LP/2020/494 Návrh na uzavretie Dohody o pôžičke medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným menovým fondom

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
NBS (Národná banka Slovenska) vlastný materiál, strana 7, druhý odsek, veta „Nová bilaterálna dohoda o pôžičke obsahuje automatické ukončenie účinnosti aktuálnej dohody z roku 2017....“. Nová bilaterálna dohoda takéto ustanovenie neobsahuje. Účinnosť aktuálne platnej dohody uplynie (tak ako je správne uvedené na 1. strane predmetného materiálu) 31.12.2020, avšak z dôvodu jej uzatvorenia na dobu určitú. Navrhujeme text v tejto časti pozmeniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
NBS (Národná banka Slovenska) vlastný materiál, strana 6, posledný odsek: z dôvodu komplexnosti uvádzaných informácií o uzatvorených dohodách a dodatkoch k nim navrhujeme doplniť do zoznamu „Dodatok č. 1 k Dohode o refundácii rozdielu výnosových a nákladových úrokov vyplývajúcich NBS z účasti SR na správe SDR a celkového úrokového diferenciálu vyplývajúceho NBS z operácií s MMF, ktorý bol uzatvorený v roku 2013 v súvislosti s bilaterálnou pôžičkou.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Obalu materiálu: Upraviť obal materiálu a za časť „Predkladá“ doplniť časť „Spolupodpisuje: Ivan Korčok, minister zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Obyčajná pripomienka k: Vlastný materiál Odporúčame explicitne vyhodnotiť dopad na zadlženie Slovenska v prípade čerpania pôžičky a tiež na úrokovú mieru, za akú si Slovensko požičiava na financovanie dlhu. Navýšenie dlhu o 1 – 1,6 mld eur by sa mohlo odraziť aj na úrokovej miere. Takisto to môže mať implikácie ohľadom dlhovej brzdy. Odôvodnenie: Na Slovenku sa momentálne dramaticky navyšuje verejný dlh, a preto je potrebné sledovať, aké sú ďalšie rizikové faktory ohľadom výšky dlhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi uviesť v bode č. 13 Doložky vybraných vplyvov popis zapracovania pripomienok Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov uplatnených v rámci predbežného pripomienkového konania Odôvodnenie: V zmysle bodu 7.7. Jednotnej metodiky je predkladateľ povinný uviesť stanovisko komisie do Doložky vybraných vplyvov a v prípade pripomienok je povinný uviesť tiež ich vyhodnotenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Odporúčame predkladateľovi uviesť v bode č. 13 Doložky vybraných vplyvov popis zapracovania pripomienok Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov uplatnených v rámci predbežného pripomienkového konania Odôvodnenie: V zmysle bodu 7.7. Jednotnej metodiky je predkladateľ povinný uviesť stanovisko komisie do Doložky vybraných vplyvov a v prípade pripomienok je povinný uviesť tiež ich vyhodnotenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Navrhujeme použiť aktuálne účinnú šablónu doložky vybraných vplyvov podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika/dokumenty), ktorej súčasťou je aj hodnotenie vplyvov na služby verejnej správy pre občana. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail