LP/2020/603 Návrh na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 78 z 1. februára 1996 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. októbra 2000 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 699 zo 16. decembra 2015

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) k Doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi riadne vyplniť doložku vybraných vplyvov podľa obsahových požiadaviek uvedených v časti II. Jednotnej metodiky. V tejto súvislosti tiež odporúčame, aby predkladateľ vyznačil „žiadne“ vplyvy na rozpočet verejnej správy, keďže v časti 10 doložky uvádza, že „Zmena termínu nezakladá žiadne nové vplyvy na rozpočet , ...“. Odôvodnenie: Podľa obsahových požiadaviek doložky v časti II. Jednotnej metodiky, je potrebné vyplniť časti: Definícia problému, Ciele a výsledný stav a Alternatívne riešenia, pričom v časti Definícia problému odporúčame uviesť dôvod posunutia termínu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K Predkladacej správe Odporúčame predkladateľovi v poslednej vete Predkladacej správy upraviť hodnotenie vplyvov podľa pripomienky vyššie a tiež doplniť informáciu o vplyvoch na služby verejnej správy pre občana. Odôvodnenie: V poslednej vete Predkladacej správy sú informácie resp. zhrnutie o všetkých vybraných vplyvoch materiálu v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov okrem vplyvov na služby verejnej správy pre občana. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K obalu: - žiadam doplniť predkladateľa materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády: - v návrhu uznesenia vlády sa neuvádza číslo materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K materiálu: - v riadku „Znenie úlohy“ upraviť text podľa pôvodného znenia nasledovne: „Zabezpečiť na území riešenom územným plánom veľkého územného celku Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská Magura prednostné vypracovanie projektov pozemkových úprav v katastrálnych územiach ležiacich z hľadiska ekologického v narušenej krajine“; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K materiálu: - v riadku „Termín úlohy“ žiadam upraviť text nasledovne: „od roku 1999 do roku 2005 v znení aktuálneho termínu do 31.12.2020“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K materiálu: - v riadku „Gestor úlohy“ upraviť text podľa pôvodného znenia nasledovne: „minister pôdohospodárstva“; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K materiálu: - v riadku „Predkladateľ“ upraviť text podľa pôvodného znenia nasledovne: „minister životného prostredia“; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K materiálu: - v riadku „Číslo uznesenia, zo dňa“ žiadam doplniť za slovo „Slovenskej“ slovo „republiky“; Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K predkladacej správe: - v druhom odseku predkladacej správy sa uvádza, že materiál informuje o tom, ktoré z projektov pozemkových úprav v katastrálnych územiach ležiacich z hľadiska ekologického v narušenej krajine v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa boli vykonané a ukončené v súlade s harmonogramom vymedzeným v uznesení vlády SR č. 78 z 1. februára 1996 v znení uznesenia vlády SR č. 888 z 31. októbra 2000 a uznesenia vlády SR č. 699 zo 16. decembra 2015 a zároveň za využitia pôvodne vymedzených finančných prostriedkov a súčasne obsahuje návrh na zmenu harmonogramu uvedených uznesení vlády SR, ktorý zabezpečí riadne ukončenie riešených projektov pozemkových úprav za využitia pôvodne vymedzených finančných prostriedkov. Vzhľadom na uvedené a skutočnosť, že predmetným materiálom sa rieši zmena (predĺženie) termínu splnenia úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 78 z 1. februára 1996 v znení uznesenia vlády SR č. 888 z 31. októbra 2000 a uznesenia vlády SR č. 699 zo 16. decembra 2015, žiadame upraviť znenie posledného odseku predkladacej správy tak, že predložený materiál nezakladá žiaden vplyv na rozpočet verejnej správy. Súčasne uvádzame, že podľa bodu 2.4. písm. d) Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa táto nevzťahuje na návrh na zmenu termínu úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky, a teda nie je potrebné vypracovať doložku vybraných vplyvov. Ak by sa však predkladateľ rozhodol vypracovať doložku vybraných vplyvov, potom je potrebné v časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu označiť „žiadne“ vplyvy na rozpočet verejnej správy bez označenia rozpočtovej zabezpečenosti vplyvov. Uvedené je tiež v súlade s konštatovaním predkladateľa uvedeným v bode 10. Poznámky doložky vybraných vplyvov „Zmena termínu nezakladá žiadne nové vplyvy na rozpočet, ...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Na strane 2 vlastného materiálu navrhujeme gramaticky upraviť názov ostatného ústredného orgánu štátnej správy a slovo "kartogragie" nahradiť slovom "kartografie. Rovnako je potrebné na strane 1 vlastného materiálu gramaticky upraviť názov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail