LP/2020/514 Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2021

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) V bode 13 vlastného materiálu za slová "Úrad priemyselného vlastníctva" odporúčame doplniť slová "SR". Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) v zmysle Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky, Čl. 6 ods. 2 písm. b) v spojení s Metodickým pokynom na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, časť 5 Uznesenia, bod 5.1.ods. 8 v návrhu uznesenia vlády SR doplniť zodpovednú osobu, ktorej sú uložené úlohy v bodoch B.1 až B.7 a doplniť, koho splnomocňuje úloha C.1. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: Žiadame posun „čas výkonu“ plánovaných kontrol na MH SR uvedených v bode A.9 a A.11 Zamerania kontrolnej činnosti Úrady vlády SR na rok 2021 na skorší termín aj so skorším termínom ukončenia plánovaných kontrol najneskôr do konca 3. kvartálu. Odôvodnenie: Vzhľadom na už skôr avizované kontroly a audity v priebehu roku 2021 ako aj na pravidelné práce v súvislosti s ukončovaním účtov jednotlivých rokov za OP, a to aj z dôvodu činností súvisiacich s ukončovaním roka, prípravou účtov, ako aj potrebné prípadné úkony zo strany poskytovateľa v prípade identifikácie nezrovnalostí. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K Doložke vybraných vplyvov: Odporúčame predkladateľovi doplniť časti 5. Alternatívne riešenia a 12. Zdroje v doložke vybraných vplyvov podľa obsahových položiek uvedených v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: V zmysle obsahových požiadaviek doložky v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov podľa bodu 5. je v rámci alternatívnych riešení potrebné uviesť minimálne nulový variant, t. j. analýzu súčasného stavu, v ktorej sa uvedú dôsledky vyplývajúce z dôvodu absencie právnej úpravy alebo nelegislatívneho materiálu, resp. z dôvodu ich neprijatia. V prípade, kedy nie je možné realizovať nulový variant, slúži tento nulový variant ako báza, ku ktorej sa môžu porovnávať ostatné alternatívy. V zmysle obsahových požiadaviek doložky v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov podľa bodu 12. Zdroje je predkladateľ povinný uvádzať zdroje a citovať všetky použité čísla či fakty. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K návrhu uznesenia – O: Je zaužívanou praxou, že uznesenie vlády ukladá jednotlivé úlohy respektíve splnomocňuje konkrétne subjekty. Odporúčame preto v tomto smere doplniť v bodoch B. a C. návrhu uznesenia ako zodpovedný subjekt vedúceho Úradu vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K časti A. vlastného materiálu – O: Odporúčame v bodoch 3, 7, 12 a 13 v názve úlohy, ako aj v následnom texte, uviesť správny názov zákona č. 10/1996 Z. z., ktorého názov je „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K časti A. vlastného materiálu – O: Odporúčame v bode 6 slovo „sprostredkovateľské“ nahradiť slovom „sprostredkovateľského“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky V časti B. je potrebné doplniť adresáta, voči ktorému smerujú úlohy v bodoch B.1 až B.7. Z materiálu vyplýva , že adresátom úloh má byť vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky. Obdobná pripomienka platí aj pre úlohu v bode C.1 v časti C. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail