LP/2020/493 Návrh na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov pre Operačný program Slovensko

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Návrh uznesenia vlády SR, úloha C.3. MDV SR považuje navrhované znenie úlohy za všeobecné a jej výklad za nejednoznačný. Takto koncipovaná úloha umožňuje rôznu interpretáciu zo strany rôznych subjektov. MDV SR žiada preto úlohu C.3. vymazať z návrhu uznesenia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Vlastný materiál, v súlade s návrhom materiálu žiadame doplniť MDV SR ako SO do tabuľky na strane 16. v časti 2. Ekologickejšia nízkouhlíková Európa v rámci priorít „Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo“ a „Ochrana životného prostredia, podpora adaptácie na zmenu klímy a zlepšenie odpadového hospodárstva“. Odôvodnenie: Vzhľadom na fakt, že určenie SO sa má zakladať na odbornosti v jednotlivých oblastiach (ako je uvedené v úvode materiálu), požadujeme doplniť MDV SR aj ako SO pre uvedené oblasti. Táto požiadavka sa opiera aj o výsledky z diskusií pri príprave Partnerskej dohody. MDV SR je koordinátorom aktivít týkajúcich sa budov pre politický cieľ 2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa v pripravovanej Partnerskej dohode SR na roky 2021 – 2027. Pre dosiahnutie cieľov v oblasti energetickej efektívnosti do roku 2030 a záväzkov uhlíkovej neutrality do roku 2050 je kľúčová realizácia opatrení na znižovanie energetickej náročnosti fondu budov a nákladovo efektívna hĺbková obnova bytových a nebytových budov, verejných aj súkromných. Pre dosiahnutie cieľov je dôležitý správny prístup k obnove budov, čo si vyžaduje erudovanosť a dostatočné odborné kapacity. Vychádzajúc z kompetenčného rozloženia zodpovedností v zmysle platnej legislatívy (verejné budovy, bytové budovy – bytové domy a rodinné domy), ako aj z viac ako 20-ročných skúseností MDV SR v realizácii systémovej podpory v oblasti obnovy bytových budov žiadame, aby MDV SR bolo uvedené ako SO aj pre oblasť „Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo“. Taktiež v oblasti podpory revitalizácie zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch sídiel v časti „Ochrana životného prostredia, podpora adaptácie na zmenu klímy a zlepšenie odpadového hospodárstva“ je implementácia opatrenia podmienená požiadavkou MŽP SR, že MDV SR bude zabezpečovať implementáciu projektu, a teda bude pôsobiť ako SO. Zároveň MDV SR predpokladá, že ďalšia špecifikácia oblastí, ktoré bude pokrývať konkrétny SO, bude výsledkom negociácií a predmetom dohody s riadiacim orgánom. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Vlastný materiál, str. 14 a 15, MDV SR nesúhlasí s určením Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) za SO, a to najmä do času nadobudnutia účinnosti novej legislatívy týkajúcej sa verejného obstarávania (novela zákona o VO). Odôvodnenie: Predložený materiál nešpecifikuje rozhodovaciu právomoc ÚVO, keďže zatiaľ nie je známa nová úprava zákona o verejnom obstarávaní a nie sú nastavené procesy a postupy kontroly VO, a to najmä s ohľadom na možný konflikt záujmov. Medzi kompetenciami ÚVO ako SO nie sú uvedené ani typy kontrol, ktoré sa budú vykonávať a materiál rovnako nešpecifikuje, ktorý subjekt (zodpovedné SO alebo RO alebo ÚVO ako SO) bude znášať prípadné finančné opravy za nedostatočne vykonanú kontrolu VO, uplatnené zo strany iných kontrolných orgánov (OA/CO – MF SR, resp. EK/EDA). Materiál taktiež nedefinuje, na základe akej právnej úpravy bude ÚVO ako SO vykonávať kontroly VO v rámci EŠIF, či tak ako doteraz v tomto PO (2014 – 2020) RO/SO, a teda v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite alebo v zmysle zákona o VO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Vlastný materiál, str. 13 a 14, Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) zásadne nesúhlasí s definovanou oblasťou výlučnej kompetencie riadiaceho orgánu pre Operačný program Slovensko (ďalej len „RO OP SK“) v oblastiach programovania, monitorovania a vypracovania riadiacej dokumentácie. MDV SR žiada, aby predkladateľ zmenil materiál tak, že RO OP SK koordinuje proces programovania, monitorovania a vypracovania riadiacej dokumentácie a príslušné SO OP SK sa podieľajú na týchto procesoch. Odôvodnenie: Definovanie kompetencií, ako to navrhuje predkladateľ materiálu, by viedlo k zneoprávneniu oprávnenosti výdavkov súčasných RO a SO pri tvorbe OP SK, pričom by kompetencia zostala len na RO OP SK, ktorý nemá administratívne kapacity a potrebnú znalosť problematiky pre všetkých 5 politických cieľov politiky súdržnosti v programovom období 2021 – 2027 (ďalej len „PO 2021 – 2027“, resp. „PO 2014 – 2020“). SO pre PO 2021 – 2027 musia mať kompetenciu pri programovaní aj s cieľom zohľadniť zmeny v rezortných a národných stratégiách do textu OP SK. Súčasné kapacity programovania majú taktiež benefit denného kontaktu s vecnými sekciami na jednotlivých ministerstvách, ktorých činnosti môžu mať významný vplyv na implementáciu súčasných programov. V oblasti monitorovania majú súčasné RO a SO pre PO 2014 – 2020 dlhoročné skúsenosti pri zbere, analýze a hodnotení údajov o projektoch a programe, ktoré by sa presunom na jeden RO signifikantne redukovali a SO pre PO 2021 – 2027 by nemali ponechané kapacity na reálne vyhodnocovanie ich progresu v požadovanej frekvencii, detaile a štruktúre. Okrem už uvedeného má definované rozdelenie kompetencií aj potenciál ohroziť plynulosť prípravy a implementácie OP SK v dôsledku dostupných AK EŠIF počas súbehu PO 2014 – 2020 a PO 2021 – 2027, tzn. v rokoch 2021 až 2023, v prípade monitorovania dokonca do roku 2025. V oblasti kompetencie vypracovania riadiacej dokumentácie považuje MDV SR za nevyhnutné delegovať časť tejto kompetencie na príslušné SO vzhľadom na špecifickosť navrhovaných politických cieľov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TSK (Trenčiansky samosprávny kraj) Návrh materiálu: Z uvedeného vyplýva, že komplikovaná štruktúra SO nepriniesla pozitívny vplyv v podobe efektívnejšej implementácie IROP, práve naopak bola jedným z hlavných faktorov zaostávania programu, je vo vzťahu k špecifickým cieľom zameraným na podporu priorít samosprávy potrebné pre programové obdobie 2021 – 2027 prijať zásadné opatrenia vedúce k zjednodušeniu implementačnej štruktúry a zefektívneniu implementácie. Pripomienka TSK: V materiáli je zreteľné, že problémovými sú z hľadiska čerpania SO MK SR a MZ SR. Je skôr na mieste prehodnotiť opodstatnenie a efektívnosť SO na úrovni krajských miest, ktoré vzhľadom na to, že boli novokreovanými orgánmi, zdržali začiatok realizácie IROP, pritom však ich kompetencie boli značne oklieštené iba na úroveň projektových zámerov a zabezpečenie časti odborného hodnotenia ŽoNFP. SO na VUC boli od začiatku materiálne aj personálne na úlohu SO pripravené a zabezpečovali v rámci svojich kompetencií takmer celý proces. Opäť na základe informácií od prijímateľov boli projekty na území RIUS (administrované SO VUC) implementované rýchlejšie ako obdobné projekty na území krajského mesta (administrované RO). Efektivitu SO na VUC je možné vidieť v PO 2007-13, kedy pri jednoduchom dopytovo-orientovanom systéme boli SO nápomocné v implementovaní programu. Každým zložitejším nastavením dochádza k predĺženiu doby implementácie, či už sú súčasťou systému SO alebo nie. Nie je možné označiť príčinu v SO a ich eliminácii. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TSK (Trenčiansky samosprávny kraj) Návrh materiálu: Pomalý nábeh implementácie bol zaznamenaný aj v rámci tých prioritných osí, resp. špecifických cieľov, ktoré sú implementované samosprávnymi krajmi, resp. krajskými mestami ako SO pre IROP. Výročné správy o vykonávaní IROP pomerne jasne definujú príčiny zaostávania, pričom medzi ne je možné zaradiť najmä nastavenie, prerokovanie a odsúhlasenie implementačného modelu IROP v zmysle nariadenia 1301/2013 s ohľadom na definovanie úlohy regionálnych partnerov a SO, zdĺhavý proces odborného hodnotenia, ktorý je odrazom nastavenia implementačného systému IROP, absencia individuálneho prístupu RO k uzatváraniu jednotlivých etáp výkonu SO, čo spôsobilo predlžovanie časových limitov v konaní o žiadostiach na všetkých SO. Pripomienka TSK: Zdĺhavý proces odborného hodnotenia bol taktiež hlavne spôsobený nastavením implementácie programu. Proces predlžovala hlavne situácia hodnotenia projektov UMR, čo však vyplynulo z Nariadenia EU o výbere projektov v UMR. Na predĺženie procesu hodnotenia malo aj vplyv to, že v niektorých opatreniach bolo potrebné v jednom čase vyhodnotiť množstvo projektov (napr. ZŠ) pri obmedzenom počte odborných hodnotiteľov. Predlžovanie administratívneho overovania bolo často spôsobené častou aktualizáciou výziev spojené s aktualizáciou podmienok. Rozhodne nebolo predlžovanie časových limitov v konaní o žiadostiach na SO spôsobené SO na VUC. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TSK (Trenčiansky samosprávny kraj) Návrh materiálu: Nedostatky vyplývajúce z komplikovanej riadiacej štruktúry a nastavenia právomocí medzi RO a SO sa v rôznej miere dotýkali aj iných OP, avšak špecificky je potrebné spomenúť IROP, kde sa vysoký počet SO, ktorých je v súčasnosti 18, negatívne prejavil na celkovom stave implementácie programu Pripomienka TSK: Ako uvádzame vyššie, toto je zovšeobecnené tvrdenie, je potrebné vyhodnotiť, ktoré SO najviac spôsobili meškanie programu, SO na VUC to rozhodne nie sú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TSK (Trenčiansky samosprávny kraj) Návrh materiálu: „Priemerná doba od schválenia operačného programu zo strany EK po vyhlásenie prvej výzvy predstavovala 476 kalendárnych dní, pričom v rámci IROP táto doba predstavovala 659 dní.“ „Problémy v implementácii programu sú dôsledkom viacerých faktorov, medzi ktoré patrí najmä komplikovaná štruktúra implementačných orgánov. Samotný RO pre IROP uvádza, že na súčasnom stave implementácie IROP má významný podiel pomalý nábeh implementácie v rámci prípravnej fázy kvôli nastaveniu funkčného implementačného modelu IROP (dlhý proces prípravy a podpisovania delegovacích zmlúv pre SO kvôli vysokému počtu SO, ktorých je v súčasnosti 18).“ Pripomienka TSK: Predĺženie doby v IROP bolo spôsobené nastavením programu, kde museli byť najskôr spracované Regionálne integrované územné stratégie a zriadené Rady Partnerstva na VUC. Toto predĺženie by nastalo aj v prípade, že by implementácia nebola realizovaná cez SO na VUC a KM. Predĺženie tohto procesu vplyvom dlhšieho procesu podpisovania delegovacích zmluv z RO na SO nespôsobili SO na VUC, ktoré už mali uzavreté zmluvy a skúsenosti z PO 2007-13, ale SO v krajských mestách, ktoré boli novovytvorené orgány. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TSK (Trenčiansky samosprávny kraj) Návrh materiálu: Neskorý začiatok mal následne negatívny vplyv na celý priebeh implementácie IROP, kedy prvá úhrada žiadosti o platbu v rámci dopytovo - orientovaných projektov nastala takmer 1100 kalendárnych dní od schválenia OP. Pripomienka TSK: Okrem zložitejšej implementačnej štruktúry IRO P cez RIUS spôsobilo predĺženie obdobia po prvú úhradu ŽoP aj nastavenie implementácie na dvojkolový proces cez projektové zámery a následne žiadosti o NFP. Práve vďaka SO na VUC, ktoré administrovali množstvo projektových zámerov a žiadostí o NFP, nedošlo k ešte väčšej časovej strate. V materiáli chýba porovnanie doby konania o ŽoNFP na strane RO a na strane SO, aby sa dalo vyhodnotiť efektivita SO na VUC, avšak podľa informácií prijímateľov z územia RIUS (administrovaného SO na VUC) a z územia UMR (administrovaného SO na krajskom meste alebo RO) vychádza jednoznačne, že rýchlejšie prebehli procesy na SO na VUC. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TSK (Trenčiansky samosprávny kraj) Návrh materiálu: Celkovým dôsledkom nakoniec bolo nevyčerpanie záväzku 2015 pre rok 2018 pre splnenie pravidla N+3 a automatické zrušenie záväzku (trvalá strata finančných prostriedkov) vo výške 38 892 342,00 eur za EÚ zdroj. Pripomienka TSK: ROP reálne zverejnil prvé výzvy koncom roku 2016, väčšina projektov išla cez dvojkolový systém a zdržanie implementácie veľkých dopravných projektov bolo spôsobené procesom VO. Ako už bolo uvedené vyššie, bolo to spôsobené nastavením implementačného mechanizmu IROP a nie nastavením systému riadenia OP cez SO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) I. Návrh / Skúsenosti, negatíva a východíská / Vplyv nevhodnej administratívnej štruktúry na implementáciu, Strana 4, odstavec 2: Konštatovanie "Zo strany RO a SO dochádza k nejednotnému uplatňovaniu alebo výkladu pravidiel stanovených na národnej úrovni, typickým javom je aj tzv. gold-plating, kedy sú pravidlá stanovené SO/RO prísnejšie ako ich požaduje RO (v prípade SO) alebo CKO/legislatíva EÚ (v prípade RO)." popiera fakt, že prípadné nejednotné uplatňovanie pravidiel vyustilo z nedostatočného, resp. neexistujúceho usmernenia v konkrétnych špecifických prípadoch, ktoré sa mohli vyskytnúť. Ak v minulosti došlo k nejednotnému postupu, bol to z dôvodu nedostatočných usmernení na strane RO. Problém gold-platingu vzniká pri nejednoznačom riadení alebo napríklad zo svojvôle (nie však SO) ako napríkad pri prístupe CO, ktorý počas programovacieho obdobie nariadil overovania hospodárnosti v programe IROP. Bez ohľadu na negatívny dopad na lehoty, či praktické aspekty realizácie projektov. V 2007-2013 bol základným markerom hospodárnosti výdavku fakt, že prešiel procesom VO, trh určil cenu. Druhým príkladom negatívneho gold-platingu procesov na strane RO je zriadenie dvojkolovéj implementácie na dvojkolový proces (z výlučnej iniciatívy RO) cez projektové zámery a následne žiadosti o NFP. Pričom projektové zámery mali byť nástrojom eliminácie neefektívnych projektov ale napokon sa stali zbytočnou súčasťou nadmernej byrokracie vyžadovanej zo strany RO. Inštitút dvojkolového schvaľovania sa pokusne využíl v rámci implementácie ROP v roku 2008 pri výzvach opatrenia 5.1, kde sa tento krok neskôr zavrhol ako absolútne neefektívny. Pri IROP práve vďaka SO na VUC, ktoré administrovali množstvo projektových zámerov a žiadostí o NFP, nedošlo k ešte väčšej časovej strate, ktorú predstavoval tento dvoj-kolový experiment. Kapacitne by nebolo možné zvládnuť ani taký rozsah agendy, ktorý je dnes predmetom kritiky vychádzajúcej z neznalosti prostredia a okolností. V materiáli chýba porovnanie doby konania o ŽoNFP na strane RO a na strane SO, aby sa dalo vyhodnotiť efektivita SO na VUC, avšak podľa informácií prijímateľov z územia RIUS (administrovaného SO na VUC) a z územia UMR (administrovaného SO na krajskom meste alebo RO) vychádza jednoznačne, že rýchlejšie prebehli procesy na SO na VUC. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) I. Návrh / Skúsenosti, negatíva a východíská / Vplyv nevhodnej administratívnej štruktúry na implementáciu: Konštatovanie "nevhodne nastavená implementačná štruktúra s vysokým počtom implementujúcich subjektov má negatívny vplyv na celkový stav implementácie" je subjektívny názor ignorujúci iné zásadné faktory. Predĺženie doby v schválenia IROP bolo spôsobené nedostatočnou prípravou programu na národnej úrovni, zdĺhavým procesom hľadania politického konsenzu všetkých zainteresovaných inštitúcií pri negociáciách ohľadom rozsahu decentralizácie kompetencií a napokon nastavením programu, kde zásadným faktorom pre schválenie programu museli byť v prvom rade spracované Regionálne integrované územné stratégie a zriadené Rady Partnerstva na úrovni VUC, čo s ohľadom na legislatívne požiadavky bol časovo náročný proces Toto predĺženie by nastalo aj v prípade, že by implementácia nebola realizovaná cez SO na VUC a KM. Následne zásadným problémom spomalenia implementácie je predovšetkým vrstvenie postupov v samotnom procese realizácie (napr. kontroly VO). V rokoch 2007-2013 predkladal žiadateľ na kontrolu VO až po jej ukončení (ex post), pričom aj tento stav vzhľadom na kvalitu predkladaných VO nebol ideálny, ale v porovnaní s obdobím 2014-2020 je možné hodnotiť to, ako pozitívny postup. V rokoch 2014-2020 sa procesy VO navrstvili na kontrolu VO ex ante1, ex ante2 a následne ex post. Tieto procesy dramaticky zabrzdili čerpanie. Druhým zásadným problémom implementácie v rokoch 2014-2020 je nárast byrokratických postupov spojených napríklad s overovaním hospodárnosti na strane SO, pričom základnym parametrom hospodárnosti je výsledok zákonne realizovaného VO. Tretím zásadným problémom imlementácie je zlý manažment na strane RO. V rokoch 2013-2014 sa na strane RO premrhal čas nekompetntným riadením a zdržiavaním procesov prípravy obdobia 2014-2020. Tieto tri faktory najviac ovplyvnili dynamiku čerpania, nie počet SO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) I. Návrh / Skúsenosti, negatíva a východiská / Integrovaný regionálny operačný program / Strana 5, odstavec 1: Pomalý nábeh implementácie nenastal z dôvodu nastavenia funkčného modelu IROP, prípadne procesu prípravy delegovacích zmlúv. Implementácia mešká pre nekompetentnosť v rozhodovaní riadiacich pracovníkov RO v období rokov 2012-2013. Zásadným faktorom neskorého začiatku boli politicky motivované rozhodnutia a váhavosť ohľadom rozsahu zapojenia SO v rámci programu v období 2012-2013. Bez ohľadu na to, aké vzdialené sa nám toto obdobie z dnešnej perspektívy môže zdať, pre kvalitnú prípravu programu je zásadné venovať dostatok času a odborných kapacít na prijímanie rozhodnutí v dostatočnom časovom predstihu. V danom období VUC zvádzali zápas o udržanie delegovaných kompetencií, pričom implementácia ROP bola v porovnaní s implementáciou IROP úspechom. V rámci prípravy IROP z iniciatívy EK napokon RO ustúpilo a súhlasilo s udržaním, resp. rozšírením modelu (SO na krajských mestách) za účelom decentralizácie kompetencií súvisiacich s pomocou EŠIF. Faktom však ostáva, že v rámci predmetného zápasu RO premrhalo čas, ktorý bolo treba venovať kvalitnej príprave procesov. Spoločným znakom prípravy IROP a prípravy OP Slovensko je obhajoba policikých rozhodnutí pod zámienkou nenaplnených cieľov IROP, ktoré je záujem politicky využiť na zrušenie existujúceho modelu realizácie EŠIF pomoci. Početnosť subjektov podieľajúcich sa na implementácii programu IROP bola zapríčinená účelom, na aké boli prostriedky v programe určené vrátane územnej príslušnosti a s tým súvisiacou decentralizáciou, ktorá mala a stále má opodstatnenie, ak je prioritou znížiť medzi regionálne rozdiely. Kritizovať vysokú mieru decentralizácie procesov a tvrdiť, že je zdrojom rizika z dôvodu politických zásahov je mimo realitu. Vysoká miera decentralizácie je prirodzený vývoj, ktorý absolvovali vo väčšine krajín v rámci nároku regiónov na určenie priorít viažúcich sa k vybranému územiu. Riziko politických zásahov existovalo a ďalej existuje, príčetným spôsobom odstránenia rizika zásahov je vytvárať pravidlá "chcecks and balances" (bŕzd a protiváh), ktoré minimalizujú priestor na takého správanie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) I. Návrh / Skúsenosti, negatíva a východiská / Vplyv nevhodnej administratívnej štruktúry na implementáciu, Strana 4, odstavec 2: Konštatovanie "Zo strany RO a SO dochádza k nejednotnému uplatňovaniu alebo výkladu pravidiel stanovených na národnej úrovni, typickým javom je aj tzv. gold-plating, kedy sú pravidlá stanovené SO/RO prísnejšie ako ich požaduje RO (v prípade SO) alebo CKO/legislatíva EÚ (v prípade RO)." popiera fakt, že prípadné nejednotné uplatňovanie pravidiel vyústilo z nedostatočného, resp. neexistujúceho usmernenia v konkrétnych špecifických prípadoch, ktoré sa mohli vyskytnúť. Ak v minulosti došlo k nejednotnému postupu, bol to z dôvodu nedostatočných usmernení na strane RO. Problém gold-platingu vzniká pri nejednoznačnom riadení alebo napríklad zo svojvôle (nie však SO) ako napríklad pri nariadení overovania hospodárnosti v programe IROP. Bez ohľadu na negatívny dopad na lehoty, či praktické aspekty realizácie projektov. V 2007-2013 bol základným markerom hospodárnosti výdavku fakt, že prešiel procesom VO, trh určil cenu. Druhým príkladom negatívneho gold-platingu procesov na strane RO je zriadenie dvojkolovej implementácie na dvojkolový proces (z výlučnej iniciatívy RO) cez projektové zámery a následne žiadosti o NFP. Pričom projektové zámery mali byť nástrojom eliminácie neefektívnych projektov ale napokon sa stali zbytočnou súčasťou nadmernej byrokracie vyžadovanej zo strany RO. Inštitút dvojkolového schvaľovania sa pokusne využil v rámci implementácie ROP v roku 2008 pri výzvach opatrenia 5.1, kde sa tento krok neskôr zavrhol ako absolútne neefektívny. Pri IROP práve vďaka SO na VUC, ktoré administrovali množstvo projektových zámerov a žiadostí o NFP, nedošlo k ešte väčšej časovej strate, ktorú predstavoval tento dvoj-kolový experiment. Kapacitne by nebolo možné zvládnuť ani taký rozsah agendy, ktorý je dnes predmetom kritiky vychádzajúcej z neznalosti prostredia a okolností. V materiáli chýba porovnanie doby konania o ŽoNFP na strane RO a na strane SO, aby sa dalo vyhodnotiť efektivita SO na VUC, avšak podľa informácií prijímateľov z územia RIUS (administrovaného SO na VUC) a z územia UMR (administrovaného SO na krajskom meste alebo RO) vychádza jednoznačne, že rýchlejšie prebehli procesy na SO na VUC. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) I. Návrh / Skúsenosti, negatíva a východiská / Vplyv nevhodnej administratívnej štruktúry na implementáciu: Konštatovanie "nevhodne nastavená implementačná štruktúra s vysokým počtom implementujúcich subjektov má negatívny vplyv na celkový stav implementácie" je subjektívny názor ignorujúci iné zásadné faktory. Predĺženie doby v schválenia IROP bolo spôsobené nedostatočnou prípravou programu na národnej úrovni, zdĺhavým procesom hľadania politického konsenzu všetkých zainteresovaných inštitúcií pri negociáciách ohľadom rozsahu decentralizácie kompetencií a napokon nastavením programu, kde zásadným faktorom pre schválenie programu museli byť v prvom rade spracované Regionálne integrované územné stratégie a zriadené Rady Partnerstva na úrovni VUC, čo s ohľadom na legislatívne požiadavky bol časovo náročný proces Toto predĺženie by nastalo aj v prípade, že by implementácia nebola realizovaná cez SO na VUC a KM. Následne zásadným problémom spomalenia implementácie je predovšetkým vrstvenie postupov v samotnom procese realizácie (napr. kontroly VO). V rokoch 2007-2013 predkladal žiadateľ na kontrolu VO až po jej ukončení (ex post), pričom aj tento stav vzhľadom na kvalitu predkladaných VO nebol ideálny, ale v porovnaní s obdobím 2014-2020 je možné hodnotiť to, ako pozitívny postup. V rokoch 2014-2020 sa procesy VO navrstvili na kontrolu VO ex ante1, ex ante2 a následne ex post. Tieto procesy dramaticky zabrzdili čerpanie. Druhým zásadným problémom implementácie v rokoch 2014-2020 je nárast byrokratických postupov spojených napríklad s overovaním hospodárnosti na strane SO, pričom základným parametrom hospodárnosti je výsledok zákonne realizovaného VO. Tretím zásadným problémom implementácie je zlý manažment na strane RO. V rokoch 2013-2014 sa na strane RO premrhal čas nekompetentným riadením a zdržiavaním procesov prípravy obdobia 2014-2020. Tieto tri faktory najviac ovplyvnili dynamiku čerpania, nie počet SO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) II. NÁVRH IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 - 2027 /Výhody vyplývajúce zo zníženia počtu SO: Jasné definovanie kompetencií SO existuje od roku 2005 (s ohľadom na vykonávaný OP). V danej veci sa uzatvára zmluva, kde obe strany jasne definujú rozsah svojho pôsobenia. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) II. NÁVRH IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 - 2027 /Výhody vyplývajúce zo zníženia počtu SO: Úspora prostriedkov sa dosiahne vtedy, ak nastane pozitívna zmena v zákone o verejnom obstarávaní. Všetko ostatné sú špekulácie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) II. NÁVRH IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 - 2027 /Výhody vyplývajúce zo zníženia počtu SO: Nie je možné vopred ohlásiť efektívnejšie využitie technickej pomoci na financovanie administratívnych kapacít keď neexistuje informácia ohľadom toho, aký objem kapacít budeme potrebovať na administráciu akého množstva projektov v pripravovanom OP. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) II. NÁVRH IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 - 2027 /Výhody vyplývajúce zo zníženia počtu SO: Lepšia koordinácia sa zabezpečí iba efektívnym tokom informácií a ich dostatočnou kvalitou (kvalifikovanie pripraveným OP a riadiacej dokumentácie). Samo o sebe zníženie počtu neeliminuje hrozbu nekompetentnosti riadenia zo strany CKO resp. RO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) II. NÁVRH IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 - 2027 /Výhody vyplývajúce zo zníženia počtu SO: Skrátenie doby projektového cyklu závisí od schopnosti prijímateľa splniť legislatívne požiadavky vedúce k realizácií (verejné obstarávanie, stavebné konanie a pod.). Zrušenie SO nemá nijaký vplyv na skrátenie doby projektového cyklu, v horšom prípade negatívny (vykonanie KnM bez existencie SO v regióne žiadateľa, administrácia ZoP centrálne z RO ....). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) II. NÁVRH IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 - 2027 /Výhody vyplývajúce zo zníženia počtu SO: Tvrdenie, že zrušenie SO prispeje k zníženiu administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku je naivné. Administratívnu záťaž spôsobuje plnenie povinností žiadateľom/prijímateľom preukazovať splnenie kritérií stanovených v riadiacej dokumentácií vydávanej CKO, RO a pod. SO práve naopak prispieva k zníženiu záťaže dostupnosťou v regióne pre prijímateľov/žiadateľov s ohľadom na slabú úroveň projektového riadenia u prijímateľov pomoci. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) II. NÁVRH IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 - 2027 /Výhody vyplývajúce zo zníženia počtu SO: Jednotné postupy a metodika existujú a vyvíjajú sa od roku 2005 pričom problematickým aspektom je kvalita. Tá sa odvíja od kvality administratívnych kapacít, ktoré nie sú systematicky budované (politicky motivované nominácie manažmentov). Jednotný postup neznamená zákonite efektívny. Efektivita na základe kvality postupov (odborne pripravenej riadiacej dokumentácie) by mali byť prioritou. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) I. Návrh / Skúsenosti, negatíva a východíská / Integrovaný regionálny operačný program / Strana 7, Odstavec 1: Hlavné faktory zaostávania programu definujeme v pripomienke vyššie. SO nepredstavuju problém ale súčasť riešenia, vďaka ktorému je čerpanie v programe aspoň na takej úrovni ako zaznamenávame. SO reprezentujú rokmi vybudovanú infrašktruktúru a odborné administratívne kapacity. Samotná implementácia dosiahne jednoduchšiu či efektívnejšiu formu využitím existujúcich odborných kapacít na úrovni VUC pri splnení základných požiadaviek programu: 1. kvalifikovane a zrozumiteľne pripravený OP. 2 získanie podpory širokého spektra partnerov bez ktorých nie je realizácia možná (prijímatelia, stavovské organizácie zastupujúce potenciálnych prijímateľov a pod.) 3.odbyrokratizovanie procených prekážok realizácie (digitalizácia registrov, jednoduchší zákon o VO a pod.). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) II. NÁVRH IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 - 2027: Tvrdenie "Jednoduchšia implementačná štruktúra SO bude viesť k odbúraniu administratívnej záťaže a zložitosti procesov, čím sa umožní jednoduchší prístup žiadateľov k finančným prostriedkom a znížia sa finančné a personálne nároky na celkovú koordináciu, riadenie a kontrolu." ignoruje skutočnosť, že administratívna záťaž nespočíva v počte SO ale v spôsobe akým sa na základe platnej legislatívy aktuálne dokladuje splnenie podmienok vedúcich k schváleniu žiadostí o NFP. V druhom rade všeobecné konštatovanie o "jednoduchšej" štruktúre bez akýchkoľvek konkrétnych nástrojov znižujúcich administratívnu náročnosť procesu evokuje nedostatok odborných argumentov. Implementačná štruktúra SO, ktorá je predmetom kritiky vznikla za účelom vyhovieť mnohorakosti vecných oblastí podpory, na ktoré existoval nárok (prostredníctvom pestrej palety OP) a zároveň a predovšetkým za účelom kapacitne zvládnuť množstvo žiadostí s ohľadom na výšku alokácií v jednotlivých prioritných osiach. Tvrdiť dnes, že zmena štruktúry SO povedie k odbúraniu záťaže bez určenia množstva spracovaných žiadostí je naivné. Znížiť absorpčnú kapacitu RO eliminovaním SO je nesystémový krok. Predovšetkým bez odborných argumentov a štatistických údajov ohľadom množstva projektov, ktoré budú v blízkej budúcnosti predkladané na posúdenie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) I. Návrh / Skúsenosti, negatíva a východíská / Vplyv nevhodnej administratívnej štruktúry na implementáciu, Strana 7, odstavec 1: Informácia ohľadom komplikovanej štruktúry implementácie, ktorá sa v dokumente pretraktuje má byť dôvodom zámeru definovaného v dokumente: "Pre programové obdobie 2021 – 2027 sa preto v rámci OP Slovensko nenavrhuje ponechanie MZ SR, MK SR, VÚC a krajských miest ako SO, tieto pôvodné SO však budú predstavovať významných prijímateľov finančných prostriedkov v rámci OP Slovensko." nie je v súlade s realitou. Tie isté SO, ktoré sú dnes predmetom kritiky za komplikovaný stav implementácie sú tie isté inštitúcie, ktoré v odbodí 2007-2013 zásadným spôsobom prispeli k úspešnému čerpaniu prostriedkov, pričom tieto subjekty sa na implemetnácii pomoci EÚ podieľajú od roku 2004, kedy vykonávali delegované kompetencie v programe Základná infraštruktúra. Problémom implementáčného modelu obsahujúceho SO nie je šturktúra, problémom je zlé riadenie zo strany CKO a RO, ktoré je spôsobené politickou roztrieštenosťou záujmov subjektov, ktoré delegujú riadiacich pracovníkov na tieto inštitúcie. Ako príklad uvediem presun kompetencie CKO za posleldnú dekádu. CKO bolo už zaniknuté Ministerstvo regionálneho rozvoja, Ministerstvo dopravy, úrad vlády...pričom všetky tieto výmeny neboli odborné, ale politické. Ak chceme lepšie fungujúce mechanizmy, provou úlohou je zbaviť sa diskusie motivovanej politickými záujmami, presne takými, aké motivovali vznik aktuálne pripomienkovaného materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) II. NÁVRH IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 - 2027 /Výhody vyplývajúce zo zníženia počtu SO: Nižšie administratívne náklady nie je možné prejudikovať bez podkladov ohľadom množstva agendy potrebnej na spracovanie. Dnes nedisponujeme ani odhadom množstiev žiadostí, ktoré bude treba v budúcnosti administrovať v OP Slovensko. Jedným z dôvodov vzniku SO bolo aj absorpčná kapacita RO, ktorá by bez existencie SO na úrovni VÚC nemohla vyhovieť takému rozsiahlemu počtu žiadateľov. Ak zaniknú SO na úrovni VÚC, nezanikne dopyt, ktorý tieto SO obslúžili. Nároky sa presunú na samotné RO, ktoré bude musieť vynaložiť prostriedky na vytvorenie infraštruktúry potrebnej pre administráciu tohto dopytu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) II. NÁVRH IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 - 2027 /Výhody vyplývajúce zo zníženia počtu SO: Lepšia komunikácia medzi RO a SO je prázdne konštatovanie. SO a RO komunikujú štandardne, pričom nie je zaznamenaný prípad, kedy by komunikácia medzi dvoma subjektmi predstavovala problém ohrozujúci implementáciu programu. Ak nastal v minulosti problém komunikácie, tak len z dôvodu nedostatočného množstva kapacít, ktoré by vedeli spracovať a podať adekvátne stanovisko v žiadúcom čase k nastolenému problému alebo odbornej téme na strane RO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
PSK (Prešovský samosprávny kraj) II. NÁVRH IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 - 2027 /Výhody vyplývajúce zo zníženia počtu SO: Zjednodušenie systému implementácie nespočíva prioritne na existencii SO, systém tvorí súhrn legislatívnych, právnych a administratívnych kritérií, ktoré treba začať meniť. Zákon o VO, digitalizácia registrov štátu a pod. prispejú k zjednodušeniu zásadne, nie množstvo SO. Viď pripomienku ohľadom hlavných faktorov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Návrh uznesenia vlády: vypustiť bod B.3. v znení „Ministerstvo vnútra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Slovensko“ Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Návrh uznesenia vlády: upraviť znenie v bode B.6. nasledovne: „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Slovensko s kompetenciami v oblasti programovania, monitorovania a hodnotenia priorít v rámci cieľa politiky č. 4 Sociálnejšia Európa“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vlastný materiál, str. 11: v časti „Zhrnutie doterajších skúseností“ žiadame vypustiť hypotetické tvrdenie, že „...vysoká miera decentralizácie procesov programovania a implementácie zároveň zvyšuje riziko politických zásahov podľa logiky, čím viac SO sústredených na rôznych ministerstvách, tým viac sú vystavené tlakom od rôznych politických aktérov“. Odôvodnenie: Nie je jasné ako centralizácia procesov programovania a implementácie odstráni riziko politických zásahov, ak o procese programovania bude rozhodovať výlučne jedno ministerstvo. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vlastný materiál, str. 11: v časti „SKÚSENOSTI, NEGATÍVA A VÝCHODISKÁ“ žiadame pôvodný text „MŠVVaŠ SR bude významným prijímateľom finančných prostriedkov pre oblasť vedy a výskumu a zostane SO pre politický cieľ 4, ako aj pre oblasť politického cieľa 1 pre prioritu Rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií.“ nahradiť textom „MŠVVaŠ SR bude významným prijímateľom finančných prostriedkov pre oblasť vedy a výskumu a zostane SO pre oblasť politického cieľa 1 pre prioritu Rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií“. Odôvodnenie: Informácia o tom, že MŠVVaŠ SR zostane SO pre politický cieľ 4 v tejto časti nie je relevantná, nakoľko predmetná časť textu sa týka Operačného programu Výskum a inovácie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vlastný materiál, str. 14 a 15: v časti „NÁVRH IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021-2027“ žiadame vypustiť celý text s podnázvom „Sprostredkovateľský orgán Úrad pre verejné obstarávanie“. Odôvodnenie: Návrh určiť ÚVO ako SO nepovažujeme za opodstatnený z kapacitných dôvodov – v súčasnom programovom období vykonáva kontrolu verejného obstarávania väčší počet riadiacich a sprostredkovateľských orgánov, napriek tomu sa vyskytoval problém s dodržiavaním lehôt stanovených pre výkon týchto kontrol. Ďalším dôvodom je fakt, že ÚVO je jediným orgánom oprávneným vykonávať dohľad nad verejným obstarávaním a metodicky usmerňovať účastníkov procesu verejného obstarávania. V rámci uvedených činností poskytuje ÚVO súčinnosť RO a SO pri riešení konfliktov medzi RO / SO a žiadateľom o NFF / prijímateľom. V prípade identifikácie systémových nedostatkov zo strany auditu je riziko pozastavenia platieb v rámci celého OP Slovensko. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vlastný materiál, str. 14: v časti „NÁVRH IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021-2027“ žiadame a) doplniť text v časti „Hlavné kompetencie riadiaceho orgánu“ nasledovne: za slová „programovanie, vypracovanie riadiacej dokumentácie;“ a „monitorovanie a hodnotenie na úrovni programu“ vložiť slová „okrem cieľa politiky č. 4“, b) za časť „Hlavné kompetencie riadiaceho orgánu“ vložiť nasledovný nový text Hlavné kompetencie sprostredkovateľského orgánu MPSVR SR • programovanie, vypracovanie riadiacej dokumentácie, a to pre priority v rámci cieľa politiky č. 4, • monitorovanie a hodnotenie na úrovni priorít cieľa politiky č. 4, • príprava výziev a vyzvaní, • výber operácií, • zabezpečenie implementácie projektov. Odôvodnenie: V programovom vyhlásení vlády SR sa uvádza: „v zmluve o delegovaní právomocí medzi RO Operačného programu Slovensko a SO MPSVR SR bude v maximálnej možnej miere zohľadnená špecifickosť ESF. V Partnerskej dohode budú zadefinované alokácie z ESF pre MPSVR SR. Zástupca MPSVR SR bude v negociačnom tíme s EK pre nové programové obdobie 2021 – 2027“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vlastný materiál, str. 16: v riadku tabuľky 4. Sociálnejšia Európa žiadame vypustiť sprostredkovateľské orgány MŠVVaŠ SR a MV SR. Odôvodnenie: V odôvodnení k zásadnej pripomienke č.1 k tomuto materiálu navrhujeme, aby na základe skúseností z PO 2014 – 2020 bolo MPSVR SR jediným SO pre prioritné osi cieľa politiky 4 Sociálnejšia Európa. MŠVVaŠ SR bude pre relevantné prioritné osi prijímateľom a bude implementovať strategické projekty definované priamo v operačnom programe. To isté bude platiť pre MV SR, resp. pre Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Predkladaný materiál na str. 12 uvádza: „Jedným z hlavných východísk pre zmenu a zjednodušenie implementačnej štruktúry je aj podstatné zníženie počtu SO.“ Uvedené je v rozpore s návrhom rozdelenia riadiacich kompetencií pre cieľ politiky č. 4. Aktuálne sú do implementácie operácií podporovaných z ESF, YEI a FEAD (zložky budúceho ESF+) zapojené 3 subjekty – MPSVR SR ako RO pre OP ĽZ a RO pre OP FEAD, MŠVVŠ SR ako SO pre OP ĽZ, MV SR ako SO pre OP ĽZ a RO pre OP EVS. Predkladaný materiál navrhuje rozšíriť ich počet na 4, vrátane MIRRI ako RO pre OP Slovensko. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Vlastný materiál, str. 11: v časti „SKÚSENOSTI, NEGATÍVA A VÝCHODISKÁ“ žiadame pred „Zhrnutie doterajších skúseností“ vložiť nasledovný text: "Operačný program Ľudské zdroje OP ĽZ patrí medzi úspešné operačné programy Partnerskej dohody 2014 – 2020 a počas implementácie nezaznamenal žiadne zrušenie záväzku. Prvé vyzvanie zverejnilo MPSVR SR 276 kalendárnych dní a prvá žiadosť o platbu bola uhradená 465 kalendárnych dní po schválení operačného programu. MV SR vyhlásilo prvú výzvu 416 kalendárnych dní a MŠVVaŠ SR prvé vyzvanie až 598 kalendárnych dní po schválení operačného programu. Prvá žiadosť o platbu bola v prípade MŠVVaŠ SR uhradená 637 kalendárnych a dní a v prípade MV SR až 727 kalendárnych dní po schválení operačného programu. Čerpanie finančných zdrojov OP ĽZ bolo plynulé a po celý čas implementácie nad priemerom čerpania všetkých operačných programov. Vďaka skutočnosti, že v prioritných osiach OP ĽZ riadených MPSVR SR boli všetky disponibilné finančné zdroje alokované v prospech opatrení, bolo v júni 2020 možné re-alokovať v prospech OP ĽZ finančné prostriedky z iných operačných programov a podporiť tak opatrenia zamerané na zmiernenie negatívnych dopadov pandémie COVID-19. V rámci prioritných osí OP ĽZ sú však výrazné rozdiely vo výške čerpania finančných alokácií. MPSVR SR ako RO vykazuje k 31.10.2020 najvyššie čerpanie, a to v PO 2 na úrovni 81,38 %, v PO 3 na úrovni 58,95 % a v PO 4 na úrovni 46,87% alokácie. Naproti tomu MŠVVaŠ SR ako SO pre PO 1 vykazuje čerpanie na úrovni 24,00 % a MV SR ako SO pre PO 5 na úrovni 33,59 % a v prípade PO 6 dokonca len 17,62 % alokácie. Z uvedeného vyplýva, že efektívnym riešením implementácie opatrení financovaných zo zdrojov ESF+ je ich centralizované riadenie za celú oblasť cieľa politiky 4 z úrovne jedného SO – MPSVR SR. MŠVVaŠ SR a MV SR by sa mali stať významnými prijímateľmi strategických opatrení v oblasti vzdelávania a podpory MRK." K uvedenému predkladáme tabuľku zobrazujúcu porovnanie vývoja čerpania OP ĽZ s celkovým priemerom v rámci SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Pripomienka č. 1 Prvú časť dokumentu od strany 3 po stranu 11 požadujeme zásadne prepracovať. Pre objektívne posúdenie je nevyhnutné dopracovať a precizovať text v tejto časti dokumentu tak, aby podával komplexný a spravodlivý obraz o čerpaní za všetky sprostredkovateľské orgány (ďalej len „SO“)/riadiace orgány (ďalej len „RO“), nie tak ako je teraz účelovo zameraný výhradne na MZ SR, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len MK SR“), Vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“) a krajské mestá. Objektívne porovnanie absentuje a prvá časť dokumentu je spracovaná doslova povrchne a účelovo. Napr. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI“) nenavrhuje MZ SR ako SO/RO, ale Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len “MŠVVŠ SR“) áno, napriek tomu, že v rámci Operačného programu výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“) (MŠVVŠ SR) došlo k opakovanému a k historicky najvyššiemu automatickému zrušeniu záväzku zo všetkých implementovaných programov, a to v sume celkom 108, 42 mil. eur za EÚ, pričom práve MIRRI konštatuje, že za vzniknutú situáciu bol zodpovedný práve SO/RO MŠVVaŠ SR a jeho podriadená organizácia Výskumná agentúra – napriek tomu bolo MŠVVaŠ SR v druhej časti dokumentu navrhnuté za SO/RO v PO1. Typ pripomienky: zásadná. Zdôvodnenie: Táto časť dokumentu slúži ako podklad pre rozhodnutie MIRRI o určení SO/RO pre nové programové obdobie avšak je spracovaná nekomplexne, keďže nehodnotí všetky SO/RO z predchádzajúceho programového obdobia a jej vypovedacia hodnota pre objektívne posúdenie je preto nedostatočná. Pripomienka č. 2 Navrhujeme v prvej časti dopracovať a zohľadniť objektívne posúdenie oneskorenia čerpania v gescii SO/RO MZ SR, konkrétne: - MZ SR je jediným SO/RO, ktorému nebolo pozastavené čerpanie v rámci IROP; - IROP bol schválený 28. 12. 2014 (čím sa Slovensko automaticky pripravilo o rok kvôli zásade N+3, pričom sa počíta aj rok schválenia programu); - zmluva o vykonávaní časti úloh SO/RO (delegované z MPRV SR na MZ SR) bola uzavretá až 13. 11. 2015 a až po delegovaní práv na SO/RO MZ SR bolo možné začať vyjednávanie a rozhovory so stavovskými organizáciami a verejným sektorom; - dňa 29. 05. 2018 začal vládny audit súladu č. A811 (systémový audit) – lehota na prijatie a splnenie opatrení v zmysle správy z vládneho auditu bola do 28. 02. 2019, čo malo za následok nesplnenie čiastkových cieľov v prioritnej osi 2; - systém predvýberu projektov cez dvojkolové výzvy spomalil nábeh implementácie v prvých rokoch programového obdobia; - nábehová krivka čerpania IROP v gescii SO/RO MZ SR je pomalšia, aj s ohľadom na zložitú viacstupňovú kontrolu verejného obstarávania, čo materiál nezohľadňuje a porovnáva „tvrdé“ projekty MZ SR s „mäkkými“ iných OP; - voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2018 spôsobili zdržanie (nakoľko nebolo s kým podpisovať zmluvnú dokumentáciu; - schválenie zmeny prijímateľa z MZ SR na VÚC, obce, n. o. bola platná až v januári 2018. Typ pripomienky: zásadná. Zdôvodnenie: Pre objektívne posúdenie je nevyhnutné zohľadniť vyššie uvedené skutočnosti pri porovnaní s inými SO/RO. Pripomienka č. 3 V druhej časti dokumentu „II. NÁVRH IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 – 2027“ požadujeme: - strana 13 prvý odsek zmeniť nasledovne „...navrhujeme zriadiť k jednému centralizovanému operačnému programu Slovensko 8 SO:“; - strana 13 v texte pod prvým odsekom odsekom doplniť „Ministerstvo zdravotníctva SR“ a upraviť graf pod textom (8 SO); - zapracovať do tabuľky na strane 16 nasledovné: (i) v politickom cieli 1. Inteligentnejšia Európa a v politikom cieli 4. Sociálnejšia Európa doplniť v stĺpci „SO“ text „MZ SR(SO)“; (ii) v politickom cieli 4. Sociálnejšia Európa doplniť v stĺpci „Priority PD“ text „Zdravotníctvo“; Typ pripomienky: zásadná. Zdôvodnenie: Určenie SO musí byť založené na odbornosti v oblastiach, ktoré budú podporované z fondov EÚ. MZ SR bude významným prijímateľom finančných prostriedkov v rámci OP Slovensko. MZ SR je jediným SO/RO, ktorému nebolo pozastavené čerpanie v rámci IROP. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) 3. K návrhu uznesenia: časti B uznesenia, žiadame za bod B.6 vložiť nový bod B.7., ktorý znie: „B.7. Úrad vlády Slovenskej republiky“, a doterajší bod B.7. označiť ako bod B.8. Súčasne v časti C uznesenia , v blokoch zodpovedná osoba, v bodoch C.2. a C.3. za slovami „ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny“ žiadame vložiť slová „vedúcemu úradu vlády“. Odôvodnenie: Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) 2. Vlastný materiál: Na strane 16, v štvrtom riadku tabuľky, Politického cieľa 4, názvu „Sociálnejšia Európa“ v kolónke SO, a v piatom riadku tabuľky Politického cieľa 5 „Európa bližšie k občanom“, v kolónke SO, žiadame na konci pripojiť skratku ÚV SR. Odôvodnenie: Uvedenú pripomienku predkladám z rovnakých dôvodov, ako pripomienku k vlastnému materiálu, k strane 13. Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) 1. K vlastnému materiálu: Na strane 13 za slová „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR“ žiadame vložiť novú odrážku a za ňou slová „Úrad vlády Slovenskej republiky“. Odôvodnenie: 1. Pripomienku predkladáme v rámci procedúry prípravy prechodu zabezpečenia agendy splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky. 2. V rámci východiskového návrhu priorít pre PO 2021-2027, a zadefinovaného cieľa 4 „SOCIÁLNEJŠIA EURÓPA vďaka vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv“, je definovaný čiastkový cieľ 4.7 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných rómskych komunít. Ústredným orgánom štátnej správy podľa zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý bude zabezpečovať koordinačnú úlohu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity pri realizácií stratégie integrácie Rómov v novom programovom období ako v novom VFR bude Úrad vlády Slovenskej republiky. Stratégia pre nové programové obdobie bude pokrývať očakávané výsledky čiastkového cieľa č. 4.7, pričom momentom prechodu splnomocnenca do priamej koordinačnej pôsobnosti predsedu vlády SR v súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. zaniknú kompetenčné podmienky pre výkon SO na strane Ministerstva vnútra Slovenskej republiky(ktoré materiál definuje ako SO aj pre túto oblasť). Podľa návrhu Nariadenia Rady ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027, dokument COM(2018) 322 final v znení dokumentu COM(2020) 443 final, je zrejme, že VFR bude postavený aj na koncepcii výdavkových okruhov. 3. Podľa prílohy k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza, dokument COM(2018) 375 final v znení dokumentu COM(2020) 23 final, a to v časti Tabuľky 1, KÓDY PRE DIMENZIU „OBLASŤ INTERVENCIE“ kódy 091,111, 112, 113, 115, 116, 117 118, 122, 123, 125, 126 budú ako opatrenie stratégie prechádzať koordinačnou pôsobnosťou splnomocnenca. To sa týka aj kódu 23 tabuľky 4,a kódov 05 a 06 (nediskriminácia a rodová rovnosť) tabuľky 6. V prílohe IV prílohy uvedeného nariadenia v rámci cieľa 4 – „Sociálnejšia Európa vďaka vykonávaniu Európskeho piliera“, špecifického cieľa 4.3.2 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia, je ustanovená základná podmienka – existencia Národnej stratégie pre integráciu Rómov, ktorú pripravuje splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Uvedená stratégia musí podľa tohto návrhu nariadenia obsahovať 4 okruhy opatrení vrátane horizontálnych, prierezových tém. Tvorbu týchto opatrení republiky č. 0197/2017 k návrhu Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií, bude zabezpečovať splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, ktorej činnosť bude zabezpečovať ústredný orgán štátnej správy Úrad vlády Slovenskej republiky, pretože dôjde k prechodu tejto pôsobnosti z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a to v rátane dôsledkov regulovaných zákonom č. 523/2004 Z. z. V zabezpečovacej gescii Úradu vlády Slovenskej republiky preto bude splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity plniť rovnako ciele strategického prístupu 4, ako aj ciele periodicky vydávaných odporúčaní Rady k národnému programu reforiem v príslušnom roku – teda už aj v roku 2021 odporúčania vyplývajúce z Odporúčania Rady ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2020 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2020 (Ú. v. EÚ C 282,26.8.2020). Je teda zrejme, že aj vzhľadom na dôvodovú správu návrhu uvedeného nariadenia k hlave V a VI je nutnou existencia samostatného SO, ktorú logicky musí plniť Úrad vlády Slovenskej republiky. 4. Aj vzhľadom na uznesenie Európskeho parlamentu P9_TAPROV( 2020)0229, Vykonávanie vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči osobám rómskeho pôvodu v Európe zo dňa 17.9.2020, ako aj z predloženého návrhu Odporúčania Rady o rovnosti, začleňovaní a účasti Rómov, dokument COM(2020) 621 final, zo dňa 7. 10.2020, je zrejme, že komplexný prístup stratégie v rámci 3 horizontálnych cieľov a 4-roch odvetvových cieľov, za podmienok existencie partnerstiev a inštitucionálnych kapacít, zvýšenia účinnosti financovania EÚ a financovania zo zdrojov štátu, periodického monitorovania a hodnotenia v stanovených cykloch, bude musieť zabezpečiť inštitucionálne nový SO, ktorým bude Úrad vlády Slovenskej republiky, legálne v rámci pozitívnej legitimity aj s poukazom na programové vyhlásenie vlády. Plnenie úloh stratégie bude súčasne vyžadovať aj úspešné opatrenia v oblasti materiálnej deprivácie a v ďalších oblastiach a to osobitne aj v kontexte riešenia následkov Pandémie COVID-19 – viď aj návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, Nástroj Európskej únie na obnovu, dokument COM(2020) 441 final, obdobne už prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 20208/672 o zriadení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 159, 20.5.2020) alebo napríklad uznesenie EP P9_TA(2020)0205, Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie COVID-19, či návrh uznesenia EP o budúcnosti európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19, dokument B9- 0338/2020 z 13.10.2020. 5. Uvedená pripomienka je rovnako v súlade s návrhom materiálu národného reformného integrovaného plánu, aj vzhľadom ku skutočnosti, že zvýšenú koordinačnú úlohu splnomocnenkyne vecne musí zabezpečovať v budúcnosti ústredný orgán štátnej správy v postavení SO a s jeho kompetenciami, ktorý súčasne zabezpečuje činnosť splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, a v ktorého organizačnej štruktúre vykonáva činnosť Úrad splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Predkladacia správa, návrh uznesenia, vlastný materiál- kap. II, doložka vybraných vplyvov : Do zoznamu SO žiadame doplniť aj Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA): - v predkladacej správe v treťom odseku; - v návrhu uznesenia v rámci bodu B, ktorým sa určujú sprostredkovateľské orgány; - vo vlastnom materiáli v kap. II, str. 13; - v doložke vybraných vplyvov v bode 4 Dotknuté subjekty; Odôvodnenie: SIEA v súčasnom programovom období vykonáva úlohy sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, v rámci ktorého implementuje opatrenia prioritnej osi 4 v oblasti energetiky. Vzhľadom na obdobné obsahové zameranie špecifických cieľov politického cieľa 2 v novom období, ako aj s ohľadom na skúsenosti a vybudované kapacity SIEA považujeme za účelné a efektívne, aby boli tieto kapacity a skúseností zužitkované aj v novom programovom období. Zároveň je potrebné zosúladiť zoznam SO s tabuľkou na str. 16 vlastného materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Vlastný materiál, odporúčame zosúladiť informácie o počtoch OP a SO v jednotlivých programových obdobiach uvedené v grafe v kap. II a v texte na začiatku kap. I. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Vlastný materiál, z dôvodu prehľadnosti navrhujeme vypustiť z prehľadovej tabuľky na konci vlastného materiálu RO. Uvedené pôsobí zmätočne, o to viac, že sa navrhuje určenie len jedného RO. Zároveň je v tabuľke MIRRI SR uvedené aj ako SO, čo je zrejme neuskutočniteľné, keďže v prípade SO musí ísť o subjekt odlišný od RO. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Vlastný materiál, odporúčame do zoznamu hlavných kompetencií RO uviesť aj "dohľad nad výkonom úloh SO". Odôvodnenie: v záujme komplexnosti uvedenej informácie, kde sa uvádzajú kompetencie ako "koordinácia a usmerňovanie SO" a "krízové riadenie", je vhodné uviesť, že kompetenciou RO bude aj samotný výkon dohľadu nad jednotlivými SO v súlade s návrhom všeobecného nariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Vlastný materiál, navrhujeme zo zoznamu identifikovaných výhod vyplývajúcich zo zníženia počtu SO vypustiť nasledovné body: - "úspora prostriedkov" a - "efektívnejšie využitie technickej pomoci na financovanie administratívnych kapacít" - duplicita týchto bodov s už uvedeným bodom „nižšie administratívne náklady“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložka vybraných vplyvov, odporúčame predkladateľovi doplniť nasledujúce časti: 1. Základné údaje, 5. Alternatívne riešenia a časť 12. Zdroje podľa obsahových položiek uvedených v časti II. Jednotnej metodiky. Odôvodnenie: V zmysle obsahových požiadaviek doložky v časti II. Jednotnej metodiky podľa bodu 5. je v rámci alternatívnych riešení potrebné uviesť minimálne nulový variant, t. j. analýzu súčasného stavu, v ktorej sa uvedú dôsledky vyplývajúce z dôvodu absencie právnej úpravy alebo nelegislatívneho materiálu, resp. z dôvodu ich neprijatia (v prípade predmetného materiálu „spresnenia a doplnenia súčasnej právnej úpravy“). V prípade, kedy nie je možné realizovať nulový variant, slúži tento nulový variant ako báza, ku ktorej sa môžu porovnávať ostatné alternatívy. V časti 12. Zdroje je predkladateľ povinný uvádzať zdroje a citovať všetky použité čísla či fakty. Predkladateľ zároveň v 1. časti doložky v rámci „charakteru materiálu“ vyznačil, že ide o legislatívny materiál a transpozíciu práva EÚ. V tomto prípade je potrebné uviesť aj číselné označenie transponovaného právneho predpisu, názov v slovenčine a konečný termín stanovený pre transpozíciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Vlastný materiál, odporúčame zosúladiť údaje o počte SO v PO 2014 - 2020 medzi úvodnou vetou (uvádza sa 28) a časťou k PO 2014 - 2020 (uvádza sa 27). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Vlastný materiál, do zoznamu hlavných kompetencií sprostredkovateľských orgánov žiadame doplniť aj programovanie a monitorovanie na úrovni programu. Odôvodnenie: Vzhľadom na doterajšie skúsenosti sú tieto činnosti vykonávané aj na úrovni SO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Vlastný materiál, v tabuľke na str. 16 žiadame v rámci cieľa 1 Inteligentnejšia Európa, pre prioritu Rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií doplniť ako SO aj MH SR. Odôvodnenie: v nadväznosti na obsahové zameranie priority a príslušnosť MH SR k témam výskumu a inovácií, ako aj v nadväznosti na skúsenosti zo súčasného programového obdobia, kde MH SR vykonáva úlohy SO pre OP II vo výskumno-vývojovej časti programu (PO9 a PO10) trváme na pokračovaní postavenia MH SR ako SO pre túto oblasť v rámci implementačnej štruktúry OP Slovensko. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Vlastný materiál, odporúčame jazykovo-gramatickú a štylistickú korekciu textu (napr. nezavedená skratka "SO", chýbajúce čiarky, nesprávne skloňovanie, nesprávny názov fondu - EFRR, chýbajúce sloveso vo vete, nesprávne uvedenie plného názvu ÚVO). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Vlastný materiál, v tabuľke na str. 16 žiadame v rámci cieľa 1 Inteligentnejšia Európa, pre prioritu Posilnenie rastu a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, vrátane produktívnych investícií ponechať ako SO výlučne MH SR. Odôvodnenie: v nadväznosti na obsahové zameranie priority a príslušnosť MH SR k témam výskumu a inovácií, ako aj v nadväznosti na skúsenosti zo súčasného programového obdobia, kde MH SR vykonáva úlohy SO pre OP II vo výskumno-vývojovej časti programu (PO9 a PO10) trváme na pokračovaní postavenia MH SR ako SO pre túto oblasť v rámci implementačnej štruktúry OP Slovensko. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Vlastný materiál, str.4, v časti o gold-platingu žiadame doplniť, že uvedené ovplyvňuje z časti aj prístup auditných, kontrolných a certifikačných orgánov na národnej aj európskej úrovni, na ktorý musí RO/SO reflektovať vo svojej riadiacej dokumentácii. Odôvodnenie: Zmeny riadiacej dokumentácie v mnohých prípadoch reflektujú aj na prístupy alebo zistenia auditných, certifikačných a kontrolných orgánov, ktoré smerujú niekedy nad rámec minimálnych požiadaviek stanovených v právnych predpisoch alebo záväzných dokumentoch pre poskytovateľa. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Vlastný materiál, v tabuľke na str. 16 žiadame v rámci cieľa 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková, pre prioritu Prechod na nízko-uhlíkové ekologické hospodárstvo uvádzať ako SO výlučne SIEA. Odôvodnenie: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v súčasnom období vykonáva úlohy sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, v rámci ktorého implementuje opatrenia prioritnej osi 4 v oblasti energetiky. Vzhľadom na obdobné obsahové zameranie špecifických cieľov politického cieľa 2 v novom období ako aj s ohľadom na skúsenosti a vybudované kapacity SIEA považujeme SIEA za relevantný SO vo vzťahu k oblasti energetiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Návrh uznesenia Žiadame doplniť nový bod B.7 v znení: „Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Slovensko“. Odôvodnenie požiadavky vyplýva z vyššie uvedených pripomienok. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Vlastný materiál, časť Vplyv nevhodnej administratívnej štruktúry na implementáciu V treťom odseku na str. 4 je uvedené: „Nedostatky vyplývajúce z komplikovanej riadiacej štruktúry a nastavenia právomocí medzi RO a SO sa v rôznej miere dotýkali aj iných OP, avšak špecificky je potrebné spomenúť IROP, kde sa vysoký počet SO, ktorých je v súčasnosti 18, negatívne prejavil na celkovom stave implementácie programu...“ V predloženom materiáli absentuje dôvod, vysvetlenie, na základe čoho bol počet SO v rámci IROP takto stanovený. Materiál sa nijako nezmieňuje o plnení článku 7 „Trvalo udržateľný mestský rozvoj“ nariadenia 1301/2013. Odporúčame dopracovanie materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Vlastný materiál, časť Integrovaný regionálny operačný program, časť týkajúca sa SO Ministerstvo kultúry V tejto časti sa materiál venuje popisu problematickej implementácie prioritnej osi 3 v minulosti. Tu žiadame doplniť text: Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom bola uzatvorená v novembri 2015, po tomto termíne MK SR začalo budovať svoje administratívne, personálne, technické a iné kapacity ako SO. To sa odrazilo aj v počiatočnej kvalite implementácie rovnako ak fakt, že na čerpanie EŠIF neboli pripravení ani potenciálni oprávnení žiadatelia. Rovnako tak PO 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch bola inovatívna natoľko, že bolo potrebné viesť diskusiu s kultúrny a kreatívnym sektorom, aby podpora bola čo najlepšie využitá. V súčasnosti sú administratívne, personálne, technické kapacity vybudované a potenciálny žiadatelia získali dôveru v implementáciu EŠIF prostredníctvom SO MK SR. Zložitý a zablokovaný systém implementácie uvádzaný v materiáli, sa podarilo obnoviť a adekvátnosť nastavených nápravných opatrení bola odsúhlasená „validáciou“ zo strany orgánu auditu. Prijaté zmeny v systémovom nastavení ako aj v posilnení administratívnych kapacít sa prejavili v spustení čerpania finančných prostriedkov. V nadväznosti na aktuálny stav zazmluvnenia projektov a aktuálne vydané rozhodnutia sa zvýši celkové kontrahovanie PO3 nad 90%. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Vlastný materiál Čo sa týka IROP, dokument analyzuje len SO – MK SR a SO - MZ SR, neanalyzuje iné SO v rámci IROP, ani podiel RO pre IROP na implementácii celého programu, čo vyvoláva skreslený obraz o implementácii EŠIF v programovom období 2014 – 2020 a pôsobí účelovo. Žiadame o dopracovanie materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Vlastný materiál, časť Vplyv nevhodnej administratívnej štruktúry na implementáciu V úvode materiálu je uvedené: „Keďže určenie SO musí byť založené na odbornosti v oblastiach, ktoré budú podporované z fondov EÚ, je vhodné odvodiť ich určenie od zadefinovaných špecifických cieľov v návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 (ďalej len „PD SR“)“. Vychádzajúc z návrhu Komisie z 2. mája 2018 [COM (2018) 321], ktorý je pre SR rozpracovaný v Prílohe D Správy o Slovensku 2019 zo dňa 27. 2. 2019, sa v rámci Politického cieľa 5 „Európa bližšie k občanom“ stanovuje pre podporu hospodárskeho, sociálneho a územného rastu regiónov a ich rozvojového potenciálu aj smerovanie investícií z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie 2021 - 2027 na podporu do oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva. Tento cieľ bude zároveň prenesený do návrhu Partnerskej dohody na roky 2021-2027, kde sú v rámci Politického cieľa 5 a jeho špecifického cieľa „Zlepšovanie manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich udržateľný cestovný ruch“, definované tri významné aktivity: 1. Ochrana a obnova národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových objektov, 2.Podpora ostatnej infraštruktúry spojenej s kultúrnymi a prírodnými aktívami regiónov, 3. Európske hlavné mesto kultúry 2026. V nadväznosti na zadefinovanú požiadavku určenia SO na základe odbornosti je žiaduce vziať do úvahy skutočnosť, že § 18 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon) určuje MK SR, ako ústredný orgán štátnej správy pre ochranu pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo, kultúrno-osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu a prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí. V návrhu materiálu je na str. 7 uvedené MK SR, ako významný prijímateľ finančných prostriedkov v rámci OP Slovensko. Táto skutočnosť však nemôže nahradiť fakt, že neurčením MK SR ako SO pre OP Slovensko budú kompetencie, ktoré sú výlučne pridelené MK SR, prenesené na iný ÚOŠS (MIRRI), ktorý aktuálne nemá vybudované odborné štruktúry na implementáciu kultúrnej politiky, čo výrazne môže negatívne ovplyvniť budúcu implementáciu aktivít pre podporu oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva, ktoré budú môcť byť prierezovo (komplexne) realizované prostredníctvom finančnej podpory v rámci všetkých cieľov politiky súdržnosti na obdobie 2021 – 2027. Osobitne zdôrazňujeme, že v návrhu aktivít OP Slovensko sa plánuje aj realizácia projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026. Implementáciu tohto dôležitého programu v minulosti zabezpečovalo MK SR, ktoré má všetky odborné kapacity na úspešný priebeh tohto medzinárodne sledovaného programu s potenciálom prezentácie Slovenska nie len medzi členskými ale aj kandidátskymi krajinami EÚ. Zároveň je vo verejnosti MK SR vnímané ako hlavný garant tohto programu. Z vyššie uvedených dôvodov žiadame určiť MK SR ako SO pre OP Slovensko. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Odporúčame v návrhu uznesenia presne určiť, ktorej priority Partnerskej dohody na roky 2021-2027 sú jednotlivé subjekty sprostredkovateľským orgánom. Odôvodnenie: V návrhu uznesenia nie je jasne zadefinované, ktorej priority Partnerskej dohody na roky 2021-2027 sa ktorý sprostredkovateľský orgán týka. Jediná zmienka o jednotlivých prioritách je v tabuľke na konci vlastného materiálu. Návrh uznesenia by sa doplnením priorít stal prehľadnejším a lepšie čitateľnejším. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Odporúčame v celom materiálu upraviť názov návrhu spoločného všeobecného nariadenia. Odôvodnenie: Dňa 14. januára 2020 (COM (2020) 23 final, 2018/0196 (COD)) bol vytvorením Fondu na spravodlivú transformáciu zmenený názov návrhu spoločného všeobecného nariadenia na „návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu v časti II. NÁVRH IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 – 2027 žiadame do materiálu doplniť kompletnú SWOT analýzu navrhovanej implementačnej štruktúry, resp. doplniť minimálne riziká uvedeného nastavenia, napr. z pohľadu neželanej fluktuácie administratívnych kapacít. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Keďže sa v materiáli uvádzajú iba výhody takejto implementačnej štruktúry, je nevyhnutné objektívne popísať aj riziká uvedeného nastavenia. Viaceré orgány zapojené v súčasnom programovom období do implementácie ako SO nebudú mať pokračovanie, avšak administratívne kapacity (AK) musia naďalej vykonávať činnosti SO. Tento fakt v praxi spôsobí odliv a fluktuáciu väčšieho počtu najkvalitnejších AK do SO, ktoré budú kontinuálne pokračovať v programovom období 2021 – 2027, nakoľko zamestnanci si budú prirodzene hľadať dlhodobejšiu perspektívu. V stave, keď je potrebné ešte vyčerpať viac ako 60% alokácie „starého“ programového obdobia 2014 – 2020, môže tento fakt viesť ku kolapsu/spomaleniu čerpania z dôvodu nedostatku kvalitných AK v dotknutých subjektoch, zvýšenému riziku dekomitmentu, ako aj auditným zisteniam. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Žiadame: - v časti „Hlavné kompetencie sprostredkovateľských orgánov“ doplniť novú kompetenciu: • programovanie na úrovni priorít Partnerskej dohody / špecifických cieľov OP Slovensko vo vecnej pôsobnosti príslušného sprostredkovateľského orgánu, t. j. vypracovanie návrhu súvisiacej časti operačného programu (vrátane podporovaných aktivít a ich alokácií), ako aj jej zmien; - v časti „Hlavné kompetencie riadiaceho orgánu“ upraviť kompetenciu „programovanie, vypracovanie riadiacej dokumentácie;“ nasledovne: • „zabezpečenie a koordinácia programovania (resp. koordinácia programovania), vypracovanie riadiacej dokumentácie;“ Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Takouto úpravou materiálu bude zabezpečené plnenie cieľov OP Slovensko, ktoré patria výlučne v zmysle kompetenčného zákona príslušným rezortom, nakoľko Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP Slovensko nemá takto vecne príslušné odborné kapacity. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Požadujeme doplniť do materiálu určenie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako sprostredkovateľského orgánu aj pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré bolo určené ako riadiaci orgán pre programy Fondu pre azyl a migráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja na riadenie hraníc a víza. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 329 z 27. mája 2020 bolo určené riadiacim orgánom nielen súčasné Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ale aj iné orgány štátnej správy, medzi nimi aj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre programy Fondu pre azyl a migráciu (AMF), Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) a Nástroja na riadenie hraníc a víza (BMVI) /bod B.7. uznesenia/. Keďže v zmysle navrhovaného materiálu „bude kontrolu zákaziek financovaných z fondov EÚ v programovom období 2021-2027 vykonávať ÚVO ako sprostredkovateľský orgán“ a fondami EÚ sú ako súčasť návrhu všeobecného nariadenia aj Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza, máme za to, že je efektívnejšie a administratívne vhodnejšie určiť ÚVO ako sprostredkovateľský orgán pre AMF, ISF a BMVI v rámci tohto materiálu, ako pre každý riadiaci orgán pripravovať samostatný materiál do vlády s určením ÚVO ako sprostredkovateľský orgán. Z tohto dôvodu požadujeme upraviť názov materiálu na: • návrh na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov pre operačný program Slovensko a programy Fondu pre azyl a migráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja na riadenie hraníc a víza alebo • návrh na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov pre operačný program Slovensko a ostatné programy fondov EÚ v programovom období 2021-2027. Túto zmenu zároveň žiadame zohľadniť v celom texte materiálu, hlavne však v návrhu uznesenia, kde do bodu B.7. žiadame doplniť za Úrad pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Slovensko slová „a programy Fondu pre azyl a migráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Nástroja na riadenie hraníc a víza“, resp. „a ostatné programy fondov EÚ v programovom období 2021-2027“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu na str. 16, v časti II NÁVRH IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 - 2027 v tabuľke „Priority Partnerskej dohody na roky 2021-2027, ktoré budú financované v novom programovom období v nadväznosti na navrhované SO“ žiadame do politického cieľa „2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa“, priorita PD „Ochrana životného prostredia, podpora adaptácie na zmenu klímy a zlepšenie odpadového hospodárstva do stĺpca „SO“ doplniť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre operačný program Slovensko. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: MV SR, nadväzujúc na programové obdobie 2014-2020, bude naďalej zohrávať kľúčovú úlohu v nasledujúcich oblastiach politického cieľa 2 v rámci opatrení: • adaptácie na zmenu klímy a predchádzanie rizikám súvisiacim s klímou a ich riadenie, požiare, vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na zvládanie katastrof, • adaptácie na zmenu klímy a predchádzanie rizikám súvisiacim s klímou a ich riadenie, predovšetkým búrky a sucho, vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na zvládanie katastrof, • prevencie a riadenie prírodných rizík nesúvisiacich s klímou (napr. zemetrasenia) a rizík súvisiacich s ľudskou činnosťou (napr. technologické havárie), vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktúr na zvládanie katastrof. MV SR je gestorom plnenia základnej podmienky 2.4 Účinný rámec na riadenie rizika katastrof, zároveň sa aktívne podieľa na príprave Partnerskej dohody a OP Slovensko, najmä v oblasti nasledovných aktivít: • vypracovanie analytických a koncepčných podkladov pre identifikáciu vývoja rizík, vypracovanie strategických materiálov pre určenie spôsobov prevencie, zavádzanie postupov a opatrení na pripravenosť a reakciu s cieľom znižovania rizika katastrof spôsobených zmenou klímy; • posilnenie a modernizácia intervenčných kapacít a infraštruktúry na zvládanie katastrof; • budovanie a modernizácia systémov včasného varovania a vyrozumievania. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a na vecný charakter činností patriacich do pôsobnosti MV SR ako ústredného orgánu štátnej správy v súlade so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, považujeme pozíciu MV SR v pripravovanej implementačnej štruktúre programového obdobia 2021-2027 v uvedených vysoko špecifických oblastiach za kľúčovú. Ďalším z dôvodov je aj skutočnosť, že MV SR má pre tento typ projektov vybudovaný tím na expertnej úrovni. Iné rezorty nedokážu vytvoriť adekvátne podmienky pre implementáciu projektov zameraných na podporu opatrení pre manažment mimoriadnych udalostí, ktoré kompetenčne spadajú pod MV SR. Prínos takého tímu bol preukázaný aj v počiatočných fázach prvej vlny Covid -19, kde MV SR ako prvé zo všetkých riadiacich orgánov a SO pripravil výzvu na opatrenia zamerané na zmiernenie dopadov pandémie. Aj z uvedeného dôvodu MV SR bude naďalej zohrávať kľúčovú úlohu v rámci politického cieľa 2 a plánovaných opatrení v OP Slovensko. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť I. – odporúčame zosúladiť počty sprostredkovateľských orgánov v tejto časti a v poslednej vete štvrtého pododseku (uvedený počet 27). Prípadne odporúčame doplniť vysvetlenie rozdielu v počte uvádzaných sprostredkovateľských orgánov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť II, str. 15, Kompetencie ÚVO ako SO - vo vete „ÚVO bude určovať výšku finančnej opravy v prípade identifikovania zistení, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania“ Navrhujeme nahradiť výraz „určovať“ výrazom „navrhovať“. ÚVO nie je poskytovateľ. Navrhnutú finančnú opravu uplatní a tým o nej de facto rozhodne RO/SO. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť I, str.4 a str. 8, graf - odporúčame v názve grafu nepoužívať výraz celkový priemer v rámci SR, navrhujeme preformulovať názov a aj legendu nasledovne: „Porovnanie vývoja čerpania IROP a celkového čerpania EŠIF okrem OP RH, Interregov, PRV a PS INTERACT III“; Zároveň názov upraviť tak, aby bol korektný vo vzťahu k predchádzajúcej pripomienke k uvedeným grafom. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť I, str. 3, v odseku začínajúcom „Vplyv komplikovanej riadiacej štruktúry na implementáciu programov....“ navrhujeme k uvedeným operačným programom doplniť informáciu o percente výdavkov alokovaných prostredníctvom dopytovo-orientovaných projektov a výdavkov alokovaných prostredníctvom národných projektov tak, aby bolo možné súhlasiť s tvrdením predkladateľa, že „V rámci 4 operačných programov prioritne implementovaných prostredníctvom dopytovo-orientovaných projektov...“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Úvod, str.1, v odseku začínajúcom „V zmysle návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa ....“ navrhujeme gramaticky správne uviesť výrazy: „Rady“, „verejný a súkromný“, a to s cieľom zosúladenia textácie s návrhom všeobecného nariadenia. Zároveň v odseku navrhujeme upresniť text „v mene tohto orgánu“, aby bolo zrejmé, že ide o riadiaci orgán. V zmysle návrhu všeobecného nariadenia, definícia sprostredkovateľského orgánu znie:„'intermediate body' means any public or private body which acts under the responsibility of a managing authority, or which carries out functions or tasks on behalf of such an authority“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov časť 9 Vplyvy na rozpočet verejnej správy - odporúčame prehodnotiť vyznačenie „žiadneho“ vplyvu na rozpočet verejnej správy. Odporúčame vziať do úvahy prípadné náklady na budovanie kapacít navrhovaných SO (vrátane nového SO - ÚVO) a ich prípravu na výkon úloh SO v rámci OP Slovensko. V prípade prehodnotenia vplyvu to bude potrebné zohľadniť aj v Predkladacej správe. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu k celej časti I, str.2 uvádzame nasledovné: Z tejto časti nie je zrejmé, čo je jej účelom. Či je to zámer predkladateľa poukázať na problematickú implementáciu OP s viacerými SO, a teda v návrhovej časti navrhnúť jednoduchšiu implementačnú štruktúru, alebo analyzovať výkonnosť a implementačnú schopnosť subjektov zapojených do implementácie programového obdobia 14-20 a na základe posúdenia ich schopností vybrať tie najlepšie fungujúce subjekty, ktoré budú vykonávať úlohy SO pre OP Slovensko. Ani v jednom z vyššie uvedených prípadov „analytická časť“ (časť 1) nezohľadňuje návrhovú časť (časť 2) dokumentu. Navrhujeme analytickú časť dopracovať a zosúladiť s návrhovou časťou v tomto zmysle. Predmetná časť sa sústreďuje len na negatíva, pričom ich bez podrobnejšej analýzy pripisuje primárne zle nastavenej implementačnej štruktúre. V kontexte návrhovej časti tohto dokumentu (časť 2) pôsobí celá časť tendenčne, bez objektívneho posúdenia pozitív a negatív. Predkladateľ v texte uvádza najmä dôsledky a dopady pomalých procesov v rámci implementácie, avšak skutočná analýza príčin vzniku týchto problémov absentuje. Uvádzame, že problémy, ktoré sú uvádzané ako dôvody pomalej implementácie, napr. (str. 6) „Za dôvod posunu sa vo výročnej správe IROP uvádzajú takmer 1,5 roka trvajúce zložité rokovania s profesijnými združeniami k orientácii služieb zdravotnej starostlivosti poskytovaných v rámci centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“) a s tým súvisiace viac ako ročné rokovania s EK a oneskorenie prípravy zásadných dokumentov“, alebo dôvod uvedený na str. 9 „nedostatočná koordinácia a realizácia splnenia tzv. ex-ante kondicionalít“ nie je možné riešiť úpravou implementačnej štruktúry. V tomto zmysle zároveň odporúčame zvážiť ich relevantnosť pre tento materiál. Zároveň upozorňujeme, že nielen nevhodne zvolená implementačná štruktúra, ale aj iné faktory (napr. rigidne nastavené metodické prostredie, nedostatočná koordinácia programových autorít v špecifických oblastiach, neefektívne riadenie SO zo strany RO a priebežné reálne overovanie plnenia delegovaných právomocí, nedostatočná IT podpora procesov riadenia a kontroly a pod.) mohli mať vplyv na nedostatočný stav implementácie EŠIF. Máme za to, že uvádzať iba tento jeden negatívny faktor (napr. vo vzťahu k nedostatočnej dynamike čerpania) je extrémne zjednodušený a tým pádom neobjektívny. V zmysle uvedeného navrhujeme dopracovať analýzu skutočných príčin nedostatočnej implementácie, resp. problémov z doterajšej implementácie predchádzajúcich programových období, pri zabezpečení objektívneho pohľadu tak, aby bolo možné vyhnúť sa opakovaniu týchto problémov v programovom období 2021-2027. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov časť 7 Transpozícia práva EÚ - v časti „Charakter predkladaného materiálu“ vyššie je zaškrtnuté políčko „Transpozícia práva EÚ“. Žiadame doplniť bod 7. o akú legislatívu EÚ ide. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR časť B - z takto nastavených úloh v časti B nie je zrejmé, pre ktoré časti/priority OP Slovensko budú jednotlivé ministerstvá/ÚVO plniť úlohy SO. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov časť 9 Vplyvy na informatizáciu Odporúčame zvážiť vyznačenie „žiadneho“ vplyvu na informatizáciu. Odporúčame vziať od úvahy potrebu nastavenia nového IT systému, resp. nastavenie IT výmeny informácií medzi RO a navrhovanými SO (vrátane nového SO – ÚVO). V prípade prehodnotenia vplyvu to bude potrebné zohľadniť aj v Predkladacej správe. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K návrhu uznesenia vlády SR časť C.3 - nie je zrejmé, prečo je stanovená povinnosť poskytovať súčinnosť riadiacemu orgánu pri zabezpečovaní „funkčnosti“ Operačného programu Slovensko, nakoľko uvedené sa týka už obdobia implementácie OP, kedy bude „funkčnosť“ zabezpečená prostredníctvom písomných dohôd o delegovaní právomocí. Zároveň nie je jasné, prečo je uvedená úloha viazaná len do termínu schválenia programu Európskou komisiou. V tomto zmysle navrhujeme preformulovať predmetnú úlohu v zmysle poskytovania súčinnosti pri zabezpečovaní procesu schvaľovania programu Európskou komisiou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu v celom dokumente odporúčame zaviesť číslovanie tabuliek a grafov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu v celom dokumente odporúčame upraviť skratku MIRRI na „MIRRI SR“ (keďže sa používa rozdielne, napr. MIRRI SR na str. 11 a MIRRI na str. 12). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu v celom dokumente, kde sa nachádza odkaz na zdroj informácii MF SR navrhujeme precizovať text a uviesť konkrétny zdroj. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu v celom dokumente odporúčame zosúladenie formátu uvádzania dekomitmentov pri IROP a OP VaI - buď v tis. EUR alebo v celej sume EUR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov časť Charakter predkladaného materiálu - uvádzate, že ide o „materiál legislatívnej povahy“, zatiaľ čo v návrhu uznesenia vlády SR je uvedené „k návrhu nelegislatívneho všeobecného materiálu Návrh na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov pre Operačný program Slovensko“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov časť 4 Dotknuté subjekty - medzi uvedenými subjektami nie je uvedené MIRRI SR – žiadame vysvetliť, resp. doplniť. Rovnako v nadväznosti na uvedenie SIEA v tabuľke na konci hlavného materiálu a so zohľadnením príslušnej pripomienky SAK MF SR k tomuto subjektu navrhujeme zvážiť, či sa tento subjekt uvedie aj v tejto časti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť II, str. 15, Kompetencie ÚVO ako SO - odporúčame nepoužívať skrátený výraz „obstarávanie“. Rovnako ho odporúčame nepoužívať ani v ďalších častiach dokumentu. zákon o verejnom obstarávaní používa pojem „obstarávanie“ v súvislosti so zákazkami realizovanými subjektami vo vybraných odvetviach určených európskou smernicou 2014/25/EÚ. Uvedený pojem nepredstavuje zákazky, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu v celom dokumente odporúčame upraviť názov operačného programu Slovensko na „Operačný program Slovensko“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť II, str. 15, Kompetencie ÚVO ako SO, odsek „Sumár navrhovaných SO v nadväznosti na...“ - navrhujeme pre komplexnosť informácie doplniť ÚVO ako SO ku každému cieľu politiky vzhľadom k jeho horizontálnemu pôsobeniu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť II, str. 14, hlavné kompetencie sprostredkovateľských orgánov, druhá odrážka - nie je zrejmé, ako sa má rozumieť tejto výnimke. Nie je zrejmé, či operácie integrovaného územného rozvoja nebudú podliehať výberu, resp. nebudú vyberané zo strany SO, ale budú vyberané samotným RO. Navrhujme vysvetliť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť II, str. 15, Kompetencie ÚVO ako SO, odrážka „ÚVO bude predmetom auditu...“ - predmetnú odrážku žiadame vypustiť z časti „Kompetencie ÚVO ako SO“. Výkon auditu vyplýva priamo z relevantných článkov návrhu všeobecného nariadenia. Byť predmetom auditu sa nepovažuje za kompetenciu. ÚVO ako súčasť systému riadenia a kontroly, t. j. ako SO, ktoré je poverené RO výkonom určitých úloh v rámci svojej zodpovednosti bude auditované v zmysle relevantných článkov návrhu všeobecného nariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť II, str. 15, Kompetencie ÚVO ako SO - žiadame celú túto časť uviesť príkladom a nie ako presné vymedzenie kompetencií ÚVO ako SO, nakoľko to môže byť limitujúce pre nastavenie systémov riadenia a kontroly pre programové obdobie 2021-2027 v ďalších fázach. Zároveň uvádzame, že systém zapojenia UVO do systému riadenia a kontroly má byť, podľa dostupných informácií, predmetom komunikácie s EK, a preto úlohy ÚVO môžu byť upravené aj vzhľadom na túto komunikáciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu tabuľka, str. 16, riadok 1 Inteligentnejšia Európa - žiadame vysvetliť postavenie SIEA v navrhovanom systéme (aj v prípade cieľa 2 nižšie), nakoľko nie je uvedené v celom materiáli vyššie, ani v Doložke vplyvov, ani v návrhu uznesenia. V prípade, ak sa so SIEA počíta ako s SO, jeho zapojenie musí byť v súlade s definíciou SO v zmysle návrhu všeobecného nariadenia (tzn. je to subjekt, ktorý RO poverí výkonom činností). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu tabuľka, str. 16, stĺpec SO - v zmysle názvu tohto stĺpca navrhujeme vypustiť odkazy na MIRRI (RO) z tohto stĺpca, nie je zrejmé či MIRRI (RO) bude implementovať priamo bez SO, uvedené navrhujeme jasnejšie popísať v materiáli, najmä s ohľadom na informácie na str. 13 „hlavné kompetencie RO“, medzi ktorými nie je uvedená kompetencia implementovať operácie/časť OP. Zároveň žiadame vysvetliť uvedené MIRRI (SO) v tabuľke, vzhľadom na to, že uvedené nie je v súlade s určením subjektov na str. 13, ktoré materiál navrhuje ako sprostredkovateľské orgány, ako ani s návrhom uznesenia vlády. Žiadame zosúladiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť II, str. 15, Kompetencie ÚVO ako SO, odsek začínajúci „ÚVO bude zodpovedný za overovanie hospodárnosti...“ - žiadame bližšie vysvetlenie, o aké zákazky ide, a prečo majú byť kontrolované na ÚVO, ak nespadajú pod zákon o verejnom obstarávaní. Napríklad v prípade zmlúv s medzinárodnými organizáciami, ktorých je Slovensko členom/akcionárom, sa vytvoril postup, ktorý potvrdilo aj CKO aj ÚVO a využíva sa v implementačnej praxi. Kontrola každej ďalšej takejto zmluvy (resp. iných postupov, ktoré už raz boli obdobne schválené) bude zbytočne zvyšovať administratívnu záťaž. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť II, str. 15, Kompetencie ÚVO ako SO, odsek „Medzi ďalšie očakávané výhody patrí“ - pre úplnosť odporúčame uviesť aj možné nevýhody/riziká – najmä riziko, ktoré môže vzniknúť na základe zistenia závažných nedostatkov v systéme ÚVO (vzhľadom na jeho horizontálny charakter). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť II, str. 13 - v uvedenom grafe nesedia počty jednotlivých OP a SO s údajmi uvádzanými v rámci všetkých programových období na str. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť II, str. 12, Výhody vyplývajúce zo zníženia počtu SO - navrhujeme upresniť, ako sa skráti projektový cyklus znížením počtu SO. Z textu materiálu to nie je zrejmé. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť II, str. 12, Výhody vyplývajúce zo zníženia počtu SO - navrhujeme vysvetliť rozdiel medzi „nižšími administratívnymi nákladmi“ a „úsporou prostriedkov“ v odrážke 7. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť II, str. 12, Výhody vyplývajúce zo zníženia počtu SO - navrhujeme vysvetliť, aký má vplyv „zníženie počtu SO“ na skutočnosti „lepšia komunikácia medzi RO a SO a jasné definovanie kompetencií SO“. Z textu materiálu to nie je zrejmé. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť II, str. 13, hlavné kompetencie RO – odporúčame bližšie popísať hlavné kompetencie RO. Žiadame o bližšie definovanie vymedzenia úloh a zodpovedností, najmä v čom sa vzťah RO-SO mení oproti súčasnému programovému obdobiu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť II, str. 14, hlavné kompetencie sprostredkovateľských orgánov – odporúčame bližšie popísať kompetencie SO a zároveň odporúčame doplniť „okrem SO/ÚVO“. Odôvodnenie: SO/ÚVO nepripravuje výzvy, nevyberá operácie a nezabezpečuje implementáciu (s výnimkou kontroly VO). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť I, str.12, Zhrnutie doterajších skúseností, druhý odsek, posledná odrážka - v návrhovej časti nie je zrejmá informácia, na základe ktorej by bolo možné domnievať sa, že toto negatívum bolo navrhovanou implementačnou štruktúrou eliminované. Navrhujeme doplniť alebo zvážiť ponechanie všetkých týchto troch odrážok, pokiaľ neboli adresované v návrhovej časti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť II, str. 13, prvý odsek - žiadame doplniť podrobnejší popis dobrej praxe na základe uvedených príkladov. Len uvedenie „na základe príkladov dobrej praxe z niektorých členských štátov EÚ s jednoduchšou implementačnou architektúrou (Lotyšsko, Litva)“ táto veta nemá vypovedaciu schopnosť. V prípade nedoplnenia navrhujeme vypustiť tento text z dôvodu nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť II, str. 12, prvý odsek - vo vete „Na pozitíva jednoduchšej implementačnej architektúry poukazuje aj samotná Európska komisia, ktorá dáva model fungovania s nižším počtom subjektov ako príklad a inšpiráciu pre ostatné členské štáty (ďalej len „ČŠ“).“ Navrhujeme doplniť komunikáciu/stanovisko EK v tejto veci do poznámky pod čiarou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť II, str. 13, zoznam SO - odporúčame v dokumente vysvetliť, aké kritériá boli uplatnené pri výbere týchto subjektov a ako boli zohľadnené pri ich výbere skúseností z ich doterajšieho zapojenia do implementácie EŠIF a výsledkov (tzn. navrhujeme doplniť vyhodnotenie obdobných kritérií, ako boli použité pri pomenovaní problematických SO v aktuálnom programovom období – lehota na vyhlásenie prvej výzvy od schválenia OP, lehota na vyplatenie platieb, a pod.) v záujme vyhnutiu sa tendenčnosti tohto materiálu. Zároveň upozorňujeme, že napr. MŠVVaŠ SR, ako aj MH SR boli v kontexte tohto materiálu uvádzané ako problematické SO v tomto programovom období, a pritom sa s nimi uvažuje ako SO pre programové obdobie 2021-2027. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť I, str.5, prvý odsek - navrhujeme doplniť aj analýzu dôvodov týchto zmien. Pokiaľ nie je uvedená aj analýza príčin takýchto nedostatkov (tzn. prečo sa často menila riadiaca dokumentácia), iba úpravou implementačnej štruktúry sa tento problém v budúcnosti nevyrieši. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť I, str.11, Zhrnutie doterajších skúseností, druhý odsek - požadujeme vysvetliť, ako sa predkladateľom uvádzané negatívum v tejto odrážke premietlo do návrhovej časti, kde sa opakovane navrhuje zapojenie 7 subjektov naprieč ústrednou štátnou správou. Žiadame vysvetliť, ako bude zabezpečené, že navrhovanou implementačnou štruktúrou nedôjde k roztrieštenosti implementácie OP Slovensko. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť II, str. 12, Tak, ako sme upozorňovali pri pripomienkovaní materiálu: „Návrhu na určenie orgánov zodpovedných za koordináciu, riadenie a kontrolu Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus a Kohézneho fondu v programovom období 2021-2027“, rovnako aj v tomto materiáli absentuje analýza rizík, ktoré prináša takéto nastavenie – z hľadiska zabezpečenia vyváženosti informácií uvedených v materiáli odporúčame doplniť aj prípadné identifikované riziká (napr. kompletnou SWOT analýzou). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť I, str.12, Zhrnutie doterajších skúseností, druhý odsek - žiadame podrobnejšie vysvetliť, čo predkladateľ myslí uvádzaným „politickým zásahom“ a „tlakom rôznych politických aktérov“ – tzn., o aké konkrétne činnosti ide, aký mali vplyv na výber a implementáciu operácií a aké činnosti vykonal RO, SO, resp. CKO v rámci koordinácie, aby eliminoval prípadný negatívny vplyv, pokiaľ o ňom mali vedomosť. Zároveň žiadame v návrhovej časti uviesť, ako je v prípade navrhovanej implementačnej štruktúry zabezpečené eliminovanie týchto faktorov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu k celej časti II - návrh implementačnej štruktúry nezohľadňuje prítomnosť finančných nástrojov a potrebu ich efektívnejšieho využívania, ani to, ktorý orgán by mal byť zodpovedný za ich implementáciu. Nie je hodnotená doterajšia implementačná prax a nie je vysvetlený postup do nasledujúceho programového obdobia. Žiadame, aby všetky aktivity Operačného programu Slovensko, ktoré sa budú financovať prostredníctvom finančných nástrojov, príp. v kombinácii finančných nástrojov s grantom v rámci jednej operácie, boli riadené priamo riadiacim orgánom (MIRRI), a teda nespadali do administratívnej kompetencie sprostredkovateľských orgánov. V nadväznosti na toto žiadame upraviť rozdelenie zodpovednosti medzi riadiacim orgánom a sprostredkovateľskými orgánmi na stranách 13 a 14 tak, aby reflektovali zaradenie finančných nástrojov pod riadiaci orgán a uviesť finančné nástroje ako výnimku zo zodpovednosti sprostredkovateľských orgánov na strane 14. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť I, str. 4, Integrovaný regionálny operačný program - navrhujeme vysvetliť, prečo je „analytická časť“ postavená iba na podrobnejších informáciách za 2 operačné programy (IROP, OP VaI). Predpokladáme, že dôvodom nemôže byť snaha poukázať na „problematickú implementáciu“ týchto dvoch operačných programov a tým si vytvoriť priestor pre nezahrnutie príslušných subjektov do návrhu implementácie OP Slovensko – takýto prístup by bol vysoko tendenčný, keďže neuvádza porovnanie rovnakých parametrov za všetky operačné programy, tak aby bolo možné objektívne vyhodnotiť implementačné schopnosti všetkých subjektov. Za týmto účelom navrhujeme doplniť vyhodnotenie relevantných kritérií za všetky relevantné subjekty všetkých operačné programy programového obdobia 2014-2020. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť I. - dokument nehodnotí, do akej miery došlo v rámci programového obdobia 2014-2020 k úspešnému napĺňaniu očakávaných výsledkov a cieľov operačných programov vyjadrených v základnej podobe minimálne prostredníctvom programových ukazovateľov. Miera čerpania nemusí jednoznačne indikovať úspešnosť implementácie operačného programu. Prosíme o doplnenie týchto informácií a vysvetlenie, ako korelujú so spomínanou administratívnou náročnosťou. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť I, str.11, Zhrnutie doterajších skúseností, prvý odsek - z vyššie uvedenej „analýzy“ okrem uvádzaných skutočností vyplynulo, že za nedostatočným čerpaním (pokrokom v implementácii) je primárne nesprávne riadenie daného operačného programu prostredníctvom riadiaceho orgánu (ak nedelegoval právomoci), resp. prostredníctvom sprostredkovateľského orgánu (v závislosti od delegovaných právomocí). Máme za to, že zlyhania typu „nastavenie právomocí medzi riadiacim orgánom (ďalej aj „RO“) a sprostredkovateľským orgánom (ďalej aj „SO“); proces prípravy a podpisovania delegovacích zmlúv pre SO; rokovania s profesijnými združeniami, nedostatočná koordinácia a realizácia splnenia tzv. ex-ante kondicionalít, atď.“, je možné považovať za manažérske zlyhanie a primárne nie sú spôsobené zložitou implementačnou štruktúrou. Keďže príslušné SO vykonáva svoju činnosť v súlade so zmluvou o delegovaní, RO v tomto vzťahu plní dozornú funkciu nad činnosťou SO, nie riadiacu. Navrhujeme upraviť túto časť v zmysle pripomienky. Zároveň odporúčame zohľadniť v uvedenom odseku skutočnosť, že administratívne, finančné a materiálne zdroje sú vynakladané v rámci vopred schválených alokácií/limitov na technickú asistenciu programu, ktorých rámce sú schválené v príslušnom nariadení. Z tohto pohľadu navrhujeme vysvetliť, čo sa myslí „významným sústredením“ uvedených zdrojov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť I, str. 3 - poznámka pod čiarou 1 nekorešponduje s údajmi uvedenými v grafe na str. 3, kde sa pri programovom období 2014-2020 uvádzajú programy EŠIF (bez Programu rozvoja vidieka), t. j. vrátane OP RH, Interregov, PS INTERACT III. Údaje pri programovom období 2007-2013 sa uvádzajú bez OP RH, Interregov, Programu rozvoja vidieka a PS INTERACT III. Navrhujeme uvedené zosúladiť pri oboch programových obdobiach a vychádzať z rovnakej základe operačných programov. V súvislosti s tým odporúčame aj v grafoch na str. 4 a str. 8 uvádzať hodnoty čerpania pre programové obdobie 2014-2020 tak, aby boli v súlade s údajmi na str. 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť I, str. 4, druhý odsek - navrhujeme uvedené tvrdenia (uvedené v tomto odstavci, začínajúce textom „Komplikovaná riadiaca štruktúra...“) podložiť objektívnymi a overiteľnými informáciami (napr. zo záverov kontrol, auditov, monitorovania alebo iných objektívnych analýz RO a/alebo CKO) a nielen vyhodnotením dotazníka, z ktorého nie je vôbec jasné, koľko respondentov odpovedalo na otázky, kto boli respondenti, či mali informácie, vzdelanie alebo skúsenosti relevantné k implementácii EŠIF, aká je ich pozícia v systéme riadenia a kontroly a pod. V prípade nepreukázania uvedeného tvrdenia v tomto odstavci vyššie uvedeným objektívnym spôsobom, navrhujeme tento text vypustiť/upraviť. Na záver uvádzame, že z prezentácie priloženej v poznámke pod čiarou č. 5, takéto závery nevyplývajú. Do poznámky pod čiarou odporúčame doplniť link na uvedenú výročnú správu a upresniť, v ktorej časti/kapitole je predmetné tvrdenie uvedené, aby bolo možné overiť znenie tohto odseku. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) k časti II.“ Návrh implementačnej štruktúry pre Programové obdobie 2021-2027“ Text pripomienky: V materiáli chýba opis nastavenia procesu a vzťahu k regionálnym Radám partnerstva. Navrhujeme doplniť odkaz akým spôsobom „deleguje“ a vysporiada sa MIRRI ako RO s právomoci v oblasti trvalo udržateľného mestského rozvoja a IÚS. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) k časti II.“ Návrh implementačnej štruktúry pre Programové obdobie 2021-2027“ Text pripomienky: str.16 materiálu tabuľkové vyjadrenie „Sumár navrhovaných SO v nadväznosti na priority PD SR“ Žiadame doplniť, ktorá inštitúcia bude plniť úlohu SO pre prioritu č.5 „Európa bližšie k občanom“ Odôvodnenie: V závere dokumentu je uvedený Sumár navrhovaných SO v nadväznosti na priority PD SR, ktoré budú financované v novom programovom období. Tento obsahuje štruktúru RO a SO pre jednotlivé priority. Všetky ciele majú túto štruktúru zadefinovanú, avšak v rámci priority 5. Európa bližšie k občanom, ktorá v sebe zahŕňa podporu regiónov je uvedený len RO (MIRRI) nie je uvedený žiaden SO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) k časti II.“ Návrh implementačnej štruktúry pre Programové obdobie 2021-2027“ Text pripomienky: str. 15 k Sprostredkovateľský orgán Úrad pre verejné obstarávanie. Materiál nepopisuje organizačné zabezpečenie a personálne kapacity zamestnancov, ktorí budú realizovať kontrolu procesu verejného obstarávania. V prípade nedostatku odborného personálu môže dôjsť k zdĺhavým procesom kontroly procesu verejného obstarávania, čo môže mať za následok omeškanie realizácie projektov, čo bude mať negatívny dopad na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) k časti II.“ Návrh implementačnej štruktúry pre Programové obdobie 2021-2027“ Text pripomienky: str.14 „Hlavné kompetencie sprostredkovateľských orgánov“ sa medzi hlavnými kompetenciami uvádza výber operácii s výnimkou operácií integrovaného územného rozvoja. Z textu tak nie je zrejmé, ktorý orgán bude mať kompetenciu výberu operácii integrovaného územného rozvoja. Odôvodnenie: Žiadame upresniť aj v kontexte zodpovednosti za výber operácii mestských orgánov v UMR v súčasnom PO. Dovoľujeme si upozorniť, že podľa dokumentu „Jednotný metodický rámec pre prípravu integrovaných územných stratégií a investícií v SR v programovom období 2021 – 2027“ by mali mať významné kompetencie v rámci navrhovaných orgánov, ktoré majú charakter kompetencií RO, resp.SO vyplývajúcich z nariadenia ( napr. monitorovanie a hodnotenia). Je potrebné, aby sa s tým spracovateľ materiálu vysporiadal Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) k časti II.“ Návrh implementačnej štruktúry pre Programové obdobie 2021-2027“ Text pripomienky: Odporúčame navrhované zníženie počtu SO pre programové obdobie 2021 - 2027 podporujeme. Predkladateľ však bez náhrady navrhuje zrušenie SO na úrovni VUC aj krajských miest. Považujeme za nevyhnutné, doplniť materiál o návrh systému implementácie a implementačnej štruktúry pre zabezpečenie realizácie operácií integrovaného územného rozvoja, vrátane operácií udržateľného mestského rozvoja, a to najmä na druhej a tretej úrovni uvažovaného systému riadenia. Uvedené je nevyhnutné realizovať pred finalizáciou PD SR 2021 – 2027 a v rámci prípravy nastavenia štruktúry OP Slovensko. V súlade s návrhom nového Spoločného nariadenia čl.23 (4) mestské orgány zodpovedajúce za prípravu územných stratégii udržateľného mestského rozvoja budú vykonávať aj iné úlohy než výber operácií a riadiaci orgán určí daný mestský orgán v rozsahu dohodnutých úloh za sprostredkovateľský orgán". Predkladateľ nepredstavil konkrétne nastavenie, deľbu kompetencií a finančné toky v tejto oblasti, ktorých riešenie je rovnako urgentné ako určenie SO. Odôvodnenie: Vychádzajúc z uvažovaného trojstupňového systému riadenia IÚS, tak ako je definované v „Metodike pre IÚS a IÚI“, má byť problematika podpory integrovaného územného rozvoja v kompetencii MIRRI SR, a to buď ako orgánu zodpovedného za stratégiu programovania PO 2021 - 2027 alebo ako RO pre OP Slovensko. Zatiaľ nie je jasná predstava ministerstva - z pozície jeho obidvoch funkcií - ako by mal byť nastavený systém implementácie operácií integrovaného územného rozvoja, vrátane mechanizmu prerozdelenia finančných zdrojov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) k časti I. „Návrh na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov pre operačný program Slovensko“ Text pripomienky: Vypustiť z tabuľky str 7. materiálu IROP SO VÚC/KM. Uvedené tvrdenie nie je pravdivé, krajské mestá nemali vplyv ako implementačné orgány na čerpanie OP, nakoľko nemali v kompetencii finančnú implementáciu realizovaných projektov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) k časti I. „Návrh na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov pre operačný program Slovensko“ Text pripomienky: Žiadame o korekciu vybraných konštatovaní o implementácii IROP, ktoré sú založené na nedostatočnom poznaní skutočnosti, vrátane kritiky pomalého nábehu krajskými mestami ako SO pre IROP. V tejto súvislosti žiadame z textu vypustiť „krajské mestá“, ktoré nemali na tento proces žiadny vplyv. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) k časti I. „Návrh na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov pre operačný program Slovensko“ Text pripomienky: Žiadame korekciu textu, ktorý uvádza, že pre neplnenie úloh MZ SR, riadiaci orgán v rámci revízie IROP pristúpil k presunu výkonnostnej rezervy. Informácia sa javí ako účelová, pretože v rámci „Covid revízie“ IROPu v júni 2020 bolo pre MZ SR vytvorené nové samostatné opatrenie, kde bolo presunutých 110 miliónov Eur. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) k časti I. „Návrh na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov pre operačný program Slovensko“ Súhrnne: - názov je zmätočný, venuje sa popisu subjektov, situáciám a skúsenostiam, ktoré úlohu sprostredkovateľských orgánov vykonávali v predchádzajúcich programových obdobiach, a nie tých, ktoré sú uvažované pre OP Slovensko, - v texte chýba v ňom pravdivý popis úloh, ktoré plnili, resp. mali plniť krajské mestá v zmysle čl. 7 o trvalo udržateľnom mestskom rozvoji nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a mali zodpovedať za úlohy týkajúce sa minimálne výberu operácií. Táto informácia je dôležitá aj pre nastavovanie implementačného rámca na nové PO 2021-2027, tzn. aj podmienok pre udržateľný mestský rozvoj, - treba zdôrazniť, že zo skúseností z programového obdobia 2014-2020 vyplýva, že nastavená implementačná štruktúra EŠIF a v prípade IROP prekombinovaná štruktúra s rôznym stupňom právomocí SO, najmä v regiónoch a krajských mestách, má taktiež negatívny vplyv na implementáciu EŠIF. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Do časti II. Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021-2027 navrhujeme doplniť samosprávne kraje ako sprostredkovateľské orgány pre Operačný program Slovensko. K jednému centralizovanému operačnému programu Slovensko okrem uvedených 7 SO (Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad pre verejné obstarávanie SR) zriadiť ďalších 8 SO na samosprávnych krajoch (VÚC BA, VÚC BB, VÚC KE, VÚC NT, VÚC PO, VÚC TN, VÚC TN, VÚC ZA), konkrétne pre PO5, prípadne aj PO2 a PO4. Odôvodnenie: Argumenty v predloženom materiáli zo strany MIRRI „Návrh na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov pre Operačný program Slovensko“ na zníženie počtu SO smerom k súčasným SO na úrovni samosprávnych krajov môžu byť tendenčné a vyžadujú si hĺbkovú analýzu zodpovednosti jednotlivých SO na súčasnom negatívnom stave existujúceho implementačného mechanizmu t. j. SO na jednotlivých ministerstvách verzus SO na samosprávnych krajoch. Zásadne nesúhlasíme s tým, že vysoká miera decentralizácie procesov programovania a implementácie EŠIF je negatívom existujúceho implementačného mechanizmu, ktorý je skôr spojený s riadením zo strany RO a delegovanými kompetenciami na RO. So zreteľom na územný princíp zdola-nahor - bližšie k žiadateľom a prijímateľom v území - ktorý je základom implementácie projektov z EŠIF, konkrétne budúceho IROP (PO5), ale aj ďalších zdrojov mimo IROP (PO2, PO4) a ktorý ma mať konkrétny miestny / regionálny vplyv; so zreteľom na skúseností a vybudované odborné kapacity samosprávnych krajov s implementáciou IÚS / IÚI z predchádzajúcich programových období, trváme na zriadení ďalších 8 SO na samosprávnych krajoch v budúcom OP Slovensko. Nielen rozhodnutia o výbere budúcich projektov na úrovni Rád partnerstiev, ale aj samotné riadenie a implementácia týchto projektov sa má uskutočňovať v území a realizovať subjektom, ktorý je znalý miestnych / regionálnych pomerov a ktorému prijímatelia dôverujú, čo vytvára predpoklady pre efektívne, adresné a flexibilné čerpanie zdrojov EŠIF v území. Riešením nie je centralizovanie SO, ale vymedzenie a posilnenie SO na samosprávnych krajoch, ako aj postupov a procesov medzi budúcimi štruktúrami (CKO, RO, SO) s cieľom podpory rovnomerného regionálneho rozvoja a odstraňovanie regionálnych disparít. Prípadne absentujúce alebo ďalšie potrebné odborné kapacity SO na samosprávnych krajoch je možné posilniť ich presunom z centra do regiónov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) K návrhu uplatňujem tieto zásadné pripomienky: 1. O. i. zásadne žiadam, aby bolo sprostredkovateľským orgánom (SO) pre Operačný program Slovensko aj MZ SR. Odôvodnenie: Zvýšenie ochrany života a zdravia obyvateľov, zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zabezpečenie rovnakého prístupu všetkých obyvateľov k zdravotnej starostlivosti. Ochrana života a zdravia obyvateľov musí mať prioritu v rámci všetkých cieľov SR a EÚ, aj v rámci návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 a Operačného programu Slovensko. Mám za to, že uvedené vzhľadom na svoje kompetencie a pôsobnosť má ako SO presadzovať priamo MZ SR. Do pôsobnosti SO totiž patrí aj výber operácií a zabezpečenie implementácie projektov. Samotný predkladateľ vo vlastnom materiáli zdôrazňuje, že „určenie SO musí byť založené na odbornosti v oblastiach, ktoré budú podporované z fondov EÚ“. 2. Žiadam o. i. v návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027, v Operačnom programe Slovensko a vo všetkých operačných programoch, strategických materiáloch a obdobných materiáloch uviesť ako prioritný cieľ najmä zvýšenie ochrany života a zdravia obyvateľov, zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zabezpečenie rovnakého prístupu všetkých obyvateľov ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Na uvedený cieľ žiadam vyčleniť najväčšie množstvo finančných prostriedkov. Odôvodnenie: Ochrana života a zdravia obyvateľov vrátane poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti musí mať prioritu v rámci všetkých cieľov SR a EÚ. O. i. poukazujem na neprípustne vysokú mieru úmrtnosti odvrátiteľnej zdravotnou starostlivosťou (treatable mortality) v SR. Ako sa uvádza v Revízii výdavkov na zdravotníctvo II. Záverečnej správy MF SR a MZ SR z októbra 2019, v r. 2017 malo ísť až o „168 úmrtí na 100 000 obyvateľov“ ... „Ak by Slovensko v roku 2016 bolo na úrovni priemeru krajín V3, predišlo by sa úmrtiu približne 1 300 ľudí. Ak by sa dostalo na úroveň EÚ15, znamenalo by to o približne 5 000 odvrátiteľných úmrtí ročne menej.“. 3. Žiadam, aby všetky ciele uvedené o. i. v návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027, v Operačnom programe Slovensko a vo všetkých operačných programoch, vo všetkých strategických materiáloch a v obdobných materiáloch, ako aj všetky súvisiace operácie a implementácie boli v úplnom súlade s prirodzeným právom, morálkou a dobrými mravmi. Odôvodnenie: Dosiahnutie súladu s prirodzeným právom, morálkou a dobrými mravmi. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Do časti II. Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021-2027 navrhujeme doplniť Ministerstvo dopravy a výstavby ako sprostredkovateľský orgán v rámci priority „Ochrana životného prostredia, podpora adaptácie na zmenu klímy a zlepšenie odpadového hospodárstva.“ Odôvodnenie: Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti a odborné kapacity na MDV SR v oblasti mestského rozvoja, ktorý je súčasťou regionálneho rozvoja (revitalizácie zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch sídiel, obnova bytových a nebytových budov) je na mieste, že úlohu SO prevezme MDV SR, ktoré zastrešuje agendu mestského rozvoja a čo zároveň rešpektuje kompetenčnú platformu rezortu dopravy v nadväznosti na práva a povinnosti z toho vyplývajúce. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) Doplniť text : B. 8. Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Slovensko B. 9. Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Slovensko B. 10. Samosprávne kraje ako sprostredkovateľské orgány pre Operačný program Slovensko (BA, TT, TN, NR, ZA, BB, KE, PO) Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) Žiadame o úpravu textu : Cieľom navrhovaného materiálu, ktorý vyplýva z programového vyhlásenia vlády, je nastavenie efektívnej inštitucionálnej architektúry implementačných orgánov s redukovaným počtom sprostredkovateľských orgánov. Predkladaný materiál určuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, MK SR, MZ SR, SO BA, SO TT, SO TN, SOBB, SO ZA, SO PO, SO KE, SO NR, ako sprostredkovateľské orgány pre Operačný program Slovensko. Materiál zároveň určuje ako sprostredkovateľský orgán aj Úrad pre verejné obstarávanie. Predložený materiál nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) Žiadame stiahnutie celého materiálu a vypracovanie dôveryhodného materiálu popisujúce nedostatky, fakty a vplyv na štátny rozpočet ako aj samotné riešenie nedostatku odborného personálu, ktorým aktuálne disponujú SO pre IROP VUC a ktorý má dlhoročné skúsenosti aj za predchádzajúce programového obdobia. Odôvodnenie: Celý dokument je postavený na konštatovaní, využité materiály neobsahujúce priamy vplyv a prípravu dokumentu, neriešia dopad na štátny rozpočet, úryvky vytrhnuté z výročných správ sú vytrhnuté účelovo - nie sú ďalej uvedené opatrenia a vyhodnotenie opatrení na zvýšenie čerpania FP z EU. Dokument je účelovo postavený proti všetkým SO pre IROP. Vplyv na pomalosť procesov má aj celkové nastavenie administratívnych kapacít CKO, kde v rámci štandardizovaných pozícií došlo ku kumulácii pozícií (projektový manažér v období 2014-220 vykonáva tie isté úlohy, ako v období 2007-13 traja zamestnanci: projektový manažér, finančný manažér, manažér kontroly, pričom počet ľudí na SO zostáva rovnaký). Taktiež nastavenie dvojkolového systému, ktorý nastavilo CKO, neprispel k zjednodušeniu ani k urýchleniu procesov – duplicitne sa realizovalo konanie o projektových zámeroch a žiadostiach o NFP, čo spôsobilo rok zdržania. Na spomalenie procesov má vplyv aj nastavenie všetkých typov kontrol verejného obstarávania, ktoré bolo nastavené CKO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) Žiadame o doplnenie kontrahovaných zmlúv o NFP. Odôvodnenie: S prevažujúcimi investičnými projektami stavebného charakteru s projektovým cyklom 1-2 roky implementovaných SO pre IROP VUC Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) doplniť str. 15 Kompetencie ÚVO ako SO: • ÚVO bude zodpovedný za overovanie položiek z predmetných zákaziek verejného obstarávania so zmluvami o NFP a za výčíslenie neoprávnených výdavkov Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) Upraviť tab na str 16 : Priority Partnerskej dohody na roky 2021-2027, ktoré budú financované v novom programovom období v nadväznosti na navrhované SO s rozšírením SO MZ SR, SO MK SR a Samosprávne kraje ako sprostredkovateľské orgány pre Operačný program Slovensko (BA, TT, TN, NR, ZA, BB, KE, PO) Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) Žiadame o úpravu textu na str: 13 Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich programových období, ako aj na základe príkladov dobrej praxe z niektorých ČŠ EÚ s jednoduchšou implementačnou architektúrou (Lotyšsko, Litva) navrhujeme zriadiť k jednému centralizovanému operačnému programu Slovensko 17 SO: • Ministerstvo životného prostredia SR • Ministerstvo hospodárstva SR • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR • Ministerstvo dopravy a výstavby SR • Ministerstvo vnútra SR • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR • Úrad pre verejné obstarávanie SR Doplniť text : Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Slovensko Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Slovensko Samosprávne kraje ako sprostredkovateľské orgány pre Operačný program Slovensko (BA, TT, TN, NR, ZA, BB, KE, PO) Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) žiadame úpravu textu str 12. : Jedným z hlavných východísk pre zmenu a zjednodušenie implementačnej štruktúry je aj podstatné zníženie počtu SO. Na pozitíva jednoduchšej implementačnej architektúry poukazuje aj samotná Európska komisia, ktorá dáva model fungovania s nižším počtom subjektov ako príklad a inšpiráciu pre ostatné členské štáty (ďalej len „ČŠ“). Výhody vyplývajúce zo zníženia počtu SO: - lepšia koordinácia; - jednotné postupy a metodika; - zjednodušenie systému implementácie; - zníženie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku; - skrátenie doby projektového cyklu; - efektívnejšie využitie technickej pomoci na financovanie administratívnych kapacít; - lepšia komunikácia medzi RO a SO; - jasné definovanie kompetencií SO. Odôvodnenie: odstránenie odbúrania administeratívnej záťaže (je to o nadstavení nového systému) aj teraž žiadate/prijímeteľ všetko predkladá iba raz, finančné a personálne náklady sa neznížia. Niekto to bude musiť vykonávať a finančné prostriedky poskytnuté na personálne zabezpečenie zamestnancov SO pre IROP VUC prostredníctvom technickej pomoci nepokrývajú ani 60% nákladov na mzdy. Zvyšok hradí samosprávna kraj. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) Žiadame aby predkladateľ návrhu identifikoval- procesné a finančné zlyhanie SO pre IROP VUC v čerpaní EU. Odôvodnenie: Z nového grafu bude vyplývať SO pre IROP VUC najrýchlejšie imlementovala projekty s cieľom čerpania, skôr ako OP KŽP PR. Predĺženie doby v schválenia IROP bolo spôsobené nedostatočnou prípravou programu na národnej úrovni, zdĺhavým procesom hľadania politického konsenzu všetkých zainteresovaných inštitúcií pri negociáciách ohľadom rozsahu decentralizácie kompetencií a napokon nastavením programu, kde zásadným faktorom pre schválenie programu museli byť v prvom rade spracované Regionálne integrované územné stratégie a zriadené Rady Partnerstva na úrovni VUC, čo s ohľadom na legislatívne požiadavky bol časovo náročný proces Toto predĺženie by nastalo aj v prípade, že by implementácia nebola realizovaná cez SO na VUC a KM. Zdĺhavosť procesu schvaľovania programu mohlo v obmedzenej forme ovplyvniť aj uzatváranie delegovacích zmlúv z RO na SO, toto meškanie však nespôsobili SO na VUC, ktoré už mali uzavreté zmluvy a skúsenosti z PO 2007-13, ale SO v krajských mestách, ktoré boli novovytvorené orgány bez požadovaných administratívnych kapacít. Zdržanie spôsobilo aj duplicitné overovanie spôsobilosti SO na výkon delegovaných právomocí RO (vr.2015 firmou Deloitte a v r.2016 RO pre IROP) . Zásadným faktorom zdĺhavého procesu bola nedostatočné jasná vízia RO ohľadom rozsahu kompetencií SO a formy zapojenia SO na úrovni krajských miest v období 2012-2013 Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) Žiadame opraviť a dopísať text :str. 7 Pre programové obdobie 2021 – 2027 sa preto v rámci OP Slovensko a na základe vyhodnotenie dotazníka k politike súdržnosti 2020+, a aplikačnej praxe pri implementácii projektov navrhujeme znížiť počet SO pre nové programové obdobie z pôvodných 17 SO pre IROP na 10. MK SR, MZ SR, SO BA, SO TT, SO TN, SOBB, SO ZA, SO PO, SO KE, SO NR, ktoré majú stabilné a odborne zdatné personálne kapacity. Zároveň je potrebné zvýšiť kompetencie SO aby sa zvýšila exektivita čerpania financných prostriedkov z EÚ. Odôvodnenie: Na základe názorov a odpovedí respondentov dotazníka k politike súdržnosti - posilnenie právomoci regiónov pri riadení fondov EÚ dostupnom na https://www.eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2019/02/Priloha-16-Vyhodnotenie-dotaznika-k-PS-2020.pdf Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) Žiadame upraviť a doplniť textáciu: "Ako ukazujú vyššie uvedené grafy, začiatok implementácie IROP výrazne zaostal za najvýkonnejšími operačnými programami. Prvá výzva na predkladanie dopytovo – orientovaných projektov bola v rámci IROP vyhlásená 659 dní po schválení operačného programu a prvá úhrada žiadostí o platbu bola zrealizovaná 1086 kalendárnych dní po schválení OP. Pritom je potrebné uviesť, že SO Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) a SO Ministerstvo kultúry (ďalej len „MK SR“) začali implementáciu, resp. čerpanie výrazne neskôr." Nový text "Ako ukazujú vyššie uvedené grafy, začiatok implementácie IROP zaostal za výkonnejšími operačnými programami. Prvá výzva na predkladanie dopytovo – orientovaných projektov bola v rámci IROP vyhlásená 659 dní po schválení operačného programu a prvá úhrada žiadostí o platbu bola zrealizovaná 1086 kalendárnych dní po schválení OP. Z uvedeného grafu 3 je vyplýva, že IROP SO VÚC malo najkratší implementačný proces a to o 89 dní menej ako OP KŽP PR. Pritom je potrebné uviesť, že SO Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) a SO Ministerstvo kultúry (ďalej len „MK SR“) začali implementáciu, resp. čerpanie výrazne neskôr." Odôvodnenie: Z uvedeného vyplýva, že i napriek zdržaniu vyhlásenia vyziev bolo vo vzťahu k čerpaniu IROP SO VUC najefektívnejšie a najrýchlejšie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) na str. 5 žiadame doplniť graf pod názvom Počet kalendárnych dní impementačného procesu a to z výpočtu : odrátaním Počtu kalendárnych dní od schválenia OP po vyhlásenie výzvy od Počtu kalendárnych dní od schválenia OP po prvé čerpanie. IROP VUC. IROP SO VÚC/KM – 427 dní OP KŽP PR/SO SAŽP – 516 dní IROP SO MK SR – 760 dní IROP SO MZ SR – 1133 dní Odôvodnenie: Z grafu bude vyplývať, že doba implementácie od vyhlásenia výzvy po prvú ŽoP. IROP SO VÚC/KM – 427 dní OP KŽP PR/SO SAŽP – 516 dní IROP SO MK SR – 760 dní IROP SO MZ SR – 1133 dní Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) Žiadame aby sa predkladateľ dokumentu vyjadril k personálnemu zabezpečeniu udržateľnosť a monitorovanie projektov (5 ročná udržateľnosť) v rámci ešte stále Programového obdobia 2007-2013 a Programového obdobia 2014-2020, ktorú SO pre IROP VUC vykonáva. Odôvodnenie: Dokument nerieši udržateľnosť a monitorovanie projektov (5 ročná udržateľnosť) v vámci ešte stále Programového obdobia 2007-2013 a Programového obdobia 2014-2020, ktorú SO pre IROP VUC vykonáva. Na zabezpečenie udržateľnosť a monitorovanie projektov je potrebný odborný tím. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) Vpredkladanom dokumente by sme navrhli doplniť aj fakt, že existencia SO VUC v rámci konkrétneho uzemia je veľkým prínosom pre žiadateľov/ prijímateľov. Existencia SO VUC v jednitlivých krajoch efektívne prispieva k rýchlej dostupnosti informácií v rámci územia.Sprostredkovateľské orgány v regiónoch vedia zjednodušiť žiadateľom/prijímateľom prístup k financiám (osobné konzultácie, semináre SO boli súčastou všetkých fáz implmentácie). Centralizáciou OP (len v BA) príde z obmedzeniu tohto prístupu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) Žiadame o úpravu textu str. 4 - vypustenie textu : Podpora priorít územnej samosprávy prebieha v programovom období 2014 – 2020 prostredníctvom IROP, ktorého realizácia výrazne zaostáva, pričom nízka úroveň čerpania alokovaných prostriedkov mala za následok nevyčerpanie záväzku 2015 pre rok 2018 v zmysle pravidla N+3 a automatické zrušenie záväzku vo výške 38 892 342,00 eur za EÚ zdroj. Nasledujúci graf poukazuje na zaostávanie IROP za priemerom SR. Nový text : "Koniec roka 2018 predstavoval druhý míľnik pre plnenie pravidla N+3 voči záväzku 2015 vo výške 169,96 mil. EUR. Pravidlo N+3 nebolo k 31.12.2018 splnené, nevyčerpaná suma v rámci MRR je vo výške 38 892 342,00 EUR, na ktorú RO požiadal EK o uplatnenie výnimky zo zrušenia viazanosti. Napriek dosiaľ celkovo vysokej miere kontrahovania alokovaných zdrojov sa IROP vyznačuje relatívne nízkou mierou čerpania spôsobénú prevažujúcimi investičnými projekty stavebného charakteru s projektovým cyklom 1 až 2 roky. Z uvedeného dôvodu bolo realistické očakávať viď graf nižšie, že miera čerpania sa výrazne začne zvyšovať od roku 2019. Odôvodnenie: viď aj Výročná správa o vykonávaní Integrovaného regionálneho operačného programu za rok 2018 Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) Vypustiť celý ods. na str 6 : Pomalý nábeh implementácie bol zaznamenaný aj v rámci tých prioritných osí, resp. špecifických cieľov, ktoré sú implementované samosprávnymi krajmi, resp. krajskými mestami ako SO pre IROP. Výročné správy o vykonávaní IROP pomerne jasne definujú príčiny zaostávania, pričom medzi ne je možné zaradiť najmä nastavenie, prerokovanie a odsúhlasenie implementačného modelu IROP v zmysle nariadenia 1301/2013 s ohľadom na definovanie úlohy regionálnych partnerov a SO, zdĺhavý proces odborného hodnotenia, ktorý je odrazom nastavenia implementačného systému IROP, absencia individuálneho prístupu RO k uzatváraniu jednotlivých etáp výkonu SO, čo spôsobilo predlžovanie časových limitov v konaní o žiadostiach na všetkých SO. Paradoxne vyznieva skutočnosť, že komplikované nastavenie administratívnej štruktúry v rámci IROP spôsobilo meškanie implementácie projektov, z ktorých 40% realizujú práve mestá a VÚC (resp. subjekty v ich zriaďovateľskej pôsobnosti), ktoré zároveň plnia úlohy SO. Odôvodnenie: Z vyššie uvedeného textu na str. 5 a 6 vyplýva, že výkoonnostná rezerva bola presunutá do PO 4., ktorú implementuje SO pre IROP VUC a RO. Z celého textu vyplýva, že tvorca textu zavádza a navodzuje dojem nepochopenia štruktúry IROP a to : A) Ak bola výkonnostná rezerva presunutá z MK a MZ SR tak to znamená, že tieto PO majú väčšiu absorbčnú schopnosť a SO pre IROP ich vie rýchlo kontrahovať, implementovať a čerpať. B)„Pomalý nábeh implementácie bol zaznamenaný aj v rámci tých prioritných osí, resp. špecifických cieľov, ktoré sú implementované samosprávnymi krajmi, resp. krajskými mestami ako SO pre IROP“ SO pre IROP na kraji naimplementuje. B) Zdĺhlavý proces odborného hodnotenia – SO pre IROP VUC má zazmluvnených OH na presne stanovený čas čo býva cca 2 týždne až mesiac. C) „Paradoxne vyznieva skutočnosť, že komplikované nastavenie administratívnej štruktúry v rámci IROP spôsobilo meškanie implementácie projektov, z ktorých 40% realizujú práve mestá a VÚC (resp. subjekty v ich zriaďovateľskej pôsobnosti), ktoré zároveň plnia úlohy SO.“ SO pre IROP VUC implementuje projekty na území kraja okrem projektov samosprávneho kraja, jeho organizácií v zriadovateľskej pôsobnosti a UMR, do ktorého spadá hlavné mesto kraja a príslušné obce. Samosprávny kraj a mesto a obce v UMR predkladajú, žiadosti o NFP na RO, ktoré ich aj následne imlementuje. Administratívna štruktúra v rámci IROP nespôsobila meškanie imlementácie projektov, práve naopak ale vytvorila priestor pre objektívnosť (SO pre IROP VUC nemôže implementovať projekty kraja a hlavného mesta) a poskytla žiadateľom v kraji priestor na rýchle poradenstvo a implementáciu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) Žiadame doplniť textáciu: Faktory, ktoré najvýraznejšie ovplyvnili nedostatočný výsledok v plnení ukazovateľov čiastkového cieľa sú zložitosť a zdĺhavé nastavovanie implementačného modelu IROP, ako aj systém predvýberu projektov podľa § 18 zákona č. 292/2014, ktorý sa uplatňuje v rámci ŠC 2.1.1 (okrem oblasti deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3. V systéme predvýberu projektov RO uplatnoval dvojkolový proces výberu projektov, tzn. že RO pred vyhlásením výzvy na predkladanie ŽoNFP vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov. RO pred vyhlásením výzvy na predkladanie projektových zámerov vypracováva na základe objektívne overiteľných kritérií multikriteriálnu analýzu územných investičných jednotiek (ďalej aj „MCA“). Vplyv na pomalosť procesov má aj celkové nastavenie administratívnych kapacít CKO, kde v rámci štandardizovaných pozícií došlo ku kumulácii pozícií (projektový manažér v období 2014-220 vykonáva tie isté úlohy, ako v období 2007-13 traja zamestnanci: projektový manažér, finančný manažér, manažér kontroly, pričom počet ľudí na SO zostáva rovnaký). Taktiež nastavenie dvojkolového systému, ktorý nastavilo CKO, neprispel k zjednodušeniu ani k urýchleniu procesov – duplicitne sa realizovalo konanie o projektových zámeroch a žiadostiach o NFP, čo spôsobilo rok zdržania. Na spomalenie procesov má vplyv aj nastavenie všetkých typov kontrol verejného obstarávania, ktoré bolo nastavené CKO, za ktoré však SO pre IROP VUC nenesie zodpovednosť. SO pre IROP VUC je len implementačný orgán, ktorý sa musí riadiť IMP vydaného z RO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) Opraviť a následne upraviť v celom texte : Na zložité inštitucionálne usporiadanie, ktoré negatívne ovplyvňuje implementáciu, upozorňovala Európska komisia v Pozičnom dokumente k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na Slovensku na roky 2014 – 2020. V podmienkach SR v súčasnom programovom období síce došlo k zníženiu počtu operačných programov, na strane druhej prudko narástol počet SO. SR tak v tomto programovom období malo 7 operačných programov vrátane samostatného Operačného programu Technická pomoc a 27 SO (z toho 17 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP“)) Odôvodnenie: SO pre IROP je 17 viď aj Výročná správa o vykonávaní Integrovaného regionálneho operačného programu za rok 2018 Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) vypustiť str. 4 ods. 2: Zo strany RO a SO dochádza k nejednotnému uplatňovaniu alebo výkladu pravidiel stanovených na národnej úrovni, typickým javom je aj tzv. gold-plating, kedy sú pravidlá stanovené SO/RO prísnejšie ako ich požaduje RO (v prípade SO) alebo CKO/legislatíva EÚ (v prípade RO) . Odôvodnenie: Zavádzajúce tvrdenie, ktoré nie je podložené. Aktualizácie IMP VUC , SO vykonávajú výlučne na základe pokynu RO. K dnešnmu dňu bolo už vykonaných viac aktualizácii IMP SO VUC ako v celom predošlom PO 2017-2013. Za posledné 2 roky boli viackrát aktualizované a skomlikované na základe podnetov/dodatkov/návrhov NKÚ, CKO, Vládny auditom a Certifikačným orgánom ( o ktorých dôkaz je - napr. riziková analýza Úradu vlády na základe zlého výsledku SO pre IROP vykonáva vlastný prieskum trhu, získaním 3 ponúk, čím zavádza podnikateľské subjekty, znehodnocuje VO prijímateľa a spomaluje čerpanie). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) Vypustiť str.4 : odkaz 5 k textu: Zo strany RO a SO dochádza k nejednotnému uplatňovaniu alebo výkladu pravidiel stanovených na národnej úrovni, typickým javom je aj tzv. gold-plating, kedy sú pravidlá stanovené SO/RO prísnejšie ako ich požaduje RO (v prípade SO) alebo CKO/legislatíva EÚ (v prípade RO) . viď napr. názory a odpovede respondentov dotazníka k politike súdržnosti dostupnom na https://www.eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2019/02/Priloha-16-Vyhodnotenie-dotaznika-k-PS-2020.pdf Odôvodnenie: Názory a odpovede respondentov dotazníka k politike súdržnosti nezodpovedá/nepoukazuje na tvrdenie, že zo strany RO a SO dochádza k nejednotnému uplatňovaniu alebo výkladu pravidiel stanovených na národnej úrovni, typickým javom je aj tzv. gold-plating, kedy sú pravidlá stanovené SO/RO prísnejšie ako ich požaduje RO (v prípade SO) alebo CKO/legislatíva EÚ (v prípade RO). Dotazník je všeobecný. Zavádzajúce tvrdenie a znevažovanie práce SO, ktoré dodržiavajú IMP svojho RO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad‟) podporuje koncepciu centralizácie výkonu kontroly verejného obstarávania financovaného z EŠIF, avšak v kontexte všetkých skutočností obsiahnutých v predloženom materiáli, je nevyhnutné upozorniť na niektoré skutočnosti, ktoré je potrebné pri realizovaní ambícií zakomponovaných v materiáli brať do úvahy. Vzhľadom na doterajšiu odbornú diskusiu a vzájomný konsenzus v rámci pracovnej skupiny, zloženej aj zo zástupcov úradu a MIRRI, pripravujúcej koncept zapojenia ÚVO do štruktúr EŠIF predkladá úrad obyčajnú (a nie zásadnú) pripomienku, ktorá reflektuje závery tejto odbornej diskusie. Pre zabezpečenie kontroly zákaziek financovaných z fondov EÚ v Programovom období 2021-2027 úradom, ako Sprostredkovateľským orgánom, je potrebné prijať zákon o verejnom obstarávaní, ktorý bude jasne stanovovať pravidlá vo verejnom obstarávaní plne v súlade s platnými pravidlami Európskej únie, ako aj so zásadami transparentnosti a hospodárnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti nie je jednoznačné, aká legislatíva a postupy vzťahujúce sa k verejnému obstarávaniu a jeho kontroly budú v budúcnosti prijaté, úrad poukazuje na skutočnosť, že je nevyhnutné, aby bola vytvorená legislatíva, ktorá by okrem súladu s európskym právom zabezpečovala úradu zapojenie do všetkých úkonov súvisiacich s dohľadovou činnosťou úradu, tak ako ju definuje v súčasnosti platný zákon o verejnom obstarávaní. Úrad si dovoľuje poukázať aj na skutočnosť, že pre riadne implementovanie programového obdobia 2021- 2027 bude potrebné vyjasniť vzťahy jednotlivých SO, RO k prierezovému SO ÚVO v rámci celej implementačnej štruktúry. V tejto súvislosti je rovnako dôležité pre riadny výkon činností sprostredkovateľského orgánu, aby bol úrad aktívne zapojený do tvorby legislatívy v oblasti verejného obstarávania, nakoľko výkon kontroly, poskytovanie metodiky a výkon iných dohľadových činností úradu, tak ako ich definuje v súčasnosti platný zákon o verejnom obstarávaní z pozície úradu ako sprostredkovateľského orgánu bude efektívne a účinné práve v tom prípade, ak bude úrad spolugestorom legislatívy, ktorú bude pri výkone kontroly posudzovať. Súčasne sa uvedeným zabezpečí dosiahnutie cieľa zvýšenej právnej istoty pre jednotlivých účastníkov procesu verejného obstarávania. Zákon o verejnom obstarávaní by mal byť prijatý v podobe, ktorá okrem uvedených zásad bude podporovať súťaživosť a nijakým spôsobom, prípadne stanovenými zákonnými podmienkami neohrozí cezhraničný záujem subjektov participovať na verejnom obstarávaní. Nemenej dôležité, aj v súvislosti so zabezpečením cezhraničného záujmu subjektov participovať na verejnom obstarávaní, je nastavenie takých pravidiel a postupov pre podlimitné zákazky, ktoré neohrozia hospodárnosť a transparentnosť vo verejnom obstarávaní. Prípadné uvoľnenie podmienok pri zadávaní zákaziek by malo byť vyvážené prísnym postihovaním nekalých praktík vo verejnom obstarávaní. Legislatíva a pravidlá, ktoré budú vytvorené, resp. koncipované v nadväznosti na naplnenie všetkých cieľov stanovených v predmetnom materiáli, musia byť taktiež v súlade so základnými podmienkami, ku ktorým sa Slovenská republika zaviaže v Partnerskej dohode pre čerpanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Základné podmienky sú preddefinovanými a nevyhnutnými podmienkami danými Európskou komisiou, ktorých plnenie má priamu súvislosť na čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, a preto úrad považuje za nesmierne dôležité, aby pri koncipovaní legislatívy, určovaní pravidiel a vytváraní nástrojov na zabezpečenie efektívneho systému kontroly čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie, bola zohľadnená nevyhnutnosť ich súladu so základnými podmienkami. Z pohľadu identifikácie vybraných vplyvov je potrebné, aby sa predložený materiál v rámci doložky vybraných vplyvov riadne vysporiadal predovšetkým s vplyvom na rozpočet verejnej správy. Delimitácia výkonu kontroly z jednotlivých riadiacich orgánov bude pre úrad znamenať potrebu nových personálnych kapacít a materiálnej infraštruktúry ako nevyhnutných predpokladov pre riadny výkon kompetencie sprostredkovateľského orgánu. Zabezpečenie týchto elementárnych požiadaviek bude mať pritom negatívny vplyv na rozpočet úradu. V kontexte uvedeného preto úrad navrhuje, aby materiál zohľadnil aj zabezpečenie potrebných finančných, organizačných, materiálnych a personálnych podmienok nevyhnutných pre výkon činností sprostredkovateľského orgánu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) vlastný materiál, kap II. Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021 – 2027, časť Výhody vyplývajúce zo zníženia počtu SO Navrhujeme odstrániť z výhod vyplývajúcich zo zníženia počtu SO, uvedených na str. 12, „zníženie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku “. Odôvodnenie: Na základe doterajších skúseností z implementácie operačných programov máme za to, že na zníženie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku má primárne vplyv počet a rozsah dokumentácie, ktoré sa bude vyžadovať od žiadateľov pri predkladaní ŽoNFP, ako aj v samotnom procese implementácie, a nie počet SO. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) vlastný materiál, kap II. Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021 – 2027, časť Sprostredkovateľský orgán Úrad pre verejné obstarávanie Kompetenciu ÚVO ako SO na str. 15 v znení: „ÚVO bude zodpovedný za overovanie hospodárnosti výdavkov z predmetných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní nevzťahuje;“ navrhujeme doplniť nasledovne: „ÚVO bude zodpovedný za kontrolu kolúzie a overovanie hospodárnosti výdavkov z predmetných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní nevzťahuje“. Žiadame do doložky vplyvov doplniť vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Odôvodnenie: Doplnenie navrhujeme z dôvodu, aby bolo zrejmé, ako bude zabezpečená kontrola, či vo verejnom obstarávaní nedochádza ku kolúzii medzi uchádzačmi. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) vlastný materiál, kap II. Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021 – 2027, časť Hlavné kompetencie sprostredkovateľských orgánov Do kompetencií sprostredkovateľského orgánu na str. 14 navrhujeme doplniť aj: „plnenie úloh platobnej jednotky pre príslušnú časť OP Slovensko“. Odôvodnenie: Z materiálu nie je zrejmé, akým/-i subjektom/-tmi bude zabezpečený výkon funkcií platobnej jednotky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) vlastný materiál, kap II. Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021 – 2027, časť Hlavné kompetencie sprostredkovateľských orgánov Kompetenciu „výber operácií (s výnimkou operácií integrovaného územného rozvoja)“, uvedenú na str. 14, navrhujeme spresniť na „výber projektov (konanie o žiadosti o nenávratný finančný príspevok, vrátane riešenia riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov) s výnimkou operácií integrovaného územného rozvoja;“ Odôvodnenie: Ide o návrh spresnenia v súlade s terminológiou používanou v právnych predpisoch SR v oblasti EŠIF. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) vlastný materiál, kap II. Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021 – 2027, časť Hlavné kompetencie sprostredkovateľských orgánov Kompetenciu sprostredkovateľského orgánu „príprava výziev“, uvedenú na str. 14, navrhujeme doplniť na „príprava výziev a vyzvaní“. Odôvodnenie: Návrh na doplnenie vychádza z predpokladu, že okrem výziev budú vyhlasované aj vyzvania na vymedzené typy projektov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) vlastný materiál, kap II. Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021 – 2027, časť Hlavné kompetencie sprostredkovateľských orgánov Medzi hlavné kompetencie sprostredkovateľského orgánu na str. 14 navrhujeme doplniť aj „vypracovanie riadiacej dokumentácie na úrovni oblasti pôsobnosti sprostredkovateľského orgánu“. Odôvodnenie: Máme za to, že SO budú aj naďalej vypracovávať riadiacu dokumentáciu pre nimi implementovanú časť OP Slovensko (vypracovávanie schém štátnej pomoci, schém pomoci de minimis, interných metodických usmernení, príručiek pre žiadateľov, prijímateľov alebo odborných hodnotiteľov). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) vlastný materiál, kap II. Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021 – 2027 Za vymedzením hlavných kompetencií riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov žiadame doplniť informáciu o tom, akým spôsobom riadiaci orgán môže zabezpečiť výkon kompetencie v oblasti implementácie projektov prostredníctvom iného subjektu štátnej správy (napr. ministerstvom zriadenej príspevkovej organizácie). Odôvodnenie: Uvedená pripomienka vyplýva zo skutočnosti, že v rámci viacerých rezortov sú zriadené a funkčné príspevkové organizácie (napr. agentúry), súčasťou pôsobností ktorých je implementácia projektov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V rámci vlastného materiálu si dovoľujeme požiadať o doplnenie určenia sprostredkovateľského orgánu k politickému cieľu Európa bližšie k občanom. Odôvodnenie: Vlastný materiál určuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky za riadiaci orgán pre politický cieľ Európa bližšie k občanom, avšak neurčuje sprostredkovateľský orgán. Z tohto dôvodu si dovoľujeme požiadať o doplnenie zodpovedného sprostredkovateľského orgánu k predmetnému politickému cieľu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V Doložke vybraných vplyvov navrhovateľ deklaruje, že charakter predkladaného materiálu je legislatívnej povahy a transponuje právo Európskej únie. Zároveň predkladateľ v rámci návrhu uznesenia vlády SR uvádza, že ide o nelegislatívny všeobecný materiál. Vzhľadom k tomu, že ide o rozpor, dovoľujeme si požiadať o prepracovanie predmetných dokumentov v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády a Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V rámci vlastného materiálu, tabuľka Priority Partnerskej dohody na roky 2021-2027, ktoré budú financované v novom programovom období v nadväznosti na navrhované SO (strana 16) si dovoľujeme požiadať o doplnenie stĺpca pre sprostredkovateľský orgán pre kontrolu verejného obstarávania (Úrad pre verejné obstarávanie). Odovodnenie: Vzhľadom k tomu, že Úrad pre verejné obstarávanie má v zmysle vlastného materiálu plniť úlohy sprostredkovateľského orgánu, považujeme za vhodné doplnenie predmetnej tabuľky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V rámci kapitoly II. Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021 – 2027 si v rámci časti Hlavné kompetencie riadiaceho orgánu dovoľujeme požiadať o doplnenie, že riadiaci orgán bude vykonávať dohľad nad sprostredkovateľským orgánom. Odôvodnenie: Uvedené žiadame doplniť vzhľadom na povinnosti riadiacich orgánov, ktoré sú upravené v návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza z 29. mája 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) V rámci vlastného materiálu si dovoľujeme požiadať o určenie sprostredkovateľského orgánu vo vzťahu k Európskemu námornému a rybárskemu fondu a k programom cezhraničnej spolupráce. Odôvodnenie: Predmetný materiál sa bližšie nezaoberá určením sprostredkovateľského orgánu vo vzťahu k Európskemu námornému a rybárskemu fondu a k programom cezhraničnej spolupráce. Z tohto dôvodu si dovoľujeme požiadať o doplnenie, či predmetnú funkciu sprostredkovateľského orgánu bude zastávať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI), resp. Úrad pre verejné obstarávanie. Prípadne, môžeme očakávať, že predmetná problematika bude upravená v inom materiáli? Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli v časti Sprostredkovateľský orgán Úrad pre verejné obstarávanie si dovoľujeme požiadať o doplnenie, či Úrad pre verejné obstarávanie bude plniť úlohu sprostredkovateľského orgánu ako kontrolný orgán vo vzťahu ku kontrole všetkých zákaziek financovaných z fondov Európskej únie. Odôvodnenie: Vo vzťahu k návrhu určenia Úradu pre verejné obstarávanie za sprostredkovateľský orgán si dovoľujeme požiadať o doplnenie, či sa tento návrh vzťahuje všeobecne na kontrolu všetkých zákaziek financovaných z fondov Európskej únie, t. j. či sa bude vzťahovať napríklad aj na programy cezhraničnej spolupráce, Európsky námorný a rybársky fond a Fond obnovy Európskej únie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) vlastný materiál, kap II. Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021 – 2027, časť Hlavné kompetencie riadiaceho orgánu V časti „Hlavné kompetencie riadiaceho orgánu“ na str. 13 žiadame znenie kompetencie „programovanie, vypracovanie riadiacej dokumentácie...“ upraviť vo vzťahu k programovaniu na: „zabezpečenie a koordinácia programovania....“, resp. iným vhodným spôsobom, ktorý by nelimitoval a umožňoval zachovanie kompetencie sprostredkovateľských orgánov v oblasti „programovania na úrovni špecifických cieľov OP Slovensko v oblasti vecnej pôsobnosti príslušného sprostredkovateľského orgánu“ (v súlade s pripomienkou MŽP SR k hlavným kompetenciám sprostredkovateľských orgánov). Odôvodnenie: Uvedená pripomienka vyplýva z potreby uplatňovať kompetenciu riadiaceho orgánu v oblasti programovania OP Slovensko takým spôsobom, z ktorého bude zrejmá možnosť sprostredkovateľských orgánov vykonávať kompetenciu v oblasti programovania na úrovni špecifických cieľov OP Slovensko v oblasti vecnej pôsobnosti príslušného sprostredkovateľského orgánu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky) vlastný materiál, kap II. Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021 – 2027, časť Hlavné kompetencie sprostredkovateľských orgánov Do časti „Hlavné kompetencie sprostredkovateľských orgánov“ na str. 14 žiadame doplniť: „programovanie na úrovni špecifických cieľov OP Slovensko v oblasti vecnej pôsobnosti príslušného sprostredkovateľského orgánu, t. j. vypracovanie návrhu súvisiacej časti operačného programu (vrátane podporovaných aktivít a ich alokácií), ako aj jej zmien;“ Odôvodnenie: Kompetencia sprostredkovateľských orgánov, t. j. príslušných ministerstiev, v oblasti programovania na úrovni špecifických cieľov OP Slovensko v ich vecnej pôsobnosti je nevyhnutnou podmienkou toho, aby ministerstvá mohli uplatňovať ich pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy vo vymedzenej oblasti a aby priority, aktivity a ich výsledky v rámci príslušných špecifických cieľov OP Slovensko boli stanovené v súlade s vecnou pôsobnosťou príslušného ministerstva a v jej rámci. Vzhľadom na zodpovednosť ministerstiev za oblasti v ich vecnej pôsobnosti je nutné začleniť do funkcií sprostredkovateľských orgánov v rámci OP Slovensko aj kompetenciu v oblasti programovania. Programovanie, t. j. stanovenie priorít, podporovaných aktivít a ich výsledkov je zároveň základným východiskom pre vypracovanie výziev z hľadiska ich vecných náležitostí, ako aj pre stanovenie vecných náležitostí podmienok konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vrátane výberových kritérií. V prípade Ministerstva životného prostredia SR, ktoré v rámci jeho vecnej pôsobnosti ako ústredného orgánu štátnej správy zodpovedá za vykonávanie širokého spektra právnych predpisov EÚ a SR v oblasti životného prostredia, je doplnenie predmetnej kompetencie v oblasti programovania OP Slovensko nevyhnutné pre zabezpečenie použitia zdrojov z fondov EÚ v súlade s jeho úlohami vyplývajúcimi z legislatívy EÚ a SR v oblasti jeho vecnej pôsobnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) Vypustiť text pod čiarou str. 6: 7 Podiel zazmluvnených projektov, ktorých prijímateľom je VÚC/krajské mesto (vrátane subjektov v ich zriaďovateľskej pôsobnosti (napr. stredné odborné školy, mestské dopravné podniky), bez vodárenských spoločností), na celkovej alokácii zazmluvnených projektov v rámci prioritných osí implementovaných VÚC/krajskými mestami ako SO, zdroj: ITMS2014+. Odôvodnenie: Projekty VÚC/krajské mesto (vrátane subjektov v ich zriaďovateľskej pôsobnosti) implementuje RO Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) Žiadame o úpravu textu : Predložený materiál nemá vplyvy na sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Odôvodnenie: Nemá vplyv na rozpočet VS nie je nikde preukázané. Hlbková anylýza chýba. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
TTSK (Trnavský samosprávny kraj) Žiadame vypustiť textáciu: Sumárne, ako preukazujú grafy nižšie, najvyššie čerpanie v rámci IROP vykázali finančné nástroje, ktoré k 30.06.2020 zabezpečili takmer 50 % sumy čerpaných prostriedkov doteraz vykázaných programom. 35 % z celkového sumy prostriedkov čerpaných v rámci IROP bolo realizovaných projektami riadenými SO VÚC/krajskými mestami, čo z pohľadu alokácie prioritných osí (resp. špecifických cieľov) implementovaných týmito SO predstavovalo 14 % ich alokácie. Podiel MZ SR na celkovom čerpaní predstavoval 7 % (z pohľadu alokácie špecifických cieľov implementovaných MZ SR bolo vyčerpaných 11 %). MK SR k 30.06.2020 stále nečerpalo žiadne finančné prostriedky. Odôvodnenie: Zavádzajúce porovnávanie finančných nástrojov s prevažujúcimi investičnými projekty stavebného charakteru s projektovým cyklom 1-2 roky implementovaných SO pre IROP VUC. SO KM neimplementuje projekty - ani jeden. Doporučujeme tvorcovi dokumentu naštudovať si zmluvy o delegovaní úloh. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) k hlavnému materiálu ako takému: KSK žiada aby sa predkladateľ dokumentu vyjadril k personálnemu zabezpečeniu udržateľnosť a monitorovanie projektov (5 ročná udržateľnosť) v rámci ešte stále Programového obdobia 2007-2013 a Programového obdobia 2014-2020, ktorú SO pre IROP VUC vykonáva. Odôvodnenie: Udržateľnosť projektov a následne monitorovanie sa musí vykonávať a je potrebné presne uviesť, kto ich bude zabezpečovať, ak sprostredkovateľské orgány pri VÚC nebudú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) Návrh uznesenia vlády SR - KSK žiada neschváliť uznesenie vlády. Odôvodnenie: V navrhovanom uznesení vlády SR absentujú vyššie územné celky (VÚC) ako subjekty, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov pre OP Slovensko v programovom období 2021 - 2027. Sprostredkovateľské orgány pri VÚC sú personálne aj materiálne pripravené zabezpečovať úlohu sprostredkovateľského orgánu pre OP Slovensko. Počas dvoch programových období (2007-2013 resp. 2014-2020) zvládli a zvládajú komplikovanú záťaž spojenú s administratívou a implementáciou. Problém spočíva nie na SO pri VÚC, ale v riadení programu, ktoré je komplikované a vykonáva ho riadiaci orgán. V prípade schválenia uznesenia VÚC, mestá, obce,... sa budú musieť obracať so všetkými požiadavkami na ministerstvá a Úrad pre verejné obstarávanie. To znova predĺži čas čerpania finančných prostriedkov, keďže sa nebudú môcť obrátiť na žiadnu autoritu v kraji resp. okrese, ale budú musieť cestovať do Bratislavy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) str: 13 hlavného materiálu k ods.: "Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich programových období, ako aj na základe príkladov dobrej praxe z niektorých ČŠ EÚ s jednoduchšou implementačnou architektúrou (Lotyšsko, Litva) navrhujeme zriadiť k jednému centralizovanému operačnému programu Slovensko 7 SO: • Ministerstvo životného prostredia SR • Ministerstvo hospodárstva SR • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR • Ministerstvo dopravy a výstavby SR • Ministerstvo vnútra SR • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR • Úrad pre verejné obstarávanie SR." KSK navrhuje v OP Slovensko okrem 7 SO ministerstiev AJ PONECHANIE sprostredkovateľských orgánov pri VÚC, teda SO BSK, SO TTSK , SO TSK, SO ZSK, SO BBSK, SO KSK, SO PSK, SO NSK, teda 15 SO. Odôvodnenie: Sprostredkovateľské orgány pri VÚC sú personálne aj materiálne pripravené zabezpečovať úlohu sprostredkovateľského orgánu pre OP Slovensko. Počas dvoch programových období (2007-2013 resp. 2014-2020) zvládli a zvládajú komplikovanú záťaž spojenú s administratívou a implementáciou. Problém spočíva nie na SO pri VÚC, ale v riadení programu, ktoré je komplikované a vykonáva ho riadiaci orgán. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) str. 16 hlavného materiálu v ods.: "Tabuľka Priority Partnerskej dohody na roky 2021-2027, ktoré budú financované v novom programovom období v nadväznosti na navrhované SO." KSK k OP Slovensko navrhuje okrem 7 SO ministerstiev AJ PONECHANIE sprostredkovateľských orgánov (SO) pri VÚC, teda SO BSK, SO TTSK , SO TSK, SO ZSK, SO BBSK, SO KSK, SO PSK, SO NSK, teda 15 SO ku každému politickému cieľu 1 - 5 Odôvodnenie: Sprostredkovateľské orgány pri VÚC sú personálne aj materiálne pripravené zabezpečovať úlohu sprostredkovateľského orgánu pre OP Slovensko. Počas dvoch programových období (2007-2013 resp. 2014-2020) zvládli a zvládajú komplikovanú záťaž spojenú s administratívou a implementáciou. Problém spočíva nie na SO pri VÚC, ale v riadení programu, ktoré je komplikované a vykonáva ho riadiaci orgán. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) ods. 3 - Predkladacia správa: Cieľom navrhovaného materiálu, ktorý vyplýva z programového vyhlásenia vlády, je nastavenie efektívnej inštitucionálnej architektúry implementačných orgánov s redukovaným počtom sprostredkovateľských orgánov. Predkladaný materiál určuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľské orgány pre Operačný program Slovensko. Materiál zároveň určuje ako sprostredkovateľský orgán aj Úrad pre verejné obstarávanie. KSK navrhuje doplniť, aby sprostredkovateľskými orgánmi boli aj Vyššie územné celky ako doteraz, teda AJ PONECHANIE sprostredkovateľských orgánov (SO) pri VÚC, teda SO BSK, SO TTSK , SO TSK, SO ZSK, SO BBSK, SO KSK, SO PSK, SO NSK, teda 15 SO ku každému politickému cieľu 1 - 5. Odôvodnenie: Sprostredkovateľské orgány pri VÚC sú personálne aj materiálne pripravené zabezpečovať úlohu sprostredkovateľského orgánu pre OP Slovensko. Počas dvoch programových období (2007-2013 resp. 2014-2020) zvládli a zvládajú komplikovanú záťaž spojenú s administratívou a implementáciou. Problém spočíva nie na SO pri VÚC, ale v riadení programu, ktoré je komplikované a vykonáva ho riadiaci orgán. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) str. 7 hlavného materiálu - KSK navrhuje nasledovné znenie: Pre PO 2021 – 207 v rámci OP Slovensko navrhujeme aj ponechanie sprostredkovateľských orgánov pri VÚC, teda SO BSK, SO TTSK , SO TSK, SO ZSK, SO BBSK, SO KSK, SO PSK, SO NSK.. Odôvodnenie: Sprostredkovateľské orgány pri VÚC sú personálne aj materiálne pripravené zabezpečovať úlohu sprostredkovateľského orgánu pre OP Slovensko. Počas dvoch programových období (2007-2013 resp. 2014-2020) zvládli a zvládajú komplikovanú záťaž spojenú s administratívou a implementáciou. Problém spočíva nie na SO pri VÚC, ale v riadení programu, ktoré je komplikované a vykonáva ho riadiaci orgán. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) str. 6 hlavného materiálu obsahuje zavádzajúce porovnávanie finančných nástrojov: "Sumárne, ako preukazujú grafy nižšie, najvyššie čerpanie v rámci IROP vykázali finančné nástroje, ktoré k 30.06.2020 zabezpečili takmer 50 % sumy čerpaných prostriedkov doteraz vykázaných programom. 35 % z celkového sumy prostriedkov čerpaných v rámci IROP bolo realizovaných projektami riadenými SO VÚC/krajskými mestami, čo z pohľadu alokácie prioritných osí (resp. špecifických cieľov) implementovaných týmito SO predstavovalo 14 % ich alokácie. Podiel MZ SR na celkovom čerpaní predstavoval 7 % (z pohľadu alokácie špecifických cieľov implementovaných MZ SR bolo vyčerpaných 11 %). MK SR k 30.06.2020 stále nečerpalo žiadne finančné prostriedky." Odôvodnenie: Zavádzajúce porovnávanie finančných nástrojov s prevažujúcimi investičnými projektami stavebného charakteru s projektovým cyklom 1-2 roky implementovaných SO pre IROP VUC. Pri finančných nástrojoch sa nevykonávajú zložité procesy VO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) str. 12 hlavného materiálu, a to ods. v znení: Jedným z hlavných východísk pre zmenu a zjednodušenie implementačnej štruktúry je aj podstatné zníženie počtu SO. Jednoduchšia implementačná štruktúra SO bude viesť k odbúraniu administratívnej záťaže a zložitosti procesov, čím sa umožní jednoduchší prístup žiadateľov k finančným prostriedkom a znížia sa finančné a personálne nároky na celkovú koordináciu, riadenie a kontrolu. Na pozitíva jednoduchšej implementačnej architektúry poukazuje aj samotná Európska komisia, ktorá dáva model fungovania s nižším počtom subjektov ako príklad a inšpiráciu pre ostatné členské štáty (ďalej len „ČŠ“). - KSK v súvislosti so znižovaním SO pre IROP navrhuje AJ PONECHANIE sprostredkovateľských orgánov pri VÚC, teda SO BSK, SO TTSK , SO TSK, SO ZSK, SO BBSK, SO KSK, SO PSK, SO NSK. Odôvodnenie: Sprostredkovateľské orgány pri VÚC sú personálne aj materiálne pripravené zabezpečovať úlohu sprostredkovateľského orgánu pre OP Slovensko. Počas dvoch programových období (2007-2013 resp. 2014-2020) zvládli a zvládajú komplikovanú záťaž spojenú s administratívou a implementáciou. Problém spočíva nie na SO pri VÚC, ale v riadení programu, ktoré je komplikované a vykonáva ho riadiaci orgán. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) str. 5 hlavného materiálu - KSK žiada opraviť, resp. zosúladiť údaje v grafe so skutočnosťou: pod názvom Počet kalendárnych dní implementačného procesu a to z výpočtu : odrátaním Počtu kalendárnych dní od schválenia OP po vyhlásenie výzvy od Počtu kalendárnych dní od schválenia OP po prvé čerpanie. IROP VUC. opraviť na IROP SO VÚC/KM – 427 dní OP KŽP PR/SO SAŽP – 516 dní IROP SO MK SR – 760 dní IROP SO MZ SR – 1133 dní Odôvodnenie: Po oprave výpočtu, resp. zosúladení jeho zobrazenia so skutočnosťou bude z grafu zrejmé, že doba implementácie od vyhlásenia výzvy po prvú ŽoP je najkratši na SO pre IROP pri VÚC IROP SO VÚC/KM – 427 dní OP KŽP PR/SO SAŽP – 516 dní IROP SO MK SR – 760 dní IROP SO MZ SR – 1133 dní Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) str.4 hlavného materiálu - KSK žiada vypustiť tvrdenia použité podľa dotazníka v celom dokumente: "odkaz 5 viď napr. názory a odpovede respondentov dotazníka k politike súdržnosti dostupnom na https://www.eurofondy.gov.sk/wp-content/uploads/2019/02/Priloha-16-Vyhodnotenie-dotaznika-k-PS-2020.pdf" Odôvodnenie: Použitý dotazník absolútne nereflektuje prácu RO a SO a nehovorí nič o nejednotnosti uplatňovania pravidiel SO pri VÚC. Dotazník je všeobecný o politike súdržnosti a nie je o fungovaní SO pri VÚC. Do jeho vypĺňania bolo zainteresovaných málo respondentov Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) str. 4 hlavného materiálu - KSK žiada opraviť v celom dokumente počet SO pre IROP: Nedostatky vyplývajúce z komplikovanej riadiacej štruktúry a nastavenia právomocí medzi RO a SO sa v rôznej miere dotýkali aj iných OP, avšak špecificky je potrebné spomenúť IROP, kde sa vysoký počet SO, ktorých je v súčasnosti 18, negatívne prejavil na celkovom stave implementácie programu , ako aj OP VaI, kde došlo k viacerým zlyhaniam s negatívnym vplyvom na implementáciu programu. Odôvodnenie: V rámci IROP existuje 17 SO pre IROP (viď napr. Výročné správy o IROP). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) str. 4 hlavného materiálu - Košický samosprávny kraj žiada vypustenie nasledovného zavádzajúceho tvrdenia: Zo strany RO a SO dochádza k nejednotnému uplatňovaniu alebo výkladu pravidiel stanovených na národnej úrovni, typickým javom je aj tzv. gold-plating, kedy sú pravidlá stanovené SO/RO prísnejšie ako ich požaduje RO (v prípade SO) alebo CKO/legislatíva EÚ (v prípade RO). Odôvodnenie: Pravidlá stanovené RO pre OP dodržiavajú všetky SO pri VÚC presne podľa pokynov. SO pri VÚC si plnia zodpovedne svoje úlohy a postupujú presne podľa stanovených pravidiel a dokumentov (Interný manuál procedúr. Príručka pre prijímateľa, Príručka pre VO,...) Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) str. 2 hlavného materiálu - KSK žiada opraviť nesprávne údaje uvedené v tomto tvrdení v danom odseku ako i v celom materiáli: "Na zložité inštitucionálne usporiadanie, ktoré negatívne ovplyvňuje implementáciu, upozorňovala Európska komisia v Pozičnom dokumente k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na Slovensku na roky 2014 – 2020. V podmienkach SR v súčasnom programovom období síce došlo k zníženiu počtu operačných programov, na strane druhej prudko narástol počet SO. SR tak v tomto programovom období malo 7 operačných programov vrátane samostatného Operačného programu Technická pomoc a 27 SO (z toho 18 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP“))". Odôvodnenie: V rámci IROP existuje 17 SO pre IROP (viď napr. Výročné správy o IROP). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) str. 5 hlavného materiálu - KSK žiada opraviť, resp. vypustiť nepravdivé tvrdenia o vzťahu SO pre IROP a RO, ako aj nesprávne údaje počte SO pre IROP v celom texte materiálu: "Problémy v implementácii programu sú dôsledkom viacerých faktorov, medzi ktoré patrí najmä komplikovaná štruktúra implementačných orgánov. Samotný RO pre IROP uvádza, že na súčasnom stave implementácie IROP má významný podiel pomalý nábeh implementácie v rámci prípravnej fázy kvôli nastaveniu funkčného implementačného modelu IROP (dlhý proces prípravy a podpisovania delegovacích zmlúv pre SO kvôli vysokému počtu SO, ktorých je v súčasnosti 18). Ako ďalší problém sú označované časté zmeny v riadiacej dokumentácii (príručka pre žiadateľa, príručka pre prijímateľa), ktoré sú zložité, neprehľadné a nedokumentujú znižovanie administratívnej náročnosti." Odôvodnenie: Za celý proces nastavenia OP bol, je a bude zodpovedný RO a nie SO pre IROP pri VÚC. SO pre IROP iba dodržiavajú pokyny RO a plnia si svoje úlohy v súlade so zákonom a všetkými podpornými dokumentáciami.... Žiadame vypustiť z dokumentu tvrdenia o SO pre IROP. V rámci IROP existuje 17 SO pre IROP (viď napr. Výročné správy o IROP). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) str. 6, druhý odsek hlavného materiálu - KSK nesúhlasí s uvedením nižšieho tvrdenia ako dôvodu pre zrušenie SO pre IROP pri VÚC: "Zaostávanie je zjavné aj v rámci špecifických cieľov v gescii MZ SR, ktoré prvú výzvu na predkladanie dopytovo - orientovaných projektov vyhlásilo až 888 kalendárnych dní po schválení operačného programu a prvá úhrada žiadostí o platbu prebehla po 1429 kalendárnych dňoch od schválenia OP. Za dôvod posunu sa vo výročnej správe IROP uvádzajú takmer 1,5 roka trvajúce zložité rokovania s profesijnými združeniami k orientácii služieb zdravotnej starostlivosti poskytovaných v rámci centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“) a s tým súvisiace viac ako ročné rokovania s EK a oneskorenie prípravy zásadných dokumentov (vypracovanie schémy štátnej pomoci, postupov v súvislosti s implementáciou CIZS, definovanie územia pre realizáciu CIZS). Keďže MZ SR nesplnilo čiastkové ciele za špecifické ciele prioritnej osi 2 v jeho gescii, RO pre IROP v rámci revízie IROP pristúpil k presunu výkonnostnej rezervy v sume 17 720 047 eur za EÚ zdroj do prioritnej osi 4 IROP." Odôvodnenie: V celom popise na konštatuje neschopnosť fungovania SO pre IROP na MZ SR a nie pri VÚC. Ak je potrebné zrušenie, tak zrušenie SO pre IROP na MZ SR a nie pri VÚC. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) str. 5 posledný odsek hlavného materiálu - KSK nesúhlasí s tu uvedeným dôvodom nespôsobilosti SO pre IROP zriadených pri VÚC: "Hoci MK SR vyhlásilo výzvu 669 dní po schválení operačného programu, reálne čerpanie k 30.06.2020 nenastalo (pričom k 30.06.2020 uplynulo 2021 kalendárnych dní od schválenia OP). Tento stav bol spôsobený pozastavením uzatvárania zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v nadväznosti na nedostatky identifikované v procese odborného hodnotenia žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci vyhlásenej výzvy s kódom PO3-SC31-2016-5. MK SR pripravilo návrh opatrení na nápravu identifikovaných zistení koncom júna 2018. Následne prebiehala etapa overenia prijatých opatrení, pričom vzhľadom na rozsah a závažnosť zistených nedostatkov, ako aj na navrhované a prijaté opatrenia zo strany MK SR a vzhľadom na zachovanie princípu nediskriminácie a jednotného prístupu pri posudzovaní ŽoNFP, prebiehalo preskúmavanie rozhodnutí vydaných v konaní o ŽoNFP ako aj postupov a spôsobu hodnotenia v rámci procesu odborného hodnotenia. Z týchto dôvodov boli prvé zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom PO3-SC31-2016-5 uzatvorené až v novembri 2019, t.z. po viac ako 3 rokoch od vyhlásenia výzvy. Zároveň bola neúspešná implementácia prioritnej osi 3 IROP dôvodom, pre ktorý takmer 51 % z celkového automatického zrušenia záväzku bolo uplatnených voči tejto prioritnej osi v gescii MK SR, kde bola znížená suma podpory na túto prioritnú os o 19 715 888 eur za EÚ zdroj a nakoniec v dôsledku nesplnenia čiastkových cieľov prioritnej osi 3, RO pre IROP v rámci revízie IROP pristúpil k presunu výkonnostnej rezervy v sume 13 589 523 eur za EÚ zdroj do prioritnej osi 4 IROP." Odôvodnenie: V celom popise sa konštatuje neschopnosť fungovania SO pre IROP na MK SR a nie pri VÚC. Ak je potrebné zrušenie, tak zrušenie SO pre IROP na MK SR a nie pri VÚC. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) Časť dokumentu, ktorého sa pripomienka týka: II. NÁVRH IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 - 2027, Hlavné kompetencie riadiaceho orgánu Text, ktorého sa pripomienka týka: STRANA 13 „Hlavné kompetencie riadiaceho orgánu -programovanie, vypracovanie riadiacej dokumentácie; -koordinácia a usmerňovanie SO; -krízové riadenie v prípade neuspokojivého vykonávania úloh SO; -správa ITMS2014+ -monitorovanie a hodnotenie na úrovni programu. Znenie pripomienky: Rozšíriť kompetencie RO o prípravu výziev/vyzvaní. V dokumente ja často spomínaná nejednotnosť riadiacej dokumentácie a výziev. Pre elimináciu týchto skutočností by bolo vhodné, aby všetky výzvy/vyzvania vypracoval RO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) Časť dokumentu, ktorého sa pripomienka týka: II. NÁVRH IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 – 2027 Text, ktorého sa pripomienka týka: STRANA 12 „Jednoduchšia implementačná štruktúra SO bude viesť k odbúraniu administratívnej záťaže a zložitosti procesov, čím sa umožní jednoduchší prístup žiadateľov k finančným prostriedkom a znížia sa finančné a personálne nároky na celkovú koordináciu, riadenie a kontrolu. Výhody vyplývajúce zo zníženia počtu SO: - lepšia koordinácia; - jednotné postupy a metodika; - nižšie administratívne náklady - zjednodušenie systému implementácie - zníženie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov NFP - skrátenie doby projektového cyklu - úspora prostriedkov - efektívnejšie využitie technickej pomoci na financovanie administratívnych kapacít - lepšia komunikácia medzi RO a SO - jasné definovanie kompetencií SO" Znenie pripomienky: Opätovne nemôžeme súhlasiť s tvrdením, že počet SO zvyšuje administratívnu záťaž a zložitosť procesov. V prípade IROP doplácajú SO na neefektívny a komplikovaný systém procesov implementácie nastavený z úrovne RO pre IROP. Existencia SO na VÚC umožní jednoduchší prístup žiadateľov k finančným prostriedkom, čo potvrdzujú aj ohlasy z územia, kedy žiadatelia/prijímatelia vítajú decentralizáciu a dostupnosť SO vo svojom regióne. Zároveň dôjde aj k využitiu administratívnych kapacít, ktoré majú skúsenosti z dvoch programových období, poznajú región a majú obrovskú výhodu nízkej fluktuácie. Existujúce kapacity sú financované z prostriedkov EÚ a je teda vysoko efektívne ich využiť aj v ďalšom programovom období. Taktiež nesúhlasíme s tvrdením, že sa znížia finančné a personálne nároky. Nevyužitím administratívnych kapacít v regiónoch bude potrebné navýšiť kapacity SO na ministerstvách, ktoré budú vykonávať úlohy SO, pretože súčasný počet administratívnych kapacít jednotlivých ministerstiev nebude dostačujúci. Zároveň, finančné nároky SO na VÚC sú neporovnateľne nižšie ako nároky SO na ministerstvách.Na uvedené výhody vyplývajúce zo zníženia počtu SO nemá vplyv počet SO, ale správne nastavená, zrozumiteľná a efektívna koordinácia zo strany RO. SO na VÚC viackrát požadovali od RO pre IROP skvalitnenie a zefektívnenie systému riadenia SO zo strany RO pre IROP ako napríklad: 1. písomné zasielanie jednotných usmernení všetkým SO v záujme rovnakého postupu všetkých SO voči prijímateľom, čím sa odstránia individuálne pokyny na jednotlivé SO, ktoré sú navzájom v rozpore. 2. pri pracovných poradách na úrovni RO pre IROP vypracovávať zápisy z porady ako súčasť efektívneho riadenia subjektov implementujúcich IROP. 3. zaviesť pravidelné spoločné stretnutia všetkých SO s RO (s kompetentnými zamestnancami) k implementácii, výmene skúseností z dobrej praxe minimálne na mesačnej báze. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) Časť dokumentu, ktorého sa pripomienka týka: II. NÁVRH IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 - 2027, Text, ktorého sa pripomienka týka: STRANA 14 „Hlavné kompetencie sprostredkovateľských orgánov -príprava výziev; -výber operácií (s výnimkou operácií integrovaného územného rozvoja); -zabezpečenie implementácie projektov (s výnimkou kontroly verejného obstarávania, ktorú vykonáva ÚVO ako SO).“ Znenie pripomienky: Odstrániť bod "príprava výziev", vzhľadom na pripomienku č. 8; Pod odrážku "zabezpečenie implementácie projektov" doplniť "s výnimkou projektov integrovaného územného rozvoja" nakoľko uvedené bude v kompetencii jednotlivých VÚC." Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) Časť dokumentu, ktorého sa pripomienka týka: I. NÁVRH NA URČENIE SUBJEKTOV, KTORÉ BUDÚ VYKONÁVAŤ ÚLOHY SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH ORGÁNOV PRE OPERAČNÝ PROGRAM SLOVENSKO SKÚSENOSTI, NEGATÍVA A VÝCHODISKÁ, Vplyv nevhodnej administratívnej štruktúry na implementáciu Integrovaný regionálny operačný program Text, ktorého sa pripomienka týka: STRANA 7 „Z uvedeného vyplýva, že komplikovaná štruktúra SO nepriniesla pozitívny vplyv v podobe efektívnejšej implementácie IROP, práve naopak bola jedným z hlavných faktorov zaostávania programu, je vo vzťahu k špecifickým cieľom zameraným na podporu priorít samosprávy potrebné pre programové obdobie 2021 – 2027 prijať zásadné opatrenia vedúce k zjednodušeniu implementačnej štruktúry a zefektívneniu implementácie." Znenie pripomienky: "Z materiálu je viac než zrejmé, že problémovými SO z hľadiska čerpania sú SO MK SR a SO MZ SR. Taktiež je skôr na mieste prehodnotiť opodstatnenie a efektívnosť SO na úrovni krajských miest, ktoré vzhľadom na to, že boli novo kreovanými orgánmi, zdržali začiatok realizácie IROP, pritom však ich kompetencie boli značne oklieštené iba na úroveň projektových zámerov a zabezpečenia časti odborného hodnotenia ŽoNFP. SO na VÚC boli od začiatku materiálne aj personálne na úlohu SO pripravené a zabezpečovali v rámci svojich kompetencií celý proces konania o žiadosti (s výnimkou výberu odborných hodnotiteľov, ktorý zabezpečoval RO pre IROP a ktorý v niektorých prípadoch trval niekoľko mesiacov!) a implementácie projektov. Administratívna záťaž procesu realizácie pomoci nespočíva v počte SO ale v komplikovanom spôsobe riadenia programu a častými zmenami riadiacej dokumentácie, častými aktualizáciami výziev, všetko úlohy v kompetencii RO pre IROP, nie SO na VÚC. Implementačná štruktúra SO, ktorá je predmetom kritiky vznikla za účelom vyhovieť mnohorakosti vecných oblastí podpory, na ktoré existoval v danom období nárok (prostredníctvom pestrej palety OP), zároveň a predovšetkým za účelom "regionálnej prístupnosti" personálnych kapacít priamo v území. Navrhovanou riadiacou štruktúrou pre OP Slovensko sa vraciame k centralizácii v riadení fondov EÚ. Existujúce kapacity SO na VÚC majú skúsenosti z dvoch programových období, ovládajú procesy schvaľovania a implementácie projektov, poznajú región a v neposlednom rade majú nízku fluktuáciu zamestnancov. Aj preto dokázali SO na VÚC kapacitne spracovať vysoké množstvo žiadostí s ohľadom na výšku alokácií v jednotlivých výzvach. Tvrdiť dnes, že zmena štruktúry SO povedie k odbúraniu záťaže bez určenia množstva spracovaných žiadostí je nehodnoverné. Znížiť absorpčnú kapacitu RO eliminovaním SO je nesystémový krok. Predovšetkým bez odborných argumentov a štatistických údajov ohľadom množstva projektov, ktoré budú v blízkej budúcnosti predkladané na posúdenie. Efektivitu SO na VÚC je možné vidieť v PO 2007-13, kedy pri jednoduchom dopytovo-orientovanom systéme boli SO nápomocné v implementovaní programu. Každým zložitejším nastavením dochádza k predĺženiu doby implementácie, či už sú súčasťou systému SO alebo nie. Nie je možné označiť príčinu v SO a ich eliminácii. Tie isté SO, ktoré sú dnes predmetom kritiky za komplikovaný stav implementácie sú tie isté inštitúcie, ktoré v období 2007-2013 zásadným spôsobom prispeli k úspešnému čerpaniu finančných prostriedkov, pričom tieto subjekty sa na implementácii pomoci EÚ podieľajú od roku 2004, kedy vykonávali delegované kompetencie v programe Základná infraštruktúra. Problémom implementačného modelu obsahujúceho SO nie je štruktúra, problémom je zlé riadenie zo strany CKO a RO, ktoré je spôsobené roztrieštenosťou záujmov subjektov, ktoré delegujú riadiacich pracovníkov na tieto inštitúcie. Ako príklad uvádzame presun kompetencie CKO za poslednú dekádu. Funkciu CKO už vykonávalo zaniknuté Ministerstvo regionálneho rozvoja, Ministerstvo dopravy, Úrad vlády...pričom všetky tieto výmeny neboli odborné, ale politické. Ak chceme lepšie fungujúce mechanizmy, prvou úlohou je zbaviť sa diskusie motivovanej politickými záujmami, presne takými, aké motivovali vznik nami pripomienkovaného materiálu. Vplyv na pomalosť procesov má aj celkové nastavenie administratívnych kapacít CKO, kde v rámci štandardizovaných pozícií došlo ku kumulácii pozícií (projektový manažér v období 2014-2020 vykonáva tie isté úlohy, ako v období 2007-13 traja zamestnanci: projektový manažér, finančný manažér, manažér kontroly, pričom počet zamestnancov na SO zostáva rovnaký). Taktiež zavedenie dvojkolového systému, neprispelo ani k zjednodušeniu, ani k urýchleniu procesov – duplicitne sa realizovalo konanie o projektových zámeroch a žiadostiach o NFP, čo spôsobilo minimálne ročný sklz, ktorý sa negatívne prejavil na čerpaní IROP. Na spomalenie procesov má vplyv aj nastavenie všetkých typov kontrol verejného obstarávania, ktoré boli nastavené CKO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) Časť dokumentu, ktorého sa pripomienka týka: I. NÁVRH NA URČENIE SUBJEKTOV, KTORÉ BUDÚ VYKONÁVAŤ ÚLOHY SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH ORGÁNOV PRE OPERAČNÝ PROGRAM SLOVENSKO SKÚSENOSTI, NEGATÍVA A VÝCHODISKÁ, Vplyv nevhodnej administratívnej štruktúry na implementáciu Integrovaný regionálny operačný program Text, ktorého sa pripomienka týka: "STRANA 6: „Pomalý nábeh implementácie bol zaznamenaný aj v rámci tých prioritných osí, resp. špecifických cieľov, ktoré sú implementované samosprávnymi krajmi, resp. krajskými mestami ako SO pre IROP. Výročné správy o vykonávaní IROP pomerne jasne definujú príčiny zaostávania, pričom medzi ne je možné zaradiť najmä nastavenie, prerokovanie a odsúhlasenie implementačného modelu IROP v zmysle nariadenia 1301/2013 s ohľadom na definovanie úlohy regionálnych partnerov a SO, zdĺhavý proces odborného hodnotenia, ktorý je odrazom nastavenia implementačného systému IROP, absencia individuálneho prístupu RO k uzatváraniu jednotlivých etáp výkonu SO, čo spôsobilo predlžovanie časových limitov v konaní o žiadostiach na všetkých SO." Znenie pripomienky: Pomalý nábeh implementácie bol v rámci celého operačného programu IROP, pričom vinníkom oneskorenej implementácie nie sú SO na VÚC, ale zlé nastavenie modelu implementácie zo strany RO. Opäť upozorňujeme na skutočnosť, že v materiáli chýba porovnanie počtu spracovaných PZ a ŽoNFP a časová dĺžka konania o ŽoNFP na strane RO a na strane SO na VÚC, aby sa dala vyhodnotiť efektivita SO na VÚC. Podľa informácií prijímateľov z územia, spracovanie úkonov SO na VÚC je rýchlejšie ako na RO. Neúmerné predlžovanie lehôt v rámci procesu odborného hodnotenia, ako i vydávania rozhodnutí o ne/schválení žiadostí o NFP nebolo možné zo strany SO na VÚC ovplyvniť. Procesy boli nastavené zo strany RO na celé územie SR, odborní hodnotitelia boli žrebovaní RO až po ukončení administratívneho overovania všetkých žiadostí o NFP na celom území Slovenska, hoci proces administratívneho overenia netrval na všetkých SO rovnakú dobu (v závislosti od počtu predložených žiadostí o NFP). V dôsledku toho niektoré SO na VÚC čakali na vyžrebovanie odborných hodnotiteľov aj 6 mesiacov a odborné hodnotenie prebiehalo naraz vo všetkých krajoch. SO na VÚC upozorňovali na pretrvávajúce problémy oneskoreného výkonu odborného hodnotenia v rokoch 2017 – 2018 spôsobené aj nedostatočným počtom externých odborných hodnotiteľov, ako aj prideľovaním žiadostí o NFP tým istým odborným hodnotiteľom v rámci celého územia Slovenska v rovnakom časovom období. Oneskorenie odborného hodnotenia vytváralo väzbu na dlhšie časové lehoty pri vydávaní rozhodnutí o schválení, ktoré boli viazané na ukončenie odborného hodnotenia vo všetkých krajoch SR. Ďalšou príčinou predlžovania schvaľovacieho procesu boli časté aktualizácie výziev spojené s úpravou podmienok poskytnutia príspevku často iba formálneho charakteru, avšak tieto vyvolali opakovanie výkonu administratívneho overenia žiadostí o NFP zo strany SO na VÚC. SO na VÚC neboli informované o pripravovaných aktualizáciách výziev, teda nemali možnosť zúčastniť sa ich pripomienkovania, upozorňovali RO pre IROP, že vyhlásené aktualizácie formálneho charakteru sú zbytočným faktorom predlžovania lehôt schvaľovacieho procesu spojených so zvyšovaním byrokracie ako na strane žiadateľa, tak i na strane SO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 14, časť II. Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021-2027, hlavné kompetencie SO – navrhujeme doplniť do kompetencií SO vyhlasovanie výziev na výber odborných hodnotiteľov, ako aj správu databázy odborných hodnotiteľov, ak nie sú tieto operácie zahrnuté v kompetencii „výber operácií“ (viď vyššie uvedená pripomienka k zadefinovaniu „výberu operácií“) Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 14, časť II. Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021-2027, hlavné kompetencie SO – navrhujeme do kompetencií SO doplniť zriadenie platformy formou komisie pri Monitorovacom výbore pre OP Slovensko pre konkrétne politické ciele (ako sú uvedené v tabuľke na str.16) pre adresnejšie nastavovanie priorít a výziev v rámci partnerstva iných relevantných inštitúcií. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 14, časť II. Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021-2027, hlavné kompetencie SO - do kompetencií SO navrhujeme doplniť aj Správu ITMS, minimálne v takej miere ako je to v aktuálnom PO 2014 – 2020, nakoľko užívatelia ITMS na SO potrebujú riešiť problémy s ITMS, ako aj vzniknuté situácie a administratívne pochybenia v ITMS veľmi flexibilne, čo pri centralizovanej správe ITMS na RO je len veľmi ťažko dosiahnuteľné. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 1 RO : MIRRI ako RO pre Operačný program Slovensko a 7 SO: · Ministerstvo životného prostredia SR · Ministerstvo hospodárstva SR · Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR · Ministerstvo dopravy a výstavby SR · Ministerstvo vnútra SR · Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR · Úrad pre verejné obstarávanie SR avšak na str. 16 v tabuľke sa medzi SO nachádza aj samotné MIRRI a SIEA v rámci MH SR...... Z uvedenej textácie nie je jasné, či je 7 SO alebo 8, resp. či je teda možný presun kompetencií z SO na iný subjekt MH SR / SIEA, keďže cieľom navrhovaného materiálu, je práve redukovanie počtu ako sprostredkovateľských orgánov, tak aj implementujúcich subjektov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 16, časť II. Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021-2027, priority PD - Oblasť Rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií (1.1.1 Podpora spolupráce akademického sektora a podnikov, 1.1.2 Podpora budovania ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, 1.1.3 Podpora budovania a modernizácie infraštruktúry pre výskum a vývoj, 1.1.4 Podpora účasti slovenských subjektov v Európskom výskumnom priestore) je kompetenčne a vecne previazaná s MŠVVaŠ SR. V zmysle § 17 písm. d) zákona č. 575/2001 Z. z. (vo vzťahu k opatreniu Špecifického cieľa 1.1.1- 1.1.4) a zákona 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov je ústredným orgánom štátnej správy pre vedu a techniku MŠVVaŠ SR, nie MIRRI. Z uvedeného dôvodu nesúhlasíme s tým, aby gestorom celej implementačnej oblasti Rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií bolo MIRRI. Zároveň žiadame o vysvetlenie a popísanie mechanizmu nastavovania a vyhlasovania výziev pre aktivity v PD 1.1.1-1.1.4 pre oblasti v kompetencii MŠVVaŠ SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Nesúhlasíme s určením ÚVO ako sprostredkovateľského orgánu. Navrhujeme výraznejšie, cielenejšie a konkrétnejšie analyticky podložiť konkrétne body návrhu: zefektívnenie procesu kontroly verejného obstarávania jedným subjektom (ÚVO), potenciálny prínos väčšej miery odbornosti, zvýšenie právnej istoty pre prijímateľov (vzhľadom na to, že i rozhodovacia prax, resp. usmerňovacia prax ÚVO v obdobne posudzovaných prípadoch nie je v niektorých situáciách posudzovaná jednotne), zjednotenie rozhodnutí o výške finančnej opravy v skutkovo obchodných prípadoch (posúdenie vplyvu ÚVO na uvedenú skutočnosť, vzhľadom na to, že častokrát o výške finančnej opravy rozhoduje orgán auditu, resp. Úrad vládneho auditu). Máme za to, že zdôvodnenie návrhu ustanoviť ÚVO za sprostredkovateľský orgán je vágne, vzhľadom na delegáciu kontroly všetkých typov zákaziek na ÚVO nijakým spôsobom nepreukazuje zabezpečenie dostatočného počtu administratívnych kapacít na ÚVO. Argument „zefektívneniu procesu kontroly verejného obstarávania“ je tendenčný a zároveň ničím nepodložený. Nedostatočný počet administratívnych kapacít na ÚVO zabezpečujúcich kontrolu všetkých typov zákaziek (i zákaziek s nízkou hodnotou, výnimiek) všetkých navrhovaných sprostredkovateľských orgánov môže mať fatálne následky na úspešnosť čerpania NFP prijímateľmi. Dôležitým zostáva tiež ten fakt, že v rámci siedmich navrhovaných sprostredkovateľských orgánov je ÚVO jediným orgánom bez akýchkoľvek predchádzajúcich skúseností s EŠIF, čo môže taktiež značným spôsobom ovplyvniť úspešnosť čerpania NFP prijímateľmi. Na základe vyššie uvedeného preto navrhujeme, aby bol systém kontroly VO ponechaný minimálne na takej úrovni, ako je navrhovaný Systémom riadenia EŠIF, v. 10. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 16, časť II. Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021-2027, priority PD - Oblasť rozvoja zručností je kompetenčne a vecne previazaná s MŠVVaŠ SR. Na základe aktuálneho vývoja komunikácie k podpore rozvoja zručností v rámci cieľov politiky 1 a 4, považujeme za vhodné prepojiť obsahovo previazané oblasti z oboch cieľov zadefinovaním MŠVVaŠ SR ako SO aj pre túto oblasť. K priorite PD „Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie – ľudské zdroje pre inovatívne Slovensko a EÚ“ je aktuálne priradené len MIRRI SR ako RO. Pod predmetnú prioritu PD spadalo k 30.10.2020 opatrenie 1.4.1 s názvom „Podpora kvality terciárneho vzdelávania orientovaného na pracovný trh“, ktoré zastrešuje a vypracováva MŠVVŠ SR a kompetenciami ku ktorému MŠVVŠ SR v zmysle § 17 zákona 575/2001 Z. z. disponuje. Zároveň zo strany MIRRI SR eviduje MŠVVŠ SR návrh (z 30.10.2020) na presunutie dvoch ďalších opatrení týkajúcich sa vzdelávania z politického cieľa 4, kde je MŠVVŠ SR navrhnuté ako SO, do politického cieľa 1, do vyššie uvedenej priority PD:  (1.4.2) Podpora ďalšieho vzdelávania v kontexte priemyselnej revolúcie 4.0 a inteligentnej špecializácie  (1.4.3) Podpora odborného vzdelávania a prípravy v kontexte priemyselnej revolúcie 4.0. a inteligentnej špecializácie Z hľadiska § 17 písm. a) a c) zákona č. 575/2001 Z. z. je ústredným orgánom štátnej správy pre celoživotné vzdelávanie (vo vzťahu k opatreniu 1.4.2) a stredné školy (vo vzťahu k opatreniu 1.4.3) MŠVVŠ SR, nie MIRRI SR. V tabuľke sumarizujúcej navrhované SO v nadväznosti na priority PD SR navrhujeme v nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a dôvody doplniť MŠVVŠ SR ako SO aj pre politický cieľ 1, prioritu PD „Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie – ľudské zdroje pre inovatívne Slovensko a EÚ“ Z návrhu SO MIRRI SR pre rozvoj zručností nie je jasné ako SO MIRRI SR plánuje implementovať časť OP, na ktorú nie je podľa národnej legislatívy vecne príslušný. Žiadame o vysvetlenie a popísanie mechanizmu nastavovania a vyhlasovania výziev pre rozvoj zručností zo strany SO MIRRI pre oblasti v kompetencii MŠVVaŠ SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 13, časť II. Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021-2027, hlavné kompetencie RO - Navrhujeme ako jednu z hlavných úloh RO doplniť aj koordináciu auditov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 2, časť I. Návrh na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov pre OP Slovensko - do analýzy predchádzajúcich programových období navrhujeme doplniť aj informáciu o počte RO, aby bol viditeľný aj pomer SO na počet RO. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) str. 1, časť Úvod - text pri definovaní SO odkazuje na špecifické ciele návrhu Partnerskej dohody SR na roky 2021-2027 - navrhujeme tieto špecifické ciele uviesť, napr. Formou prílohy, aby materiál poskytol komplexnú informáciu vo vzťahu k posúdeniu relevantnosti určenia SO. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 13, časť II. Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021-2027, odsek “Okrem samotnej implementačnej štruktúry je potrebné zohľadniť…” - Navrhujeme doplniť, že pri určení SO je zohľadnená aj vecná/kompetenčná príslušnosť navrhnutých orgánov vo vzťahu k špecifickým cieľom, pre ktoré sú určené ako SO (tak ako uvádza aj úvod predkladaného dokumentu). Technická pripomienka - vo vete pri uvádzaní kompetencií RO chýba slovo „budú“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 14, časť II. Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021-2027, hlavné kompetencie SO - vzhľadom na to, že vo vzťahu k príprave riadiacej dokumentácie, ktorá bude musieť zohľadňovať aj vecné špecifiká (napr. programy ESF+, alebo napr. aj kritéria pre výber projektov), navrhujeme medzi hlavné úlohy SO doplniť aj spoluprácu s RO pri vypracovaní riadiacej dokumentácie. Z pohľadu určenia ide o zásadnú úlohu a spoluprácu, ktorú bude SO pre RO vykonávať. Navrhujeme tiež doplniť úlohu „spolupráca pri výkone auditov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka - navrhujeme výraznejšie analyticky podložiť Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021-2027 (napr. formou SWOT analýzy). Materiál pôsobí nevyvážene, veľká časť textu je venovaná tzv. negatívnym skúsenostiam (vrátane vysokej miery detailov nepotrebnej pre samotné určenie implementačnej štruktúry), avšak samotné rozhodnutie o určení počtu SO a ich konkretizácii je veľmi stručné, pričom práve táto časť je nosnou časťou materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 4, časť I. Návrh na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov pre OP Slovensko - gold plating - mnohé RO a SO uplatňujú/uplatňovali prísnejšie pravidlá mnohokrát napr. aj z dôvodu auditných zistení. Konštatovanie len na základe odpovedí respondentov dotazníkového prieskumu, z ktorých mnohí sú zo sektora žiadateľov/prijímateľov a nedisponujú informáciami/dôvodmi na prísnejšie pravidlá na strane RO/SO nie je objektívne. Navrhujeme upraviť znenie tak, aby bola zachovaná objektívnosť tvrdenia, tzn. doplniť aj informácie, že v mnohých prípadoch na zavedenie prísnejších pravidiel mali RO/SO objektívne dôvody. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) Časť dokumentu, ktorého sa pripomienka týka: I. NÁVRH NA URČENIE SUBJEKTOV, KTORÉ BUDÚ VYKONÁVAŤ ÚLOHY SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH ORGÁNOV PRE OPERAČNÝ PROGRAM SLOVENSKO SKÚSENOSTI, NEGATÍVA A VÝCHODISKÁ, Vplyv nevhodnej administratívnej štruktúry na implementáciu Integrovaný regionálny operačný program Text, ktorého sa pripomienka týka: STRANA 6 „Sumárne, ako preukazujú grafy nižšie, najvyššie čerpanie v rámci IROP vykázali finančné nástroje, ktoré k 30.06.2020 zabezpečili takmer 50 % sumy čerpaných prostriedkov doteraz vykázaných programom. 35 % z celkového sumy prostriedkov čerpaných v rámci IROP bolo realizovaných projektmi riadenými SO VÚC/krajskými mestami, čo z pohľadu alokácie prioritných osí (resp. špecifických cieľov) implementovaných týmito SO predstavovalo 14 % ich alokácie. Podiel MZ SR na celkovom čerpaní predstavoval 7 % (z pohľadu alokácie špecifických cieľov implementovaných MZ SR bolo vyčerpaných 11 %). MK SR k 30.06.2020 stále nečerpalo žiadne finančné prostriedky." Pripomienka ŽSK: Z textu, aj samotných grafov vyplýva, že za slabé čerpanie nie sú zodpovedné SO na VÚC, ale samotný riadiaci orgán, ktorý neefektívne a nesprávne riadil celý OP. SO na VÚC viackrát zasielali na RO pre IROP pripomienky ako zefektívniť procesy implementácie IROP a naštartovať čerpanie. Výsledkom bola pribúdajúca administratívna záťaž pre SO na VÚC,pribúdali nové kontrolné povinnosti, pribúdali audity zo strany orgánu auditu s ďalšími požiadavkami, ktoré brzdili implementáciu, pribúdali nejednoznačné usmernenia RO pre IROP pre správne fungovanie SO na VÚC (v niektorých prípadoch sme na usmernenia čakali aj niekoľko mesiacov, prípadne sme usmernenie nedostali vôbec). Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) Časť dokumentu, ktorého sa pripomienka týka: I. NÁVRH NA URČENIE SUBJEKTOV, KTORÉ BUDÚ VYKONÁVAŤ ÚLOHY SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH ORGÁNOV PRE OPERAČNÝ PROGRAM SLOVENSKO SKÚSENOSTI, NEGATÍVA A VÝCHODISKÁ, Vplyv nevhodnej administratívnej štruktúry na implementáciu Text, ktorého sa pripomienka týka: STRANA 3 „Priemerná doba od schválenia operačného programu zo strany EK po vyhlásenie prvej výzvy predstavovala 476 kalendárnych dní, pričom v rámci IROP táto doba predstavovala 659 dní.“ "Neskorý začiatok mal následne negatívny vplyv na celý priebeh implementácie IROP, kedy prvá úhrada žiadosti o platbu v rámci dopytovo - orientovaných projektov nastala takmer 1100 kalendárnych dní od schválenia OP." Znenie pripomienky: Predĺženie doby schválenia IROP bolo spôsobené nedostatočnou prípravou programu na národnej úrovni, zdĺhavým procesom hľadania politického konsenzu všetkých zainteresovaných inštitúcií pri negociáciách ohľadom rozsahu decentralizácie kompetencií a napokon nastavením programu, kde zásadným faktorom pre jeho schválenie museli byť v prvom rade spracované Regionálne integrované územné stratégie (RIÚS) a zriadené Rady Partnerstva na úrovni VÚC, čo s ohľadom na legislatívne požiadavky bol časovo náročný proces. IROP bol schválený Európskou komisiou dňa 18.12.2014. Prostredníctvom IROP sa implementujú tri nové nástroje územného rozvoja – Integrované územné investície (ITI), Udržateľný mestský rozvoj (UMR) a Miestny rozvoj riadený komunitou (CLLD). Podmienkou implementácie IROP bolo schválenie RIÚS a stratégie UMR na úrovni všetkých krajov a krajských miest. Metodické usmernenie k príprave RIÚS a stratégie UMR vydal Riadiaci orgán pre IROP vo februári 2015, avšak viacerými personálnymi zmenami na RO dochádzalo k zmenám v usmerneniach ohľadom vypracovania RIÚS a tým aj potrebe viacnásobného prepracovávania týchto dokumentov, čo spôsobilo oneskorenie spustenia celého procesu implementácie až na rok 2016, hoci záväzky pre čerpanie začali už schválením IROP v r. 2014. Okrem zložitejšej implementačnej štruktúry IROP cez RIÚS spôsobilo predĺženie obdobia po prvú úhradu žiadosti o platbu aj nastavenie implementácie na dvojkolový proces (gold plating proces z výlučnej iniciatívy RO) cez projektové zámery a následne žiadosti o NFP, pričom projektové zámery mali byť nástrojom eliminácie neefektívnych projektov, avšak napokon sa stali zbytočnou súčasťou nadmernej byrokracie vyžadovanej zo strany RO. Proces nastavenia systému selekcie projektových zámerov cez multikriteriálnu analýzu a index investičnej účinnosti spôsobil iba zdržanie a komplikáciu, znemožnil podávať žiadosti o NFP obciam, ktoré skutočne potrebovali riešiť rozšírenie MŠ a naopak dal priestor iným obciam, ktoré rozširovanie nepotrebovali. Na toto SO upozorňovali. Dovoľujeme si tvrdiť, že práve vďaka SO na VÚC, ktoré administrovali množstvo projektových zámerov a žiadostí o NFP, nedošlo k ešte väčšej časovej strate. Kapacitne by nebolo možné zvládnuť ani taký rozsah agendy, ktorý je dnes predmetom kritiky vychádzajúcej z neznalosti prostredia a okolností. V materiáli chýba porovnanie počtu spracovaných PZ a ŽoNFP a časová dĺžka konania o ŽoNFP na strane RO a na strane SO na VÚC, aby sa dala vyhodnotiť efektivita SO na VÚC. Podľa informácií prijímateľov z územia, spracovanie úkonov SO na VÚC je rýchlejšie ako na RO. Neúmerné predlžovanie lehôt v rámci procesu odborného hodnotenia, ako i vydávania rozhodnutí o ne/schválení žiadostí o NFP boli výsledkom nesprávne zvoleného systému prideľovania odborných hodnotiteľov výlučne z pozície RO pre IROP. Procesy boli nastavené na celé územie SR, odborní hodnotitelia boli žrebovaní RO až po ukončení administratívneho overovania všetkých žiadostí o NFP na celom území Slovenska (niektoré SO na VÚC čakali na vyžrebovanie odborných hodnotiteľov aj 6 mesiacov), následne odborné hodnotenie prebiehalo naraz vo všetkých krajoch. SO na VUC upozorňovali na pretrvávajúce problémy oneskoreného výkonu odborného hodnotenia v rokoch 2017 – 2018 spôsobené nedostatočným počtom externých odborných hodnotiteľov, ako aj prideľovaním žiadostí o NFP tým istým odborným hodnotiteľom v rámci celého územia Slovenska v rovnakom časovom období. Oneskorenie odborného hodnotenia vytváralo väzbu na dlhšie časové lehoty pri vydaní rozhodnutí o schválení, ktoré boli viazané na ukončenie odborného hodnotenia vo všetkých krajoch SR. SO VUC nemohli ovplyvniť dĺžku trvania týchto procesov, nakoľko sú v gescii RO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) Časť dokumentu, ktorého sa pripomienka týka: I. NÁVRH NA URČENIE SUBJEKTOV, KTORÉ BUDÚ VYKONÁVAŤ ÚLOHY SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH ORGÁNOV PRE OPERAČNÝ PROGRAM SLOVENSKO SKÚSENOSTI, NEGATÍVA A VÝCHODISKÁ, Vplyv nevhodnej administratívnej štruktúry na implementáciu Text, ktorého sa pripomienka týka: STRANA 4 „Nedostatky vyplývajúce z komplikovanej riadiacej štruktúry a nastavenia právomocí medzi RO a SO sa v rôznej miere dotýkali aj iných OP, avšak špecificky je potrebné spomenúť IROP, kde sa vysoký počet SO, ktorých je v súčasnosti 18, negatívne prejavil na celkovom stave implementácie programu." Znenie pripomienky: Tvrdenie "vysoký počet SO sa negatívne prejavil na celkovom stave implementácie programu" je zovšeobecnené tvrdenie, ktoré nie je podložené dátami. Je potrebné vyhodnotiť, ktoré SO najviac spôsobili meškanie programu, SO na VÚC to rozhodne nie sú. Zásadným problémom spomalenia implementácie je predovšetkým vrstvenie postupov/procesov vedúcich k ukončeniu realizácie projektov (napr. v prípade procesov kontroly VO). Pre ilustráciu v rokoch 2007-2013 predkladal žiadateľ na kontrolu dokumentáciu VO až po ukončení VO (ex post), pričom aj tento stav vzhľadom na kvalitu predkladaných VO nebol ideálny, ale v porovnaní s obdobím 2014-2020 je možné ho hodnotiť ako pozitívny. V rokoch 2014-2020 sa procesy VO navrstvili na kontrolu VO ex ante1, ex ante2 a následne ex post. Tieto procesy dramaticky zabrzdili čerpanie. Druhým zásadným problémom implementácie v rokoch 2014-2020 je nárast byrokratických postupov spojených napríklad s overovaním hospodárnosti na strane SO, dokonca aj spätným, pričom základným parametrom hospodárnosti je výsledok zákonne realizovaného VO. Tretím zásadným problémom implementácie je zlý manažment na strane RO. V rokoch 2013-2014 sa na strane RO premrhal čas nekompetentným riadením a meškaním procesov prípravy obdobia 2014-2020. Tieto tri faktory najviac ovplyvnili dynamiku čerpania, teda nie počet SO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ŽSK (Žilinský samosprávny kraj) Časť dokumentu, ktorého sa pripomienka týka: I. NÁVRH NA URČENIE SUBJEKTOV, KTORÉ BUDÚ VYKONÁVAŤ ÚLOHY SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH ORGÁNOV PRE OPERAČNÝ PROGRAM SLOVENSKO SKÚSENOSTI, NEGATÍVA A VÝCHODISKÁ, Vplyv nevhodnej administratívnej štruktúry na implementáciu Integrovaný regionálny operačný program Text, ktorého sa pripomienka týka: STRANA 5 „Problémy v implementácii programu sú dôsledkom viacerých faktorov, medzi ktoré patrí najmä komplikovaná štruktúra implementačných orgánov. Samotný RO pre IROP uvádza, že na súčasnom stave implementácie IROP má významný podiel pomalý nábeh implementácie v rámci prípravnej fázy kvôli nastaveniu funkčného implementačného modelu IROP (dlhý proces prípravy a podpisovania delegovacích zmlúv pre SO kvôli vysokému počtu SO, ktorých je v súčasnosti 18).“ Znenie pripomienky: Zásadným faktorom neskorého začiatku implementácie IROP boli rozhodnutia a váhavosť riadiaceho orgánu ohľadom rozsahu zapojenia SO v rámci programu v rokoch 2012-2013. Bez ohľadu na to, aké vzdialené sa nám toto obdobie z dnešnej perspektívy môže zdať, pre kvalitnú prípravu programu je zásadné venovať dostatok času a odborných kapacít na prijímanie rozhodnutí v dostatočnom časovom predstihu. Zdĺhavosť procesu dezignácie IROP mohlo v obmedzenej miere ovplyvniť aj uzatváranie delegovacích zmlúv z RO na SO, toto meškanie však nespôsobili SO na VÚC, ktoré už mali uzavreté zmluvy a skúsenosti z PO 2007-2013, ale SO v krajských mestách, ktoré boli novovytvorenými orgánmi bez požadovaných administratívnych kapacít. Zaostávanie v implementácii jednotlivých špecifických cieľov IROP má korene aj v opakovanom procese overovania spôsobilosti samosprávnych krajov a krajských miest vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov (december 2015/január 2016 a október 2016). Proces bol uzatvorený zmluvami a v novembri 2016 novými dodatkami k zmluvám o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, ktoré rozširovali úlohy a povinnosti SO na VÚC. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Str. 14, časť II. Návrh implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021-2027, hlavné kompetencie SO - jedna z kompetencií SO sa v materiáli uvádza „výber operácii“. Z materiálu nie je zrejmé, čo sa pod týmto pojmom myslí. Z tohto dôvodu navrhujeme zadefinovať pojem „výber operácií“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Na strane 13 vlastného materiálu za slová „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR“ žiadame vložiť novú odrážku a za ňou slová „Úrad vlády Slovenskej republiky“. Odôvodnenie: 1 Pripomienku predkladáme v rámci procedúry prípravy prechodu zabezpečenie agendy splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky. 2 V rámci východiskového návrh priorít pre PO 2021-2027, a zadefinovaného cieľa 4 „SOCIÁLNEJŠIA EURÓPA vďaka vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv“, je definovaný čiastkový cieľ 4.7 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných rómskych komunít. Ústredným orgánom štátnej správy podľa zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý bude zabezpečovať koordinačnú úlohu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity pri realizácií stratégie integrácie Rómov v novom programovom období ako v novom VFR bude Úrad vlády Slovenskej republiky. Stratégia pre nové programového obdobie bude pokrývať očakávané výsledky čiastkového cieľa č. 4.7, pričom momentom prechodu splnomocnenca do priamej koordinačnej pôsobnosti predsedu vlády SR v súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. zaniknú kompetenčné podmienky pre výkon SO na strane Ministerstva vnútra Slovenskej republiky(ktoré materiál definuje ako SO aj pre túto oblasť). Podľa návrhu Nariadenia Rady ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027, dokument COM(2018) 322 final v znení dokumentu COM(2020) 443 final, je zrejme, že VFR bude postavený aj na koncepcii výdavkových okruhoch. 3 Podľa prílohy k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza, dokument COM(2018) 375 final v znení dokumentu COM(2020) 23 final, a to v časti Tabuľky 1, KÓDY PRE DIMENZIU „OBLASŤ INTERVENCIE“ kódy 091,111, 112, 113, 115, 116, 117 118, 122, 123, 125, 126 budú ako opatrenie stratégie prechádzať koordinačnou pôsobnosťou splnomocnenca. To sa týka aj kódu 23 tabuľky 4, a kódov 05 a 06 (nediskriminácia a rodová rovnosť) tabuľky 6. V prílohe IV prílohy uvedeného nariadenia v rámci cieľa 4 – „Sociálnejšia Európa vďaka vykonávaniu Európskeho piliera“, špecifického cieľa 4.3.2 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia, je ustanovená základná podmienka – existencia Národnej stratégie pre integráciu Rómov, ktorú pripravuje splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Uvedená stratégia musí podľa tohto návrhu nariadenia obsahovať 4 okruhy opatrení vrátane horizontálnych, prierezových tém. Tvorbu týchto opatrení v záverečnom štádiu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 0197/2017 k návrhu Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií, bude zabezpečovať splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, ktorej činnosť bude zabezpečovať ústredný orgán štátnej správy Úrad vlády Slovenskej republiky, pretože dôjde k prechodu tejto pôsobnosti z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a to v rátane dôsledkov regulovaných zákonom č. 523/2004 Z. z. V zabezpečovacej gescii Úradu vlády Slovenskej republiky preto bude splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity plniť rovnako ciele strategického prístupu 4, ako aj ciele periodicky vydávaných odporúčaní Rady k národnému programu reforiem v príslušnom roku – teda už aj v roku 2021 odporúčania vyplývajúce z Odporúčania Rady ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2020 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2020 (Ú. v. EÚ C 282, 26.8.2020). Je teda zrejme, že aj vzhľadom na dôvodovú správu návrhu uvedeného nariadenia k hlave V a VI je nutnou existencia samostatného SO, ktorú logicky musí plniť Úrad vlády Slovenskej republiky. 4 Aj vzhľadom na uznesenie Európskeho parlamentu P9_TA-PROV(2020)0229, Vykonávanie vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči osobám rómskeho pôvodu v Európe zo dňa 17.9.2020, ako aj z predloženého návrhu Odporúčania Rady o rovnosti, začleňovaní a účasti Rómov, dokument COM(2020) 621 final, zo dňa 7. 10.2020, je zrejme, že komplexný prístup stratégie v rámci 3 horizontálnych cieľov a 4-roch odvetvových cieľov, za podmienok existencie partnerstiev a inštitucionálnych kapacít, zvýšenia účinnosti financovania EÚ a financovania zo zdrojov štátu, periodického monitorovania a hodnotenia v stanovených cykloch, bude musieť zabezpečiť inštitucionálne nový SO, ktorým bude Úrad vlády Slovenskej republiky, legálne v rámci pozitívnej legitimity aj s poukazom na programové vyhlásenie vlády. Plnenie úloh stratégie bude súčasne vyžadovať aj úspešné opatrenia v oblasti materiálnej deprivácie a v ďalších oblastiach a to osobitne aj v kontexte riešenia následkov Pandémie COVID-19 – viď aj návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, Nástroj Európskej únie na obnovu, dokument COM(2020) 441 final, obdobne už prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 20208/672 o zriadení európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE) v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 159, 20.5.2020) alebo napríklad uznesenie EP P9_TA(2020)0205, Stratégia EÚ v oblasti verejného zdravia po skončení pandémie COVID-19, či návrh uznesenia EP o budúcnosti európskeho vzdelávania v kontexte pandémie COVID-19, dokument B9-0338/2020 z 13.10.2020. 5 Uvedená pripomienka je rovnako v súlade s návrhom materiálu národného reformného integrovaného plánu, aj vzhľadom ku skutočnosti, že zvýšenú koordinačnú úlohu splnomocnenkyne vecne musí zabezpečovať v budúcnosti ústredný orgán štátnej správy v postavení SO a s jeho kompetenciami, ktorý súčasne zabezpečuje činnosť splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, a v ktorého organizačnej štruktúre vykonáva činnosť Úrad splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a uplatňujem ju v rámci svojej pôsobnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) V časti B návrhu uznesenia, žiadame za bod B.6 vložiť nový bod B.7., ktorý znie: „B.7. Úrad vlády Slovenskej republiky“, a doterajší bod B.7. označiť ako bod B.8. Súčasne v časti C uznesenia , v blokoch zodpovedná osoba, v bodoch C.2. a C.3. za slovami „ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny“ žiadame vložiť slová „vedúcemu úradu vlády“. Odôvodnenie: Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú, a uplatňujem ju z rovnakých dôvodov ako pripomienku k strane 13 vlastného materiálu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Na strane 16 vlastného materiálu , v štvrtom riadku tabuľky, Politického cieľa 4, názvu „Sociálnejšia Európa“ v kolónke SO žiadame na konci pripojiť skratku ÚV SR. Odôvodnenie: Uvedenú pripomienku predkladám z rovnakých dôvodov, ako pripomienku k vlastnému materiálu, k strane 13 a považujem ju z rovnakých dôvodov za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NSK (Nitriansky samosprávny kraj) PRIPOMIENKA č. 4 Časť dokumentu, ktorého sa pripomienka týka: NÁVRH IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2021 - 2027 Znenie pripomienky NSK č. 4: Znenie pripomienky: zásadná Navrhovaná riadiaca štruktúra pre OP Slovensko je návrat k centralizácii v riadení fondov EÚ, pričom práve v takto navrhovanej štruktúre absentuje prístup k implementácii integrovaných územných stratégií/Integrovaných územných investícií a hrozí riziko uchopenia implementácie cez dopytové projekty, ako to bolo v rokoch 2014 – 2020 nezvládnutím tohto inovatívneho prístupu na RO pre IROP. VÚC musia plniť kľúčové úlohy pri implementácii IÚS a integrovaných územných investícií prostredníctvom delegovaných úloh riadiaceho orgánu s plnohodnotnými kompetenciami subjektu zapojeného do riadenia a kontroly v konkrétnom území kraja. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NSK (Nitriansky samosprávny kraj) PRIPOMIENKA č. 2 Časť dokumentu, ktorého sa pripomienka týka: I. NÁVRH NA URČENIE SUBJEKTOV, KTORÉ BUDÚ VYKONÁVAŤ ÚLOHY SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH ORGÁNOV PRE OPERAČNÝ PROGRAM SLOVENSKO SKÚSENOSTI, NEGATÍVA A VÝCHODISKÁ, Vplyv nevhodnej administratívnej štruktúry na implementáciu Znenie pripomienky NSK č. 2: Typ pripomienky: zásadná Materiál účelovo zdôvodňuje implementačnú štruktúru s vysokým počtom implementujúcich subjektov ako rozhodujúcu pre nedostatočný pokrok v implementácii operačných programov. Takto paušalizovaný argument na str. 4 je v IROP povrchný a zavádzajúci z dôvodu rôznorodosti sprostredkovateľských orgánov a ich zmluvne delegovaných kompetencií. Nie je objektívne zohľadnený príspevok každého sprostredkovateľského orgánu v implementácii operačného programu, ako aj podiel nastavenia jednotlivých procesov v systéme riadenia EŠIF 2014 – 2020 na výkonnosť OP. Zásadným problémom spomalenia implementácie je predovšetkým vrstvenie postupov/procesov vedúcich k ukončeniu realizácie projektov. Dvojkolový proces výberu cez projektové zámery a následne žiadosti o NFP nepriniesol očakávané zjednodušenie, bol poznačený nadmernou byrokraciou a administratívnou záťažou ako pre žiadateľa, tak pre výkon AK. Rovnako niekoľkonásobné kontroly VO mali za následok neskorú implementáciu projektov a zabrzdili čerpanie. Druhým zásadným problémom implementácie v rokoch 2014-2020 je nárast byrokratických postupov spojených s niekoľkonásobným overovaním hospodárnosti. Nemalú mieru zodpovednosti na stave implementácie má manažment riadenia a personálna fluktuácia na strane RO, ako aj komplikované a ťažkopádne formuláre pre výkon práce administratívnych kapacít. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NSK (Nitriansky samosprávny kraj) PRIPOMIENKA č. 3 Časť dokumentu, ktorého sa pripomienka týka: I. NÁVRH NA URČENIE SUBJEKTOV, KTORÉ BUDÚ VYKONÁVAŤ ÚLOHY SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH ORGÁNOV PRE OPERAČNÝ PROGRAM SLOVENSKO SKÚSENOSTI, NEGATÍVA A VÝCHODISKÁ, Vplyv nevhodnej administratívnej štruktúry na implementáciu Integrovaný regionálny operačný program Znenie pripomienky NSK č. 3: Znenie pripomienky: zásadná Z materiálu na str. 7 je zrejmé, že problémovými SO z hľadiska čerpania sú SO MK SR a SO MZ SR. Nehodnotí ani opodstatnenie a efektívnosť SO na úrovni krajských miest, ktoré ako novo kreované orgány mali kompetencie značne oklieštené iba na úroveň projektových zámerov a zabezpečenia časti odborného hodnotenia ŽoNFP, ktorého postup bol nastavený na RO a pre KM bol ťažkopádny, neefektívny a len formálny vo vzťahu k čl. 7 nariadenia 1301/2013. SO na VÚC boli od začiatku materiálne aj personálne na úlohu SO pripravené a zabezpečovali v rámci svojich kompetencií celý proces konania o žiadosti (s výnimkou výberu odborných hodnotiteľov, ktorý zabezpečoval RO pre IROP, a ktorý v niektorých prípadoch trval niekoľko mesiacov) a implementácie projektov. Administratívna záťaž procesu realizácie pomoci nespočíva v počte SO, ale v nedostatkoch v riadení programu, častými zmenami riadiacej dokumentácie, častými aktualizáciami výziev, apod. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
NSK (Nitriansky samosprávny kraj) PRIPOMIENKA č. 1 Časť dokumentu, ktorého sa pripomienka týka: I. NÁVRH NA URČENIE SUBJEKTOV, KTORÉ BUDÚ VYKONÁVAŤ ÚLOHY SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH ORGÁNOV PRE OPERAČNÝ PROGRAM SLOVENSKO SKÚSENOSTI, NEGATÍVA A VÝCHODISKÁ, Vplyv nevhodnej administratívnej štruktúry na implementáciu Znenie pripomienky NSK č. 1: Typ pripomienky: zásadná Neskoré vyhlásenie výziev IROP, uvedené na str. 3, bolo spôsobené viacerými faktormi: hľadanie konsenzu ohľadom rozsahu decentralizácie kompetencií, zavádzanie nových prvkov územného rozvoja (IUS/UMR/CLLD), povinná aplikácia multikriteriálnej analýzy a indexu investičnej účinnosti, ktorú pre riadiaci orgán s niekoľkomesačným zdržaním vykonával tretí subjekt pred vyhlásením výzvy, časté personálne zmeny na riadiacom orgáne, apod. Predĺženie obdobia po prvú úhradu žiadosti o platbu spôsobili duplicitné overovania spôsobilosti SO vykonávať úlohy RO (10 – 12/2015 overovanie externou spoločnosťou, 9 -10/2016 overovanie riadiacim orgánom), zrušenie prvej výzvy na ŠC 221 (MŠ) z dôvodu porušenia legislatívy, ale aj nastavenie implementácie na dvojkolový proces (z výlučnej iniciatívy RO) cez projektové zámery a následne žiadosti o NFP, pričom projektové zámery mali byť nástrojom zjednodušenia a eliminácie neefektívnych projektov, avšak napokon sa stali zbytočnou súčasťou nadmernej byrokracie, ktorá formulárom PZ totožným s formulárom ŽoNFP duplicitne zaťažovala žiadateľov z pohľadu spracovania, ale aj finančnej úhrady spoločnostiam, ktoré vykonávali túto prácu pre žiadateľov. V materiáli k objektívnemu posúdeniu chýba porovnanie počtu spracovaných PZ a ŽoNFP a časová dĺžka konania o ŽoNFP na strane RO a na strane SO na VÚC, aby sa dala vyhodnotiť efektivita SO na VÚC. Podľa informácií prijímateľov z územia, spracovanie úkonov SO na VÚC je rýchlejšie ako na RO. Neúmerné predlžovanie lehôt v rámci procesu odborného hodnotenia, ako i vydávania rozhodnutí o ne/schválení žiadostí o NFP boli výsledkom nesprávne zvoleného systému prideľovania odborných hodnotiteľov k ŽoNFP výlučne z pozície RO pre IROP. Procesy boli nastavené na celé územie SR, odborní hodnotitelia boli prideľovaní RO až po ukončení administratívneho overovania všetkých žiadostí o NFP na celom území Slovenska (niektoré SO na VÚC čakali na vyžrebovanie odborných hodnotiteľov aj 6 mesiacov), následne odborné hodnotenie prebiehalo naraz vo všetkých krajoch. SO na VUC upozorňovali na pretrvávajúce problémy oneskoreného výkonu odborného hodnotenia v rokoch 2017 – 2018 spôsobené nedostatočným počtom externých odborných hodnotiteľov, ako aj prideľovaním žiadostí o NFP tým istým odborným hodnotiteľom v rámci celého územia Slovenska v rovnakom časovom období. Oneskorenie odborného hodnotenia vytváralo väzbu na dlhšie časové lehoty pri vydaní rozhodnutí o schválení, ktoré boli viazané na ukončenie odborného hodnotenia vo všetkých krajoch SR. SO VUC nemohli ovplyvniť dĺžku trvania týchto procesov, nakoľko sú v gescii RO. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu v tabuľke na str. 16: nesúhlasíme s určením Ministerstva hospodárstva SR / SIEA ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre celú prioritu PD „Prechod na nízko-uhlíkové ekologické hospodárstvo“ vzhľadom na to, že v časti týkajúcej sa obnovy budov a bytových domov je v súčasnosti hlavným koordinátorom týchto aktivít Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Navrhujeme teda, aby bolo pre túto časť cieľa 2 Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa v pripravovanej Partnerskej dohode SR na roky 2021 – 2027 určené ako SORO Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) Na str. 16 v tabuľke pre politický cieľ 2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa a prioritu PD „Prechod na nízko-uhlíkové ekologické hospodárstvo“ žiadame doplniť Ministerstvo dopravy a výstavby SR(MDV SR). Odôvodnenie: MDV SR je uvedené medzi siedmimi SO, ale nie je uvedené ako SO pre prioritu PD Prechod na nízko-uhlíkové ekologické hospodárstvo. Do tejto priority spadá obnova fondu bytových a nebytových budov. Ciele obnovy budov sú v oblasti predmetnej priority dané zabezpečením postupných krokov vedúcich k nízkouhlíkovej neutralite najmä obnovou budov (existujúcich bytových domov, rodinných domov, verejných budov a ostatných nebytových budov ako aj primerane pamiatkovo chránených budov) v úrovni budov s takmer nulovou potrebou energie. Aj keď výsledok obnovy budov je oblasti energetickej efektívnosti (zníženia konečnej spotreby energie a zníženia emisií CO2 a skleníkových plynov) ako jednoznačný dôsledok procesu obnovy budov, tento proces sa uskutočňuje navrhovaním (projektovaním) a zhotovovaním (stavebnými prácami), čiže uskutočňovaním zlepšovania energickej hospodárnosti budov. Neopomenuteľnou súčasťou tohto procesu je predĺženie životnosti a bezpečnosti pri užívaní budov. V oblasti výstavby a energetickej hospodárnosti podľa zákona č. 575/2010 Z. z. má kompetencie práve MDV SR. MDV SR je zodpovedným orgánom a predkladateľom Dlhodobej stratégie obnovy bytových a nebytových budov podľa požiadaviek čl. 2a smernice 844/2028 o energetickej hospodárnosti budov. Od roku 1991 MDV SR (vo všetkých predchádzajúcich kompetenčných pôsobeniach vo výstavbe a stavebníctve) pôsobí pri vytváraní legislatívy súvisiacej s energetickou hospodárnosťou budov a obnovou budov. MDV SR má spolu so ŠFRB počas daného obdobia skúsenosti s poskytovaním a realizáciou úverov a dotácií na odstraňovanie systémových porúch bytových domov ako aj na zlepšovanie energetickej hospodárnosti bytových a rodinných domov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) k návrhu uznesenia vlády SR: V rámci označenia jednotlivých ministrov v časti C. návrhu uznesenia vlády SR ako subjektov, ktorým sa uznesením vlády SR ukladajú určité úlohy, odporúčame (v ich označení) doplniť slovo „SR“. To platí aj pre ďalšiu časť návrhu uznesenia vlády SR „Vykonajú“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) k doložke vybraných vplyvov: V časti „Charakter predkladaného materiálu“ odporúčame zaškrtnúť prvú možnosť – že ide o materiál nelegislatívnej povahy, a zvyšné dve možnosti odškrtnúť, keďže nejde o legislatívny materiál, a ani sa ním nepreberá právo EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) k obalu materiálu: Pri označení zodpovedného predkladateľa materiálu odporúčame funkciu „podpredsedníčka vlády“ doplniť o slová „a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky“. Uvedené odporúčame zohľadniť aj v ostatných častiach materiálu (napr. v návrhu uznesenia vlády SR). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) k vlastnému materiálu: V úvode vlastného materiálu (str.1), v druhom odseku odporúčame slovo „SO“ nahradiť slovami „sprostredkovateľský orgán (ďalej len „SO“)“, keďže v celom texte navrhovateľ používa legislatívnu skratku „SO“ bez toho, aby bolo jasné, pre aký pojem sa táto skratka zavádza. Ďalej, na strane 5 vlastného materiálu, v druhom odseku odporúčame za slová „Ministerstvo kultúry“ doplniť slovo „SR“. Ďalej, na strane 13 vlastného materiálu odporúčame za slová „kde kompetencie RO“ doplniť slovo „budú“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail