LP/2020/509 Návrh aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) K čl. I bodu 22 Žiadam vypustiť všetky ustanovenia o Gold–platingu. Odôvodnenie: Ochrana života, zdravia, ľudskej dôstojnosti a iných základných práv a slobôd, ako aj hodnôt a ŽP musí mať vo všetkých prípadoch prednosť pred ochranou záujmov podnikov a firiem aj pred ich konkurencieschopnosťou. Je nutné rešpektovať národnú suverenitu členských štátov EÚ a dopredu neobmedzovať legislatívne úpravy. Upozorňujem aj na rôznorodosť obsahu smerníc EÚ. O. i. veta "Takýto spôsob transpozície smerníc je však často nežiaduci a predkladateľ by sa mu mal podľa možnosti vyhnúť, nakoľko môže viesť k zníženiu konkurencieschopnosti domácich firiem v porovnaní s krajinami, kde právne predpisy nie sú natoľko prísne." je neprijateľná. Navrhovaná "výnimka": "V určitých prípadoch, predovšetkým v oblasti ochrany života, zdravia obyvateľov alebo životného prostredia, môže byť záujmom krajiny zvýšená ochrana, a teda aj sprísnenie regulácie navýšením minimálnych požiadaviek smernice EÚ.“ je absolútne nedostatočná. Mám za to, že ide o. i. o rozpor s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a s čl. 2 ods. 2 Ústavy SR. Podľa čl. 1 ods. 1 prvej vety Ústavy SR Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Podľa čl. 2 ods. 2 Ústavy SR štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon (a nie nelegislatívny materiál). Je nutné v čo najvyššej miere chrániť základné ľudské práva a slobody garantované Ústavou SR, a to najmä právo na život, na ochranu zdravia a na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K čl. I bodu 2 časti I bodu 2.5 Z čl. I bodu 2.5 žiadam vypustiť písmeno c) ("návrh, o ktorom tak rozhodne vláda Slovenskej republiky") a časť ustanovenia písmena d) ("návrh na zmenu úloh alebo návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky").Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Odstránenie neprípustnej netransparentnosti, neobjektívnosti a zneužiteľnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Uplatnená pripomienka k čl. I bodu 22 so znením "Žiadam vypustiť všetky ustanovenia o Gold–platingu." je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) Navrhujeme vytvoriť novú Prílohu 3, ktorá je šablónou upravujúcou samostatnú Doložku vybraných vplyvov návrhov právnych predpisov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a analýzu týchto vybraných vplyvov, v nadväznosti na zásadnú pripomienku K článku I vlastného materiálu, v ktorej navrhujeme doplniť nový bod 21. Ostatné prílohy navrhujeme prečíslovať. Šablónu uvádzame vo formáte kompatibilnom pre pripomienkovanie tu: Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu Vplyvy na rodinné prostredie, vzájomnú súdržnosť členov rodiny, výchovu detí, práva rodičov voči deťom, základné zásady zákona o rodine, uzavieranie manželstva a na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín 2.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na rodinné prostredie a špecifikujte pozitívne/negatívne vplyvy na rodinné prostredie. 2.1.1 Spôsobí navrhovaná právna úprava zmenu rodinného prostredia? Ak áno, v akom rozsahu? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu, prípadne dôvod chýbajúcej kvantifikácie. 2.1.2 Môže dôjsť navrhovanou právnou úpravou k narušeniu zdravého rodinného prostredia? 2.1.3 Má navrhovaná právna úprava vplyv na demografický rast? Ak áno, aký je vplyv vzhľadom k úrovni záchovnej hodnoty populácie? 2.1.4 Má navrhovaná právna úprava vplyv na odstraňovanie prekážok, ktoré bránia pracujúcim rodičom dosiahnuť želaný počet detí? 2.1.5 Má navrhovaná právna úprava vplyv na množstvo času alebo príležitostí pre rodičov alebo pre deti na realizáciu rodinného života? 2.1.6 Má navrhovaná právna úprava vplyv na prenikanie látkových alebo nelátkových závislostí do rodín? 2.2 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na vzájomnú súdržnosť členov rodiny. 2.2.1 Má navrhovaná právna úprava vplyv na vzájomnú súdržnosť členov rodiny? Ak áno, aký? Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu, prípadne dôvod chýbajúcej kvantifikácie. 2.2.2 Má navrhovaná právna úprava vplyv na posilňovanie väzieb medzi členmi rodiny? 2.2.3 Má navrhovaná právna úprava vplyv na obnovovanie alebo záchranu rodín? 2.2.4 Má navrhovaná právna úprava vplyv na vznik či pretrvávanie konfliktov medzi členmi rodiny? 2.2.5 Má navrhovaná právna úprava vplyv na rozpad rodín? 2.2.6 Má navrhovaná právna úprava vplyv na poskytovanie pomoci pri odkázanosti niektorého z členov rodiny na pomoc? 2.3 Identifikujte a popíšte vplyvy na výchovu detí. 2.3.1 Má navrhovaná právna úprava vplyv na výchovu detí? Ak áno, aký? 2.3.2 Má navrhovaná právna úprava vplyv na výchovu detí v rodinách? 2.3.3 Má navrhovaná právna úprava vplyv na výchovu detí k manželstvu a rodičovstvu? 2.4 Identifikujte a popíšte vplyvy na práva rodičov voči deťom. 2.4.1 Má navrhovaná právna úprava vplyv na práva alebo zodpovednosť rodičov voči deťom? Ak áno, aký? 2.5 Identifikujte a popíšte vplyvy na základné zásady zákona o rodine. 2.5.1 Má navrhovaná právna úprava vplyv na chránené záujmy obsiahnuté v základných zásadách zákona o rodine? Ak áno, aký? 2.6 Identifikujte a popíšte vplyvy na uzavieranie manželstva. 2.6.1 Má navrhovaná právna úprava vplyv na uzavieranie manželstva? Ak áno, aký? 2.6.2 Má navrhovaná právna úprava vplyv na preferovaný čas vstupu do manželstva? 2.6.3 Má navrhovaná právna úprava vplyv na informovanosť ohľadom povahy manželstva a záväzkov medzi manželmi a založenia rodiny? 2.6.4 Má navrhovaná právna úprava vplyv na predchádzanie rozpadom manželstiev? 2.7 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyvy na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín. 2.7.1 Má navrhovaná právna úprava vplyv na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín? Ak áno, špecifikujte tento vplyv s prihliadnutím na počet detí v rodine, ich špeciálne potreby vzhľadom k veku, zdravotnému stavu a prípadne iným okolnostiam. Ak je to možné, doplňte kvantifikáciu, prípadne dôvod chýbajúcej kvantifikácie. Metodický postup pre analýzu vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu Všeobecne Hlavným dôvodom systematického analytického posudzovania vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu je ustanovenie článku 41 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá garantuje manželstvu, rodičovstvu a rodine osobitnú zákonnú ochranu Bez náležitého analytického posudzovania návrhov právnych predpisov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu je dodržiavanie tohto ústavného záväzku v súlade s cieľmi stanovenými ústavodarcom ohrozené. Podstatným dôvodom je tiež potreba integrácie rodinných aspektov do prípravy a schvaľovania právnych predpisov so zreteľom na podporu trvalo udržateľného demografického rozvoja spoločnosti. Zároveň sa dosiahne zlepšenie rozhodovacieho procesu pomocou včasného identifikovania potenciálnych vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu predkladaných materiálov ešte pred ich schválením a zavedením do praxe. Zlepšenie rozhodovacieho procesu môže prispieť k tomu, že predkladané materiály nebudú mať negatívny dopad na rodinné prostredie, vzájomnú súdržnosť členov rodiny, výchovu detí, práva rodičov voči deťom, základné zásady zákona o rodine, uzavieranie manželstva a na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín. Posudzovanie vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu je taktiež jedným z konkrétnych krokov venovania pozornosti rastúcej zraniteľnosti rodín založených manželstvom ako základných buniek spoločnosti a nepriaznivých demografických prognóz pre Slovenskú republiku. Rodina je založená manželstvom a/alebo na spoločnom rodinnom pôvode. Posudzovanie vplyvov na rodinu preto zahŕňa aj posudzovanie vplyvov na rodiny osamelých rodičov s deťmi. Vypracúvanie a posudzovanie vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu pomáha napĺňať ciele rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva schválenej začiatkom júla 2015. Rezolúcia, citujúc Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, nazvala rodinu „prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti“ a vyzvala štáty na prijatie opatrení na jej podporu a rozvoj. Rodina podľa rezolúcie čelí „rastúcej zraniteľnosti“ a štáty by jej mali venovať zvláštnu pozornosť. (Poznámka pod čiarou: Podľa publikácie „Vplyv starnutia populácie na zamestnanosť a ekonomický rast“ vydanej Radou pre rozpočtovú zodpovednosť je podľa demografických prognóz nepriaznivý vývoj posledných štyroch rokov začiatkom dlhého obdobia, počas ktorého bude populácia prechádzajúca do poproduktívneho veku systematicky početnejšia ako mladšie vekové skupiny, ktoré by ju mali nahradzovať. Výsledný pokles populácie v produktívnom veku bude zároveň sprevádzaný aj nárastom počtu ľudí starších ako 65 rokov. Kým na Slovensku v roku 2014 pripadalo na jedného seniora 5 ľudí v produktívnom veku, v roku 2030 sa očakáva, že to budú už len traja. V Európskom kontexte ide pritom o jednu z najrýchlejšie prebiehajúcich demografických zmien. Pre porovnanie, v rovnakom období sa v celej Európskej únii zníži počet ľudí v produktívnom veku pripadajúcich na jedného seniora len približne o jedného človeka, teda polovičným tempom v porovnaní so Slovenskom. Správa OSN Slovensku rovnako upozorňuje na tento demografický problém. Podľa odhadu OSN do roku 2100 má klesnúť počet obyvateľov Slovenska na 3,7 milióna pri stúpajúcom počte obyvateľov v Afrike a Ázii. Priemerný vek sa zvýši až na 50 rokov. Na túto skutočnosť je potrebné reagovať a v dlhodobom horizonte prijímať opatrenia, ktoré podporia spomalenie demografického poklesu a prinesú v dlhšom horizonte demografický rast na úroveň záchovnej hodnoty populácie.) Predmetná analýza vplyvov musí byť zameraná najmä na zistenie a vyhodnotenie priamych a nepriamych vplyvov na rodinné prostredie, vzájomnú súdržnosť členov rodiny, výchovu detí, práva rodičov voči deťom, základné zásady zákona o rodine, uzavieranie manželstva a na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín. Každý z týchto konkrétnych vplyvov sa analyzuje samostatne a takým spôsobom, aby bolo možné najmä jednoznačne posúdiť jednotlivé vplyvy. V predmetnom metodickom postupe je určený minimálny rozsah, v akom je potrebné predmetnú analýzu vyhotovovať, aby sa dosiahol účel náležitého posudzovania vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, a ktorý zároveň čo najmenej zaťaží dotknuté subjekty. Pri vypracúvaní analýzy vplyvov môže predkladateľ vychádzať najmä z nasledovných zdrojov údajov: • štatistické zisťovanie, ktoré realizuje Štatistický úrad SR; • administratívne zdroje údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny; • administratívne zdroje údajov Sociálnej poisťovne; • existujúce výskumy, štúdie alebo konzultácie s relevantnými skupinami, organizáciami (vedecko-výskumnými, analytickými, verejnoprávnymi, mimovládnymi, cirkevnými) alebo jednotlivcami. Identifikácia vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu v doložke vybraných vplyvov V doložke vybraných vplyvov predkladateľ identifikuje, či predkladaný materiál má niektorý z vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu uvedených v bodoch 2.1 – 2.7 v tabuľke na str. 1 - 4; ak áno, označí príslušný charakter vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (pozitívny a/alebo negatívny). Ak predkladaný materiál nemá žiadny z uvedených vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu alebo je vplyv marginálny (zanedbateľný), predkladateľ označí krížikom žiadny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. V časti poznámky môže predkladateľ vysvetliť, prečo materiál nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu alebo má iba marginálny vplyv, zhrnúť vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, uviesť prevládajúci charakter vplyvov (pozitívny/negatívny). Ak má predkladaný materiál negatívne vplyvy na rodinné prostredie, vzájomnú súdržnosť členov rodiny, výchovu detí, práva rodičov voči deťom, základné zásady zákona o rodine, uzavieranie manželstva a na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín a napriek tomu sa predkladá na rokovanie vlády, predkladateľ môže navrhnúť opatrenia, ktoré by mohli tento potenciálny stav kompenzovať. Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu Ak je v doložke vybraných vplyvov označený pozitívny a/alebo negatívny vplyv materiálu na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, predkladateľ vypracuje podrobnejšie posúdenie v jednotlivých oblastiach vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu podľa bodov 2.1 – 2.7 v tabuľke na str. 1 - 4, tzv. analýzu vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Ak v niektorej z uvedených oblastí vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu nebol identifikovaný vplyv, predkladateľ v príslušnom bode analýzy uvedie poznámku „bez vplyvu“. Nasledovný postup uvádza kroky pre vypracovanie analýzy vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. 2.1 Zhodnotenie vplyvov na rodinné prostredie: Pri identifikovaní vplyvov na rodinné prostredie je potrebné brať do úvahy najmä: - zmenu rodinného prostredia, ktorú spôsobí navrhovaná právna úprava a rozsah tejto zmeny; - možnosť narušenia zdravého rodinného prostredia v dôsledku navrhovanej právnej úpravy; - vplyv na demografický rast, najmä vplyv vzhľadom k úrovni záchovnej hodnoty populácie; - odstraňovanie prekážok, ktoré bránia pracujúcim rodičom dosiahnuť želaný počet detí; - množstvo času alebo príležitostí pre rodičov alebo pre deti na realizáciu rodinného života; - vplyv na prenikanie látkových alebo nelátkových závislostí do rodín. 2.2 Zhodnotenie vplyvov na vzájomnú súdržnosť členov rodiny: Pri identifikovaní vplyvov na vzájomnú súdržnosť členov rodiny je potrebné brať do úvahy najmä: - pozitívny/negatívny vplyv na vzájomnú súdržnosť členov rodiny vo všeobecnosti; - posilňovanie väzieb medzi členmi rodiny; - obnovovanie alebo záchranu rodín; - vznik či pretrvávanie konfliktov medzi členmi rodiny; - rozpad rodín; - poskytovanie pomoci pri odkázanosti niektorého z členov rodiny na pomoc. 2.3 Zhodnotenie vplyvov na výchovu detí: V prípade hodnotenia vplyvov na výchovu detí ide o: - pozitívny/negatívny vplyv na výchovu detí; - výchovu detí v rodinách; - výchovu detí k manželstvu a rodičovstvu. 2.4 Zhodnotenie vplyvov na práva rodičov voči deťom: Pod právami rodičov voči deťom je potrebné rozumieť právo alebo zodpovednosť rodičov voči deťom. 2.5 Zhodnotenie vplyvov na základné zásady zákona o rodine: Pod základnými zásadami zákona o rodine je potrebné rozumieť chránené záujmy obsiahnuté v základných zásadách zákona o rodine. 2.6 Zhodnotenie vplyvov na uzavieranie manželstva: V prípade hodnotenia vplyvov na uzavieranie manželstva, ide o: - pozitívny/negatívny vplyv na uzavieranie manželstva; - preferovaný čas vstupu do manželstva; - informovanosť ohľadom povahy manželstva a záväzkov medzi manželmi a založenia rodiny; - predchádzanie rozpadom manželstiev. 2.7 Zhodnotenie vplyvov na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín: Pri identifikovaní vplyvov na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín je potrebné brať do úvahy najmä pozitívny/negatívny vplyv na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín, s prihliadnutím na počet detí v rodine, ich špeciálne potreby vzhľadom k veku, zdravotnému stavu a prípadne iným okolnostiam. Odôvodnenie: Žiadame zabezpečiť aplikáciu ustanovenia § 7 ods. 3 písm. b) zákona 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákona. Vychádzajúc z bodu 3.1. návrhu aktualizovanej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov koordinátorom posudzovania vplyvov podľa jednotnej metodiky, ktorý spravuje a metodicky riadi proces posudzovania vplyvov, je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Posudzovanie vplyvov návrhov právnych predpisov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu bolo s účinnosťou od 1. marca 2019 zavedené zákonom č. 217/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Obsahová stránka šablóny upravujúcej samostatnú Doložku vybraných vplyvov návrhov právnych predpisov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a analýzu týchto vybraných vplyvov – navrhovaná Príloha č. 3: Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, bola vypracovaná na základe zákona č. 217/2018 Z.z. a jeho dôvodovej správy a je používaná v aplikačnej praxi. K tomu pozri: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=7&CPT=875 , zobrazené 18.11.2020. Zároveň je potrebná zodpovedajúca súvisiaca legislatívno-technická úprava. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) K vlastnému materiálu: i) V článku I vlastného materiálu navrhujeme doplniť nový bod 2. s nasledovným znením: „V časti I bod 1.1. sa za slová: „vplyvov materiálu na rozpočet verejnej správy,“ dopĺňa text s nasledovným znením: „na manželstvo, rodičovstvo a rodinu,“. Body 2 a nasledovné sa prečíslujú. ii) V článku I bod 5. vlastného materiálu s názvom: „5. V časti I. body 3.2. až 3.4. znejú:“ V bode 3.2. v poslednom odseku navrhujeme za slová: „vplyvov na rozpočet verejnej správy,“ doplniť nasledovný text: „na manželstvo, rodičovstvo a rodinu,“. iii) K článku I bod 5. vlastného materiálu s názvom: „5. V časti I. body 3.2. až 3.4. znejú:“ V bode 3.3. v tretej odrážke za slová: „ktoré je gestorom sociálnych vplyvov“ navrhujeme doplniť slová: „ a gestorom vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu“. iv) V článku I vlastného materiálu navrhujeme doplniť nový bod 6. s nasledovným znením: „V časti I bod 4.4. sa za slová: „vplyvov na rozpočet verejnej správy,“ dopĺňa odrážka s nasledovným znením: „-vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu,“. Body 6 a nasledovné sa prečíslujú. v) V článku I bod 10. vlastného materiálu s názvom: „10. V časti I. bod 8. vrátane nadpisu znie:“: V bode 8.1. navrhujeme za slová v zátvorke: „rozpočet verejnej správy,“ doplniť nasledovný text: „vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu,“. vi) V článku I vlastného materiálu navrhujeme doplniť nový bod 21 s nasledovným znením: „21. V časti II v písm. B. Analýza vplyvov sa dopĺňa nové písm. b) s nasledovným znením: „b) analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu podľa prílohy č. 3“. Doterajšie písmená b) až g) sa premenujú na písmená c) až h). Tam uvedené prílohy č. 3 až 7 sa prečíslujú na prílohy 4 až 8.“. Body 21 a ostatné sa prečíslujú. Odôvodnenie: Žiadame zabezpečiť aplikáciu ustanovenia § 7 ods. 3 písm. b) zákona 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákona. Vychádzajúc z bodu 3.1. návrhu aktualizovanej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, koordinátorom posudzovania vplyvov podľa jednotnej metodiky, ktorý spravuje a metodicky riadi proces posudzovania vplyvov, je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Posudzovanie vplyvov návrhov právnych predpisov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu bolo s účinnosťou od 1. marca 2019 zavedené zákonom č. 217/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zároveň je potrebná zodpovedajúca súvisiaca legislatívno-technická úprava. Obsah a forma Prílohy č. 3 - šablóna upravujúca samostatnú Doložku vybraných vplyvov návrhov právnych predpisov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a analýzu týchto vybraných vplyvov je predmetom ďalšej pripomienky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) V Prílohe č. 1 Doložka vybraných vplyvov navrhujeme v bode 9. Vybrané vplyvy materiálu doplniť za kolónku: „Vplyvy na rozpočet verejnej správy“ novú kolónku s nasledovným znením (vo formáte kompatibilnom pre pripomienkovanie): Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu ☐ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne Odôvodnenie: Žiadame zabezpečiť aplikáciu ustanovenia § 7 ods. 3 písm. b) zákona 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákona. Vychádzajúc z bodu 3.1. návrhu aktualizovanej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, koordinátorom posudzovania vplyvov podľa jednotnej metodiky, ktorý spravuje a metodicky riadi proces posudzovania vplyvov, je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Posudzovanie vplyvov návrhov právnych predpisov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu bolo s účinnosťou od 1. marca 2019 zavedené zákonom č. 217/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V celom materiáli absentujú medzi vybranými vplyvmi materiálu vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu podľa § 7 ods. 3 písm. b) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 217/2018 Z. z., preto odporúčame celý materiál doplniť aj o uvedené vplyvy (napr. v bodoch 1.1., 3.3., 4.4., 8.1. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, Prílohe č. 1). Zdôvodnenie: § 7 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 400/2015 Z. z.“) . Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K prílohe č. 1 k časti 9: V nadväznosti na pripomienku č. 2 k vlastnému materiálu odporúčame vybrané vplyvy materiálu doplniť o možnosť vyznačiť vplyvy predkladaného materiálu na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a súčasne dopracovať analýzu vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a metodiku ich posudzovania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Ku kalkulačke vplyvov na PP Na str. 10 žiadam nahradiť text: „Expertný odhad trvania povinnosti (v min.) Ak predkladateľ disponuje údajmi o trvaní povinnosti získanými na základe vlastných meraní, diskusie so zainteresovanými subjektmi, prípadne vlastným expertným odhadom trvania povinnosti, tieto údaje môže predkladateľ použiť pre výpočet nákladov regulácie. Rovnako postupuje ak identifikuje špecifické povinnosti, ku ktorým nie je možné priradiť žiadnu z vyššie uvedených typických informačných povinností.“ nasledovne: „Odhad predkladateľa trvania povinnosti (v min.) Ak predkladateľ disponuje údajmi o trvaní povinnosti získanými na základe vlastných meraní alebo reprezentatívnym prieskumom medzi zainteresovanými subjektmi tieto údaje môže predkladateľ použiť pre výpočet nákladov regulácie. Rovnako postupuje ak identifikuje špecifické povinnosti, ku ktorým nie je možné priradiť žiadnu z vyššie uvedených typických informačných povinností. Predkladateľ je povinný zverejniť všetky vstupné údaje, ktoré využil pri odhade trvania povinnosti a pri kvantifikácii časovej náročnosti vychádza z porovnania budúceho stavu so súčasným stavom. V kvantifikácii je potrebné zohľadniť časové parametre (trvanie spracovaniam, čas potrebný na zaslanie), kvantitatívne parametre (výška poplatku, materiálne náklady na podanie) a kvalitatívne parametre (prínos alebo náklad zavedenia predpisu, ktoré nie je možné zohľadniť v iných kategóriách).“. Odôvodnenie: Kvantifikácia nákladov alebo prínosov by nemala prebiehať na základe expertného odhadu. Pre kvantifikáciu nákladov a prínosov administratívnych činností je možné a vhodné použiť ustálené metódy (napr. activity based costing). Príklady metód a postupov popisuje napr. kapitola 3 Metodického pokynu k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) K vlastnému materiálu, bod 9. Navrhujeme v predkladanom materiáli presne definovať pojem „združenie na podporu MSP“ a bližšie špecifikovať proces výberu konkrétneho „združenia na podporu MSP“ a proces posudzovania vplyvov na mikro, malé a stredné podniky, ktorý vykonáva „združenie na podporu MSP“. Odôvodnenie: Nakoľko sa v predkladanom materiáli zavádza nový pojem „združenie na podporu MSP“, ktorý nie je definovaný v legislatíve Slovenskej republiky, navrhujeme, aby predkladateľ tento pojem konkrétne definoval. Z označenia subjektu ako „združenia“ totiž môže vyplývať, že ide buď o občianske združenie v zmysle zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov alebo o záujmové združenie právnických osôb v zmysle Občianskeho zákonníka prípadne o akékoľvek iné združenie. V záujme právnej istoty, ako jedného z pilierov právneho štátu preto navrhujeme, aby bol pojem „združenie na podporu MSP“ presne definovaný, teda o aké združenie v zmysle ktorého zákona sa jedná. Zároveň navrhujeme, v záujme predchádzania korupcii a klientelizmu, aby bol podrobnejšie upravený proces výberu „združenia na podporu MSP“, ktorému sa návrhom poskytujú rozsiahle kompetencie a výrazný vplyv na legislatívny proces. Z toho istého dôvodu navrhujeme, aby bol podrobnejšie upravený proces a postupy posudzovania vplyvov na mikro, malé a stredné podniky, ktorý vykonáva „združenie na podporu MSP“, aspoň v takom rozsahu, v akom je upravený proces a postupy Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Ku kalkulačke vplyvov na PP Na str. 11 v písm. b) Štandardná časová náročnosť povinnosti (min.) žiadam na záver pripojiť vetu „Uvedené časové náročnosti budú zo strany Ministerstva hospodárstva SR v primeraných časových intervaloch aktualizované.“. Odôvodnenie: Pravidelná aktualizácia časových hodnôt zabezpečí exaktnejšiu kvantifikáciu nákladov na podnikateľské prostredie. Využívanie neaktuálnych hodnôt časovej náročnosti môže pri kvantifikácii vplyvu na celé podnikateľské prostredie vytvárať veľké rozdiely kvantifikované v eurách. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) 2. Bod 22 (časť III. bod 4) V 22. bode sa slová „smernice EÚ“ v celom texte nahrádzajú slovom „smernice“. Odôvodnenie: Zákaz gold-platingu by sa mal vzťahovať nielen na legislatívu EÚ, ale aj na právne predpisy Euratom (Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu). Tieto dve organizácie existujú paralelne, majú spoločné orgány, no odlišnú právnu subjektivitu. Súčasné znenie Jednotnej metodiky nijakým spôsobom nerieši legislatívu Euratomu – národné orgány tak môžu čisto teoreticky odhliadať od tohto materiálu pri transpozícii európskej legislatívy v oblasti jadrovej bezpečnosti či radiačnej ochrany (v takom prípade by gold-plating mohol uškodiť). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V bode 6.2. sa odkazuje na Smernicu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky, ktorá bola viackrát novelizovaná, a preto odporúčam doplniť za názov smernice slová „v znení zmien a doplnkov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V hlavičke návrhu uznesenia vlády žiadam ako predkladateľa uviesť: „podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K bodu 19 Odkaz na bod 8.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je potrebné nahradiť odkazom na bod 8.8. tejto metodiky, ktorý (na rozdiel od bodu 8.7.) ustanovuje povinnosti predkladateľa v súvislosti so stanoviskom Komisie v rámci predbežného pripomienkového konania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K bodu 20 Odkaz na bod 8.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je potrebné nahradiť odkazom na bod 9.8. tejto metodiky, ktorý (na rozdiel od bodu 8.7.) ustanovuje povinnosti predkladateľa v súvislosti so stanoviskom Komisie v rámci záverečného posúdenia vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 6: Odporúčame v rámci mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov zaviesť kvalitatívne diferencovaný prístup ku klasifikácii poplatkov. Navrhovaný paušálny prístup k posudzovaniu poplatkov je zjednodušený, mechanický a môže negatívne ovplyvňovať implementáciu niektorých verejných politík. Zdôvodnenie: Nie všetky poplatky sú samoúčelné. Štát môže zavádzaním poplatkov sledovať napĺňanie cieľov svojich sektorových politík, napr. zavádzaním poplatkov za znečisťovanie životného prostredia reguluje neželané správanie podnikov. Zredukovanie zmyslu všetkých poplatkov iba na úroveň podnikateľskej záťaže a nutnosť ich kompenzácie by mohla ohroziť úspešnosť niektorých verejných politík. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Do bodu 6.5. navrhujem doplniť „finančný trh“ ako segment, na ktorý sa nebude vzťahovať povinnosť uplatniť mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov. Odôvodnenie: Finančný trh má špecifické postavenie a na jeho správne a plynulé fungovanie sú potrebné aj včasné postupy v oblasti regulácie a dohľadu nad subjektami finančného trhu. Striktné dodržiavanie pravidla „one in - two out“ môže ovplyvniť prijímanie opatrení v oblasti regulácie a dohľadu, najmä v situáciách zvyšujúceho sa systémového rizika, kedy bude potrebné prijať určité opatrenia s cieľom ochrániť účastníkov finančného trhu. Právne predpisy regulujúce finančný trh vyplývajú z európskych právnych predpisov a v prípade, ak bude potrebné prijať národnú úpravu (napr. potreba poskytovania výkazov, hlásení alebo iných opatrení), nebude možné dodržať pravidlo „one in - two out“, pretože nie je možné odstrániť opatrenia, ktoré vyplývajú z európskej legislatívy. Manévrovací priestor v tejto oblasti je teda veľmi zúžený. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 6.5 Odporúčam nezavádzať výnimku posudzovania na aproximáciu európskeho práva v malom rozsahu. Odôvodnenie: Veľká časť národnej legislatívy sa týka implementovania pravidiel EÚ. Ak by pri jej prijímaní absentovalo pravidlo one in – two out, výrazne by to znížilo účinnosť navrhovaného pravidla. Okrem toho pri implementácii nových noriem EÚ je vhodné rušiť dovtedajšie slovenské pravidlá a regulácie, ktoré by mohli byť duplicitné a redundantné (napr. štatistické zbery, rôzne evidencie). Nakoľko aj Slovenská republika prostredníctvom svojich zástupcov spoluvytvára právne akty EÚ, je vhodné aby rezorty niesli spoluzodpovednosť aj za legislatívu prichádzajúcu z nadnárodnej úrovne. Na európskej úrovni môžu a majú ovplyvniť znenie právnych aktov, prípadne môžu dohodnúť výnimky z platnosti pre Slovenskú republiku, ak tieto akty nedokážu implementovať bez zhoršenia národnej legislatívy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Navrhujeme prehodnotiť časový rozsah skúšobného obdobia, resp. posunúť začiatok zavedenia princípu one in – two out. Odôvodnenie: Myšlienku týchto princípov vo všeobecnosti podporujeme, avšak ich naplnenie vzhľadom na krátkosť lehôt na ich zavedenie považujeme za náročné. Slovenské štátne orgány disponujú minimálnymi skúsenosťami s danými princípmi, a teda predpokladáme ťažší nábeh v aplikačnej praxi. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 7 Všeobecne k navrhovanému zneniu bodu 6 jednotnej metodiky: 1. Navrhujeme zvážiť prepracovanie uvedeného mechanizmu s ohľadom na skutočnosť, že viaceré povinnosti ustanovené právnymi predpismi sa realizujú v priamej alebo nepriamej súčinnosti viacerých ústredných orgánov štátnej správy alebo sa nimi realizuje viacero účelov podľa zákonov v gescii rôznych orgánov ústrednej štátnej správy. Preto nie je vždy bez dostatočnej analýzy možné znižovať náklady len úpravou jedného legislatívneho materiálu. V rámci analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie je potrebné rozobrať aj vplyv zníženia regulácie a nahradenie výstupov funkčných povinností inými výstupmi. Napríklad odbremeneniu podnikateľských subjektov od primárnej povinnosti poskytovať údaje alebo dokladovať existenciu určitých skutočností môže brániť jednak nedostatočná elektronizácia procesov v štátnej správe a tiež skutočnosť, že povinnosť, ktorá by sa mala odbúrať je zaťažujúca z dôvodu, že jej realizácia je závislá na plnení iných zákonných povinností. Analýza vplyvu na podnikateľské prostredie by preto mala v prípade, že sa na materiál vzťahuje mechanizmus podľa bodu 6 v závere obsahovať aj záver, ktoré povinnosti sú vhodné na odbúranie a akým spôsobom (prijatím akých opatrení) sú iné subjekty odlišné od predkladateľa povinné prispieť odbúraniu zvolenej povinnosti. 2. Zároveň podotýkame, že ustanovenie uvedeného mechanizmu je podľa nášho názoru možné len zákonom, pretože predstavuje celý rad povinností predkladateľa a ministerstva hospodárstva, ktoré je v súlade s princípom legality štátnej moci nutné ustanoviť priamo zákonom aspoň vo všeobecnej rovine. Navrhnuté znenie bodu 6 totiž predstavuje striktnú úpravu. 3. Nie bez významu je fakt, že veľká časť administratívnej záťaže je dôsledkom priamo účinných nariadení EÚ, teda bez ohľadu na vylúčenie materiálov predstavujúcich vnútroštátne opatrenia na ich realizáciu, by bolo vhodné doplniť metodiku o mechanizmus hlásenia záťaže podnikateľských subjektov orgánom, ktoré presadzujú záujmy Slovenskej republiky v EÚ – neexistuje dostatočný mechanizmus na prezentáciu poznatkov aplikačnej praxe na úrovni SR, ktoré by ovplyvnili zmenu právnych aktov EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K bodu 8 (Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov) Upozorňujem, že Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov podľa bodov 2.1, 2.2. a 2.3. sa vzťahuje na prípravu návrhov legislatívnych a nelegislatívnych materiálov a predbežných stanovísk, pričom aplikácia predmetného princípu si vyžaduje nielen aktualizovať, ale v niektorých prípadoch (poslaneckých návrhov) aj nanovo vypracovať hodnotenie vplyvov na podnikateľské prostredie právnych predpisov v schválenom znení -uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Z uvedeného vyplýva, že podľa navrhovaných zmien a doplnení sa Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov nebude vzťahovať už len „na prípravu“ predkladaných materiálov. Uvedené je potrebné zosúladiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K bodu 8 (Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov) Odporúčam prehodnotiť názov „mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov“ a zvážiť zavedenie jednoduchšieho označenia pre tento princíp. V označení predmetného princípu odporúčam zohľadniť, že sa týka vplyvov na podnikateľské prostredie. Uvedené je potrebné uplatniť vo všetkých dotknutých obsahových častiach predkladaného materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 6. 10: Odporúčame zaviesť samostatný virtuálny účet aj pre NR SR. Zdôvodnenie: Nakoľko poslanci NR SR majú možnosť do návrhu predkladateľa pred schválením zasiahnuť a zásadným spôsobom zmeniť jeho konečný vplyv na podnikateľské prostredie, tieto zmeny by mali byť evidované na samostatnom virtuálnom účte NR SR. Ak by boli vedené na virtuálnom účte predkladateľa, neboli by výsledky Súhrnnej správy o plnení mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov na jednotlivých rezortoch objektívne. Vedenie virtuálneho účtu pre tieto účely pre NR SR bude umožnené povinnosťou predkladateľa zostaviť doložku vplyvov svojho pôvodného návrhu, ako aj návrhu pozmeneného pri schvaľovaní v NR SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Z navrhovaného znenia bodov 6.7. a 6.8. nie je zrejmý postup, akým sa bude pri prerokovaní návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky aktualizovať doložka vybraných vplyvov. Podotýkam, že zo znenia zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyplýva, že pozmeňujúci návrh je možné podať k paragrafovému zneniu návrhu zákona a nie k jeho ďalším súčastiam. Zároveň upozorňujem, že vecne príslušné ministerstvo nedisponuje poslaneckým návrhom zákona, a preto nemôže v dostatočnej miere ovplyvniť podávanie pozmeňujúcich návrhov k poslaneckému návrhu zákona s prípadným vplyvom na oblasti sledované v doložke vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Znenie bodov 6.7 a 6.8 zároveň žiadam preformulovať tak, aby bolo jednoznačné, že je možné aktualizovať iba časť doložky vybraných vplyvov, týkajúcu sa vplyvov na podnikateľské prostredie, ako aj analýzu vplyvu na podnikateľské prostredie. V prípade nezohľadnenia tejto požiadavky žiadam, aby upravená doložka a analýzy vplyvov boli zaslané všetkým členom komisie cez sekretariát komisie. Zároveň žiadam objasniť, ako bude fungovať celý proces „ex-post“ a príslušné analýzy, keďže už v týchto bodoch sa zavádza sledovanie vplyvov na podnikateľské prostredie schváleného právneho predpisu do 30 dní od vyhlásenia predpisu v Zbierke zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Bod 8 V bodoch 6.8 a 6.10 navrhujeme zjednotiť terminológiu slov "úrad podpredsedu vlády" a "úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo". Z uvedeného nie je zrejmý adresát, keďže do pôsobnosti podpredsedu vlády (podľa § 1aaa zákona č. 575/2001 Z. z.), ktorý neriadi ministerstvo nespadá žiaden úrad. Zároveň môže byť navrhnutá textácia mätúca vo vzťahu k dnes už zaniknutému Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V bodoch 6.2., 6.3. a 6.13. upozorňujem na skutočnosť, že Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov sa podľa bodu 2.1. vzťahuje na postup ministerstiev a ostatných orgánov verejnej moci pri príprave legislatívnych materiálov a nelegislatívnych materiálov, a preto nepovažujem za správne ukladať povinnosti členom vlády Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu je potrebné body 6.2., 6.3. a 6.13. preformulovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K bodu 8 (Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov) V bode 6.10. odporúčam objasniť záverečnú vetu „Predkladateľ je povinný upozorniť Ministerstvo hospodárstva SR v prípade, ak kvantifikácia vplyvov jednotlivých zavádzaných, menených a vypúšťaných regulácií je súčasťou posudzovania vplyvov iného materiálu.“. Odôvodnenie: Zo znenia bodu 6.10. nie je zrejmé, k akým rôznym situáciám by mohlo dôjsť v aplikačnej praxi, a taktiež akým spôsobom je potrebné pristúpiť k vyhodnoteniu, či je kvantifikácia vplyvov jednotlivých zavádzaných, menených a vypúšťaných regulácií súčasťou posudzovania vplyvov iného materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K bodu 8 (Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov) Upozorňujem, že predložený návrh nerieši povinnosť uplatňovania mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov v prípade podzákonných právnych noriem predkladaných na základe zverenej legislatívnej právomoci orgánov štátnej správy a Národnej banky Slovenska, ktorí ako predkladatelia predkladajú návrhy právnych predpisov s vplyvom na podnikateľské prostredie a body 6.2. a 6.3. sa na uvedených predkladateľov nevzťahujú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K článku I, k bodu 8, k bodu 6.7 a 6.8 Jednotnej metodiky V súvislosti s povinnosťou aktualizovať doložku a analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie v súlade s verziou schváleného materiálu navrhujeme, aby túto povinnosť plnil subjekt, na základe ktorého požiadaviek sa zmena uskutočnila. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K bodu 8 (Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov) V bode 6.12. odporúčam objasniť a prehodnotiť prvú vetu a upraviť ju v nadväznosti na skutočnosť, že kontrolným obdobím má podľa tohto ustanovenia byť kalendárny rok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Odporúčame v celom materiáli definovať a používať jednotnú terminológiu na označovanie predkladateľa návrhu materiálu, ktorý je predmetom posudzovania Jednotnej metodiky (JM) a zjednotiť ju s ustanovením časti I. Čl. I. ods. 1.1. Zdôvodnenie: Novelou JM sa popri pojme „predkladateľ“ zavádzajú a používajú na označenie tej istej vecnej podstaty aj pojmy „ministerstvo alebo úrad podpredsedu vlády“, „ministerstvo a úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo“ a „člen vlády“. Znižuje to prehľadnosť a interpretáciu ustanovení JM. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky V navrhovanom bode B.4 odporúčam predĺžiť lehotu na zasielanie výslednej verzie doložky vybraných vplyvov a analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie právneho predpisu s vplyvom na podnikateľské prostredie vyhláseného v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, a to namiesto „do 30 dní od vyhlásenia právneho predpisu v Zbierke zákonov SR“ na „do 60 dní od vyhlásenia právneho predpisu v Zbierke zákonov SR“. Zároveň je v tejto súvislosti potrebné v navrhovanom bode B.2. prehodnotiť a posunúť termín pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na predkladanie súhrnnej správy za predchádzajúci kalendárny rok o uplatňovaní mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov. Odôvodnenie: Zaslanie „výslednej verzie“ doložky vybraných vplyvov a analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie v prípade poslaneckých návrhov zákonov alebo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov poslancov bude spravidla znamenať, keďže sa na návrhy poslancov Národnej rady Slovenskej republiky nevzťahuje Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov a teda ani povinnosť hodnotiť podnikateľské vplyvy podľa tejto metodiky (vrátane analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie), že povinné subjekty budú musieť po zverejnení právneho predpisu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky doložku vybraných vplyvov a analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie nielen aktualizovať (v prípade pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov poslancov k vládnemu návrhu zákona), ale aj vypracovať novú doložku vybraných vplyvov a analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie v prípade poslaneckých návrhov zákonov. Zároveň je potrebné prihliadať na skutočnosť, že ku koncu kalendárneho roka môže byť v Národnej rade Slovenskej republiky prerokovávaný a schvaľovaný zvýšený počet návrhov právnych predpisov. Návrh súhrnnej správy za predchádzajúci kalendárny rok o uplatňovaní mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov v prípade, že bude obsahovať návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky, bude musieť byť predmetom schvaľovacieho procesu v rámci prípravy tejto správy (medzirezortného pripomienkového konania), čo si tiež vyžaduje určitú časovú náročnosť. Tieto pripomienky je potrebné zohľadniť aj v príslušnom texte bodu 8 navrhovaných zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov upravujúcom mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Všeobecne Považujem za potrebné v celom návrhu dôsledne dodržiavať zavedené pojmy a skratky. Napríklad ide o nasledovné. Novozavedený pojem „mikro, malé a stredné podniky“ sa v zmenách a doplneniach časti II týkajúcich sa bodu 9 doložky vybraných vplyvov (bod 15) v predloženom návrhu používa v súčasnom znení „malé a stredné podniky“. Pri pojme „záverečné posúdenie vybraných vplyvov“ nebola zavedená skratka, napriek tomu sa na viacerých miestach predloženého návrhu (aj v novonavrhovanej šablóne doložky vybraných vplyvov) používa pojem „záverečné posúdenie“. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti sú v novonavrhovanej šablóne doložky vybraných vplyvov označené ako „vplyvy na informatizáciu“. Analýza týchto vplyvov je označená ako „Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti“ a metodický postup k tejto analýze je označený ako „Metodický postup pre analýzu vplyvov na informatizáciu“. V predloženom návrhu zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa dôsledne nedodržiava zavedená skratka doložky vybraných vplyvov – „doložka“. V predloženom návrhu zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa dôsledne nedodržiava zavedená skratka Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky– „Komisia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K predkladacej správe Považujem za potrebné upraviť znenie, v ktorom sa uvádza, že predložený návrh ustanovuje povinnosti predkladateľa aktualizovať doložku vybraných vplyvov a príslušné analýzy vybraných vplyvov po ich schválení v Národnej rade Slovenskej republiky resp. Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky (v prípade podzákonných noriem) tak, aby bolo v súlade s predloženým návrhom zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, keďže táto povinnosť sa vzťahuje len na hodnotenie vplyvov na podnikateľské prostredie a netýka sa ostatných analýz vybraných vplyvov. Pre uplatňovanie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov podľa predloženého návrhu sa ustanovuje povinnosť zhodnotiť vplyvy na podnikateľské prostredie legislatívnych materiálov vyhlásených v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré vplyvy na podnikateľské prostredie zakladajú. Uvedené znamená, že po vyhlásení legislatívneho materiálu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky s vplyvom na podnikateľské prostredie bude potrebné vypracovať resp. aktualizovať doložku vybraných vplyvov a analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie tak, aby hodnotila vplyvy na podnikateľské prostredie legislatívneho materiálu v znení uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 22 Odporúčame v časti III bode 4 prvom odseku - v prvej vete slovo „označuje“ nahradiť slovami „na účely jednotnej metodiky rozumie“ a prvý odsek formulovať tak, aby bol výstižnejší, menej naratívny, a to aj vzhľadom na ďalšie vysvetľujúce odseky, - zvážiť používanie slova „goldplating“ bez spojovníka v súlade s pravidlom písania zdomácnených slov, - slovo „legislatívy“ nahradiť zákonným termínom „právne záväzné akty“, resp. z vecného hľadiska zvážiť, či sa nemá bod 4. venovať len smerniciam, keďže implementácia nariadení sa ďalej v bode 4. nerozoberá a ide o špeciálnu problematiku vzhľadom na priamy účinok nariadení EÚ, - odrážkový text zmeniť na zoznam položiek označených písmenami z dôvodu citácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 9 Odporúčame v bode 7.1. druhej vete slová „v čase konzultácií“ vhodne nahradiť, pretože nie je zrejmé, či ide o čas poskytnutia predmetných informácií alebo ide o priebežné informácie o stave materiálu počas konzultácií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 2 Navrhujeme v bode 2.6. v záujme jednotného postupu komisie voči všetkým predkladateľom a tým aj deklarovanej snahy efektívneho pôsobenia jednotnej metodiky špecifikovať dôvody udelenia výnimky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K bodu 15 (k zmenám a doplneniam bodu 9 doložky vybraných vplyvov) Považujem za potrebné doplniť, že označovanie, či sa uplatňuje mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov sa nevzťahuje na návrhy legislatívnych materiálov, ktoré nemajú vplyv na podnikateľské prostredie rovnako, ako je to uvedené pri vplyvoch na mikro, malé a stredné podniky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V časti III. sa vypúšťa bod 4. vrátane nadpisu a doterajšie body 5. a 6. sa označujú ako body 4. a 5. Uvedený bod 5. ako posledný bod časti III. je chybne označený ako bod 1. Implementácia a vynucovanie, ktorého označenie navrhujeme upraviť v znení: 5. Implementácia a vynucovanie. Odôvodnenie: je potrebné zabezpečiť číselnú kontinuitu jednotlivých bodov návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka k celému materiálu: v celom texte navrhujeme písať interpunkčné znamienka pred uvedením čísla odkazu, napríklad čiarku v bode 5 za slovami “stredných podnikov,1)“. Zároveň za textom v poznámke pod čiarou navrhujeme doplniť bodku tam, kde chýba a ďalej navrhujeme doplniť za každým odkazom zátvorku, napríklad v bode 5.6. a nasledujúcich. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Navrhujeme doplniť do kapitoly 2, bodu 2.4 nové písmeno e) v nasledovnom znení: "e) návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z na to vytvorenej rezervy štátneho rozpočtu v kapitole Všeobecná pokladničná správa, na základe „Správy o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky“ Odôvodnenie: Materiál Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky sa predkladá pravidelne ako súhrnná správa, ktorá obsahuje základné informácie o príčinách, priebehu a následkoch povodní, ktoré sa na území Slovenskej republiky vyskytli v príslušnom období kalendárneho roka. Príloha správy obsahuje v tabuľkách zostavené informácie o miestach a čase vyhlásenia stupňov povodňovej aktivity, silách a prostriedkoch nasadených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác na ochranu životov, zdravia, životného prostredia, kultúrneho dedičstva a hospodárskych činností pred nepriaznivými účinkami povodní, výdavkoch vynaložených na ich vykonávanie a prehľad verifikovaných povodňových škôd. Predkladaná správa nepredpokladá vplyv samotnej Správy na jednotlivé vybrané zložky uvedené v Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov okrem vplyvu na štátny rozpočet, ktorý s tým počíta v časti rezerva v kapitole Všeobecná pokladničná správa. Z uvedeného dôvodu považujeme za postačujúce, ak sa k Správe vyjadrí Ministerstvo financií v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Toto v konečnom dôsledku prostredníctvom skrátenia schvaľovania prospeje aj povodňami dotknutým subjektom, ktoré si uplatňujú finančné prostriedky z rezervy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) V rámci systémového prístupu k zlepšovaniu regulačného prostredia SR odporúčame predkladateľovi zrealizovať školenia pre tvorcov legislatívnych a nelegislatívnych materiálov. Správne zhodnotenie vplyvov a minimalizácia negatívnych vplyvov bude dosiahnutá len v prípade, že predkladatelia všetkých materiálov budú rozumieť spôsobu hodnotenia vplyvov a budú ich vedieť bez ťažkostí zhodnotiť sami. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Predkladaciu správu k materiálu odporúčame skrátiť v zmysle pravidiel na predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka k celému materiálu: v celom texte navrhujeme vypísať všetky skratky napríklad „resp.“ a ďalšie, celým slovom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Všeobecná obyčajná pripomienka: predkladaný materiál nemá vypracovanú dôvodovú správu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 5 Odporúčame v bode 3.2. písm. b) na konci pripojiť slová „podľa písmena b)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 10 Odporúčame - v prvom odseku za slovo „Stanovisko“ doplniť slovo „komisie“, pretože nebola zavedená skratka označenia tohto výstupu. - druhý až štvrtý odsek bodu označiť ako samostatné body z dôvodu lepšej citácie, - v štvrtom odseku slová „ (t. j. uplatnenie zásadných pripomienok Komisie)“ nahradiť slovami „znamená, že komisia uplatňuje minimálne jednu zásadnú pripomienku, ktorou namieta,“; ide o spresnenie textu vzhľadom na väzbu medzi existenciou zásadnej pripomienky a celkovým záverom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 10 Odporúčame vypustiť slová „v prípade, ak sú tieto časti povinnou súčasťou materiálu podľa Legislatívnych pravidiel vlády SR, resp. Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR.“ pre nadbytočnosť a pripojiť na konci novú druhú vetu, ktorá znie: Ak ide o legislatívny materiál, ktorým sa transponuje smernica EÚ (smernica Európskeho spoločenstva), súčasťou posudzovaného materiálu je aj tabuľka zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 10 Odporúčame v bode 8.8. na konci prvej vety pripojiť slová „v rozsahu záveru, ktorý prijala komisia podľa bodu 8.6. a znenia všetkých pripomienok komisie.“. Odôvodnenie: Uvádzanie celého stanoviska komisie vrátane formálnych náležitostí je zbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 2 Odporúčame v bode 2.6. poslednej vete číslovky do desať písať slovne. Toto pravidlo platí na základe slovenskej technickej normy aj pre nelegislatívne materiály. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 5 Odporúčame v celom bode za slovom „gestorom“ vložiť slovo „posudzovania“. Ide o spresnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 5 Odporúčame zvážiť odčlenenie textu v bode 3.2. „Komisia sa nevyjadruje k vecnej stránke materiálu. Komisia posudzuje predkladané návrhy z hľadiska vplyvov na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie (vrátane testu mikro, malých a stredných podnikov[1]), sociálnych vplyvov, vplyvov na životné prostredie, vplyvov na informatizáciu spoločnosti a vplyvov na služby verejnej správy pre občana.“ do samostatného bodu, najmä z dôvodu ľahšej citácie jednotnej metodiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 2 Odporúčame v bode 2.6. vysvetliť uvedenú skratku aj vzhľadom na skutočnosť, že oficiálne sa pre danú fázu procesu má používať zákonné označenie „pripomienkové konanie“ a nie zaužívané označenie „medzirezortné pripomienkové konanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 4 Odporúčame zvážiť namiesto uvedenej úpravy zavedenie skratky názvu ministerstva „ministerstvo hospodárstva“ alebo využiť akronymy, ktoré sa namiesto iných označení v texte využívajú a zaviesť zoznam týchto skratiek. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 2 Odporúčame v bode 2.5. písm. d) v prípadoch, kedy sa ustanovenie vzťahuje na legislatívne aj na nelegislatívne materiály, používať len označenie „materiál“ a popri tom zaviesť jeho skratku v texte metodiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 5 Odporúčame bode 3. 2. písm. b) jednoznačne vymedziť úlohy komisie; nie je zrejmé, či sa stanovisko vypracúva k posudzovaniu kvality alebo k doložke alebo k identifikácii vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 2 Odporúčame v bode 2.6. za slovom „stanovisko“ vložiť slová „ktorým sa udeľuje výnimka“ z dôvodu spresnenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 2 Odporúčame v bode 2.5. za slovom „termínu vložiť slová „plnenia úloh“ z dôvodu spresnenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 2 Odporúčame v bode 2.4. písm. b) spresniť, o aké ďalšie návrhy rozpočtov ide. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 2 Odporúčame do bodu 2.4. doplniť ďalšie materiály, akými sú uznesenie vlády k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc, uznesenie vlády k návrhu na určenie zodpovednosti ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam Európskej únie a rozhodnutiam Európskej únie z dôvodu, že majú čisto povahu aktu riadenia ústrednej štátnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I všeobecne Odporúčame v celom texte - zaviesť na začiatku alebo na konci vlastného materiálu jednotnej metodiky zoznam skratiek, resp. dôsledne zavádzať skratky obdobným spôsobom ako v právnych predpisoch, - nepoužívať skratky s veľkým začiatočným písmenom, pretože to nie je v súlade s pravidlami slovenského pravopisu, napr. „Komisia“, „Jednotná metodika“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 12 Odporúčame - doplniť prechodné ustanovenie vzhľadom na prebiehajúce procesy tvorby materiálov, - ustanovenie 10.1. primerane upraviť z dôvodu, že účinnosť nadobúda konkrétne znenie jednotnej metodiky, nie metodika ako celok, tá už platí. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 18 Odporúčame v časti II bode 12 druhej vete nepoužívať budúci čas a vetu upraviť s ohľadom na skutočnosť, že predkladateľ môže predložiť aj priame dôkazy, prečo údaje nie sú dostupné alebo vôbec neexistujú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 1 Odporúčame v celom texte slovo „mikro“ nahradiť slovom „mikro-„ alebo slovom „mikropodnik“ v príslušnom tvare. Podľa pravidiel slovenského pravopisu nie je možné časť slova, ktoré je súčasťou vymenovania, používať bez spojovníka na konci. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľom zakomponovať do Jednotnej metodiky aj požiadavky návrhu zákona o teste proporcionality ( mat. LP/2020/200 Zákon o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní) pod gesciou MŠVVaŠ SR, ktorý bol schválený na rokovaní vlády SR a momentálne je na rokovaní NR SR. Odôvodnenie: schválenie zákona o proporcionalite si vyžiada zmenu v rozsahu posudzovaných vplyvov a preto by bolo vhodné vrámci tejto „aktualizácie“ metodiky s týmto faktorom počítať. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 11 Odporúčame v bode 9.9. za slovom „republiky“ čiarku a slová „ako člen komisie“ pre nadbytočnosť, alebo vetu začať slovami „Zástupca ministerstva financií...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 21 Odporúčame vypustiť celý text za slovom „nadpisu“ pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. 1 bodu 11 Odporúčame v bode 9.1. na konci úvodnej vety vložiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K informatívnemu konsolidovanému zneniu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov: V Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov časti I. bode 2.1. odporúčame slová ,,z 25. mája 2010 č. 352” nahradiť slovami ,,zo 4. mája 2016 č. 164”. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 14.: Odporúčame slová ,,sa v prvej vete” nahradiť slovami ,,prvej vete sa”. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 11.: V úvodnej vete odporúčame za slová ,,bod 9.” vložiť slová ,,vrátane nadpisu”. Zároveň odporúčame za úvodzovkami uviesť nadpis ,,9. Záverečné posúdenie vybraných vplyvov”. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 7.: V úvodnej vete odporúčame za slová ,,bod 5.” vložiť slová ,,vrátane nadpisu”. Zároveň odporúčame za úvodzovkami uviesť nadpis ,,5. Konzultácie s podnikateľskými subjektmi”. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 11.: V bodoch 9.7. a 9.9. odporúčame slovo ,,komisie” nahradiť slovom ,,Komisie” vzhľadom na skratku zavedenú v bode 2.6. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 13.: Odporúčame pred slovami ,,bode 1.” vypustiť predložku ,,v” a slovo ,,vkladajú” nahradiť slovami ,,vkladá čiarka a” Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 5.: V bode 3.3. odporúčame za slovami ,,zo 7. novembra 2012” vložiť slová ,,v znení zmien a doplnkov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 21.: Odporúčame vypustiť slová ,,(Princíp jednu prijať, jednu zrušiť (One in, one out))”. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 7.: V poznámke pod čiarou k odkazu 2 odporúčame vypustiť slovo ,,Podľa”. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 10.: V bode 8.5. odporúčame za slovami ,,bodu 9.1.” vložiť slovo ,,písm.”. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 7.: V bode 5.13. odporúčame slová ,,v bode 2.” nahradiť slovami ,,v bode 1.”. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V bode B.1. žiadam zosúladiť stanovený termín s článkom 6 ods. 2 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, podľa ktorého v navrhovaných úlohách musí byť presne a jednoznačne formulované, komu sa majú uložiť, uviesť presné termíny ich splnenia alebo v prípade trvalých úloh termíny vyhodnotenia plnenia a neuvádzať ukladané úlohy v prílohe uznesenia, to znamená uviesť predpokladaný „Kontrolný termín:..“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Časť II. Obsahové požiadavky doložky V bode 13. a 14. je uvedený text „..v zmysle bodu 8.7. Jednotnej metodiky.“. Z hľadiska jednoznačnosti odporúčam v bode 13 pri PPK uviesť odvolávku na bod 8.8 Jednotnej metodiky a v bode 14 pri záverečnom posúdení na bod 9.8. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 7.: V bodoch 5.5. až 5.7. odporúčame slová ,,Plánu legislatívnych úloh vlády SR alebo Plánu práce vlády SR” nahradiť slovami ,,Plánu práce vlády SR alebo Plánu legislatívnych úloh vlády SR” vzhľadom na poradie uvedené v bode 5.4. písm. a) a b). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K časti 9. Záverečné posúdenie vplyvov V bode 9.2. odporúčam v druhej vete za slovo „pred predložením materiálu na rokovanie vlády“ doplniť text „aj pred predložením materiálu do poradných orgánov vlády“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) V bode 16 slovo "Jednotenej" odporúčame nahradiť slovom "Jednotnej". Gramatická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5.5 Skratku „test MSP“ zavedenú v bode 5.5. je potrebné zaviesť už v novelizačnom bode 3.2., v ktorom sa prvýkrát uvádza slovné spojenie, ku ktorému sa táto skratka zavádza. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 3.3 Odrážky odporúčam nahradiť písmenami (ako v bode 3.2.). Zároveň odporúčam úvodnú vetu bodu 3.3. gramaticky zosúladiť s jednotlivými odrážkami (po zmene písmenami). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V bode A.1. žiadam vypustiť slovo „Návrh“, keďže tento termín sa používa len do momentu schválenia materiálu vládou SR ako poslednou inštanciou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Ku kalkulačke vplyvov na podnikateľské prostredie (dalej len „PP“) Do predmetnej kalkulačky žiadam doplniť aj kategóriu „schvaľovacie lehoty“. Odôvodenie: Zdĺhavé lehoty výrazne ovplyvňujú kvalitu podnikateľského prostredia. Na ich negatívnom význame sa zhoduje ako teória hospodárskej politiky, tak aj rôzne medzinárodné rebríčky porovnávajúce kvalitu podnikateľského prostredia medzi krajinami, ako napr. Doing Business od Svetovej banky alebo Product market regulation od OECD. Podľa týchto rebríčkov patrí dĺžka schvaľovacích procedúr medzi najväčšie problémy podnikateľského prostredia u nás (viď príklad stavebné povolenia). Preto navrhujem zakomponovať dĺžku schvaľovacích lehôt do analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a do pravidla „one in – two out“, aby boli rezorty motivované eliminovať aj túto prekážku v podnikateľskom prostredí. Doterajšia úprava jednotnej metodiky ani jej navrhovaná aktualizácia nevytvára tlak na ich skracovanie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V kalkulačke vplyvov na podnikateľské prostredie žiadam využívať časovú náročnosť povinností pre konkrétnu veľkostnú kategóriu podnikov a toto aplikovať na rôzne veľkostné kategórie. Odôvodnenie: Štandardizovaná časová náročnosť nedokáže svojim indexovaním odstrániť rozdiely v množstve subjektov v jednotlivých veľkostných kategóriách. Aplikácia časovej náročnosti podľa veľkosti podniku a počtom podnikov v jednotlivých veľkostných kategóriách spresní veľkosť regulácie v rámci administratívneho vplyvu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Prílohe č. 3 Odporúčam zvážiť, či niektoré metodické vysvetlenia (napr. štandardné časové náročnosti), ktorými sa zaoberá aj kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia ako povinná súčasť predkladaného materiálu, neuvádzať len ako súčasť tejto kalkulačky, aby v prípade menších metodických úprav v súvislosti s aktualizáciou kalkulačky nedochádzalo k nesúladu s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. V súvislosti s výpočtom jednotlivých typov nákladov regulácie upozorňujem, že priame finančné náklady by mali byť vydelené počtom dotknutých subjektov, aby sa dospelo k priamym finančným nákladom na jedného podnikateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Prílohe č. 3 V súvislosti s výpočtom jednotlivých typov nákladov regulácie upozorňujem, že priame finančné náklady by mali byť vydelené počtom dotknutých subjektov, aby sa dospelo k priamym finančným nákladom na jedného podnikateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 5.6.: Niektoré vykonávacie legislatívne predpisy štandardne logicky nefigurujú v Pláne legislatívnych úloh vlády SR alebo Pláne práce vlády SR, keďže ich vydávanie sa realizuje na základe splnomocňovacieho ustanovenia v zákone, napr. v prípade novely vyhlášky s vymedzenými úsekmi ciest s výberom mýta, kde je potrebné zahrnúť každý novosprevádzkovaný úsek, niekedy aj viackrát počas roka. A preto povinnosť predkladateľa zaslať „informácie o príprave tohto materiálu Ministerstvu hospodárstva SR“ ešte pred predložením na PPK považujeme za neprimerané. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) K Čl. I BOD 5.10 Nesúhlasíme s upresnením minimálnej doby trvania konzultácií zo 4 týždňov na 20 pracovných dní. Podľa nášho názoru akékoľvek zníženie počtu dní na vyjadrenie povedie k zníženiu množstva času vyjadrovania sa k predkladaným návrhom. To samo o sebe považujeme v rozpore s účelom konzultácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K bodu 5.7 V bode 5.7. je potrebné slovo „odseku“ nahradiť slovom „bodu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K bodu 7 (Konzultácie s podnikateľskými subjektmi) Bod 5.8. žiadam vypustiť. Odôvodnenie: Nesúhlasím s ustanovením, ktoré umožňuje Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky nerozhodnúť v ustanovených lehotách o potrebe vykonania konzultácií. Ustanovenie, ktoré žiadam vypustiť, je zároveň zmätočné. V akej lehote a na základe čoho by mal prejaviť subjekt záujem o konzultácie, ak Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky nerozhodlo o potrebe vykonania konzultácií, takže predkladateľ nemá povinnosť predkladaný materiál konzultovať v súvislosti s vplyvmi na podnikateľské prostredie? Zároveň skutočnosť, že ak žiadny subjekt neprejaví záujem o konzultácie, tieto nie je potrebné vykonať, je jednoznačná aj bez jej ustanovenia v predkladanom materiáli. Uvedené rovnako platí aj na skutočnosť, pokiaľ sa počas prípravy materiálu zistí, že materiál nemá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie. Pokiaľ sa toto ustanovenie týka aj predbežnej informácie podľa zákona o tvorbe právnych predpisov, upozorňujem, že predbežná informácia sa nevzťahuje na nelegislatívne materiály. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K bodu 7 (Konzultácie s podnikateľskými subjektmi Navrhujem, aby Ministerstvo hospodárstva SR automaticky informovalo predkladateľa legislatívneho návrhu, ktorý nebol zahrnutý do Plánu legislatívnych úloh vlády SR alebo Plánu práce vlády SR o povinnosti vykonania konzultácií s podnikateľským prostredím po zverejnení predbežnej informácie na portáli, t. j. predkladateľ by nemusel duplicitne zasielať informáciu Ministerstvu hospodárstva SR, ktorá má podobné obsahové náležitosti ako predbežná informácia. Odôvodnenie: Zníženie administratívnej záťaže predkladateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K bodu 7 (Konzultácie s podnikateľskými subjektmi V bode 5.5 odporúčam objasniť, na akú skutočnosť sa vzťahujú slová „len predbežné a indikatívne“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 7 Navrhujeme: 1. formulovať bod 5.4. takto: „5.4. Konzultácie s podnikateľskými subjektmi sa vykonajú, ak existuje dôvodný predpoklad, že vplyvy materiálu na podnikateľské prostredie nie sú marginálne. Konzultácie s podnikateľskými subjektmi k materiálu vykoná predkladateľ a) z vlastnej iniciatívy alebo b) na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva.“. 2. vložiť za bod 5. 4. nové body 5.5. a 5.6., ktoré znejú: „5.5. Predkladateľ pri rozhodovaní o potrebe vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi využíva metodický postup podľa bodu 5.3. alebo iné poznatky z vlastnej činnosti, najmä podnety podnikateľov a zástupcov podnikateľských zväzov a združení a iné poznatky zo svojej činnosti. Ministerstvo rozhoduje o potrebe vykonať konzultácie na základe odporúčaní združenia na podporu MSTP a zástupcov podnikateľských zväzov a združení, pričom materiály, ktoré majú byť predmetom konzultácií s podnikateľskými subjektmi identifikuje z a) plánu práce vlády Slovenskej republiky na príslušný rok, b) plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na príslušný rok, c) predbežnej informácie o tvorbe právneho predpisu zverejnenej predkladateľom. 5.6. Predkladateľ je povinný informovať ministerstvo hospodárstva pred začatím konzultácií s podnikateľskými subjektmi, že konzultácie s podnikateľskými subjektmi vykonáva bez jeho rozhodnutia.“. Odôvodnenie: V jednotnej metodike nie je systematicky zaradený vecný predpoklad konzultácií – mieša sa s podnetom resp. podkladom z ktorého sa vychádza pri určení potreby konzultácií. Zároveň je potrebné upraviť prípady napríklad pri tvorbe materiálov v rámci projektov, ktorých tvorba nie je formálne oznámená ale aktivity predkladateľa, ktorých výstupov je okrem iného aj posudzovaný materiál, sa vykonávajú za účasti alebo priamo na základe podnetov podnikateľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŠÚSR ÚVSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K čl. I bodu 7 Odporúčame preformulovať súčasný bod 5.5. napr. takto: „Ministerstvo hospodárstva rozhodne o potrebe vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi k materiálom zaradeným do plánu legislatívnych úloh vlády a do plánu práce vlády na príslušný rok do desiatich pracovných dní od schválenia týchto plánov vládou a svoje rozhodnutie zverejní na webovom sídle ministerstva hospodárstva. Súčasťou rozhodnutia je aj predbežné rozhodnutie o potrebe vykonania testu vplyvov (ďalej len „test MSP“) týchto materiálov na mikro-, malé a stredné podniky.“. Odôvodnenie: Z dôvodu výstižnosti, najmä nezačínať body 5.56 až 5. 9. floskulou „V prípade“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) K vlastnému materiálu, bod 7. Navrhujeme, aby sa proces povinných konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi nevzťahoval na minimalistické transpozície alebo implementácie legislatívy Európskej únie. Odôvodnenie: Nakoľko sa tzv. minimalistickou transpozíciou alebo implementáciou legislatívy Európskej únie táto preberá v minimálnom požadovanom rozsahu a nedochádza k tzv. gold-platingu, navrhujeme vylúčiť povinnosť vykonať konzultácie s dotknutými podnikateľskými subjektmi, obdobne, ako predkladateľ vylúčil povinnosť uplatňovania mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov v takýchto prípadoch (porov. navrhovaný bod 6.5 písm. a) v časti 6. „Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov“). V prípade minimalistických transpozícií a implementácií legislatívy Európskej únie je povinnosť uskutočniť konzultácie nadbytočná a neúmerne predlžujúca legislatívny proces. Navyše by išlo o duplicitu v procese prijímania legislatívy Európskej únie, keďže táto je tvorená a prijímaná za účasti zástupcov členských štátov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V časti I. bod 5. ods. 5.13, ktorý znie: ,,Zásady a odporúčania na vykonanie konzultácií sú uvedené v časti III. v bode 2. Konzultácie.“, navrhujeme úpravu v nasledovnom znení: ,,Zásady a odporúčania na vykonanie konzultácií sú uvedené v časti III. v bode 1. Konzultácie.“ Odôvodnenie: je potrebné zosúladiť a upraviť odvolanie na správny bod návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K článku I. novelizačný bod 7 predkladáme zásadnú pripomienku v dvoch alternatívach: a) zásadná pripomienka k článku I. novelizačný bod 7, bod 5.6: zásadne žiadame, aby pri príprave materiálov, ktoré musia mať Predbežnú informáciu zverejnenú na Slov-lexe, postačovalo pre proces konzultácií zverejnenie tejto Predbežnej informácie na Slov-lexe a to bez ohľadu na to, či materiál bol, alebo nebol zahrnutý do Plánu legislatívnych úloh vlády SR alebo Plánu práce vlády SR. Ministerstvo hospodárstva SR môže poslať link na Predbežnú informáciu na Slov-lexe subjektom so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách podľa zoznamu, ktorý vedie a aktualizuje na svojom webovom sídle. Tak by bolo možné vypustiť ďalšie administratívne zaťažujúce kroky pre predkladateľa: informáciu pre MH SR o príprave materiálu a informáciu pre MH SR o začatí konzultácií s podnikateľskými subjektami. One in – two out. Primerane je potrebné upraviť/eliminovať ďalšie kroky procesu konzultácií v návrhu Jednotnej metodiky v novelizačnom bode 7 a v časti III. Jednotnej metodiky. ODÔVODNENIE: Jednotlivé kroky a dokumenty podľa Jednotnej metodiky extrémne zaťažujú predkladateľov návrhov právnych predpisov požiadavkami, ktoré sú ekonomicko-analytické a zo strany predkladateľa sú často nevykonateľné, nakoľko nie sú v jeho vecnej kompetencii (vrátane pomocnej kalkulačky nákladov). V prípade konzultácií je predkladateľ zaťažovaný aj zbytočnými administratívnymi krokmi, najmä ak predkladá materiál, ktorý musí mať Predbežnú informáciu zverejnenú na Slov-lexe. Zverejnenie Predbežnej informácie na Slov-lexe je dostatočný informačný kanál pre všetkých, teda aj pre subjekty so záujmom o konzultácie. Ministerstvo hospodárstva SR im môže poslať link na predbežnú informáciu, kde je kontakt na predkladateľa. Kto má záujem o konzultácie, vyžiada si materiál. Subjekty, ktoré nedeklarovali záujem o konzultácie, nie je dôvod kontaktovať. Samotné konzultácie sú pomerne neefektívny nástroj, nakoľko väčšina dotknutých subjektov (v našom prípade 99,9%) pripomienkuje návrh materiálu až v oficiálnom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ak sa aj v praxi nájde jeden subjekt, ktorý prejaví záujem o konzultácie, ďalej s predkladateľom nekomunikuje. To naznačuje, že konzultácie vzhľadom na výsledný efekt neprimerane zaťažujú nielen predkladateľa, ale aj samotné dotknuté subjekty. alebo b) zásadná pripomienka k článku I. novelizačný bod 7, bod 5.11: zásadne žiadame, aby bod 5.11 znel: „Ministerstvo hospodárstva SR osloví subjekty so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách k materiálom týkajúcim sa podnikateľského prostredia, s ohľadom na vecné zameranie materiálu a predpokladané významné vplyvy na tieto subjekty.“ ODÔVODNENIE: Zásadne žiadame, aby subjekty v rámci konzultácií oslovovalo Ministerstvo hospodárstva SR a nie predkladateľ a to na základe Zoznamu subjektov so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách k materiálom týkajúcim sa podnikateľského prostredia, ktorý na svojom webovom sídle vedie a aktualizuje Ministerstvo hospodárstva SR. Na základe poznatkov z aplikačnej praxe môžeme konštatovať, že je dôležité, aby v rámci konzultácií boli oslovované subjekty, ktoré predtým aktívne prejavili záujem o kontaktovanie pri konzultáciách s ohľadom na vecné zameranie materiálu. Ministerstvo hospodárstva SR tým, že vedie a aktualizuje zoznam subjektov so záujmom o kontaktovanie, zodpovedá aj za tematické oblasti konzultácií v uvedenom zozname, do ktorých sa môžu subjekty prihlasovať. Dlhodobo v ňom chýbajú napríklad hlavné oblasti priemyslu, chemický priemysel a podobne. Tak sa bežne stáva, že predkladateľ nevie, koho má osloviť na konzultácie. Na základe poznatkov z aplikačnej praxe tiež môžeme konštatovať, že ak predkladateľ osloví dotknuté subjekty na základe vlastného uváženia a kontaktov voľne dostupných na internete, v drvivej väčšine prípadov (takmer 100%) sa stretne s nepochopením súvisiacim s neznalosťou problematiky posudzovania vplyvov zo strany dotknutého subjektu, nezáujmom, prípadne je odkazovaný na iné subjekty. Preto je dôležité, aby subjekty oslovovalo Ministerstvo hospodárstva SR a aby oslovovalo subjekty, ktoré aktívne prejavili záujem o kontaktovanie pri konzultáciách, teda na základe svojho zoznamu subjektov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K Doložke vybraných vplyvov k časti 9: Odporúčame vyznačiť pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a na MSP a negatívny vplyv na procesy služieb vo verejnej správe a vypracovať zodpovedajúce analýzy vplyvu. Vyznačenie žiadnych vplyvov, ako sa uvádza v návrhu, nie je korektné. Zdôvodnenie: Cieľom materiálu je, podľa predkladateľa, systematické znižovanie regulačných nákladov pre podnikateľov. Jeho prijatím sa teda sleduje pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, čo by malo byť v Doložke súhlasne vyznačené. Dosiahnutie tohto zníženia na druhej strane implikuje nezanedbateľné množstvo nových povinností pre predkladateľov (orgány verejnej správy), čo by malo byť rovnako súhlasne vyznačené a kvantifikované v Doložke vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K Doložke vybraných vplyvov k časti 8: Odporúčame vyplniť časť Preskúmavanie účelnosti. Zdôvodnenie: Nakoľko predmetom návrhu aktualizácie JM je aj zmena vypĺňania bodu 8. Preskúmanie účelnosti z dobrovoľného na povinné s navrhovanou účinnosťou od 1.1.2021, t. j. bezprostredne po predložení tohto návrhu, bolo by vhodné, aby predkladateľ sám rešpektoval sebou navrhované úpravy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K Prílohe č. 3: Odporúčame zavedenie jednotného systému pre kategorizáciu dotknutých subjektov. Zdôvodnenie: Pri ponechaní voľného výkladu pojmu „kategória dotknutých subjektov“ môže v praxi dochádzať ku kreatívnemu vytváraniu kategórií, ktoré by neumožnilo žiaduce systémové párovanie pozitívnych a negatívnych dopadov mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov na danú kategóriu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Časť II. Obsahové požiadavky doložky V bode 9 sa uvádza, že „Ak predkladaný materiál nemá žiadny z vybraných vplyvov alebo je vplyv marginálny (zanedbateľný), predkladateľ označí krížikom žiadny vplyv.“. Navrhujem vypustiť text „alebo je vplyv marginálny (zanedbateľný)“, nakoľko je ťažko určiť, kedy ide o marginálny zanedbateľný vplyv. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K časti „A. Doložka“ predloženého materiálu Žiadam doplniť v rámci doložky vybraných vplyvov osobitne identifikáciu vplyvov na rozpočet samospráv. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 1. a 4.: Odporúčame body 1. a 4. uviesť ako posledné novelizačné body. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K bodu 6 Nepovažujem za vhodné uvádzať stanovisko Komisie v predkladacej správe. Odporúčam, aby sa v prípade návrhov Riadnych predbežných stanovísk, ktoré zároveň nahrádzajú doložku vybraných vplyvov, v bode dotknutom týmto návrhom ustanovilo, že stanovisko Komisie je súčasťou hodnotenia vplyvov na vybrané oblasti uvedeného v návrhu Riadneho predbežného stanoviska. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Doložka vybraných vplyvov V doložke vybraných vplyvov je označený žiadny vplyv na rozpočet. Upozorňujem, že predloženým návrhom môže dôjsť k zvýšenej administratívnej záťaži vyplývajúcej z niektorých ustanovení (napr. z navrhovaných bodov 6.7 a 6.8 metodiky). Podotýkam, že s týmto súvisiace vplyvy budú musieť byť zabezpečené v rámci limitov dotknutých subjektov rozpočtu verejnej správy, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet, čo žiadam doplniť v časti 10. Poznámky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Prílohe č. 1 - návrhu novej šablóny doložky vybraných vplyvov K bodu 5. Alternatívne riešenia Vzhľadom k tomu, že došlo k rozšíreniu rozsahu požadovaných minimálnych informácií v porovnaní s aktuálne účinným znením – v tzv. nulovom variante – a to o alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3 doložky vybraných vplyvov, je potrebné túto zmenu zohľadniť aj v príslušnom texte Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (v časti II upravujúcej obsahové požiadavky doložky vybraných vplyvov). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Odporúčam doplniť nový riadok 6.3.2.: „Vyžaduje si proces informatizácie zabezpečenie financovania prevádzky informačného systému? (Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)“. Odôvodnenie: Je nutné zabezpečiť spôsob financovania nie len pre investičnú časť projektu ale aj financovanie prevádzky IS, ktoré môže mať iný zdroj financovania než investičná časť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K navrhovaným zmenám a doplneniam časti II Jednotnej metodiky K bodu 14 (Preskúmanie účelnosti) Odporúčam zvážiť, aby sa povinné preskúmanie účelnosti nevzťahovalo na predkladané materiály, ktoré nezakladajú žiadny z vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu 1. Bod 22 (časť III. bod 4) V 22. bode sa text „Takýto spôsob transpozície smerníc je však často nežiaduci a predkladateľ by sa mu mal podľa možnosti vyhnúť, nakoľko môže viesť k zníženiu konkurencieschopnosti domácich firiem v porovnaní s krajinami, kde právne predpisy nie sú natoľko prísne.“ nahrádza textom „Využitie gold-platingu pri transpozícii smerníc je v zásade nežiaduce. Predkladateľ by pri transpozícii smernice nemal ísť nad minimálny rámec požadovaný smernicou, keďže takýto postup môže viesť k zníženiu konkurencieschopnosti domácich podnikov v porovnaní s podnikmi z krajín, kde právne predpisy nie sú natoľko prísne. Využitie gold-platingu predkladateľom je preto prípustné iba vo výnimočných prípadoch riadne zdôvodnených a vysvetlených v analýze vplyvov, prekonzultovaných s dotknutými podnikateľmi a posúdenými Komisiou.“ Odôvodnenie: Jedným z dôležitých nástrojov znižovania byrokracie a nákladov je tiež metodické usmernenie pre preberanie požiadaviek vyplývajúcich zo smerníc. V tomto zmysle by mala byť v Jednotnej metodike explicitne definovaná požiadavka na maximálne možné obmedzenie uplatňovania gold-platingu v národnej legislatíve s cieľom udržať medzinárodnú konkurencieschopnosť slovenských podnikov. Možnosť predkladateľa zakotviť v transpozičných predpisoch požiadavky idúce nad minimálny rámec ustanovený európskou legislatívou by mala byť naviazaná na zásady nevyhnutnosti a proporcionality takého zásahu (vyjadrených ako prípustnosť takej regulácie iba vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch), ako aj na určité procesné záruky s tým spojené (nevyhnutná konzultácia s dotknutými podnikateľskými subjektmi alebo ich zastupiteľskými organizáciami, posúdenie Stálou pracovnou komisiou Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov pri MH SR). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Upozorňujeme, že vo vlastnom materiáli nie je uvedený bod, ktorý by menil znenie bodu 4.4. (časť I.) Jednotnej metodiky. Z predloženého informatívneho konsolidovaného znenia materiálu, ako aj z vlastného materiálu v iných častiach vyplýva, že predkladateľ mal zrejme v úmysle aj v tomto bode doplniť slovo "mikro". Odporúčame preto navrhovaný materiál v uvedenom zmysle doplniť. Odporúčame tiež zvážiť uvedenie poslednej vety bodu 8.6. (časť I.) Jednotnej metodiky, z ktorej vyplýva, že stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády SR a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu, hneď za prvú vetu tohto bodu (resp. nakonci bodu, avšak odsekom), nakoľko sa týka akéhokoľvek stanoviska Komisie a nie len nesúhlasného. V bode 2.6. (časť I.) odporúčame nahradiť číslo "2" slovom "dvoch"; ide o legislatívnotechnickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Do bodu 8.6 žiadam doplniť vetu: „Nesúhlasné stanovisko komisie neznamená zastavenie ďalšieho legislatívneho procesu.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) K časti I, bod 2.6 Navrhujeme vloženie nového novelizačného bodu s nasledovným znením: V časti I. sa vypúšťa bod 2.6. Odôvodnenie: Sme názoru, že nie je dôvod na to, aby legislatívne alebo nelegislatívne materiály, ktoré sú predmetom skráteného MPK mali možnosť udelenia výnimky pri uplatňovaní postupu podľa Jednotnej metodiky. Inštitút skráteného MPK je v praxi pomerne často využívaný a táto výnimka umožňuje neuplatňovať postup podľa Jednotnej metodiky pri pomerne značnom počte právnych predpisov, vrátane takých, ktorá môžu mať zásadné vplyvy napr. na podnikateľské prostredie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Príloha č. 6 Na strane 14 je potrebné slová "bol zriadení" nahradiť slovami "bol zriadený". Gramatická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Odporúčam doplniť pred riadok „Zjednodušenie prístupu ku konaniu a odstraňovanie byrokracie“ ďalšiu vrstvu v znení: „Legislatívna vrstva“. V rámci tejto vrstvy doplniť stĺpce v poradí: 1) „A – zákon, B – vyhláška, C – iné“, 2) „Kód systému“ a 3) „Názov systému“. Riadok v uvedenej vrstve navrhujem v znení: „6.4.1 Aký zákon, novela, vyhláška alebo iný legislatívny dokument podmieňuje vytvorenie nového alebo zmenu existujúceho informačného systému verejnej správy? (Uveďte odkaz na konkrétnu, príslušnú časť zákona, vyhlášky alebo iného legislatívneho dokumentu. Ak sa jedná o viac legislatívnych dokumentov alebo viac informačných systémov, uveďte všetky.)“. Zvyšné body sa náležite prečíslujú. Odôvodnenie: Žiadam doplniť konkrétny zákon/časť zákona/vyhlášky alebo iného legislatívneho dokumentu, aby bolo možné odlíšiť dôvod realizácie tvorby alebo úpravy informačného systému. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K analýze vplyvov na informatizáciu spoločnosti Odporúčam nahradiť slovné spojenie „B – z ďalších zdrojov financovania“ za slovné spojenie „B - z aktuálneho rozpočtu kapitoly, C – potreba navýšenia rozpočtu kapitoly, D – iné zdroje financovania (uviesť aké)“. Odôvodnenie: Pri výbere písmena B – z ďalších zdrojov financovania nie je zrejmé, z čoho konkrétne bude návrh financovaný. Doplnením možností rozšíri pre predkladateľov výber a zvýši vypovedaciu schopnosť doložky vplyvov. Doplnené nové možnosti financovania je samozrejme možné vhodné upraviť znenie, prípadne doplniť ďalšie možnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Odporúčam v bode 6.4.2. a 6.6.3. na záver doplniť text v znení: „(Ak sú niektoré úkony v konaní, alebo celé konanie viazané na listinnú podobu komunikácie, uveďte o aké ide a z akého dôvodu. Nie je nutné za každú cenu všetky úkony realizovať elektronicky ak to nie je výhodné z pohľadu výdavkov a prínosov.)“. Odôvodnenie: Je potrebné porovnávať prínosy a náklady elektronického riešenia. Nie je v záujme vykonať celé konanie elektronicky, ak náklady implementácie budú rádovo vyššie ako prínosy implementácie (napr. činnosť sa opakuje raz do roka). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Dovoľujeme si predkladateľa upozorniť, že ak sa v zmysle bodu 2.5 vlastného materiálu nemá predložený postup uplatniť na materiály v skrátenom legislatívnom konaní, bude potrebné zabezpečiť, aby do skráteného legislatívneho konania boli predložené len podrobne odôvodnené materiály. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Navrhujem zvážiť doplnenie prechodného ustanovenia, v ktorom sa upraví podľa akého znenia Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa dokončí príprava materiálov, ktorá sa začala pred 1. januárom 2021. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 10.: Nie je nám zrejmý dôvod novej povinnosti v bode 8.3. zasielať Komisii Tabuľku zhody, ktorej obsahom sa preukazuje transpozícia ustanovení európskej legislatívy do národnej legislatívy, a ktorá nemá vzťah k identifikácií a popisu jednotlivých vplyvov v Doložke a analýzach, keďže Komisia sa podľa návrhu „nevyjadruje k vecnej stránke materiálu. Komisia posudzuje predkladané návrhy z hľadiska vplyvov na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie (vrátane testu mikro, malých a stredných podnikov), sociálnych vplyvov, vplyvov na životné prostredie, vplyvov na informatizáciu spoločnosti a vplyvov na služby verejnej správy pre občana.“ Tento návrh vnímame aj ako rozpor s cieľom navrhovaného materiálu, ktorým má byť znižovanie byrokracie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K časti 8. Predbežné pripomienkové konanie Do bodu 8.5 žiadam z dôvodu jednoznačnosti výkladu doplniť vetu, že ďalší legislatívny proces sa týmto nezastavuje. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Odporúčame vypustiť skratku ,,Čl. I” nad jednotlivými bodmi. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K bodu 12 Bod 12 odporúčam uviesť v tom zmysle, aby bol bod 10.1. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov vypustený. Účinnosť Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov odporúčam v tejto súvislosti ustanoviť až na jej konci. Odôvodnenie: Nie je zrejmé, prečo je ustanovenie o účinnosti uvedené za prvou časťou Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, keďže aj časť II je pre predkladateľov záväzná. Zároveň odporúčame ustanoviť prechodné ustanovenia vzťahujúce sa k účinnosti Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: V záujme predchádzania konfliktu novej navrhovanej právnej úpravy prijatej v rámci predmetnej novelizácie s existujúcou právnou úpravou, ako aj v záujme vyššej právnej istoty, odporúčame ustanoviť v Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov prechodné ustanovenie, ktorým dôjde k spresneniu použitia navrhovaných zmien predloženého materiálu aj na legislatívny proces, ktorý začal pred navrhovanou účinnosťou (1. januárom 2021). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Prílohe č. 1 - návrhu novej šablóny doložky vybraných vplyvov K bodu 9 Považujem za potrebné jednoznačne metodicky usmerniť predkladateľov, či označenie, že sa v súvislosti s predkladaným legislatívnym materiálom uplatňuje mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov znamená, že sa na predkladaný (a hodnotený) návrh nevzťahujú ustanovené výnimky pre tento mechanizmus alebo predkladaný legislatívny návrh tento mechanizmus dodržuje – uplatňuje princíp 1 in 2 out (resp. v prechodnom období 1 in 1 out). Uvedené považujem za potrebné upraviť v bode 9 doložky vybraných vplyvov a v príslušných ustanoveniach Jednotnej metodiky (najmä v časti II) tak, aby bolo predkladateľom zrejmé, aké informácie sa požadujú uviesť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K bodu 15 (k zmenám a doplneniam bodu 9 doložky vybraných vplyvov) Považujem za potrebné doplniť, ako je to aj v aktuálne účinnom znení tohto ustanovenia Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, informáciu pre predkladateľov, že ak predkladaný návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, rozpočtovo zabezpečené vplyvy sa neoznačujú. Tento metodický pokyn považujem za naďalej potrebné uvádzať, keďže sa stále vyskytujú prípady nesprávneho označenia rozpočtového zabezpečenia vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K navrhovaným zmenám a doplneniam časti II Jednotnej metodiky K bodu 14 (Preskúmanie účelnosti) Odporúčam upraviť metodické pokyny k vyplneniu tohto bodu, aby bolo zrejmé, či sa vzťahuje aj na nelegislatívne materiály. Odôvodnenie: V aktuálne účinnom znení sa v príslušnom texte používa výraz „materiál“, „regulácia“ a „právny predpis“ a nie je preto zrejmé, či sa tento bod doložky vybraných vplyvov týka aj nelegislatívnych materiálov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Dovoľujeme si požiadať o preformulovanie Čl. I bod 2.5., písm. e) nasledovne: e) návrhy obsahujúce utajované skutočnosti alebo citlivé informácie. Odôvodnenie: Návrh Jednotnej metodiky nezohľadnil § 3 ods. 16 a 17 a § 8 ods.12 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K článku I, k bodu 12. k bodu 10.1 Jednotnej metodiky Vzhľadom na zmenu účinnosti návrhu odporúčame predkladateľovi jednoznačne uviesť, napríklad v prechodných ustanovenia, ako sa bude postupovať v prípade materiálov, ktoré sú v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zároveň navrhujeme, aby sa návrh uplatnil len na materiály, ku ktorým začne legislatívny proces po 1. januári 2021. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Všeobecne Odporúčam zvážiť, či nie je potrebné predložený vlastný materiál upraviť tak, aby bolo zrejmé, že súčasťou navrhovaných zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je aj nové znenie Prílohy č. 1, Prílohy č. 3, Prílohy č. 4 a Prílohy č. 6 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k čl. I., bod 22 (časť III. bod 4) V 22. bode sa slová „smernice EÚ“ v celom texte nahrádzajú slovom „smernice“. Odôvodnenie: Zákaz gold-platingu by sa mal vzťahovať nielen na legislatívu EÚ, ale aj na právne predpisy Euratom (Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu). Tieto dve organizácie existujú paralelne, majú spoločné orgány, no odlišnú právnu subjektivitu. Súčasné znenie Jednotnej metodiky nijakým spôsobom nerieši legislatívu Euratomu – národné orgány tak môžu čisto teoreticky odhliadať od tohto materiálu pri transpozícii európskej legislatívy v oblasti jadrovej bezpečnosti či radiačnej ochrany (v takom prípade by gold-plating mohol uškodiť). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 9.: Nie je nám zrejmé zdôvodnenie povinnosti opätovného zasielania Doložky vplyvov po MPK Komisii a vydávanie ďalšieho stanoviska Komisie, ktoré aj v prípade nesúhlasu nebráni postúpeniu návrhu do ďalšieho legislatívneho procesu, ale v praxi len znamená navýšenie byrokracie a predĺženie legislatívneho procesu. Pripomíname, že orgány zastúpené v Komisii sú zároveň povinne pripomienkujúcimi subjektmi v MPK, kde môžu uplatňovať svoje zásadné pripomienky, ktorými sa prekladateľ musí zaoberať, pričom uvedené považujeme z pohľadu uplatňovania požiadaviek na Doložku a analýzy vplyvov za dostatočné. Návrh v bode 9 vlastného materiálu znamená zbytočnú duplicitu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 1. V čl. I do navrhovaného textu v bode 2.4 navrhujeme za písmeno c) vložiť nové písmeno d), ktoré znie: „ návrh na zmenu termínu, návrh na zmenu gestorstva úloh, návrh na zmenu úloh alebo návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky,“. Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e). V nadväznosti na túto zmenu je potrebné v bode 2.5. vypustiť písmeno d) a písmeno e) označiť ako písmeno d). Odôvodnenie: V uvedených prípadoch nedochádza k zmene právneho stavu, či inému ovplyvňovaniu podnikateľského prostredia, preto nevidíme dôvod na postup podľa navrhovaného znenia jednotnej metodiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia bod B.1 žiadame doplniť nasledovne: „v spolupráci s členmi vlády a podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu predložiť na rokovanie vlády SR návrh novely...“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k čl. I., bod 22 (časť III. bod 4) V 22. bode sa text „Takýto spôsob transpozície smerníc je však často nežiaduci a predkladateľ by sa mu mal podľa možnosti vyhnúť, nakoľko môže viesť k zníženiu konkurencieschopnosti domácich firiem v porovnaní s krajinami, kde právne predpisy nie sú natoľko prísne.“ nahrádza textom „Využitie gold-platingu pri transpozícii smerníc je v zásade nežiaduce. Predkladateľ by pri transpozícii smernice nemal ísť nad minimálny rámec požadovaný smernicou, keďže takýto postup môže viesť k zníženiu konkurencieschopnosti domácich podnikov v porovnaní s podnikmi z krajín, kde právne predpisy nie sú natoľko prísne. Využitie gold-platingu predkladateľom je preto prípustné iba vo výnimočných prípadoch riadne zdôvodnených a vysvetlených v analýze vplyvov, prekonzultovaných s dotknutými podnikateľmi a posúdenými Komisiou.“ Odôvodnenie: Jedným z dôležitých nástrojov znižovania byrokracie a nákladov je tiež metodické usmernenie pre preberanie požiadaviek vyplývajúcich zo smerníc. V tomto zmysle by mala byť v Jednotnej metodike explicitne definovaná požiadavka na maximálne možné obmedzenie uplatňovania gold-platingu v národnej legislatíve s cieľom udržať medzinárodnú konkurencieschopnosť slovenských podnikov. Možnosť predkladateľa zakotviť v transpozičných predpisoch požiadavky idúce nad minimálny rámec ustanovený európskou legislatívou by mala byť naviazaná na zásady nevyhnutnosti a proporcionality takého zásahu (vyjadrených ako prípustnosť takej regulácie iba vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch), ako aj na určité procesné záruky s tým spojené (nevyhnutná konzultácia s dotknutými podnikateľskými subjektmi alebo ich zastupiteľskými organizáciami, posúdenie Stálou pracovnou komisiou Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov pri MH SR). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) Do materiálu žiadame doplniť nasledujúcu vetu: „Zavedenie princípu one in – one out s účinnosťou od 01.01.2021 a one ine – two out od 01.01.2022 sa nevzťahuje na právnu reguláciu v oblasti životného prostredia.“ Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Oceňujeme navrhovaný systémový spôsob zastavenia nárastu a následného dosiahnutia postupného znižovania existujúcich regulačných povinností. Pre správne uplatnenie navrhovaného princípu je potrebné poznať rozdelenie platných regulácií na tie, ktoré priamo vyplývajú z transpozičných povinností právnej úpravy EÚ a regulácie vykonané zo strany SR nad rámec právnych predpisov EÚ. Vzhľadom na to, že väčšina regulácií v oblasti životného prostredia je naviazaná na implementáciu európskeho práva, v súčasnosti nie je možné zodpovedne povedať, či bude možné v environmentálnej oblasti zabezpečiť fungovanie navrhovaného mechanizmu v praxi. Okrem toho je právo na priaznivé životné prostredie chránené aj ústavou, environmentálne regulácie ako protiváha k podnikateľským aktivitám sú preto nevyhnutné. Zachovanie priaznivého životného prostredia navyše prináša aj dlhodobé ekonomické benefity, z ktorých budú čerpať aj podnikateľské subjekty omnoho viac výhod, ako by mohli v súčasnosti získať ich odstránením. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K časti 7. Test vplyvov na mikro, malé a stredné podniky Zo znenia bodu 7.3. nie je zrejmé, v akej časovej lehote je združenie na podporu MSP povinné vypracovať Správu o výsledku testu MSP v prípade, ak by po úprave materiálu po zapracovaní pripomienok z medzirezortného pripomienkového konania prišlo k zmene vplyvov na mikro, malé a stredné podniky z dôvodu prípadnej časovej tiesne súvisiacej s následným predložením materiálu do ďalšieho schvaľovacieho procesu, kde predkladateľ je povinný takúto aktualizovanú správu predložiť na rokovanie vlády SR. Uvedené žiadam v predloženom materiáli doplniť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Žiadam doplniť do uznesenia vlády novú úlohu B.3. pre podpredsedu vlády a ministra hospodárstva v znení: „aktualizovať časové náročnosti typických informačných povinností v rámci hodnotenia administratívnych nákladov, do 31. 12. 2021“. Odôvodnenie: Posudzovanie vplyvov na podnikateľské prostredie prebieha prostredníctvom kalkulačky, ktorá počíta s časovými hodnotami, ktoré v súčasnosti už nemusia byť aktuálne. Aktualizáciou by sa spresnila kvantifikácia nákladov na podnikateľské prostredie, čo prinesie vyššiu vypovedaciu schopnosť predkladanej kalkulačky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 1. V čl. I do navrhovaného textu v bode 2.4 navrhujeme za písmeno c) vložiť nové písmeno d), ktoré znie: „ návrh na zmenu termínu, návrh na zmenu gestorstva úloh, návrh na zmenu úloh alebo návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky,“. Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e). V nadväznosti na túto zmenu je potrebné v bode 2.5. vypustiť písmeno d) a písmeno e) označiť ako písmeno d). Odôvodnenie: V uvedených prípadoch nedochádza k zmene právneho stavu, či inému ovplyvňovaniu podnikateľského prostredia, preto nevidíme dôvod na postup podľa navrhovaného znenia jednotnej metodiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 1. V čl. I do navrhovaného textu v bode 2.4 navrhujeme za písmeno c) vložiť nové písmeno d), ktoré znie: „ návrh na zmenu termínu, návrh na zmenu gestorstva úloh, návrh na zmenu úloh alebo návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky,“. Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e). V nadväznosti na túto zmenu je potrebné v bode 2.5. vypustiť písmeno d) a písmeno e) označiť ako písmeno d). Odôvodnenie: V uvedených prípadoch nedochádza k zmene právneho stavu, či inému ovplyvňovaniu podnikateľského prostredia, preto nevidíme dôvod na postup podľa navrhovaného znenia jednotnej metodiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) K vlastnému materiálu – príloha č. 4 Navrhujeme, aby bol predložený materiál prerokovaný na Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Odôvodnenie: V zmysle Čl. 2 ods. 3 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky (schválenej uznesením vlády SR č. 512 z 13. júna 2001) je potrebné predkladaný materiál v dostatočnom časovom predstihu pred predložením na rokovanie vlády posúdiť v poradnom orgáne vlády Slovenskej republiky v prípade, ak sa materiál týka činnosti, pre ktorú bol tento poradný orgán zriadený. Nakoľko sa v predloženom materiáli nahrádza pojem „rodová rovnosť“ pojmom „rovnosť mužov a žien“, je nevyhnutné, aby bol predložený na posúdenie Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie Podľa predloženého návrhu sa zavádzajú pre predkladateľov materiálov nové povinnosti týkajúce sa podrobnej kvantifikácie predkladaného materiálu. Kalkulačka výpočtu vplyvov, ktorá je prezentovaná ako zjednodušenie pre správne vyplnenie analýzy si v skutočnosti vyžaduje podrobné informácie o nákladoch, ktorými predkladateľ vo väčšine prípadov nedisponuje. Z uvedeného dôvodu navrhujem, aby vyplnenie tabuľky „3.1.1 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie“ bolo povinné iba v prípade, ak navrhovateľ materiálu disponuje požadovanými informáciami. Predkladateľ materiálu je zodpovedný za vypracovanie materiálu po hmotnoprávnej stránke a personálne ani odborne nie je vybavený na analyzovanie vplyvov na podnikateľské subjekty. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K navrhovaným zmenám a doplneniam časti II Jednotnej metodiky K bodu 14 (povinné preskúmanie účelnosti) Považujem za potrebné ustanoviť výnimku, aby sa preskúmanie účelnosti nevzťahovalo na návrhy právnych predpisov, ktoré úplne, t. j. minimalisticky transponujú či implementujú právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodnú zmluvu, či iný medzinárodný dokument, ktorý má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Právne akty EÚ, ktoré sú pre Slovenskú republiky záväzné, nemožno jednostranne meniť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K navrhovaným zmenám a doplneniam časti II Jednotnej metodiky K bodu 14 (povinné preskúmanie účelnosti) Považujem za potrebné ustanoviť výnimku, aby sa povinné preskúmanie účelnosti nevzťahovalo na vykonávací právny predpis, ktorého predmetom je len vyhlásenie sumy, ktorej výpočet je upravený príslušným zákonom. Odôvodnenie: Vykonávací právny predpis len dodržiava mechanizmus, ktorého výpočet je stanovený zákonom. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie V prípade ponechania povinnosti vypracovania analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie v takto detailnej podobe, navrhujem s ohľadom na jej správne a odborné vypracovanie aj určenie zodpovedného útvaru na MH SR, ktorý by zhromažďoval, analyzoval a vyhodnocoval informáciu o vplyvoch regulácií na podnikateľské prostredie a zaslal predkladateľovi (napr. v rámci PPK). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K časti „B. Analýza vplyvov“ a prílohy č. 2 predloženého materiálu Žiadam doplniť v rámci analýzy vybraných vplyvov požiadavku osobitne identifikovať nové úlohy samosprávy a kvantifikovať vplyvy na rozpočet samospráv v zmysle ods. 2 Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz) V bode 14. V časti II. bod 8. sa v prvej vete slová „sa odporúča“ nahrádzajú slovami „je potrebné“. - Vzhľadom na zmenu z dobrovoľného na povinné preskúmanie účelnosti nepovažujeme za adektvátne nahradenie slova za ,,je potrebné", ktoré nevyjadruje povinnosť subjektov preskúmať účelnosť prijatej legislatívy. Súčasne navrhujeme, aby sa doplnil ,,gestor zákona", aby boli posudzované aj poslanecké návrhy zákonov. Navrhujeme znenie: Po určitom čase musí gestor zákona preskúmať navrhovanú zmenu z hľadiska účinnosti a účelnosti pri napĺňaní stanovených cieľov. V časti preskúmania účelnosti taktiež absentuje riešenie problematiky sledovania plnenia/neplnenia sledovaných kritérií zo strany gestora Jednotnej metodiky. Z toho dôvodu navrhujeme, aby: ,,Ministerstvo hospodárstva bude na svojom webovom sídle zverejňovať informácie z časti doložky vplyvov, ktoré sa týkajú preskúmania účelnosti a sledovať vybrané kritéria určené predkladateľmi. V bode 6.3. navrhujeme doplniť ,,v čo najskoršom čase" o časový limit, kedy to musí naplniť, napr.: ,,v nasledujúcom legislatívnom pláne vlády." V bode 6.7., keď má predkladateľ sledovať legislatívny proces neuvádzate ako bude prebiehať posudzovanie vplyvov. V návrhu nie je vyriešené či má predkladateľ len povinnosť zaslať doložku a analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie alebo sa vysporiadať aj s negatívnym stanoviskom. Súčasne navrhujeme, aby sa aktualizované doložky a analýzy zverejňovali na webovom sídle ministerstva, keďže inak k nim verejnosť nebude mať prístup. Celkovo sa v časti 6 predkladateľ nevysporiadal či bude ,,in" očistené o pozitívne vplyvy alebo každý ,,in" bude potrebné ,,outovať" v plnej výške. V prípade, že predkladateľ nekvantifikuje vplyvy, či už pozitívne alebo negatívne, nebude možné fungovanie tohto systému. Z toho dôvodu navrhujeme, aby bez pozitívneho stanoviska Komisie nemohol byť legislatívny návrh predmetnom ďalšieho legislatívneho konania. Inak v prípade, že gestor politiky nebude akceptovať povinnosť ,,outovať" nie je nastavený žiadny sankčný mechanizmus. Absentujúcim vyriešením predmetných bodov sa nedostaví želaný stav dobre zamýšľanej zmeny Jednotnej metodiky Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) K Novel. čl. I, novel. bod 8, bod 6.11 Návrhu Jednotnej metodiky Navrhujeme v bode 6.11 návrhu Jednotnej metodiky v poslednej vete nahradiť slovné spojenie „môže uložiť“ slovom „uloží“. Odôvodnenie: Navrhujeme, aby uloženie úlohy predkladateľom – splniť povinnosť znížiť náklady pre podnikateľov bolo zo strany vlády obligatórne, nie fakultatívne. Takto bude princíp „one in – two out“ dôslednejšie realizovateľný. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) K Novel. čl. I, novel. bod 8, bod 6.2 návrhu Jednotnej metodiky Navrhujeme upraviť znenie bodu 6.2 nasledovne: „6.2 Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov znamená, že člen vlády je povinný za každé zvýšenie nákladov podnikateľského prostredia (IN) v rozsahu jeho pôsobnosti podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v rozsahu jeho poverenia a) uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR alebo b) predložiť návrh aproximačného nariadenia vlády SR podľa Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky, znížiť náklady podnikateľského prostredia (OUT) aspoň v dvojnásobnej výške. Za každé jedno euro novej záťaže je potrebné navrhnúť zníženie záťaže aspoň v hodnote dvojnásobku. Pri plnení tohto mechanizmu sa prihliada na to, aby nedochádzalo k zvyšovaniu nákladov určitých kategórií dotknutých subjektov pri znižovaní nákladov iných kategórií.“. Odôvodnenie: Navrhovaná zmena prinesie uplatňovanie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov nie len v rámci ich zavádzania prostredníctvom zákonov, ale aj prostredníctvom aproximačných nariadení vlády SR, ktoré rovnako ako zákony umožňujú ukladanie povinností a z nich plynúcich nákladov podnikateľským subjektom. Na základe uvedeného považujeme za potrebné upraviť bod 6.2 navrhovaným spôsobom. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 6.: Žiadame doplniť aj možnosť upustenia od povinnosti „one in - one out, two out“ za splnenia určitých podmienok. Ak predkladateľ preukáže, že nenájde ani počas kontrolného obdobia možnosti zníženia týchto negatívnych vplyvov, Komisia by mala mať možnosť vydať stanovisko, ktorým upustí od danej povinnosti. Toto stanovisko môže byť podmienené napríklad vykonanými konzultáciami predkladateľa s dotknutými subjektmi alebo vykonaním príslušnej analýzy, prípadne iným inštitútom, ktorým by predkladateľ relevantne preukázal, že nie je možnosť adekvátneho zníženia byrokracie a nákladov „one out“, „two out“. Máme za to, že nie v každom prípade má predkladateľ možnosť túto povinnosť splniť. Aplikačná prax v oblasti dráh a dopravy na dráhe neustále preukazuje potrebu regulácie právnych vzťahov prostredníctvom zavedenia nových povinností najmä z dôvodu zaručenia prípadne zvýšenia bezpečnosti, prípadne aj aplikovaním nových trendov v technologickom a technickom vývoji, ktoré by mohli mať za následok zvýšenie administratívnej alebo regulačnej záťaže. Na druhej strane ale nie vždy musí byť možnosť adekvátneho vykompenzovania týchto potrebných povinností. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 3. V čl. I bod 6.8 navrhujeme pôvodné znenie: „V prípade poslaneckých návrhov zákonov je povinné aktualizovať doložku a analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie podľa bodu 6.7 Jednotnej metodiky ministerstvo alebo úrad podpredsedu vlády, v gescii ktorého je predmetný zákon podľa bodu 6.2. Jednotnej metodiky.“ nahradiť novým znením: „V prípade poslaneckých návrhov zákonov sú poslanci povinní aktualizovať doložku a analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, na rozpočet verejnej správy, na sociálne prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu a na služby pre občana podľa bodu 6.7 Jednotnej metodiky.“ Odôvodnenie: Sme názoru, že aj poslanci NR SR, ako predkladatelia návrhov zákonov by mali byť zaviazaní povinnosťou vypracovať doložku vplyvov predmetného navrhovaného zákona, nie len na podnikateľské prostredie, ale na všetky vplyvy v zmysle stratégie RIA 2020. Sme názoru, že poslanci NR SR sú kapacitne spôsobilí (kancelária, asistenti, stranícky aparát) na zapracovanie tejto povinnosti do ich činnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 5. V čl. I v bode 6.11, považujeme za vhodné vysporiadať sa so situáciou, ak dôjde k zvýšeniu administratívnej záťaže na základe aktivity vyvolanej externým vplyvom (nie vplyvom gestora) napr. transpozícia legislatívy EÚ alebo zavedenie novej registračnej povinnosti kvôli získaniu príspevku (dávky) iniciovanej iným OVM. Za týmto účelom by podľa nášho uváženia bolo potrebné zadefinovať „rozporový“ (odvolací) mechanizmus gestora. Spornou zostáva aj otázka ako postupovať v prípade, že predkladateľom je poslanec NR SR, ktorému vláda SR nemôže ukladať úlohy, povinnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Nesúhlasíme s úlohou B.4 návrhu uznesenia „zasielať Sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov výslednú verziu doložky vybraných vplyvov a analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie schváleného právneho predpisu do 30 dní od vyhlásenia právneho predpisu v Zbierke zákonov SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu 6.7 a 6.8: požadujeme upustiť od uvedenej povinnosti predkladateľa. Žiadame, aby v prípade poslaneckých návrhov zákonov mal povinnosť aktualizácie doložky a analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie predkladateľ poslaneckého návrhu. Predkladateľ má z procesu tvorby návrhu také znalosti, ktoré sú potrebné pre riadnu prezentáciu zámeru a jeho obhajoby. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 4. V čl. I bode 6.10 žiadame vypustiť poslednú vetu. Odôvodnenie: Nie je zrejmý sledovaný cieľ. Veta pôsobí zmätočne. Je nelogické, aby kvantifikácia vplyvov regulácie zavádzanej alebo menenej v predkladanom materiály bola súčasťou iného materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K úlohám B.3. a B.4. uvádzam, že dokumenty schválené vládou sú záväzné pre všetky relevantné subjekty. Dodržiavanie ustanovení uložených v metodike nie je potrebné duplikovať formou uznesenia. Metodika musí byť nastavená tak, aby jej vlastný obsah definoval mechanizmus a popisoval jednotlivé kroky a dosiahol sa zámer predkladateľa, okrem iného znížiť byrokraciu a náklady tak, ako je to definované v bode 6 metodiky aj bez priamej väzby na text uznesenia vlády. Znenie úloh B.3. a B.4. je duplicitné, formálne, neefektívne, byrokratické a nemerateľné, pretože nie každý, komu sa navrhuje uložiť úlohu, ju bude naozaj plniť, a to v cykloch v akých sa sledujú úlohy. Nie každý člen vlády predkladá normy, ktoré majú vplyv na podnikateľské prostredie resp. ovplyvňujú proces byrokracie. Z uvedeného dôvodu žiadam úlohy B.3. a B.4. vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 3. V čl. I bod 6.8 navrhujeme pôvodné znenie: „V prípade poslaneckých návrhov zákonov je povinné aktualizovať doložku a analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie podľa bodu 6.7 Jednotnej metodiky ministerstvo alebo úrad podpredsedu vlády, v gescii ktorého je predmetný zákon podľa bodu 6.2. Jednotnej metodiky.“ nahradiť novým znením: „V prípade poslaneckých návrhov zákonov sú poslanci povinní aktualizovať doložku a analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, na rozpočet verejnej správy, na sociálne prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu a na služby pre občana podľa bodu 6.7 Jednotnej metodiky.“ Odôvodnenie: Sme názoru, že aj poslanci NR SR, ako predkladatelia návrhov zákonov by mali byť zaviazaní povinnosťou vypracovať doložku vplyvov predmetného navrhovaného zákona, nie len na podnikateľské prostredie, ale na všetky vplyvy v zmysle stratégie RIA 2020. Sme názoru, že poslanci NR SR sú kapacitne spôsobilí (kancelária, asistenti, stranícky aparát) na zapracovanie tejto povinnosti do ich činnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 5. V čl. I v bode 6.11, považujeme za vhodné vysporiadať sa so situáciou, ak dôjde k zvýšeniu administratívnej záťaže na základe aktivity vyvolanej externým vplyvom (nie vplyvom gestora) napr. transpozícia legislatívy EÚ alebo zavedenie novej registračnej povinnosti kvôli získaniu príspevku (dávky) iniciovanej iným OVM. Za týmto účelom by podľa nášho uváženia bolo potrebné zadefinovať „rozporový“ (odvolací) mechanizmus gestora. Spornou zostáva aj otázka ako postupovať v prípade, že predkladateľom je poslanec NR SR, ktorému vláda SR nemôže ukladať úlohy, povinnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 2. V čl. I v bode 6.7 navrhujeme zapracovať za znenie textu „analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie“ text „ , na rozpočet verejnej správy, na sociálne prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu a na služby pre občana “. Odôvodnenie: Predkladateľ návrhu zákona by mal byť povinný aktualizovať doložku a analýzu vplyvov okrem podnikateľského prostredia aj na rozpočet verejnej správy, na sociálne prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu a na služby pre občana pokiaľ takýto vplyv bude identifikovaný. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 4. V čl. I bode 6.10 žiadame vypustiť poslednú vetu. Odôvodnenie: Nie je zrejmý sledovaný cieľ. Veta pôsobí zmätočne. Je nelogické, aby kvantifikácia vplyvov regulácie zavádzanej alebo menenej v predkladanom materiály bola súčasťou iného materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K bodu 8 (Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov) V bode 6.5. resp. v bode 6.14. žiadam doplniť výnimku z povinnosti uplatňovať mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov aj na vykonávacie právne predpisy, ktoré sú vydané na základe ( na vykonanie) právnych predpisov, ktoré nadobudli účinnosť pred nadobudnutím účinnosti tohto mechanizmu (1. január 2021) a pri ktorých vznikajú také vplyvy na podnikateľské prostredie, ktoré už predkladateľ nevie ovplyvniť, keďže úprava vychádza z právneho predpisu, na vykonanie ktorého sa návrh vykonávacieho právneho predpisu predkladá. Odôvodnenie: Považujem za potrebné ustanoviť, aby sa predmetný mechanizmus nevzťahoval na návrhy, ktorých predmet úpravy vychádza z právnych predpisov schválených pred účinnosťou navrhovaného mechanizmu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K časti 6. Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov Upozorňujem na možný rozpor s čl. 9 bod 3 Legislatívnych pravidiel vlády SR, podľa ktorého návrh zákona nemôže obsahovať novelizáciu iného zákona, ktorá obsahovo nesúvisí s návrhom zákona. Uvedené môže nastať v prípadoch popísaných v prílohe „Odôvodnenie k zavádzaniu pravidla „one in - two out“, kde sa uvádza, že „Povinnosť odstraňovať zaťaženie (znižovať náklady) bude mať predkladateľ priebežne a v čo najskoršom čase. Toto je možné buď hneď v predkladanom materiáli, kde dochádza k zvýšeniu nákladov, alebo v rámci legislatívneho procesu k inému právnemu predpisu v jeho vecnej či formálnej kompetencii,...“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K bodu 8 (Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov) V bode 6.5. žiadam doplniť výnimku z povinnosti uplatňovať mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov aj na návrhy opatrení, pri ktorých tak rozhodne vláda Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Aj bez požadovaného ustanovenia o výnimke vláda Slovenskej republiky môže takto rozhodnúť, avšak považujem za potrebné, aby táto skutočnosť bola aj jednoznačne ustanovená. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu K bodu 8 (Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov) Žiadam upraviť bod 6.7. a bod 6.8. tak, aby zo znenia týchto bodov bolo predkladateľovi jednoznačne zrejmé, že povinnosť pre predkladateľa resp. člena vlády zasielať Sekretariátu Komisie doložku vybraných vplyvov a analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie, ktorá zodpovedá a je aktuálna k zneniu právneho predpisu uverejnenému v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, môže (a spravidla podľa súčasnej praxe aj bude) v prípade legislatívnej iniciatívy poslancov Národnej rady Slovenskej republiky znamenať vypracovanie nového celkového hodnotenia vplyvov na podnikateľské prostredie. Zároveň žiadam, aby z predmetných ustanovení bolo jednoznačne zrejmé, že sa má aktualizovať, resp. vypracovať doložka vybraných vplyvov len v častiach týkajúcich sa vplyvov na podnikateľské prostredie. Odôvodnenie: Zaslanie „výslednej verzie“ doložky vybraných vplyvov a analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie v prípade poslaneckých návrhov zákonov alebo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov poslancov bude spravidla znamenať, keďže sa na návrhy poslancov Národnej rady Slovenskej republiky nevzťahuje Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov a teda ani povinnosť hodnotiť podnikateľské vplyvy podľa tejto metodiky (vrátane analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie), že povinné subjekty budú musieť po zverejnení právneho predpisu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky doložku vybraných vplyvov a analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie nielen aktualizovať; častejšie nastane situácia (týka sa poslaneckých návrhov), vzhľadom na vyššie uvedené, že bude potrebné vypracovať novú doložku vybraných vplyvov a analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. V tejto súvislosti uvádzam, že je pre účinné a efektívne uplatňovanie predmetného mechanizmu potrebné, aby vplyvy poslaneckých návrhov zákonov boli kvalitne vyhodnotené už počas samotnej prípravy týchto návrhov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 3. V čl. I bod 6.8 navrhujeme pôvodné znenie: „V prípade poslaneckých návrhov zákonov je povinné aktualizovať doložku a analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie podľa bodu 6.7 Jednotnej metodiky ministerstvo alebo úrad podpredsedu vlády, v gescii ktorého je predmetný zákon podľa bodu 6.2. Jednotnej metodiky.“ nahradiť novým znením: „V prípade poslaneckých návrhov zákonov sú poslanci povinní aktualizovať doložku a analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, na rozpočet verejnej správy, na sociálne prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu a na služby pre občana podľa bodu 6.7 Jednotnej metodiky.“ Odôvodnenie: Sme názoru, že aj poslanci NR SR, ako predkladatelia návrhov zákonov by mali byť zaviazaní povinnosťou vypracovať doložku vplyvov predmetného navrhovaného zákona, nie len na podnikateľské prostredie, ale na všetky vplyvy v zmysle stratégie RIA 2020. Sme názoru, že poslanci NR SR sú kapacitne spôsobilí (kancelária, asistenti, stranícky aparát) na zapracovanie tejto povinnosti do ich činnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 5. V čl. I v bode 6.11, považujeme za vhodné vysporiadať sa so situáciou, ak dôjde k zvýšeniu administratívnej záťaže na základe aktivity vyvolanej externým vplyvom (nie vplyvom gestora) napr. transpozícia legislatívy EÚ alebo zavedenie novej registračnej povinnosti kvôli získaniu príspevku (dávky) iniciovanej iným OVM. Za týmto účelom by podľa nášho uváženia bolo potrebné zadefinovať „rozporový“ (odvolací) mechanizmus gestora. Spornou zostáva aj otázka ako postupovať v prípade, že predkladateľom je poslanec NR SR, ktorému vláda SR nemôže ukladať úlohy, povinnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 2. V čl. I v bode 6.7 navrhujeme zapracovať za znenie textu „analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie“ text „ , na rozpočet verejnej správy, na sociálne prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu a na služby pre občana “. Odôvodnenie: Predkladateľ návrhu zákona by mal byť povinný aktualizovať doložku a analýzu vplyvov okrem podnikateľského prostredia aj na rozpočet verejnej správy, na sociálne prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu a na služby pre občana pokiaľ takýto vplyv bude identifikovaný. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 4. V čl. I bode 6.10 žiadame vypustiť poslednú vetu. Odôvodnenie: Nie je zrejmý sledovaný cieľ. Veta pôsobí zmätočne. Je nelogické, aby kvantifikácia vplyvov regulácie zavádzanej alebo menenej v predkladanom materiály bola súčasťou iného materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 2. V čl. I v bode 6.7 navrhujeme zapracovať za znenie textu „analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie“ text „ , na rozpočet verejnej správy, na sociálne prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu a na služby pre občana “. Odôvodnenie: Predkladateľ návrhu zákona by mal byť povinný aktualizovať doložku a analýzu vplyvov okrem podnikateľského prostredia aj na rozpočet verejnej správy, na sociálne prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu a na služby pre občana pokiaľ takýto vplyv bude identifikovaný. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k čl. 1, bod 8 V 8. bode Návrhu navrhujeme preformulovať v bode 6.2 poslednú vetu nasledovne: „Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov (resp. pravidla „one in – two out“) sa aplikuje vždy tak, aby sa uplatnil vo vzťahu k podnikateľom pôsobiacim na tej istej úrovni relevantného trhu.“ Odôvodnenie: Oceňujeme zámer Ministerstva pri zavedení pravidla one in – two out. Avšak je z hľadiska podnikateľského prostredia veľmi dôležité, aby dochádzalo k redukcii nákladov / povinností pri zavádzaní nových nákladov / povinností vo vzťahu k tým istým podnikateľom. Nie je spravodlivé, aby bolo pravidlo „in“ uplatnené k jednej skupine podnikateľov a pravidlo „out“ k inej skupine podnikateľov. Dané podľa nášho názoru bolo aj zámerom Ministerstva, avšak nebolo formulované dostatočne. Formulácia: „Pri plnení tohto mechanizmu sa prihliada na to, aby nedochádzalo k zvyšovaniu nákladov určitých kategórií dotknutých subjektov pri znižovaní nákladov iných kategórií.“ má len odporúčací charakter a z hľadiska vymedzenia skupiny podnikateľov nie je dostatočne určitá Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujeme, že zákonom č. 217/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov došlo k ustanoveniu obsahu doložky vybraných vplyvov a analýzy vplyvov v zákon o tvorbe právnych predpisov, pričom zároveň došlo v tomto zákone aj k rozšíreniu obsahu doložky o vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu [§ 7 ods. 3 písm. b)] oproti Jednotnej metodike na posudzovanie vplyvov. Keďže od februára 2016 nebola Jednotná metodika na posudzovanie vplyvov novelizovaná, nebola v nej táto zmena zákona zohľadnená a tiež doteraz nebolo určené gestorstvo pre vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Žiadame, aby pri tejto novelizácii Jednotnej metodiky na posudzovanie vplyvov bolo zabezpečené jej zosúladenie s vyššie citovaným ustanovením zákona o tvorbe právnych predpisov. Túto pripomienku uplatňujeme ako zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K piatemu novelizačnému bodu: V navrhovanom znení bodu 3.3. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame doplniť do gestorstva Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doložka vybraných vplyvov a analýza vplyvov obsahuje predpokladané vplyvy návrhu právneho predpisu na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Je potrebné pre tieto vplyvy ustanoviť gestorstvo príslušného ústredného orgánu štátnej správy tak, ako aj pre ostatné vplyvy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K návrhu aktualizácie: V celom návrhu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame pri výpočte druhov posudzovaných vplyvov doplniť aj vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Rovnako žiadame ustanoviť vzor analýzy pre tieto vplyvy. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doložka vybraných vplyvov a analýza vplyvov obsahuje predpokladané vplyvy návrhu právneho predpisu na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky) K bodu 8 Navrhujeme z názvu mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov vypustiť slová „byrokracie a“, keďže v navrhovanom bode 6, ako aj v navrhovanej prílohe č. 3 sa hovorí len o znižovaní nákladov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky) K bodu 8 (6.13.) Navrhujeme slovo „roku“ nahradiť slovami „1. januára“ za účelom spresnenia tohto ustanovenia a tiež jeho jednoznačného zosúladenia s textáciou aktuálneho Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K návrhu všeobecne: Aj keď ide o nelegislatívny materiál, na návrh aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame použiť legislatívno-technické pravidlá, pokiaľ to neodporuje účelu ustanovenia. Legislatívne skratky je potrebné zavádzať na prvom mieste v texte a následne ich dôsledne používať; je potrebné ich uvádzať slovom (nie ako veľké písmená) a s malým začiatočným písmenom. Všetky skratky typu SR, EÚ je potrebné riadne vypísať. Ak niektoré z ustanovení návrhu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov odkazuje na iné jej ustanovenie, nie je potrebné za týmto ustanovení uvádzať slová „jednotnej metodiky“. Slová „v zmysle“ je potrebné nahradiť v celom texte slovom „podľa“, slovo „resp.“ nahradiť slovom „alebo“, slová „v prípade“ slovom „ak“. Taktiež je potrebné uviesť písanie čiarok, bodiek, bodkočiarok a dvojbodiek do súladu s pravidlami slovenského pravopisu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V druhom novelizačnom bode v navrhovanom znení bodu 2. 4. písm. a) odporúčame nahradiť slovo „novely“ slovami „zmeny alebo doplnenia“, v navrhovanom znení bodu 2. 4. písm. c) v oboch prípadoch odporúčame nahradiť slovo „Plán“ slovami „návrh Plánu“, v navrhovanom znení bodu 2. 4. písm. d) odporúčame uviesť úplný názov citovaného predpisu. V navrhovanom znení bodu 2. 5. úvodnú vetu odporúčame formulovať nasledovne: „Postup podľa bodov 5., 8. a 9. sa neuplatňuje na“ a v navrhovanom znení bodu 2. 5 písm. d) odporúčame vložiť za slovo „termínu“ slovo „úloh“. V navrhovanom znení bodu 2. 6. odporúčame slová „pri uplatňovaní“ nahradiť slovami „z uplatňovania“, slová „v štádiu“ a „pričom táto lehota začína plynúť v pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola žiadosť doručená“ odporúčame vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V navrhovanom znení bodu 7.2. odporúčame nahradiť slová „v nadväznosti na rozhodnutie“ slovami „spolu s rozhodnutím“ a vypustiť slová „pričom táto lehota začína plynúť v pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bol materiál doručený na PPK na adresu dolozka@mhsr.sk“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V navrhovanom znení bodu 5. 5. odporúčame vypustiť slovo „bude“ a slovo „informovať“ nahradiť slovom „informuje“. V navrhovanom znení bodu 5.7. odporúčame vložiť za slovo „ministerstvo hospodárstva“ slovo „predkladateľa“. V navrhovanom znení bodov 5.8. a 5.9. odporúčame namiesto slov „v prípade, že“ a slova „pokiaľ“ použiť slovo „ak“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V navrhovanom znení bodu 9.1. úvodnej vete odporúčame nahradiť slová „v nasledovných prípadoch“ slovom „ak“ a v úvode jednotlivých písmen vypustiť slovo „ak“. V navrhovanom znení bodu 9.1. písm. a) odporúčame vypustiť slová „čím sa stáva aj stanovisko Komisie v rámci PPK neaktuálnym“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky) K bodu 5 (3.3.) V bode 3.3. poslednej odrážke jednotnej metodiky navrhujeme za slovo „MSP“ vložiť čiarku a zvyšok textu upraviť v samostatnej odrážke. Zároveň navrhujeme za slová „7. novembra 2012“ vložiť slová „v znení zmien a doplnkov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky) K bodom 7 až 11 Navrhujeme spojiť novelizačné body 7 až 11 spojiť do jedného novelizačného bodu s úvodnou vetou v znení: „V časti I body 5. až 9. vrátane nadpisov znejú:“. Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky) Nad rámec Navrhujeme v bode 2.1. slová „z 25. mája 2010 č. 352“ nahradiť slovami „zo 4. mája 2016 č. 164“ za účelom aktualizácie odkazu na Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky) K bodom 15 a 16 Navrhujeme spojiť novelizačné body 15 a 16 do jedného novelizačného bodu s úvodnou vetou v znení: „V časti II body 9. a 10. znejú:“. Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky) K názvu vlastného materiálu V názve vlastného materiálu navrhujeme slovo „aktualizácie“ nahradiť slovami „zmien a doplnení“. Táto pripomienka sa týka aj sprievodných materiálov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky) Všeobecne Navrhujeme vo vlastnom materiáli za článok I vložiť článok II, v ktorom sa uvedie účinnosť vlastného materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K siedmemu novelizačnému bodu: Z navrhovaného znenia bodu 5.8. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame vypustiť slová „a žiadny subjekt neprejavil v lehote záujem“. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Máme za to, že rozhodovanie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o potrebe vykonať konzultácie má určitú váhu a objektívne vyjadruje skutočnosť, že konzultácie budú pre tú ktorú skupinu podnikateľov prínosné, vhodné a potrebné. Prečo by teda mali konzultácie nastupovať automaticky, ak nejaký subjekt prejaví záujem? Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K siedmemu novelizačnému bodu: Z navrhovaného znenia bodu 5.6. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame vypustiť štvrtú vetu. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Veta ako je naformulovaná nemá význam. Ak má predkladateľ v úmysle ustanoviť, že informácia sa zasiela v danom prípade vždy, a to pokiaľ je to možné v dostatočnom časovom predstihu, tak je potrebné, aby to riadne slovne naformuloval. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K siedmemu novelizačnému bodu V navrhovanom znení bodu 5.8. poslednej vety Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných je potrebné ustanoviť, kto dospeje k zisteniu, že materiál nemá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie vrátane mikro, malých a stredných podnikov. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Z bodov 5.5. a 5.7. návrhu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov vyplýva, že Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky autoritatívne určuje, či je alebo nie je treba vykonať konzultácie. Predkladateľ sa teda nemôže sám o tom rozhodnúť. Takže táto posledná veta je vlastne opisom zistenia, ku ktorému dospeje zrejme Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky počas rozhodovania, či treba alebo netreba vykonať konzultácie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K siedmemu novelizačnému bodu: Navrhované znenie bodu 5.6. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame spresniť. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Z navrhovaného znenia bodu 5.6. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov vyplýva, že predkladateľ zasiela Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky informáciu o príprave materiálu a súčasne zverejňuje aj predbežnú informáciu. Náležitosti predbežnej informácie ustanovujú Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky. V tretej vete je preto potrebné presne ustanoviť, že ide o informáciu o príprave materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V navrhovanom znení bodu 3.2. odporúčame formulovať písmeno d) nasledovne: „d) udeľuje výnimku podľa bodu 2.6.“. V navrhovanom znení bodu 3.3. odporúčame preformulovať úvodnú vetu, pretože slovne nekorešponduje s niektorými pomlčkami, resp. odporúčame použiť doterajšiu formuláciu a uviesť zástupcov do súvislej vety. V navrhovanom znení bodu 3.4. žiadame vypustiť slová „organizačné zabezpečenie“, slovo „vypracovania“ nahradiť slovom „vypracovanie“ a vypustiť slová „bližšie informácie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Z navrhovaného znenia bodu 9.1. písm. c) nie je jasné, či sa na záverečné posúdenie vybraných vplyvov predkladajú aj materiály, ktoré síce v rámci predbežného pripomienkového konanie obdržali nesúhlasné stanovisko, avšak predkladateľ využil možnosť opätovného predloženia na predbežné pripomienkové konanie podľa bodu 8.7. a následné stanovisko bolo súhlasné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K trinástemu a pätnástemu novelizačnému bodu: V časti II bode 1 písm. d) návrhu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa medzi základnými údajmi uvádza „predpokladaný termín začatia a ukončenia záverečného posúdenia“. V časti II bode 9 návrhu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa uvádza „V prípade vplyvov na podnikateľské prostredie vyznačí tiež v nich zahrnuté vplyvy na malé a stredné podniky a skutočnosť, či sa v predkladanom materiáli uplatňuje mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov.“. Žiadame, aby predkladateľ zabezpečil, že doložka vybraných vplyvov generovaná prostredníctvom portálu Slov-lex bude v plnom rozsahu od. 1. januára 2021 reagovať na všetky požiadavky ustanovené aktualizovanou Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Ak má predkladateľ materiálu pri tvorbe materiálov používať portál Slov-lex, musí tento reflektovať na požiadavky ustanovené Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K piatemu novelizačnému bodu: V navrhovanom znení bodu 3.4. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame doplniť, s čím má predkladateľ zabezpečiť súlad. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Ustanovenie žiadame doplniť, pretože je nejasné. Ak má predkladateľ na mysli niečo iné, napríklad, že doložka vybraných vplyvov a príslušná analýza vplyvov majú byť aktualizované vzhľadom na každé zmeny v návrhu počas jednotlivých štádií, je potrebné to riadne slovne naformulovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K desiatemu novelizačnému bodu: Z navrhovaného znenia bodu 8.6. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame vypustiť slová „t. j. uplatnenie zásadných pripomienok Komisie“. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Zásadné pripomienky sú inštitútom pripomienkového konania podľa Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Nesúhlasíme s tým, aby sa aj v tomto štádiu zavádzal kategorický nesúhlas návrhmi, ktorých vecná stránka sa v tomto štádiu vôbec neposudzuje. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K deviatemu novelizačnému bodu: Navrhovaný bod 7.1. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame ako nadbytočný vypustiť. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: V čase konzultácií s podnikateľskými subjektmi ešte materiál spravidla neexistuje v takej podobe, ktorej súčasťou by bola doložka vplyvov a analýzy vplyvov. Takže nie je možné, aby predkladateľ poskytol združeniu viac informácií ako sú tie, ktoré v tejto fáze sumarizoval v dokumentoch, ktoré je povinný zaslať Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky alebo zverejniť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K deviatemu novelizačnému bodu: Navrhované znenie bodu 7. 3. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame prepracovať. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že počas konzultácií nie sú k dispozícii všetky potrebné informácie a vzhľadom na to, že práve konzultácie s podnikateľskými subjektmi slúžia na to, aby sa identifikovali vplyvy na podnikateľskú sféru, nie je reálne, aby sa test MSP vykonal v želanom rozsahu a s nejakým relevantným výsledkom už počas konzultácie. Má sa vykonať počas predbežného pripomienkového konania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K návrhu aktualizácie: Návrh aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Žiadame vypustiť z návrhu všetky ustanovenia, ktorými sa ukladá predkladateľovi povinnosť alebo ustanovuje obmedzenie. Alternatívne žiadame tieto povinnosti a obmedzenia preformulovať na odporúčania. Nie je možné súhlasiť s navrhovaným znením Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, nakoľko sa ním zasahuje do kompetencií jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy vyplývajúcich z právneho poriadku Slovenskej republiky. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Každý rezort v rámci svojej pôsobnosti pripravuje návrhy právnych predpisov, ktorými reflektuje na požiadavky Európskej únie, aplikačnej praxe a na teoretické poznatky, pričom nie je možné takýmto spôsobom určovať limity pre rezorty, t. j. akú reguláciu, resp. koľko regulácii smie alebo nesmie rezort prijať, alebo naopak koľko regulácií musí vypustiť. Pokiaľ ide o vykonávacie predpisy, tie vydávajú podľa Ústavy Slovenskej republiky na základe zákonov a v ich medziach ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Nie je prípustné, aby interný akt mal spôsobilosť túto ich ústavnú povinnosť a právomoc paralyzovať. Pokiaľ ide o návrhy zákonov alebo nariadenia vlády, tie schvaľuje vláda Slovenskej republiky, ktorá môže prerokovať všetky ich aspekty a vplyvy, avšak na to musia byť pravidlá posudzovania vybraných vplyvov nastavené tak, aby splnili účel, ktoré od nich ako od interného materiálu možno očakávať, a nie tak, aby marili legislatívnu činnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K desiatemu novelizačnému bodu: V navrhovanom znení bodu 8.6. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame v poslednom odseku vložiť novú druhú vetu so znením: „Nesúhlasné stanovisko neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu.“. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov nemôže ustanoviť komisii právomoc zastaviť, resp. sťažiť legislatívny proces. Veta v navrhovanom znení, ktorá je súčasťou Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov v doterajšom znení musí ostať na pôvodnom mieste aj po aktualizácii Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, pretože v opačnom prípade hrozí taká aplikácia, ktorou bude komisia a sprostredkovane aj Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky uplatňovať zásadné pripomienky ešte pred pripomienkovým konaní, t. j. mimo štádia, v ktorom ich môže uplatňovať podľa Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Pripomienka uplatnená v rámci predbežného pripomienkového konania môže byť doplňujúcim podkladom pre rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a v žiadnom prípade nesmie byť spôsobilá zastavovať alebo podstatne sťažovať legislatívny proces v štádiu, kedy ešte ani materiál nie je predložený na pripomienkovanie z vecnej stránky do pripomienkového konania. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V návrhu na aktualizáciu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame v doložke vybraných vplyvov reálne označiť vplyvy materiálu a priložiť k návrhu na aktualizáciu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov príslušné analýzy týchto vplyvov. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Predložený návrh aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov bude nevyhnutne viesť k ďalšiemu zvýšeniu záťaže na strane predkladateľov právnych predpisov. Nesúhlasíme s doložkou vybraných vplyvov, ktorá neuvádza žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Žiadame, aby predkladateľ návrhu uviedol kalkuláciu, koľko hodín/dní navyše potrebuje predkladateľ právneho predpisu na vypracovanie upravených analýz a koľko nových zamestnancov musí preto prijať. Odporúčame pritom vychádzať z počtu predložených právnych predpisov ročne každým ministerstvom, resp. iným predkladateľom do pripomienkového konania. Následne je potrebné doložiť analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy. Uvedené skutočnosti pri vypracovávaní analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy žiadame zohľadniť v prvom rade s ohľadom na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 649/2020. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K jedenástemu novelizačnému bodu: V navrhovanom znení bodu 9.1. písm. c) Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame na konci pripojiť slová „a počas pripomienkového konania predkladateľ neupravil doložku alebo analýzy vplyvov podľa stanoviska komisie.“. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Doteraz je praktickým pravidlom, že ak predkladateľ neakceptoval nesúhlasné stanovisko komisie, tak Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky uplatní zásadné pripomienky, s ktorými sa predkladateľ musí vysporiadať. Výsledkom je spravidla úprava doložky vybraných vplyvov a analýz podľa pripomienok komisie. V takomto prípade už nemá zmysel predkladať materiál znovu na záverečné posúdenie, pretože už došlo k prispôsobeniu návrhu stanovisku vznesenému v predbežnom pripomienkovom konaní. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K ôsmemu novelizačnému bodu: Z navrhovaného znenia bodu 6.5. písm. a) Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a z navrhovaného znenia bodu 4. Gold-plating časti III žiadame vypustiť slovo „minimalisticky“. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Transpozícia smerníc, implementácia nariadení a rozhodnutí Európskej únie je príliš variabilný a zložitý proces, než aby ho bolo možné zredukovať len na akýsi minimalistický zásah do právneho poriadku Slovenskej republiky. Často si vyžaduje pomerne rozsiahlu úpravu. Napríklad už len pravidelná povinnosť členského štátu Európskej únie zaviesť primerané a odstrašujúce sankcie za porušenia povinností vyplývajúcich z právnych aktov Európskej únie predpokladá, že vznikne celý komplex ustanovení o kontrole, dozore alebo dohľade, o priestupkoch, iných správnych deliktoch, procese ich stíhania, ukladania sankcií, atď. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky) K bodu 8 (6.8. a 6.9.) Nesúhlasíme, aby mal predkladateľ, resp. ministerstvo alebo podpredseda vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo, povinnosť aktualizovať doložku vybraných vplyvov a analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie v prípade návrhov právnych predpisov, ktoré sú v takom legislatívnom štádiu, v ktorom nad nimi nemá predkladateľ kontrolu (napr. vládne návrhy zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky), respektíve ide o poslanecké návrhy zákonov, i keď sú v gescii príslušného ministerstva alebo podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo. Vychádzame z toho, že aktualizáciu doložky vybraných vplyvov a príslušnej analýzy môže príslušný subjekt vykonať vtedy, pokiaľ sa na zmenách v predmetnom návrhu právneho predpisu podieľa. Túto pripomienku uplatňujeme ako zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K ôsmemu novelizačnému bodu: Ustanovenia celého bodu 6. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame uviesť v časti II. alebo časti III. ako odporúčanie pre predkladateľa na znižovanie záťaže podnikateľského prostredia. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Odhliadnuc od chybnej a zmätočnej formulácie týchto ustanovení, ktoré narážajú na zákonmi a inými predpismi upravené procesy a postavenie predkladateľa pri príprave návrhov, ide v týchto ustanoveniach o metódu znižovania regulácie, ktorá môže byť uvedená len ako odporúčanie pre vecnú právnu úpravu a nie ako súčasť procesných ustanovení upravujúcich posudzovanie vplyvov. Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov upravuje posudzovanie vplyvov, neupravuje obsah právnej úpravy ako takej. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K ôsmemu novelizačnému bodu: Navrhované znenie bodov 6.2 a 6.3. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame vypustiť. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov nie je žiadny akt, ktorý by bol akokoľvek spôsobilý zaviazať ústredné orgány štátnej správy k nejakej konkrétnej vecnej či procesnej zákonnej úprave. Napokon ani predbežné pripomienkové konanie sa netýka posúdenia právnej úpravy, ale len vybraných vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K ôsmemu novelizačnému bodu: Navrhovaný bod 6. 7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame vypustiť. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov nemôže ukladať predkladateľovi, ako má postupovať v legislatívnom procese po tom, čo legislatívny materiál schváli orgán, ktorý daný právny predpis schvaľuje. Predkladateľ v princípe nemôže ani ovplyvniť, aké zmeny v návrhu nastanú, a tým pádom nemôže ani vyhodnotiť vplyvy, s ktorými sám nerátal. Posudzovanie vybraných vplyvov sa navyše podľa bodu 1.1. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov týka len predloženého návrhu, nie schváleného predpisu! Posudzovanie vplyvov je súčasťou prípravy návrhu, je súčasťou jeho legislatívneho procesu pred jeho schválením. Takže predkladateľ nemôže nijako zasahovať do znenia návrhu a jeho súčastí po jeho schválení. Je to analogické ako pri dôvodovej správe, ktorá sa takisto vôbec nemení a neprispôsobuje podobe schváleného právneho predpisu, aj keď v ňom oproti poslednej verzii predloženého návrhu došlo k akejkoľvek zmene. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky) K bodu 8 (6.6. a 6.10.) Nesúhlasíme s tým, aby Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zriaďovalo a spravovalo tzv. virtuálny účet regulácii pre každé ministerstvo a pre podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo, na účely mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov a s tým súvisiacej kalkulačky nákladov podnikateľského prostredia. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky by tak získalo oprávnenie samostatne určovať, čo je nákladom v gescii jednotlivých rezortov, voči ktorým je v tejto súvislosti zavádzaná povinnosť uplatňovať princíp one in – two out, resp. do konca roka 2021 princíp one in – one out. Túto pripomienku uplatňujeme ako zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K ôsmemu novelizačnému bodu: Z navrhovaného znenia bodu 6.5. písm. c) Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame vypustiť slová „po dobu trvania platnosti najviac 12 kalendárnych mesiacov“. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Predkladateľ nemá na začiatku takého stavu či situácie ako vedieť, že taký stav alebo situácia bude trvať viac alebo menej ako 12 mesiacov. Navyše mimoriadna situácia, výnimočný stav a núdzový stav majú svoje maximálne trvanie určené ústavným zákonom, čo platí aj pre ich možné opakovanie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K ôsmemu novelizačnému bodu: Navrhované body 6.8., 6.10. a 6.11. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame vypustiť. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: V týchto ustanoveniach prekračuje Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov rámec svojich možností; nemôže ukladať ústredným orgánom štátnej správy žiadne povinnosti presahujúce proces posudzovania vplyvov. Je vhodné, aby táto úloha bola Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky uložená samostatným uznesením vlády Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K ôsmemu novelizačnému bodu: Navrhované body 6.12. až 6.14. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov žiadame vypustiť. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Rovnako ako v prípade pripomienky k bodu 6.3. platí, že aj tieto ustanovenia predstavujú neprípustný zásah Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov do obsahu právnej úpravy – jej úlohou je upraviť posudzovanie vplyvov pred schválením návrhu. Návrh vecnej úpravy môže Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky realizovať v pripomienkovom konaní. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
UVSR - PVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky) K bodu 8 (6.10.) Nesúhlasíme, aby bol pre podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo, zriadený tzv. virtuálny účet regulácií, ktorého súčasťou budú regulácie v gescii ostatných ústredných orgánov štátnej správy, vzhľadom na to, že podpredseda vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo, nie je štatutárnym orgánom ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Táto pripomienka sa rovnako vzťahuje aj na to, že podpredseda vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo, má mať povinnosť aktualizovať doložku a analýzu vplyvov v prípade poslaneckých návrhov zákonov (bod 6.8.), ktoré sú v jeho gescii, resp. v gescii ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Túto pripomienku uplatňujeme ako zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 8. (časť I, bod 6.9. Jednotnej metodiky) Predmetné ustanovenie hovorí o „metodike pre kvantifikáciu vplyvov“ pričom príloha č. 3, v ktorej sa majú uvádzať konkrétne podrobnosti pre mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov, používa spojenie „metodika kalkulácie nákladov“. Odporúčame preto predkladateľovi v záujme zabezpečenia dostatočnej miery zrozumiteľnosti a určitosti, aby používal pre označenie tých istých inštitútov tie isté slovné spojenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V prílohe č. 1 „Doložka vybraných vplyvov“ v bode „9. Vybrané vplyvy materiálu“ odporúčame zosúladiť znenie vplyvu „vplyvy na informatizáciu“ so znením vplyvu vo Vlastnom materiáli v časti „B. Analýza vplyvov“ písm. e), t. j. „vplyvy na informatizáciu spoločnosti“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 7. (časť I. bod 5.13. Jednotnej metodiky) Odporúčame slovo „2.“ nahradiť slovom „1.“ a na konci pripojiť bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I, bod 2. (časť I, bod 2.6. Jednotnej metodiky) Odporúčame predkladateľovi slová „skutočnosť, že materiálu“ nahradiť slovami „Skutočnosť, že predkladateľovi“. V danom prípade sa jedná o logický rozpor, výnimka sa neudeľuje materiálu, ale predkladateľovi, ktorý o ňu žiada. Ďalej odporúčame predkladateľovi číselné vyjadrenie lehoty (2 pracovné dni) uviesť slovom (dva pracovné dni). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 10. (časť I, bod 8.7. Jednotnej metodiky) Odporúčame predkladateľovi slovo „Komisie“ nahradiť slovom „Komisii“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 5. (časť I, bod 3.3. Jednotnej metodiky) Odporúčame neuvádzať skratku „SR“, ale vždy uviesť slová „Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K časti I. Pravidlá uplatňovania jednotnej metodiky K bodu 8 Predbežné pripomienkové konanie a k bodu 9 Záverečné posúdenie vybraných vplyvov V podbode 8. 4. a v podbode 9.5. navrhujeme doplniť možnosť, tak ako v súčasnosti, skrátenia lehoty na zaslanie stanoviska Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov na najmenej tri pracovné dni, ak sa predkladateľ návrhu zákona s komisiou dohodne. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K časti I. Pravidlá uplatňovania jednotnej metodiky K bodu 6 Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov Podbod 6.8. navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Pri spracúvaní poslaneckého návrhu zákona poslanci Národnej rady Slovenskej republiky postupujú podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 18. decembra 1996 č. 519 k návrhu legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (oznámenie č. 19/1997 Z. z.). Na poslanecký návrh zákona sa nevzťahujú ustanovenia § 2 až 10 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. K poslaneckému návrhu zákona nie je spracúvaná doložka vplyvov podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a doložka vplyvov nie je predkladaná na posúdenie Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov. K poslaneckému návrhu zákona zaujíma stanovisko Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré sa vyjadruje k rozpočtovým dôsledkom. Vláda Slovenskej republiky k poslaneckému návrhu zákona zaujíma stanovisko, ak ho o to požiada predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Stanovisko vlády Slovenskej republiky však predkladateľ poslaneckého návrhu zákona nemusí zohľadniť. Z uvedených dôvodov navrhujeme vypustiť povinnosť pre ministerstvo alebo úrad podpredsedu vlády, v gescii ktorého je predmetný poslanecký návrh zákona, aktualizovať doložku a analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie podľa podbodu 6.7. jednotnej metodiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K časti I. Pravidlá uplatňovania jednotnej metodiky K návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky V súvislosti s pripomienkou k podbodu 6. 8. navrhujeme upraviť znenie bodu B.4. tak, aby člen vlády a predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy zasielali Sekretariátu Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov výslednú verziu doložky vybraných vplyvov a analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie len pri schválených právnych predpisoch, ktoré boli do Národnej rady Slovenskej republiky predložené ako vládne návrhy zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov, časť 5. Alternatívne riešenia: navrhujeme preformulovať alternatívne riešenia v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa časť 5. Alternatívne riešenia vypĺňa vo vzťahu s definíciou problému a definíciou cieľového stavu. Pripomienky k predošlým častiam sme vyjadrili vyššie, odôvodnenie tejto pripomienky je potrebné čítať v kontexte predošlých pripomienok. Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov očakáva, že alternatívy sú popísané tak, aby bolo zrejmé, ako vedú k stanovenému cieľu. Predkladaná doložka však nehodnotí ani návrh opatrenia, ale iba nulový variant. Pritom ani pri nulovom variante nemožno tvrdiť, že predkladané argumenty sú podložené dátami. Keďže absentuje jasná definícia problému a identifikácia príčin problému, nie je možné tvrdiť, že ponechanie súčasného stavu bez zmien by v praxi znamenalo nezastavenie zvyšovania regulačných nákladov pre podnikateľov. Príčina zvyšovania regulačnej záťaže podnikateľov mohla súvisieť s externými príčinami. Keďže ich doložka neidentifikuje, hypoteticky by bolo napríklad možné argumentovať, že prijatie uznesenia vlády SR č. 239/2020 zmenilo objektívnu situáciu, a príčiny zvyšovania zaťaženia podnikateľského prostredia boli odstránené. Keďže však objektívne príčiny zvyšovania regulačnej záťaže nepoznáme, nemôžme tvrdiť, že navrhované opatrenie situáciu zmení. Ak by sme pristúpili k akceptácii tvrdenia, že zavedenie princípu „one in – two out“ prispeje k riešeniu predkladaného problému, ponúka sa otázka, prečo alternatívne riešenia neposudzujú aj iné prístupy. Z principiálneho hľadiska by rovnako dobré, alebo ešte lepšie výsledky priniesli princípy one in – three out, one in – ten out, či one in – hundred out. Pokiaľ existuje objektívne presvedčenie o tom, že najefektívnejší variant opatrenia je pri každom zvýšení nákladov zároveň predkladať návrhy na dvojnásobné zníženie nákladov podnikateľského sektora, potom by preukázanie pomeru 1:2 na základe dát nemalo byť problematické. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov, časť 9. Vplyvy navrhovaného materiálu: navrhujeme označiť vplyv na podnikateľské prostredie ako pozitívny. Zároveň vypracovať analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. Odôvodnenie: vychádzajúc z predošlej interpretácie cieľa opatrenia, nazdávame sa, že navrhované opatrenie by malo mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Vychádza z logiky veci, že zavedenie opatrenia, ktoré má za účel znižovať regulačné zaťaženie, bude pôsobiť na podnikateľské prostredie pozitívne. Zároveň by bolo vhodné vyčísliť predpokladaný vplyv. MH SR by malo mať štatistiky o vplyvoch minulých regulácií (vychádzajúc z predložených doložiek vybraných vplyvov v minulosti), tiež by malo mať predpoklad o pripravovaných reguláciách či už vo svojom rezorte, alebo od druhých úradov, vychádzajúc z plánu legislatívnych úloh. Môže preto existovať aspoň expertný odhad o tom, ako budúce regulácie zaťažia podnikateľský sektor, a teda i o tom, aké vysoké budú kompenzácie spôsobené zrušením iných regulácií pri využití navrhovaného princípu „one in – two out“. Pritom nepovažujeme argument z časti 10. Poznámky za relevantný. Možno tvrdiť, že žiadny materiál sám osebe nemá vplyv. Avšak opatrenia zahrnuté v jednotlivých materiáloch vplyvy vytvárajú hneď, ako sa začína ich implementácia. V predkladanom vlastnom materiáli sa píše, že opatrenie „pomáha znižovať nadbytočnú administratívnu alebo inú regulačnú záťaž na podnikateľské prostredie“, a jeho „cieľom je zlepšovanie podnikateľského prostredia, zvýšenie konkurencieschopnosti a produktivity“ (článok 6.1 vlastného materiálu návrhu). Preto tvrdenie, že materiál nebude mať na podnikateľské prostredie vplyv, nemožno považovať za zdôvodnené. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K časti I. Pravidlá uplatňovania jednotnej metodiky K bodu 2 Pôsobnosť Jednotnej metodiky V podbode 2.4. písmene a) navrhujeme na konci pripojiť slová „a návrhy ostatných ústavných zákonov“ tak, ako je to upravené v Jednotnej metodike doteraz. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, časť 8. Predbežné pripomienkové konanie a časť 9. Záverečné posúdenie vybraných vplyvov: do častí 8 a 9. navrhujeme zapracovať možnosť skrátenia lehoty PPK a záverečného posudzovania po dohode s komisiou. Odôvodnenie: V niektorých urgentných prípadoch využívajú orgány predkladajúce materiály na vládu inštitút skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Časť 2.6 navrhovaného vlastného materiálu aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov umožňuje udelenie výnimky pri uplatňovaní postupu podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Možnosť zmeny termínov však nie je upravená v prípade, že stanovisko komisie o udelení výnimky bude nesúhlasné. V takom prípade ostávajú všetky lehoty pre PPK ako aj pre záverečné posúdenie v platnosti bez zmeny. Vzhľadom na urgentnosť situácie pri využití inštitútu skráteného MPK by mohlo byť pre úrady neúmerne obmedzujúce čakať sedem dní na stanovisko komisie počas PPK, a v prípade nesúhlasného stanoviska z PPK ďalších päť dní na stanovisko v záverečnom posudzovaní, osobitne s ohľadom na fakt, že „nevyjadrenie Komisie v ustanovenej lehote sa považuje za jej súhlas s doložkou vrátane analýz vplyvov“ (čl. 8.4 a 9.5 návrhu aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov). V niektorých prípadoch sa inštitút skráteného MPK využíva pri plnení mimoriadne krátkych termínov. Prakticky by mohli nastať bizarné situácie, kedy sa predloženie materiálu na vládu odloží o celý týždeň (s ohľadom na frekvenciu rokovaní vlády), pričom nakoniec sa materiál predloží so súhlasným stanoviskom komisie iba z dôvodu, že komisia nezaslala stanovisko v stanovenom termíne. V súčasne platnej Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov existuje inštitút dohody s komisiou ohľadne termínov PPK i záverečného posudzovania. Odporúčame tento inštitút ponechať i v návrhu aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, osobitne v prípadoch využitia skráteného MPK, a neudelenia výnimky podľa bodu 2.6 návrhu aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K časti I. Pravidlá uplatňovania jednotnej metodiky 2. K bodu 5 Konzultácie s podnikateľskými subjektmi Podbod 5.6. navrhujeme upraviť tak, aby predkladateľ nebol povinný v prípade legislatívnych materiálov, ktoré plánuje predložiť na medzirezortné pripomienkové konanie a ktoré neboli zahrnuté do Plánu legislatívnych úloh vlády SR zasielať Ministerstvu hospodárstva SR na adresu dolozka@mhsr.sk informáciu o príprave tohto materiálu, ale aby postačovalo uverejnenie informácie o príprave takéhoto materiálu podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov na právnom a informačnom portáli Slov-Lex. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Odporúčame doplniť k bodu 4.4. text: „vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu“ podľa §7 ods.3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 8. (časť I, bod 6.1., 8.6. a ďalšie Jednotnej metodiky) Neodporúčame predkladateľovi používať spojenia typu „resp.“ alebo „t.j.“. Konkrétne procesy a inštitúty majú mať svoje konkrétne označenia, ktoré sú následne v texte používané jednotne, a to v záujme zabezpečenia dostatočnej miery zrozumiteľnosti a určitosti znenia aktualizovanej Jednotnej metodiky. Žiadame teda vypustenie slov „(resp. pravidla „one in – two out“)“ a slov „(t.j. uplatnenie zásadných pripomienok Komisie)“, nakoľko tieto nemožno považovať ani za zavedenie legislatívnej skratky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 4. Odporúčame predkladateľovi predmetný bod radiť na koniec čl. I, tak ako to štandardne býva aj v prípade legislatívnych materiálov. Zároveň odporúčame za slovo „texte“ vložiť slovo „Jednotnej metodiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 5. (časť I, bod 3.4. Jednotnej metodiky) Odporúčame nahradiť slová „bližšie informácie v bode č. 7.“ slovami „bod 7. Jednotnej metodiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 1. Odporúčame predkladateľovi predmetný bod radiť (spolu s bodom4.) na koniec čl. I, tak ako to štandardne býva aj v prípade legislatívnych materiálov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 11. (časť I, bod 9.5. Jednotnej metodiky) Z dôvodu nadbytočnosti odporúčame predkladateľovi vypustiť slová „na adresu dolozka@mhsdr.sk“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K časti I. Pravidlá uplatňovania jednotnej metodiky K bodu 6 Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov V podbode 6.2. navrhujeme jednoznačne ustanoviť, že povinnosť za každé zvýšenie nákladov podnikateľského prostredia (IN) znížiť náklady podnikateľského prostredia (OUT) aspoň v dvojnásobnej výške nemá člen vlády v prípade poslaneckých návrhov zákonov, ktoré patria do jeho gescie a ktoré zvyšujú náklady podnikateľského prostredia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 7. (časť I, bod 5. Jednotnej metodiky) Zásadne žiadame v predloženom návrhu aktualizácie dopracovať bod 5. Jednotnej metodiky o výnimku spod povinnosti uskutočnenia konzultácií s podnikateľskými subjektmi v prípadoch, kedy sa jedná o transpozíciu, resp. implementáciu právne záväzného aktu EU do právneho poriadku Slovenskej republiky alebo o vykonanie medzinárodnej zmluvy alebo iného medzinárodného aktu, ktorý má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Už samotnému schváleniu právne záväzného aktu EÚ predchádzalo samostatné legislatívne konanie (a spravidla aj jemu predchádzajúca verejná konzultácia vyhlásená Komisiou EU) ako aj spracovanie riadneho predbežného stanoviska, ktoré je taktiež predmetom medzirezortného pripomienkového konania. V rámci uvedených procesov hneď v niekoľkých ich štádiách má dotknutá verejnosť (podnikateľské subjekty) možnosť zaujať k návrhom svoje stanovisko. V situácii schváleného a publikovaného právne záväzného aktu EU nie sú ďalšie konzultácie na národnej úrovni spôsobilé priniesť akýkoľvek zmeny do existujúceho vecného zadania, je preto otázny ich prínos. Zvýšenie transparentnosti a vytvorenie priestoru pre zapojenie dotknutých podnikateľských subjektov do tvorby národnej transpozičnej, prípadne implementačnej právnej úpravy je zabezpečené už existujúcou povinnosťou spracovania a zverejnenia predbežnej informácie podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 400/2015 Z. z.“) a čl. 10 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky a povinnosťou prerokovania materiálu s príslušnými orgánmi a inštitúciami v rámci medzirezortného pripomienkového konania v zmysle čl. 13 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 7. (časť I, bod 5.4. Jednotnej metodiky) Žiadame za slovo „predpokladu“ vložiť slovo „významných“. Nevidíme zmysel v zavedení všeobecnej povinnosti vykonania konzultácií s podnikateľskými subjektmi, teda aj v prípade nízkych, resp. zanedbateľných vplyvov pripravovanej regulácie na podnikateľské prostredie. V tejto súvislosti sa optikou cieľov sledovaných predloženým návrhom aktualizácie tento bod javí ako „neodôvodnená a zbytočná administratívna záťaž“ kladená na legislatívny proces a jeho gestora. Formulácia bodu 5.4. je naviac vo vnútornom konflikte so znením bodu 5.11., ktorý predpokladá, že predkladateľ s oslovenými subjektmi prekonzultuje „predpokladané významné vplyvy na tieto subjekty“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 7. (časť I,. bod 5.8. Jednotnej metodiky) Žiadame vypustiť slová „a žiadny subjekt neprejavil záujem o konzultácie“. O potrebe konzultácií by malo rozhodnúť výlučne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, akékoľvek procesy v pozadí (s kým Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky konzultuje potrebu) sú pre predkladateľa irelevantné. Rovnako máme za to, že nie je zrejmé kto sa rozumie pod slovom „subjekt“. Aj v prípade, ak by to mali byť podnikateľské subjekty, nie je podľa nášho názoru žiadúce, aby záujem o konzultácie prejavovali priamo predkladateľovi, nakoľko sa tým proces stane neprehľadným. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 7. (časť I., bod 5.5. Jednotnej metodiky) Odporúčame predkladateľovi za slovo „informovať“ vložiť slovo „predkladateľa“ a vypustiť slová „, ktoré je v tejto časti prípravnej fázy legislatívneho procesu zatiaľ len predbežné a indikatívne“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 7. (časť I, bod 5.6.) Odporúčame za slová „Ak legislatívny a nelegislatívny materiál“ nahradiť slovami „Ak návrh legislatívneho a nelegislatívneho materiálu“, slová „na MPK“ nahradiť slovami „do MPK“. Ďalej zásadne trváme na tom, aby znenie druhej vety bodu 5.6. bolo nasledujúce: „V prípade legislatívnych materiálov sa povinnosť podľa predchádzajúcej vety považuje za splnenú zverejnením predbežnej informácie na portáli podľa osobitného predpisu.2)“. Nevidíme dôvod klásť predkladateľom ďalšie a ďalšie informačné povinnosti v situácii, keď už v súčasnosti existujú iné nástroje, ktoré zo svojej podstaty plnia uvedený cieľ. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky by sa v duchu cieľov predloženej aktualizácie Jednotnej metodiky malo snažiť dotknuté procesy navrhnúť tak, aby tieto boli maximálne efektívne a zbytočne nevytvárali administratívnu záťaž nielen voči podnikateľským subjektom, ale aj voči predkladateľom. Žiadame nasledujúce znenie tretej vety bodu 5.6.: „Informácia podľa prvej vety obsahuje najmä názov materiálu, krátke zhrnutie problémov, ktoré má daný materiál riešiť a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté.“. Vzhľadom na náš predchádzajúci návrh, ale taktiež s ohľadom na tú skutočnosť, že obsahové náležitosti predbežnej informácie sú stanovené priamo v § 9 zákona č. 400/2015 Z. z., ale aj v čl. 10 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, vnímame ako potrebné definovať obsahové náležitosti len vo vzťahu k informácii o príprave materiálu v situácii podľa bodu 5.6. prvá veta. V závere žiadame vypustiť štvrtú vetu z bodu 5.6. vzhľadom na jej nenormatívny charakter. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 7. (časť I, bod 5.9. Jednotnej metodiky) Zásadne nesúhlasíme so znením bodu 5.9. posledná veta a žiadame ju vypustiť. Vzhľadom na štádium legislatívneho procesu, v ktorom predkladateľ ustanovuje povinnosť vykonania konzultácie s podnikateľskými subjektmi (ešte pred predložením materiálu do predbežného pripomienkového konania) je poskytnutie internetového odkazu na zverejnený návrh materiálu v informácii o konzultáciách nežiadúci. Akékoľvek konzultácie v danom štádiu legislatívneho procesu z podstaty jeho úpravy môžu prebiehať len k ideovým základným tézam pripravovanej regulácie v opačnom prípade by nešlo o nič inšie len o duplikovanie už existujúcej povinnosti uskutočnenia medzirezortného pripomienkového konania. V druhej vete odporúčame slovo „ho“ nahradiť slovom „ju“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 7. (časť I, bod 5.12. Jednotnej metodiky) Zásadne nesúhlasíme so znením bodu 5.12. Tento podľa nášho názoru kladie na predkladateľa neprimeranú a neodôvodnenú záťaž a vytvára priestor neistoty ohľadom ďalšieho priebehu a vývoja konzultácie, a to najmä čo sa týka termínu jeho ukončenia. V zmysle navrhnutého bodu bude stačiť, aby sa čo i len jeden podnikateľský subjekt, ktorý sa o sebe domnieva, že ho daný návrh ovplyvní, prihlásil hoc aj v posledný deň lehoty konzultácií (podľa bodu 5.10. Jednotnej metodiky) a predkladateľ s ním bude musieť konzultácie opakovať. Takéto správanie je výslovne neželané a nemalo by byť Jednotnou metodikou umožnené. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 7. (časť I, bod 5.10.) Zásadne žiadame, aby predkladateľ dopracoval predmetný bod 5.10. v tom zmysle, že z neho bude zrejmý začiatok plynutia lehoty 20 pracovných dní. Ďalej zásadne žiadame slovo „Minimálna“ nahradiť slovom „Maximálna“, a to aj s poukazom na našu pripomienku uplatnenú k bodu 5.12. aktualizovanej Jednotnej metodiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov, časť 2. Definícia problému: navrhujeme preformulovať definíciu problému v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Z predkladaného znenia vyplýva, že problémom je chýbajúci nástroj na znižovanie zaťaženia podnikateľského prostredia. Nazdávame sa, že takéto definovanie problému je stručné a úzke, a teda nesprávne. Pokiaľ sa opierame o nesprávne definovaný problém, nie je možné správne identifikovať príčiny problému, čo bude eventuálne viesť k nedostatkom pri implementácii predkladaného opatrenia, resp. neočakávaným výsledkom. Pokiaľ interpretujeme zámer opatrenia správne, nazdávame sa, že skutočným problémom, na ktorý návrh reaguje, je dlhodobo narastajúci počet regulácií pre podnikateľské prostredie, a nie chýbajúci nástroj na systematické znižovanie regulácie. Okrem toho, časť 2. Definícia problému nepredkladá odpoveď na otázku čo je príčinou nárastu počtu regulácií. Pritom podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je potrebné popísať príčiny problému. Keďže predložená doložka explicitne príčiny problému neidentifikuje, vyvstávajú pochybnosti, či predkladané opatrenie rieši skutočný problém. Z toho dôvodu ostáva otázne, či prípadné prijatie tohto opatrenia fakticky prispeje k zníženiu regulačného zaťaženia podnikateľského prostredia. Rovnako tejto časti chýba kvantifikácia problému. Pokiaľ je naša interpretácia zámeru opatrenia správna, MH SR by malo disponovať dátami k tomu, ako sa regulačné zaťaženie v ostatných rokoch zvýšilo. Údaje, ktoré by takéto tvrdenie potvrdili, môžu byť vyjadrené buďto ako počet novo prijatých regulácií, alebo ako prepočet nákladov podnikateľských subjektov ako dôsledok regulačného zaťaženia. Predkladaná doložka však tieto údaje neuvádza, čo považujeme za nedostatok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov, časť 3. Ciele a výsledný stav: navrhujeme preformulovať cieľ predkladaného materiálu v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Z predkladaného znenia vyplýva, že účelom navrhovanej zmeny je aktualizácia jednotnej metodiky. Nazdávame sa, že takáto definícia cieľového stavu je tautológiou. Záujmom by nemalo byť prosto aktualizovať jednotnú metodiku. Skutočným cieľom je eventuálne zníženie regulačnej záťaže podnikateľského prostredia. Zavedenie princípu „one in – two out“ a aktualizácia metodiky sú iba nástrojmi na dosiahnutie daného cieľa. Netreba pripomínať, že Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov uvádza, že si netreba zamieňať ciele predkladaného návrhu s nástrojmi na ich dosiahnutie, a v definícii cieľového stavu nemožno ani predurčovať spôsob riešenia. Podľa jednotnej metodiky by mal byť cieľový stav charakterizovaný aj kvantitatívne. Keďže MH SR sa rozhodlo predložiť opatrenie, ktoré má za účel znižovať regulačnú záťaž podnikateľského prostredia, nazdávame sa, že MH SR má predstavu o jej súčasnej miere. Rozsah budúcej regulačnej záťaže, vyjadrenej nákladmi podnikateľského sektora na splnenie všetkých predpisov, by mal byť porovnaný so súčasnou mierou. Takéto porovnanie v doložke absentuje, čo považujeme za nedostatok. Zároveň poukazujeme na absenciu merateľného ukazovateľa. Tento stav je nielen v rozpore s jednotnou metodikou, ktorá očakáva uplatňovanie metódy SMART pri stanovovaní cieľov, ale zároveň vzbudzuje pochybnosti o schopnosti stanovenia úspešnosti predkladaného opatrenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 10. a 11. (časť I, bod 8.9. a 9.9. Jednotnej metodiky) Nevidíme dôvod pre výslovnú úpravu uvádzanú v bode 8.9. aktualizovanej Jednotnej metodiky. Pokiaľ je nám známe tak uvedenému zodpovedala aj doterajšia prax Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov a implicitne to vyplýva už zo samotného vecného rozdelenia gestorstva pre posudzovanie jednotlivých vybraných vplyvov v rámci Komisie (bod 3.3. prvá zarážka aktualizovanej Jednotnej metodiky). To, či sa uvedený bod v aktualizovanej Jednotnej metodike bude výslovne uvádzať alebo nie nič nemení na skutočnosti, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky takú pripomienku, resp. nesúhlas s doložkou vybraných vplyvov môže osobitne vzniesť aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Uvedená pripomienka sa aplikuje rovnako aj vo vzťahu k bodu 9.9. aktualizovanej Jednotnej metodiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov, časť 8. Preskúmanie účelnosti: navrhujeme doplniť merateľný ukazovateľ a tiež termín preskúmania účelnosti predkladaného opatrenia. Odôvodnenie: Pokiaľ je naša interpretácia cieľa opatrenia správna, zámerom by malo byť objektívne zníženie zaťaženia podnikateľského sektoru prostredníctvom regulácií. Je vhodné, aby sa v budúcnosti použitím relevantných dát preskúmalo, či zavedenie predkladaného opatrenia skutočne prispelo k zamýšľanému cieľu. Keďže predkladaná doložka podľa našej mienky príčiny problému neidentifikuje v dostatočnom rozsahu, vyvstáva otázka, či navrhované opatrenie skutočne pomôže znížiť regulačné zaťaženie podnikateľského prostredia. Pri porovnaní so skúsenosťami zahraničných krajín, ktoré podobné pravidlá zaviedli (napr. USA či Veľká Británia), môžeme byť optimistickí, predovšetkým preto, lebo predkladaný návrh MH SR sa vyhýba niektorým identifikovaným chybám v spomínaných štátoch (napr. že sa nezameriava na počet nových regulácií či pravidiel, ale úmysel je usilovať sa o znižovanie priamych a nepriamych nákladov pre podnikateľský sektor). Na druhej strane účel časti 8. Preskúmanie účelnosti Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov pozostáva i v hodnotení samotnej implementácie navrhovaného opatrenia. V tej súvislosti je potrebné poznamenať, že samotná implementácia princípov RIA je v SR často nedostačujúca. Podkapitola 1.2.2 materiálu RIA 2020 Stratégia lepšej regulácie (schválený uznesením vlády SR č. 32/2018) poukazuje na málo kvalitné vypracovávanie doložky vybraných vplyvov na ÚOŠS. Podobne materiály vypracované na vybraných úradoch upriamujú pozornosť na porovnateľné problémy v daných rezortoch. Pokiaľ dochádza k nesprávnym či nedostatočným identifikáciám vplyvov na podnikateľské prostredie, nebude možné navrhovať opatrenia na znižovanie záťaže v dostatočnej miere, čo navrhované opatrenie predpokladá. Chýbajú nám síce podrobnejšie dáta za ostatné rezorty, nazdávame sa, že implementácia navrhovaného princípu na znižovanie regulačnej záťaže podnikateľského prostredia môže byť neefektívna. V každom prípade považujeme za vhodné, aby sa efektívnosť a účelnosť opatrenia v budúcnosti preskúmala, aby sa na základe poznatkov z praxe mohli navrhnúť prípadné zmeny. Pokiaľ MH SR plánuje interné preskúmanie účelnosti tohto opatrenia, navrhujeme o ňom doplniť informáciu aj do doložky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 2.5. písm. e) - navrhujeme opraviť na: e) návrhy obsahujúce utajované skutočnosti. Odôvodnenie: Poukazujeme na skutočnosť, že Ministerstvu obrany nie je známy zámer predkladateľa, prečo v čl. I bod 2.5. písm. e) vymedzil len utajované skutočnosti stupňa utajenia Tajné a Prísne tajne a nie aj Vyhradené a Dôverné. Vo vzťahu k utajovaným skutočnostiam je nutné postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu utajovaných skutočností. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K časti I. Pravidlá uplatňovania jednotnej metodiky K bodu 2 Pôsobnosť Jednotnej metodiky V úvodnej vete podbodu 2.5. navrhujeme ponechať súčasné znenie, t. j. slová „Procesný postup v zmysle bodu 5., 8. a 9.“ nahradiť slovom „Postup“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 9. (časť I, bod 7.1. Jednotnej metodiky) Zásadne žiadame v situácii, keď je test MSP definovaný ako „procesný postup“, aby bol tento proces dopracovaný o úpravu lehôt aplikujúcich sa na predloženie návrhu Správy o výsledkoch test MSP predkladateľovi, ako aj o možnosť podávania námietok zo strany predkladateľa k návrhu Správy o výsledkoch testu MSP a povinnosť ich vyhodnotenia zo strany združenia vykonávajúceho test MSP. Rovnako žiadame, aby vyhodnotenie námietok predkladateľa k vykonanému testu MSP bolo nevyhnutnou obsahovou súčasťou Správy o výsledkoch testu MSP. Zásadne žiadame, že tak ako je definovaná povinnosť súčinnosti predkladateľa bola rovnako definovaná aj povinnosť súčinnosti združenia na podporu MSP, najmä čo sa týka dodržania lehôt rozhodných pre realizáciu ďalších štádií legislatívneho procesu. Ďalej zásadne nesúhlasíme so znením bodu 7.1. posledná veta a žiadame ju z návrhu aktualizácie Jednotnej metodiky vypustiť. Rovnako ako v prípade konzultácií a povinnosti zverejnenia návrhu materiálu prostredníctvom internetového odkazu ešte v štádiu pred predbežným pripomienkovým konaním (pozri bližšie pripomienku k bodu 7. (časť I., bod 5.9. Jednotnej metodiky)), sa domnievame, že v danom štádiu legislatívneho procesu je možné od predkladateľa odôvodnene vyžadovať len poskytnutie základnej informácie o tézach, zámeroch a cieľoch (tak ako tomu je aj pri konzultácii v zmysle bodu 5.6. aktualizovanej Jednotnej metodiky). Uložiť predkladateľovi ešte pred predbežným pripomienkovým konaním povinnosť sprístupniť združeniu samotný návrh materiálu je nedôvodne zaťažujúce. V závere zásadne žiadame v predloženom návrhu aktualizácie dopracovať bod 7. Jednotnej metodiky o výnimku spod povinnosti uskutočnenia testu vplyvov na mikro, malé a stredné podniky v prípadoch, kedy sa jedná o transpozíciu, resp. implementáciu právne záväzného aktu EU do právneho poriadku Slovenskej republiky alebo o vykonanie medzinárodnej zmluvy alebo iného medzinárodného aktu, ktorý má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Už samotnému schváleniu právne záväzného aktu EÚ predchádzalo samostatné legislatívne konanie (a spravidla aj jemu predchádzal test vplyvov na MSP uskutočnený Komisiou EU) ako aj spracovanie riadneho predbežného stanoviska, ktoré je taktiež predmetom medzirezortného pripomienkového konania. V rámci uvedených procesov hneď v niekoľkých ich štádiách má dotknutá verejnosť (mikro, malé a stredné podniky) možnosť zaujať k návrhom svoje stanovisko. V situácii schváleného a publikovaného právne záväzného aktu EU nie sú ďalšie testy vplyvov na národnej úrovni spôsobilé priniesť akýkoľvek zmeny do existujúceho vecného zadania, je preto otázny ich prínos. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 10. (časť I, bod 8.6. Jednotnej metodiky) Odporúčame predkladateľovi príslušný bod v záujme jednoznačnosti a jednoduchosti pri budúcich citácií konkrétnych ustanovení aktualizovanej Jednotnej metodiky vnútorne štruktúrovať a členiť na samostatné písmená. Ďalej v treťom pododseku bodu 8.6. zásadne žiadame vypustiť poslednú vetu v znení „Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodnutie vlády SR a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu“, a to z dôvodu, že cieľ ňou sledovaný je zabezpečený už tým, že stanovisko je povinnou súčasťou doložky vybraných vplyvov (časť 13. v zmysle predloženej aktualizácie – bod 8.8. aktualizovanej Jednotnej metodiky), ktorá je zas súčasťou materiálu predkladaného do ďalších štádií legislatívneho procesu. Nevidíme preto žiaden vecný dôvod, pre ktorý by uvedená veta mala byť v návrhu aktualizácie Jednotnej metodiky ponechaná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 9. (časť I, bod 7.3. Jednotnej metodiky) Zásadne nesúhlasíme so znením bodu 7.3. posledná veta a žiadame ju vypustiť bez náhrady. V situácii, keď predložený materiál aktualizovanej Jednotnej metodiky výslovne neupravuje združeniu vykonávajúcemu test vplyvov na MSP žiadnu lehotu pre spracovanie a poskytnutie Správy o výsledkoch testu MSP (ktorá má byť povinnou prílohou analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie) a ani lehotu pre spracovanie a poskytnutie aktualizácie Správy o výsledkoch testu MSP, nie je dôvodné od predkladateľa žiadať, aby tento zadržiaval ďalší legislatívny proces a čakal na jej poskytnutie. Uvedená pripomienka nevyhnutne súvisí s pripomienkou uplatnenou k vodu 7.1. aktualizovanej Jednotnej metodiky a v nej uvedenom návrhu na uloženie povinnosti súčinnosti združeniu na podporu MSP na dodržanie lehôt rozhodných pre realizáciu ďalších štádií legislatívneho procesu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 10. (časť I, bod 8.5. Jednotnej metodiky) Zásadne nesúhlasíme so znením bodu 8.5. aktualizovanej Jednotnej metodiky a žiadame ho vypustiť bez náhrady, a to s odvolaním sa na pripomienku uplatnenú k bodu 8.1. aktualizovanej Jednotnej metodiky a jej odôvodnenie. Vzhľadom na účel, ktorému proces predbežného pripomienkového konania slúži, nevidíme žiaden vecný dôvod, ktorý by mal brániť predkladateľovi v ďalšom efektívnom managemente legislatívneho procesu. Je v prvom rade zodpovednosťou predkladateľa, aby návrh materiálu, ktorý predkladá na rokovanie poradných orgánov vlády Slovenskej republiky (prípadne stálych pracovných komisií Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky) spĺňal požiadavky, ktoré naň kladú osobitné právne predpisy o tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vyžaduje Jednotná metodika, Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky a Smernica na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Ustanovenie bodu 8.5. aktualizovanej Jednotnej metodiky preto ide nad rámec účelu a cieľu, ktorý má byť Jednotnou metodikou zabezpečený, dokonca sa mu výslovne prieči. Z uvedených dôvodov nespĺňa preto test proporcionality. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 10. (časť I, bod 8.1. Jednotnej metodiky) Zásadne žiadame za slová „pričom PPK má byť“ vložiť slovo „spravidla“. Nevidíme vecný dôvod pre obmedzenia navrhnutého typu. Účel sledovaný predbežným pripomienkovým konaním – posúdenie vybraných vplyvov - je dosiahnutý už samotným predložením návrhu materiálu do predbežného pripomienkového konania a spracovaním stanoviska Komisiou, akékoľvek ďalšie obmedzenie pre začatie nasledujúceho štádia legislatívneho procesu sú neprimerane a neodôvodnene obmedzujúce a nespĺňajú test proporcionality. Posúdenie vybraných vplyvov predloženého návrhu materiálu nemá blokovať uskutočnenie medzirezortného pripomienkového konania, ktoré je zamerané v prevažnej miere (najmä po zavedení samostatného procesu pre posudzovanie vybraných vplyvov v podobe predbežného pripomienkového konania) na vecné posúdenie návrhu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 11. (časť I, bod 9.1. Jednotnej metodiky) Zásadne nesúhlasíme so znením bodu 9.1. písm. b) a c) aktualizovanej Jednotnej metodiky a žiadame ich vypustiť bez náhrady, a to s odvolaním sa na odôvodnenie pripomienok uplatnených k bodom 8.1. a 8.5. aktualizovanej Jednotnej metodiky. Vo vzťahu k bodu 9.1. písm. a) zásadne žiadame vypustiť slová „k zmene v identifikácií vplyvov alebo“. Uvedené nevidíme ako hospodárne a účelné pre ďalšie vedenie legislatívneho procesu, najmä nie v situácii, keď v ďalšom štádiu legislatívneho procesu majú všetci zástupcovia pôsobiaci v Stálej pracovnej komisii legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov možnosť namietané zmeny v identifikácii vplyvov osobitne pripomienkovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 11. (časť I, bod 9.2. Jednotnej metodiky) Zásadne nesúhlasíme so znením bodu 9.2. aktualizovanej Jednotnej metodiky v rozsahu slov „tak, aby proces záverečného posúdenia vybraných vplyvov bol ukončený vydaním stanoviska komisie ešte pred predložením materiálu na rokovanie vlády SR alebo na schválenie ministrovi, vedúcemu, predsedovi alebo riaditeľovi ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo vedúcemu iného orgánu (v prípade vykonávacieho právneho predpisu).“. Odôvodnenie uplatnenej pripomienky je rovnaké ako v prípade pripomienok uplatnených k bodom 8.1. a 8.5. aktualizovanej Jednotnej metodiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 10. (časť I, bod 8.8. Jednotnej metodiky) Zásadne žiadame slovo „MPK“ nahradiť slovami „ďalšieho štádia legislatívneho procesu“, a to s poukazom na odôvodnenie uplatnených pripomienok k bodom 8.1. a 8.5. aktualizovanej Jednotnej metodiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 12. (časť I, bod 10.1. Jednotnej metodiky) Zásadne nesúhlasíme s navrhovanou zmenou účinnosti pôvodne prijatej Jednotnej metodiky. V rámci základných pravidiel dobrej legislatívnej praxe následné zmeny a doplnenia nikdy nemôžu mať vplyv na termín účinnosti pôvodne prijatého materiálu. Účinnosť následných zmien a doplní sa uvádza vždy v samostatnom novelizačnom článku, preto žiadame bod 12. uviesť ako čl. II predloženej aktualizácie Jednotnej metodiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 8. (časť I, bod 6.11. Jednotnej metodiky) Obsah bodu 6.11. nemá byť podľa nášho názoru súčasťou výslovného znenia textu Jednotnej metodiky, a to najmä s ohľadom na tú skutočnosť, že je predmetom úlohy B.2. vyplývajúcej z návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa bude schvaľovať predložená aktualizácia Jednotnej metodiky. V danom prípade teda ide o duplicitnú úpravu. Rovnako považujeme za zbytočné uvádzať v bode 6.11. poslednú vetu v znení „V návrhu uznesenia k tejto správe vláda SR môže uložiť predkladateľom úlohu splniť povinnosti znížiť náklady pre podnikateľov podľa údajov vo virtuálnom účte do 31. decembra 2022 a následne každoročne.“, nakoľko na to, aby sa na takej povinnosti vláda Slovenskej republiky uzniesla, nepotrebuje mať formulované výslovné splnomocnenie v Jednotnej metodike. Uvedené ustanovenie je preto nadbytočné. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 8. (časť I, bod 6.14. Jednotnej metodiky) Zásadne nesúhlasíme so znení bodu 6.14., keďže nerešpektuje pravidlo o výnimkách spod povinnosti použitia mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov uvedené v bode 6.5., keďže používa formuláciu „všetky materiály legislatívneho charakteru predložené do PPK“. Naviac z podstaty úpravy sa v danom prípade jedná o pravidlo intertemporálneho charakteru, ktoré býva bežne v prípadoch legislatívnych materiálov formulované v prechodných ustanoveniach a v prípade nelegislatívnych materiálov spravidla zas priamo ako samostatná úloha v návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa nelegislatívny materiál schvaľuje. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 8. (časť I, bod 6.2. a ďalšie Jednotnej metodiky) Odporúčame predkladateľovi slová „člen vlády“ vo všetkých gramatických tvaroch v celom texte materiálu nahradiť slovom „predkladateľ“ v príslušnom tvare, a to z dôvodu jednotnej terminológie používanej v Jednotnej metodike. Naviac si dovoľujeme upozorniť, že po obsahovej stránke je pojem „člen vlády“ užší ako pojem „predkladateľ“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 8. (časť I, bod 6.10. Jednotnej metodiky) Zásadne trváme na prepracovaní bodu 6.10. a to tak, že sa doň doplní mechanizmus uplatnenia námietok a vyhodnotenia námietok uplatnených k Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky vykonanej kontrole plnenia mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov, ktorý sa rovnako zverejní na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. V neposlednom rade dôrazne žiadame predkladateľa, aby dôsledne dodržiaval skôr používanú terminológiu („mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov“ namiesto „mechanizmus znižovania administratívnej záťaže a nákladov regulácie“) a rovnako označoval a pomenovával tie isté inštitúty (v bode 6.10. „ministerstvá a úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo“ a v súvisiacom bode 6.11. posledná veta „predkladatelia“). V závere si dovoľujeme upozorniť predkladateľa, že použité spojenie „každému ministerstvu a úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo“ je významovo užšie ako pojem „predkladateľ“, ktorý sa významovo používa okrem iných aj na označenie „predsedov iných ústredných orgánov štátnej správy“ a ktorý sa uvádza v bode 6.11. posledná veta v súvislosti s úlohou ukladanou „predkladateľom“ znížiť náklady pre podnikateľov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 8. (časť I, bod 6.5. písm. a) Jednotnej metodiky) Zásadne žiadame o vypustenie slov „úplne, t. j. minimalisticky“ vzhľadom na skutočnosť, že transpozícia môže byť „čiastočná“, hoc už len z dôvodu delenej transpozičnej lehoty príslušného právne záväzného aktu EU, pričom v zmysle návrhu by v takom prípade musel (s ohľadom na použité slovo „úplne“) predkladateľ aj v situácii, ak by transpozíciu vykonával len v rozsahu toho, čo je nevyhnutné na zabezpečenie minimálne potrebného súladu, uplatňovať mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov, čo sa javí ako značne nedôvodná požiadavka. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 8. (časť I, bod 6.5. nové písm. e) Jednotnej metodiky) Zásadne trváme na tom, aby bol zoznam výnimiek rozšírený o nové písmeno e), ktoré by spod povinnosti aplikácie mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov vyňalo regulácie, ktoré sa predkladajú do legislatívneho procesu v dôsledku úlohy vyplývajúcej predkladateľovi z uznesenia vlády Slovenskej republiky. Aplikácia uvedeného mechanizmu sa má podľa nášho názoru vzťahovať len na prípady tzv. iniciatívnych návrhov, ktorých spracovanie a predloženie sa predkladateľovi neukladá uznesením vlády Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky Zásadne nesúhlasíme s formuláciou úlohy B.4. v návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky a to vo svetle odôvodnenia pripomienok uplatnených k čl. I bod 6.7. a 6.8. aktualizovanej Jednotnej metodiky a žiadane ju z návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky vypustiť bez náhrady. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 8. (časť I, bod 6.7. Jednotnej metodiky) Zásadne nesúhlasíme so znením bodu 6.7., ktorý neprimeraným spôsobom a neodôvodnene zaťažuje gestora povinnosťou vyhodnotiť vplyvy napr. poslaneckých pozmeňovacích návrhov uplatnených a schválených k vládnemu návrhu zákona (ústavného zákona) v druhom a treťom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky, prípadne vplyvy návrhov uplatnených v stanovisku Legislatívneho odboru Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a osvojených poslancami príslušných určených výborov Národnej rady Slovenskej republiky alebo vplyvy návrhov sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci predloženého stanoviska na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Predkladateľ (s výnimkou možnosti stiahnuť vládny návrh zákona z programu rokovania aktuálnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky) má veľmi limitované a v zásade len neformálne prostriedky a možnosti ako ovplyvniť schválenie, resp. neschválenie predloženého poslaneckého pozmeňujúceho návrhu. Naviac z pohľadu tej časti legislatívneho procesu prebiehajúcej v Národnej rade Slovenskej republiky je za predkladateľa v prípade vládnych návrhov zákonov (resp. ústavných zákonov) považovaná vždy vláda Slovenskej republiky, nie konkrétny gestor dotknutej oblasti právnej úpravy. Uložiť mu povinnosť aktualizácie vyhodnotenia vplyvov je v končenom dôsledku prenášaním administratívnej záťaže zo skutočného autora konkrétnej regulácie na gestora príslušnej oblasti právnej úpravy, s čím zásadne nesúhlasíme. Alternatívne navrhujeme, aby vyhodnocovanie vplyvov pozmeňujúcich návrhov vykonávalo centralizovane Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre akékoľvek pozmeňujúce návrhy. Nadbytočné sa nám tiež javí osobitné výslovné ukladanie povinnosti predkladateľovi návrhu „sledovať legislatívny proces v jeho gescii v Národnej rade Slovenskej republiky v prípade vládneho návrhu zákona (ústavného zákona) alebo v Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky v prípade podzákonných právnych predpisov“, keďže táto úloha štandardne pre gestora vyplýva už priamo z dotknutého uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mu ukladá úloha spracovať a predložiť konkrétny materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky alebo uznesenia vlády Slovenskej republiky, ktorým bol schválený vládny návrh zákona (ústavného zákona), prípadne vyplýva priamo z Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, Smernice o príprave a predkladaní materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky a v neposlednom rade aj priamo zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, čl. I bod 8. (časť I, bod 6.8. Jednotnej metodiky) Zásadne nesúhlasíme so znením bodu 6.8., ktorý neprimeraným spôsobom a neodôvodnene zaťažuje gestora povinnosťou vyhodnotiť a aktualizovať doložku a analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie v prípade „poslaneckých návrhov zákonov“, teda návrhov zákonov predložených poslancom Národnej rady Slovenskej republiky alebo výborom Národnej rady Slovenskej republiky, a to v situácii, keď návrhy týchto sú v zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z., vyňaté spod aplikácie ustanovení § 2 až 10 zákona č. 400/2015 Z. z. Alternatívne navrhujeme, aby vyhodnocovanie vplyvov poslaneckých návrhov zákonov vykonávalo centralizovane a plošne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky pre akékoľvek poslanecké návrhy zákonov. Odporúčame predkladateľovi v situácii, keď má záujem o dôsledné hodnotenie vplyvov v prípadoch „poslaneckých návrhov zákonov“, aby toto navrhol a formuloval ako povinnosť pre jeho konkrétnych autorov v príslušnom osobitnom právnom predpise a nie gestorom danej oblasti právnej úpravy v Jednotnej metodike. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 8, bodu 6.4 a 6.7. Podľa návrhu bodu 6.4. je potrebné uplatniť mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov pri identifikovaní vplyvov na náklady podnikateľského prostredia. Podľa návrhu bodu 6.7. má byť zároveň aktualizovaná doložka vplyvov a analýza vplyvu na podnikateľské prostredie po schválení návrhu právneho predpisu. Odporúčame v návrhu spresniť situáciu, ak vplyv na náklady podnikateľského prostredia bude identifikovaný až pri aktualizácii doložky po schválení návrhu právneho predpisu, keďže podľa návrhu bodu 6.3. má byť mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov uplatnený čo najskôr po zistení regulačnej záťaže. Zároveň z návrhu nie je jasné, ako uplatňovať mechanizmus v prípade, ak zvýšenie regulačnej záťaže vyplýva z návrhu zákona predkladaného výborom Národnej rady SR alebo poslancami, keďže bod 6.8. sa vzťahuje len na aktualizáciu doložky a analýzy vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K predkladacej správe Na strane 2 odsek 3 druhý pododsek odporúčame slová „prijatie jednotnej časovej lehoty pre oba procesy, t. j. 7 dní pre PPK a 5 dní pre záverečné posúdenie“ nahradiť slovami „prijatie jednotnej časovej lehoty pre oba procesy, t. j. 7 kalendárnych (pracovných) dní pre PPK a 5 kalendárnych (pracovných) dní pre záverečné posúdenie“. Odôvodnenie: Navrhovaná úprava textu odstráni nejednoznačnosť výkladu textu „prijatia jednotnej časovej lehoty pre oba procesy, t. j. 7 dní pre PPK a 5 dní pre záverečné posúdenie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 7, bodu 5.6. Podľa súčasného znenia sa informácia o príprave materiálu, ktorý nebol zahrnutý do Plánu legislatívnych úloh vlády zasiela Ministerstvu hospodárstva SR , ak bol „uvedený v zozname právnych predpisov dotýkajúcich sa podnikateľského prostredia zverejnenom na webovom sídle ministerstva hospodárstva“. V návrhu bodu 5.6. už táto podmienka nie je, t.j. informáciu o príprave materiálu bude potrebné zasielať pri právnych predpisoch, ktoré nie sú uvedené v Pláne legislatívnych úloh vlády vždy. Okrem iného pri všetkých vyhláškach a opatreniach, na ktoré sa vťahuje jednotná metodika. Takéto generálne rozšírenie aplikácie bodu 5.6. považujeme za neefektívne, keďže pri množstve predpisov nie sú identifikované vplyvy na podnikateľské prostredie, a teda informovanie Ministerstva hospodárstva na účely konzultácií s podnikateľskými subjektmi nemá opodstatnenie. Preto odporúčame aby v bode 5.6. boli bližšie vymedzené právne predpisy, o ktorých má byť informované Ministerstvo hospodárstva SR na účel určenia potreby vykonania konzultácií s podnikateľskými subjektmi. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 11, bodu 9.1. písm. a) Oproti súčasnému stavu sa navrhuje predkladanie materiálu na záverečné posúdenie aj v prípadoch, ak po MPK došlo k zmene v identifikácii vplyvov. S touto zmenou nesúhlasíme z rovnakých dôvodov, ako uvádzame v pripomienke k zrušeniu možnosti skrátenia PPK. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K bodu 10, bodu 8.4. Podľa súčasného znenia bodu 7.5. je možné PPK skrátiť na 3 dni. V návrhu bodu 8.4. táto možnosť absentuje. Zároveň podľa návrhu bodu 8.1. má byť PPK ukončené už pred začiatkom MPK (čo je zmena oproti súčasnému stavu, ktorý to nevyžadoval). So zmenou zásadne nesúhlasíme, vzhľadom na to, že zrušenie skráteného PPK nereflektuje ani len situácie, ak je materiál predkladaný do skráteného MPK. Zároveň aj pri iných materiáloch môže v praxi vyvstať potreba predloženia čo najskôr od prípravy materiálu. Práve na tieto návrhy predpisov, pri ktorých je potrebné operatívne spustenie MPK bolo žiaduce využitie možnosti skráteného PPK. Rovnakú pripomienku uplatňujeme aj k bodu 11, bodu 9.5. Túto pripomienku MŠVVaŠ SR považuje za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
CNS (Centrálna nezisková spoločnosť) V súčasnosti je tvorba právnych predpisov rozložená medzi viaceré subjekty (slovlex.sk, Vláda SR, NRSR), pričom každý má vlastnú platformu ich dostupnosti "online". Nakoľko materiál predložený Ministerstvom hospodárstva SR v rámci odbúravania byrokratizácie obsahuje aj riešenia týkajúce sa tvorby právnych predpisov, navrhujeme v tomto procese zohľadniť aj nasledovné. Navrhujeme spojiť platformy tvorby a prísupnosti tvorby právnych predpisov, a to (i) proces MPK a predbežnej informácie na slovlex.sk, (ii) Vládu SR a Legislatívnu radu a (iii) NR SR so všetkými štádiami schvaľovania (od preloženia predpisu, až po 1. - 3. čítanie vrátane prílohy a evidencie hlasovaní. Aktuálny stav spôsobuje neprehľadnosť tak pre odbornú ako aj laickú verejnosť, pričom takýto stav nie je v súlade s princípom "dobrej verejnej správy", ktorý má predstavovať novodobý prístup občana k správe vecí verejných. Venujeme sa spracúvaniu legislatívy na dennej báze, kedy nedostatky tejto situácie vnímame ako zbytočné, vzhľadom na súčasnú dobu a stav elektronizácie vo verejnej správe. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail