. Štúdium a príprava na zamestnanie 49.zmeniť text „Implementovať do plánovanej úpravy kurikula témy základných ľudských práv a slobôd, práv detí a maloletých dievčat, rovnosti žien a mužov, odbúravania predsudkov a stereotypov v oblasti rovnosti príležitostí, eliminácie násilia páchanom na ženách a deťoch“ za text „Implementovať do plánovanej úpravy kurikula témy základných ľudských práv a slobôd, práv detí a maloletých dievčat a chlapcov, rovnosti žien a mužov, odbúravania predsudkov a stereotypov v oblasti rovnosti príležitostí, eliminácie násilia páchanom na ženách, mužoch a deťoch“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 5. Zosúlaďovanie práce a rodiny/Podpora zosúlaďovania pracovného a rodinného života Úloha 31. zmeniť text „Podpora zapojenia otcov do starostlivosti o deti a o domácnosť“ na text „Podpora zapojenia otcov a matiek do starostlivosti o deti a o domácnosť“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 6 zmeniť text „Ekonomická závislosť a chudoba žien“ na text „Ekonomická závislosť a chudoba žien a mužov“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 7. Vzdelávanie, veda a výskum v Úloha a. Štúdium a príprava na zamestnanie 50. zmeniť text „Orientovať odborné vzdelávanie učiteľov/učiteliek na aktuálne témy uplatňovania ľudských práv a práv dieťaťa, vrátane ochrany žien a detí (dievčat) pred diskrimináciou, násilím a sexuálnym zneužívaním“ na text „Orientovať odborné vzdelávanie učiteľov/učiteliek na aktuálne témy uplatňovania ľudských práv a práv dieťaťa, vrátane ochrany žien, mužov a detí (dievčat a chlapcov) pred diskrimináciou, násilím a sexuálnym zneužívaním“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 8. Politická participácia a účasť na rozhodovaní 60. zmeniť text „Vytýčiť si ako dlhodobý cieľ politiky zvyšovanie zastúpenia žien a iniciovať celospoločenskú a odbornú diskusiu o zvýšení participácie žien v politike“ na text „Vytýčiť si ako dlhodobý cieľ politiky zvyšovanie zastúpenia žien a mužov a iniciovať celospoločenskú a odbornú diskusiu o zvýšení participácie žien a mužov v politike, súdnictve a na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 7. Vzdelávanie, veda a výskum v Úloha b. Rozdiely v zamestnanosti medzi mužmi a ženami v oblasti vzdelávania 56. zmeniť text „Reforma odmeňovania učiteľov a iných profesií s nadpriemerným zastúpením žien; Návrh vízie reformy; 2025; MŠVVŠ SR; MPSVR SR, MF SR“ na text „Reforma odmeňovania učiteľov, sudcov a iných profesií s nadpriemerným zastúpením žien; Návrh vízie reformy; 2025; MŠVVŠ SR a MS SR; MPSVR SR, MF SR a MS SR“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 7. Vzdelávanie, veda a výskum v Úloha a. Štúdium a príprava na zamestnanie 51. zmeniť text „Venovať zvýšenú pozornosť osvete, výchove a vzdelávaniu smerujúcim k nulovej tolerancii voči páchaniu násilia na ženách a deťoch/dievčatách“ na text „Venovať zvýšenú pozornosť osvete, výchove a vzdelávaniu smerujúcim k nulovej tolerancii voči páchaniu násilia na ženách, mužoch a deťoch/dievčatách a chlapcoch“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v časti Úloha 43. zmeniť text „Riešenie diskriminácie žien v dôchodkovom systéme, priznanie matkám za obdobie starostlivosti o deti osobný mzdový bod z priemernej mzdy alebo obdobie starostlivosti o deti započítať do odpracovaných rokov“ za text „Riešenie diskriminácie žien a mužov v dôchodkovom systéme, priznanie matkám a otcom za obdobie starostlivosti o deti osobný mzdový bod z priemernej mzdy alebo obdobie starostlivosti o deti započítať do odpracovaných rokov“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 10. Začleňovanie zraniteľných/znevýhodnených skupín Úloha 83. nahradiť text „Zaoberať sa prípadmi diskriminácie a trestných činov z nenávisti a usilovať o strategické súdne konania“ za text „Zaoberať sa prípadmi diskriminácie, práva na rodinný život, výchovu detí a starostlivosť o deti obidvomi rodičmi a trestných činov z nenávisti, emočného týrania detí a usilovať o strategické súdne konania“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 9. Zabezpečenie participatívneho mechanizmu na presadzovanie rovnosti žien a mužov a inštitucionálne zabezpečenie rovnosti žien a mužov Úloha 68. nahradiť text „Vypracovanie siedmej periodickej správe SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW))“ týmto textom „Vypracovanie siedmej periodickej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a mužov (CEDAW))“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K Celoštátnej stratégii rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 na str. 18 Ekonomické a zdravotné riziká navrhujeme pojem „domy pre seniorov“ nahradiť legislatívne správnym názvom „zariadenie pre seniorov“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 12. Zhromažďovanie a analýza dát, ich pravidelné vyhodnocovanie a publikovanie Úloha 90. nahradiť text „Zrealizovať výskum o prekážkach, s ktorými sa ženy stretávajú pri kariérnom postupe“ za text „Zrealizovať výskum o prekážkach, s ktorými sa ženy a muži stretávajú pri kariérnom postupe, výchove a starostlivosti o deti obidvomi rodičmi“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 9. Zabezpečenie participatívneho mechanizmu na presadzovanie rovnosti žien a mužov a inštitucionálne zabezpečenie rovnosti žien a mužov Úloha 72. nahradiť text „Zabezpečiť trvalú udržateľnosť Koordinačno-metodického centra pre násilie na ženách a domáce násilie“ za text „Zabezpečiť trvalú udržateľnosť Koordinačno-metodického centra pre násilie na ženách, mužoch a domáce násilie“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 10. Začleňovanie zraniteľných/znevýhodnených skupín Úloha 81. nahradiť text „Vyrovnanie účasti na preventívnych prehliadkach tehotných žien, dievčat a detí z marginalizovaných skupín na majoritu“ za text „Vyrovnanie účasti na preventívnych prehliadkach tehotných žien, mužov, dievčat, chlapcov a detí z marginalizovaných skupín na majoritu“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 8. Politická participácia a účasť na rozhodovaní 61. zmeniť text „Podporovať podnikanie žien vytváraním systémových opatrení vrátane zosúladenia rodinného a pracovného života“ na text „Podporovať podnikanie žien a mužov vytváraním systémových opatrení vrátane zosúladenia rodinného a pracovného života“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K Akčnému plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v úlohe č. 44 „Novela zákona o rodičovskom príspevku“ navrhujeme indikátor upraviť nasledovne: „Zavedenie rodičovského príspevku v jednotnej sume“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v bode 12. Zhromažďovanie a analýza dát, ich pravidelné vyhodnocovanie a publikovanie Úloha 93. nahradiť text „Vypracovať analýzu dopadov pandémie Covid 19 na ženy a ich rodiny.“ Za text „Vypracovať analýzu dopadov pandémie Covid 19 na ženy, mužov a ich rodiny.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Pri tvorbe predkladaného materiálu nebola podľa nášho názoru rešpektovaná Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií ani smernica na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Návrh uznesenia je nekompletný, chýbajú náležitosti rozhodnutia vlády Slovenskej republiky a body týkajúce sa úloh pre členov vlády Slovenskej republiky a splnomocnenkyňu vlády pre rómske komunity, duplicitne uvedený v časti Vykonajú: minister vnútra, v predkladacej správe v celom obsahu určiť iba raz skratku názvu materiálu, doložka vybraných vplyvov indikuje pozitívny dopad a pritom absentuje zmienka o predbežnom pripomienkovom konaní. Chýba aj vyhlásenie predkladateľa. Preto navrhujeme tieto náležitosti doplniť. V texte Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 absentujú údaje a štatistiky k mnohým konštatovaniam uvedeným v stratégii, ktorá na viacerých miestach obsahuje vopred prijaté predpoklady a nevhodné generalizovanie, napr. na str. 15 v podobe znenia: "Keď žena na Slovensku porodí dieťa, jej dôchodok bude isto nižší, ako keby dieťa nemala," a následne "Ďalej, ťažko na pracovnom trhu nájsť uchádzača o prácu s horšou perspektívou zamestnať sa ako žena s malými deťmi, či, nedajbože slobodná matka“. V dokumente celonárodného charakteru je nevyhnutné zdržať sa subjektívneho konštatovania a tvrdenia obsiahnuté v stratégii navrhujeme podložiť relevantnými dátami a faktami. Odporúčame preto celý dokument podrobiť štylistickej a odbornej úprave. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K Akčnému plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 znenie úlohy č. 16 navrhujeme upraviť nasledovne: „Adekvátnejšie stíhanie a potrestanie páchateľov násilia a škodlivých praktík na ženách a deťoch, pričom sankcie majú zodpovedať závažnosti spáchaných trestných činov prostredníctvom vzdelávacích aktivít pre profesie zabezpečujúce vymáhateľnosť práva a zber dát“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K Celoštátnej stratégii rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020 – 2025 na str. 12 sú vymenované určité koncepčné dokumenty, ktoré sú postavené na princípe rovnosti. Navrhujeme doplniť zoznam o strategické materiály „Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi“ a „Stratégia prevencie kriminality v Slovenskej republike“ z dôvodu ich priamej väzby na úlohy v Akčnom pláne rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020 – 2025. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K Akčnému plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 úlohu č. 78 „V boji proti nenávistným prejavom uskutočňovať pravidelné kampane s cieľom odstránenia negatívnych stereotypov a generalizovania vlastností príslušníkov minorít“ požadujeme z dokumentu vypustiť. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Úloha sa netýka problematiky rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K Akčnému plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 znenie úlohy č. 10 navrhujeme upraviť nasledovne: „Nastavenie systémového financovania pre organizácie poskytujúce pomoc ženám a deťom zažívajúcim násilie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K Celoštátnej stratégii rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 na str. 8 Základné teoretické rámce a východiská definícia „Rod (Gender)“ – definícia rodu v takomto dôležitom dokumente musí byť jednoznačná. Navrhujeme zvážiť rozšírenie definície „Rod (Gender)“ v zmysle definície uvedenej v časti „Slovník“ na stránke www.diskriminacia.sk. Odporúčame zvážiť poznámku pod čiarou odkaz „32 Diskriminácia z dôvodu rodu“, nakoľko použitá definícia o diskriminácii vôbec nehovorí. V tom prípade je potrebné doplniť definíciu o vetu: Diskriminácia z dôvodu rodu je zvyčajne skrytá, pretože funguje v spolupráci s rodovými stereotypmi, ktoré často vystupujú ako „normálne“ a „správne“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K Celoštátnej stratégii rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 na str. 22 „3. Dôstojnosť a telesná integrita navrhujeme text nachádzajúci sa na str. 23 „Operačné ciele“, ktorý znie: „Kompletná a podrobná analýza tzv. Istanbulského dohovoru s cieľom prijatia prípadných chýbajúcich opatrení do nášho právneho poriadku;“ nahradiť textom: „Kompletná a podrobná analýza tzv. Istanbulského dohovoru s cieľom hĺbkového posúdenia opatrení obsiahnutých v dohovore z pohľadu ich aplikovateľnosti a využiteľnosti v slovenských podmienkach ako opatrení na ochranu žien pred násilím, vrátane domáceho násilia, uvedomujúc si a plne rešpektujúc skutočnosť, že SR bola signatárom avšak Dohovor neratifikovala Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K Celoštátnej stratégii rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 na str. 5 Ciele a vízia - odporúčame v riadku 3 a 4 správne citovanie Všeobecnej deklarácie ľudských práv. V dokumente je napísané „Rovnosť žien a mužov“ je základom slobody, spravodlivosti a mieru na svete.“ Avšak originálny text znie nasledovne „Vo vedomí, že uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovných a neodcudziteľných práv členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru na svete“. - navrhujeme v poznámke pod čiarou k odkazu 6 uviesť aj čl. 21 Charty základných práv EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K Celoštátnej stratégii rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 na str. 5 Aktuálny stav legislatívy a politických záväzkov navrhujeme doplniť: - „Protokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, doplňujúci Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu, tzv. Palermský protokol, ktorý v Slovenskej republike nadobudol platnosť dňa 21. októbra 2004. - Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K Akčnému plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 úlohu č. 62 „Posilniť spoluprácu skupín odborníkov na úrovni okresných úradov v sídle kraja, VÚC a MNO za účelom spolupráce pri ochrane zraniteľných skupín, monitorovania stavu radikalizácie a extrémizmu a pomoci v prípade ich preukázateľnom podozrení“ požadujeme z dokumentu vypustiť. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Úloha sa netýka problematiky rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K Akčnému plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v úlohe č. 55 „Realizovať preventívne aktivity zamerané na oblasť rovnosti žien a mužov a rovností príležitostí formou prednášok, besied a poskytovania potrebných informácií“ požadujeme z kolónky „Gestor“ vypustiť „MV SR“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Problematika rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí nie je v gescii MV SR ale MPSVR SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K Akčnému plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 v úlohe č. 53 požadujeme v kolónke „Gestor“ uviesť “MPSVR SR“ namiesto „MV SR“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Problematika rovnosti žien a mužov vecne prislúcha MPSVR SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K Celoštátnej stratégii rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 na str. 33 Operačné ciele odporúčame, aby sa stratégia v rámci operačných cieľov vyhla využívaniu (rodovo) stereotypného vyjadrovania: „Prijatie opatrení, vrátane dočasných vyrovnávacích opatrení, na podporu vzdelávania žien a dievčat v netradičných oblastiach, ako je matematika, veda a technika“ a „zvyšovanie podpory vzdelávania chlapcov v netradičných oblastiach, ako napríklad učiteľstvo či sociálna práca“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú Odôvodnenie: Dokument na žiadnom mieste neuvádza relevantné údaje o tom, že by menované predmety/študijné oblasti boli „tradične“ doménou len jedného alebo druhého pohlavia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K Akčnému plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 úlohu č. 53 požadujeme preformulovať nasledovne: „Podporovať zvyšovanie právneho povedomia zamestnancov relevantných rezortov prostredníctvom seminárov, e-learningových kurzov a iných vzdelávacích aktivít v oblasti rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v rámci koncepcie vzdelávania“. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Zvyšovať právne povedomie o rovnosti žien a mužov je potrebné vo viacerých rezortoch, nielen v rezorte MV SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) celoštátna stratégia, Východiská stratégie rovnosti žien a mužov. 1.V treťom odseku navrhujeme vypustiť celú vetu začínajúcu slovami „Takýmito strategickými dokumentmi sú“. Zdôvodnenie: Máme za to, že na účely tejto celoštátnej stratégie nie je potrebný výpočet rôznych ďalších dokumentov. 3.Vetu „Keďže agenda rovnosti žien a mužov je prierezovou témou, táto Stratégia by mala do budúcnosti slúžiť aj ako základný rámec pre budúce koncepčné dokumenty.“ navrhujeme vypustiť. Zdôvodnenie: Netreba prejudikovať čo prípadne bude po roku 2025. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 36. K akčnému plánu: navrhujeme vypustiť, alebo prepracovať body 1, 20, 21, 25, 26, 31 až 35, 37 až 39, 41, 42, 44, 46, 47 až 61, 72, 73, 78, 83, 86 v zmysle pripomienok uvedených vyššie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 34. Z celého dokumentu navrhujeme vypustiť zdvojené používanie mužského a ženského rodu (napr. zamestnanci a zamestnankyne, a pod.) Odôvodnenie: V slovenskom jazyku to nie je potrebné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 28. Do vety „Posilňovanie ekonomickej nezávislosti žien“ doplniť „a rodín“. Odôvodnenie: Pre ženy žijúce v rodine je dôležité, aby sa dobre ekonomicky darilo rodine ako celku. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) celoštátna stratégia, Východiská stratégie rovnosti žien a mužov V druhom odseku slová „mužmi, ktoré budú reflektované a pretavia sa do úloh v Akčnom pláne rovnosti žien a mužov“ navrhujeme zmeniť na: „mužmi, a ktoré sú dané aj do úloh Akčného plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí“. Zdôvodnenie. Navrhuje sa spresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 35. Nepoužívať pojem rod na označenie mužov a žien, tak kde to nie je nevyhnutné. Odôvodnenie: pojem rod sa v právnej terminológii používa na označenie pôvodu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 26. Navrhujeme nahradiť slovo „fatálne“ na str. 36. Odôvodnenie: následny nie sú fatálne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 6. V časti Strategické oblasti a priority, navrhujeme na konci prvého odseku doplniť nasledovný text: „Uvedené indexy hodnotia skúmané oblasti mechanicky, pričom sa nezaoberajú prirodzenými rozdielmi medzi ženami a mužmi a rozdielmi v ich preferenciách. Samotné rozdiely v zastúpení mužov a žien v jednotlivých oblastiach, profesiách a podobne nemožno automaticky vnímať ako nespravodlivé, pokiaľ nie je hodnoverne preukázané, že sú výsledkom nespravodlivosti a diskriminácie.“ Odôvodnenie: Je potrebné doplniť túto vetu, aby Materiál neutvrdzoval ničím nepodloženú predstavu, že muži a ženy majú v každom smere rovnaké záujmy a preferencie a preto odlišné zastúpenie mužov a žien treba vnímať ako dôsledok nespravodlivosti. Naopak, muži a ženy nie sú rovnakí a preto ani nemožno očakávať, že budú mať rovnaké preferencie a správanie v každej oblasti života. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 15. V časti 4. Rovnosť žien a mužov, rovnosť príležitostí a prístup na trh práce na konci textu o Mzdovom rozdiele navrhujeme doplniť text: „Rozdiely v odmeňovaní môžu súvisieť aj so slobodným výberom a nemusia byť nespravodlivé (preferovanie menej stresujúcej práce, časové alebo iné benefity, pod.) a preto ich samotná existencia nemôže byť vnímaná ako zlá, pokiaľ nie je preukázané, že sú tieto rozdiely spôsobené nespravodlivou diskrimináciou. Odôvodnenie: Výšku mzdy ovplyvňuje veľa faktorov. Časť ľudí preferuje menej platenú prácu, avšak výmenou za iné, nefinančné benefity. Je mnoho žien, ktoré uprednostňujú práve tieto nefinančné benefity, a preto ich nižší mzda nemôže byť vnímaná ako prvok nespravodlivosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 13. Do poznámky pod čiarou 65 (reprodukčné zdravie) navrhujeme doplniť spresňujúcu formuláciu: „V žiadnom prípade by sa umelý potrat nemal propagovať ako metóda plánovaného rodičovstva.“ Odôvodnenie: Umelý potrat je násilím na nenarodenom dieťati aj jeho matke. Samotná Štvrtá svetová konferencia o ženách, Peking 1995, Platforma pre akciu v bode 106 písm. k) uvádza, že potrat nemožno vnímať ako metódu plánovania rodičovstva. Keďže sa niekedy tento pojem (sexuálne a reprodukčné zdravie) nesprávne vykladá ako podpora umelých potratov, je potrebné definíciu precizovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 4. Na strane 8 v časti Definície navrhujeme pri definícii pojmu pohlavie zmeniť slovo „anatomického“ na „biologického“ a na konci definície doplniť: „Ide o súbor znakov odlišujúcich ženy od mužov.“ Poznámku pod čiarou 31 navrhujeme zmeniť na: „Krátky slovník slovenského pravopisu, https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/kratky-slovnik/?q=pohlavie“ Odôvodnenie: Slovo anatomický je príliš zužujúci, pretože biologické rozdiely medzi mužmi a ženami sú aj neanatomického charakteru, najmä genetického. V slovenskom jazyku sa pojem pohlavie používa celkovo na rozlíšenie mužov a žien, a tento význam slova sa neobmedzuje len na biologické pohlavie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 8. V časti 1. Žena a jej povolanie navrhujeme doplniť operačný cieľ: Vo všetkých politikách, ktoré sa týkajú neplnoletých detí sledovať v prvom rade záujem dieťaťa. Odôvodnenie: Viaceré časti Materiálu sa žiaľ dajú chápať aj tak, že treba uprednostniť ekonomický záujem spoločnosti na vysokej zamestnanosti žien, čo ide na úkor záujmu malých detí, najmä tých do troch rokov veku. Všade tam, kde je v politike štátu dotknuté dieťa, má byť v prvom rade sledovaný jeho záujem (porovnaj Zákon o rodine). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 6. V časti Strategické oblasti a priority, navrhujeme na začiatku druhého odseku slovo „Nerovnosť“ nahradiť slovom „Nerovnakosť“ a medzi príčiny nerovnakosti doplniť aj prirodzené rozdiely medzi mužmi a ženami v biologickej, emočnej i psychickej rovine a v odlišnej miere inklinácií k jednotlivých oblastiam spoločnenského života. Odôvodnenie: Ak sa muži a ženy nesprávajú rovnako, ešte nemusí ísť o nerovnosť (ale len o nerovnakosť). Nerovnakosť môže byť spôsobená aj úplne legitímnymi faktormi, ako sú odlišné záujmy, schopnosti, preferencie a pod. mužov a žien. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 12. V časti 3. Dôstojnosť a telesná integrita navrhujeme vypustiť návrh na prenesenie dôkazného bremena na žalovaného v občianskoprávnej agende. Odôvodnenie: Prezumpcia neviny je kľúčovým princípom práva. Prenos dôkazného bremena v občianskoprávnej agende by bol nespravodlivý voči žalovanej strane. Dokázať nevinu by mohlo byť veľmi ťažké, až nemožné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 14. Operačný cieľ „Zlepšiť dostupnosť a skvalitniť služby reprodukčného a sexuálneho zdravia“ navrhujeme doplniť slovami „so zameraním na odstraňovanie príčin neplodnosti.“ Odôvodnenie: Neplodnosť je zásadný problém, ktorý ťaží mnohých mužov a ženy a odstraňovanie ich príčin (teda skutočná liečba neplodnosti) pomôže zdraviu mnohých žien a manželských párov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 2. Na strane 4 vo vete „Ženy sú zároveň nedostatočne zastúpené na rozhodovacích pozíciách v politickej a ekonomickej oblasti.“ navrhujeme zmeniť slovo „nedostatočne“ na slovo „menej“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 5. Na strane 8 navrhujeme vypustiť definíciu pojmu rod. Odôvodnenie: S slovenskom pravopise (https://slovnik.aktuality.sk/pravopis/kratky-slovnik/?q=rod) sa pojem rod nepoužíva na označenie mužov a žien. Pojem rod je v právnej terminológii viazaný na pôvod (napr. šlachtický rod, rodom Slovák, rod Novákovcov, a pod.) Používanie pojmu rod na označenie inej kategórie vnímame ako veľmi problémové a spôsobujúce chaos a nejednoznačnosť v právnom význame tohto slova. Na rozlíšenie mužov a žien treba použiť pojem pohlavie, alebo jednoducho muži a ženy. Tam, kde to nie je možné, a treba preložiť slovo „gender“ v jeho užšom význame na rozlíšenie mužov a žien v kontexte spoločnosti, je vhodnejšie použiť pojem „gender“ ako cudzie slovo prevzaté do slovenského jazyka. Navyše, definícia pojmu gender na strane 8 je ideologicky podmienená, vychádza z tzv. sociálnej teórie gendru, čo bol jeden z hlavných dôvodov neprijatia Istanbulského dohovoru. Pri prípadnom definovaní pojmu gender v našom právnom poriadku treba vychádzať z jedinej legálnej definície tohto pojmu, ktorá je obsiahnutá v čl 7 ods. 3 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu. Odporúčame tiež zvážiť použitie iných definícií, ktoré nie sú právne záväznými definíciami, a ktoré odporujú zaužívanému významu v slovenskom jazyku. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 3. Na str. 8 navrhujeme precizovať definíciu pojmu rovnosť mužov a žien tak, že 1. zohľadní aj odlišné preferencie mužov a žien, 2. pod rovnosťou bude chápať aj priznanie rovnakej dôležitosti a celospoločenského významu tým oblastiam, v ktorých dominujú ženy (vrátane materstva, starostlivosti o deti a pod.) a 3. okrem prirodzených biologických rozdielov medzi mužmi a ženami uzná aj iné, najmä psychické rozdiely medzi mužmi a ženami. Odôvodnenie: Na rovnosť medzi mužmi a ženami sa dá pozrieť roznymi spôsobmi – buď sa vníma v zmysle rovnakosti (medzi mužmi a ženami bude rovnosť len za predpokladu, že sa budú správať rovnako, alebo že budú mať rovnaké zastúpenie vo všetkých oblastiach a podobne), alebo sa dá na rovnosť pozrieť tak, že uzná prirodzené rozdiely medzi mužmi a ženami a ich odlišné preferencie v tej či onej miere, ktoré prirodzenie ústia aj do rozdielneho zastúpenia v niektorých oblastiach života, profesiách a pod, avšak pri uznaní rovnakej dôležitesti toho, čo muži a ženy robia, pre spoločnosť. Práve tento druhý pohľad na rovnosť mužov a žien by sa mal stať základom vnímania rovnosti mužov a žien v SR. V tomto duchu navrhujeme jednoznačnejšie definovať aj definíciu rovnosti žien a mužov a z tohto pohľadu potom aj vychádzať pri úpravách materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 7. Navrhujeme prepracovať úvodný (teoretickú) časť 1: Žena a jej povolanie. V časti hlavný cieľ navrhujeme na konci doplniť text „a v ktorej bude manželstvo a materstvo a celkovo rodičovstvo vnímané ako vysoká hodnota a obohatenie pre samotných rodičov, ich deti aj celú spoločnosť.“ Odôvodnenie: Stotožňujeme sa s tvrdením, že hodnota každého človeka záleží v prvom rade od faktu, že ide o osobu. No v kontexte toho, že človek je pohlavný tvor a život dokáže odovzdávať len v spolupráci s druhým pohlavím, je potrebné akcentovať aj potrebu a krásu reprodukcie, ktorá dodáva človeku hlboký zmysel. Určité spoločenské povzbudenie k manželstvu a rodičovstvu je dobré a žiaduce, a dokonca aj zo strany štátu by mal byť vyslaný signál na podporu manželskej kultúry a zabezpečenie reprodukčnej funkcie rodiny. Štát nemôže rezignovať na rodinnú politiku, ktorej cieľom je aj podpora manželstva a rodičovstva. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 1. Materiál trpí zásadnými nedostatkami, ktoré si vyžadujú rozsiahlu zmenu. Ide najmä o zúžený pohľad na tému rovnosti mužov a žien, ktorý sa sústredí takmer výhradne na materialistické hľadisko a ukazovatele rovnosti. Materiál nedostatočne zohľadňuje prirodzené rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré sú výsledkom tak biologických, ako aj psychických rozdielov medzi mužmi a ženami. Materiál tak vidí nerovnosť aj tam, kde dochádza k prirodzeným rozdielom medzi mužmi a ženami. Materiál nedostatočne zohľadňuje záujem dieťaťa tam, kde by mal byť tento záujem prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní o veciach, ktoré sa týkajú neplnoletých detí. Materiál si tiež uzurpuje kompetenciu vstupovať do súkromného života a vzťahov ľudí a ovplyvňovať komplexné otázky (ako sú domnelé stereotypy, očakávané správanie jednotlivcov a pod.), ktoré neprináležia štátu. Z tohto dôvodu navrhujeme dokument vrátiť na komplexnejšie prepracovanie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 33. Navrhujeme vypustiť celú časť 11. Medzinárodná rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc. Odôvodnenie: Západné krajiny neraz zneužívajú finančnú pomoc na presadzovanie politickej agendy, ktorá je v rozvojových krajinách cudzorodá. Tak dochádza k tzv. ideologickej kolonizácii, ktorá zneužíva ekonomicky dominantné postavenie západu nad chudobnými krajinami. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 31. Navrhujeme vypustiť časť 8. Politická a ekonomická participácia a účasť na rozhodovaní. Odôvodnenie: Účasť a úspech v politike a biznise nemá závisieť od pohlavia človeka, ale od jeho politických a podnikateľských schopností. Akékoľvek snahy o ovplyvňovanie slobody podnikania a politickej súťaže sú zo strany štátu nevhodné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 30. Z operačných cieľov na str. 37 navrhujeme vypustiť text: „Zníženie príjmových rozdielov medzi ženami a mužmi; Znižovanie horizontálnej a vertikálnej segregácie na trhu práce“. Odôvodnenie: Príjmové rozdiely a odlišné zamestnania nemusia byť automaticky nespravodlivé, a môžu zohľadňovať odlišné preferencie žien. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 29. Do operačných cieľov na strane 37 navrhujeme doplniť: Predchádzanie rozvodov, predchádzanie kohabitácie a posilnenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Odôvodnenie: Ide o prístupy, ktoré chránia ženy pred chudobou. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 32. V časti 9. Zabezpečenie participatívneho mechanizmu na presadzovanie rovnosti žien a mužov a inštitucionálne zabezpečenie rovnosti žien a mužov navrhujeme dať dôraz na to, aby sa rovnosť nechápala v zmysle rovnakosti a vždy sa rešpektovali prirodzené rozdiely medzi mužmi a ženami. Navrhujme tiež vypustiť operačný cieľ Zohľadňovanie princípu rovnosti žien a mužov v dotačných schémach, podpora rovnosti žien a mužov prostredníctvom špecializovanej dotácie. Odôvodnenie: Skúsenosť s feministickými MNO nie je zo strany mnohých aktérov z konzervatívneho spektra pozitívna, skôr naopak. Preto je vhodné zmeniť nastavenie, akým sa pristupuje k téme rovnosti. Dotačné schémy by nemali byť používané ako nástroj na pretláčanie politickej agendy, ktorá s danou činnosťou nesúvisí. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 19. Hlavný cieľ: navrhujeme vypustiť časť: „Posilnenie ekonomickej nezávislosti žien a posilnenie ekonomického postavenia žien ako takého. Zníženie príjmového rozdielu medzi mužmi a ženami na úroveň priemeru Európskej únie a prijatie opatrení na jeho úplné odstránenie.“ Odôvodnenie: Text neberie zreteľ na rodinu ako samostatnú jednotku, ale vníma ženu ako osamotenú entitu. Toto je v rozpore s podporou rodiny. Zvlášť cieľ úplného odstránenia príjmového rozdielu predstavuje zásadný problém, pretože príjmové rozdiely môžu mať príčinu v úplne legitímnych odlišných danostiach a preferenciách mužov a žien, odstraňovanie rozdielov v takomto prípade by bolo nútením ľudí do niečoho, čo si sami neželajú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 18. V časti Identifikované problémy na str. 29 navrhujeme vypustiť nasledovné body: - Nízke zastúpenie žien v porovnaní s mužmi na pozíciách súvisiacich s ekonomickým rozhodovaním a v riadiacich pozíciách; - Nízke zastúpenie žien vo vysoko príjmových odvetviach; - Príjmové rozdiely medzi mužmi a ženami; - Rozdielny dopad rodičovstva na zamestnanosť a ocenenie žien a mužov; - Nízka dostupnosť zariadení starostlivosti o deti a o iné závislé osoby; - Nízka účasť mužov na starostlivosti o malé deti; Odôvodnenie: Uvedené rozdiely môžu súvisieť s rozdielnymi danosťami a prefenciami mužov a žien, a nemožno ich automaticky považovať za nesprávne. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 22. Navrhuje úplne vypustiť časť 6. Vzdelávanie, veda a výskum. Odôvodnenie: Celá časť vychádza z predsudku, že rozdielne zastúpenie žien a mužov v jednotlivých študijných oboroch, vede a výskume je dôsledkom nespravodlivosti. Chýba akákoľvek analýza príčin tohto stavu. Je zrejmé, že rozdiely v niektorých študijných oboroch a profesiách súvisia s odlišnými danosťami a preferenciami mužov a žien. Pokiaľ nie je preukázaný opak a dokument sa zakladá len na domnienkach, táto časť vy sa v materiáli nemala vôbec nachádzať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 20. V operačných cieľoch Podpora zamestnanosti žien a Podpora podnikania žien, navrhujeme na koniec týchto bodov doplniť text „po skončení rodičovskej dovolenky“. Odôvodnenie: V čase materskej a rodičovskej dovolenky je v záujme dieťaťa i celej spoločnosti, aby sa matka mohla venovať celodennej osobnej starostlivosti o dieťa. Práve po skončení rodičovskej dovolenky nastáva pre mnohé matky problém návratu do zamestnania, kedy je potrebné venovať zvýšenú energiu zo strany štátu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 27. V časti identifikované problémy navrhujeme vypustiť text: „Vplyv pretrvávajúcich stereotypov na tradičnú deľbu práce medzi ženami a mužmi, čo vedie k zvyšovaniu ekonomickej závislosti žien od partnerov a sociálneho systému“. Odôvodnenie: Existencia stereotypov a ich vplyv na deľbu práce nie je podložená argumentami ani výskumami. Ide o dohady, ktoré neberú do úvahy prirodzené rozdiely v danostiach a preferenciách mužov a žien. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 25. Navrhujeme vypustiť text: „K tomuto stavu však často nevedie slobodné a informované rozhodnutie na strane ženy, ale prispievajú k nemu spoločenské normy a predpisy a často nerovnomerné alebo nedobrovoľné prerozdelenie starostlivosti o domácnosť a členov rodiny.“ Odôvodnenie: Toto tvrdenie nie je podložené žiadnym argumentom alebo výskumom. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 23. V časti 7. Ekonomická závislosť a chudoba žien navrhujeme vypustiť vetu „Rómske ženy navyše čelia stereotypom, ktoré sú v rómskych komunitách silnejšie v porovnaní s majoritnou populáciou.“ Odôvodnenie: Charakteristiky uvedené v poznámke pod čiarou nie sú stereotypmi, ktoré treba kritizovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 24. Navrhujeme vypustiť vetu: „Úlohou štátu je teda nielen motivovať vstup a zotrvanie žien na trhu práce“. Odôvodnenie: nie je úlohou štátu, aby motivoval vstup a zotrvanie žien na trhu práce, zvlášť v prípade, ak ide o matky malých detí. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 17. Navrhujeme vypustiť text: „Opatrenia na zosúlaďovanie práce a rodiny by mali podporovať mužov v ich väčšej účasti v starostlivosti o závislé osoby a zároveň by mali smerovať k tomu, aby ženy a muži využívali možnosti na zosúladenie práce a rodiny a ich rozhodnutie bolo výsledkom slobodnej partnerskej dohody, nie stereotypných predstáv o usporiadaní povinností v partnerstve.“ Odôvodnenie: Nie je úlohou štátu určovať, aby sa matka prestala starať o malé deti a namiesto nej túto úlohu prevzal otec. V útlom detstve je matka prirodzenou osobou, ktorá sa o dieťa stará, pretože je s dieťaťom spojená v tehotenstve, len žena môže dojčiť, a dieťa je zvyknuté na jej starostlivosť. V záujme dieťaťa je čo najväčšia stabilita prostredia (vrátane osôb) v čase vytvárania vztahovej väzby. Narušenie tohto procesu môže negatívne ovplyvniť ďalší psychický vývoj dieťaťa. Štát by mal sledovať najlepší záujem dieťaťa, a tým je celodenná osobná starostlivosť matky po dobu minimálne troch rokov od narodenia dieťaťa. Otec je samozrejme dôležitý tiež, avšak jeho osobitné dary sú potrebné najmä vo vyššom veku dieťaťa, kedy prirodzene preberá väčšiu mieru zodpovednosti za výchovu dieťaťa a uvádza ho do vonkajšieho prostredia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 21. Z operačných cieľov na str. 30 navrhujeme vypustiť: podpora rovnomerného rozdelenia domácej práce a starostlivosti medzi partnermi, odstránenie nerovností v oblasti starostlivosti; Podpora “nestereotypných” zamestnaní pre mužov i ženy, podpora záujmu a vzdelávania dievčat v netradičných oblastiach, ako je matematika, veda a technika; Garancia miesta v bezplatnej škôlke pre deti od troch rokov a obedy zdarma; Podpora zamestnávateľov, ktorí sú zriaďovateľmi jaslí a predškolských zariadení pre svojich zamestnancov (daňové, či iné finančné úľavy alebo benefity). Odôvodnenie: Muži a ženy sú odlišní, a preto je logické, že majú aj iné záujmy a iné preferencie, vrátane výberu školy či zamestnania. Nútiť, aby sa správali viac ako opačné pohlavie, nie je zo strany štátu na mieste. Jasle, prípadne iné zariadenia starostlivosti o malé deti, najmä tie vo veku do troch rokov, nevnímame ako vhodné podpory, pretože pobyt malých detí v sociálnych zariadeniach je v rozpore so záujmom dieťaťa na najlepšej forme starostlivosti, ktorú zabezpečuje matka. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Stratégia obsahuje pri identifikovaných rizikách aj navrhované operačné ciele, v ktorých je predpokladaný časový rámec realizácie opatrení v niektorých prípadoch príliš zdĺhavý a najmä mimo programového vyhlásenia vlády SR (napríklad rok 2025 pri novele zákona o rodine s cieľom ochrany obetí domáceho násilia a ich detí v rozvodovom konaní). Odporúčame prehodnotiť termíny uvedené v stratégií a v akčnom pláne a zosúladiť ich s programovým vyhlásením vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 9. V časti 1. Žena a jej povolanie navrhujeme doplniť operačný cieľ: Prejaviť uznanie a priznať dôležitosť pre tie oblasti, v ktorých prirodzene dominujú ženy. Odôvodnenie: je úplne v poriadku, ak v niektorých oblastiach života dominujú ženy, pretože tak ženy, ako aj muži, majú svoje osobitné dary, ktorými obohacujú celú spoločnosť. To nie je dôvod na kritiku takéhoto stavu, ale na uznanie prínosu žien pre spoločnosť. To sa týka aj materstva, starostlivosti o deti, výchovu detí a mládeže, starostlivosť o druhých a podobne. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K Akčnému plánu. Odporúčame preformulovať úlohy typu „zváženie“ a nahradiť ich jednoznačnou a konkrétnou formuláciou. Napríklad Úloha č. 5. Zváženie uzákonenia definície domáceho násilia. Uvedenú úlohu odporúčame preformulovať na nové znenie: "Uzákonenie definície domáceho násilia." Uvedená formulácia je záväznejšia a vhodnejšia aj v kontexte indikátora splnenia úlohy, kde predkladateľ uvádza "Predloženie do MPK". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 10. V časti 1. Žena a jej povolanie navrhujeme upraviť text: „Podpora a výskum liečby neplodnosti“ na „Podpora a výskum liečby príčin neplodnosti žien aj mužov“. Odôvodnenie: Neplodnosť je z veľkej časti zapríčinená na strane muža. Je proti ženám, ak sa takáto neplodnosť nerieši u muža, ale namiesto nej sa zvolí IVF, teda technika, pri ktorej sa ničí väčšina vytvorených detí a ktorá predstavuje zdravotné riziko pre ženu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 16. Navrhujeme vypustiť vetu: „Miera zamestnanosti žien 25–49 ročných s dieťaťom mladším ako 6 rokov je nižšia ako 40%, u mužov tej istej vekovej kategórie a v tej istej fáze rodičovstva však viac ako 83%.“ Odôvodnenie: Ide zrejme o nesprávnu interpretáciu situácie. Matky na materskej resp. rodičovskej dovolenke nie sú nezamestnané. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.) 11. Navrhujeme vypustiť časť 2. Dopady pandémie COVID – 19. Odôvodnenie: Keďže ide o stratégiu na 5 rokov, náhle a rýchlo sa meniace fenomény nie je vhodné riešiť takýmto typom dokumentu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K návrhu celoštátnej stratégie: V časti Stratégia rovnosti žien a mužov v EÚ navrhujeme vetu: „Zároveň slúži ako východiskový dokument pre túto Stratégiu.“ zmeniť na: Zároveň čiastočne slúži ako dokument pre vypracovanie tejto Stratégie s tým, že Slovenská republika nemá v úmysle ratifikovať a vykonávať Istanbulský dohovor.“. Odôvodnenie: a/ Vláda SR nie je povinná rešpektovať a preberať do svojho materiálu celý obsah OZNÁMENIA KOMISIE (z 5.3.2020) EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025. b/ NR SR dňa 28. novembra 2019 prijala uznesenie, v ktorom sa uvádza tiež: Národná rada Slovenskej republiky ... A. nesúhlasí s tým, aby Slovenská republika bola prostredníctvom rozhodnutí a opatrení Európskej únie viazaná Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu; C. žiada vládu Slovenskej republiky, aby s využitím všetkých možností postupovala voči inštitúciám Európskej únie a Rady Európy v súlade s týmto uznesením s cieľom zabrániť prijatiu záväzkov a dopadom záväzkov, ktoré nie sú upravené v slovenskom právnom poriadku a vyplývajú z Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu na právny poriadok Slovenskej republiky; https://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/NRSR/Doc/v_uznesenie_2261_20191128.pdf c/ Na webovej stránke prezidentky SR https://www.prezident.sk/flash-news/11/ je zverejnená správa „05.03.2020 Prezidentka v súvislosti s Istanbulským dohovorom odoslala list Rade Európy Prezidentka rešpektuje, že NR SR 25. februára 2020 nevyslovila súhlas s tzv. Istanbulským dohovorom. Dohovor tak nebude prezidentkou ratifikovaný. V nadväznosti na hlasovanie poslancov dnes prezidentka Radu Európy listom informovala, že SR sa nemôže stať zmluvnou stranou dohovoru.“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) k Návrhu celoštátnej stratégie 1) V časti Stratégia rovnosti žien a mužov v EÚ, v prvej vete slová „na roky 2020“ navrhujeme zmeniť na: „na roky 2020 – 2025“. Odôvodnenie: Podľa názvu dokumentu Európskej komisie. 2) V časti 6. Vzdelávanie, veda a výskum navrhujeme vypustiť/zmeniť vetu: „Hoci možno predpokladať, že vysoké množstvo mladých žien a mužov si svoju profesionálnu a kariérnu dráhu volí slobodne a s ohľadom na svoje prirodzené inklinácie, predsa nemožno opomenúť možnosť, že niektoré dievčatá či chlapci si vyberajú svoje zamestnanie pod vplyvom stereotypov o typicky „ženských“ či „mužských“ povolaniach.“. Odôvodnenie: Je na slobodnom rozhodnutí sa dievčat a chlapcov, že aké budúce zamestnanie si vyberú. 3) V časti 6. navrhujeme vypustiť neurčitý operačný cieľ Výchova a vzdelávanie v „boji“ s predsudkami a stereotypmi; Odôvodnenie: Nie je tu jasné o aké predsudky by malo ísť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 5. Zosúladenie rodinného a pracovného života na strane 28 predkladateľ uvádza: „v Slovenskej republike v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života existujú značné bariéry a nedostatky. Dáta poukazujú na skutočnosť, že najčastejšie využívaným opatrením na zosúlaďovanie práce a rodiny je pružný pracovný čas. Napriek tomu, len 3,4% mužov a 6,9% žien na Slovensku v roku 2018 pracovalo na skrátený pracovný úväzok“. Zároveň však v časti 2. Dopady pandémie COVID – 19 na strane 18 dokumentu predkladateľ zaraďuje skrátené formy práce medzi tzv. prekérnu prácu, ktorá poskytuje menej životnej istoty. „Ženy vo väčšej miere vykonávajú tzv. prekérnu prácu, ktorá zahŕňa prácu na čiastočný úväzok, sezónnu a občasnú prácu, SZČO, prácu s presne stanoveným termínom, dočasné zmluvy, prácu na telefóne, v domácnosti alebo agentúrnu prácu. Zo všetkých pracujúcich na čiastočný úväzok tvoria ženy 65%, čo predstavuje 6,44% z celkového počtu pracujúcich žien. Takýto typ práce aj v bežných, nehovoriac pandemických, podmienkach poskytuje menej dlhodobej životnej istoty. V období pandémie a jej ekonomických dopadov je tento typ rizika ešte akútnejší“. Navrhujeme odstrániť uvedený rozpor aby z dokumentu jednoznačne vyplývalo, či sa v záujme presadzovania rovnosti medzi pohlaviami majú alebo nemajú podporovať skrátené formy pracovného času. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR. Žiadame dopracovať návrh uznesenia vlády SR. ODÔVODNENIE: V návrhu uznesenia vlády SR absentuje akt vlády SR (ukladá, berie na vedomie ...) a zároveň formulácia konkrétnych úloh s termínom ich plnenia a určenia zodpovedných orgánov. V nadväznosti na vyššie uvedené si zároveň dovoľujeme upozorniť, že gestori a spolugestori jednotlivých úloh uvedených v dokumente „Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025“ nezodpovedajú orgánom, ktoré sú v návrhu uznesenia uvedené v rámci položky „Vykonajú“, resp. „Na vedomie“. Úplne absentuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny, t. j. najzodpovednejší rezort v rámci predmetnej agendy, ktorý materiál pripravil, predkladá na rokovanie vlády SR a je gestorom veľkého počtu úloh uvedených v akčnom pláne. Rovnako v rámci položky "Vykonajú" absentujú aj predstavitelia ďalších rezortov – gestorov úloh. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 11. Medzinárodná rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc na strane 46 vo vete "V čase, keď sú obmedzené zdroje, je investovanie do žien a dievčat osvedčeným spôsobom, ako posilniť dobrú správu vecí verejných, hospodársky rast, zdravie spoločnosti, mier a stabilitu." navrhujeme za slová "investovanie do" vložiť slovo "podpory". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K Akčnému plánu. V kontexte úlohy č. 48 dávame na zváženie do materiálu zapracovať úlohu: V rámci občianskej náuky zvyšovať povedomie o predmetnej problematike prostredníctvom distribúcie informácií a rôznych letákov obsahujúcich kontakty pomoci a adresy inštitúcií, na ktoré je možné sa v prípade potreby obrátiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR. Žiadame z položky "Vykonajú" vypustiť ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. ODÔVODNENIE: ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie žiadame z uznesenia vypustiť vzhľadom na to, že v predloženom Akčnom pláne MIRRI SR nie je uvedené ako gestor či spolugestor žiadnej úlohy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 2. Dopady pandémie COVID – 19 - Operačné ciele na strane 20 v bode Umožnenie väčšieho zapojenia mužov do starostlivosti o deti zo strany zamestnávateľov, odporúčame pred slovo "zapojenia" vložiť slovo "väčšieho". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K stratégii-final: na str. 29 je uvedený údaj o polovičných úväzkoch mužov a žien z r. 2018. Navrhujeme použiť aktuálnejší údaj z r.2019, ktorý sa už nachádza na uvedenom zdroji OESD (odkaz č. 84). Odôvodnenie:Aktuálnejší údaj presnejšie reflektuje súčasnú situáciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Odporúčame odstrániť formálne a gramatické nedostatky dokumentu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K „Akčnému plánu“ (úloha č. 6) K úlohe s názvom „Novela zákona o rodine s cieľom ochrany obetí domáceho násilia a ich detí v rozvodom konaní“, ktorá spočíva v predložení novely zákona do MPK s termínom plnenia v roku 2025, žiadam, aby bol ako gestor zodpovedný za plnenie úlohy uvedené len Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky navrhujem uviesť ako spolugestora predmetnej úlohy, nakoľko v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (kompetenčný zákon) je práve Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zodpovedné za prípravu právnej úpravy v oblasti rodinného práva a zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov patrí výlučne do gescie rezortu spravodlivosti. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K celoštátnej stratégii, Základné teoretické rámce a východiská 1. V odseku začínajúcom slovom „Predsudok navrhujeme ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny navrhovanú definíciu zmeniť na: „Predsudok je (tradovaný) neodôvodnene záporný postoj k spoločenským javom.“. Odôvodnenie: Podľa vysvetlenia pojmu v Krátkom slovníku slovenského jazyka. 2. Odsek nazvaný Stereotypy navrhujeme zmeniť na Stereotyp (dať do jedn.č.). MPSVR SR navrhovanú definíciu navrhujeme zmeniť na: „Stereotyp je zaužívaný, ustálený spôsob reagovania, konania, uskutočňovania.“. Odôvodnenie: Podľa vysvetlenia pojmu v Krátkom slovníku slovenského jazyka. 3. V odseku začínajúcom slovom “Sexizmus ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny navrhovanú definíciu navrhujeme zmeniť na: „Sexizmus sú prejavy nadradenosti jedného pohlavia (obyčajne mužského) nad druhým.“. Odôvodnenie: V nadväznosti na vysvetlenie pojmu v Slovníku cudzích slov (akademickom). Aj v českom slovníku sa uvádza: sexizmus, sexismus, -mu m <a < l> projevy nadřazenosti jednoho pohlaví (zvl. mužského) nad druhým (v chování, jednání, postojích ap.) https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=sexismus Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K časti „Začleňovanie zraniteľných skupín a viacnásobná diskriminácia žien a maloletých detí/dievčat“ (str. 44 až 46) Prvý operačný cieľ uvedený predkladateľom „Revízia právnej úpravy Centra právnej pomoci, zvýšenie počtu pobočiek Centra právnej pomoci, aby bola v porovnaní so súčasným stavom pokrytá početnejšia skupina ľudí“ navrhujem prepracovať v zmysle záväzku vlády Slovenskej republiky, ku ktorému sa zaviazala v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020 – 2024 v časti „Ochrana zraniteľných osôb“ a to nasledovne „Revízia právnej úpravy Centra právnej pomoci, vrátane vyhodnotenia spolupráce s advokátmi, aby bola v porovnaní so súčasným stavom pokrytá početnejšia skupina ľudí s nízkym príjmom, ktorá si nevie zabezpečiť prístup k spravodlivosti inak, a vyhodnotenie potreby zvýšenia počtu pobočiek Centra právnej pomoci.“. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K časti „Vzdelávanie, veda a výskum“ (str. 31 až 34) Operačné ciele navrhujem doplniť o ďalší cieľ a to „poskytovanie ranej intervencie deťom (nielen dievčatám) do 3 rokov veku ich života za účelom zlepšiť pripravenosť dieťaťa na predškolské a školské zariadenia“. Stratégia hovorí o deťoch ako o zraniteľných osobách, obzvlášť zraniteľnými môžu byť napr. v prípade zdravotného znevýhodnenia, alebo ak žijú v marginalizovaných komunitách, či v prostredí extrémnej chudoby. V dôsledku týchto a iných skutočností môžu „zaostávať“ v porovnaní s deťmi z rodín s vyšším socio-ekonomickým statusom. Aby došlo k vyrovnaniu ich šancí, resp. príležitostí, je vhodné zaviesť programy ranej intervencie ako štandard zo strany štátu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K „Akčnému plánu“ (úloha č. 79) K úlohe s názvom „Navrhnúť novelizáciu antidiskriminačného zákona z pohľadu požiadaviek rovnosti žien a mužov a ďalších súvisiacich právnych predpisov“ s termínom plnenia v roku 2025 žiadam, aby ako gestor predmetnej úlohy vystupovalo „MS SR“ a ako spolugestor „MPSVR SR“, t. z. aby sa pozície jednotlivých rezortov pri plnení tejto úlohy vymenili. Uvedené odôvodňujem tým, ako už bolo vyššie uvedené, že podľa kompetenčného zákona (viď pripomienku k úlohe č. 70) patrí antidiskriminačný zákon do gescie rezortu spravodlivosti a preto by mal byť primárnym nositeľom predmetnej úlohy, to znamená „novelizátorom“ to ministerstvo, do ktorého kompetencie právna úprava danej oblasti patrí. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K časti „Zhromažďovanie a analýza dát, ich pravidelné vyhodnocovanie a publikovanie“ (str. 47) Vo poslednej, dvanástej, strategickej oblasti s názvom Zhromažďovanie a analýza dát, ich pravidelné vyhodnocovanie a publikovanie chýba vymedzenie identifikovaných problémov, hlavného cieľa a operačných cieľov, ktoré sa v rámci tejto oblasti majú dosiahnuť. Uvedené preto navrhujem dopracovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K časti „Strategický prístup k ženám“ (str. 6) V prvej vete odporúčam v slovnom spojení „jurisprudencia Súdneho dvora“ nahradiť slovo „jurisprudencia“ slovom „judikatúra“ s ohľadom na význam vety a obsah použitých pojmov ako aj na kontext druhej vety, ktorá hovorí o súdnych rozhodnutiach na európskej úrovni. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K časti „Rovnosť žien a mužov, rovnosť príležitostí a prístup na trhu práce (str. 25 až 27) Vo štvrtej strategickej oblasti s názvom Rovnosť žien a mužov, rovnosť príležitostí a prístup na trhu práce chýba vymedzenie identifikovaných problémov, hlavného cieľa a operačných cieľov, ktoré sa v rámci tejto oblasti majú dosiahnuť. Uvedené preto navrhujem dopracovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K časti „Participatívny mechanizmus“ (str. 42) Predkladateľovi odporúčam v slovnom spojení „Úradu verejného ochrancu práv“ nahradiť slovo „Úradu“ slovom „Kancelária“ v zmysle ustanovenia § 27 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K časti „Základné teoretické rámce a východiská“ (str. 11) V časti týkajúcej sa vymedzenia definícii navrhujem v rámci definície sexizmu (sexism) upraviť definíciu sexizmu v súlade s Odporúčaním CM/Rec(2019)1 Výboru ministrov členským štátom o prevencii a boji proti sexizmu z 27. marca 2019, podľa ktorého pod sexizmom rozumieme „akýkoľvek čin, gesto, vizuálne znázornenie, hovorené alebo písané slovo, praktika alebo správanie založené na myšlienke, že osoba alebo skupina osôb je podradná z dôvodu ich pohlavia, ku ktorému dochádza vo verejnej alebo súkromnej sfére, či už online alebo offline, s účelom alebo účinkom i) porušovania inherentnej dôstojnosti alebo práv osoby alebo skupiny osôb; alebo ii) ktoré majú za následok fyzickú, sexuálnu, psychologickú alebo sociálno-ekonomickú ujmu alebo utrpenie pre osobu alebo skupinu osôb; alebo iii) vytváranie zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, ponižujúceho alebo útočného prostredia; alebo iv) predstavuje prekážku autonómii a úplnej realizácii ľudských práv osobou alebo skupinou osôb; alebo v) zachovanie a posilnenie rodových stereotypov (predmetné odporúčanie dostupné na webovej stránke Rady Európy https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168093b26a). Dôvodom je zosúladenie odbornej terminológie s terminológiou na úrovni Rady Európy rovnako ako aj v prípade predchádzajúcej pripomienky. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K časti „Zosúladenie rodinného a pracovného života“ (str. 28 až 30) Operačné ciele navrhujem doplniť o dva ďalšie ciele a to konkrétne a) zvýšenie zamestnanosti žien s deťmi do 6 rokov a b) rozšírenie kapacít jaslí. V participácii detí vo veku do troch rokov vo formálnej starostlivosti je Slovensko v rámci krajín OECD dlhodobo na konci. V záujme lepšieho a rýchlejšieho zapojenia žien do pracovného života po materskej resp. rodičovskej dovolenke je dôležité výrazne rozšíriť kapacity jaslí. Aj keď sa podiel otcov na tzv. „otcovskej“ alebo rodičovskej dovolenke zvyšuje, stále je nízky a ženy s malými deťmi sú znevýhodnené pri hľadaní práce, nakoľko zamestnávatelia predpokladajú, že starostlivosť o deti je v prevažnej miere na ženách. Do budúcnosti treba zvážiť zavedenie tzv. rodičovskej kvóty pre otcov, ktorá by podmieňovala čerpanie časti rodičovskej dovolenky mužmi. Rovnako by bolo vhodné zvážiť možnosť si rozdeliť výšku rodičovského príspevku napríklad na kratšie časové obdobie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K časti „Základné teoretické rámce a východiská“ (str. 9) V časti týkajúcej sa vymedzenia definícii navrhujem v rámci definície rovnakého zaobchádzania (equal treatment) nahradiť tam uvedené slová „zákaz diskriminácie na základe akéhokoľvek dôvodu, najmä pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej orientácie, viery alebo náboženstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine“ týmito slovami „zákaz diskriminácie na základe akéhokoľvek dôvodu, najmä pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti“, za účelom zosúladenia výpočtu diskriminačných dôvodov v zmysle príslušného ustanovenia antidiskriminačného zákona, na ktorý sa stratégia odvoláva (konkrétne § 2 ods. 1). Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K „Akčnému plánu“ (úloha č. 70) K úlohe s názvom „Evaluácia/hodnotenie vnútroštátnej antidiskriminačnej legislatívy“ žiadam ku gestorom zodpovedným za plnenie úlohy (t. z. k tam uvedenému Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Poradni pre občianske a ľudské práva) doplniť Ministerstvo spravodlivosti SR, nakoľko nie je uvedené ani len ako „spolugestor“, pričom v zmysle § 13 ods. 9 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (kompetenčný zákon) je práve Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zodpovedné za tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky a koordináciu plnenia úloh v oblasti ľudských práv, čo znamená, že antidiskriminačný zákon ako zákon upravujúci uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania a teda problematiku ľudských práv patrí do gescie rezortu spravodlivosti. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K časti „Základné teoretické rámce a východiská“ (str. 10) V časti týkajúcej sa vymedzenia definícii navrhujem v rámci definície stereotypov (stereotypes) nahradiť použitý pojem „Stereotypy“ na pojem „Rodové stereotypy“ a definíciu upraviť v zmysle definície Stratégie rodovej rovnosti Rady Európy 2018-2023. Vzhľadom na zameranie stratégie sa ako vhodnejšie javí použiť pojem „rodové stereotypy“. Stratégia vo svojom texte odkazuje na prax medzinárodných organizácii, vrátane aktuálnych stratégii rodovej rovnosti na úrovni Rady Európy a Európskej únie, ktoré v oblasti boja proti diskriminácii žien používajú pojem „rodové stereotypy“ (gender stereotypes), ktorý je špecifickejší. Z tohto dôvodu je dôležité zosúladiť odbornú terminológiu tak, aby čo najpresnejšie pokrývala danú problematiku. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K časti „Základné teoretické rámce a východiská“ (str. 10) V časti týkajúcej sa vymedzenia definícii navrhujem v rámci definície diskriminácie žien (discrimination of women) za slovo „pohlavie“ doplniť slová „alebo rodu“. Vzhľadom na zameranie stratégie a v zmysle príslušného ustanovenia antidiskriminačného zákona [§ 2a ods. 11 písm. a)] sa za diskrimináciu z dôvodu pohlavia považuje aj diskriminácia z dôvodu tehotenstva alebo materstva, ako aj diskriminácia z dôvodu pohlavnej alebo rodovej identifikácie. Antidiskriminačný zákon, podobne ako stratégia, používa termín rod, ktorý podrobnejšie a špecifickejšie definuje diskrimináciu a jej príčiny. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K časti „Strategický prístup k ženám“ (str. 8) Vo vete „Ostatná novela rozšírila možnosť prijatia dočasných vyrovnávacích opatrení aj z dôvodu pohlavia a to pre všetky subjekty verejnej správy a právnické osoby“ navrhujem za slovo „pohlavia“ doplniť slová „alebo rodu“. Ide o spresnenie citácie ustanovení antidiskriminačného zákona, na ktorý táto časť explicitne odkazuje a ktorý v ustanovení § 8a ods. 1 používa ustálené slovné spojenie „rodu alebo pohlavia“. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K časti „Ekonomické a zdravotné riziká“ (str. 18) Predkladateľ v druhom odseku zavádza pojem „prekérna práca“, ktorú bližšie definuje cez poznámku pod čiarou resp. odkaz č. 53. Pojem „prekérna práca“ je však v predloženom materiáli už skôr použitý napr. na strane 17 v úvode k druhej strategickej oblasti s názvom Dopady pandémie COVID-19. Preto odporúčam definíciu prekérnej práce cez poznámku pod čiarou zaviesť tam, kde je pojem použitý po prvýkrát. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K časti „Stratégia rovnosti žien a mužov v EÚ“ (str. 13) Vo vete „Medzi hlavné ciele tejto európskej stratégie okrem iného patrí: odstránenie škodlivých stereotypov o roliach žien a mužov, ........“ navrhujem pred slovo „stereotypov“ vložiť slovo „rodových“. Stratégia sa odvoláva na nový strategický dokument Európskej komisie – Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020, ktorý pracuje s termínom „rodové stereotypy“. Ak príslušná časť pojednáva o strategických materiáloch na úrovni Európskej únie, je vhodné dodržiavať terminológiu používanú na úrovni Európskej únie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K časti „Žena a jej povolanie“ (str. 15 a 16) V rámci strategických oblastí odporúčam prvú strategickú oblasť s názvom „Žena a jej povolanie“ prepracovať alebo ju alternatívne navrhujem vypustiť. Táto časť po obsahovej, odbornej ani jazykovej stránke nie je v súlade so zvyšným textom stratégie. Formulácia niektorých myšlienok, resp. štylizácia niektorých viet ako napr. „Ďalej, ťažko na pracovnom trhu nájsť uchádzača o prácu s horšou perspektívou zamestnať sa ako žena s malými deťmi, či, nedajbože slobodná matka.“ alebo „V našej spoločnosti je stále pomerne časté, že sa na bezdetnú ženu pozerá cez prsty ako bezcitnú karieristku alebo je neustále konfrontovaná otázkami týkajúcich sa potencionálneho materstva. Tieto otázky sú vždy nevhodné, ale v prípadoch, ak ide o nedobrovoľnú bezdetnosť, tak aj veľmi bolestivé.“ sa v predloženom materiáli, ktorý si klade za cieľ byť rámcovým dokumentom pre uplatňovanie politiky rovnosti žien a mužov v Slovenskej republike, teda dokumentom odborného charakteru, javí ako nie celkom vhodná. Názov časti nezodpovedá jej obsahu, kde sa skôr ako o povolaní ženy hovorí o jej „poslaní“ byť matkou. Rovnako tak identifikované problémy, hlavný cieľ a operačné ciele spolu nesúvisia a nekorešpondujú s názvom tejto strategickej oblasti. Na jednej strane vyzýva k priznaniu hodnoty ženám, na strane druhej ju spája iba s materstvom. V otázke rodičovstva síce vyzýva k podpore liečby neplodnosti a alternatívnym formám rodičovstva, na druhej strane opomína právnu ochranu už existujúcich tzv. „dúhových rodín“ alebo podporu umelého oplodnenia. Táto časť (strategická oblasť) vzbudzuje dojem, že primárnym povolaním ženy je stať sa matkou a mať rodinu. Vzhľadom na to, že stratégia poukazuje na škodlivé stereotypy a očakávania, ktoré sa spájajú so ženami, táto časť (strategická oblasť) v predloženej podobe nezapadá po jej obsahovej stránke do stratégie. Rovnosť žien a mužov, rovnosť príležitostí a prístup na trh práce je rozpracovaný v strategickej oblasti číslo 4 a zosúladenie rodinného a pracovného života je upravené v strategickej oblasti číslo 5. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Stratégia ani Akčný plán sa nezaoberajú vyčlenením finančných prostriedkov na zabezpečenie jednotlivých opatrení. Uvedené odporúčame doplniť, pretože podľa nášho názoru stratégia ako aj Akčný plán majú vplyv na rozpočet verejnej správy a taktiež aj na podnikateľské prostredie. Materiál v prípade jeho schválenia vládou SR bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy aj keď predkladateľ uvádza opak. Nakoľko prijímané opatrenia a ich finančný dopad majú byť monitorované, z časového hľadiska sa javí ako efektívnejšie zohľadniť dopad na štátny rozpočet už v samotnom strategickom dokumente, a preto by mali byť uvedené už priamo v koncepcii. V predkladacej správe predkladateľ uvádza: Rovnosť žien a mužov je hodnotou z ktorej prosperuje celá spoločnosť. Rovnosť žien a mužov má okrem morálnej a sociálnej dimenzie aj výrazné ekonomické opodstatnenie. Rovnosť žien a mužov je ekonomickou investíciou do budúcnosti, ktorá zároveň prispieva k ekonomickému rastu spoločnosti vo viacerých smeroch. Je preto v záujme nás všetkých, aby si ženy i muži boli skutočne rovní a mali v rôznych fázach života reálnu možnosť voľby. Pre garanciu zabezpečenia dosiahnutia určitých výsledkov odporúčame prepojiť stratégiu a NAP so zdrojmi finančných prostriedkov a vyčleniť priority v prijímaných opatreniach. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Navrhujeme zvážiť používanie pojmu "rovnosť medzi ženami a mužmi" v predloženej stratégii a jeho prípadné nahradenie pojmom "rodová rovnosť". Pojem rodová rovnosť má oporu v legislatíve a to konkrétne v Zákone 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorý v § 15 písm. h) ustanovuje, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí a koordináciu štátnej politiky v danej oblasti. Nepredpokladáme, že by sa v kontexte predloženej stratégie menila legislatíva, v ktorej je použitý pojem rodová rovnosť. V nadväznosti na uvedené odporúčame v úvode stratégie túto skutočnosť objasniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Na strane 30, k bodu Nárok na bezplatnú MHD pre rodičov do 3 rokov veku dieťaťa navrhujeme doplniť odôvodnenie, prečo bola hranica stanovená práve vekom troch rokov dieťaťa. Odporúčame doplniť, či bude uvedený operačný cieľ priamo naviazaný na materskú/rodičovskú dovolenku alebo sa prípadne bude viazať na cestu s dieťaťom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V stratégii sa uvádza porovnanie účasti žien v niektorých pracovných oblastiach a jej dopady (oblasti s majoritnou účasťou a oblasti s nízkym zastúpením, napríklad časť 6 Vzdelávanie, veda a výskum). Odporúčame doplniť stratégiu a zohľadniť v nej aj oblasti s nízkym zastúpením mužov a jeho dopadom. Podľa nášho názoru rovnako ako ženy, taktiež aj muži si nevyberajú niektoré povolania z dôvodu stereotypov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K Akčnému plánu. K Úlohe 93: Vypracovať analýzu dopadov pandémie Covid-19 na ženy a ich rodiny. Termín 2023 nepovažujeme za vhodný vzhľadom na to, že v danom čase už prijímanie prípadných opatrení vyplývajúcich z analýzy nebude relevantné. Odporúčame termín plnenia predmetnej úlohy zmeniť na rok 2021. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Neodporúčame sa v texte vlastného materiálu odvolávať v definíciách pojmov na dokumenty vybraného občianskeho združenia. Vzhľadom na charakter predkladaného dokumentu, ktorý bude schvaľovaný vládou SR považujeme za vhodné aby práve tento dokument zadefinoval pojmy a to v súlade s terminológiou zadefinovanou na úrovni EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Na strane 8 v časti Strategický prístup k ženám v poslednom odseku navrhujeme slová „v programovom obdobia 2020-2025“ nahradiť slovami “v programovom období 2021-2027“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Odporúčame zmeniť rok 2020 v názve materiálu na rok 2021 vzhľadom na to, že rok 2020 už uplynul považujeme za zbytočné ho v názve uvádzať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Na strane 37 v časti Ekonomická závislosť a chudoba žien – operačné ciele. Navrhujeme operačný cieľ "Finančná kompenzácia rodiča, ktorý sa stará o deti, zamestnaným rodičom v prípade rozchodu rodičov" preformulovať nasledovne: "Finančná kompenzácia rodiča, ktorý sa stará o deti a iné závislé osoby, zamestnaným rodičom v prípade rozchodu rodičov" Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) celoštátna stratégia, Základné teoretické rámce a východiská 1/ Časť začínajúcu slovami “Diskriminácia žien navrhujeme ukončiť prvou vetou končiacou odkazom 40. A navrhujeme vypustiť vety: Napriek tomu, že legislatíva SR neobsahuje žiadne explicitne diskriminačné opatrenie, zdanlivo neutrálne formulácie v legislatíve môžu pôsobiť v mnohých aspektoch voči ženám diskriminačne. Prvky pozitívnej diskriminácie v legislatíve nezaručujú väčšie práva žien, zaručujú len vyrovnanie nevýhod, ktoré existujú v rôznych oblastiach súkromnej i verejnej sféry. Zdôvodnenie: Časť nazvaná Definície má obsahovať len definície. 2/ V časti začínajúcej slovami “Diskriminácia navrhujeme vypustiť vetu: Od roku 2004 je v platnosti Antidiskriminačný zákon, ktorý ustanovuje zákaz diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, aj z dôvodu pohlavia, ako aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou.“. Zdôvodnenie: a) Časť nazvaná Definície má obsahovať len definície. b) Text „z akéhokoľvek dôvodu“ nie je presný. Antidiskriminačný zákon bol viac raz novelizovaný. V roku 2020 jeho čl. I § 2 ods. 1 znie: (1) Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K celoštátnej stratégii, časť Definície. 1.V odseku začínajúcom slovami Rovnaké zaobchádzanie navrhujme v prvej vete vypustiť slová „akéhokoľvek dôvodu, najmä“. A celý text prvej vety navrhujeme spresniť podľa aktuálneho znenia antidiskriminačného zákona. Odôvodnene: V nadväznosti na čl. I § 2 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pred viacerými rokmi v zákone č. 365/2004 Z. z. boli slová „akéhokoľvek dôvodu,“ zmenené na „dôvodu...“. 2.V odseku začínajúcom slovami Rovnaké zaobchádzanie navrhujme vypustiť vetu „Pod diskrimináciou sa rozumie priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie34 a neoprávnený postih, vrátane navádzania alebo podnecovania k diskriminácii.“. Odôvodnenie: Veta vymedzujúca pojem Diskriminácia by mala byť uvedená v inom odseku. 3.V odseku začínajúcom slovami Priama diskriminácia navrhujeme vypustiť prvú definíciu končiacu odkazom 36. 4.V odseku začínajúcom slovami Nepriama diskrimináciu navrhujeme vypustiť prvú definíciu končiacu odkazom 38. Odôvodnenie k pripomienkam 3 a 4: Máme za to, že pre účely tejto celoštátnej stratégie plne postačuje definícia odvolávajúca sa na platný zákon č. 365/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) k návrhu Akčného plánu rovnosti 1./ Pod nadpis navrhujeme dať vetu/podnadpis: „Tento akčný plán je realizačným dokumentom Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky...“. Zdôvodnenie: Máme za to, že je potrebné vyjadriť vzájomný vzťah dvoch dokumentov. 2./ V návrhu Akčného plánu navrhujeme vypustiť úlohu v bode 20. Analýza tzv. Istanbulského dohovor s cieľom prebrať chýbajúce ustanovenia do nášho právneho poriadku. Zdôvodnenie: Nie je jasné, prečo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako ústredný orgán štátnej správy chce robiť jeho analýzu s cieľom(!) prebrať chýbajúce ustanovenia(!) z dohovoru Rady Európy neratifikovaného Slovenskou republikou do slovenského právneho poriadku. Dňa 25. februára 2020 slovenský parlament prijal uznesenie: Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 88 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nevyslovuje súhlas s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) celoštátna stratégia – Základné teoretické rámce a východiská 1/ V odseku začínajúcom slovami “Rovnoprávnosť žien a mužov navrhujeme uviesť jednoznačnú definíciu. Odôvodnenie: V materiáli je uvedené na čom sa zakladá, čo neznamená. Nie je jasné, aký účel má časť vety: Rovnoprávnosť neznamená.... ani chápanie podmienok života mužov ako všeobecnej „normy“. 2/ V odseku začínajúcom slovami “Rovnosť príležitostí žien a mužov navrhujeme uviesť jednoznačnú definíciu. Odôvodnenie: V návrhu definície je uvedené len čo vyžaduje. 3/ V odseku začínajúcom slovom “Diskriminácia navrhujeme uviesť jednoznačnú definíciu na účely Celoštátnej stratégie rovnosti... . Odôvodnenie: V texte je uvedené len v čom spočíva. Napr. podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka diskriminácia je poškodzujúce rozlišovanie, obyčajne pri priznávaní práv alebo výhod. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) návrh celoštátnej stratégie, časť Definície Navrhujeme, aby MPSVR SR ako predkladateľ materiálu do MPK definíciu „Pohlavie“ spresnilo podľa vymedzenia v oficiálnych jazykových slovníkoch a/alebo odborných slovníkoch – konzultovalo definíciu s ministerstvom zdravotníctva. Odôvodnenie: Pre vymedzenie pojmu nie je rozhodujúce, čo na svojom portáli uvádza (poznámka pod čiarou k odkazu 31) občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť. Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka pohlavie je 1. súbor znakov odlišujúcich ženské (samičie) jedince od mužských (samčích). 3. (vonkajšie) pohlavné ústrojenstvo; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) návrh celoštátnej stratégie, časť 3: Operačný cieľ „Kompletná a podrobná analýza tzv. Istanbulského dohovoru s cieľom prijatia prípadných chýbajúcich opatrení do nášho právneho poriadku;“ navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Ministerstvo spravodlivosti dávnejšie urobilo právnu analýzu. Nie je jasné, prečo MPSVR SR navrhuje ďalšiu analýzu. Veď Národná rada SR podľa čl. 86 písm. d) Ústavy SR dňa 25. februára 2020 nevyslovila súhlas s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Máme za to, že do slovenských zákonov nie je potrebné dávať opatrenia vo vzťahu k tomuto dohovoru Rady Európy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) celoštátna stratégia, časť 5. 1. Odporúčame zvážiť vypustenie návrhu operačného cieľ „Nárok na bezplatnú MHD pre rodičov do 3 rokov veku dieťaťa;“. Zdôvodnenie: Nie je jasný zámer tohto návrhu operačného cieľa. 2. V návrhu operačného cieľa Garancie miesta v bezplatnej škôlke.. odporúčame zvážiť vypustenie slov „obedy zdarma“. Zdôvodnenie: Nie tak dávno NR SR zrušila väčšiu časť celoplošného opatrenia obedy zdarma. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Celoštátna stratégia - návrh: 1./ V poznámke pod čiarou k odkazu 8 druhú vetu navrhujeme spresniť, keďže v článku 5 Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien v skutočnosti je uvedené: na zmenu spoločenských a kultúrnych zvyklostí, pokiaľ ide o chovanie mužov a žien, s cieľom dosiahnuť odstránenie predsudkov a zvykov a všetkých iných praktík založených na myšlienke podradenosti a nadradenosti niektorého z pohlaví... . Zdôvodnenie: V nadväznosti na znenie ustanovenia v dohovore OSN. 2./ V časti 6. Vzdelávanie, veda a výskum navrhujeme vypustiť nasledovné slová operačného cieľa: (prijatie účinných opatrení) na udržanie rómskych dievčat v škole a zvýšenie ich dochádzky na základných školách prostredníctvom dočasných vyrovnávacích opatrení; Zdôvodnenie: V čl. 42 Ústavy SR je ustanovené tiež: „Školská dochádzka je povinná. Jej dĺžku po vekovú hranicu ustanoví zákon.“. Nie je jasné, prečo na udržanie(!) rómskych dievčat v škole a zvýšenie(!) ich dochádzky na základných školách by mali byť dočasné vyrovnávacie opatrenia, keď školská dochádzka je povinná pre všetky dievčatá-žiačky (rómske, nerómske) základných škôl. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020 - 2025 v úlohách č. 49., 50. a 51. navrhujeme zmeniť gestora ŠPÚ na MŠVVŠ SR a MŠVVŠ SR ako spolugestora vypustiť. Odôvodnenie: Napriek tomu, že úlohu bude v skutočnosti plniť Štátny pedagogický ústav (ďalej len "ŠPÚ"), je to priamo riadená organizácia MŠVVŠ SR. V súlade so Štatútom MŠVVŠ SR čl. 3 ods. 1 a 2 je MŠVVŠ SR ústredným orgánom štátnej správy SR a v rozsahu svojej pôsobnosti zriaďuje rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, kontroluje a hodnotí ich činnosť. A preto aj v súlade s návrhom uznesenia Vlády SR sa zaväzuje minister školstva, vedy, výskumu a športu na plnenie úloh, nie ŠPÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K legislatívnemu procesu: Žiadame predkladateľa, aby predložil materiál na záverečné posúdenie vybraných vplyvov Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pred jeho predložením na rokovanie vlády SR. Odôvodnenie: Podľa bodu 7.1. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa predbežné pripomienkové konanie (PPK) vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK) v prípade materiálov legislatívneho charakteru aj nelegislatívneho charakteru, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov. Vzhľadom na fakt, že predkladateľ identifikoval vplyvy a zároveň materiál nepredložil na PPK, porušil proces podľa Jednotnej metodiky. Materiál je po skončení medzirezortného pripomienkového konania a vyhodnotení pripomienok potrebné zaslať na záverečné posúdenie vybraných vplyvov na adresu dolozka@mhsr.sk. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K Analýze vplyvov na sociálnu oblasť: Žiadame predkladateľa doplniť analýzu vplyvov na sociálnu oblasť. Odôvodnenie: Podľa bodu 4.5. Ak predkladateľ v doložke identifikuje pozitívne vplyvy alebo negatívne vplyvy (alebo pozitívne vplyvy a zároveň aj negatívne vplyvy), vypracuje príslušnú analýzu vplyvov. V tomto prípade predkladateľ vyznačil vplyvy, avšak nevypracoval príslušnú analýzu vplyvov, čím porušil postup podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K Doložke vybraných vplyvov: Odporúčame predkladateľovi materiálu vyplniť chýbajúce časti 5. Alternatívne riešenia (napr. nulový variant) a 12. Zdroje. Odôvodnenie: V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) návrh Celoštátnej stratégie, časť Strategický prístup k ženám. 1/ Slová „tzv. Antidiskriminačný zákon“ navrhujeme zmeniť na „Antidiskriminačný zákon“. A poznámku pod čiarou k odkazu 26 navrhujeme spresniť na: Zákon 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov. Zdôvodnenie: V nadväznosti na skutočné znenie nadpisu zákona. 2/ Vo vete „Ostatná novela rozšírila možnosť prijatia dočasných vyrovnávacích opatrení aj z dôvodu pohlavia a to pre všetky subjekty verejnej správy a právnické osoby.“ navrhujeme zmeniť začiatok o ostatnej novele. Zdôvodnenie: Ostatnou novelou zákona č. 365/2004 Z. z. je zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čl. VIII zákona č. 378/2015 Z. z. však nie je o prijatí dočasných vyrovnávacích opatrení. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K návrhu celoštátnej stratégie. 1. V časti Úvod a kontext vo vete „Stratégia rovnosti žien a mužov (ďalej len “Stratégia”) je strategickým rámcovým dokumentom pre uplatňovanie politiky rovnosti žien a mužov v Slovenskej republike. navrhujeme vypustiť slovo „rámcový“. Odôvodnenie: Stratégia je spôsob plánovania a riadenia činností, ktorými sa má dosiahnuť určený cieľ, majú dosiahnuť určené ciele. 2. V časti Ciele a vízia v poznámke pod čiarou k odkazu 6 navrhujeme slová „článok 20“ zmeniť na „článok 21“. Odôvodnenie: Odstránenie preklepu. 3. V časti 9, Participatívny mechanizmus, navrhujeme slová „Úradu verejného ochrancu práv“ zmeniť na „Verejného ochrancu práv“. Odôvodnenie: Názov nezávislého orgánu podľa čl. 151a Ústavy SR. 4. V časti 9, Operačné ciele, navrhujeme vypustiť operačný cieľ „Pravidelné zasadania Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a Výboru pre rodovú rovnosť;“. Odôvodnenie: Máme za to, že „zabrzdenie“ zasadaní bolo v roku 2020 najmä pre vyhlásenú mimoriadnu situáciu v SR v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) k návrhu celoštátnej stratégie, časť 9: V materiáli sa nepresne uvádza, že „Výbor pre rodovú rovnosť je stálym odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť pre otázky týkajúce sa rovnosti žien a mužov“. V platnom štatúte je uvedené, „pre otázky týkajúce sa rodovej rovnosti“. Navrhujeme preto do materiálu doplniť vetu: „V záujme zabezpečovania plnenia Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitosti MPSVR SR navrhuje zrušenie Výboru pre rodovú rovnosť a vytvorenie nového výboru – Výboru pre rovnosť žien a mužov. Odôvodnenie: Máme za to, že je potrebné transformovať tento výbor Rady vlády SR, zrušiť členenie na komory, umožniť ministrovi alebo Rade vlády meniť štatút výboru. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) k Celoštátna stratégia, Základné teoretické rámce a východiská Požadujeme zmeniť definíciu „Rod“. Odôvodnenie: Nie je jasné, prečo MPSVR SR v materiáli uviedlo text (podľa poznámky pod čiarou) práve z portálu prevádzkovaného občian. združením Občan, demokracia a zodpovednosť [predtým Nadácia Občan a demokracia, Minority Rights Group – Slovakia]. Ústava SR používa pojem rod v zmysle pôvodu. Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka rod = 1. rad, spoločenstvo potomkov pochádzajúcich z jedných prarodičov, pokolenie. 4. pôvod (význ. 2 národná, rodová a iná príslušnosť). 5. narodenie, zrod Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K celému materiálu: Vo všetkých častiach materiálu navrhujeme text upraviť na „Návrh Celoštátna stratégia rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2021-2025 a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2021-2025“, Zdôvodnenie: Podľa Doložky vybraných vplyvov predpokladaný termín predloženia materiálu na rokovanie vlády SR je február 2021. Máme za to, že nie je logické aby nová celoštátna stratégia a nový akčný plán boli aj na rok 2020. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) návrh Celoštátnej stratégie rovnosti V časti 9. Zabezpečenie participatívneho mechanizmu sa nepresne uvádza, že Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť je stálym, poradným odborným, konzultačným a koordinačným orgánom vlády SR aj v oblasti presadzovania rovnosti žien a mužov. V štatúte Rady je ustanovené, že je stálym odborným, poradným, koordinačným a konzultatívnym orgánom vlády xxx pri presadzovaní zásady xxx rodovej rovnosti. Požadujeme preto. aby minister práce, sociálnych vecí buď inicioval úpravu názvu uvedenej Rady vlády zmenou § 2 ods. 3 zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, alebo aspoň inicioval doplnenie štatútu Rady vlády o nový článok 2a: „Čl. 2a Vymedzenie pojmu Na účely tohto štatútu sa pojmom „rodová rovnosť“ rozumie rovnosť žien a mužov.“. Zdôvodnenie: Text Celoštátnej stratégie rovnosti má byť v súlade so zákonom a štatútom Rady vlády, schváleným vládou. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) k Návrhu Akčného plánu rovnosti 1. V bode 62 slová „registrovaných cirkví a náboženských spolkov“ odporúčame zmeniť na „registrovaných cirkví a náboženských spoločností“. Odôvodnenie: V nadväznosti na terminológiu v zákone č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. 2. V bode 81 odporúčame vypustiť slovo „cirkvi“. Odôvodnenie: Máme za to, že nie dôvod, aby cirkvi boli spolugestorom úlohy Vyrovnanie účasti na preventívnych prehliadkach tehotných žien, dievčat a detí z marginalizovaných skupín na majoritu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K návrhu Celoštátnej stratégie, časť 9. V časti 9 Zabezpečenie participatívneho xxx sa nepresne uvádza, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre rovnosť žien a mužov a pre rovnosť príležitostí. V § 15 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení nesk. predp. sa ustanovuje, že pre „rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí“. Navrhujeme preto neodkladne predložiť do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 575/2001 Z. z. Odôvodnenie: Text v pripravovanej Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 má byť v súlade s platným zákonom. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K návrhu uznesenia vlády Do predloženého návrhu uznesenia vlády SR navrhujeme dať aspoň nasledovné ustanovenia: „Vláda A. schvaľuje A.1. Návrh Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 a Akčného plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025, B. zrušuje B.1.Výbor pre rodovú rovnosť, C. ukladá XXXX XXXX C.1 plniť Celoštátnu stratégiu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 a Akčného plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 priebežne, D. ukladá ministerke spravodlivosti ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny D.1 predložiť na rokovanie vlády návrh dodatku k Štatútu Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť do 31.3.2021, E. odporúča XXXX XXXX E.1 spolupracovať pri plnení Celoštátnu stratégiu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2020-2025 a Akčného plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2020-2025 priebežne,“. Zdôvodnenie: Materiál predložený do MPK podľa nás má obsahovať aj celé navrhované znenie uznesenia vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K celému materiálu V súvislosti s predloženým materiálom navrhujeme, aby minister práce, sociálnych veci a rodiny urýchlene v januári 2021 predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona. Návrh Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona xxxxx a zákona č. 134/2020 Z. z. sa mení takto: V § 15 ods. 1 písmeno h) znie: „h) rovnosť žien a mužov a rovnosť príležitostí a koordináciu štátnej politiky v danej oblasti,“. Odôvodnenie: Máme za to, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky správne má byť ústredným orgánom štátnej správy (okrem iného) pre rovnosť žien a mužov a rovnosť príležitostí, a v tejto oblasti koordinovať štátnu politiku. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail