LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
SIS (Slovenská informačná služba) 2. K bodu 75. materiálu V bode 75. materiálu sa na konci pripája táto veta: „Slovenská republika zefektívni aplikačnú prax na úseku výkonu sankcií.“. Pripomienka je odporúčajúca. Odôvodnenie: V súvislosti s podporou adekvátneho prijímania cielených reštriktívnych opatrení EÚ (sankcií) ako politického nástroja na vynútenie zmeny správania tretích krajín, fyzických a právnických osôb, ktoré nesú zodpovednosť za hrubé porušovanie medzinárodného práva, ľudských práv a základných slobôd Slovenská informačná služba zastáva názor, že Slovenská republika musí v tejto oblasti zároveň prijať efektívny systém výkonu sankcií ako aj náležitých opatrení, ktoré z nich vyplývajú. Cieľom nami navrhovanej úpravy je odstránenie nedostatkov vznikajúcich v aplikačnej praxi najmä v tých prípadoch, v ktorých jednotlivé sankčné opatrenia prechádzajú naprieč kompetenciami rôznych rezortov a daný sankčný prípad tak nemá jednoznačného garanta. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SIS (Slovenská informačná služba) 1. K bodu 64. materiálu Bod 64. materiálu znie: „64. V súvislosti s nedovoleným ozbrojovaním a obchodovaním so zbraňami prijme Slovenská republika legislatívne úpravy obmedzujúce nákupy prekurzorných zbraní, ktoré sú následne upravené na streľbyschopné zbrane a využívané na páchanie trestnej činnosti.“. Pripomienka je odporúčajúca. Odôvodnenie: Slovenská informačná služba navrhuje v bode 64. materiálu definujúcom úlohy Slovenskej republiky v súvislosti s nedovoleným ozbrojovaním a obchodovaním so zbraňami exaktnejšie vymedzenie problematickej kategórie zbraní. Podľa nášho názoru predkladateľom pôvodne v bode 64. materiálu použitý termín „reaktivované znehodnotené zbrane“ (upravené z kategórie A, B, C na kategóriu D a následne nelegálne reaktivované) predstavujú len časť problematickej kategórie zbraní. V kategórii voľnopredajných zbraní sú v súčasnej dobe aj zbrane, ktoré sú výrobcom deklarované ako kategória D, možno ich však technicky upraviť („upgradovať“) použitím relatívne jednoduchých postupov a technológií na streľbyschopné zbrane. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V dokumente chýbajú pevný normatívny rámec a presné a vyčerpávajúce definície pre celý komplex hybridných hrozieb (HH). Takýto rámec je potrebný pre efektívne uchopenie problematiky a dobrú medzirezortnú spoluprácu a koordináciu. Jednotlivé časti ktoré spadajú pod HH sú síce explicitne a často pomerne vyčerpávajúco pomenované naprieč dokumentom, textu však chýba kohézia, ktorá by tieto jednotlivé časti zreteľne viazala do celku agendy hybridných hrozieb. Bod 16 napr. hovorí o pokračujúcom oslabování multilateralizmu. Dominantnou súčasťou informačných operácií ako súčasti balíka HH je neustála diskurzívna propagácia princípu unilateralizmu v medzinárodných vzťahoch. Agenda strategickej komunikácie, ktorá je jednou z najefektívnejších odpovedí na tieto subverzívne informačné operácie, plynule, ale bez zreteľného súvisu s bodom 16, pokračuje v bode 67. Ďalej, bod 22 hovorí o pôsobení dezinformácií, propagandy a konšpiračných teórií, ale tieto pojmy nedefinuje. Rovnako nie je jasne prepojený s bodmi 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39... a podobne. Príkladov je ešte niekoľko. Logika rozloženia dokumentu je jasná a efektívna. Na tomto mieste stojí za úvahu, akým spôsobom je možné jednotlivé súčasti HH ešte v dokumente zreteľne pospájať, aby sa tým zvýšil dôraz na dôležitosť chápania problému a odhodlanie HH efektívne zmierňovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bod 8: odporúčam pridať "rovnosť pred zákonom a vymožiteľnosť práva" Je to implicitne povedané v "právneho štátu", no s prihliadnutím na kľúčovú potrebu celospoločenského konsenzu so smerovaním krajiny a s mimoriadne potrebným budovaním dôvery v štát a jeho inštitúcie je to na mieste. Rovnako odporúčam pridať "spoločenskej súdržnosti" Táto je jedným z hlavných cieľov subverzívnych, operácií z komplexu balíka hybridných hrozieb. Bez spoločenskej súdržnosti stráca verejnosť dôveru vo verejné inštitúcie, pocit občianskej spolupatričnosti, vôľu k občianskej spolupráci, vieru v správnosť a dodržiavanie zákonov a nariadení, toleranciu voči inakosti, prestáva zdieľať rovnakú interpretáciu histórie, vnímanie legitímneho násilia. Bez zachovania integrity spoločenskej súdržnosti štát stráca spôsobilosti na garantovanie fungovania pilierov demokratického zriadenia, ako aj ochranu života a zdravia, či základných práv a slobôd obyvateľstva. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Bod 13: Aj keď ide prevažne o atribučný problém, navrhujem, prehodnotiť doplnenie resp. zmenu z "význam a rozsah nevojenských hrozieb a postupov" na "význam a rozsah vojenských nebojových hrozieb a postupov". Podprahové nepriateľské operácie z komplexu hybridných hrozieb sú často koordinovaným snažením v gescii silových aparátov cudzích mocí. Označenie "nevojenské hrozby" je preto vo väčšine prípadov nepresné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZBOP SR (Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky) Pripomienka ku kapitole VI. Záver k bodu č. 97: Navrhujeme nastaviť mechanizmus aktualizácie Bezpečnostnej stratégie tak, aby bol v súlade so závermi Správy o bezpečnosti Slovenskej republiky. Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky má jednoznačne definovať, či je alebo nie je potrebné Bezpečnostnú stratégiu aktualizovať. Nový návrh znenia bodu č. 97: Vláda Slovenskej republiky je zodpovedná za bezpečnosť štátu a za uplatňovanie a priebežné vyhodnocovanie plnenia Bezpečnostnej stratégie. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky raz ročne predkladá vláde Slovenskej republiky na prerokovanie správu o bezpečnosti Slovenskej republiky s návrhmi opatrení na jej zachovanie. Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky bude v návrhu opatrení na zachovanie bezpečnosti Slovenskej republiky jednoznačne definovať, či je alebo nie je potrebné Bezpečnostnú stratégiu aktualizovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V bode 86 navrhujeme poslednú vetu zmeniť na: „Zároveň, zavedie efektívny systém preverovania zahraničných investícií z dôvodu ochrany bezpečnosti a verejného poriadku a systém na indikáciu rizikového kapitálu. Slovenská republika však naďalej ostane otvorenou ekonomikou pre zahraničných investorov.“ Odôvodnenie: terminologické spresnenie v súvislosti s pripravovaným mechanizmom preverovania zahraničných investícií. Návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií pripravuje Ministerstvo hospodárstva SR v súčinnosti s ostatnými ministerstvami a vybranými ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 85. Druhú vetu upraviť nasledovne: Rusko je dôležitým účastníkom a partnerom pri riešení medzinárodných hrozieb a výziev, zároveň však svojím konfrontačným prístupom k niektorým problémom vo vojenskej, bezpečnostnej aj politickej oblasti predstavuje hlavnú výzvu pre bezpečnosť nášho euroatlantického priestoru. Zdôvodnenie: Pôvodný text označuje prístup RF všeobecne za konfrontačný. V niektorých oblastiach ale RF spolupracuje v rámci širokého medzinárodného spoločenstva, ako napríklad parížska klimatická dohoda, JCPOA a podobne. Úprave textu lepšie vystihuje realitu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V bode 9 navrhujeme vetu začínajúcu slovami „Účinná kontrola...“ upraviť na: „Účinné preverovanie zahraničných investícií z dôvodu bezpečnosti a verejného poriadku a kontrola rizikového kapitálu;“. Odôvodnenie: terminologické spresnenie v súvislosti s pripravovaným mechanizmom preverovania zahraničných investícií. Návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií pripravuje Ministerstvo hospodárstva SR v súčinnosti s ostatnými ministerstvami a vybranými ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Do bodu 38. v prvej vete za slovo „vierovyznania“ doplniť „pre politické názory“. Zdôvodnenie: Extrémizmus a podnecovanie k nenávisti v našich podmienkach často vychádza z odlišných politických preferencii a je radikálnym odmietaním politických preferencii odlišných. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 11. V poslednej vete za slová: "aktivity tretích krajín " doplniť text " ako aj ďalších aktérov medzinárodných vzťahov ". Zdôvodnenie: Navrhované doplnenie vyjadruje potrebnú komplexnosť záujmu Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) Žilinský samosprávny kraj predkladá pripomienku k článku „26“ Návrhu Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky. Znenie uvedeného článku je politicky nekorektné a vyvoláva dojem nevyváženosti, ktorý sa aspoň s časti nemusí zhodovať s názorom nášho obyvateľstva. Takéto podprahové vsúvanie a určovanie vinníka zlej situácie v určitom regióne by nemalo byť témou bezpečnostnej stratégie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V bode 84 navrhujeme vložiť za spojenie „opatrenia v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie“ slová „opatrenia v oblasti rozvoja jadrovej energetiky“. Odôvodnenie: spomínané opatrenia sú síce dôležité, avšak ich príspevok oproti príspevku jadrovej energetiky bude niekoľkonásobne nižší. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V bode 84 navrhujeme doplniť za slovo „priemyslu“ čiarku a doplniť slová „v budovách“. Odôvodnenie: budovy majú v SR značný potenciál prispievať k energetickej efektívnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ABSD (Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov) Pripomienka Časť 45 – doplniť medzi priority bezpečnostného systému nasledujúci text: „• uplatňovať prístup zdieľania informácií a vytvoriť tak predpoklady pre efektívne využívanie získaných informácií jednotlivými prvkami bezpečnostného systému.“ Zdôvodnenie pripomienky: Podstatou prístupu zdieľania informácií je umožnenie prístupu k informáciám všetkým relevantným účastníkom. Prístup „zdieľania informácií“ je implicitne uvedený aj v návrhu Obrannej stratégie, kde sa v bode 33 uvádza: „...Systémovo sa usporiada vzájomné zdieľanie informácií, proces koordinovanej medzirezortnej analýzy a postup predkladania informácií príslušným ústavným orgánom a štátnym orgánom na včasné prijatie rozhodnutí.“ Je preto potrebné v tomto zmysle zosúladiť text oboch dokumentov a implementovať prístup zdieľania informácii, vrátane legislatívnych, technických a organizačných podmienok jeho používania. Význam a využívanie prístupu zdieľania informácii sú obsiahnuté aj v dokumentoch NATO a EÚ, ktoré Slovensko schválilo a ktoré by malo aplikovať v praxi. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K bodu 63 vlastného materiálu V bode 63 navrhujeme preformulovať vetu „Slovenská republika prijme zmenu trestného zákona formou rozšírenia trestného činu prevádzačstva aj na hranice členských štátov schengenského priestoru“. Odôvodnenie: Ide o príliš úzku formuláciu úlohy, ktorá podľa nášho názoru nepatrí do strategického dokumentu. Navrhujeme použiť nasledovnú formuláciu: „Slovenská republika príjme podľa potreby legislatívne zmeny umožňujúce efektívne stíhanie trestného činu prevádzačstva aj v rámci schengenského priestoru.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Navrhujeme v bode 9 v kategórií vplyvy na rozpočet verejnej správy neoznačiť políčko „nie“ v podkategórii „z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy“. A v kategórií vplyvy na podnikateľské prostredie neoznačiť políčko „žiadne“ v podkategórii vplyvy na MSP. Odôvodnenie: Podľa II. časti bod 9 uznesenia vlády č. 24/2015 Slovenskej republiky z 14. januára 2015, ak návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, rozpočtovo zabezpečené vplyvy sa neoznačujú. A ak návrh nemá vplyv na podnikateľské prostredie, vplyvy na malé a stredné podniky sa neoznačujú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V bode 34 navrhujeme nahradiť slovo „klesá“ slovným spojením „už bola podstatne znížená“. Odôvodnenie: v oblasti dodávok ropy už máme kapacitu, ktorá môže pokryť celú potrebu ropy z iných smerov ako z Ukrajiny a podobne aj v oblasti dodávok plynu už boli vybudované viaceré diverzifikačné infraštruktúry, ktoré vylučujú krízu aká nastala v roku 2009. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V bode 90 navrhujeme upraviť druhú vetu nasledovne: Bude overovať, efektívne využívať a chrániť svoje energetické a neenergetické surovinové, ako aj ostatné prírodné zdroje a posilňovať svoju surovinovú bezpečnosť. Odôvodnenie: terminologické upresnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V bode 84 navrhujeme nahradiť slovo „sekvestrácie uhlíka“ slovami „zachytávania uhlíka“. Odôvodnenie: tento výraz sa využíva v odborných textoch, legislatíve a najmä v Stratégii environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, ktorá nespomína sekvestráciu uhlíka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V bode 33 navrhujeme nahradiť „dodávok energií“ slovným spojením „dodávok nosičov energie“ prípadne „dodávok energetických surovín“. Odôvodnenie: SR nedováža čistú energiu, pričom samotný text bodu sa týka prerušenia dodávok plynu, ropy alebo jadrového paliva. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K bodu 61 vlastného materiálu V bode 61 navrhujeme vypustiť vetu „Slovenská republika zefektívni odhaľovanie a odnímanie výnosov z trestnej činnosti, ako aj majetkov nadobudnutých z nelegálnych príjmov novelizáciou aktuálnej legislatívy.“. Odôvodnenie: Zmienená legislatíva už bola prijatá zákonom č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K bodu 62 vlastného materiálu Navrhujeme slová „legalizáciu príjmov z trestnej činnosti“ nahradiť slovami „legalizáciu výnosov z trestnej činnosti“. Odôvodnenie: Navrhované znenie je v súlade s platným zákonom č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K bodu 61 vlastného materiálu V bode 61 navrhujeme slová „zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku“ nahradiť slovami: „zákona č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Odôvodnenie: Považujeme za potrebné uviesť správne označenie dotknutého zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov: Odporúčame predkladateľovi doplniť v časti 5. Alternatívne riešenia podľa obsahových položiek uvedených v časti II. Jednotnej metodiky. V tejto súvislosti tiež odporúčame, aby predkladateľ upravil vplyvy materiálu v časti 9. Odôvodnenie: V zmysle obsahových požiadaviek doložky v časti II. Jednotnej metodiky podľa bodu 5. je v rámci alternatívnych riešení potrebné uviesť minimálne nulový variant, t. j. analýzu súčasného stavu, v ktorej sa uvedú dôsledky vyplývajúce z dôvodu absencie právnej úpravy alebo nelegislatívneho materiálu, resp. z dôvodu ich neprijatia. V prípade, kedy nie je možné realizovať nulový variant, slúži tento nulový variant ako báza, ku ktorej sa môžu porovnávať ostatné alternatívy. V časti 9. – ak návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, rozpočtovo zabezpečené vplyvy sa neoznačujú a podobne to platí aj pre vplyvy na MSP, ak návrh nemá vplyv na podnikateľské prostredie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail