LP/2020/476 Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027 a program jej realizácie na roky 2021 - 2023

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
Verejnosť (Verejnosť) K návrhu uplatňujem tieto zásadné pripomienky: 1. K všetkým úlohám uvedeným v návrhu stratégie BOZP žiadam k zodpovedným alebo spolupracujúcim (podľa konkrétneho obsahu úloh) doplniť zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov. Odôvodnenie: Dosiahnutie ochrany života, zdravia a bezpečnosti zamestnancov. 2. Žiadam takéto znenie úlohy C.2: „2. Aktualizovať právne predpisy na zaistenie BOZP s garanciou zvyšovania dosiahnutej úrovne BOZP.“. S navrhovaným znením úlohy C.2 zásadne nesúhlasím. Odôvodnenie: Dosiahnutie ochrany života, zdravia a bezpečnosti zamestnancov. 3. Materiál je veľmi všeobecný a stručný, z hľadiska ochrany života a zdravia zamestnancov ho nepovažujem za dostatočný a žiadam jeho úpravu a doplnenie. Odôvodnenie: Dosiahnutie ochrany života, zdravia a bezpečnosti zamestnancov. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k časti B, úloha č. 5 Ak sa zo Zero Vision má stať oficiálne štátom podporovaný program, je nutné urobiť kampaň - priblížiť, vysvetliť, popísať kroky atď. V opačnom prípade sa jedná o nesystémový návrh. V návrhu stratégii zadefinovať ako samostatnú úlohu. O tejto celosvetovej kampani nemáme oficiálne informácie, žiadame z nej vynechať RÚZ. Cestou k znižovaniu úrazovosti je aj program Bezpečný podnik aj návrh tejto Stratégie, ale aj STN ISO 45001. Preto je potrebná odbornú diskusiu, či začať s ďalšou kampaňou. Do textu návrhu doplniť za slovo Bezpečný podnik „ a STN ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jeho certifikát je medzinárodne uznávaný a v obchodnom styku mnohokrát vyžadovaný obchodnými partnermi. O dobrovoľnú certifikáciu podľa uvádzanej STN je medzi zamestnávateľmi neporovnateľne vyšší záujem. Predkladateľom návrhu Vision Zero na zasadnutí KV BOZP bol zástupca Aliancie priemyselných zväzov, ktorý nie je navrhovaný ani medzi spolupracujúcich. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Pripomienka k časti B, úloha č. 5 Návrh v poslednej časti vety: v 2. časti návrhu sa hovorí, že v koncepcii BOZP by mali byť začlenené otázky BOZP. Koncepcia BOZP je predsa o BOZP. Dovolíme si predkladateľa tiež upozorniť, že okruh zamestnávateľov, ktorí majú mať písomný doklad o koncepcií BOZP je značne obmedzený a to novelou zákona 124/2006 Z.z., zákonom č. 188/2020 Z.z. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Všeobecne k materiálu: Súhlasíme s víziou predkladateľa pri tvorbe tejto Stratégie posilniť vykonávanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V tejto súvislosti však poukazujeme na viaceré legislatívne medzery v príslušných právnych predpisov na zaistenie BOZP, ktoré považujeme za potrebné sprecizovať a prispôsobiť ich možnostiam aplikačnej praxe. Rovnako je potrebné pri aktualizácii a pri prijímaní nových predpisov v každom prípade angažovať všetkých sociálnych partnerov, zámerne ich pri prípravách legislatívy nevynechávať a zohľadňovať ich pripomienky. Uvádzame najmä dlhodobé požiadavky zamestnávateľov ustanoviť aplikačne jasné predpisy: 1. Zosúladiť možnosti aplikačnej praxe a právnu úpravu predpisov v oblasti ergonómie pracoviska a iných faktorov pracovného prostredia. 2. Zlepšiť vzájomnú výmenu informácií medzi zamestnávateľmi a ÚVZ o príčinách vzniku chorôb z povolania. 3. Prehodnotiť zoznam faktorov pracovného prostredia, ktoré nezakladajú povinnosť rekondičných pobytov z hľadiska prevencie profesionálneho poškodenia zdravia a efektivity. 4. Prehodnotiť proces schvaľovania a rozhodovania o normách spotreby práce u zamestnávateľov. 5. Vypracovať jednotné formátové, grafické a obsahové požiadavky na všetky typy preukazov, dokladov a osvedčení, ktoré sa na Slovensku vydávajú podľa § 16 ods. 1 zákona 124/2006 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) V časti Program realizácie stratégie BOZP na roky 2021 – 2023 s výhľadom do roku 2027 bod C úloha č. 2 navrhujeme doplniť medzi okruh Spolupracujúcich osôb APZ. Odôvodnenie: Súhlasíme so znením úlohy č. 2. Ako však ďalej úloha uvádza, má ísť o zjednodušenie a minimalizovanie administratívnej a finančnej záťaže s garanciou zachovania, prípadne zvyšovania dosiahnutej úrovne BOZP. Predkladateľ však medzi okruh spolupracujúcich osôb neuviedol sociálnych partnerov, čo evokuje, že zámerom predkladateľa je aktualizovať právne predpisy bez ich účasti. Ďalej dopĺňame, že mieru súčasného zaťaženia predpismi BOZP na administratívnu a finančnú stránku podnikov vedia zhodnotiť iba samotné podniky a je teda zjavné, že musia byť aj súčasťou okruhu spolupracujúcich osôb. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Pripomienka k časti A, priority č. 4 Návrh je totožný s úlohou zo Stratégie 2016 -2020. Proces tam nebol riešený. Ak je záujem reálne riešiť predmetnú prioritu, odporúčame ju prerokovať so zainteresovanými stranami pred finálnym schválením, aby sa neopakovala situácia z uplynulého obdobia. Vecne túto prioritu podporujeme, je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2020 -24. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V bode B. Úlohy na roky 2021 – 2023 s výhľadom do roku 2027 týkajúce sa najmä zamerania aktivít v oblasti BOZP V bode B.4. Vypracovať programy a zaviesť mechanizmy použiteľné pre existujúce a novovznikajúce psychosociálne riziká zamerané na včasné odhalenie a pomoc v prípade duševného preťaženia súvisiaceho s prácou. „Spolupracujúci: MPSVR SR, MH SR“ nahradiť „Spolupracujúci: MPSVR SR, MH SR, MZ SR“. Odôvodnenie: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov posudzujú faktory pracovného a životného prostredia, ktoré vplývajú na zdravie. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V časti Zoznam použitých skratiek text „RÚVZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky“ nahradiť textom „RÚVZ v SR Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republiky“. Odôvodnenie: Upresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V časti Program realizácie stratégie BOZP na roky 2021 – 2023 s výhľadom do roku 2027 text „MZ SR (za MZ SR ÚVZ SR a RÚVZ SR),“ nahradiť textom „MZ SR (za MZ SR ÚVZ SR a RÚVZ v SR),“. Odôvodnenie: Upresnenie textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Požadujeme v časti Program realizácie stratégie BOZP na roky 2021 – 2023 s výhľadom do roku 2027 bod A zaradiť medzi hlavné priority nový bod, ktorý znie: „Zjednotiť výkon kontrolnej činnosti inšpektorátov práce a zaviesť inštitút záväzných stanovísk NIP k predpisom BOZP“. Odôvodnenie: Vychádzame zo skúseností aplikačnej praxe, keď jednotliví inšpektori práce, resp. aj inšpektoráty, majú odlišné právne názory na výklady jednotlivých ustanovení znení právnych predpisov na zaistenie BOZP. Koneční užívatelia, pre ktorých sú určené (zamestnávatelia, SZČO, zamestnanci) nemajú určitým spôsobom záruku, že pri kontrole, resp. vyšetrovaní zo strany IP postupujú zákonným spôsobom. Uvedený stav vyvoláva absencia vydávania záväzných stanovísk ako aj absencia centrálnej koordinácie postupov a metodiky inšpektorátov práce. Inšpiráciu je pritom možné čerpať aj v zahraničí (napr. www.hsa.ie). Tejto nedostatočnosti v činnosti inšpektorátov práce ale aj NIP si je vedomá aj vláda SR a uvádza ju priamo vo svojom Programovom vyhlásení: „Zaviesť inštitút záväzných stanovísk. Mnohé formulácie a ustanovenia v zákonoch sú často vágne, nejasné, niekedy dokonca protichodné. Vláda SR zavedie inštitút záväzných stanovísk na jednotlivých rezortoch, úradoch, či agentúrach a ďalšie opatrenia, ktoré pomôžu podnikateľským subjektom pri orientácii v ich povinnostiach a budú verejne prístupné pre všetky podnikateľské subjekty“. Vzhľadom na závažnosť problematiky považujeme za podstatné ju stanoviť aj v Stratégii BOZP. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Požadujeme v časti Program realizácie stratégie BOZP na roky 2021 – 2023 s výhľadom do roku 2027 bod A zaradiť medzi hlavné priority nový bod, ktorý znie: „Zvýšiť vzájomnú kooperáciu medzi zástupcami zamestnávateľov a NIP a zabezpečiť tak výkon prevencie a osvety medzi zamestnávateľmi v oblasti BOZP. V záujme udržať vzájomnú a otvorenú výmenu informácií a skúseností organizovať pravidelné a opakujúce sa konzultácie o problematike BOZP, vhodnosti postupov a realizácie opatrení v oblasti BOZP ako aj organizovať spoločné workshopov a semináre na odborné a aktuálne témy.“ Odôvodnenie: Sme názoru, že zdieľanie informácií medzi NIP a zamestnávateľmi, je najúčinnejšou formou zaistenia bezpečnosti pre zamestnancov a šírenia prevencie na jednotlivých pracoviskách. NIP, na základe svojej kontrolnej činnosti, disponuje potrebným know-how a preto sme názoru, že úzkou spoluprácou práve so zástupcami zamestnávateľov ho dokáže preniesť na úroveň jednotlivých spoločností. Spôsob takejto spolupráce vidíme práve vo forme pravidelných stretnutí a konzultácií, ako aj spoločné definovanie tém odborných seminárov v súlade s potrebami zamestnávateľov. Zároveň apelujeme aj na užšiu spoluprácu so zástupcami zamestnávateľov už v štádiu prípravy právnych predpisov týkajúcich sa problematiky BOZP. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) Požadujeme v časti Program realizácie stratégie BOZP na roky 2021 – 2023 s výhľadom do roku 2027, bod A, zaradiť medzi hlavné priority nový bod, ktorý znie: „Zavádzať elektronizáciu a digitalizáciu procesov v oblasti BOZP, zabezpečiť efektívnu elektronickú komunikáciu medzi orgánmi verejného zdravotníctva, organmi inšpekcie práce, ďalšími orgánmi dozoru nad BOZP a zamestnávateľmi. “ Odôvodnenie: Pre zvýšenie starostlivosti zamestnávateľov o ochranu života a zdravia zamestnancov považujeme zavádzanie elektronickej komunikácie a informatizácie procesov BOZP za kľúčové. Elektronizácia komunikácie medzi príslušnými inštitúciami a zamestnávateľmi zabezpečí zníženie administratívnej záťaže, zjednodušenie úkonov a rýchlejší prístup k informáciám pre všetky zúčastnené strany. Poukazujeme najmä na potrebu elektronizácie a zjednodušenie procesov pri ohlasovaní pracovných úrazov. K uvedenému cieľu sa prihlásila aj vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení vlády na roky 2020 – 2024. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) V časti Program realizácie stratégie BOZP na roky 2021 – 2023 s výhľadom do roku 2027 bod B úloha č. 6 navrhujeme doplniť medzi okruh Spolupracujúcich osôb APZ. Odôvodnenie: Požadujeme doplniť medzi okruh Spolupracujúcich osôb APZ, prípadne ďalších reprezentatívnych zástupcov zamestnávateľov. Príprava sektorových on-line nástrojov OiRA bezpochyby vyžaduje užšiu spoluprácu so zástupcami zamestnávateľov v rámci prislúchajúcich sektorov. Zdôrazňujeme, že APZ je vyššou zamestnávateľskou organizáciou, ktorá zastupuje automobilový, elektrotechnický, strojársky, stavebný, hutnícky a banícky priemysel a ako aj živnostníkov a malých podnikateľov. Súčasťou našich aktivít je presadzovanie podmienok BOZP a za týmto účelom aktívne spolupracujeme s našimi členskými zväzmi a dlhoročnými odborníkmi na problematiku BOZP v podnikoch. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k časti A, priority č. 5 Prioritu navrhujeme rozšíriť: V rámci ustanovenia § 7 ods. 3 písm. a) odsek 1 a 2 zákona 125/2006 o kontrole -dozorné funkcie IP u zamestnávateľských subjektov sústreďovať a uprednostňovať kontrolu systémových prvkov riadenia bezpečnosti. Skúmať ako sú u zamestnávateľov zavedené prvky systému riadenia bezpečnosti práce: popísané, realizované, vyhodnocované a prijímané opatrenia. Odôvodnenie Citované znenie Zákona neznamená, že IP systémovú inšpekciu vykonáva. Pri takejto inšpekcii by inšpektori odhaľovali u zamestnávateľa o.i. organizačné a metodické nedostatky a vytvárali by sa predpoklady pre nápravu chybného systému. Je potrebné povedať, že aj laická aj odborná verejnosť potrebuje mať zrozumiteľné návody o systémovom prístupe – tu je priestor pre preukázanie odbornosti sústavy NIP a zvýšenie jej dôveryhodnosti. Tento návrh považujeme za reálnu pomoc podnikateľskému prostrediu zo strany sústavy NIP. Úlohu tak, ako znie jej návrh zo strany predkladateľa nebude možné reálne vyhodnocovať. Bez návrhu na jej rozšírenie v tomto bode 5 nezverejňovať. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
Klub 500 (Klub 500) Všeobecná pripomienka k časti C – bod 2. Dovoľujeme si uviesť a apelovať na predkladateľa, aby sa v rámci aktualizácie právnych predpisov zameral na zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti BOZP a dôsledne sa zaoberal návrhmi na legislatívne zmeny, ktoré predkladajú zamestnávateľské združenia. Dlhodobo Klub 500 žiada o prehodnotenie a zrušenie objektívnej zodpovednosti aj v súvislosti s § 195 a § 196 Zákonníkom práce a jeho nahradenie modelom, ktorý by odzrkadľoval možnosť identifikovania miery zavinenia ako zamestnávateľa tak aj zamestnanca na pracovnom úraze. V nadväznosti na objektívnu zodpovednosť zamestnávateľa v zmysle § 195 a § 196 Zákonníka práce nesúhlasíme so skutočnosťou, že inšpektorát práce neskúma mieru zavinenia na pracovnom úraze zamestnanca. Rozhodnutia inšpektorátov práce by mali posudzovať mieru viny na úraze tak ako pri zamestnávateľovi tak pri zamestnancovi. V súčasnosti inšpektoráty práce majú možnosť posúdiť neúčinnosť systému riadenia ochrany práce u zamestnávateľa, pričom neakceptujú závery previerok certifikačných organizácií zavedených systémov BOZP, životného prostredia, kvality podľa medzinárodných štandardov. Účinnosť riadenia ochrany práce u zamestnávateľa by mala byť posudzovaná, či v konkrétnom prípade existovali prostriedky kontroly, ktoré by uvedený nedostatok mohli odhaliť. Ustanovenie §19 ods. 6 (písmeno d) zákona č. 125/2006 Z. z. je podľa nášho názoru aj v rozpore s čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, keďže inšpektoráty práce majú prihliadať na neúčinnosť systému riadenia ochrany práce u zamestnávateľa, ale na druhej strane k hodnoteniu účinnosti systému riadenia ochrany práce u zamestnávateľa ich zákon č. 125/2006 Z. z. neoprávňuje. Žiadame tiež zabezpečiť zlepšenie informovanosti, propagácie a kultúry prevencie v oblasti BOZP. Máme za to, že je dôležité zaviesť inštitút záväzných stanovísk. Nakoľko mnohé formulácie a ustanovenia v zákonoch sú často vágne, nejasné, niekedy dokonca protichodné zavedenie inštitútu záväzných stanovísk by mohlo významne pomôcť podnikateľským subjektom pri orientácii v ich povinnostiach. Zo stratégie na roky 2015 -2020, navrhujeme pokračovanie v úlohe: Organizovať pracovné stretnutia odborníkov v oblasti BOZP a zástupcov zamestnancov v záujme lepšieho uplatňovania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP v praxi. A doplniť: NIP bude zverejňovať na webovom sídle záväzné stanoviská, , pracovné postupy na zlepšenia implementácie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP v praxi“. Žiadame zadefinovať v zákone č. 125/2006 Z. z., aby sa Národný inšpektorát práce riadi a za jeho činnosť zodpovedá generálny inšpektor práce, ktorého vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Navrhujeme, aby sa zjednotili požiadavky na odbornú spôsobilosť generálneho inšpektora práce a hlavného inšpektora práce, kde sa aj u generálneho inšpektora práce, tak ako aj u hlavných inšpektorov práce, vyžaduje odborná spôsobilosť inšpektora práce. Z toho dôvodu sa mení i názov funkcie, z pôvodného generálneho riaditeľa na generálneho inšpektora práce (zmena terminológie). Zároveň navrhujeme upraviť aj ďalšie podmienky pre výkon tejto funkcie, a to odborná prax inšpektora práce najmenej päť rokov nepretržite a minimálne dvojročná prax v riadiacej funkcii. Takto nastavené podmienky pre výkon funkcie predstavujú záruku pre fundované a kvalitné vedenie sústavy inšpekcie práce. V súčasnosti nie je stanovená pre pozíciu generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce požiadavka na odbornú spôsobilosť a prax, na rozdiel od hlavného inšpektora práce, ktorý zodpovedá za činnosť inšpektorátu práce. V § 7 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z. je uvedené, že „hlavným inšpektorom práce môže byť inšpektor práce, ktorý má odbornú prax inšpektora práce najmenej päť rokov“. Keďže Národný inšpektorát práce v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z. riadi a kontroluje inšpektoráty práce a zjednocuje a racionalizuje pracovné metódy inšpektorov práce, tak je nevyhnutné, aby aj na čele Národného inšpektorátu práce stál inšpektor práce s určitou praxou. Ak by nebol na čele Národného inšpektorátu práce fundovaný odborník, tak to môže pre podnikateľské prostredie predstavovať zvýšenú administratívnu aj finančnú záťaž. V súvislosti s fungovaním inšpektorátov práce dlhodobo navrhujeme posúdenie straty právnej subjektivity inšpektorátov práce. Teda navrhujeme Upraviť štátnozamestnanecké a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce podľa zákona č. 125/2006 Z. z. Dovoľujeme si poukázať na fakt, že v súčasnosti je konanie jednotlivých inšpektorátov práce nejednotné, navrhujeme preto ich zaradenie pod Národný inšpektorát práce (boli by preddavkovými organizáciami Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 7. Zásadná pripomienka – vloženie nových úloh RÚZ navrhuje vložiť do Koncepcie Zlepšenie informovanosti, propagácie a kultúry prevencie v oblasti BOZP. „Zaviesť inštitút záväzných stanovísk. Mnohé formulácie a ustanovenia v zákonoch sú často vágne, nejasné, niekedy dokonca protichodné. Vláda SR zavedie inštitút záväzných stanovísk na jednotlivých rezortoch, úradoch, či agentúrach a ďalšie opatrenia, ktoré pomôžu podnikateľským subjektom pri orientácii v ich povinnostiach a budú verejne prístupné pre všetky podnikateľské subjekty“ (z Programového vyhlásenia vlády SR): Zo stratégie na roky 2015 -2020, navrhujeme pokračovanie v úlohe: Organizovať pracovné stretnutia odborníkov v oblasti BOZP a zástupcov zamestnancov v záujme lepšieho uplatňovania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP v praxi. A doplniť: NIP bude zverejňovať na webovom sídle záväzné stanoviská, , pracovné postupy na zlepšenia implementácie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP v praxi“. Termín: každoročne Zodpovední: MPSVR SR, MO SR, MH SR, MV SR Spolupracujúci: MZ SR, MS SR, KOZ SR, AZZZ SR, RÚZ, ZMOS, SOPK, Slovenská asociácia BOZP a OPP, Spoločná vízia, vysoké školy Uvádzame tiež, že tento návrh nie je totožný s prioritou uvedenou v A3, A4. Je nad ich rámec. Vychádzame z praxe vyspelých krajín EÚ (pozrite prosím: www.hsa.ie) a tiež zo skúseností aplikačnej praxe, keď jednotliví inšpektori práce, resp. aj inšpektoráty majú odlišné právne názory na výklady jednotlivých ustanovení znení právnych predpisov na zaistenie BOZP. Koneční užívatelia, pre ktorých sú určené, zamestnávatelia, SZČO, zamestnanci, môžu mať určitým spôsobom záruku, že pri kontrole, resp. vyšetrovaní zo strany IP postupujú zákonným spôsobom. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. Zásadná pripomienka k časti B, úloha č. 5 Materiály pre vzdelávanie problematiky BOZP na základných, stredných a vysokých školách bol spracovaný pod gesciou MPSVR pri prístupových rokovaniach SR do EÚ. Materiály má príslušná sekcia MPSVR k dispozícii, v prípade záujmu ich môžeme opakovane poskytnúť. Tento projekt vzdelávania nebol v tom čase ukončený pre nezáujem zo strany školstva. Zároveň si predkladateľa tohto návrhu dovoľujeme informovať, že v nedávnej dobe problematikou koncepcie vzdelávania v oblasti BOZP v SR sa zaoberali odborní zamestnanci Inštitútu pre výskum práce a rodiny, podriadenej zložky MPSVR (napr. výskumná úloha 2345). Zadávateľom úlohy bolo MPSVR, Sekcia práce, Odbor ochrany práce. Z vyššie uvedených dôvodov nie je dôvod, aby v úlohe figurovala RÚZ. V úlohe musí figurovať ako neopominuteľný účastník aj MPSVR. Pred ďalším legislatívnym krokom odporúčame vyjadrenie MŠ SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov: Odporúčame predkladateľovi doplniť časti 5. Alternatívne riešenia a 12. Zdroje podľa obsahových položiek uvedených v časti II. Jednotnej metodiky. Odôvodnenie: V zmysle obsahových požiadaviek doložky v časti II. Jednotnej metodiky podľa bodu 5. je v rámci alternatívnych riešení potrebné uviesť minimálne nulový variant, t. j. analýzu súčasného stavu, v ktorej sa uvedú dôsledky vyplývajúce z dôvodu absencie právnej úpravy alebo nelegislatívneho materiálu, resp. z dôvodu ich neprijatia. V prípade, kedy nie je možné realizovať nulový variant, slúži tento nulový variant ako báza, ku ktorej sa môžu porovnávať ostatné alternatívy. V zmysle obsahových požiadaviek doložky v časti II. Jednotnej metodiky podľa bodu V časti 12. Zdroje je predkladateľ povinný uvádzať zdroje a citovať všetky použité čísla či fakty. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 6. Zásadná pripomienka k časti C bod 2 Navrhujeme medzi subjekty doplniť: RÚZ, (doporučujeme aj APZ, AZZZ, Klub 500 - vyjadria sa). Zamestnávatelia presne vedia povedať čo potrebujú a požadujú v rámci legislatívy, a kde je administratívna a finančná záťaž. Analýzu doložíme materiálom spracovaným v gescii MPSVR. Doterajšie skúsenosti sú také, že tvorba legislatívy bola tvorená pod vplyvom záujmových skupín a v ich prospech. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) V časti Program realizácie stratégie BOZP na roky 2021 – 2023 s výhľadom do roku 2027 bod B úloha č. 2 navrhujeme upraviť znenie bodu nasledovne: „Zamerať aktivity v oblasti BOZP vrátane výskumu na nové riziká súvisiace s novými technológiami a uplatňovaním konceptu inteligentného priemyslu (digitalizácia, automatizácia, robotika a umelá inteligencia), riziká súvisiace s novými formami práce a výkonom práce z domácnosti (telepráca a domácka práca a príležitostný výkon práce z domácnosti) a demografickým vývojom vrátane starnutia pracovnej sily, ako aj na psychosociálne riziká.“ Odôvodnenie: Zatiaľ čo na začiatku roku 2020 pracovali z domácnosti necelé 4% zamestnancov, po vyhlásení mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 počet zamestnancov pracujúcich z domácnosti výrazne stúpol. Masívnejšie využívanie domáckej práce zamestnancami však poukázalo na legislatívne medzery nielen v Zákonníku práce, v ktorom už aktuálne beží legislatívny proces k návrhu zmien, ale aj na potrebu zmien a prispôsobenia predpisov BOZP. Na základe skúsenosti z prvej vlny pandémie, ako aj pozitívne hodnotenie výkonu práce z domácnosti na strane zamestnávateľov a zamestnancov, je možné predpokladať zvýšenie počtu zamestnancov na trvalom a aj čiastočnom výkone práce po ukončení pandemických opatrení. Rovnako trendy v zamestnanosti očakávajú výrazný nárast osôb pracujúcich z domáceho prostredia, či už v riadnom pracovnom pomere, formou „platformovej“ práce alebo osôb pracujúcich na voľnej nohe (freelance). Na túto skutočnosť musí flexibilne, jasne a zrozumiteľne reagovať aj oblasť BOZP. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) C. Ďalšie úlohy procesno-technického a materiálno-technického významu Zásadná pripomienka : 2.Aktualizovať právne predpisy na zaistenie BOZP vrátane ich zjednodušenia a minimalizovania administratívnej a finančnej záťaže s garanciou zachovania, prípadne zvyšovania dosiahnutej úrovne BOZP. Dopracovať Termín: priebežne Zodpovední: MPSVR SR, MZ SR, MH SR doplniť: Spolupracujúci: zástupcovia zamestnancov Odôvodnenie : Formulácia bez obsahovej náplne, čo chce predkladateľ realizovať, ako si predstavuje minimalizovanie administratívnej a finančnej záťaže so zachovaním garancie dosiahnutej úrovne BOZP. Z akého dôvodu vynechal predkladateľ pri takomto vážnom zásahu, ako je zmena legislatívy, zo spolupráce sociálnych partnerov – KOZ SR ? Zásadná pripomienka : 3. Pripraviť a implementovať vecný a časový harmonogram realizácie stratégie BOZP na úrovni zodpovedných a spolupracujúcich inštitúcií vrátane zapojenia sociálnych partnerov na národnej, odvetvovej, prípadne podnikovej úrovni. Termín: 2021 a priebežne Zodpovední: MPSVR SR, MZ SR, MH SR, MDV SR, MV SR, MO SR, MS SR, MF SR, MŠVVaŠ SR doplniť: Spolupracujúci: sociálni partneri - zástupcovia zamestnancov Odôvodnenie : V bode sa ako spolupracujúci spomínajú sociálni partneri, ale nie sú už zahrnutí v osobitnom texte - spolupracujúci. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) B. Úlohy na roky 2021 – 2023 s výhľadom do roku 2027 týkajúce sa najmä zamerania aktivít v oblasti BOZP Zásadná pripomienka : 1. Zamerať aktivity v oblasti BOZP vrátane výskumu na témy, ktoré sú predmetom kampaní SLIC a EU-OSHA, najmä poruchy podporno-pohybovej sústavy súvisiace s prácou, expozícia chemickým látkam – faktorom, ktorými sú nebezpečné látky, karcinogény, mutagény a pod. Termín: priebežne Zodpovední: MPSVR SR, MŠVVaŠ SR Spolupracujúci: MZ SR, doplniť: ÚVZ SR, RÚVZ v SR , výskumné a vzdelávacie inštitúcie Odôvodnenie : Uvedené aktivity sú nerealizovateľné bez ÚVZ SR a RÚVZ v SR, sú to aktivity, ktoré nie sú uvedené zodpovedné ministerstvá schopné zvládnuť bez inštitúcií, ktoré žiadame doplniť medzi spolupracujúcich. Zásadná pripomienka : 2. Zamerať aktivity v oblasti BOZP vrátane výskumu na nové riziká súvisiace s novými technológiami a uplatňovaním konceptu inteligentného priemyslu (digitalizácia, automatizácia, robotika a umelá inteligencia), riziká súvisiace s novými formami práce a demografickým vývojom vrátane starnutia pracovnej sily, ako aj na psychosociálne riziká. Termín: priebežne Zodpovední: MPSVR SR, MH SR, MŠVVaŠ SR Spolupracujúci: MZ SR doplniť: resp. ÚVZ SR, RÚVZ v SR , výskumné a vzdelávacie inštitúcie Odôvodnenie : detto ako pri bode 1. Zásadná pripomienka : 4. Vypracovať programy a zaviesť mechanizmy použiteľné pre existujúce a novovznikajúce psychosociálne riziká zamerané na včasné odhalenie a pomoc v prípade „duševného preťaženia súvisiaceho s prácou“ zmeniť na: „psychickej pracovnej záťaže“. Odôvodnenie : V súčasnosti máme zavedenú presnú terminológiu, ktorá sa používa a korešponduje s platnou legislatívou. Nie je nám známy termín duševné preťaženie súvisiace s prácou. Legislatíva pozná psychickú pracovnú záťaž ako faktor práce a pracovného prostredia z hľadiska zdravotného rizika. Termín: priebežne Zodpovedný: MZ SR Spolupracujúci: MPSVR SR, MH SR Zásadná pripomienka : 5. Naďalej podporovať programy ako sú Bezpečný podnik, Zodpovedný zamestnávateľ a kampaň Zdravé pracoviská a presadzovať u zamestnávateľov, aby si stav BOZP dobrovoľne overovali nezávislým auditom v rámci programu Bezpečný podnik. Presadzovať a podporovať celosvetovú kampaň Vision Zero „vízia nulovej pracovnej úrazovosti“. - dopracovať. Termín: priebežne Zodpovedný: MPSVR SR Spolupracujúci: MZ SR, MH SR, RÚZ, občianske združenie Spoločná vízia Odôvodnenie : Uvedené programy síce na prvý pohľad vyzerajú ľúbivo, ale v skutočnosti je to bez reálneho obsahu. Zásadná pripomienka : 6. Podieľať sa na príprave a podporovaní využívania on-line nástrojov (napr. nástroj interaktívneho hodnotenia rizík OIRA), vydávať propagačné materiály, organizovať pravidelné semináre s cieľom pomôcť zamestnávateľom vrátane fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi začleniť otázky BOZP do svojich koncepcií BOZP. Termín: priebežne Zodpovední: MPSVR SR, MH SR, doplniť: ÚVZ SR, RÚVZ v SR Odôvodnenie : Bez zásadnej účasti ÚVZ SR a RÚVZ v SR je to nerealizovateľné, napr. dlhodobo sa rieši problematika fyzickej záťaže, čo je v súčasnosti pri výkone práce jeden z najdôležitejších faktorov práce a zdravotné riziko. Neviem kto z MPSVR SR a MH SR ovláda problematiku posudzovania a hodnotenia rizík. Zásadná pripomienka : 7. Presadzovať zapracovanie problematiky BOZP a prevencie rizík do školských vzdelávacích programov najmä v odbornom vzdelávaní a príprave študentov na vybraných stredných školách v rámci príslušnou školou určeného predmetu. Podporovať rozvoj vedomostí a praktických zručností detí a žiakov materských škôl a základných škôl v oblasti BOZP. Termín: každoročne Zodpovedný: MŠVVaŠ SR Spolupracujúci: AZZZ SR, RÚZ, doplniť: ÚVZ SR, RÚVZ v SR Odôvodnenie : Problematika musí byť riešená zásadne v gescii/spolupráci s ÚVZ SR a RÚVZ v SR. Každý človek tejto spoločnosti je povinný starať sa o svoje zdravie, predchádzať ochoreniam, ale stretávame sa so zdravotnou negramotnosťou populácie. Keďže sa jedná o pedagogický smer súhlasíme so zodpovednosťou MŠVVaŠ, ale obsah vzdelávacieho programu súvisí so zdravotníctvom, preto by mali zariadenia v oblasti zdravotníctva poskytnúť súčinnosť. Zásadná pripomienka : 8. Zamerať výkon činnosti orgánov inšpekcie práce a iných orgánov štátneho dozoru nad BOZP na odvetvia a práce s vyšším výskytom poškodenia zdravia rozdeliť: pracovné úrazy a akékoľvek iné poškodenie zdravia (napr. choroby z povolania). Odporúčame bližšie špecifikovať čo znamená znenie „..vyšší výskyt poškodenia zdravia" Odôvodnenie: Navrhované znenie neurčuje, kedy dochádza k vyššiemu výskytu poškodenia zdravia v práci. Navrhujeme bližšie špecifikovať napr. % pracovnej úrazovosti vzhľadom k počtu zamestnancov s koeficientom, ktorý zohľadní aj činnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže dôjsť k závažnému poškodeniu zdravia podľa prílohy č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP Termín: priebežne Zodpovední: MPSVR SR, MZ SR doplniť: resp. ÚVZ SR, RÚVZ v SR , MH SR, MDV SR, MV SR, MO SR, MS SR, MF SR Odôvodnenie : Pokiaľ riešime vyšší výskyt poškodenia zdravia, je dôležité definovať či ide o pracovné úrazy alebo akékoľvek poškodenie zdravia okrem pracovných úrazov (napr. choroby z povolania), alebo riešime obidve možnosti. V tom prípade je potrebné definovať zodpovednosť. Pokiaľ riešime akékoľvek poškodenie zdravia okrem pracovných úrazov, musí mať vedúcu a zásadnú rolu MZ SR, ÚVZ SR, RÚVZ v SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) A. Priority na roky 2021 – 2023 s výhľadom do roku 2027, v ktorých napĺňaní je potrebné pokračovať: 5. Presadzovať uplatňovanie systémového prístupu k BOZP u zamestnávateľov a v činnosti preventívnych a ochranných služieb, zapájať zamestnancov do riešenia všetkých oblastí BOZP a motivovať ich k aktívnej účasti na riešení otázok BOZP. Termín: priebežne Zodpovední: sociálni partneri doplniť: zástupcovia zamestnancov, zástupcovia podnikateľského prostredia, profesionálne organizácie pôsobiace v oblasti BOZP, výskumné a vzdelávacie inštitúcie Odôvodnenie : Nielen zástupcovia podnikateľského prostredia presadzujú prístup k BOZP, ale aj zástupcovia zamestnancov, vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť. Z legislatívy im priamo vyplýva kontrolná činnosť, súčinnosť so zamestnávateľmi, BTS, PZS, orgánmi dozoru. Intenzívne spolupracujú so zamestnancami, aktívne riešia problémy a potreby v oblasti BOZP. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) Priority na roky 2021 – 2023 s výhľadom do roku 2027, v ktorých napĺňaní je potrebné pokračovať: - bod v znení: Podporovať a viesť zamestnancov k zodpovednému a bezpečnému správaniu sa na pracoviskách a k aktívnemu riešeniu otázok BOZP, napríklad pri spolupráci pri posudzovaní rizík a s tým spojeným prijímaním opatrení, vzdelávaní na všetkých úrovniach a na školeniach zástupcov zamestnancov. Termín: každoročne Zodpovedný: KOZ SR Spolupracujúci: ZMOS, RUZ, AZZZ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) PROGRAM REALIZÁCIE STRATÉGIE BOZP NA ROKY 2021 – 2023 S VÝHĽADOM DO ROKU 2027 Úlohy vyplývajúce zo stratégie BOZP budú plniť nasledovné ministerstvá: MPSVR SR (za MPSVR SR NIP, IP a IVPR), MZ SR (za MZ SR ÚVZ SR a RÚVZ SR), MH SR (za MH SR HBÚ), MDV SR doplniť: (za MDV SR Útvar hygienika rezortu), MV SR doplniť: (za MV SR Útvar hygienika rezortu), MO SR doplniť: (za MO SR Útvar hygienika rezortu), MS SR (za MS SR ZVJS), MF SR (za MF SR FS SR), MŠVVaŠ SR. Odôvodnenie : Na uvedených ministerstvách je zriadený orgánom verejného zdravotníctva útvar, ktorý riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci hygienik rezortu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) Zoznam použitých skratiek RÚVZ SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zmeniť na : RÚVZ v SR Regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike Odôvodnenie : Zosúladenie s platnou legislatívou Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, časť B. úloha č. 7: Navrhujeme preformulovať prvú vetu úlohy č. 7 takto - „Presadzovať zapracovanie problematiky BOZP a prevencie rizík do školských vzdelávacích programov najmä v odbornom vzdelávaní a príprave žiakov na vybraných stredných školách v rámci príslušnou školou určeného predmetu." Odôvodnenie: Navrhovaná úprava (študenti namiesto žiakov) rešpektuje terminológiu zákona č. 245/2008 Z. z. – žiak strednej školy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť C úloha č. 2: Žiadame pripraviť hĺbkovú reformu právnych predpisov BOZP s cieľom znížiť administratívnu záťaž v prvom polroku 2021. Odôvodnenie: Systémová pripomienka s cieľom znížiť administratívnu záťaž verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu, časť B. úloha č. 7: Navrhujeme rozšíriť počet spolupracujúcich subjektov a slová "AZZZ SR, RÚZ" nahradiť slovami "príslušné stavovské a profesijné organizácie". Odôvodnenie: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) sa v rámci odborného vzdelávania a prípravy v podstatnej miere dotýka BOZP na pracoviskách zamestnávateľa a pracoviskách praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. sa v prípade uskutočňovania praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa sa zamestnávateľ vyjadruje k tvorbe školského vzdelávacieho poriadku a v prípade uskutočňovania praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania sa podieľa na tvorbe školského vzdelávacieho programu. Za podmienok podľa § 32 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. má rovnakú kompetenciu aj príslušná stavovská a profesijná organizácia. Vecnú príslušnosť stavovskej a profesijnej organizácie ku skupine študijných odborov alebo učebných odborov upravuje § 5 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu časť B.: Žiadame úlohu č. 3 vypustiť. Odôvodnenie: Nakoľko predmetná úloha nebola vopred konzultovaná na úrovni ministerstva a nedefinuje spôsob jej implementácie do priorít štátneho výskumu a vývoja, nebolo by možné jej plnenie v sledovanom období vykazovať prostredníctvom konkrétnych opatrení. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) K predkladacej správe - posledný odsek a k doložke vybraných vplyvov: Navrhujeme slová "sám osebe" vypustiť. Z doložky vplyvov jasne vyplýva, že návrh nemá žiadne vplyvy na rozpočet, takže nepovažujeme uvedené slovné spojenie za vhodné vzhľadom na charakter materiálu. Odôvodnenie: Jazyková pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚNMSSR ÚVSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy)) K uzneseniu vlády SR: Z uznesenia vlády SR k predloženému materiálu navrhujeme vypustiť z časti „Vykonajú“ slová „predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo“. Odôvodnenie: Predmetným materiálom sa neukladajú žiadne povinnosti ÚNMS SR, ani samotným uznesením vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail