LP/2020/507 Koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) K navrhovanému materiálu uplatňujem túto zásadnú pripomienku: S predkladaným materiálom zásadne nesúhlasím a žiadam ho bezodkladne stiahnuť z legislatívneho procesu. Odôvodnenie: Materiál považujem za právne neprípustný, v rozpore o. i. s princípmi demokracie a právneho štátu, obsahuje všeobecné pojmy (napr. útočník, informačné operácie), je zjavne spolitizovaný a mimoriadne zneužiteľný. O. i. je neprijateľne definovaný hlavný pojem „informačné operácie“ (ďalej len „IO“) pokrýva široké spektrum aktivít a spôsobov, ktoré slúžia na zber a šírenie potenciálne škodlivých informácií“ - ďalej predkladateľ uvádza iba príklady, ktoré podľa neho slúžia na dosiahnutie týchto cieľov (posledná veta pred časťou 3.1. na str. 10 vlastného materiálu neznamená, že PIO zahŕňajú len nepravdivé, falošné a zavádzajúce informácie). Uvedené je absolútne neprípustné, o. i. IO môžu podľa materiálu zahŕňať aj pravdivé informácie, pojem „potenciálne škodlivá informácia“ je neprijateľne neurčitý ... Napr. potenciálne škodlivé informácie pre vládu môžu byť pravdivé a v záujme a v prospech verejnosti. Samotný predkladaný materiál s terajším obsahom by sa stal po schválení neprijateľným nástrojom manipulácie, obmedzovania slobody a demokracie a neoprávneného obmedzovania základných práv a slobôd, napr. politických. Som toho názoru, že predkladaný materiál je v rozpore aj s Ústavou Slovenskej republiky. O. i. vysvetlenie v úvode „Informačné operácie môžu okrem cieleného šírenia potenciálne škodlivých informácii zahŕňať aj zber citlivých údajov, podnecovať ľudí k akcii (... alebo nenásilnej) a otvorene alebo skryte propagovať určitú stranu/štát.“, tvrdenie „Úlohou štátu a jeho kompetentných zložiek je vytvoriť mechanizmus na elimináciu vplyvu dezinformačných kampaní, najmä prostredníctvom efektívnej identifikácie manipulatívneho obsahu a strategickej komunikácie“ a pojem „propaganda“ pôsobia zvlášť ironicky (posledné v spojení s avizovanými vládnymi novinami). Čo sa týka podnecovania k akcii, zdôrazňujem, že napr. podľa čl. 28 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje právo pokojne sa zhromažďovať. Vyzývanie alebo podnecovanie k nenásilnej akcii, ktoré neporušuje právny poriadok, nemožno neoprávnene zakazovať. Ako ďalší príklad neakceptovateľného obsahu materiálu uvádzam toto tvrdenie: „Konšpiračné teórie odmietajú všeobecne akceptované vysvetlenie týchto udalostí.“ Jediným kritériom musí byť pravdivosť, a nie to, či je alebo nie je vysvetlenie určitej udalosti všeobecne akceptované. Pravdivosť nie je uvedená ani medzi kritériami posudzovania úrovne vplyvu PIO. O. i. použité pojmy „oprávnená verejná diskusia“ a „neoprávnené vonkajšie subjekty“ (ktoré údajne neoprávnene zasahujú do „oprávnenej verejnej diskusie“) považujem za úplne neakceptovateľné a nedemokratické. Rovnako považujem za neakceptovateľné uvádzať v takýchto návrhoch osobné hodnotenia a úsudku, ako napr. „Ľudia sú náchylní na to, aby boli oklamaní, vyprovokovaní, podvedení a inak manipulovaní.“. Obyvatelia majú právo slobodne vyhľadávať a prijímať informácie a vytvoriť si vlastný názor. Okrem neakceptovateľného obsahu materiálu upozorňujem aj na časovú náročnosť, personálnu náročnosť a finančnú náročnosť plánovaných aktivít zaťažujúcich o. i. všetky ústredné orgány štátnej správy – napr. vyhľadávania, identifikovania, analyzovania PIO, na mimoriadnu zneužiteľnosť tohto konania (aj vzhľadom na neurčité pojmy) a na neprípustné vynechanie garancie a spôsobu ochrany nedotknuteľnosti súkromia a ochrany osobných údajov (pričom sa neprijateľne plánuje tvorba databáz a pod.). Za neprípustný považujem aj tento plán: „Podnet pri zistení PIO môžu nahlásiť aj občania - široká verejnosť prostredníctvom na tento účel vytvoreného elektronického formulára.“. V súčasnosti existujú právne prostriedky obrany, udavačstvo a reštrikcie o. i. základného práva vyjadrovať svoje názory garantovaného Ústavou Slovenskej republiky nemá v právnom štáte miesto. Nutné je však bezodkladne zefektívniť činnosť kompetentných subjektov vo veci odstraňovania právne neprípustného obsahu na internete, v médiách a pod., ktorý ohrozuje o. i. deti, je v rozpore s právom aj morálkou a často napĺňa skutkové podstaty závažných trestných činov. Zo strany štátnych orgánov je nevyhnutné dodržiavať ustanovenie čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon (a nie napr. koordinovaný mechanizmus). V nelegislatívnom materiáli nie je prípustné ukladať štátnym orgánom kompetencie a úlohy. Zásadne nesúhlasím s materiálom ako celkom a osobitne so zapojením MVO, vzhľadom na neprijateľnú náplň činnosti a zaujatosť viacerých z nich. Som presvedčená, že výsledkom predloženého neprípustného materiálu by bola tzv. „cancel culture“ (kultúra vymazávania), ktorá je neprijateľná a v priamom rozpore so základnými právami a slobodami, napr. s čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky. Podľa čl. 1 ods. 1 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. V zmysle čl. 23 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje o. i. sloboda myslenia. Podľa čl. 26 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. Podľa čl. 26 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Podľa čl. 29 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky právo slobodne sa združovať sa zaručuje. Každý má právo spolu s inými sa združovať v spolkoch, spoločnostiach alebo iných združeniach. V zmysle čl. 31 Ústavy Slovenskej republiky zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Nakoľko sa nestotožňujeme s predkladateľom v tom, že predmetný Koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám nebude mať vplyv na štátny rozpočet, ako aj vplyv na informatizáciu, k predloženému materiálu si za Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uplatňujeme pripomienky. Z pohľadu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bol identifikovaný predpokladaný vplyv tak na štátny rozpočet, ako aj na informatizáciu v nasledujúcich prípadoch: 1. Úlohy ústredných orgánov štátnej správy – príslušný organizačný útvar ústredného orgánu štátnej správy vyhľadáva a posudzuje PIO vo svojej pôsobnosti manuálne, analyticky alebo prostredníctvom softvéru zameraného na vyhľadávanie PIO, vypracúvajú k PIO popis situácie a identifikujú úroveň vplyvu PIO, zaujímajú stanovisko k identifikovaným PIO. Túto pripomienku pokladáme za zásadnú. Odôvodnenie: Predpokladáme náklady na vytvorenie nových štátnozamestnaneckých miest pre každý Ústredný orgán štátnej správy v minimálnom počte 4 (vyhľadávanie PIO, spracúvanie a analýza, vyhodnocovanie a reakcia, administratíva, koordinácia a komunikácia so SITCEN resp. NBAC), predpoklad priemernej mzdy na 1 štátnozamestnanecké miesto s hrubou mzdou cca 2.300 EUR/mesačne. Celkové náklady na zabezpečenie fungovania takéhoto útvaru sú teda 4 x 12 x 3.100 Eur (superhrubá mzda) = 148.800 Eur ročne len na pokrytie personálnych nákladov spojených s plnením úlohy. K tomu je ešte potrebné započítať nepriame náklady, spojené s materiálno-technickým zabezpečením pracovného miesta (PC, kancelária). A zároveň nižšie uvedené pripomienky (2 až 5) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 2. Vlastný materiál str. 16 Opatrenie č. 5 - pripraviť softvérové vybavenie pre všetkých aktérov Koordinovaného mechanizmu odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám na prácu s informáciami, získavanie a zber PIO, vytváranie analýz a postupovanie získaných PIO určeným subjektom. Softvér budú používať orgány verejnej moci zapojené do tohto koordinovaného mechanizmu, pričom zamestnanci musia byť vyškolení na jeho efektívne využívanie. Odôvodnenie: Predpokladáme náklady na zabezpečenie softwaru + školenia používateľov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 6. Vlastný materiál str. 5 v kapitole 1. Vymedzenie pojmov navrhujeme text tejto kapitoly rozšíriť a v definícii jednotlivých prvkov informačných operácií (PIO) zadefinovať konkrétne oblasti, ktoré sa budú sledovať. Odôvodnenie: Neohraničením monitorovacej oblasti bude dochádzať k neefektívnemu využitiu zdrojov (ľudských, technologických, finančných) a k potencionálnemu nezachyteniu závažnej IO majúcej vysoký vplyv. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 5. Vlastný materiál str. 16 Opatrenie 3, Opatrenie 4 príprava výzvy a realizovanie pre pilotný projekt vytvorenia nástroja pre automatizovanú detekciu PIO, ktorý bude financovaný z fondov EÚ. Odôvodnenie: Nie sú vyčíslené možné náklady na spolufinancovanie (závisí od podmienok nastavenia výzvy). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 4. Vlastný materiál str. 10, kapitola 3. Inštitucionálne zabezpečenie odolnosti voči PIO a str. 14, kapitola 3.4. Koordinácia postupu zainteresovaných subjektov - predpoklad edukačných aktivít zameraných na zamestnancov štátnej správy. Odôvodnenie: Nepriame náklady sú v čase zamestnancov, ktorí sa týchto aktivít zúčastnia (predpokladáme ročný rozsah aktivít 8 h. na zamestnanca za rok; v prípade cca 50.000 zamestnancov Ministerstva vnútra ide o 400.000 pracovných hodín. V prípade časového fondu zamestnanca vo výške 1.600 h ročne to zníži kapacitu zamestnancov Ministerstva vnútra o 0,5% - 250 pracovníkov). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 3. Vlastný materiál str. 10 kapitola 3. Inštitucionálne zabezpečenie odolnosti voči PIO a str. 16 Opatrenie č. 6 - spolupráca s akademickou, vedeckou obcou a mimovládnym sektorom usporadúvať konferencie k vyhodnocovaniu PIO za uplynulý rok podľa nastavených kritérií budú vybrané mimovládne organizácie zapojené do možnosti vyhľadávania PIO a vykonávania vzdelávacích aktivít pre štátne, neštátne inštitúcie a pre verejnosť. Odôvodnenie: Nekvantifikované finančné náklady predpokladáme v zapojení MVO alebo akademického sektora prostredníctvom grantových schém. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 9. Vlastný materiál str. 11 v kapitole 3.2.1. Kritéria a posúdenie PIO navrhujeme vplyv kategorizovať do 5 kategórií a doplniť dopady. Následne zadefinovať mriežku rizík, na základe ktorej bude riešené rozhodovanie o reakcii. Odôvodnenie: ISO 31000 a ISO 27000 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 7. Vlastný materiál str. 7 v kapitole 2. Účel a cieľ PIO je potrebné zadefinovať neoprávnené vonkajšie subjekty. Odôvodnenie: Pojem „neoprávnený vonkajší subjekt“ je tak široký pojem, že dáva moc štátnym orgánom označiť akýkoľvek subjekt za neoprávnený a môže byť zneužitý pre vlastné účely. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 8. Vlastný materiál str. 11 v kapitole 3.1. Vyhľadávanie a identifikácia PIO v texte „ale s použitím moderných nástrojov na báze neurónových sietí a umelej inteligencie. Softvér budú používať orgány verejnej moci zapojené do toho koordinovaného mechanizmu, pričom zamestnanci musia byť vyškolení na jeho efektívne využívanie.“ navrhujeme odstrániť bez náhrady. Odôvodnenie: Text je možné považovať za technickú špecifikáciu softvéru, ktorý vopred určuje zhotoviteľa a môže byť diskriminačný pri verejnom obstarávaní softvérového nástroja. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 10. Vlastný materiál str. 14 v kapitole 3.4. Koordinácia postupu zainteresovaných subjektov v texte ohľadom úlohy ústredných orgánov štátnej správy navrhujeme doplniť nasledovne: - postupujú na SITCEN všetky súvisiace informácie k PIO, okrem informácií ktoré by mali za dôsledok marenie vyšetrovania Odôvodnenie: Nie je vhodné postupovať všetky informácie SITCEN, teda aj tie, ktoré by mali negatívny vplyv na vyšetrovanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 11. Vlastný materiál str. 14 v kapitole 3.4. Koordinácia postupu zainteresovaných subjektov text „využívajú určený jednotný softvérový nástroj na prácu s informáciami, získavanie a zber PIO, vytváranie analýz a postupovanie získaných PIO smerom na SITCEN a NBAC“ navrhujeme nahradiť nasledovne “využívajú jednotný softvérový nástroj na postupovanie získaných PIO smerom na SITCEN a NBAC“. Odôvodnenie: Určenie jednotného softvérového nástroja na prácu s informáciami má obmedzujúci charakter. Diverzifikácia nástrojov používaných na zber a analýzu prináša rôznorodosť a minimalizuje možnosť nezachytenia PIO následkom zlého nastavenia jednotného softvéru alebo použitia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 12. Vlastný materiál str. 16 Opatrenia č. 3 je potrebné zahrnúť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa dlhodobo predmetnou problematikou zaoberá v rámci vyšetrovania trestných činov šírenia poplašnej správa a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 14. Navrhujeme, aby v dokumente na str. 14 boli v poznámke pod čiarou č. 10 prehodnotené predpisy, na ktoré sa v poznámke odkazuje. Odôvodnenie: V poznámke pod čiarou majú byť podľa obsahu uvedené osobitné predpisy, podľa ktorých konajú orgány činné v trestnom konaní. Z tohto dôvodu považujeme za správne, aby bol do poznámky pod čiarou doplnený zákon č. 91/2016 Z. z. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb v znení neskorších predpisov a súčasne vypustený zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 13. Vlastný materiál str. 16 Opatrenie č. 4 - navrhujeme preformulovať nasledovne: „V nadväznosti na úlohu B.3 pripraviť výzvu pre národný pilotný projekt vytvorenia softvérového nástroja pre automatizovanú detekciu PIO, ktorý bude financovaný z fondov EÚ“. V celom dokumente navrhujeme dôslednejšie rozlíšiť o aký softvér v zmysle opatrení č. 3, 4 a 5 ide. Odôvodnenie: V texte sa pracuje 2 druhmi softvéru – jeden slúži na administráciu PIO (evidencia, spracovanie, komunikácia zapojených inštitúcií; spomínaný v opatrení č. 5) a softvér pre automatickú detekciu PIO (spomínaný v opatreniach 3 a 4). Dôslednejším rozlíšením sa zníži pravdepodobnosť ich zámeny a následne sa jednoduchšie identifikuje vlastník zodpovedný za fungovanie procesu a aplikácie (softvéru). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Do opatrení je žiadúce doplniť: 1) Vypracovanie adresných metodík a konkrétnych postupov analýzy PIO pre potreby príslušných organizačných útvarov ÚOŠS. 2) Zabezpečiť vyškolenie príslušných organizačných útvarov ÚOŠS v oblasti analýzy a monitoringu PIO. 3) Vytvoriť pracovnú skupinu zloženú z kontaktných bodov príslušných organizačných útvarov ÚOŠS, ktorá bude slúžiť na výmenu skúseností a zdieľanie príkladov dobre praxe pri analýze a odhaľovaní PIO. 4) Vykonať právnu analýzu zákonných východísk možnosti trestnoprávneho postihu šíriteľov PIO pri dôraze na ochranu slobody prejavu a práva na informácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Nakoľko sa nestotožňujeme s predkladateľom v tom, že predmetný Koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám nebude mať vplyv na štátny rozpočet, ako aj vplyv na informatizáciu, k predloženému materiálu si za Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uplatňujeme pripomienky. Z pohľadu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bol identifikovaný predpokladaný vplyv tak na štátny rozpočet, ako aj na informatizáciu v nasledujúcich prípadoch: 1. Úlohy ústredných orgánov štátnej správy – príslušný organizačný útvar ústredného orgánu štátnej správy vyhľadáva a posudzuje PIO vo svojej pôsobnosti manuálne, analyticky alebo prostredníctvom softvéru zameraného na vyhľadávanie PIO, vypracúvajú k PIO popis situácie a identifikujú úroveň vplyvu PIO, zaujímajú stanovisko k identifikovaným PIO. Túto pripomienku pokladáme za zásadnú. Odôvodnenie: Predpokladáme náklady na vytvorenie nových štátnozamestnaneckých miest pre každý Ústredný orgán štátnej správy v minimálnom počte 4 (vyhľadávanie PIO, spracúvanie a analýza, vyhodnocovanie a reakcia, administratíva, koordinácia a komunikácia so SITCEN resp. NBAC), predpoklad priemernej mzdy na 1 štátnozamestnanecké miesto s hrubou mzdou cca 2.300 EUR/mesačne. Celkové náklady na zabezpečenie fungovania takéhoto útvaru sú teda 4 x 12 x 3.100 Eur (superhrubá mzda) = 148.800 Eur ročne len na pokrytie personálnych nákladov spojených s plnením úlohy. K tomu je ešte potrebné započítať nepriame náklady, spojené s materiálno-technickým zabezpečením pracovného miesta (PC, kancelária). A zároveň nižšie uvedené pripomienky (2 až 5) Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Časť 1.3 Adresáti koordinovaného mechanizmu ako s adresátmi počíta aj s orgánmi samosprávy a organizáciami v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti orgánov verejnej správy. V ďalšom texte sa už títo adresáti nijako nespomínajú. Bolo by vhodné vyjasniť ich pozíciu. Časť 3 Inštitucionálne zabezpečenie odolnosti voči PIO text uvádza, že plnenie úloh v oblasti odolávania voči PIO, je kompetencii jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy SR . Pre efektívnu implementáciu Mechanizmu bude kľúčové zabezpečiť povedomie o týchto úlohách na úrovni ÚOŠS, jasne identifikovať subjekty vykonávajúce dohľad a vyhodnotenie plnenia úloh v tejto oblasti. Časť 3.2.1 Kritériá a posúdenie vplyvu PIO Je žiadúce spracovanie viacstupňovej metodiky a konkrétneho návodu postupov vyhodnocovania PIO. Metodiky by mali zohľadňovať a pracovať s kvantitatívnymi indikátormi, ktoré by jasne identifikovali úrovne vplyvu. Vytvorenie metodiky by mali predchádzať konzultácie a spolupráca s MVO, akademickým sektorom a relevantnými zástupcami súkromnej sféry. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Časť 3.3 Rozhodovanie o reakcii Reakcie pri jednotlivých stupňoch vplyvu sú veľmi podobné a v prípade reakcie pri znepokojujúcom a pri vysokom vplyve sú dokonca identické. To znamená, že systém nie je dobre nastavený a obsahuje redundancie. Doplňujúcim a veľmi vhodným prvkom by bolo zavedenie časových stupňov reakcie. Napr. Reakcia pri znepokojujúcom vplyve do 24 hodín, reakcia pri vysokom vplyve do 12 hodín, reakcia pri kritickom vplyve do 3 hodín. O reakcii má podľa dokumentu rozhodovať štatutár dotknutého subjektu avšak nepredpokladá a teda ani nerieši možnosť, že dotknutých subjektov môže byť viacero. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov - Zároveň žiadam v analýze vplyvov na rozpočet doplniť detailný rozpočet vyvolaných IT výdavkov na tvorbu softvérového vybavenia a nástroja pre automatizovanú detekciu prvkov informačnej operácie. Jedným z opatrení uvedených v materiáli je „pripraviť softvérové vybavenie pre všetkých aktérov Koordinovaného mechanizmu odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám na prácu s informáciami, získavanie a zber PIO, vytváranie analýz a postupovanie získaných PIO určeným subjektom“. Žiadam preto doplniť detailný a overiteľný rozpočet vyvolaných IT výdavkov na tvorbu softvérového vybavenia s uvedením metodiky odhadu, jednotlivých tovarov a služieb, ich množstva a jednotkových cien. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov - V doložke vybraných vplyvov je uvedený žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Zároveň predkladateľ v poznámke uvádza, že prijatím materiálu nevzniknú zvýšené požiadavky na rozpočet verejnej správy, výdavky budú zabezpečované v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých subjektov, pri plnení úloh z uznesenia vlády s predpokladaným nezabezpečeným vplyvom na rozpočet verejnej správy budú vypracované samostatné návrhy realizácie projektov obsahujúce doložku vybraných vplyvov vrátane príslušných analýz. Vzhľadom na to, že v materiáli sú navrhované viaceré úlohy, z ktorých je možné predpokladať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy (napr. určenie kontaktného bodu pre zabezpečenie realizácie Koordinovaného mechanizmu, ktorý bude vyhľadávať a identifikovať prvky informačných operácií; zabezpečenie plnenia úloh v súlade s Koordinovaným mechanizmom; príprava softvérového vybavenia a pod.), žiadam vplyvy súvisiace s realizáciou materiálu zohľadniť v doložke vybraných vplyvov a dopracovať aj konkrétnu kvantifikáciu rozpočtovo zabezpečených vplyvov dotknutých subjektov verejnej správy v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu - Do časti 4. Opatrenia je potrebné doplniť vypracovanie jednotnej metodiky pre monitorovanie a odhaľovanie dezinformačných kampaní v podmienkach SR. Z materiálu nie je zrejmé, ktorá inštitúcia a v akom termíne bude zodpovedná za spracovanie tejto metodiky, pritom v bode 3. materiálu je deklarovaná nevyhnutnosť jej vypracovania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu - Do časti 3. Inštitucionálne zabezpečenie odolnosti voči PIO je potrebné v bode 3.4. doplniť medzi úlohy ústredných orgánov štátnej správy (str. 15) uskutočňovanie praktickej odbornej prípravy zamestnancov v nadväznosti na úlohu SITCEN „podporuje praktickú odbornú prípravu (školenia, vzdelávanie a pod.) uskutočňovanú jednotlivými orgánmi verejnej správy“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu - Zároveň navrhujem doplniť do materiálu aj relevantné úlohy pre verejné orgány ako aj organizácie mimo ústredných orgánov štátnej správy. Podľa časti 1.3. Adresáti koordinovaného mechanizmu materiálu (str. 6) sú hlavnými adresátmi všetky úrovne verejnej moci, vrátane orgánov samosprávy a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti orgánu verejnej správy. Materiál tiež v časti 3. uvádza, že za "kvalitne a konzistentne informovanú verejnosť" je zodpovedná nielen vláda, ale aj všetky organizácie a orgány vo verejnom sektore (str. 10). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K bodu 3.3.3. Reakcia pri vysokom vplyve Slovenská informačná služba navrhuje v bode 3.3.3. upraviť text druhej vety nasledovne: „SITCEN obligatórne zaeviduje PIO do databázy, porovná ho v rámci databázy a po následnej analýze postúpi PIO spolu s analýzou, určenou úrovňou vplyvu a popisom situácie do NBAC.“ Odôvodnenie: Viď odôvodnenie pripomienky k bodu 3.3.2. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K prílohe č. 2 Úroveň vplyvu - Kritický vplyv - Postup Slovenská informačná služba navrhuje v prílohe č. 2 v časti „Úroveň vplyvu/Kritický vplyv/Postup“ zmeniť text nasledovne: „SITCEN obligatórne zaeviduje PIO do databázy, porovná ho v rámci databázy a po následnej analýze postúpi PIO spolu s jeho určenou úrovňou vplyvu, popisom situácie a vlastnou analýzou do NBAC. NBAC po vyhodnotení PIO a analýzy SITCEN zváži potrebu prijatia opatrení, prípadne zvolania Rady NBAC.“. Odôvodnenie: Uvedené navrhujeme s cieľom zosúladenia nami navrhovanej pripomienky k bodu 3.3.4. s obsahom príslušnej časti prílohy č. 2. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K bodu 3.3.2. Reakcia pri znepokojujúcom vplyve Slovenská informačná služba navrhuje v bode 3.3.2. upraviť text druhej vety nasledovne: „SITCEN obligatórne zaeviduje PIO do databázy, porovná ho v rámci databázy a po následnej analýze postúpi PIO spolu s analýzou, určenou úrovňou vplyvu a popisom situácie do NBAC.“. Odôvodnenie: Vo vzťahu k rozsahu činnosti SITCEN pri rozhodovaní o reakcii a odstupovaní informácií NBAC navrhujeme jeho doplnenie o odstupovanie analýzy realizovanej SITCEN. Predkladateľom navrhovaná úprava realizáciu tejto analýzy už prezumuje, teda samotná činnosť SITCEN rozširovaná nebude, navrhuje sa len využitie už realizovanej analytickej činnosti SITCEN a odstúpenie analýzy, spolu s určenou úrovňou vplyvu a popisom situácie, do NBAC. Uvedené je tiež navrhované s cieľom zosúladenia postupov rozhodovania o reakcii v rámci úpravy bodu 3.3. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K bodu 3.3.4. Reakcia pri kritickom vplyve Slovenská informačná služba navrhuje v bode 3.3.4. materiálu zmeniť text druhej vety nasledovne: „SITCEN obligatórne zaeviduje PIO do databázy, porovná ho v rámci databázy a po následnej analýze postúpi PIO spolu s vlastnou analýzou, určenou úrovňou vplyvu a popisom situácie do NBAC, ktoré po vyhodnotení PIO a analýzy SITCEN zváži potrebu prijatia opatrení, prípadne zvolania Rady NBAC.“. Odôvodnenie: Viď odôvodnenie k predchádzajúcim pripomienkam. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SIS (Slovenská informačná služba) K bodu 3.4. Koordinácia postupu zainteresovaných subjektov – Úlohy NBAC Slovenská informačná služba navrhuje v bode 3.4. v časti „Úlohy NBAC“ vo štvrtej odrážke slová „rozhoduje o ďalšom postupe“ nahradiť slovami „zváži potrebu prijatia ďalších opatrení“. Odôvodnenie: Účelom je odstrániť vnútorný rozpor, kedy sa v bode 3.3.4. materiálu a v prílohe č. 2 v časti „Úroveň vplyvu - Kritický vplyv“ pre NBAC ukladá povinnosť zvážiť potrebu prijatia opatrení, ale nie je stanovená obligatórna povinnosť rozhodovať o ďalšom postupe (o prijatí či neprijatí opatrení akéhokoľvek druhu súvisiacich s konkrétnym PIO). Uvedené je v súlade s dikciou bodu 3.3 materiálu, podľa ktorého dotknutý subjekt sám rozhodne o adekvátnej reakcií a vykoná ju, pričom nie je povinný čakať na vyjadrenie SITCEN/NBAC. Taktiež poznamenávame, že NBAC nemá právnu subjektivitu a nedisponuje žiadnymi exekutívnymi právomocami, čo v praxi znamená absenciu možnosti vydávať akékoľvek rozhodnutia všeobecnej alebo individuálnej záväznosti. Rozhodovať o vykonaných opatreniach a ich charaktere, v súlade s obsahom materiálu, má v spojitosti s konkrétnym PIO príslušný rezort, ktorého sa PIO dotýka, resp. Bezpečnostná rada SR a vláda SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Obdobne ako ostatné pripomienkujúce rezorty poukazujeme na nedostatočne zanalyzované vplyvy materiálu na rozpočet verejnej správy a s tým súvisiace dopady na rozpočtové kapitoly jednotlivých rezortov. Žiadame o dopracovanie doložky vybraných vplyvov v tomto zmysle. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Strana 7, 1.2 (Prvok informačnej operácie): Všeobecne: V literatúre neexistuje univerzálna zhoda v tom, ako definovať a kategorizovať uvedené fenomény s definitívnou platnosťou. Názory sa rozchádzajú dokonca aj v tom, či sa to vôbec dá, resp., či je to žiadúce. Rozdelenie na kategórie je ale pre analytické účely potrebné. V tomto duchu však uvedenému deleniu chýba odkaz na normatívne zdroje. Nakoľko má Koordinovaný mechanizmus odolnosti SR ambíciu byť normatívnym rámcom pre SR, budú v budúcnosti jeho obsah preberať iní. Stojí za zváženie, či by kategorizácia uvedených fenoménov nemohla byť vykonaná inak: Propaganda, na rozdiel od ostatných kategórií, je najčastejšie opisovaná nie ako jednotlivé POI, ale ako sytematická kampaň, ktorá obsahuje všetky z uvedených prvkov: Zámer: Propaganda je často ucelená, dobre premyslená, vopred pripravená komunikačná stratégia, ktorá cielene presadzuje určitú ideológiu, aby tým získala strategickú výhodu Systematickosť: Doplňuje zámer pretože znamená, že ide o kampaň metodickú, vykonávanú s organizovanou pravidelnosťou. Pokus: Zámerom propagandy je pokúsiť sa účinne osloviť konkrétne publikum, s vopred stanoveným zámerom, ako napr. zmena percepcie, správania, ideálne oboch. Zároveň je zastrešujúcou kategóriou pre niektorých POI (viď doleuvedený diagram): Falošné správy Hoaxy Konšpiračné teórie Dezinformácie Malinformácie Z pohľadu dĺžky trvania IO, je analyticky užitočné rozdelenie na integračnú a agitačnú propagandu: Integračná je dlho- alebo strednodobá kampaň, ideálne šesť alebo viac mesiacov. Jej účel je integrovať do nových hnutí (napríklad hnutie odporu proti pandemickým opatreniam, vakcíne proti covid-19. a pod.). Ide o formovanie pocitov, stereotypov, predsudkov, tak by v cieľovej skupine vytvorila správne reflexy, aby určité slová a symboly vyvolali žiadanú reakciu. Ide o pomalú, každodennú penetráciu cudzej/novej ideológie. Pripravuje/formuje cieľovú skupinu. Agitačná krátkodobá kampaň, ideálne niekoľko dní alebo týždňov. Je rýchla, prudká, a vyvoláva pocity frustrácie, konfliktu a agresie, ktoré vedú jednotlivcov do akcie. Akciou môže byť participácia na voľbách, plebiscite, zhromaždeniach, odmietnutie rešpektovať protipandemické opatrenia, vakcínu proti COVID-19 a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Strana 7, 1.1.: Hoci sa pojem „informačné operácie“ používa aj vo vojenskej oblasti, tento dokument sa zameriava výhradne na civilnú oblasť. Poznámka: Delenie IO na vojenské a pre civilnú oblasť nie je jasne popísané, ani ďalej rozvedené. Bez atribúcie nie je možné s konečnou platnosťou určiť, či sa jedná o IO vojenské, resp. pre civilnú oblasť. Na strane druhej, nakoľko informačné operácie majú vo väčšine prípadov ofenzívny charakter (bez ohľadu na atribúciu, úmysel a dĺžku trvania - výlučne s prihliadnutím na dôsledok), s ohľadom na Clausewitzovskú tradíciu o vnímaní ozbrojeného konfliktu iba ako jednej z možných politických stratégií a s prihliadnutím na geopolitickú relevanciu ruských IO v našom infopriestore, by stálo za zváženie, či je toto delenie protrebné, resp. prínosom. V tomto kontexte je možná kategorizácia IO ako vojenských nebojových (nekinetických) operácií alebo tomu čomu sa v ang. literatúre hovorí political warfare. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Strana 5: ...Výsledkom je efektívnejšie zasahovanie do demokratického rozhodovania, relativizácia politického vedenia krajiny a oslabovanie dôvery spoločnosti v demokratické inštitúcie. Na zváženie doplniť: propagácia autoritárskeho vládnutia a štátneho usporiadania Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Strana 7, 1.2 (Prvok informačnej operácie): Chýba dôraz na vzájomné prelínanie kategórií, ktoré v skutočnosti nereprezentujú prísne oddelené fenomény, ale také, ktoré majú často vzájomný prienik. (Horeuvedený diagram tieto nereflektuje). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Strany 13-14, 3.2.1 (Kritériá a posúdenie vplyvu PIO) Poznámka 1: Z textu nie je jasné, aké a koľko kritérií musí spĺňať POI X, aby bola zaradená do kategórie vplyvu Y. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť vysokú mieru prelínania a vzájomného prieniku uvedených kritérií. Pri posudzovaní závažnosti (závažnosť obsahu, rýchlosť, vektor a veľkosť dosahu) jednotlivých POI by sa aj preto mal brať ohľad výlučne na závažnosť dopadu. Napr. Pri POI (kritický vplyv) sa môže jednať aj o nekooridnovanú, organicky virálnu informáciu, pričom pri formulovaní rapídnej odpovede nemusí hrať úlohu skutočnosť, kto je pôvodcom, či aktérom alebo kanálom šírenia. Tieto informácie sú relevantné sekundárne pre nasledovnú analýzu a vylepšovanie taktických a strategických odpovedí proti IO. Poznámka 2: Predmetná kategorizácia závažnosti je zameraná výlučne na jednotlivé POI, pričom opomína hráčov/kanály, ktoré POI šíria konzistentne a dlhodobo. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Strana 9, 2: PIO sú určené predovšetkým na dosiahnutie konkrétnych cieľov, ako politická destabilizácia spoločnosti, polarizácia politickej diskusie, nemožnosť prijať rozhodnutie na úrovni štátu alebo snaha zvýšiť nedôveru medzi rôznymi skupinami a podkopávať legitimitu, dôveryhodnosť a akcieschopnosť inštitúcií demokratického ústavného poriadku. Poznámka: Za zváženie stojí doplnenie základných prvkov súčasného geopolitického statusu quo a komponentov spoločenskej kohézie, nakoľko sú tieto jedným z primárnych cieľov IO: Euroatlantické smerovanie, zdieľaná interpretácia histórie, vnímanie národnej a občianskej spolupráce a spolupatričnosti, tolerancia a rešpekt k inakosti, viera v správnosť a dodržiavanie zákonov, zdieľané vnímanie legitímneho násilia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Strana 9, 2.1: Kognitívna zraniteľnosť predstavuje spôsob akým ľudský mozog spracováva informácie, s ktorými sa denne stretáva. Mozog dokáže zvládnuť iba obmedzené množstvo informácií a nadmerné množstvo prichádzajúcich stimulov môže spôsobiť preťaženie informáciami. PIO môžu byť využité na ovplyvnenie vnímania, správania a rozhodovania v čase, ktorý je potrebný pre čo najefektívnejší dopad posúvanej PIO. Poznámka: Za zváženie stojí do kategórie zahrnúť aj argumentačné, kognitívne, štatistické a mediálne fauly, nakoľko kognitívne obmedzenia nie sú podmienené výlučne absorbčnou kapacitou mozgu, ale aj jeho prirodzenou inklináciou prichádzať k nesprávnym záverom. Jedná sa o častý a nezanedbateľný faktor. https://bezfaulu.net/ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Pripomienka č. 10 V kapitole 1.2 žiadame upraviť pojem „paródia a satira“ na pojem „neoprávnená paródia a satira“, „nebezpečná paródia a satira“ alebo „zlomyseľná paródia a satira“. Odôvodnenie: Satira a paródia je oprávneným nástrojom v rámci uplatňovania slobody slova, chránená aj autorskoprávne. Preto žiadame odlíšiť v slovníku túto úroveň od úrovne nebezpečnej paródie alebo satiry, ktorá „presahuje bežný rámec tohto žánru“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Pripomienka č. 9 V časti 4. Opatrenia pri Opatrení č. 6 (Navrhnúť schému pre mimovládne organizácie k ich zapojeniu do Koordinovaného mechanizmu odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám a nájsť možnosť financovania ich spolupráce) rozšíriť okruh spoluzodpovedných subjektov tiež o MK SR a MŠVVŠ SR. Odôvodnenie: Žiadame rozšíriť okruh vzhľadom na skutočnosť, že MK SR patrí kompetenčne oblasť médií (vrátane mediálnej výchovy) a MŠVVŠ SR oblasť digitálnej gramotnosti, výskumu a vedy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Pripomienka č. 8 V časti 4. Opatrenia pri Opatrení č. 3 (Pripraviť vecné zadania pre pilotný projekt vytvorenia nástroja pre automatizovanú detekciu PIO pre potreby všetkých aktérov Koordinovaného mechanizmu odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám) rozšíriť okruh spoluzodpovedných subjektov tiež o MK SR a MS SR. Odôvodnenie: Žiadame rozšíriť okruh vzhľadom na skutočnosť, že MK SR patrí kompetenčne oblasť médií a MS SR oblasť ľudských práv. Časť PIO môže mať navyše svoj zdroj v oblasti cirkví a náboženských spoločností (najmä neregistrovaných), kde cirkevný odbor MK SR môže byť tiež vhodným zdrojom na definovanie niektorých prvkov vecného zadania (pri opatrení č. 3) Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Pripomienka č. 3 Na str. 3 navrhujeme v štvrtom odseku v poslednej vete pripojiť slová: „a prostredníctvom systematickej spolupráce so samoregulačnými orgánmi v prostredí a systematickej práce s digitálnymi platformami na obmedzovaní priestoru pre tento manipulatívny obsah“. Odôvodnenie: Navrhujeme bližšie vymedziť nástroje, prostredníctvom ktorých bude vytvorený mechanizmus na elimináciu vplyvov dezinformačných kampaní. Upozorňujeme tiež, že materiál málo pracuje s existenciou samoregulačných etických rámcov (napr. Rada pre reklamu), ktoré už dnes odhaľujú nebezpečnú aj podvodnú marketingovú komunikáciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Pripomienka č. 5 Na str. 3 navrhujeme za piaty odsek doplniť nový odsek ktorý znie: „Budovanie odolnosti proti informačným operáciám nesmie v žiadnom prípade obmedziť slobodu prejavu občanov. Preto je potrebné vybudovať kapacity na identifikovanie koordinovaného neautentického šírenia manipulatívneho obsahu a v spolupráci s digitálnymi platformami, ktoré na to majú technické možnosti, zamedziť takémuto konaniu.“ Odôvodnenie: Pripomienka nadväzujúca na pripomienku č. 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Pripomienka č. 7 V časti 3.3.5. PIO so znakmi skutkovej podstaty trestného činu navrhujeme na záver doplniť nasledujúcu vetu: „V prípade, že sa PIO, ktorý napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu nachádza na sociálnych sieťach, zároveň s postúpením PIO orgánom činným v trestnom konaní nahlási dotknutý rezort problematický obsah digitálnej platforme, ktorá má následne na základe Článku 14 Smernice 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) povinnosť nelegálny obsah odstrániť.“. Odôvodnenie: Doplnenie textu v nadväznosti na povinnosť vyplývajúcu z Článku 14 Smernice o elektronickom obchode. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Odporúčame predkladateľovi, aby mechanizmus venoval väčšiu pozornosť skutočnosti, že problematika dezinformácií je úzko spojená s tým, ako digitálne platformy distribuujú obsah. V súčasnosti prebieha intenzívna diskusia o najvhodnejšej forme regulácie distribúcie obsahu, aby táto na jednej strane zaručovala ochranu slobody prejavu a iných základných práv a zároveň efektívne pomáhala zlepšovať tzv. digitálny ekosystém, a to najmä zvýšením transparentnosti a vyjasnením zodpovednosti platforiem. Pre ústavnoprávnu citlivosť týchto otázok, je však dôležité, aby bola zreteľne zákonom určená kompetencia a nezávislosť orgánov vykonávajúcich takúto reguláciu. Nová legislatívna úprava, ktorú v súčasnosti pripravuje Ministerstvo kultúry, sa tejto problematike venuje a smeruje aj k vytvoreniu právnej úpravy vzťahov s digitálnymi obsahovými platformami v oblasti dezinformácií a zároveň k vytvoreniu súvisiacich kompetencií pre nezávislý regulačný úrad, ktorý by mal na jej základe vzniknúť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Pripomienka č. 6 V časti 3. Inštitucionálne zabezpečenie odolnosti voči PIO navrhujeme doplniť nasledujúci text: „Jednotlivé rezorty v rámci svojich kompetencií vyvinú iniciatívy za účelom budovania mediálnej gramotnosti a rozvoja kritického myslenia. Štát musí za účelom efektívnejšieho boja proti dezinformáciám identifikovať styčný bod, alebo vytvoriť efektívny koordinačný mechanizmus pre kontakt s digitálnymi platformami, ktoré sú signatármi Code of Practice on Disinformation, a ktoré tak majú funkčné mechanizmy na vyhľadávanie a obmedzovanie viditeľnosti či šíriteľnosti manipulatívneho obsahu. Zároveň bude tento styčný bod, či koordinačný mechanizmus spolupracovať so signatármi Code of Practice on Disinformation na aktivitách cielených na zvyšovanie mediálnej gramotnosti a kritického myslenia. Signatári kódexu sa totiž zaviazali spolupracovať s relevantnými aktérmi, vrátane štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií pri aktivitách, ktoré majú za cieľ zvyšovať úroveň mediálnej gramotnosti a kritického myslenia.“. Odôvodnenie: Materiál popisuje cieľ inštitucionálneho nastavenia odolnosti voči PIO, ktorým je zmenšiť a odstrániť priestor a príležitosti pre nepravdivé, zavádzajúce informácie, falošné správy vo všetkých oblastiach verejnej moci a v celospoločenskom povedomí a zvýšiť tým dôveru verejnosti k orgánom verejnej moci, zvýšiť mediálnu gramotnosť a podporiť tým informačný zdroj pre objektívnu žurnalistiku, podporiť aktívnejšiu vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií. Materiál ale neuvádza akým konkrétnym spôsobom „zmenši a odstráni priestor a príležitosti pre nepravdivé či zavádzajúce informácie(...)“, a akým spôsobom „zvýši mediálnu gramotnosť (...)“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Pripomienka č. 1 Materiál na viacerých miestach popisuje úlohu, ktorú zohrávajú sociálne siete, (úvod, str. 3, časť 2.1., str. 7, časť 3.1, str.11 a časť 3.2.1 str. 12) a ich algoritmy (časť 2.1, str. 7-8) pri šírení dezinformácií. Koordinovaný mechanizmus ale nepopisuje spôsoby ako sa postaviť k tejto problematike. V tomto kontexte navrhujeme do materiálu doplniť nasledujúci text: „Štát musí nastaviť efektívnu spoluprácu s partnermi v členských štátoch EÚ v oblasti vytvárania nového ko-regulačného mechanizmu, o ktorom sa diskutuje v rámci plánovaných legislatívnych iniciatív Európskej komisie – Akt o digitálnych službách (Digital Services Act) a Akčný plán EÚ pre európsku demokraciu (European Democracy Action Plan). Tento nový mechanizmus má potenciál vynútiť väčšiu transparentnosť platforiem a tiež užšiu spoluprácu s relevantnými autoritami v členských štátoch.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Pripomienka č. 2 Na Slovensku sa téme dezinformácií intenzívne a dlhodobo venuje Rada pre vysielanie a retransmisiu v rámci ERGA – Európskej siete regulátorov audiovizuálnych médií. ERGA je poradným orgánom Európskej komisie, ktorému RVR predsedala a v ktorej naďalej vedie aktivity v kontexte boja proti dezinformáciám. Pred parlamentnými voľbami zorganizovala RVR sériu stretnutí relevantných rezortov s predstaviteľmi platforiem – Facebook, Google a Twitter. Odporúčame preto zapojiť RVR do tohto mechanizmu a vytvoriť systematickú spoluprácu. Z uvedeného dôvodu navrhujeme do materiálu doplniť nasledujúci text: „Zároveň musí štát za účelom efektívnejšieho boja proti dezinformáciám/PIO identifikovať styčný bod, alebo vytvoriť efektívny koordinačný mechanizmus pre kontakt s digitálnymi platformami, ktoré sú signatármi Code of Practice on Disinformation, a ktoré tak majú funkčné mechanizmy na vyhľadávanie a obmedzovanie viditeľnosti či šíriteľnosti manipulatívneho obsahu.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Pripomienka č. 4 Na str. 3 navrhujeme v piatom odseku v druhej vete za slová „Akčného plánu EÚ pre európsku demokraciu“ doplniť čiarku a slová „ako aj Aktu o digitálnych službách“ a v poslednej vete navrhujeme slová „nepravdivých informácií“ nahradiť slovami „nepravdivých a manipulatívnych informácií a tiež pri odhaľovaní koordinovaných aktivít spojených so zneužívaním sociálnych robotov popísaných nižšie na str.10“. Odôvodnenie: Považujeme za dôležité poukázať na to, že je nevyhnutné sústrediť sa viac na správanie aktérov, ktorí šíria dezinformácie, skôr než na to, čo materiál definuje ako „nepravdivé informácie“. Preto je potrebné budovať kapacity na analýzu a odhaľovanie (v spolupráci s platformami) správania. Pri dezinformáciách totiž nejde len o „nepravdivé informácie“, ale o manipulatívne prezentovanie pravdivých informácií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR. V úlohe B. 6.navrhnúť schému pre mimovládne organizácie k ich zapojeniu do Koordinovaného mechanizmu odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám a nájsť možnosť financovania ich spolupráce, navrhujeme medzi subjekty ktorým vláda SR ukladá úlohu pridať podpredsedu vlády a ministra financií SR. ODÔVODNENIE: V nadväznosti na obsah a znenie úlohy by sa úloha mala uložiť aj ministrovi financií SR Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Vo vlastnom materiáli žiadame jasne zadefinovať kontaktný bod. ODÔVODNENIE: Materiál v opatrení č. 1 hovorí o určení kontaktného bodu, ale nikde nedefinuje, kto by ním mal byť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR. Žiadame upraviť termín plnenia úlohy B.4. do 31.12.2021 ODÔVODNENIE: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pripraví výzvu pre pilotný projekt, avšak z hľadiska termínu je možné túto úlohu realizovať až po schválení materiálu, ktorým sa zriaďuje Inštitút splnomocnenca vlády SR pre boj proti informačným operáciám v zmysle úlohy B.3. Z toho dôvodu žiadame určiť termín plnenia úlohy do 31.12.2021. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Z materiálu nie je zrejmé rozdelenie kompetencií medzi SITCEN, NBAC a jednotlivé rezorty – túto časť je potrebné jasne a zrozumiteľne dopracovať tak, aby sa predchádzalo redundantným aktivitám a zároveň zaistilo, že koordinácia bude mať jedného vlastníka na úrovni štátnej správy. Inak bude systém vykazovať problémy a časovo bude proces zdĺhavý. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Materiál sa nijako nevenuje potrebe novelizovať tlačový zákon, resp. nespomína potrebu pripraviť kompletne nový zákon, ktorý pokryje všetky typy šírenia informácií v 21. storočí vrátane sociálnych sietí a online médií. Moderný zákon by mal stanoviť jasné pravidlá šírenia informácií v akomkoľvek priestore s jasnou ochranou slobody vyjadrovania ale takisto efektívnymi nástrojmi na ochranu spoločnosti pred šírením nepravdivých informácií a dezinformácií. Tento zákon by mal tiež poskytovať ochranu práv fyzických, právnických osôb aj verejných činiteľov rovnako, ako je to dnes zaistené v tlačovom zákone. Z tohto pohľadu je nepochopiteľné, že autori nezapájajú do prípravy Ministerstvo kultúry, a nedávajú mu túto úlohu ako súčasť komplexného procesu ochrany vrátane primeranej legislatívy. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K Doložke vplyvov Žiadame o vypracovanie Analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu. ODÔVODNENIE: V súvislosti s realizáciou opatrení a najmä zriadením Inštitútu splnomocnenca vlády SR pre boj s informačnými operáciami uje potrebné vypracovať danú Analýzu vplyvov, ktorá bude riešiť všetky finančné potreby, ktoré súvisia so zriadením tohto Inštitútu. Zároveň vládny materiál zadáva úlohu OVM, aby vo svojej pôsobnosti pracovali na plnení úloh v súlade s koordinovaným mechanizmom. Na realizácii úloh sa majú podieľať tlačové odbory, resp. analytické útvary. Avšak v tejto chvíli jednotlivé OVM nemusia mať dostatočné personálne kapacity na realizáciu úloh koordinovaného mechanizmu. Rovnako nemusia mať vyčlenené finančné zdroje na potrebné školenia a iné vzdelávacie aktivity. Rovnako ako v súvislosti s Opatrením č. 4 aj v súvislosti s Opatrením č. 2 žiadame dopracovať nutnosť navýšenia ľudských zdrojov na jednotlivých OVM v Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR Žiadame zmeniť termín splnenia úlohy B.6. do 30. septembra 2021. ODÔVODNENIE: Z hľadiska termínu je možné túto úlohu realizovať až po schválení materiálu, ktorým sa zriaďuje Inštitút splnomocnenca vlády SR pre boj proti informačným operáciám v zmysle úlohy B.3. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády / K vlastnému materiálu Žiadame doplniť do návrhu uznesenia vlády SR novú úlohu v znení: „predložiť na rokovanie vlády SR návrh na vymenovanie splnomocnenca vlády SR pre boj proti informačným operáciám“ Žiadame aby vláda SR uložila úlohu výlučne podpredsedníčke vlády a ministerke investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Termín splnenia úlohy navrhujeme do 30. apríla 2021. Uvedenú pripomienku žiadame okrem uznesenia primerane zapracovať aj do vlastného materiálu. ODÔVODNENIE: Žiadame, aby spoločne s predložením materiálu, ktorým sa zriaďuje Inštitút splnomocnenca vlády SR pre boj proti informačným operáciám bola predložená aj personálna nominácia na post splnomocnenca. Túto nomináciu predloží podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR / K vlastnému materiálu Žiadame, aby úlohu B.3. vláda SR uložila výlučne vedúcemu Úradu vlády SR. Zároveň žiadame zmeniť znenie úlohy B.3. v znení: „B.3. v spolupráci s podpredsedníčkou vlády a ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vypracovať a predložiť na rokovanie vlády SR materiál, ktorým sa zriaďuje Inštitút splnomocnenca vlády SR pre boj proti informačným operáciám, vrátane jeho administratívneho, personálneho a iného zabezpečenia.“ Termín splnenia úlohy navrhujeme do 30. apríla 2021. Uvedenú pripomienku žiadame okrem uznesenia primerane zapracovať aj do vlastného materiálu. ODÔVODNENIE: Máme za to, že momentálne neexistuje orgán verejnej moci, ktorý by bol schopný komplexne riadiť koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám. Z toho dôvodu, žiadame zriadiť Inštitút splnomocnenca vlády SR pre boj proti informačným operáciám, ktorý bude centrálnym riadiacim orgánom a to aj v súvislosti s plnením Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 - 2024, ktoré zdôrazňuje naliehavú potrebu pripraviť zodpovedajúcu reakciu na boj proti hybridným hrozbám ako aj šíreniu dezinformácií a hoaxov. Z tohto dôvodu považujeme za kľúčové vytvoriť najmä stabilný a udržateľný systém a preto žiadame zriadiť inštitút splnomocnenca vlády, ktorému bude do priamej kompetencie zverená predmetná komplexná a horizontálna agenda boja proti dezinformáciám a hoaxom a ktorý zároveň bude plniť úlohy vyplývajúce z vládneho materiálu. Inštitút splnomocnenca je ideálnym nástrojom pre agendy horizontálneho charakteru s presahom do komplexných štruktúr spoločnosti a hospodárstva. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Materiál navrhuje, aby na znepokojujúci vplyv PIO reagoval priamo štatutár inštitúcie – inými slovami minister. Uvedené žiadame prepracovať tak, aby na znepokojujúci vplyv PIO reagovali iní zamestnanci rezortu, ktorí to budú mať v náplni práce. ODÔVODNENIE: Uvedený návrh v aktuálnom znení je nevykonateľný. Vzhľadom na rozsah agendy jednotlivých ministrov je nerealizovateľné aby priamo ministri reagovali na znepokojujúci vplyv PIO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Navrhujeme v texte Vlastného materiálu zmeniť formuláciu: "prostredníctvom softvéru zameraného na vyhľadávanie PIO na základe kľúčových slov, naratívov, ale s použitím moderných nástrojov na báze neurónových sietí a umelej inteligencie" na novú formuláciu: "s podporou softvéru zameraného na vyhľadávanie PIO s využitím najnovších výsledkov výskumu v oblasti spracovania prirodzeného jazyka, napr. na základe kľúčových slov, naratívov metódami, ktoré sú postavené na umelej inteligencii, špeciálne využitím a rozšírením prístupov hlbokého učenia." ODÔVODNENIE: Upresnenie terminológie Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 2.1 Metódy informačného vplyvu a zraniteľné miesta navrhujeme vetu: „PIO môžu byť využité na ovplyvnenie vnímania, správania a rozhodovania v čase, ktorý je potrebný pre čo najefektívnejší dopad posúvanej PIO.“ Nahradiť vetou: „V tomto stave kognitívnej zraniteľnosti sú schopné PIO výrazne ovplyvniť vnímanie, správanie a rozhodovanie jednotlivcov, alebo skupín.“ ODÔVODNENIE: Zmenená veta lepšie vystihuje podstatu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) O.Z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania predkladá k materiálu Koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám nasledujúce pripomienky: 1) Žiadame materiál stiahnuť a vrátiť predkladateľovi na zásadné prepracovanie, pretože podľa nášho názoru – ohrozuje slobodné šírenie informácií a vyvoláva strach šíriť informácie alebo viesť otvorenú diskusiu – nerieši zásadné a podstatné riziká v predmetnej oblasti a nové technológie, ktoré sa používajú pri informačných operáciách – mechanizmus rozpísaný v dokumente nepredvída riziko, že nebezpečná informácia je šírená cez oficiálny zdroj (ktorý je týmto dokumentom chránený) a nenavrhuje ochranný mechanizmus pre tento prípad, čím vytvára zázemie pre etablovanie názorovo totalitárnej spoločnosti, chýba spôsob ochrany pred monopolizovaním informácií – chýba spôsob konfrontácie a ochrany pred zneužívaním systému označenia informácií za škodlivé PIO (hoaxy, dezinformácie apod.), možnosť obhájiť informáciu označenú za PIO ako relevantnú. – kritéria pre posudzovanie PIO sú popísané veľmi vágne, sú veľmi všeobecné a môžu preto zahrnúť aj také informácie, ktoré nemajú zámer a povahu PIO (sú ľahko zneužiteľné) – – na boj proti informačným operáciám dokument plánuje použiť nástroje, ktoré sa v minulosti preukázali ako nevhodné a nekvalitné. – chýba informácia akým spôsobom bude prebiehať zber a postúpenie PIO v ohľade na ochranu osobných údajov alebo vo vzťahu ku súkromným správam Odôvodnenie: Problematika nových informačných technológií vplývajúcich na vedomie, podvedomie, a teda na informovanosť a správanie človeka je veľmi široká. V dokumente celkom absentuje, preto považujeme tvorcov dokumentu za nekompetentných zostavovať podobný strategický dokument. Spomenieme aspoň niektoré techniky, ktoré treba ošetriť – technika 24 obrázku (skryté, neviditeľné správy vkladané do vysielania masmédií a manipulujúce správanie ľudí podsúvaním podprahovej informácie) – informačné operácie cez vizuálne správy skryté v obraze a propagované vzorce správania, používané napr. vo filmoch pre deti a mládež na manipuláciu ich správania a názorovú manipuláciu – neurolingvistické programovanie cez masmédiá s programujúcim efektom správania ľudí vysokofrekvenčnou počítačovou technikou, generátorom špeciálnych frekvencií atď. adaptovaných na efektívny vplyv na podvedomie a fyziológiu človeka. – iné psychofyzické vplyvy na človeka, napr. cez generátory nízkofrekvenčných žiarení, jav „rádiového zvuku“ v hlave človeka, dištančná laserová psychokorekcia s možnosťami masovej psychokorekcie cez televíziu, rádio, komunikačné siete a sčasti cez tlač Ak informačnú operáciu vedie organizovaná skupina osôb, ktorá v danom čase má možnosť vystupovať cez štátne inštitúcie, v ich mene alebo významne vplýva na verejnoprávne médiá predstavuje štát, alebo niektorú jeho zložku, ktorých informácie sú týmto dokumentom špeciálne chránené, stavané na prioritný piedestál zaručenej pravdy s nárokom na svoje chránenie pred šírením alternatívnych informácií. 2) Žiadame z dokumentu z časti 3. vypustiť pasáž: „Významnú úlohu pri prevencii a identifikovaní PIO zohrávajú aj subjekty pôsobiace v mimovládnom sektore. Bude nevyhnutné pre dosiahnutie dobrých výsledkov využívať skúsenosti tretieho sektora najmä v oblasti vyhľadávania dezinformácii. Štát preto vytvorí schému ich možného zapojenia do koordinovaného mechanizmu odolnosti SR voči IO a ich finančnej podpory.“ Odôvodnenie: Predchádzajúce skúsenosti s prácou mimovládneho sektora pri vyhľadávaní tzv. dezinformácií poukazujú aj na manipulatívny a cielený boj proti alternatívnym informáciám bez ohľadu na to, či sú podložené vedeckými štúdiami a dôkazmi z praxe. Hrozí nielen automatické elektronické vypnutie kvalitnej a overenej informácie, ale aj subjektívne triedenie informácií zo strany mimovládnych organizácií, ktoré, ako sa to opakovane dialo v minulosti, väčšinou nemá dostatočné vedomostné zázemie na objektívne zhodnotenie informácie, ktorá sa jej „nepáči“. Aj v prípade, že by sa našla mimovládna organizácia s kvalitným tímom odborníkov, ktorá by dokázala objektívne posudzovať šírené informácie, je tu riziko pretože takmer určite pôjde o organizáciu financovanú zo zahraničných zdrojov, ktorej štát nesmie legislatívne spriechodňovať kompetencie zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenska, lebo týmto prispieva k realizovaniu informačných operácií proti slovenským občanom. Predmetný mechanizmus (prizvanie k spolupráci tretieho sektora) musí byť vopred riadne premyslený a musí byť zaručená jeho bezpečnosť a nezneužiteľnosť, čo musí byť zakotvené aj v dokumente, ktorý je predložený do MPK a toto bezpečnostné riziko v ňom vôbec nie je ošetrené. Preto žiadame citovanú pasáž vypustiť z dokumentu. 3) Žiadame, aby sa na formovaní Koordinovaného mechanizmu odolnosti SR voči informačným operáciám, rovnako na jeho podmienkach, úlohách, opatreniach aj rozhodovacích procesoch, mohla podieľať odborná aj verejná obec. Odôvodnenie: Vyplýva to z horeuvedených faktov v požiadavke 1), teda aby sa na tvorbe dokumentu podieľali predovšetkým odborníci. Zároveň aby bol dokument dostatočne transparentný, nezávislý, nemanipulovateľný, kontrolovateľný z viacerých strán, je žiadúce zapojiť aj verejnú obec. 4) Žiadame vytvoriť ochranný mechanizmus, ktorý zabezpečí nemožnosť zneužívania boja proti dezinformáciam na iné účely. Odôvodnenie Aby bola zabezpečené, že nedôjde ku potláčaniu demokratických princípov, kvalitnej odbornej aj vedeckej diskusie, ako aj zneužívaniu na odstránenie protistrany alebo konkurencie. Preto je na mieste požiadavka, aby do kontroly aj vyhodnotenia PIO mohli byť zaradené nezávislé vedecké aj občianske organizácie, aby bola zabepečená otvorená diskusia. Mechanizmus by mal obsahovať zároveň spôsoby obrany voči posúdeniu informácie ako PIO (napríklad možnosť predniesť argumenty, privolať ďalšie strany na posúdenie a podobne). Je potrebné detailnejšie spracovať všetky spôsoby a kritériá, ako posudzovať aj vyhodnocovať PIO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) O.Z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania predkladá k materiálu Koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám nasledujúce pripomienky: 1) Žiadame materiál stiahnuť a vrátiť predkladateľovi na zásadné prepracovanie, pretože podľa nášho názoru – ohrozuje slobodné šírenie informácií a vyvoláva strach šíriť informácie alebo viesť otvorenú diskusiu – nerieši zásadné a podstatné riziká v predmetnej oblasti a nové technológie, ktoré sa používajú pri informačných operáciách – mechanizmus rozpísaný v dokumente nepredvída riziko, že nebezpečná informácia je šírená cez oficiálny zdroj (ktorý je týmto dokumentom chránený) a nenavrhuje ochranný mechanizmus pre tento prípad, čím vytvára zázemie pre etablovanie názorovo totalitárnej spoločnosti, chýba spôsob ochrany pred monopolizovaním informácií – chýba spôsob konfrontácie a ochrany pred zneužívaním systému označenia informácií za škodlivé PIO (hoaxy, dezinformácie apod.), možnosť obhájiť informáciu označenú za PIO ako relevantnú. – kritéria pre posudzovanie PIO sú popísané veľmi vágne, sú veľmi všeobecné a môžu preto zahrnúť aj také informácie, ktoré nemajú zámer a povahu PIO (sú ľahko zneužiteľné) – – na boj proti informačným operáciám dokument plánuje použiť nástroje, ktoré sa v minulosti preukázali ako nevhodné a nekvalitné. – chýba informácia akým spôsobom bude prebiehať zber a postúpenie PIO v ohľade na ochranu osobných údajov alebo vo vzťahu ku súkromným správam Odôvodnenie: Problematika nových informačných technológií vplývajúcich na vedomie, podvedomie, a teda na informovanosť a správanie človeka je veľmi široká. V dokumente celkom absentuje, preto považujeme tvorcov dokumentu za nekompetentných zostavovať podobný strategický dokument. Spomenieme aspoň niektoré techniky, ktoré treba ošetriť – technika 24 obrázku (skryté, neviditeľné správy vkladané do vysielania masmédií a manipulujúce správanie ľudí podsúvaním podprahovej informácie) – informačné operácie cez vizuálne správy skryté v obraze a propagované vzorce správania, používané napr. vo filmoch pre deti a mládež na manipuláciu ich správania a názorovú manipuláciu – neurolingvistické programovanie cez masmédiá s programujúcim efektom správania ľudí vysokofrekvenčnou počítačovou technikou, generátorom špeciálnych frekvencií atď. adaptovaných na efektívny vplyv na podvedomie a fyziológiu človeka. – iné psychofyzické vplyvy na človeka, napr. cez generátory nízkofrekvenčných žiarení, jav „rádiového zvuku“ v hlave človeka, dištančná laserová psychokorekcia s možnosťami masovej psychokorekcie cez televíziu, rádio, komunikačné siete a sčasti cez tlač Ak informačnú operáciu vedie organizovaná skupina osôb, ktorá v danom čase má možnosť vystupovať cez štátne inštitúcie, v ich mene alebo významne vplýva na verejnoprávne médiá predstavuje štát, alebo niektorú jeho zložku, ktorých informácie sú týmto dokumentom špeciálne chránené, stavané na prioritný piedestál zaručenej pravdy s nárokom na svoje chránenie pred šírením alternatívnych informácií. 2) Žiadame z dokumentu z časti 3. vypustiť pasáž: „Významnú úlohu pri prevencii a identifikovaní PIO zohrávajú aj subjekty pôsobiace v mimovládnom sektore. Bude nevyhnutné pre dosiahnutie dobrých výsledkov využívať skúsenosti tretieho sektora najmä v oblasti vyhľadávania dezinformácii. Štát preto vytvorí schému ich možného zapojenia do koordinovaného mechanizmu odolnosti SR voči IO a ich finančnej podpory.“ Odôvodnenie: Predchádzajúce skúsenosti s prácou mimovládneho sektora pri vyhľadávaní tzv. dezinformácií poukazujú aj na manipulatívny a cielený boj proti alternatívnym informáciám bez ohľadu na to, či sú podložené vedeckými štúdiami a dôkazmi z praxe. Hrozí nielen automatické elektronické vypnutie kvalitnej a overenej informácie, ale aj subjektívne triedenie informácií zo strany mimovládnych organizácií, ktoré, ako sa to opakovane dialo v minulosti, väčšinou nemá dostatočné vedomostné zázemie na objektívne zhodnotenie informácie, ktorá sa jej „nepáči“. Aj v prípade, že by sa našla mimovládna organizácia s kvalitným tímom odborníkov, ktorá by dokázala objektívne posudzovať šírené informácie, je tu riziko pretože takmer určite pôjde o organizáciu financovanú zo zahraničných zdrojov, ktorej štát nesmie legislatívne spriechodňovať kompetencie zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenska, lebo týmto prispieva k realizovaniu informačných operácií proti slovenským občanom. Predmetný mechanizmus (prizvanie k spolupráci tretieho sektora) musí byť vopred riadne premyslený a musí byť zaručená jeho bezpečnosť a nezneužiteľnosť, čo musí byť zakotvené aj v dokumente, ktorý je predložený do MPK a toto bezpečnostné riziko v ňom vôbec nie je ošetrené. Preto žiadame citovanú pasáž vypustiť z dokumentu. 3) Žiadame, aby sa na formovaní Koordinovaného mechanizmu odolnosti SR voči informačným operáciám, rovnako na jeho podmienkach, úlohách, opatreniach aj rozhodovacích procesoch, mohla podieľať odborná aj verejná obec. Odôvodnenie: Vyplýva to z horeuvedených faktov v požiadavke 1), teda aby sa na tvorbe dokumentu podieľali predovšetkým odborníci. Zároveň aby bol dokument dostatočne transparentný, nezávislý, nemanipulovateľný, kontrolovateľný z viacerých strán, je žiadúce zapojiť aj verejnú obec. 4) Žiadame vytvoriť ochranný mechanizmus, ktorý zabezpečí nemožnosť zneužívania boja proti dezinformáciam na iné účely. Odôvodnenie Aby bola zabezpečené, že nedôjde ku potláčaniu demokratických princípov, kvalitnej odbornej aj vedeckej diskusie, ako aj zneužívaniu na odstránenie protistrany alebo konkurencie. Preto je na mieste požiadavka, aby do kontroly aj vyhodnotenia PIO mohli byť zaradené nezávislé vedecké aj občianske organizácie, aby bola zabepečená otvorená diskusia. Mechanizmus by mal obsahovať zároveň spôsoby obrany voči posúdeniu informácie ako PIO (napríklad možnosť predniesť argumenty, privolať ďalšie strany na posúdenie a podobne). Je potrebné detailnejšie spracovať všetky spôsoby a kritériá, ako posudzovať aj vyhodnocovať PIO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) O.Z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania predkladá k materiálu Koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám nasledujúce pripomienky: 1) Žiadame materiál stiahnuť a vrátiť predkladateľovi na zásadné prepracovanie, pretože podľa nášho názoru – ohrozuje slobodné šírenie informácií a vyvoláva strach šíriť informácie alebo viesť otvorenú diskusiu – nerieši zásadné a podstatné riziká v predmetnej oblasti a nové technológie, ktoré sa používajú pri informačných operáciách – mechanizmus rozpísaný v dokumente nepredvída riziko, že nebezpečná informácia je šírená cez oficiálny zdroj (ktorý je týmto dokumentom chránený) a nenavrhuje ochranný mechanizmus pre tento prípad, čím vytvára zázemie pre etablovanie názorovo totalitárnej spoločnosti, chýba spôsob ochrany pred monopolizovaním informácií – chýba spôsob konfrontácie a ochrany pred zneužívaním systému označenia informácií za škodlivé PIO (hoaxy, dezinformácie apod.), možnosť obhájiť informáciu označenú za PIO ako relevantnú. – kritéria pre posudzovanie PIO sú popísané veľmi vágne, sú veľmi všeobecné a môžu preto zahrnúť aj také informácie, ktoré nemajú zámer a povahu PIO (sú ľahko zneužiteľné) – – na boj proti informačným operáciám dokument plánuje použiť nástroje, ktoré sa v minulosti preukázali ako nevhodné a nekvalitné. – chýba informácia akým spôsobom bude prebiehať zber a postúpenie PIO v ohľade na ochranu osobných údajov alebo vo vzťahu ku súkromným správam Odôvodnenie: Problematika nových informačných technológií vplývajúcich na vedomie, podvedomie, a teda na informovanosť a správanie človeka je veľmi široká. V dokumente celkom absentuje, preto považujeme tvorcov dokumentu za nekompetentných zostavovať podobný strategický dokument. Spomenieme aspoň niektoré techniky, ktoré treba ošetriť – technika 24 obrázku (skryté, neviditeľné správy vkladané do vysielania masmédií a manipulujúce správanie ľudí podsúvaním podprahovej informácie) – informačné operácie cez vizuálne správy skryté v obraze a propagované vzorce správania, používané napr. vo filmoch pre deti a mládež na manipuláciu ich správania a názorovú manipuláciu – neurolingvistické programovanie cez masmédiá s programujúcim efektom správania ľudí vysokofrekvenčnou počítačovou technikou, generátorom špeciálnych frekvencií atď. adaptovaných na efektívny vplyv na podvedomie a fyziológiu človeka. – iné psychofyzické vplyvy na človeka, napr. cez generátory nízkofrekvenčných žiarení, jav „rádiového zvuku“ v hlave človeka, dištančná laserová psychokorekcia s možnosťami masovej psychokorekcie cez televíziu, rádio, komunikačné siete a sčasti cez tlač Ak informačnú operáciu vedie organizovaná skupina osôb, ktorá v danom čase má možnosť vystupovať cez štátne inštitúcie, v ich mene alebo významne vplýva na verejnoprávne médiá predstavuje štát, alebo niektorú jeho zložku, ktorých informácie sú týmto dokumentom špeciálne chránené, stavané na prioritný piedestál zaručenej pravdy s nárokom na svoje chránenie pred šírením alternatívnych informácií. 2) Žiadame z dokumentu z časti 3. vypustiť pasáž: „Významnú úlohu pri prevencii a identifikovaní PIO zohrávajú aj subjekty pôsobiace v mimovládnom sektore. Bude nevyhnutné pre dosiahnutie dobrých výsledkov využívať skúsenosti tretieho sektora najmä v oblasti vyhľadávania dezinformácii. Štát preto vytvorí schému ich možného zapojenia do koordinovaného mechanizmu odolnosti SR voči IO a ich finančnej podpory.“ Odôvodnenie: Predchádzajúce skúsenosti s prácou mimovládneho sektora pri vyhľadávaní tzv. dezinformácií poukazujú aj na manipulatívny a cielený boj proti alternatívnym informáciám bez ohľadu na to, či sú podložené vedeckými štúdiami a dôkazmi z praxe. Hrozí nielen automatické elektronické vypnutie kvalitnej a overenej informácie, ale aj subjektívne triedenie informácií zo strany mimovládnych organizácií, ktoré, ako sa to opakovane dialo v minulosti, väčšinou nemá dostatočné vedomostné zázemie na objektívne zhodnotenie informácie, ktorá sa jej „nepáči“. Aj v prípade, že by sa našla mimovládna organizácia s kvalitným tímom odborníkov, ktorá by dokázala objektívne posudzovať šírené informácie, je tu riziko pretože takmer určite pôjde o organizáciu financovanú zo zahraničných zdrojov, ktorej štát nesmie legislatívne spriechodňovať kompetencie zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenska, lebo týmto prispieva k realizovaniu informačných operácií proti slovenským občanom. Predmetný mechanizmus (prizvanie k spolupráci tretieho sektora) musí byť vopred riadne premyslený a musí byť zaručená jeho bezpečnosť a nezneužiteľnosť, čo musí byť zakotvené aj v dokumente, ktorý je predložený do MPK a toto bezpečnostné riziko v ňom vôbec nie je ošetrené. Preto žiadame citovanú pasáž vypustiť z dokumentu. 3) Žiadame, aby sa na formovaní Koordinovaného mechanizmu odolnosti SR voči informačným operáciám, rovnako na jeho podmienkach, úlohách, opatreniach aj rozhodovacích procesoch, mohla podieľať odborná aj verejná obec. Odôvodnenie: Vyplýva to z horeuvedených faktov v požiadavke 1), teda aby sa na tvorbe dokumentu podieľali predovšetkým odborníci. Zároveň aby bol dokument dostatočne transparentný, nezávislý, nemanipulovateľný, kontrolovateľný z viacerých strán, je žiadúce zapojiť aj verejnú obec. 4) Žiadame vytvoriť ochranný mechanizmus, ktorý zabezpečí nemožnosť zneužívania boja proti dezinformáciam na iné účely. Odôvodnenie Aby bola zabezpečené, že nedôjde ku potláčaniu demokratických princípov, kvalitnej odbornej aj vedeckej diskusie, ako aj zneužívaniu na odstránenie protistrany alebo konkurencie. Preto je na mieste požiadavka, aby do kontroly aj vyhodnotenia PIO mohli byť zaradené nezávislé vedecké aj občianske organizácie, aby bola zabepečená otvorená diskusia. Mechanizmus by mal obsahovať zároveň spôsoby obrany voči posúdeniu informácie ako PIO (napríklad možnosť predniesť argumenty, privolať ďalšie strany na posúdenie a podobne). Je potrebné detailnejšie spracovať všetky spôsoby a kritériá, ako posudzovať aj vyhodnocovať PIO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR / K vlastnému materiálu Žiadame doplniť novú úlohu do návrhu uznesenia vlády SR výlučne podpredsedovi vlády a ministrovi financií SR v nasledovnom znení: „vyčleniť finančné prostriedky na zabezpečenie úloh Inštitútu splnomocnenca vlády SR pre boj proti informačným operáciám v súlade s úlohou B.3“. Termín splnenia úlohy navrhujeme do 30. apríla 2021. Uvedenú pripomienku žiadame okrem uznesenia primerane zapracovať aj do vlastného materiálu. ODÔVODNENIE: Je nevyhnutné, aby po predložení materiálu, ktorým sa zriaďuje Inštitút splnomocnenca vlády SR pre boj proti informačným operáciám boli zabezpečené finančné zdroje na jeho činnosť a potreby technického, personálneho a iného zabezpečenia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 3. Inštitucionálne zabezpečenie odolnosti voči PIO navrhujeme slovné spojenie: „maximalizovať dosah osvedčených postupov, odborných znalostí, ako aj využitie právomocí a nástrojov na presadzovanie opatrení pred PIO.“ nahradiť slovným spojením: „sa zabezpečí zvyšovanie účinnosti osvedčených postupov, budovanie odbornej znalostnej bázy, ako aj využitie právomocí a nástrojov na presadzovanie opatrení pred PIO.“ ODÔVODNENIE: Presnejšia formulácia Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 3.1 Vyhľadávanie a identifikácia PIO slovné spojenie: „s použitím moderných nástrojov na báze neurónových sietí a umelej inteligencie.“ Navrhujeme nahradiť slovným spojením „s použitím moderných nástrojov na báze neurónových sietí alebo umelej inteligencie.“ V celom materiáli odporúčame upraviť čísla nadpisov a zosúladiť ich s obsahom a taktiež odporúčame opraviť všetky ďalšie gramatické a formálne nedostatky. ODÔVODNENIE: Presnejšia formulácia Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 2.1 Metódy informačného vplyvu a zraniteľné miesta navrhujeme doplnenie iných typov zaujatostí, ako napr: - Emocionálna zaujatosť (resp. potencia) a zranenosť – každý jednotlivec je definovaný individuálnou povahou, charakterom a temperamentom, čo má výrazný vplyv na výber a nasledovanie vzorov a teda aj akceptáciu informácií. - Prostredie pôvodu – (rodina, spoločenstvo, celkový pedagogický proces) rovnako značne podprahovo determinuje jednotlivca - Kognitívna dispozícia – schopnosť vnímania a pochopenia miery abstrakcie jednotlivcom - Zdravotný stav a biochemické somatické procesy vytvárajúce pocity (na rozdiel od emócií, ktoré sú produktom duchovnej aktivity) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Odporúčame pridať do zoznamu skratiek na str. 19 skratku MIRRI SR Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 2.1 Metódy informačného vplyvu a zraniteľné miesta navrhujeme slovné spojenie: „Algoritmy používané na určenie toho, čo ľudia vidia online predstavujú technológie prispôsobenia....“ nahradiť slovným spojením: „Algoritmy používané na určenie toho, čo ľudia vidia online sú súčasťou technológií prispôsobenia....“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V úvode na strane 3. vo vete: „Takéto systematické využívanie informačných operácií potom zaraďujeme medzi tzv. hybridné indikátor...“ je potrebné uviesť v čom spočíva hybridnosť a preformulovať, nakoľko slovo indikátor je prehlásením o určitom stave, nie aktivitou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. Do časti 3.1 navrhujeme do textu vhodne doplniť: „V prípade vyhľadávania a identifikovania PIO prostredníctvom softvéru ide o tému, v ktorej je v súčasnosti veľa otvorených výskumných otázok a preto je potrebné vhodne kombinovať výskum a vývoj nástrojov pre podporu vyhľadávania a identifikovania PIO.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu. V časti 1.1 informačné operácie vo vete: „Na dosiahnutie týchto cieľov slúžia napr. dezinformácie, využívanie falošných identít a manipulatívnych techník na internete....“ navrhujeme slovné spojenie „na internete“ nahradiť slovným spojením „v masmédiách“ ODÔVODNENIE: Tieto metódy sa nevyužívajú len na internete, ale celkovo v masmédiách. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Vyhľadávanie a identifikovanie PIO je komplexná úloha. Súčasný stav poznania neumožňuje automatické vyhľadávanie a identifikovanie škodlivých informácií s veľkou úspešnosťou. Je to predmetom aktívneho vedeckého výskumu. Prognózy na najbližšie roky nesmerujú k automatickej detekcii, ale skôr k podpore človeka pri vyhľadávaní a identifikovaní informácií, ktoré sú nepravdivé či zmanipulované. V posledných rokoch exponenciálne narástol záujem vedcov o túto oblasť v celom svete. Identifikácia PIO je náročná aj vzhľadom na to, že doteraz nie je uspokojivo vyriešené spracovanie prirodzeného jazyka a obsah PIO sú prevažne texty, ktoré treba analyzovať. Lepšia situácia je vo svetových jazykoch, najmä v anglickom jazyku. Počítačové spracovanie slovenského jazyka je na veľmi biednej úrovni aj v porovnaní s okolitými krajinami, keďže sa tejto téme štát nikdy systematicky nevenoval. Okrem spracovania prirodzeného jazyka sú aj ďalšie otvorené vedecké problémy spočívajúce najmä v povahe PIO, keď ich pravdivosť a nepravdivosť nie je jednoduché ak vôbec možné overiť. Preto je dôležité skúmať aj otázky identifikácie čŕt PIO (napr. aj použitá argumentácia) a možnosti podpory ich vyhľadávania a identifikácie. K bodu 3. Doplniť do časti 3.1, že v prípade vyhľadávania a identifikovania PIO prostredníctvom softvéru ide o tému, v ktorej je v súčasnosti veľa otvorených výskumných otázok a preto, treba vhodne kombinovať výskum a vývoj nástrojov pre podporu vyhľadávania a identifikovania PIO. Zmeniť "...prostredníctvom softvéru zameraného na vyhľadávanie PIO na základe kľúčových slov, naratívov, ale s použitím moderných nástrojov na báze neurónových sietí a umelej inteligencie" na "s podporou softvéru zameraného na vyhľadávanie PIO s využitím najnovších výsledkov výskumu v oblasti spracovania prirodzeného jazyka, napr. na základe kľúčových slov, naratívov metódami, ktoré sú postavené na umelej inteligencii, špeciálne využitím a rozšírením prístupov hlbokého učenia." Navrhovaná zmena vychádza aj zo skutočnosti, že v tejto problematike nejde vždy o nástroje, ale skôr prístupy, nástroje mnohokrát dnes neexistujú a treba ich vyvinúť. Umelá inteligencia zahŕňa neurónové siete, lepšie je však hovoriť o hlbokom učení, prípadne hlbokom učení na báze neurónových sietí K bodu 4. Zmeniť v opatrení č. 3 a 4 "zadania pre pilotný projekt vytvorenia nástroja pre automatizovanú detekciu PIO" na "zadania pre projekt výskumu a vývoja pilotného nástroja pre podporu vyhľadávania a identifikácie PIO, ktorý bude využívať najnovšie poznatky vedy a nové poznatky aj vytvorí (najmä s ohľadom na spracovanie obsahu PIO v slovenskom jazyku)" Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Sloboda prejavu každého jednotlivca sa končí tam, kde sa začína právo iného, preto sloboda prejavu nemôže byť zneužitá na zásah do práva inej osoby. Na s. 9 sa uvádza - "poskytovanie nepravdivých informácií o udalostiach a zneužívanie slobody prejavu na páchanie násilia je zakázané" OTÁZKY: Je toto jediné? Zakazuje sa len také poskytovanie nepravdivých informácií, ktoré evokuje páchanie násilia? Sú na Slovensku dostatočne právne definované obmedzenia slobody prejavu s ohľadom na prvky informačných operácií a sú dostatočne ošetrené porušovania slobody prejavu? Bolo by vhodné uvažovať posilnenie občianskoprávnej ochrany. Vytvoriť mechanizmy, ktoré by toto zabezpečili (napr. ako priestupky) a tak umožnili riešiť aj šírenie nepravdivých informácií, ktoré nemá rozsah definovaný v trestnom zákone. Problém je totiž ten, že vplyv a dosah nejakého prvku informačnej operácie závisí od samotného obsahu PIO a tiež od rozsahu a frekvencie šírenia. V prípade sociálnych sietí, kde sa dlhodobo môžu šíriť "malé nepravdy" množstvom ľudí sa dokonca spôsobí väčšia škoda ako šírením jednej informácie zásadného charakteru. Zodpovedný je nielen ten, kto informáciu vypustil, ale aj ten, ktorý ju šíril. NÁVRH - doplniť do opatrení prehodnotenie právnych prostriedkov ochrany pri zneužití slobody prejavu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Adresáti koordinovaného mechanizmu sú aj akademický sektor, mimovládne organizácie a široká verejnosť (súkromný aj občiansky sektor) (časť 1.3) Bolo by vhodné aj ďalej v dokumente viac využiť možnosť zapojenie angažovaných jednotlivcov (občanov) cez rôzne nástroje. Špeciálne by mali byť aj orgány štátnej správy aktívne a nielen využiť participáciu občanov, ale aj posilniť aktivity smerom k mediálnej gramotnosti občanov (toto má asi na starosti Ministerstvo školstva, ale treba ich v tomto atakovať, nemalo by to ostať len na mimovládkach, ktoré majú edukovať) K bodu 3. Návrh doplniť zapojenie občanov, zvážiť k tomu vytvoriť aj opatrenie v časti 4 Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Do opatrení je žiadúce doplniť: 1) Vypracovanie adresných metodík a konkrétnych postupov analýzy PIO pre potreby príslušných organizačných útvarov ÚOŠS. 2) Zabezpečiť vyškolenie príslušných organizačných útvarov ÚOŠS v oblasti analýzy a monitoringu PIO. 3) Vytvoriť pracovnú skupinu zloženú z kontaktných bodov príslušných organizačných útvarov ÚOŠS, ktorá bude slúžiť na výmenu skúseností a zdieľanie príkladov dobre praxe pri analýze a odhaľovaní PIO. 4) Vykonať právnu analýzu zákonných východísk možnosti trestnoprávneho postihu šíriteľov PIO pri dôraze na ochranu slobody prejavu a práva na informácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Takto navrhnutý systém boja proti informáciám je veľmi ľahko zneužiteľný, nedá sa kontrolovať a môže byť zneužitý na presadzovanie klamstiev. Akákoľvek kontrola a obmedzovanie informácií je zneužiteľná. Preto akýkoľvek náznak kontrolovania informácií by mal byť postavený striktne mimo zákon a to aj v rámci vládnych ako aj súkromných inštitúcií. Na to aby človek mohol posúdiť čo je a čo nie je pravda, totiž potrebuje vidieť všetky informácie a to kladné aj záporné. Nemôže byť ochudobnený o žiadnu informáciu. Tým že ľudia dostali k dispozícií internet a zdieľanie informácií, začali byť dostatočne informovaný na to aby dokázali sami rozlišovať medzi pravdou a klamstvom. Verejná diskusia samovoľne vedie k tomu že argumentačne vyhrá diskutujúci ktorí má pravdu. Nazdávam sa preto, že takéto iniciatívy vznikajú práve preto aby sa ľudia nemohli tú pravdu dozvedieť. Pravda je vždy len jedna a nieje teda ťažké ju reálne opísať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov: Vzhľadom na nové úlohy, ktoré sa predkladaným materiálom ukladajú o. i. aj ostatným ústredným orgánom štátnej, máme za to, že materiál predstavuje vplyv na rozpočet verejnej správy. Príslušný organizačný útvar ústredného orgánu štátnej správy bude vo svojej pôsobnosti vyhľadávať a posudzovať PIO manuálne, analyticky alebo prostredníctvom softvéru zameraného na vyhľadávanie PIO, vypracovávať k PIO popis situácie a identifikovať úroveň vplyvu PIO a zaujímať stanovisko k identifikovaným PIO. V Doložke vybraných vplyvov je preto potrebné vyčísliť, aké bude mať plnenie týchto úloh finančné dopady na štátny rozpočet. K plneniu úloh bude zrejme potrebné prijať nového zamestnanca/cov, prípadne bude tiež potrebné zabezpečovať školenie a zaučenie týchto osôb, čo doložka vplyvov nezohľadňuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Časť 3.4 Koordinácia postupu zainteresovaných subjektov Časť zabúda a vynecháva akademický a súkromný sektor. To oslabuje tzv. whole of the society approach Mechanizmu a pripravuje sa o potenciálne cenné vklady a zlepšenie budovania odolnosti. Časť 4. Opatrenia K príprave schémy zapojenia MVO, akademického a súkromného sektora v zmysle whole of the society approach je žiadúce týchto aktérov prizvať a aktívne zapájať už do diskusií o schéme samotnej. Žiadúce bude v schéme funkčné oddeliť roviny zapojenia detekcie a analýzy; vzdelávania; budovania povedomia a osvety. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V rámci materiálu Návrh uznesenia vlády.docx: 1. Na začiatku strany v názve dokumentu „BEZPEČNOSTNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY N Á V R H ... UZNESENIE BEZPEČNOSTNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. z ... k Koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám“ odporúčame vhodne upraviť skloňovanie. V rámci materiálu vlastný-materiál.docx: 1. Na strane 7 v podkapitole 2.1 v prvej vete vysvetlenia pojmu „Kognitívna zraniteľnosť predstavuje spôsob akým ľudský mozog spracováva informácie, s ktorými sa denne stretáva.“ odporúčame vložiť čiarku medzi slová „spôsob“ a „akým“. 2. Na strane 8 v poslednom riadku vo vete „možnosť zverejňovať informácie zo súkromného života, avšak len po dobu, keď sú osobami verejného záujmu a v prípade, že súhlasia“ odporúčame preformulovať na „ že s tým súhlasia“. 3. Na strane 9 v časti „Právne prostriedky ochrany pri zneužití slobody prejavu:“ - v bode b) odporúčame za slovami „trestnoprávna ochrana[1])“ odstrániť zátvorku. 4. Na strane 11 v prvom riadku v časti „pričom uvedená úloha môže byť v kompetencií napríklad tlačových odborov alebo analytických odborov príslušných rezortov.“ odporúčame opraviť slovo na „kompetencii“. 5. Na strane 14 v podkapitole 3.3.5. PIO so znakmi skutkovej podstaty trestného činu odporúčame za poslednou vetou „Orgány činné v trestnom konaní sú následne oprávnené konať ex offo v danej veci podľa osobitných predpisov[2]).“ odstrániť zátvorku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Predloženému materiál chýba základný atribút, a to vysporiadanie sa s kolíziou s ústavnými princípmi slobody slova, neobmedzeného prístupu k informáciám ako k základným ľudským právam a slobodám, ktoré sú garantované Ústavou SR. Túto kolíziu je potrebné v materiáli objasniť a vyšpecifikovať, tak, aby ťažisková časť materiálu nechýbala a aby bolo zabezpečené, že nedôjde k zneužitiu obmedzovania informácií. Je potrebné preukázať, akým spôsobom bude zabezpečené dodržanie súladu s troma podmienkami na obmedzenie slobody prejavu t.j. obmedzenie slobody prejavu musí byť vymedzené zákonom, ide o legitímny účel a len v nevyhnutnej miere. Výklad z hľadiska ústavných práv a príslušnej judikatúry považujeme za nutnú súčasť predloženého materiálu. Materiál je vágnej povahy, ponecháva veľmi široko a neurčito koncipované pole pôsobnosti pri filtrovaní a vyhodnocovaní informácie obmedzujúcej autorite. Rovnako pri popise reakcií pri jednotlivých vplyvoch je popis spôsobu reakcií veľmi neurčitý (napr. str. 13, bod 3.3.3 „Štatutár dotknutého subjektu rozhodne o reakcii a prípadnej potrebe prijatia opatrení.“ Akej reakcie?, Akých opatrení?) Je nevyhnutné vysporiadať sa s vágnymi pojmami ako napr. dezinformácia, ktorú nie je možné z legislatívneho hľadiska jednoznačne a presne zadefinovať. Odporúčame z materiálu vypustiť napríklad vety typu - str. 7 bod 2.1 „Mozog dokáže zvládnuť iba obmedzené množstvo informácií a nadmerné množstvo prichádzajúcich stimulov môže spôsobiť preťaženie informáciami.“, str. 5 bod 1.2. ako prvok informačnej operácie Paródiu a satiru..., str. 9 bod 2.2. časti Sloboda prejavu „Negatívne informácie, aj keď sú nepravdivé môžu znížiť vážnosť osoby v spoločnosti, autoritu na pracovisku...“. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že v materiáli sa uvádza spolupráca s NGO respektíve ich začlenenie do systému pri monitorovaní informačného prostredia. Uvedené predstavuje riziko s ohľadom na nejasné donorské postavenie mnohých NGO. V materiáli absentuje špecifikácia akým spôsobom budú NGO vyberané a spôsob ich financovania t.j. za akých podmienok majú v systéme pôsobiť. Navrhujeme predkladateľovi prehodnotiť vhodnosť začlenenia NGO do tohto systému resp. upraviť len na možnosť podávania podnetov z ich strany ako akýkoľvek iný subjekt. Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade ak by výber NGO neprebiehal transparentným otvoreným výberovým konaním na základe jasných pravidiel, mohlo by to predstavovať prvok neoprávnenej štátnej pomoci. Materiál navrhujeme predkladateľovi dopracovať vzhľadom na vyššie uvedené ako aj vzhľadom nato, že sa nevysporiadal so základnou otázkou a to je stret so základnými ľudskými právami a slobodami a možným rozporom s čl. 26 Ústavy SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, odporúčame názov kapitoly 1.3. upraviť nasledovne: „1.3. Subjekty koordinovaného mechanizmu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, v kapitole 2. v 1. odseku v 2. vete odporúčame odstrániť spred spojenia „verejnej diskusie“ adjektív „oprávnenej“, keďže každá verejná diskusia je oprávnená. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, v kapitole 2.1. v 3. odseku odporúčame vypustiť prvú vetu („Ľudia sú náchylní na to, aby boli oklamaní, vyprovokovaní, podvedení a inak manipulovaní.“). Ide o subjektívny hodnotiaci úsudok. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, celú kapitolu 3. (Inštitucionálne zabezpečenie odolnosti voči PIO) aj s jej podkapitolami odporúčame presunúť vopred a zaradiť ju hneď za Úvod. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, v kapitole 2.1. v 3. odseku odporúčame preformulovať druhú a tretiu vetu nasledovne: „Ide o určitý druh psychologického zneužívania s cieľom zhromažďovať taktické informácie a neskôr ich využiť k získaniu konkurenčnej strategickej výhody voči súperovi. Skutočnosť, že obsah s nízkou dôveryhodnosťou sa šíri tak rýchlo a ľahko ukazuje, že ľudia a algoritmy, ktoré používajú platformy sociálnych médií, systematicky a aktívne manipulujú verejný informačný priestor.“. Odôvodnenie: Formulačná precizácia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, v kapitole 1.2. odporúčame vypustiť zo zoznamu najznámejších a najčastejšie používaných PIO paródiu a satiru. Odôvodnenie: V zmysle Akčného plánu EÚ proti dezinformáciám (2018) „medzi dezinformácie nepatria neúmyselné chyby v spravodajstve, satira a paródie, ani správy a komentáre naklonené jednej strane, ktoré sú takto zreteľne označené.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, text kapitoly 1.1. odporúčame doplniť a preformulovať nasledovne: „Na potrebu zvýšiť odolnosť štátu a spoločnosti voči dezinformačnému pôsobeniu a propagande zameranej proti jeho hodnotám a záujmom poukazuje už Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky schválená vládou SR v roku 2017. Pojem dezinformácia však zatiaľ nebol v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) kodifikovaný. Väčšinou sa preberajú definície uvádzané v odborných publikáciách či oficiálnych európskych dokumentoch, ktoré sú si podobné a vystihujú podstatu. Akčný plán EÚ proti dezinformáciám za dezinformáciu považuje „overiteľne nepravdivú alebo zavádzajúcu informáciu, ktoré je vytvorená, prezentovaná a šírená na účely hospodárskeho zisku alebo zámerného zavádzania verejnosti a môže poškodiť verejný záujem“, pričom „poškodenie verejného záujmu zahŕňa hrozby pre demokratické procesy, ako aj pre verejné statky, ako napríklad zdravie občanov EÚ, životné prostredie alebo bezpečnosť. Medzi dezinformácie nepatria neúmyselné chyby v spravodajstve, satira a paródie, ani správy a komentáre naklonené jednej strane, ktoré sú takto zreteľne označené“. Dezinformácie zároveň môžu byť súčasťou širšieho procesu, ktorý sa označuje názvom informačné operácie v zmysle informačného ovplyvňovania. Verejnosť je tiež vystavená narastajúcemu šíreniu nebezpečných fám, zavádzajúcich informácií a konšpiračných teórií, ktoré môžu ohrozovať ľudské zdravie, poškodzovať súdržnosť spoločnosti alebo viesť k verejnému násiliu a sociálnym nepokojom. Informačné operácie môžu okrem cieleného šírenia potenciálne škodlivých informácii zahŕňať aj zber citlivých údajov, podnecovať ľudí k akcii (násilnej alebo nenásilnej) a otvorene alebo skryte propagovať určitú stranu/štát. Takéto systematické využívanie informačných operácií potom zaraďujeme medzi tzv. hybridné indikátory, ktoré sa kombináciou ďalších dvoch indikátorov stávajú hybridnou hrozbou. Práve informačné operácie sa stali najčastejšie využívaným hybridným indikátorom nie len zahraničných aktérov v rámci hybridnej hrozby. Informačné operácie nezahŕňajú len aktivity zamerané na šírenie potenciálne škodlivých informácií, ale aj na zber citlivých údajov. Vykonávajú ich zahraniční štátni aj neštátni aktéri, ale aj domáci aktéri, ktorí sympatizujú s útočníkom, a pomáhajú mu tak k dosiahnutiu cieľa. Cieľom je využívať sofistikované stratégie, aby mohli ovplyvňovať verejné diskusie, prehlbovať polarizáciu spoločnosti, vytvárať čoraz väčšiu skupinu obyvateľstva, ktorá neverí žiadnemu oficiálnemu zdroju a ľahšie tak podlieha manipulácii. Výsledkom je efektívnejšie zasahovanie do demokratického rozhodovania, relativizácia politického vedenia krajiny a oslabovanie dôvery spoločnosti v demokratické inštitúcie. Zámerné šírenie dezinformácií a informačné operácie sú významným nástrojom hybridného pôsobenia primárne zamerané na oslabenie dôvery verejnosti v inštitúcie a médiá, ako aj obmedzenie jej schopnosť prijímať informované rozhodnutia. V tomto kontexte je zavedenie koordinovaného mechanizmu odolnosti voči informačným operáciám jedným z dôležitých opatrení komplexného posilňovania kapacít, nástrojov a odolnosti štátu voči hybridným hrozbám, ktoré bude zapracované do Akčného plánu boja SR proti hybridným hrozbám. Zámerné, systematické a rozsiahle uskutočňovanie informačných operácií predstavuje jednu z najvážnejších a najaktuálnejších výziev pre európske demokracie a spoločnosti. Úlohou štátu a jeho kompetentných zložiek je vytvoriť mechanizmus na elimináciu vplyvu dezinformačných kampaní, najmä prostredníctvom efektívnej identifikácie manipulatívneho obsahu a strategickej komunikácie. V decembri 2018 Európska komisia predstavila Akčný plán proti dezinformáciám, ktorého hlavným cieľom je posilniť už existujúce, ako aj vybudovať nové mechanizmy na eliminovanie tohto nebezpečného fenoménu, vrátane využitia umelej inteligencie. SR podporuje ďalšie posilňovanie inštitúcií a kapacít EÚ pre boj proti dezinformáciám a informačným operáciám, vrátane intenzívnejšieho využívania Systému rýchleho varovania a posilnenia regulačného rámca pre dohľad nad pôsobením on-line platforiem. Nutnosť zmobilizovať spoluprácu v boji proti dezinformáciám v rámci EÚ je aj jedným z cieľov pripravovaného Akčného plánu EÚ pre európsku demokraciu. Úsilie EÚ v tomto smere vychádza z presvedčenia, že členské štáty budú pokračovať v posilňovaní vlastných prostriedkov a kapacít pre odolnosť voči informačným operáciám a budú intenzívnejšie spolupracovať s odborníkmi z verejného a súkromného sektora pri odhaľovaní a analyzovaní nepravdivých informácií. Na organizované ovplyvňovanie ľudí sa najintenzívnejšie využívajú sociálne siete. V tomto kontexte sú alarmujúcim faktom, a zároveň argumentom v prospech riešenia problematiky, výsledky Eurobarometra, v ktorom 83% opýtaných označilo online dezinformácie za ohrozenie demokracie, pričom tento názor bol zhodný vo všetkých štátoch. Najmenej polovica opýtaných uviedla, že sa stretla s dezinformáciou minimálne raz týždenne, pričom najviac kladných odpovedí bolo zaznamenaných v Španielsku, Maďarsku, Chorvátsku, Poľsku, Francúzsku, Grécku a v SR).“. Odôvodnenie: Formulačná precizácia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, odporúčame text kapitoly 1.3. doplniť a upraviť nasledovne: „Hlavné subjekty koordinovaného mechanizmu odolnosti voči IO v rámci verejnej správy sú najmä ústredné orgány štátnej správy, ale tiež všetky úrovne verejnej moci, vrátane orgánov samosprávy a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti orgánu verejnej správy. Jednotlivé orgány a inštitúcie verejnej správy budú v tejto oblasti úzko spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, vzdelávacími a výskumnými inštitúciami, médiami, súkromným a občianskym sektorom, ako aj so širokou verejnosťou s cieľom presadiť celospoločenský prístup v úsilí o posilnenie odolnosti krajiny voči dezinformáciám a informačným operáciám. Od jednotlivých orgánov a inštitúcií verejnej správy sa očakáva, že v rámci svojich kompetencií a prostredníctvom koordinovaného mechanizmu príjmu systémové opatrenia zamerané na posilnenie vlastných prostriedkov a kapacít odolnosti voči IO. Tieto budú zamerané na efektívnejšie odhaľovanie, identifikáciu a analýzu PIO, zabezpečenie koordinovanej reakcie, zvyšovanie informovanosti o škodlivom vplyve dezinformácií a informačných operácií, posilnenie postavenia občanov a zapojenie sa do osobitného systému včasného varovania v reálnom čase medzi inštitúciami a orgánmi, ako aj výmeny údajov a hodnotení dezinformačných kampaní a informačných operácií. Účinné a úspešné vykonanie týchto opatrení závisí od aktívnej účasti a spolupráce všetkých účastníkov koordinovaného mechanizmu. So zámerom eliminovať hlavné ciele POI, vrátane snahy o oslabenie dôvery verejnosti voči štátnym inštitúciám a spoločenskému systému, jednotlivé orgány a inštitúcie verejnej správy sa zamerajú na vybudovanie a posilnenie zdrojov a kapacít pre proaktívnu strategickú komunikáciu, t. j. na systematické a dlhodobé komunikačné aktivity zamerané na podporu porozumenia ich činnostiam, hodnotám, prioritám a politikám a zvyšovanie dôvery verejnosti voči nim a štátu.“. Odôvodnenie: Formulačná precizácia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V doložke vplyvov odporúčame doplniť predpokladaný zdrojový rámec potrebný na budovanie uvedených kapacít. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K predkladacej správe, v 7. odseku odporúčame preformulovať poslednú vetu nasledovne: „Pre demokraciu je potrebná otvorená, slobodná a spravodlivá verejná diskusia, odolná voči dezinformáciám.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K predkladacej správe, 5. odsek odporúčame preformulovať v záujme zjednodušenia textu nasledovne: „Cieľom materiálu je predovšetkým nastavenie inštitucionálneho zabezpečenia identifikácie a analýzy prvkov informačných operácií.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K predkladacej správe, v 6. odseku odporúčame vypustiť v záujme zjednodušenia poslednú vetu: „Systematické využívanie informačných operácií zaraďujeme medzi hybridné indikátory, ktoré kombináciou ďalších dvoch indikátorov sa stávajú hybridnou hrozbou.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, odporúčame časť Úvod preformulovať nasledovne: „Pokrok v informačných technológiách umožnil miliónom ľudí a inštitúcií neobmedzený prístup k množstvu informácií, ako aj k ich samotnej tvorbe a šíreniu. V dnešnej dobe moderných digitálnych technológií a demokratizácie informačného prostredia s výrazným nárastom vplyvu sociálnych sietí ako významným kanálom pre komunikáciu a šírenie informácií, je informačný priestor čoraz viac zaplavovaný dezinformáciami a nepravdivými informáciami. Časť z nich je tvorená a šírená cudzími aktérmi, či už štátnymi alebo neštátnymi. Masívne šírenie rôznych dezinformácií sa stalo súčasťou vedenia tzv. hybridnej vojny a má neustále sa zvyšujúcu sa tendenciu. Postupujúca digitalizácia, zrýchľovanie toku a zhromažďovanie metadát, ako aj všeobecné rozšírenie mobilných zariadení v populácií, zvyšujú ich význam z hľadiska bezpečnosti štátu. Aktívne šírenie nepravdivých a zavádzajúcich informácií formou informačných operácií je spravidla zamerané na dosiahnutie konkrétnych politických, bezpečnostných, hospodárskych a iných cieľov. Jeho zámerom je prehlbovanie polarizácie politickej a spoločenskej diskusie, zvyšovanie nedôvery voči štátnym inštitúciám, ako aj oslabovanie stotožnenia sa občanov s hodnotovým a spojeneckým ukotvením Slovenskej republiky. Dezinformačný obsah je zámerne šírený s cieľom manipulácie s verejnou mienkou, ovplyvňovania správania sa verejnosti a získania vplyvu na spoločenskú diskusiu, demokratické procesy a rozhodovanie. Dezinformačné aktivity a informačné operácie nie sú novým javom, no so vznikom a rozmachom sociálnych sietí a efektívnych techník šírenia obsahu sa ich možný negatívny dopad na bezpečnosť štátu rapídne zvýšil. Pandémia spôsobená COVID-19 poukázala na alarmujúci rozmer rôznych hoaxov, falošných správ, konšpiračných teórií, ale aj cielených dezinformačných kampaní a informačných operácií. Z hľadiska zdravého rozvoja demokratického systému a rozhodovania je dôležité, aby štát prijal opatrenia zamerané na posilnenie schopnosti štátnej a verejnej správy vysporiadať sa dezinformačným pôsobením a nastaviť procesy systematického posilňovania odolnosti inštitúcií a verejnosti voči dezinformáciám a informačným operáciám. Predmetný materiál je dôležitým krokom v smere systémového posilňovania odolnosti štátu prostredníctvom vybudovania a rozširovania kapacít a expertízy štátnej a verejnej správy, ako aj vytvorenia rámca pre systémovú medzirezortnej koordináciu v oblasti boja s dezinformáciami a informačnými operáciami. Predpokladá sa vytvorenie potrebných kapacít a expertízy pre aktívne vyhľadávanie, identifikáciu a analýzu dezinformácií a informačných operácií naprieč vládnymi a regionálnymi inštitúciami štátnej správy, ako aj zavedenie systému koordinovanej reakcie na základe posúdenia úrovne a vplyvu identifikovaných dezinformácií a prvkov informačných operácií . Vláda SR sa v programovom vyhlásení zaviazala pripraviť akčný plán na koordináciu boja proti hybridným hrozbám a šíreniu dezinformácií a vybudovať adekvátne centrálne kapacity pre jeho realizáciu. Tieto kroky realizuje aj v súlade s Akčným plánom EÚ proti dezinformáciám s vedomím, že musia byť v súlade s ľudsko-právnou legislatívou a nikdy nesmú oslabiť slobodu slova a neobmedzený prístup k informáciám, základným ľudským slobodám garantovaným aj Ústavou SR. Cieľom posilňovania odolnosti, kapacít a nástrojov štátu voči dezinformáciami a informačnými operáciám je predovšetkým ochrana našej demokratickej diskusie a rozhodovania pred nelegitímnym zasahovaním zo strany cudzích aktérov tak, aby o smerovaní našej spoločnosti rozhodovali informované postoje občanov a nie šírenie dezinformácií a informačných operácií cudzími aktérmi.“. Odôvodnenie: Formulačná precizácia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, v kapitole 3. odporúčame vložiť za 4. odsek nový odsek v nasledovnom znení: „Podľa potreby môže Úrad vlády SR/SITCEN zvolať stretnutie členov koordinovaného mechanizmu za účelom vyhodnotenia hlavných trendov PIO za určité obdobie a vypracovania odporúčaní systémového charakteru pre ďalšie posilňovanie nástrojov inštitúcií a orgánov štátnej a verejnej správy v oblasti boja s dezinformáciami a informačnými operáciami.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu odporúčame v kapitole 4. doplniť nové opatrenie č. 8 v znení: „Vypracovať jednotnú metodiku monitorovania, identifikácie a analýzy dezinformácií a informačných operácií a zaviesť systém vzdelávania a školení pre pracovníkov štátnej správy v oblasti posilňovania odolnosti voči dezinformáciám a informačným operáciám a strategickej komunikácie. Zodpovedá: ÚV SR Termín: 31. marec 2021“. V tejto súvislosti odporúčame primerane upraviť aj návrh uznesenia vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, v kapitole 3. odporúčame 2. odsek preformulovať nasledovne: „Pokiaľ ide o plnenie úloh v oblasti odolávania voči PIO, tie sú v kompetencii jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy SR. V záujme zvýšenia odolnosti voči PIO sa bude postupovať koordinovane na vertikálnej a horizontálnej úrovni verejnej moci s centrálnym postavením Situačného centra Slovenskej republiky (SITCEN) ako gestora koordinovaného mechanizmu a správcu softvérovej aplikácie na vyhľadávanie a identifikáciu PIO, ktorú budú mať k dispozícii inštitúcie a orgány verejnej moci zapojené do koordinovaného mechanizmu. SITCEN bude informovať inštitúcie a orgány štátnej správy o začatí činnosti koordinovaného mechanizmu a podmienkach pre zapojenie sa do jeho aktivít. Prostredníctvom intenzívnej výmeny informácií sa jednotlivé inštitúcie a orgány štátnej správy budú usilovať o zvyšovanie dosahu osvedčených postupov, efektívne využite odborných znalostí, nástrojov a svojich právomocí, vrátane strategickej komunikácie, na presadzovanie opatrení pred PIO. Predmetným mechanizmom sa neobmedzuje právomoc a príslušnosť týchto orgánov verejnej moci, ale pridáva sa analytická nadstavba v súvislosti so zabezpečením ich odolnosti voči PIO. Pre efektívne zvládnutie tejto úlohy bude potrebné vypracovať a zaviesť do praxe jednotnú metodiku monitorovania, odhaľovania a analýzy dezinformačného pôsobenia a informačných operácií v podmienkach SR ako aj zaviesť systém vzdelávania a školenia potrebných zručností a vytvorenia expertízy na všetkých orgánoch štátnej správy. Je tiež nevyhnutné systematicky budovať kompetencie najmenej ústredných orgánov štátnej správy v oblasti strategickej komunikácie ako základného nástroja na boj s PIO.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) V celom materiáli odporúčame v celom texte popri pojme informačné operácie použiť aj výraz dezinformácie, resp. dezinformačné pôsobenie alebo zámerné šírenie nepravdivých a zavádzajúcich informácií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) Navrhujeme materiál, najmä jeho terminológiu a definície pojmov zosúladiť s terminológiou a definíciami pojmov obsiahnutými v právnych predpisoch a iných záväzných dokumentoch. Odôvodnenie: V navrhovanom materiáli predkladateľ používa napríklad pojem „mimovládne organizácie“. Takýto pojem však slovenská legislatíva nepozná. V zákone č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov je definovaný pojem „mimovládna nezisková organizácia“. V záujme právnej istoty, ako jednej z podmienok právneho štátu, preto predkladateľovi odporúčame nahradiť pojem „mimovládna organizácia“ legálne definovaným pojmov „mimovládna nezisková organizácia“. V navrhovanom materiáli sa zároveň zavádzajú definície viacerých pojmov, medzi inými napríklad definícia pojmu „dezinformácia“. Táto definícia však nie je v súlade s definíciou použitou v Akčnom pláne boja proti dezinformáciám z roku 2018 (https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/action_plan_against_disinformation.pdf). Nakoľko je Slovenská republika členom Európskej únie, je žiaduce, aby bola používaná jednotná terminológia a jednotné definície pojmov. Preto navrhujeme definíciu pojmu „dezinformácia“ použitú v predkladanom materiáli nahradiť definíciou pojmu „dezinformácia“ použitou v Akčnom pláne boja proti dezinformáciám, v zmysle ktorej „Pod dezinformáciami sa rozumejú preukázateľne nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, ktoré sa vytvárajú, prezentujú a šíria za účelom ekonomického zisku alebo zámerného podvedenia verejnosti a môžu spôsobiť verejnú škodu.“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) Navrhujeme, aby boli osoby zodpovedné za Opatrenie č. 6 doplnené o splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti. Odôvodnenie: V Opatrení č. 6 sa zodpovedným osobám ukladá „Navrhnúť schému pre mimovládne organizácie k ich zapojeniu do Koordinovaného mechanizmu odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám a nájsť možnosť financovania ich spolupráce.“ V zmysle Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti (schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 309 z 27. júna 2012) je splnomocnenec poradným orgánom vlády SR okrem iného aj pre oblasť mimovládnych neziskových organizácií. Nakoľko sa navrhované Opatrenie č. 6 priamo týka mimovládnych neziskových organizácií, navrhujeme rozšíriť zodpovedné osoby o splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) Navrhujeme, aby bol predložený materiál prerokovaný na Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie a Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Odôvodnenie: V zmysle Čl. 2 ods. 3 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky (schválenej uznesením vlády SR č. 512 z 13. júna 2001) je potrebné predkladaný materiál v dostatočnom časovom predstihu pred predložením na rokovanie vlády posúdiť v poradnom orgáne vlády Slovenskej republiky v prípade, ak sa materiál týka činnosti, pre ktorú bol tento poradný orgán zriadený. Nakoľko sa materiál týka základných ľudských práv a slobôd a mimovládnych neziskových organizácií, je nevyhnutné, aby bol predložený na posúdenie Rade vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie a Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) Odporúčame používať presné názvy dokumentov a právnych predpisov, na ktoré sa predkladaný materiál odvoláva. Zároveň odporúčame do materiálu doplniť odkazy na dokumenty, na ktoré sa predkladaný materiál odvoláva. Odôvodnenie: Predkladateľ navrhovaného materiálu sa na viacerých miestach odvoláva na rôzne právne predpisy, medzinárodné dohovory, zmluvy, či iné dokumenty. Medzi inými sa odvoláva na „Európsky dohovor na ochranu ľudských práv“, takýto dokument však pod týmto názvom neexistuje. Predkladateľ mal pravdepodobne na mysli Európsky dohovor o ľudských právach (https://www.echr.coe.int/documents/convention_slk.pdf). Čo sa týka odvolávania sa na právne predpisy, ich názvy je potrebné uvádzať v súlade s pravidlami stanovenými v Legislatívnych pravidlách vlády Slovenskej republiky. V záujme právnej istoty, ako jednej z podmienok právneho štátu, preto predkladateľovi odporúčame zosúladiť názvy odkazovaných dokumentov a právnych predpisov s ich skutočnými názvami. Zároveň, rovnako v záujme právnej istoty a v záujme dodržiavania pravidiel stanovených v norme STN ISO 690, odporúčame doplniť odkazy na dokumenty, na ktoré sa materiál odvoláva, a to v súlade s pravidlami stanovenými v cit. norme. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) O.Z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania predkladá k materiálu Koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám nasledujúce pripomienky: 1) Žiadame materiál stiahnuť a vrátiť predkladateľovi na zásadné prepracovanie, pretože podľa nášho názoru – ohrozuje slobodné šírenie informácií a vyvoláva strach šíriť informácie alebo viesť otvorenú diskusiu – nerieši zásadné a podstatné riziká v predmetnej oblasti a nové technológie, ktoré sa používajú pri informačných operáciách – mechanizmus rozpísaný v dokumente nepredvída riziko, že nebezpečná informácia je šírená cez oficiálny zdroj (ktorý je týmto dokumentom chránený) a nenavrhuje ochranný mechanizmus pre tento prípad, čím vytvára zázemie pre etablovanie názorovo totalitárnej spoločnosti, chýba spôsob ochrany pred monopolizovaním informácií – chýba spôsob konfrontácie a ochrany pred zneužívaním systému označenia informácií za škodlivé PIO (hoaxy, dezinformácie apod.), možnosť obhájiť informáciu označenú za PIO ako relevantnú. – kritéria pre posudzovanie PIO sú popísané veľmi vágne, sú veľmi všeobecné a môžu preto zahrnúť aj také informácie, ktoré nemajú zámer a povahu PIO (sú ľahko zneužiteľné) – – na boj proti informačným operáciám dokument plánuje použiť nástroje, ktoré sa v minulosti preukázali ako nevhodné a nekvalitné. – chýba informácia akým spôsobom bude prebiehať zber a postúpenie PIO v ohľade na ochranu osobných údajov alebo vo vzťahu ku súkromným správam Odôvodnenie: Problematika nových informačných technológií vplývajúcich na vedomie, podvedomie, a teda na informovanosť a správanie človeka je veľmi široká. V dokumente celkom absentuje, preto považujeme tvorcov dokumentu za nekompetentných zostavovať podobný strategický dokument. Spomenieme aspoň niektoré techniky, ktoré treba ošetriť – technika 24 obrázku (skryté, neviditeľné správy vkladané do vysielania masmédií a manipulujúce správanie ľudí podsúvaním podprahovej informácie) – informačné operácie cez vizuálne správy skryté v obraze a propagované vzorce správania, používané napr. vo filmoch pre deti a mládež na manipuláciu ich správania a názorovú manipuláciu – neurolingvistické programovanie cez masmédiá s programujúcim efektom správania ľudí vysokofrekvenčnou počítačovou technikou, generátorom špeciálnych frekvencií atď. adaptovaných na efektívny vplyv na podvedomie a fyziológiu človeka. – iné psychofyzické vplyvy na človeka, napr. cez generátory nízkofrekvenčných žiarení, jav „rádiového zvuku“ v hlave človeka, dištančná laserová psychokorekcia s možnosťami masovej psychokorekcie cez televíziu, rádio, komunikačné siete a sčasti cez tlač Ak informačnú operáciu vedie organizovaná skupina osôb, ktorá v danom čase má možnosť vystupovať cez štátne inštitúcie, v ich mene alebo významne vplýva na verejnoprávne médiá predstavuje štát, alebo niektorú jeho zložku, ktorých informácie sú týmto dokumentom špeciálne chránené, stavané na prioritný piedestál zaručenej pravdy s nárokom na svoje chránenie pred šírením alternatívnych informácií. 2) Žiadame z dokumentu z časti 3. vypustiť pasáž: „Významnú úlohu pri prevencii a identifikovaní PIO zohrávajú aj subjekty pôsobiace v mimovládnom sektore. Bude nevyhnutné pre dosiahnutie dobrých výsledkov využívať skúsenosti tretieho sektora najmä v oblasti vyhľadávania dezinformácii. Štát preto vytvorí schému ich možného zapojenia do koordinovaného mechanizmu odolnosti SR voči IO a ich finančnej podpory.“ Odôvodnenie: Predchádzajúce skúsenosti s prácou mimovládneho sektora pri vyhľadávaní tzv. dezinformácií poukazujú aj na manipulatívny a cielený boj proti alternatívnym informáciám bez ohľadu na to, či sú podložené vedeckými štúdiami a dôkazmi z praxe. Hrozí nielen automatické elektronické vypnutie kvalitnej a overenej informácie, ale aj subjektívne triedenie informácií zo strany mimovládnych organizácií, ktoré, ako sa to opakovane dialo v minulosti, väčšinou nemá dostatočné vedomostné zázemie na objektívne zhodnotenie informácie, ktorá sa jej „nepáči“. Aj v prípade, že by sa našla mimovládna organizácia s kvalitným tímom odborníkov, ktorá by dokázala objektívne posudzovať šírené informácie, je tu riziko pretože takmer určite pôjde o organizáciu financovanú zo zahraničných zdrojov, ktorej štát nesmie legislatívne spriechodňovať kompetencie zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenska, lebo týmto prispieva k realizovaniu informačných operácií proti slovenským občanom. Predmetný mechanizmus (prizvanie k spolupráci tretieho sektora) musí byť vopred riadne premyslený a musí byť zaručená jeho bezpečnosť a nezneužiteľnosť, čo musí byť zakotvené aj v dokumente, ktorý je predložený do MPK a toto bezpečnostné riziko v ňom vôbec nie je ošetrené. Preto žiadame citovanú pasáž vypustiť z dokumentu. 3) Žiadame, aby sa na formovaní Koordinovaného mechanizmu odolnosti SR voči informačným operáciám, rovnako na jeho podmienkach, úlohách, opatreniach aj rozhodovacích procesoch, mohla podieľať odborná aj verejná obec. Odôvodnenie: Vyplýva to z horeuvedených faktov v požiadavke 1), teda aby sa na tvorbe dokumentu podieľali predovšetkým odborníci. Zároveň aby bol dokument dostatočne transparentný, nezávislý, nemanipulovateľný, kontrolovateľný z viacerých strán, je žiadúce zapojiť aj verejnú obec. 4) Žiadame vytvoriť ochranný mechanizmus, ktorý zabezpečí nemožnosť zneužívania boja proti dezinformáciam na iné účely. Odôvodnenie Aby bola zabezpečené, že nedôjde ku potláčaniu demokratických princípov, kvalitnej odbornej aj vedeckej diskusie, ako aj zneužívaniu na odstránenie protistrany alebo konkurencie. Preto je na mieste požiadavka, aby do kontroly aj vyhodnotenia PIO mohli byť zaradené nezávislé vedecké aj občianske organizácie, aby bola zabepečená otvorená diskusia. Mechanizmus by mal obsahovať zároveň spôsoby obrany voči posúdeniu informácie ako PIO (napríklad možnosť predniesť argumenty, privolať ďalšie strany na posúdenie a podobne). Je potrebné detailnejšie spracovať všetky spôsoby a kritériá, ako posudzovať aj vyhodnocovať PIO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) O.Z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania predkladá k materiálu Koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám nasledujúce pripomienky: 1) Žiadame materiál stiahnuť a vrátiť predkladateľovi na zásadné prepracovanie, pretože podľa nášho názoru – ohrozuje slobodné šírenie informácií a vyvoláva strach šíriť informácie alebo viesť otvorenú diskusiu – nerieši zásadné a podstatné riziká v predmetnej oblasti a nové technológie, ktoré sa používajú pri informačných operáciách – mechanizmus rozpísaný v dokumente nepredvída riziko, že nebezpečná informácia je šírená cez oficiálny zdroj (ktorý je týmto dokumentom chránený) a nenavrhuje ochranný mechanizmus pre tento prípad, čím vytvára zázemie pre etablovanie názorovo totalitárnej spoločnosti, chýba spôsob ochrany pred monopolizovaním informácií – chýba spôsob konfrontácie a ochrany pred zneužívaním systému označenia informácií za škodlivé PIO (hoaxy, dezinformácie apod.), možnosť obhájiť informáciu označenú za PIO ako relevantnú. – kritéria pre posudzovanie PIO sú popísané veľmi vágne, sú veľmi všeobecné a môžu preto zahrnúť aj také informácie, ktoré nemajú zámer a povahu PIO (sú ľahko zneužiteľné) – – na boj proti informačným operáciám dokument plánuje použiť nástroje, ktoré sa v minulosti preukázali ako nevhodné a nekvalitné. – chýba informácia akým spôsobom bude prebiehať zber a postúpenie PIO v ohľade na ochranu osobných údajov alebo vo vzťahu ku súkromným správam Odôvodnenie: Problematika nových informačných technológií vplývajúcich na vedomie, podvedomie, a teda na informovanosť a správanie človeka je veľmi široká. V dokumente celkom absentuje, preto považujeme tvorcov dokumentu za nekompetentných zostavovať podobný strategický dokument. Spomenieme aspoň niektoré techniky, ktoré treba ošetriť – technika 24 obrázku (skryté, neviditeľné správy vkladané do vysielania masmédií a manipulujúce správanie ľudí podsúvaním podprahovej informácie) – informačné operácie cez vizuálne správy skryté v obraze a propagované vzorce správania, používané napr. vo filmoch pre deti a mládež na manipuláciu ich správania a názorovú manipuláciu – neurolingvistické programovanie cez masmédiá s programujúcim efektom správania ľudí vysokofrekvenčnou počítačovou technikou, generátorom špeciálnych frekvencií atď. adaptovaných na efektívny vplyv na podvedomie a fyziológiu človeka. – iné psychofyzické vplyvy na človeka, napr. cez generátory nízkofrekvenčných žiarení, jav „rádiového zvuku“ v hlave človeka, dištančná laserová psychokorekcia s možnosťami masovej psychokorekcie cez televíziu, rádio, komunikačné siete a sčasti cez tlač Ak informačnú operáciu vedie organizovaná skupina osôb, ktorá v danom čase má možnosť vystupovať cez štátne inštitúcie, v ich mene alebo významne vplýva na verejnoprávne médiá predstavuje štát, alebo niektorú jeho zložku, ktorých informácie sú týmto dokumentom špeciálne chránené, stavané na prioritný piedestál zaručenej pravdy s nárokom na svoje chránenie pred šírením alternatívnych informácií. 2) Žiadame z dokumentu z časti 3. vypustiť pasáž: „Významnú úlohu pri prevencii a identifikovaní PIO zohrávajú aj subjekty pôsobiace v mimovládnom sektore. Bude nevyhnutné pre dosiahnutie dobrých výsledkov využívať skúsenosti tretieho sektora najmä v oblasti vyhľadávania dezinformácii. Štát preto vytvorí schému ich možného zapojenia do koordinovaného mechanizmu odolnosti SR voči IO a ich finančnej podpory.“ Odôvodnenie: Predchádzajúce skúsenosti s prácou mimovládneho sektora pri vyhľadávaní tzv. dezinformácií poukazujú aj na manipulatívny a cielený boj proti alternatívnym informáciám bez ohľadu na to, či sú podložené vedeckými štúdiami a dôkazmi z praxe. Hrozí nielen automatické elektronické vypnutie kvalitnej a overenej informácie, ale aj subjektívne triedenie informácií zo strany mimovládnych organizácií, ktoré, ako sa to opakovane dialo v minulosti, väčšinou nemá dostatočné vedomostné zázemie na objektívne zhodnotenie informácie, ktorá sa jej „nepáči“. Aj v prípade, že by sa našla mimovládna organizácia s kvalitným tímom odborníkov, ktorá by dokázala objektívne posudzovať šírené informácie, je tu riziko pretože takmer určite pôjde o organizáciu financovanú zo zahraničných zdrojov, ktorej štát nesmie legislatívne spriechodňovať kompetencie zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenska, lebo týmto prispieva k realizovaniu informačných operácií proti slovenským občanom. Predmetný mechanizmus (prizvanie k spolupráci tretieho sektora) musí byť vopred riadne premyslený a musí byť zaručená jeho bezpečnosť a nezneužiteľnosť, čo musí byť zakotvené aj v dokumente, ktorý je predložený do MPK a toto bezpečnostné riziko v ňom vôbec nie je ošetrené. Preto žiadame citovanú pasáž vypustiť z dokumentu. 3) Žiadame, aby sa na formovaní Koordinovaného mechanizmu odolnosti SR voči informačným operáciám, rovnako na jeho podmienkach, úlohách, opatreniach aj rozhodovacích procesoch, mohla podieľať odborná aj verejná obec. Odôvodnenie: Vyplýva to z horeuvedených faktov v požiadavke 1), teda aby sa na tvorbe dokumentu podieľali predovšetkým odborníci. Zároveň aby bol dokument dostatočne transparentný, nezávislý, nemanipulovateľný, kontrolovateľný z viacerých strán, je žiadúce zapojiť aj verejnú obec. 4) Žiadame vytvoriť ochranný mechanizmus, ktorý zabezpečí nemožnosť zneužívania boja proti dezinformáciam na iné účely. Odôvodnenie Aby bola zabezpečené, že nedôjde ku potláčaniu demokratických princípov, kvalitnej odbornej aj vedeckej diskusie, ako aj zneužívaniu na odstránenie protistrany alebo konkurencie. Preto je na mieste požiadavka, aby do kontroly aj vyhodnotenia PIO mohli byť zaradené nezávislé vedecké aj občianske organizácie, aby bola zabepečená otvorená diskusia. Mechanizmus by mal obsahovať zároveň spôsoby obrany voči posúdeniu informácie ako PIO (napríklad možnosť predniesť argumenty, privolať ďalšie strany na posúdenie a podobne). Je potrebné detailnejšie spracovať všetky spôsoby a kritériá, ako posudzovať aj vyhodnocovať PIO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Do časti 1.2 pri pojme falošné správy je žiadúce upraviť vysvetlenie, že sú to dezinformácie, nie informácie, ktoré zámerne napodobňujú formát spravodajstva. V časti 1.3 by sa do vety „Jednotlivé orgány a inštitúcie by mali prostredníctvom koordinovaného mechanizmu posilniť vlastné prostriedky a kapacity k odolnosti voči IO..“ malo doplniť slovo vybudovať, pretože mnohé ÚOŠS nemajú žiadne kapacity na monitorovanie a analýzu IO alebo na prípadnú strategickú komunikáciu. Na budovanie odolnosti Slovenska voči IO bude potrebné zabezpečiť adekvátne finančné, technické a personálne kapacity. V časti 1.3 je identifikované, že adresátmi koordinovaného mechanizmu by mal byť súkromný aj občiansky sektor, súkromní sektor, médiá alebo jednotlivci sa však už nespomínajú v časti 3, do ktorej by mali byť doplnení. V časti 2.1. z vety „Ide o manipuláciu prostredníctvom sociálnych robotov alebo počítačových programov, umelej inteligencie,..“ nie je úplne jasné čo je mienené pod sociálnymi robotmi a počítačovými programami. Zaužívané pojmy sú boty (počítačové programy, ktoré vykonávajú automatizované úlohy), falošné identity (fake accounts, teda podvodné účty spravované osobami, ktoré neodhaľujú svoju skutočnú totožnosť ani úmysly) a trollovia (používatelia, ktorí svojimi komentármi a správaním na internete zámerne provokujú ostatných používateľov sociálnych médií alebo odvádzajú diskusiu od pôvodnej témy). Časť 2.2. ohľadom právneho rámca by mala vychádza z podrobnej právnej analýzy, ktorá by tiež mala identifikovať právne predpisy, ktoré je potrebné novelizovať. Časť 2.2. by mala tiež zohľadniť a reflektovať Digital Services Act a European Democracy Action Plan, ktoré sú pripravované Európskou úniou a mali by byť publikované začiatkom decembra 2020. Časť 3. predpokladá koordinovaný postup na vertikálnej i horizontálnej úrovni verejnej moci a prostredníctvom intenzívnej výmeny informácií, takéto štruktúry a aktívna výmena informácii aktuálne neexistujú a bude ich potrebné jasne stanoviť a vybudovať. Do časti 3.1 by tiež mali byť doplnené orgány samosprávy, ktoré by tiež mali byť súčasťou komplexného mechanizmu a ich úloha by mala byť jasne definovaná. Analýza PIO, rozhodovanie o reakcii a reakcia IO musia prebiehať rýchlo. Treba jasne stanoviť čas určený na rozhodovanie procesy a následné reakcie. IO sa šíria v rádoch hodín, preto ak má byť takýto systém skutočne efektívny, musia tomu zodpovedať aj procesy a postupy v rámci koordinovaného mechanizmu. Časť 3.3. stanovuje, že základných nástrojom reakcie každého subjektu musí byť dobrá strategická komunikácia. Strategickú komunikáciu a boj proti IO aktuálne vykonáva len pár ÚOŠS, preto bude nutné aktívne budovať kapacity aj v tejto oblasti. Opatrenia by mali byť doplnené o jasný harmonogram na vypracovanie metodík analýzy a reakcie na POI a ich otestovanie, ako aj vytvorenie horizontálnych a vertikálnych štruktúr. V rámci opatrení je potrebné tiež stanoviť harmonogram budovania kapacít a vyškolenie ich pracovníkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania predkladá k materiálu Koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám nasledujúce pripomienky: 1) Žiadame materiál stiahnuť a vrátiť predkladateľovi na zásadné prepracovanie, pretože podľa nášho názoru – ohrozuje slobodné šírenie informácií a vyvoláva strach šíriť informácie alebo viesť otvorenú diskusiu – nerieši zásadné a podstatné riziká v predmetnej oblasti a nové technológie, ktoré sa používajú pri informačných operáciách – mechanizmus rozpísaný v dokumente nepredvída riziko, že nebezpečná informácia je šírená cez oficiálny zdroj (ktorý je týmto dokumentom chránený) a nenavrhuje ochranný mechanizmus pre tento prípad, čím vytvára zázemie pre etablovanie názorovo totalitárnej spoločnosti, chýba spôsob ochrany pred monopolizovaním informácií – chýba spôsob konfrontácie a ochrany pred zneužívaním systému označenia informácií za škodlivé PIO (hoaxy, dezinformácie apod.), možnosť obhájiť informáciu označenú za PIO ako relevantnú. – kritéria pre posudzovanie PIO sú popísané veľmi vágne, sú veľmi všeobecné a môžu preto zahrnúť aj také informácie, ktoré nemajú zámer a povahu PIO (sú ľahko zneužiteľné) – – na boj proti informačným operáciám dokument plánuje použiť nástroje, ktoré sa v minulosti preukázali ako nevhodné a nekvalitné. – chýba informácia akým spôsobom bude prebiehať zber a postúpenie PIO v ohľade na ochranu osobných údajov alebo vo vzťahu ku súkromným správam Odôvodnenie: Problematika nových informačných technológií vplývajúcich na vedomie, podvedomie, a teda na informovanosť a správanie človeka je veľmi široká. V dokumente celkom absentuje, preto považujeme tvorcov dokumentu za nekompetentných zostavovať podobný strategický dokument. Spomenieme aspoň niektoré techniky, ktoré treba ošetriť – technika 24 obrázku (skryté, neviditeľné správy vkladané do vysielania masmédií a manipulujúce správanie ľudí podsúvaním podprahovej informácie) – informačné operácie cez vizuálne správy skryté v obraze a propagované vzorce správania, používané napr. vo filmoch pre deti a mládež na manipuláciu ich správania a názorovú manipuláciu – neurolingvistické programovanie cez masmédiá s programujúcim efektom správania ľudí vysokofrekvenčnou počítačovou technikou, generátorom špeciálnych frekvencií atď. adaptovaných na efektívny vplyv na podvedomie a fyziológiu človeka. – iné psychofyzické vplyvy na človeka, napr. cez generátory nízkofrekvenčných žiarení, jav „rádiového zvuku“ v hlave človeka, dištančná laserová psychokorekcia s možnosťami masovej psychokorekcie cez televíziu, rádio, komunikačné siete a sčasti cez tlač Ak informačnú operáciu vedie organizovaná skupina osôb, ktorá v danom čase má možnosť vystupovať cez štátne inštitúcie, v ich mene alebo významne vplýva na verejnoprávne médiá predstavuje štát, alebo niektorú jeho zložku, ktorých informácie sú týmto dokumentom špeciálne chránené, stavané na prioritný piedestál zaručenej pravdy s nárokom na svoje chránenie pred šírením alternatívnych informácií. 2) Žiadame z dokumentu z časti 3. vypustiť pasáž: „Významnú úlohu pri prevencii a identifikovaní PIO zohrávajú aj subjekty pôsobiace v mimovládnom sektore. Bude nevyhnutné pre dosiahnutie dobrých výsledkov využívať skúsenosti tretieho sektora najmä v oblasti vyhľadávania dezinformácii. Štát preto vytvorí schému ich možného zapojenia do koordinovaného mechanizmu odolnosti SR voči IO a ich finančnej podpory.“ Odôvodnenie: Predchádzajúce skúsenosti s prácou mimovládneho sektora pri vyhľadávaní tzv. dezinformácií poukazujú aj na manipulatívny a cielený boj proti alternatívnym informáciám bez ohľadu na to, či sú podložené vedeckými štúdiami a dôkazmi z praxe. Hrozí nielen automatické elektronické vypnutie kvalitnej a overenej informácie, ale aj subjektívne triedenie informácií zo strany mimovládnych organizácií, ktoré, ako sa to opakovane dialo v minulosti, väčšinou nemá dostatočné vedomostné zázemie na objektívne zhodnotenie informácie, ktorá sa jej „nepáči“. Aj v prípade, že by sa našla mimovládna organizácia s kvalitným tímom odborníkov, ktorá by dokázala objektívne posudzovať šírené informácie, je tu riziko pretože takmer určite pôjde o organizáciu financovanú zo zahraničných zdrojov, ktorej štát nesmie legislatívne spriechodňovať kompetencie zasahovať do vnútorných záležitostí Slovenska, lebo týmto prispieva k realizovaniu informačných operácií proti slovenským občanom. Predmetný mechanizmus (prizvanie k spolupráci tretieho sektora) musí byť vopred riadne premyslený a musí byť zaručená jeho bezpečnosť a nezneužiteľnosť, čo musí byť zakotvené aj v dokumente, ktorý je predložený do MPK a toto bezpečnostné riziko v ňom vôbec nie je ošetrené. Preto žiadame citovanú pasáž vypustiť z dokumentu. 3) Žiadame, aby sa na formovaní Koordinovaného mechanizmu odolnosti SR voči informačným operáciám, rovnako na jeho podmienkach, úlohách, opatreniach aj rozhodovacích procesoch, mohla podieľať odborná aj verejná obec. Odôvodnenie: Vyplýva to z horeuvedených faktov v požiadavke 1), teda aby sa na tvorbe dokumentu podieľali predovšetkým odborníci. Zároveň aby bol dokument dostatočne transparentný, nezávislý, nemanipulovateľný, kontrolovateľný z viacerých strán, je žiadúce zapojiť aj verejnú obec. 4) Žiadame vytvoriť ochranný mechanizmus, ktorý zabezpečí nemožnosť zneužívania boja proti dezinformáciam na iné účely. Odôvodnenie Aby bola zabezpečené, že nedôjde ku potláčaniu demokratických princípov, kvalitnej odbornej aj vedeckej diskusie, ako aj zneužívaniu na odstránenie protistrany alebo konkurencie. Preto je na mieste požiadavka, aby do kontroly aj vyhodnotenia PIO mohli byť zaradené nezávislé vedecké aj občianske organizácie, aby bola zabepečená otvorená diskusia. Mechanizmus by mal obsahovať zároveň spôsoby obrany voči posúdeniu informácie ako PIO (napríklad možnosť predniesť argumenty, privolať ďalšie strany na posúdenie a podobne). Je potrebné detailnejšie spracovať všetky spôsoby a kritériá, ako posudzovať aj vyhodnocovať PIO. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu Úvod: Žiadame preformulovať, resp. doplniť v poslednom odseku časti úvod „Vláda SR sa v programovom vyhlásení zaviazala pripraviť akčný plán na koordináciu boja proti hybridným hrozbám a šíreniu dezinformácií a vybudovať adekvátne centrálne kapacity pre jeho realizáciu. Tieto kroky však musia byť v súlade s ľudsko-právnou legislatívou a nikdy nesmú oslabiť slobodu slova a neobmedzený prístup k informáciám, základným ľudským slobodám garantovaným Ústavou SR“ – vysvetliť rozdiel medzi právom na slobodu slova a prejavu a konaním, ktorého cieľom je obmedziť občana v jeho právach. Odôvodnenie: Vláda SR sa v programovom vyhlásení zaviazala pripraviť akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám a šíreniu dezinformácií a vybudovať adekvátne centrálne kapacity pre jeho realizáciu. Tieto kroky však musia byť v súlade s ľudsko-právnou legislatívou a právami garantovanými Ústavou SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K bodu Úvod: Žiadame v druhom odseku odstrániť vetu „Pojem dezinformácia zatiaľ nebol v Slovenskej republike (ďalej len SR) kodifikovaný.“ Odôvodnenie: Odporúčame túto vetu odstrániť, pretože sa viaže k pravidlám správneho používania slovenského jazyka a nie k odbornej stránke predkladaného materiálu. Ide o konštatovanie, ktoré súvisí len so súčasným stavom. Pojem je definovaný vo výkladovom slovníku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) K obsahu dokumentu ako celku: Žiadame doplniť do predkladaného materiálu úlohu Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva SR. Odôvodnenie: V dokumente chýba úloha ministerstva kultúry, ktoré by malo byť zodpovedné za pôsobenie v informačnom priestore s cieľom eliminovať nežiaduce informačné a propagandistické pôsobenie. Rovnako ministerstvo školstva by sa malo zhostiť úlohy zvýšenia úrovne kritického a analytického myslenia u žiakov, študentov a poslucháčov. Dokazujú to aj správy o čoraz častejších tendenciách učiteľov podliehať dezinformáciám, ktoré sú alarmujúce. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) II. K Návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky: 2. V úlohe B.1. a B.2 konkretizovať predsedom ktorých ostatných ústredných orgánov štátnej správy je úloha určená okrem ÚJD SR, resp. vyňať z uvedenej povinnosti predsedu ÚJD SR. Odôvodnenie: odôvodnenie je uvedené v pripomienke č. 1. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) I. K vlastnému materiálu: 1. Materiálom sa ukladá o. i. ÚJD SR a ostatným ÚOŠS plniť úlohy v oblasti, ktorú nemajú v pôsobnosti podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. ÚJD SR vníma dobrý cieľ a úmysel reagovať na dynamicky sa rozvíjajúce prostredie sociálnych sietí, ktoré vlastne tento priestor vytvárajú a sú prostriedkom, ktorý sa na účely šírenia PIO využíva a zneužíva. Je však nevyhnutné upriamiť pozornosť na fakt, že ostatné ústredné orgány štátnej správy, medzi ktoré patrí aj ÚJD SR, nedisponujú analytickým odborom, ani tlačovým odborom. ÚJD SR má len kanceláriu úradu, ktorá má kapacity plniť úlohy v oblasti registratúry, informatizácie, vybavovania infožiadostí a kontakt s médiami, ale aj to v obmedzenom rozsahu. Akýkoľvek väčší mediálny nápor v súvislosti s materiálom by s touto kapacitou kancelária úradu nezvládla. Z uvedeného dôvodu žiada ÚJD SR z Opatrenia č. 1 a č. 2 vypustiť ÚJD SR ako ostatný ústredný orgán štátnej správy. Okrem toho aj akékoľvek reakcie na PIO je potrebné konzultovať s odborníkmi na danú oblasť, a to môžu byť vedecké, akademické alebo výskumné inštitúcie (naznačuje to aj Opatrenie č. 6), ktoré do mechanizmu nie sú zapojené a na ktoré ÚJD SR nemá dosah a nie sú mu podriadené. Úloha ÚJD SR môže byť len v rovine súčinnosti, poskytovania informácií vyplývajúce z kompetencie úradu, podielania sa na analýze overenia niektorých druhov PIO ako spolupracujúci rezort, ale len z titulu odbornosti v oblasti dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, ale vyhľadávanie a identifikovanie PIO, analýza, rozhodnutie o adekvátnej reakcii a jej vykonanie a iné služby vo vzťahu k šíreniu PIO je nerealizovateľná už len s odvolaním sa na Čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, nehovoriac o personálnom obsadení. Z materiálu ďalej vyplýva, že školenia, vzdelávanie a pod. by mali vlastne uskutočňovať jednotlivé orgány štátnej správy (Úlohy SITCEN: „podporuje praktickú odbornú prípravu (školenia, vzdelávanie a pod.) uskutočňovanú jednotlivými orgánmi verejnej správy,“. ÚJD SR má za to, že uvedené školenia by mal zabezpečovať orgán verejnej moci, ktorému uvedená kompetencia v oblasti ochrany voči informačným operáciám vyplýva z právnych predpisov. ÚJD SR nemá žiadne vedomosti z uvedenej oblasti a nevie plnenie tejto úlohy v zmysle svojej kompetencie zabezpečiť. V zmysle uvedenej zásadnej pripomienky ÚJD SR žiada upraviť text vlastného materiálu. Odôvodnenie: odôvodnenie je súčasťou textu pripomienky. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) III. K Doložke vybraných vplyvov: 3. V prípade, ak podľa vlastného materiálu bude uložená povinnosť plniť podľa uznesenia vlády, ÚJD SR upozorňuje, že bude potrebné zmeniť bod 9. Doložky vybraných vplyvov, kde sa hovorí, že návrh nebude mať žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy. ÚJD SR žiada zmeniť bod 9. Doložky vybraných vplyvov a vyčísliť, aké budú finančné dopady podľa jednotlivých kapitol na štátny rozpočet. Je potrebné si uvedomiť, že bude potrebné prijatie nového zamestnanca/cov, ktorí budú uvedené činnosti zabezpečovať a zabezpečiť tiež školenie na zaučenie osôb, resp. pravidelné preškoľovanie týchto osôb. V časti „3. Ciele a výsledný stav“ predmetnej doložky sa uvádza, že „Cieľom materiálu je predovšetkým nastavenie inštitucionálneho zabezpečenia odolnosti voči prvkom informačných operácií, vytvorenie mechanizmu reakcie na nebezpečný fenomén šírenia dezinformácií“. V časti „10. Poznámky“ sa uvádza: „Materiál nemá žiadne vplyvy. Prerokovaním materiálu a schválením uznesení Bezpečnostnej rady SR a vlády SR nevzniknú zvýšené požiadavky na rozpočet verejnej správy a všetky výdavky budú zabezpečované v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých subjektov bez zvýšených požiadaviek na rozpočet verejnej správy. Pri napĺňaní úloh z uznesenia vlády SR s predpokladaným vplyvom na rozpočet verejnej správy, ktorého výdavky nebudú zabezpečené v rámci schválených limitov, alebo vplyvom na informatizáciu alebo na služby verejnej správy pre občana, budú spracované a na rokovanie vlády SR predložené samostatné návrhy realizácie konkrétnych projektov, ktoré budú obsahovať aj doložku vybraných vplyvov vrátane analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na informatizáciu alebo na služby verejnej správy pre občana.“. Schválením materiálu v predloženom znení však o. i. ÚJD SR bude uložená úloha „zabezpečiť vo svojej pôsobnosti plnenie úloh v súlade s Koordinovaným mechanizmom odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám“, čiže priamo úloha, na ktorú je potrebné vyčleniť finančné prostriedky. Odôvodnenie: odôvodnenie je súčasťou textu pripomienky. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli absentuje rozpracovanie problematiky fact-checkingu v súvislosti s využívaním sociálnych sietí. Zdôvodnenie: Ide o dôležitú súčasť boja proti dezinformáciám. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V návrhu uznesenia vlády, upraviť termín plnenia úlohy B.7 a to na termín: 30.6.2021 Zdôvodnenie: Pre tvorbu predmetného Akčného plánu nebol doteraz stanovený záväzný termín. Pre realizáciu navrhujeme uplatnenie širšieho časového intervalu. Túto pripomienku považujem za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli, str. 3 odporúčame doplniť vetu v znení: Informačné operácie podrývajú a útočia na strategické záujmy SR, a to predovšetkým na členstvo SR v NATO a v EÚ. Zdôvodnenie: Ide o prevalentný zámer aktérov IO a priame pomenovanie tejto skutočnosti je žiadúce z hľadiska poskytnutia presného kontextu IO. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli, str. 10 odporúčame doplniť zmienku o ambícií spolupráce SR s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (v rámci špecializovanej pracovnej skupiny East StratCom Task Force). Zdôvodnenie: Spolupráca s touto inštitúciou môže byť rovnako významná a intenzívna ako spolupráca so spomenutými centrami výnimočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli, str. 16 upraviť termín plnenia opatrenia č. 7: „Úlohy pre zabezpečenie funkčnosti Koordinovaného mechanizmu odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám zapracovať do Akčného plánu boja proti hybridným hrozbám“ v zodpovednosti MO SR, a to na termín: 30. 6. 2021 Zdôvodnenie: Pre tvorbu predmetného Akčného plánu nebol doteraz stanovený záväzný termín. Pre realizáciu opatrenia č. 7 navrhujeme uplatnenie širšieho časového intervalu. Túto pripomienku považujem za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli absentujú opatrenia zamerané na prevenciu šírenia dezinformácií. Zdôvodnenie: Dezinformačné kampane by nemali takú silu, ak by ľudia vedeli identifikovať dezinformácie. Keď sa dezinformácia dostane do obehu, fact-checkingové opatrenia nemusia byť dostačujúce. V tejto súvislosti je potrebné zapojiť vzdelávací systém (učiť ľudí už v mladom veku, ako narábať z obrovským množstvom informácií, ktoré sú v obehu, ako si ich overovať). Čím viac budú ľudia schopní rozoznávať hoaxy, tým menej budú musieť byť používané opatrenia proti nim, keďže dezinformácie by sa šírili pomalšie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 8 v poslednom odseku odporúčame nahradiť slová „po dobu“ slovom „počas“. Zdôvodnenie: Použitý výraz je bohemizmus. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli, príloha č. 2 V prílohe č. 2 v riadkoch „Znepokojujúci vplyv“ a „Vysoký vplyv“ stĺpci „REAKCIA“ navrhujem vypustiť slová „a prípadnej potrebe ďalšieho monitorovania z pohľadu hybridných hrozieb“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli, v právnom základe dokumentu navrhujeme nastavenie na ochranu osobných údajov a GDPR. Zdôvodnenie: Údaje o používateľoch sociálnych sietí sú často zneužité (napr. aféra Cambridge Analytica). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli, bod 3.3.4. V bode 3.3.4. navrhujem na konci pripojiť túto vetu: „Ak NBAC analýzou zistí inú úroveň vplyvu, reakcia bude zodpovedať tejto zistenej úrovni vplyvu.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli, bod 3.3.2. V bode 3.3.2. navrhujem za tretiu vetu vložiť novú štvrtú vetu, ktorá znie: „NBAC môže zvážiť aj nutnosť ďalšieho monitorovania z pohľadu hybridných hrozieb.“ Súčasne navrhujem vypustiť vetu „Môže zvážiť aj nutnosť ďalšieho monitorovania z pohľadu hybridných hrozieb prostredníctvom zaslania požiadavky do NBAC.“ a slová „bude zodpovedať určenej úrovni vplyvu“ nahradiť slovami „bude zodpovedať tejto zistenej úrovni vplyvu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli, bod 3.3.3. V bode 3.3.3. navrhujem za tretiu vetu vložiť novú štvrtú vetu, ktorá znie: „NBAC môže zvážiť aj nutnosť ďalšieho monitorovania z pohľadu hybridných hrozieb.“ Súčasne navrhujem vypustiť vetu „Môže zvážiť aj nutnosť ďalšieho monitorovania z pohľadu hybridných hrozieb prostredníctvom zaslania požiadavky do NBAC.“ a slová „bude zodpovedať určenej úrovni vplyvu“ nahradiť slovami „bude zodpovedať tejto zistenej úrovni vplyvu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 13 pod nadpisom číslo 3.3.1 odporúčame preformulovanie vety „Ak SITCEN svojou činnosťou zistí doplňujúce skutočnosti, môže zmeniť úroveň vplyvu PIO a ďalej postupuje podľa určenej úrovne vplyvu.“ Zdôvodnenie: V kontexte popisovaných činností SITCEN-u a ÚOŠS nie je jednoznačné, či sa slová „a ďalej postupuje podľa určenej úrovne vplyvu“ týkajú SITCEN-u alebo príslušného organizačného útvaru ÚOŠS. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) V predkladacej správe odporúčame upraviť názov materiálu v súlade s úlohou B.1. uznesenia vlády SR č. 337/2019 a návrhom Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022, a to na „Koordinovaný mechanizmus na boj proti dezinformáciám“ (názov materiálu následne upraviť aj na obale a v ďalších častiach). Alternatívne odporúčame v predkladacej správy objasniť dôvod zmeny názvu materiálu. Zdôvodnenie: Podľa Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022 (opatrenie 1.1.4) sa mala zriadiť pracovná skupina s cieľom vytvoriť „koordinovaný mechanizmus na boj proti dezinformáciám“. Dezinformácie a informačné operácie nie sú to isté, pričom vo vlastnom materiáli, v bode 1.1 str. 5 je uvedené, že pojem „informačné operácie“ pokrýva široké spektrum aktivít a spôsobov, ktoré slúžia na zber a šírenie potenciálne škodlivých informácií a že tento materiál sa „venuje iba budovaniu mechanizmu odolnosti voči šíreniu potenciálne škodlivých informácií a nie spôsobom ich získavania (napr. prostredníctvom špionáže či rôznych foriem kybernetických útokov)“, názov materiálu takto presahuje jeho obsah. Poznamenávame, že v uvedených citáciách pravdepodobne ide o zber, resp. získavanie informácií, nie potenciálne škodlivých informácií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na str. 15 pod slovami „Spoluprácou s mimovládnymi organizáciami“ v prvej odrážke odporúčame slovo „budú“ nahradiť slovami „môžu byť“, vypustiť slovo „možnosti“ a zároveň nahradiť slová „vykonávania edukatívnych aktivít pre štátne, neštátne inštitúcie a pre verejnosť“ slovami „zvyšovania povedomia personálu štátnych a neštátnych inštitúcií a verejnosti o tejto problematike“ . Zdôvodnenie: Štylistická úprava na zvýšenie zrozumiteľnosti vety; edukácia = výchova a vzdelávanie v zodpovedajúcich ustanovizniach. Domnievame sa, že uvedené organizácie môžu zvyšovať povedomie personálu štátnych a neštátnych inštitúcií a verejnosti o dezinformáciách. „Povedomie“ sa uvádza aj na iných miestach návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Všeobecne 2. Materiál formuluje celý rad definícií, cieľov a postupov s cieľom autoritatívnym spôsobom zasahovať do informačného priestoru, v ktorom sa realizuje sloboda prejavu, sloboda názoru, právo na informácie. Všetky tieto slobody a práva sú najzákladnejšími znakmi právneho štátu. Sú základnými princípmi demokracie. Ako také sú predpokladom realizácie ostatných politických práv vrátane účasti na správe verejných vecí a v najkrajnejšom prípade i práva na odpor zakotveného v Ústave SR. Tieto práva a slobody sú podstatné pre to, aby občania mohli vyjadrovať svoj názor smerom k štátu, štátnym orgánom, spôsobu, akým štát voči nim koná alebo nekoná. Akýkoľvek zásah do týchto informačných slobôd obmedzuje občanov v kritickej reakcii na fungovanie inštitútov verejnej moci. Preto akýkoľvek zásah do realizácie týchto práv a slobôd musí mať parametre primerané, proporcionálne voči dôležitosti a významu týchto práv a slobôd. Materiál však neobsahuje vôbec nič, čo by sa aspoň vzdialene dalo považovať za test proporcionality. Materiál je príliš všeobecný na to, aby sa dal označiť za prínosný a prijateľný z hľadiska ochrany dotknutých objektov. Svojou všeobecnosťou a vágnosťou na jednej strane a jednostrannosťou a veľmi špecifickým zameraním reštriktívnych nástrojov regulácie informačného priestoru na druhej strane sa naopak sám stáva koncepčným plánom na realizáciu propagandy, manipulácie, eliminovania opačných názorov a to dokonca aj v objektívnych médiách, diskusiách, fórach. Svojím slovníkom nezaostáva za propagandistickým jazykom 40. a 50. rokov, resp. za komunikačným štandardom doby normalizácie. Je preto na pováženie, akým myšlienkovým aparátom disponuje predkladateľ operujúci týmto jazykom a prezentovanými zámermi, ak neváha predložiť na verejné pripomienkovanie materiál tohto obsahu a zamerania. Tým, že sa tu nadmerne akcentuje politický aspekt informačného priestoru (strany, štátne orgány, ich predstavitelia, voľby, politická propagácia a pod., dokonca individuálne politické sklony jednotlivca), opodstatňuje reálne obavy, že sa môže stať nástrojom politickej cenzúry slobody prejavu, slobody názoru, práva na informácie, slobody médií a tlače. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K Úvodu 1. Elementárnym pojmom materiálu je „informácia“, pričom za negatívny jav označuje „informačnú operáciu“. Informácia sa v materiáli považuje priamo za potenciálneho nositeľa ohrozenia vymedzených chránených objektov. To je však omyl, ktorý by mal predkladateľ napraviť. Akákoľvek informácia je len súbor údajov alebo myšlienok, vyjadrení alebo stanovísk, ktorá je nebezpečná len vtedy, ak tento jej obsah má zákonom ustanovený a kvalifikovaný charakter predstavujúci útok na nejaký chránený objekt (urážka, poškodzovanie dobrého mena, poplašná správa atď.). Len takto explicitne kvalifikovaná informácia môže byť predmetom reštriktívnej regulácie a reakcie. Nie však vtedy, ak je hodnotená len intuitívne, subjektívne a len na základe neurčitých nezreteľných indícií (čo materiál sám uvádza). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K Úvodu 3. Za informačnú operáciu sa považuje aj taká informácia, ktorá skryto propaguje určitú stranu alebo štát. Podľa uvedeného teda je informačnou operáciou skrytá politická kampaň (nie teda otvorené politická kampaň ani predvolebná kampaň, ktorá je ako len jeden konkrétny úsek a forma politickej kampane regulovaná zákonom), to znamená akékoľvek vystupovanie ktoréhokoľvek subjektu, napr. politika, ktorý akýmkoľvek nie otvoreným spôsobom propaguje svoju politickú stranu, napríklad tlačová konferencia prezentujúca úspechy konkrétneho politika. Informačnou operáciou je podľa uvedeného aj akýkoľvek skrytý výrok, údaj, názor propagujúci určitý štát, napríklad USA, Rusko, Japonsko, Nemecko a iné. Nie je jasné, prečo je informačnou operáciou len „skrytá“ propagácia štátu, ale nie otvorená. Táto časť materiálu je zmätočná a nedomyslená a vyžaduje podrobné rozpracovanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Všeobecne 4. Ak je verejným záujmom chrániť verejnosť a štát pred škodlivými účinkami informačných operácií a ak majú byť súčasne zachované základné ľudské práva a slobody, ktoré s informačným priestorom súvisia, tak jediným nástrojom tejto ochrany je dôsledná, poctivá a objektívna protiargumentácia, informovanosť, otvorenosť. V tejto súvislosti by mal predkladateľ zvážiť rozpracovanie inštitútu práva na odpoveď, ktorý môže veľmi účinne pôsobiť proti škodlivým účinkom informačných operácií takmer v každom hromadne dostupnom médiu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K Úvodu 2. Za informačnú operáciu sa považuje aj taká informácia, ktorá ľudí podnecuje „k nenásilnej akcii“. Z toho vyplýva, že ňou môže byť napríklad aj výzva na účasť na demonštrácii, na voľbách, na oslave, na koncerte či dokonca aj na plošnom testovaní. Všetky také a podobné podujatia sú nejakou „nenásilnou akciou“ ľudí, čiže konaním verejnosti. Materiál by mal byť oveľa konkrétnejší v definovaní používaných pojmov. V opačnom prípade bude na jeho základe možné reštriktívne zasahovať prakticky do akýchkoľvek aktivít verejnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Všeobecne 1. Materiál sa podľa názvu síce má týkať „odolnosti Slovenskej republiky“, t. j. určitej formy bezpečnosti štátu, no celý materiál sa prevažne orientuje len na ochranu iných objektov, ktoré nemožno stotožňovať so štátom ako takým, najmä na ochranu štátnych orgánov, inštitúcií, ich predstaviteľov alebo objektov verejného záujmu ako je ľudské zdravie a pod. Názov materiálu teda treba zosúladiť s jeho obsahom, alebo naopak. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Všeobecne 3. Materiálu chýba seriózne a podrobné zhodnotenie jeho ústavnoprávneho a ľudskoprávneho kontextu a opodstatnenosti predkladaných reštriktívnych zámerov voči slobode prejavu, slobode názoru, právu na informácie, slobode médií a tlače, a to tak z hľadiska právneho poriadku SR ako aj z hľadiska jej medzinárodnoprávnych záväzkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 1. Vymedzenie pojmov 1. Informačná operácia je podľa materiálu aktivita slúžiaca na zber a šírenie potenciálne škodlivých informácií. Patrí k nej napríklad propaganda alebo satira. Z uvedenej definície vyplýva, že regulačný mechanizmus predpokladaný materiálom a smerujúci až k eliminácii informácie považuje za postačujúce, že informácia je len potenciálne škodlivá. To znamená, že informačnou operáciou môže byť akákoľvek informácia, pri ktorej existuje len bližšie neurčená možnosť jej škodlivosti. Musí však byť charakteristická nielen šírením, ale aj zbieraním škodlivých informácií. To však nedáva zmysel: škodlivosť by mohla spočívať iba ak v šírení škodlivých informácií, nie však v ich zbere. Zberom škodlivých informácií sa majú napríklad zaoberať aj inštitúcie, ktorých vytvorenie predpokladá materiál. Navyše, je absurdné zaradiť medzi prvky informačných operácií aj satiru alebo paródiu, čo sú slovesné, literárne, rozhlasové, televízne a filmové žánre, no vôbec ich nemožno charakterizovať zberom škodlivých informácií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 1. Vymedzenie pojmov 5. Pri konšpiračných teóriách sa veľmi správne uvádza ich charakteristika, avšak diapazón konšpiračných teórií je potrebné v záujme čo najvyššej zrozumiteľnosti, konkrétnosti a pochopiteľnosti materiálu doplniť o ďalšie príklady téz a teórií uvoľňovaných do informačného priestoru bez toho, aby boli sprevádzané faktami, odbornými argumentmi a overiteľnými dôkazmi, ako je okrem spomínaných napríklad aj kryptozoológia, téza o ploche Zemi, kreacionizmus, prípadne téza o skupinkách, šorošovcoch, chemtrails, pôsobení rôznych nadprirodzených a božských entít (Duch svätý a pod.) atď. Prirodzene, predpokladom toho, aby niektorá teória mohla byť označená za konšpiračnú, musela by voči nej smerovať aj opačná a oveľa lepšie dokázaná teória. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 1. Vymedzenie pojmov 3. Pri falošnej operácii sa uvádza, že ide o napodobnenie produktu žurnalistiky. Nie je však vôbec definované, čo je to podľa predkladateľa žurnalistika a čo je jej produktom. Nie je teda možné pochopiť, ako vyzerá a čo je to pravý produkt žurnalistiky a čo napodobenie produktu žurnalistiky. Je to však celkom fiktívny a nereálny pojem. Žurnalistika ako novinárska, tlačová, mediálno-informačná činnosť môže byť natoľko variabilná, rôzne orientovaná vzhľadom na názory, žánre, formy a metódy tvorby, získavania a sprostredkovania informácií, že nie je možné niektorú z mediálnych informácií označiť len za napodobeninu produktu žurnalistiky. Ak sú uplatnené metódy a formy žurnalistiky, vždy ide o produkt žurnalistiky. Možno ho hodnotiť iba kritériami kvality, objektívnosti, pravdivosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K Úvodu 6. Konštatuje sa, že informačná operácia vedie k nedôvere verejnosti v oficiálne zdroje a k jej podliehaniu manipulácii. Materiál sa teda celkom otvorene zameriava na preferenciu a ochranu oficiálnych zdrojov informácií pred nezávislými zdrojmi informácií, ktoré sú súčasťou občianskej spoločnosti, sú prejavom slobody prejavu a slobodnej žurnalistiky (ide teda najmä o nezávislé a slobodné médiá). To otvára cestu k potenciálnej reštriktívnej regulácii slobody tlače, čo je neprijateľné. Tým dochádza paradoxne k tomu, že materiál práve vytvára podmienky pre manipuláciu verejnosti tým, že predpokladá inštitucionálnu obranu a uprednostňovanie len oficiálnych zdrojov informovania, namiesto nezávislých. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K Úvodu 7. Za výsledok informačných operácií sa označuje okrem iného oslabenie dôvery v demokratické inštitúcie. To je však skratkovitá dezinformácia. Demokratické inštitúcie nemôžu byť z princípu samého predmetom nedôvery v demokratickej spoločnosti. Predmetom nedôvery môže byť ich reálne skutočné fungovanie, resp. nefungovanie, t. j. ich pôsobenie. Medzi demokratické inštitúcie pritom patria tak práva a slobody na úseku názoru, prejavu, informácií ako aj slobodné a nezávislé médiá. Tie sa však podľa materiálu musia istým spôsobom regulovať, pretože ohrozujú oficiálne zdroje informácií. Materiál sám teda predstavuje riziko znefunkčnenia demokratických inštitúcií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K Úvodu 5. Prehlbovanie polarizácie spoločnosti sa považuje za účinok informačnej operácie. To je však len jeden aspekt problému vytrhnutý z kontextu a to bez akéhokoľvek komentára a zdôvodnenia. Polarizácia spoločnosti je dôsledok takej príčiny, ktorá rozdeľuje verejnosť najčastejšie názorovo a ktorá nemusí spočívať vôbec v šírenej informácii ale môže spočívať napríklad v konaní alebo nekonaní štátu, štátneho orgánu, predstaviteľa štátu a pod. Spôsobiť polarizáciu spoločnosti je teda spôsobilý akýkoľvek akt, ktorý smeruje k zásahu do verejných vecí, a môžu ho spôsobiť i štátne orgány, ktoré materiál paradoxne označuje za objekt ochrany pred informačnými operáciami. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 1. Vymedzenie pojmov 4. Pri propagande sa vychádza z predpokladu, že ide o prvok informačnej operácie, ktorú treba nejakým spôsobom regulovať alebo až eliminovať. Ako príklad sa uvádza propagácia strany alebo názoru. Z toho teda vyplýva, že informačnou operáciou, ktorá má potenciálne škodlivý vplyv, je aj politická kampaň vrátane predvolebnej kampane, reklama, propagácia tovaru, kultúrnej akcie, akademického názoru a pod., ba dokonca propagácia akéhokoľvek názoru, pretože materiál nijako nevymedzuje, aký názor sa má na mysli. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K Úvodu 4. Spomína sa pojem „útočník“, ale tento nie je vôbec definovaný ani inak vysvetlený. Len implicitne sa dá dovodiť, že útočníkom sa má na mysli autor alebo šíriteľ informačnej operácie. To však znamená, že informácia kvalifikovaná ako informačná operácia, napríklad satira a paródia – je vlastne útokom a satirik je útočníkom. To evokuje napríklad dobu 50. alebo 70. rokov, kedy politická cenzúra umlčala akékoľvek prejavy politickej satiry. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 1. Vymedzenie pojmov 2. Za následok pôsobenia informačných operácií sa považuje „oslabenie spoločnosti“. Ide o mimoriadne vágny a v podstate bezobsažný pojem. Implicitne z neho vyplýva akurát to, že spoločnosti sa delia na silné a slabé, avšak nie je absolútne jasné, čo predkladateľ myslí silou spoločnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 2. Účel a cieľ PIO 3. Konštatuje sa, že informačné operácie „nemusia byť vôbec ľahko rozpoznateľné“ a že „nemusia byť vždy zrejmé“. Materiál nedáva odpoveď na otázku, ako teda budú informačné operácie identifikované, ak tieto škodlivé prvky informačného priestoru sú len ťažko identifikovateľné. Vzniká tak riziko, že za informačnú operáciu bude považovaná akákoľvek informácia, o ktorej bude možné len teoreticky, intuitívne alebo na základe subjektívneho názoru (t. j. nie objektívneho kritéria) a minimálnych indícií vysloviť hodnotenie, že ide o škodlivú informačnú operáciu. To vnáša do celého mechanizmu mimoriadne výrazný prvok neurčitosti a neistoty a riziko individuálne a subjektívne podmienených reštrikcií, aký nie je možné tolerovať, ak má ísť o opodstatnený regulačný zásah štátu do slobody prejavu, slobody názoru a práva na informácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 1. Vymedzenie pojmov 11. Za hlavných adresátov nástrojov predpokladaných v materiáli sú vo všeobecnosti označené orgány štátnej a verejnej správy. Znamená to teda, berúc do úvahy rozpracovanie reakcií na informačné operácie, že do slobody prejavu, slobody názoru a slobodného prístupu k informáciám budú zasahovať orgány verejnej moci vo svojej bežnej kompetencii. Nepôjde teda o ojedinelé a mimoriadne zásahy, aké by podľa Ústavy SR mali ako výlučné prichádzať do úvahy, ak ide o obmedzenia základných ľudských práv a slobôd, ale pôjde o priebežnú regulačnú, evidenčnú, sledovaciu prípadne eliminačnú činnosť štátu. Tým sa otvára priestor pre nekontrolované zníženie štandardu dotknutých práv a slobôd a značné sťaženie ich vymožiteľnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 2. Účel a cieľ PIO 2. Zároveň sa uvádza, že do oprávnenej verejnej diskusie zasahujú aj „neoprávnené vonkajšie subjekty“. Z toho opäť implicitne vyplýva, že materiál vychádza z (dosiaľ neexistujúcej ale materiálom objektívne prijímanej) kategorizácie účastníkov verejnej diskusie na oprávnených a neoprávnených. Ani k tomuto pojmu a členeniu materiál neposkytuje žiadne vysvetlenie. I tu teda vzniká riziko budúceho autoritatívneho povoľovania, schvaľovania alebo iného oprávňovania účasti občana na verejnej diskusii o nejakej otázke verejného záujmu. Oba tieto aspekty sú o to závažnejšie, že sa dávajú do výslovnej súvislosti s volebnými procesmi. Materiál teda priamo naznačuje, že kritérium oprávnenosti verejnej diskusie a oprávnenosti účasti na nej sa bude týkať politickej verejnej diskusie, politickej kampane a volieb vo všeobecnosti. To však znamená, že materiál má zámer reštriktívne zasahovať do slobody politickej súťaže. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 1. Vymedzenie pojmov 9. Uvádza sa, že dezinformáciou nie je napríklad satira a paródia, ak je tak „zreteľne označená“. Idea, aby sa umelecký žáner označoval svojím druhom (emitkonom? kódom? značkou?), je pravdepodobne (dúfajme) len lapsus, pretože ak by bola myslená vážne, predstavovala by ďalšie riziko ohrozenia slobody prejavu a dokonca aj umeleckej tvorby. Úplne absurdná je potom myšlienka, že by mala byť „zreteľne označená“ aj neúmyselná chyba. Z podstaty chyby vyplýva, že o nej autor a šíriteľ informácie nevie. Ak by o nej vedel, opravil by ju, ale celkom isto ju nebude „zreteľne označovať“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 1. Vymedzenie pojmov 10. Pri malinformácii sa správne uvádza, že môže ísť aj o nenávistné prejavy. V záujme čo najvyššej zrozumiteľnosti, konkrétnosti a pochopiteľnosti materiálu je potrebné doplniť konkrétne príklady takých prejavov, napríklad voči Židom, Rómom, Maďarom, vrátane vulgárnych prejavov ako napr. hajzli, bastardi, babráci, grázli, lúzri, múdrosráči prípadne blázni, poloblázni, idioti, šialenci a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 1. Vymedzenie pojmov 8. Pri dezinformácii, ktorá je definovaná ako nepravdivá alebo zmanipulovaná informácia, sa uvádza, že ňou môže byť aj pravdivá informácia. To je logický rozpor. Ak je nejaký výrok pravdivý, tak na jeho pravdivosti nemôže zmeniť ani manipulatívny spôsob jeho podania. Materiál tu implicitne vytvára priestor na to, aby sa aj šírenie informácií, ktoré sú pravdivé, stalo predmetom regulácie a eliminácie, ak ich štátna autorita (napríklad dotknutá odhalením pravdy o jej konaní) označí za škodlivé, napriek tomu, že sú pravdivé. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 1. Vymedzenie pojmov 6. Pri konšpiračných teóriách sa uvádza, že odmietajú všeobecne akceptované vysvetlenia. Je omylom sa domnievať, že všeobecná akceptácia nejakej tézy je zárukou jej správnosti. Verejná mienka nemôže byť predsa mierou pravdivosti exaktne definovaného výroku. Ak by mierou „neškodlivosti“ bolo len všeobecne akceptované vysvetlenie, zrejme by sme dodnes napríklad upaľovali čarodejnice, pretože v minulosti skutočne panovala všeobecne akceptovaná predstava o ich existencii. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 2. Účel a cieľ PIO 1. Uvádza sa, že informačné operácie zasahujú do verejnej diskusie, pričom sa používa pojem „oprávnená verejná diskusia“. Z toho implicitne vyplýva, že zámerom materiálu je rozlišovať verejné diskusie na oprávnené a neoprávnené. K tomu však materiál neposkytuje žiadne ďalšie vysvetlenia. Materiál však s týmto pojmom operuje ako so samozrejmosťou, takže tu vzniká riziko cenzúry verejnej diskusie a jej povoľovania, schvaľovania alebo iného oprávňovania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 1. Vymedzenie pojmov 7. Medzi informačné operácie sa radí aj satira a paródia. Takto otvorene sa s touto formou šírenia „škodlivých“ informácií nevysporiadali ani totalitné režimy v 20. storočí. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 2. Účel a cieľ PIO 7. Pri stručnom opise európskeho právneho prostredia sa uvádza len jedna myšlienka, a to že právo na informácie musí ustúpiť pred právom na ochranu osobnosti a súkromia. Odhliadnuc od neprípustného podcenenia analýzy vzťahu predkladaného materiálu k európskemu právnemu štandardu ochrany práva na slobodu prejavu a súvisiacich práv, tento aspekt sa navyše úplne vymyká z rámca predloženého materiálu. Ten totiž deklaruje, že je zameraný na ochranu odolnosti Slovenskej republiky. Vo väčšine textu rozoberá rôzne aspekty rizík slobody prejavu, slobody názoru a práva na informácie najmä vo vzťahu k štátu a štátnym orgánom. No tu zrazu pristupuje bez akejkoľvek súvislosti aspekt ochrany súkromia jednotlivca. Nie je vôbec jasné, z akého dôvodu dáva predkladateľ do súvislosti ochranu objektov verejného záujmu (štát, verejné zdravie a pod.) pred informačnými operáciami s ochranou záujmov jednotlivca. Ak sa má na mysli ochrana práv jednotlivca, ktorý je politikom (čo z materiálu implicitne môže vyplývať), tak tu okrem iných identifikovaných rizík pristupuje aj riziko zneužívanie celého predpokladaného reštriktívneho mechanizmu na osobné ciele a záujmy osôb pôsobiacich v politike a politických inštitúciách. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 3. Inštitucionálne zabezpečenie odolnosti voči PIO 3. Materiál predpokladá zavedenie vyhľadávacích, evidenčných a sledovacích nástrojov vo vzťahu k informačným operáciám. Bez podrobného a dôsledného vysvetlenia tohto mechanizmu vzniká riziko, že okrem monitorovania informačných operácií sa bude realizovať aj istý druh sledovania ich autorov a šíriteľov. To by bola analogická situácia, akú zažili niektorí žurnalisti v nedávnej minulosti pri zneužívaní represívnych orgánov na ich sledovanie. Rozdiel medzi týmito udalosťami na jednej strane a rizikami predloženého materiálu na druhej strane nie je badateľný, zvlášť v súvislosti s akcentovaním politického aspektu regulovania informačných operácií. Dôležité je zároveň, že napriek tomu, že materiál označuje za jeden z prejavov škodlivosti informačných operácií aj zber údajov (hoci sa v materiáli tento aspekt škodlivosti vôbec bližšie nekomentuje a neanalyzuje), tak sám materiál predpokladá používanie monitorovania, evidovania a sledovania autorov a šíriteľov informačných operácií, t. j. zber údajov, čím zasahuje navyše aj do práva na súkromie a do ďalších osobnostných práv. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 3. Inštitucionálne zabezpečenie odolnosti voči PIO 1. Uvádza sa, že cieľom materiálu je „zmenšiť a odstrániť priestor a príležitosti pre nepravdivé... informácie...“ a „zvýšiť tým dôveru verejnosti k orgánom verejnej moci“. V kontexte všetkých spomenutých nedostatkov a rizík, ktoré materiál prináša, je tento cieľ pochybný. Predpokladá sa totiž, že dôvera orgánov verejnej moci je závislá iba od obsahu informácií, ktoré sú občanom o orgánoch verejnej moci dostupné. To teda znamená, že zámerom materiálu je takým spôsobom formovať informačný priestor, aby orgány verejnej moci vyzneli voči recipientom informácií v pozitívnom a dôveryhodnom svetle, a to aj v prípade, že to z hľadiska objektívnych skutočností nemusí byť nevyhnutne pravda. To je inými slovami cenzúra, propaganda a manipulácia smerujúca v prospech orgánom štátu, v prospech štátnej moci. Dôvera verejnosti k orgánom verejnej moci je však naopak založená najmä na tom, akým spôsobom tieto orgány zasahujú alebo nezasahujú do práv ľudí, napríklad do slobody prejavu, slobody názoru a práva na informácie. Čím je tento zásah intenzívnejší, tým je dôvera ľudí v tieto orgány nižšia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 2. Účel a cieľ PIO 4. Vychádza sa tu z predpokladu, že „ľudia sú náchylní na to, aby boli oklamaní, vyprovokovateľní, podvedení a inak manipulovaní“. Po prvé, ide tu o používanie kategórií psychológie a behaviorálnych vied použité bez akéhokoľvek odborného vedeckého dokladu a zdôvodnenia či aspoň odkazu na súvisiace odborné zdroje; je potrebné, aby materiál túto tézu riadne zdôvodnil. Po druhé, toto konštatovanie je nedôstojným a urážlivým vyjadrením na adresu ľudu, ktorý je zdrojom moci v štáte. Ak má predkladateľ na ľud takýto názor, nemožno materiál považovať za prijateľný ani len po stránke legitimity jeho cieľov. Po tretie, ak sa podľa názoru predkladateľa ľud naozaj vyznačuje týmito vlastnosťami a ak je jeho konanie výsledkom pôsobenia uvedených negatívnych vplyvov, tak potom nie je možné mať istotu ani o tom, že ľud napríklad vo voľbách rozhodol vážne, slobodne a tajne, ale je tu prítomné riziko, že rozhodol na základe klamstiev, podvodu a manipulácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 3. Inštitucionálne zabezpečenie odolnosti voči PIO 2. Materiál predpokladá využiť pri reštriktívnych zásahoch a monitorovaní informačného prostredia aj mimovládne organizácie tretieho sektora. Je však otázne, ako bude zabezpečená objektívnosť, transparentnosť, nestrannosť a nediskriminácia, pretože sektor mimovládnych organizácií je (aspoň zatiaľ) charakteristický pluralitou názorov a informácií. Materiál by mal veľmi podrobne vysvetliť, ktoré mimovládne organizácie a prečo dostanú v predpokladanom mechanizme prednosť pred inými a ako sa zabezpečí, že nebude dochádzať k zneužívaniu tohto ich výsadného postavenia v celom sektore mimovládnych organizácií napríklad aj využívaním nástrojov predkladaného materiálu. To sa analogicky vzťahuje na finančnú podporu angažovaných organizácií. Pokiaľ nebude detailne zabezpečená najvyššia úroveň transparentnosti, objektívnosti a kontroly nad týmto systémom, vzrastie okrem iného aj veľké riziko polarizácie občanov a mimovládnych inštitúcií, čo je paradoxne jeden z javov, proti ktorým ja tento materiál zameraný. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 3. Inštitucionálne zabezpečenie odolnosti voči PIO 4. Pri vplyvoch informačných operácií sa uvádza, že ohrozujú dôveryhodnosť štátnych inštitúcií a ich predstaviteľov. Opäť ide o chybné východisko materiálu, že dôveryhodnosť štátu je závislá od obsahu informácií, ktoré o štáte dostáva verejnosť. Dokonca sa tu opäť vynára inak nesystematický aspekt osobnej dôvery voči konkrétnemu jednotlivcovi – predstaviteľovi štátu. Materiál však nemôže slúžiť subjektívnej prezentácii konkrétneho politika. Vznikajú tu navyše otázky legitimity a ústavnoprávnej konformity takéhoto formovania informačného priestoru v kontexte verejnej kontroly štátu médiami a vôbec verejnosťou: Bude uplatňovanie týchto nástrojov legitímne aj vtedy, ak štátne orgány budú porušovať práva a slobody občanov a informačný priestor bude nabádať k náprave tohto stavu a informácie tak budú namierené proti činnosti štátnych orgánov? Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 3. Inštitucionálne zabezpečenie odolnosti voči PIO 5. Pri rozhodovaniach o reakcii sa materiál obmedzuje výlučne na organizačný a procesný substrát týchto reakcií. Avšak vôbec neuvádza to, čo je najpodstatnejšie – konkrétne formy reakcie, t. j. konkrétne zásahy do informačného priestoru, voči ich autorom šíriteľom, konkrétne formy a spôsob reštrikcií voči slobode prejavu, slobode názoru, právu na informácie a slobode médií a tlače. Materiál je preto nedostatočný a musí byť dopracovaný, aby bolo možné zhodnotiť konečné účinky predpokladaného mechanizmu reštriktívnych zásahov do slobody prejavu, slobody názoru, práva na informácie, slobody médií a tlače. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 2. Účel a cieľ PIO 6. Pri zaujatosti v spoločnosti sa v súvislosti s pôsobením informačných operácií uvádza aj výber priateľov. To je však kategória z oblasti sociológie, ktorá súvisí so socializáciou jedinca. Odhliadnuc od toho, že nie je nijako zdôvodnené používanie tejto kategórie, nie je ani jasné, akým spôsobom sa vôbec výber priateľov týka problému informačných operácií. Ak má materiál na mysli výber priateľov na sociálnych sieťach, musí to náležite konkretizovať a odôvodniť, pretože v tomto prípade ide len o veľmi úzky segment pojmu „výber priateľov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K bodu 2. Účel a cieľ PIO 5. Pri kognitívnej zraniteľnosti sa v súvislosti s funkciami ľudského mozgu uvádzajú opäť pojmy a konštatovania akademickej povahy z oblasti medicíny a neurológie, avšak opäť bez akéhokoľvek odborného vedeckého dokladu a zdôvodnenia či aspoň odkazu na súvisiace odborné zdroje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail