LP/2020/590 Návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky

Zoznam hromadných pripomienok

Autor Text pripomienky Detail
Verejnosť (Verejnosť) Združenie klubov vojenskej histórie Slovenska Záujmové združenie právnických osôb registrované na Okresnom úrade Nitra sídlo: Hájik č. 286/2, 951 78 Kolíňany, IČO 52960005 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Bratislava Podané elektronicky prostredníctvom portálu Slov-Lex Kolíňany 10. decembra 2020 K rezortnému číslu: 069476/2020-OBEP-2 Číslo legislatívneho procesu LP/2020/590 VEC Pripomienka k návrhu Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky Záujmové združenie právnických osôb Združenie klubov vojenskej histórie Slovenska, týmto predkladá pripomienku k návrhu Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky, ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania dňa 1. decembra 2020 pod rezortným číslom 069476/2020-OBEP-2. Pripomienku predkladáme preto, aby sme upozornili a poukázali na plánované legislatívne zmeny, ktoré by mohli poškodiť bezúhonných občanov a obmedziť činnosť klubov vojenskej histórie. Zároveň by neuváženými zmenami mohli byť porušené ústavné práva súčasných držiteľov, ako aj zberateľov expanzných zbraní. Aktuálnu právnu úpravu na úseku expanzných zbraní a cvičného streliva po zmenách podľa zákona NR SR č. 120/2015 Z. z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nasledujúcich považujeme za dostatočnú, s tým, že problém s nelegálnym prerábaním a reaktiváciou expanzných zbraní a ich následnou distribúciou najmä do zahraničia bol vyriešený povinnou registráciou týchto zbraní a zakázaním uzatvárania zmlúv na diaľku pri ich predaji. Zmena všeobecne záväzných právnych predpisov spolu so sprísnením postupov pri úprave, znehodnocovaní, ničení zbraní a ich označovaní navodili stav, keď sa po roku 2015 expanzné zbrane de facto prestali komerčne vyrábať a distribuovať. Vlastníkmi expanzných zbraní, ktoré sú v obehu, sú najmä členovia klubov vojenskej histórie a zberatelia, ktorí sa nedopúšťajú v súvislosti s týmito zbraňami trestnej činnosti ani priestupkov spojených s ich nadobúdaním, používaním alebo zabezpečením. Už prebiehajúcimi zmenami právneho poriadku budú dotknuté najmä evidované zbrane, z čoho vyplýva, že takýto stav už nijako nedosiahne zvýšenie bezpečnostnej úrovne. Žiadame aby nová legislatíva nestanovila také nové povinnosti pre legálnych držiteľov zaregistrovaných expanzných zbraní (podľa platnej legislatívy voľne predajných od 18 rokov), ktoré by boli diametrálne odlišné od súčasných podmienok nadobudnutia a držania expanzných zbraní. Neprimerané legislatívne zmeny by mohli nevratným spôsobom zasiahnuť do činnosti klubov vojenskej histórie aj s výrazne negatívnymi ekonomickými dopadmi na držiteľov a zberateľov uvedených zbraní. Sme toho názoru, že už v súčasnosti navrhované znenie novely zákona o strelných zbraniach a strelive s jej zákazmi voľnej držby vybraných druhov expanzných zbraní a povinnosťou zaregistrovať niektoré znehodnotené zbrane, Slovenskú republiku a jej občanov poškodí. Prijatím ešte prísnejších opatrení, ktoré by boli platné plošne bez výnimiek pre členov klubov vojenskej histórie, by postupne zaniklo občanmi obľúbené pripomínanie si vojenskej histórie Slovenskej republiky. Vzhľadom na tieto skutočnosti predkladáme nasledovný návrh na zmenu a doplnenie textu návrhu Bezpečnostnej stratégie, tak aby mala stratégia čo najmenší možný negatívny dopad na občanov SR a samotnú SR. K návrhu Bezpečnostnej stratégie predkladáme nasledovnú pripomienku a návrh: K bodu 64. V súvislosti s nedovoleným ozbrojovaním a obchodovaním so zbraňami prijme Slovenská republika legislatívne úpravy obmedzujúce nákupy expanzných a reaktivovaných znehodnotených zbraní v Slovenskej republike, ktoré sú následne nelegálne upravené a využívané na páchanie trestnej činnosti doma aj v zahraničí. Po zmene by mohol tento bod znieť nasledovne: V súvislosti s nedovoleným ozbrojovaním a obchodovaním so zbraňami prijme Slovenská republika legislatívne úpravy prísnejšie postihujúce nelegálné nákupy expanzných a reaktivovaných znehodnotených zbraní v Slovenskej republike, ktoré sú následne nelegálne upravené a využívané na páchanie trestnej činnosti doma aj v zahraničí. Tento bod navrhujeme zmeniť, resp. presnejšie formulovať, tak aby vystihoval súčasný právny stav a aby do budúcna nepoškodzoval historické a vlastenecké záujmy Slovenskej republiky. Legislatíva obmedzujúca nákupy expanzných zbraní už existuje od roku 2015, pričom v súčasnosti sa už expanzné zbrane prakticky nevyrábajú. Nákup reaktivovaných znehodnotených zbraní sa oficiálne nedá kontrolovať, protože také zbrane sa predávajú iba na „čiernom trhu“. V súčasnosti predstavuje problém skôr voľný predaj flobertových zbraní prerobených z pôvodne vojenských zbraní. Tieto sú stále reaktivované a zneužívané na páchanie trestnej činnosti. Legislatíva platná od roku 2003 do roku 2015 umožnila zakúpiť si takú zbraň, bez potreby skúmania iných podmienok, ako boli podmienky veku a spôsobilosti na právne úkony. V roku 2015 legislatíva reagovala na zistené bezpečnostné hrozby a tieto zbrane sa začali povinne registrovať na polícii. Tým sa v podstate vyriešil problém nekontrolovateľnej distribúcie expanzných zbraní, pretože žiadny oficiálny držiteľ expanznej zbrane, pod hrozbou sankcií, túto zbraň nelegálne neodovzdá tretej osobe za účelom jej reaktivácie na páchanie trestnej činnosti. V súčasnosti prebiehajúci legislatívny proces novelizácie zákona o strelných zbraniach a strelive navrhuje, okrem iného, sprísniť podmienky držania expanzných zbraní zavedením povinnosti získať zbrojný preukaz. Plánované legislatívne opatrenia na zamedzenie zneužívania strelných zbraní na trestnú činnosť súvisiacu najmä s teroristickými útokmi budú splnené. Osoby vlastniace expanzné zbrane budú musieť, opäť pod hrozbou sankcií, dodržiavať povinnosti držiteľa zbrojného preukazu. Niet pochýb o tom, že už navrhovanými zmenami sa sleduje stav, pri ktorom budú môcť držať expanzné zbrane iba osoby spoľahlivé a bezúhonné. Chceme teda upozorniť na to, aby sa novou legislatívou neznemožnilo organizátorom kultúr-no historickej činnosti a klubom vojenskej histórie pripomínanie významných historických vojenských udalostí, akými boli napr. Slovenské národné povstanie a oslobodenie nášho územia od okupantov v období druhej svetovej vojny. Za týmto účelom treba prijať vyvážené právne úpravy príslušných zákonov, ktoré by nám umožnili naďalej vykonávať spomínanú činnosť a zároveň prísnejšie postihovať nelegálné zneužívanie expanzných a znehodnotených zbraní. Za Združenie Klubov vojenskej histórie Slovenska splnomocnená osoba, oprávnená na zastupovanie v pripomienkovom a rozporovom konaní: Bc. Tibor DEVÁT predseda Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 64. - citujem "V súvislosti s nedovoleným ozbrojovaním a obchodovaním so zbraňami prijme Slovenská republika legislatívne úpravy obmedzujúce nákupy expanzných a reaktivovaných znehodnotených zbraní v Slovenskej republike, ktoré sú následne nelegálne upravené a využívané na páchanie trestnej činnosti doma aj v zahraničí." - koniec citátu. V minulosti od roku 2003 do roku 2015 naša legislatíva (zákon o zbraniach a strelive) umožňovala zmenu zbraní z kategórie A, B, C na kategóriu D - expanz a znehodnotenie zbraní. Tieto úpravy vykonávali osoby, ktorí mali od štátu povolenie - zbrojnú licenciu na úpravu zbraní. Pred takouto úpravou licencované osoby buď posielali zbrane na Kriminalistický expertízny ústav polície (keď sa už zbraň nachádzala v policajnej evidencii), prípadne prebiehala len lustrácia v policajnej evidencii. Následne zbraň bola prerobená a po prerobení licencovaná osoba mala povinnosť zbraň preskúšať u autorizovanej osoby - skúšobni zbraní (nové kusové overenie) z dôvodu preukázania či konkrétna zbraň spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky a či je bezpečná. Následne skúšobňa zbraní do všetkých zbraní gravírovala medzinárodne uznanú skúšobnú značku podľa C.I.P. Jedine po preukázaní bezpečnosti zbrane skúšobňou zbraní (vo vlastníctve štátu) si mohli licencované osoby zbrane predať. Polícia o každom takom prerobení mala vedomosť, nakoľko licencovaná osoba mala (a dodnes má) povinnosť takúto prerábku písomne nahlásiť na Oddelení dokladov polície ktorá zbrojnú licenciu vydala. Ďalej skúšobňa zbraní mala (a má) každý mesiac posielať hlásenie o skúšaných zbraniach na Ministerstvo vnútra. Všetky prerábky a predaje licencované osoby mali evidovať v záznamových knihách, ktoré pravidelne kontroluje polícia. Od roku 2003 do roku 2015 dotyčné úrady a polícia sa aktívne spolupodieľali na tom, aby tieto zbrane boli buď znehodnotené alebo zmenené na expanzné. Nakoľko licencované osoby evidovali vo svojich záznamových knihách len prvého majiteľa ďalej nikto neriešil, že kam putujú tieto zbrane. Na tom samozrejme zarobili obchodníci, ale na tom samozrejme zarobil aj štát, nakoľko sa predávali zbraňové zásoby armády a polície. Skúšobňa zbraní zinkasovalo za každú jednu zbraň cca 20 € za nové kusové overenie. Platilo sa DPH, dane, odvody atď. Do 1.7.2015 (nakoľko neexistovala žiadna vykonávacia vyhláška upravujúca technický postup prerobenia zbrane na expanzné) tak všetky dotyčné úrady a polícia tieto zbrane považovali za zbraň kategórie D - voľný predaj nad 18 rokov. Tieto zbrane boli evidované v záznamových knihách a polícia tieto knihy nespočetnekrát kontrolovala. Od 1.7.2015 polícia tieto zbrane začala zaevidovať a vydávať k nim kartičky zbraní. Stále ich považovali za kategóriu D. Do 31.12.2015 ich zaevidovali približne 4000 kusov (boli prerobené podstatne väčšie počty). Následne policajti prišli na to, že tieto zbrane vlastne patria do kategórie A, nakoľko sa dá do nich nabiť (občas aj odpáliť a občas aj vystreliť s rizikom, že zbraň kvôli prepážkam v hlavni exploduje v ruke strelca) ostrý náboj (občas menších rozmerov, občas pištoľový náboj do puškovej nábojovej komory), tak tieto zbrane sú nebezpečné a nepatria do rúk občanov. Za vzniknutú situáciu samozrejme zodpovedajú úpravcovia zbraní, ktorí zbrane upravili (síce s aktívnou spoluúčasťou príslušníkov polície, Oddelenia dokladov a KEÚ a zamestnancov skúšobne zbraní, ktorí zbrane preskúšali, považovali ich za bezpečné a gravírovali do nich platné C.I.P. značky, ale samozrejme oni nemôžu byť vinný za to). Do dnešného dňa s vedomosťou Ministerstva vnútra prerábajú zbrane z kategórie A, B, C na kategóriu D - flobert. Autorizovaná osoba - skúšobňa zbraní vypracuje nové kusové overenie (s vedomím Ministerstva vnútra - § 38 ods. 3 zákona o zbraniach a strelive), gravíruje do týchto zbraní medzinárodne uznané platné C.I.P. značky svedčiace o tom, že zbrane sú bezpečné. Po predaji takto prerobených zbraní následne polícia ich zaisťuje a po zaistení ich pravidelne označuje za zbrane kategórie A písm. g) - zakázaná zbraň - nedovolená úprava. Dovolím si tvrdiť že do 1.7.2015 štát neurobil nič pre to, aby sa obmedzil predaj expanzných zbraní a do dnešného dňa štát neprijal žiadnu vykonávaciu vyhlášku a neupravil zákon o zbraniach a strelive z dôvodu obmedzenia predaja zbraní flobert upravených z kategórie A B, C na D. Tých cca 4000 kusov zbraní, ktoré polícia má v evidencii väčšina sa nedá predať, nakoľko z nich len zanedbateľná časť zodpovedá požiadavkám novej vykonávacej vyhlášky ÚNMS SR. Niektoré, ktoré nezodpovedajú nemajú značku vyrazenú podľa novej vykonávacej vyhlášky, niektoré nezodpovedajú, ale napriek tomu majú vygravírovanú tú novú značku a niektoré sú upravené podľa novej vykonávacej vyhlášky, tak samozrejme novou značkou disponujú. Tento vzniknutý chaos snaží riešiť návrh zákona o zbraniach a strelive s tým, že všetky expanzné zbrane, ktoré pôvodne patrili do kategórie A, B, C budú zaradené do ich pôvodnej kategórii (aspoň podľa doteraz uverejneného návrhu). Samozrejme expanzné zbrane, ktoré momentálny majitelia z nejakého dôvodu nezaevidovali na polícii nie sú v dohľade polície, tým pádom prípadný predaj ani nemôžu regulovať. To isté platí aj pre zbrane, ktoré boli predané ako znehodnotené a sú reaktivované osobami, ktorí nedisponujú zbrojnou licenciou na takúto činnosť. Za účelom zníženia bezpečnostného rizika v minulosti niektorí výrobcovia už boli obvinený prípadne obžalovaný za nedovolené ozbrojovanie (samozrejme len výrobcovia, od policajtov a skúšobní zbraní nikto - aspoň podľa mojej vedomosti). Z toho všetkého logicky vyplýva, že síce Slovenská republika môže prijať legislatívne úpravy obmedzujúce nákupy expanzných a reaktivovaných znehodnotených zbraní, ale nakoľko sú už aj momentálne zakázané, tak ďalší zákaz nič nevyrieši. Navrhujem pred prijímaním legislatívnych úprav vyžiadať štatistiku od polície zameranú na nasledujúce otázky: 1. Od 1.7.2015 polícia zaevidovala vyše 4000 ks expanzných zbraní a k týmto zbraniam boli vydané kartičky. Z tohto množstva koľko zbraní bolo nahlásených ako odcudzené prípadne stratené (z toho sa dá vydedukovať, že koľko zbraní zmizlo z dohľadu polície)? 2. Z týchto zaevidovaných expanzných zbraní koľko bolo použitých majiteľom na spáchanie násilného trestného činu? Podľa môjho názoru po vypracovaní tejto štatistiky môžete vidieť reálny obraz nebezpečenstva zaevidovaných expanzných zbraní. Koloman Szabó Detail