LP/2020/573 Návrh na uzavretie Partnerskej dohody o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Opakovane poukazujeme na nekorektný preklad pojmov, ktoré používajú slovenské prekladateľské oddelenia pri prekladoch aktov EÚ, vo vzťahu k rovnosti mužov a žien, teda v tomto prípade konkrétne na použitý pojem "rodové otázky". Napríklad česká jazyková verzia Partnerskej dohody používa korektný pojem "rovnosť mužov a žien" tak ako tento pojem používajú aj Zakladajúce zmluvy EÚ (Zmluva o EÚ a Zmluva o fungovaní EÚ). Navrhujeme preto systematicky tieto pojmové nepresnosti korigovať tak, aby boli v súlade s primárnym právom EÚ a pojem "rod" opraviť na pojem "pohlavie" resp. gramatické a významové ekvivalenty. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Odsek 1 článku 45 (Zmena klímy) navrhujeme upraviť tak, aby reflektoval aj znenie Parížskej dohody. Z tohto dôvodu navrhujeme predmetný text upraviť nasledovne: „Zmluvné strany uznávajú, že zmena klímy je globálny a naliehavý problém, ktorý si vyžaduje kolektívne úsilie zosúladené s celkovým cieľom udržať rast priemernej svetovej teploty pod úrovňou 2 oC v porovnaní s úrovňami predindustriálneho obdobia a vynaložiť úsilie na obmedzenie zvýšenia teploty na 1,5 °C v porovnaní s hodnotami predindustriálneho obdobia. Zmluvné strany sa dohodli, že budú v rozsahu svojich príslušných právomocí a bez toho, aby tým boli dotknuté diskusie na iných fórach, spolupracovať v oblastiach spoločného záujmu, medzi ktoré okrem iného patrí:“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov doplniť v bode 5. nulový variant, t.j. dôsledky vyplývajúce z dôvodu absencie neprijatia uvedeného materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V článku 41 navrhujeme vložiť za odsek 4 nový odsek 5 v tomto znení: "(5) Zmluvné strany sa dohodli, že budú vynakladať úsilie na zamedzenie nelegálneho obchodovania s predmetmi kultúrnej hodnoty a budú podporovať navrátenie týchto predmetov do krajín ich pôvodu.". Doterajšie odseky 5 až 7 sa označia ako odseky 6 až 8. Odôvodnenie: Precizovanie textu dohody. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V článku 25 ods. 4 navrhujeme doplniť okrem sociálnych a environmentálnych cieľov aj kultúrne ciele. Odôvodnenie: Kultúra je chápaná ako štvrtý pilier trvalo udržateľného rozvoja, preto by v tomto kontexte nemala byť vynechávaná. Trvalo udržateľný rozvoj má štyri rozmery - spoločnosť, životné prostredie, kultúru a ekonomiku - ktoré sú vzájomne prepojené, nie oddelené. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V článku 41 ods. 2 navrhujeme nahradiť slová "v rôznych kultúrnych oblastiach" slovami "v kultúrnom a kreatívnom priemysle". Odôvodnenie: Kultúrne oblasti príliš obmedzujú pôsobnosť a nezahŕňajú kreatívne sektory tak, ako to definuje odsek 1 tohto článku, pričom v rámci pojmu kultúrny a kreatívny priemysel sú zahrnuté obe tieto oblasti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V článku 41 ods. 3 navrhujeme nahradiť slovo "kultúry" slovami "kultúrneho a kreatívneho priemyslu". Odôvodnenie: Kultúrne oblasti príliš obmedzujú pôsobnosť a nezahŕňajú kreatívne sektory tak, ako to definuje odsek 1 tohto článku, pričom v rámci pojmu kultúrny a kreatívny priemysel sú zahrnuté obe tieto oblasti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V článku 41 ods. 7 navrhujeme nahradiť slová "audiovizuálnom a mediálnom sektore" slovami "kultúrnom a kreatívnom priemysle". Odôvodnenie: Audiovizuálny a mediálny sektor príliš obmedzuje pôsobnosť, znenie sa tak nevzťahuje na všetky kultúrne a kreatívne sektory tak, ako to definuje odsek 1 tohto článku. Zároveň audiovizuálny a mediálny sektor je súčasťou kultúrneho a kreatívneho priemyslu, a preto automaticky spadá do nami navrhovaného upraveného znenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V článku 41 ods. 3 navrhujeme za slová "v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu" vložiť slová "a mobilitu zbierkových predmetov" a na koniec odseku doplniť slová "s cieľom vzájomnej prezentácie kultúrneho dedičstva". Odôvodnenie: Precizovanie ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) V článku 21 ods. 1 žiadame v záujme terminologickej presnosti nahradiť slová "autorských a súvisiacich práv" slovami "autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K doložke prednosti: V bode 5. ods. 1 za slovné spojenie „Zmluvy o fungovaní Európskej únie“ navrhujeme doplniť slová „(Konsolidované znenie) v platnom znení“ (obdobne ako sa uvádzajú citácie smerníc v nasl. odseku týkajúcom sa tzv. sekundárneho práva EÚ). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov: V časti 1 doložky (Charakter predkladaného materiálu) odporúčame označiť, že ide o materiál nelegislatívnej povahy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail