LP/2020/481 Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Podľa analýzy vplyvov by mal mať program vplyv na vyššie rozpočtovo nekryté výdavky. V Analýze vplyvov na rozpočet sa v bode 2.1.1. (Financovanie návrhu) neuvádza v zmysle §33 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách návrh, ako sa bude riešiť zvýšenie výdavkov. NBS navrhuje doplniť túto informáciu. Podľa §33 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách navrhovateľ je povinný rozpočtové dôsledky návrhu vopred prerokovať s ministerstvom financií. NBS navrhuje, aby sa v materiáli uviedlo, či bol predmetný návrh prerokovaný s ministerstvom financií a prípadne doplniť k materiálu jeho stanovisko. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Pripomienka k bodu 3. v rámci hlavných kritérií pri posudzovaní projektov. Navrhujeme, aby kritériá popisujúce prínos daného projektu pre prax boli posudzované zástupcami priemyslu. Aby sa toto kritérium vyhodnocovalo ako prvý filter, bez ohľadu na ostatné kritéria, lebo je rozhodujúce pre celé snaženie APVV. V prípade, že bude projekt úspešný a dostane podporu, malo by toto kritérium slúžiť aj na vyhodnotenie splnenia zámeru projektu po jeho dokončení. Daný riešiteľ by dostal hodnotenie za projekt na základe toho či sú výsledky použiteľné pre prax a hlavne či budú tieto výsledky skutočne použité. Zároveň navrhujeme riešiteľov, ktorí toto kritérium splnia aj v praxi uprednostniť v budúcich výzvach a pracovať s nimi ako s excelentnými výskumníkmi pre danú oblasť (mali by byť súčasťou tvorby stratégie výskumu a vývoja, dané oblasti by mali byť podporované aj z pohľadu exportu napr. slovenskou diplomaciou). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Pripomienka k bodu 1.7 Hodnotenia projektov. V rámci de-byrokratizácie žiadania o podporu navrhujeme rozdeliť spracovanie žiadostí na 2 fázy. 1.fáza: sústrediť sa na obsah projektu a využitia jeho výstupov v praxi bez ohľadu na formálnu stránku žiadosti. 2.fáza: aktívne pomôcť uchádzačom o podporu, ktorý prešli cez fázu 1., aby dodali projekt, ktorý bude spĺňať všetky formálne a iné kritériá. To znamená, nie iba kontrolu a rozhodnutie, ale viac kôl pripomienok zo strany APVV s dostatočným časom na zapracovanie a konzultácie s cieľom pripraviť skvelý projekt. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov a analýze sociálnych vplyvov: Z preloženého materiálu vyplýva, že sa okrem iného počíta aj s účasťou podnikov v projektoch a ich spolufinancovaní zo súkromných zdrojov. Zároveň sa predpokladá zlepšovanie medzinárodnej konkurencieschopnosti v oblasti ľudských zdrojov, ako aj tvorba a rozvoj výskumných tímov. Materiál predpokladá vyčleniť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu počas obdobia rokov 2021-2027 v sume 71 000 000 EUR. Na základe uvádzaného odporúčame predkladateľovi zhodnotiť sociálne vplyvy a vypracovať separátnu analýzu sociálnych vplyvov predloženého materiálu. Odporúčame zamerať sa na kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie vplyvov v bode 4.1. – vplyvy na hospodárenie domácností, t. j. zhodnotiť u akej skupiny zamestnancov – výskumníkov sa predpokladá zvýšenie ich príjmov z titulu realizácie aktivít v zmysle predloženého materiálu. Zároveň odporúčame v bode 4.2 zhodnotiť možný vplyv v oblasti zlepšenia prístupu k zdrojom, právam, tovarom a službám v dôsledku realizácie predpokladaných aktivít a v bode 4.4. zhodnotiť vplyvy na zamestnanosť a na trh práce z dôvodu avizovanej tvorby a rozvoja výskumných tímov. V prípade, že predkladateľ sociálne vplyvy materiálu napriek vyššie uvádzaným skutočnostiam nepredpokladá, odporúčame túto skutočnosť uviesť v bode 10. Poznámky doložky vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K procesu posudzovania vplyvov: Máme zato, že v súvislosti s posudzovaním tohto materiálu došlo k porušeniu postupu podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, nakoľko v doložke vybraných vplyvov predkladateľ identifikoval vplyv materiálu na rozpočet verejnej správy, v nadväznosti na čo mal byť materiál predmetom predbežného pripomienkového konania. Uvedené platí aj pre materiály, ktoré sú predmetom skráteného MPK. V ich prípade je možné požiadať Stálu pracovnú komisiu Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov pri MH SR o udelenie výnimky pri uplatňovaní postupu podľa Jednotnej metodiky. Navrhovateľ ale neuvádza, že došlo k udeleniu tejto výnimky. Všeobecne platí, že ak existujú dôvody, pre ktoré materiál nebol predmetom PPK a sú v súlade s obsahom Jednotnej metodiky, tie je potrebné uviesť v doložke vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu: Upozorňujeme na duplicitu pri vysvetľovaní skratky „ERC“. Vysvetlenie sa prvýkrát nachádza v poslednom odseku úvodu na str. 2, druhýkrát na tej istej strane v bode 1.1. b). Odporúčame druhé vysvetlenie v bode 1.1. b) vymazať. Následne sa opakuje vypisovanie plného názvu (Európska rada pre výskum) aj skratky (ERC) za sebou, konkrétne na str. 4, v bode 1.3. druhej zarážke, ako aj na str. 4 v bode 1.4.2., str. 5 v bode 1.4.2. a str.9 bod II. Odporúčame ponechať vždy len jedno z nich. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Ďalej uvádzam, že je potrebné, aby takýto materiál bol v súlade s prípravou Partnerskej dohody, resp. aby boli prijaté podmienky a postupy, ktoré by v budúcnosti umožnili financovanie týchto aktivít z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) V celom texte predkladacej správy navrhujeme zosúladiť formátovanie a písmo a slová "Sekcia vedy a techniky" nahradiť slovami "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR". Odôvodnenie: Formálna pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov je označený negatívny, rozpočtovo nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy. V analýze vplyvov je kvantifikovaný negatívny vplyv v sume 8 mil. eur v roku 2021, v sume 9 mil. eur v roku 2022, v sume 10 mil. eur v roku 2023 a v sume 11 mil. eur v roku 2024. Celkový negatívny vplyv je kvantifikovaný v sume 71 mil. eur v rokoch 2021 až 2027. Upozorňujeme, že vláda SR svojim uznesením č. 649/2020 dňa 14. októbra 2020 schválila Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023, v ktorom boli riešené aj výdavky Agentúry na podporu výskumu a vývoja (ďalej len APVV). Rozdelenie a použitie finančných prostriedkov APVV na jednotlivé roky je v kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVŠ SR). Vzhľadom na uvedené nesúhlasím s rozpočtovo nekrytým vplyvom a žiadam všetky vplyvy vyplývajúce z materiálu zabezpečiť v rámci schválených limitov kapitoly MŠVVŠ SR, bez dodatočných požiadaviek na rozpočet. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli, časti 1.4.2. "Podpora projektov Európskej rady pre výskum (ERC) a projektov, ktoré získali od Európskej komisie hodnotenie „Seal-of-Excellence“" navrhujeme uviesť, či budú automaticky podporené všetky projekty s hodnotením Seal of Excellence alebo či APVV vypracuje kritériá, na základe ktorých budú vyberané projekty Seal of Excellence na podporu z tohto programu APVV. Odôvodnenie: Požadovaná suma slovenských projektov Seal of Excellence môže prevyšovať ročnú alokáciu Programu APVV na tento účel. Pri ostatných troch nástrojoch pre jednotlivé ciele Programu APVV je uvedené, že podpora sa poskytne na základe verejných výziev. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli, časti 1.5. prvej vete navrhujeme za spojku "alebo" vložiť slovo "experimentálneho". Odôvodnenie: Navrhujeme doplnenie úplného názvu jednej z troch kategórií výskumu a vývoja. V prípade, že cieľom nie je podpora experimentálneho vývoja, navrhujeme vypustiť poslednú čas vety „alebo vývoja“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V nadväznosti na vyššie uvedené žiadam vypustiť z návrhu uznesenia vlády SR úlohu B.3. pre podpredsedu vlády a ministra financií „uplatňovať pri tvorbe rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky finančné prostriedky na zabezpečenie plnenia schválených programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Predmetné výdavky sú navrhované aj v národnom pláne obnovy, preto by sa mohli v prípade schválenia vládou SR financovať z týchto zdrojov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail