LP/2020/465 Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k Čl. 8 vlastného materiálu Čl. 8 vrátane nadpisu znie: Pracovné skupiny (1) Rada zriadi pracovné skupiny, ktoré sa budú podieľať na príprave a posudzovaní materiálov predkladaných na zasadnutie rady a na úlohách súvisiacich s implementáciou a monitorovaním dohody. Rada sa súčasne pri svojej činnosti opiera o ďalšie komisie zriadené radou. Činnosť pracovných skupín sa riadi rokovacím poriadkom. (2) Pracovné skupiny môžu v oblasti svojej vecnej pôsobnosti prijímať zásadné stanoviská formou uznesení, ktoré sú pre radu záväzné. (3) Predsedom pracovnej skupiny je vždy člen rady. (4) Členov pracovných skupín vymenúva a odvoláva predseda pracovnej skupiny na návrh členov rady. (5) Členmi pracovných skupín môžu byť aj významní odborníci z oblasti teórie a praxe, ktorých na návrh členov rady vymenúva a odvoláva predseda pracovnej skupiny. (6) Člen pracovnej skupiny si môže prizvať ďalších odborníkov z oblasti teórie a praxe. Odôvodnenie: Považujeme za dôležité, aby boli zriadené pracovné skupiny. Pre činnosť rady a splnenie cieľov je nevyhnutné, aby pracovné skupiny boli tvorené primárne z odborníkov z praxe, ktoré svojimi znalosťami prispejú k správnym rozhodnutiam rady. Je preto z nášho pohľadu potrebné, aby mali možnosť pracovné skupiny prijímať záväzné uznesenia pre radu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K čl. 4 ods. 4 V článku 4 ods. 4 štatútu je ako ďalšieho člena rady potrebné doplniť aj zástupcu Úradu vlády Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Podľa §1b) zákona NR SR č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy Úrad vlády SR plní úlohy spojené so zabezpečením činnosti vlády, rovnako aj predsedu vlády ako jeho výkonný orgán. Zároveň Úrad vlády SR podľa § 24 ods. 3 uvedeného zákona koordinuje prípravu zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky. Z uvedených dôvodov odporúčame za člena Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu doplniť aj zástupcu Úradu vlády Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. 4 ods. 10 vlastného materiálu Slová „nemajú hlasovacie právo“ sa nahrádzajú slovami „majú poradný hlas“. Odôvodnenie: Považujeme za nevyhnutné, aby mali odborníci z praxe aspoň poradný hlas, keďže témy a výstupy rady sa budú týkať aj energetického sektora a sektora životného prostredia s dopadom na podnikateľský sektor. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. 5 ods. 5 vlastného materiálu Na konci sa vkladá veta, ktorá znie: „Rada rokuje o všetkých uzneseniach, ktoré prijali pracovné skupiny.“ Odôvodnenie: Považujeme za kľúčové, aby rada rokovala o všetkých uzneseniach, ktoré prijmú pracovné skupiny. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k čl. 4 odsek 10 V Čl. 4 ods. 10 vlastného materiálu slová „nemajú hlasovacie právo“ sa nahrádzajú slovami „majú poradný hlas“. Odôvodnenie: Považujeme za nevyhnutné, aby mali odborníci z praxe aspoň poradný hlas, keďže témy a výstupy rady sa budú týkať aj energetického sektora a sektora životného prostredia s dopadom na podnikateľský sektor. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k čl. 5 odsek 5 Čl. 5 ods. 5 vlastného materiálu Na konci sa vkladá veta, ktorá znie: „Rada rokuje o všetkých uzneseniach, ktoré prijali pracovné skupiny.“ Odôvodnenie: Považujeme za kľúčové, aby rada rokovala o všetkých uzneseniach, ktoré prijmú pracovné skupiny. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V informačnej časti, str. 1, ods. 2 žiadame uviesť energetiku medzi súbor politík a opatrení nasledovne „Prináša rozsiahly súbor politík a opatrení pre oblasť zmeny klímy, energetiky, obehového hospodárstva,...“ Odôvodnenie: súlad s oznámením EK o EZD. Na dôvažok, princíp „energetická efektívnosť na prvom mieste “energy efficiency first“ zasiahne všetky uvedené sektory. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V informačnej časti, str. 1, odseku 5 navrhujeme medzi príklady uviesť „Stratégia inteligentnej sektorovej integrácie“ a „Iniciatíva „vlny obnovy“ v stavebníctve“. Odôvodnenie: ide o dôležité stratégie EZD a zároveň piliere plánu obnovy EÚ. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V čl. 2, ods. 2 navrhujeme vo vete „Rada odborne garantuje úzku koordináciu a spoluprácu primárne dotknutých sektorov (hospodárstvo, pôdohospodárstvo, financie, výstavba a doprava, školstvo, sociálne veci a ďalšie),...“zmeniť slovo „sektorov“ na „rezortov“ a doplniť „životné prostredie“ pred „hospodárstvo“. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov: odporúčame predkladateľovi doplniť časť 12. Zdroje v doložke vybraných vplyvov podľa obsahových položiek uvedených v časti II. Jednotnej metodiky. Odôvodnenie: v zmysle obsahových požiadaviek doložky v časti II. Jednotnej metodiky podľa bodu V časti 12. Zdroje je predkladateľ povinný uvádzať zdroje a citovať všetky použité čísla či fakty. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V Štatúte čl. 4 odseku 4 je potrebné vypustiť písmeno f. Odôvodnenie: Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je jedným z piatich podpredsedov rady a celkový počet členov Rady s hlasovacím právom je 32. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. 8 vlastného materiálu Čl. 8 vrátane nadpisu znie: Pracovné skupiny (1) Rada zriadi pracovné skupiny, ktoré sa budú podieľať na príprave a posudzovaní materiálov predkladaných na zasadnutie rady a na úlohách súvisiacich s implementáciou a monitorovaním dohody. Rada sa súčasne pri svojej činnosti opiera o ďalšie komisie zriadené radou. Činnosť pracovných skupín sa riadi rokovacím poriadkom. (2) Pracovné skupiny môžu v oblasti svojej vecnej pôsobnosti prijímať zásadné stanoviská formou uznesení, ktoré sú pre radu záväzné. (3) Predsedom pracovnej skupiny je vždy člen rady. (4) Členov pracovných skupín vymenúva a odvoláva predseda pracovnej skupiny na návrh členov rady. (5) Členmi pracovných skupín môžu byť aj významní odborníci z oblasti teórie a praxe, ktorých na návrh členov rady vymenúva a odvoláva predseda pracovnej skupiny. (6) Člen pracovnej skupiny si môže prizvať ďalších odborníkov z oblasti teórie a praxe. Odôvodnenie: Považujeme za dôležité, aby boli zriadené pracovné skupiny. Pre činnosť rady a splnenie cieľov je nevyhnutné, aby pracovné skupiny boli tvorené primárne z odborníkov z praxe, ktoré svojimi znalosťami prispejú k správnym rozhodnutiam rady. Je preto z nášho pohľadu potrebné, aby mali možnosť pracovné skupiny prijímať záväzné uznesenia pre radu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) V čl. 2, ods. 2 žiadame doplniť transformáciu energetického systému nasledovne „...transformáciu hospodárskeho, environmentálneho, energetického a sociálneho systému...“ Odôvodnenie: Podľa oznámenia EK patrí energetika medzi prioritné politické oblasti Európskej zelenej dohody. V oznámení EK o EZD sa na str. 5 v časti 2.1.2. „Bezpečné dodávky čistej a cenovo dostupnej energie“ uvádza „Na dosiahnutie klimatických cieľov na roky 2030 a 2050 je potrebná ďalšia dekarbonizácia energetického systému. Výroba a využívanie energie vo všetkých hospodárskych odvetviach zodpovedá v EÚ za viac ako 75 % emisií skleníkových plynov.“ Ďalšia dekarbonizácia energetiky nákladovo efektívnym spôsobom je zásadnou podmienkou pre dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality aj v rámci SR. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Všeobecne k návrhu Štatútu - podľa predkladaného materiálu majú podpredsedovia neštandardne rovnaké práva ako členovia Rady. Je preto vhodné zvážiť úpravu postavenia podpredsedu napr. vo forme posilnenia hlasovacích práv alebo úpravou vzťahu k predsedovi. Navrhujeme zvážiť právo predsedu menovať a odvolávať členov, ktorí sú v pozícii ministrov, nakoľko toto členstvo im vyplýva z ich funkcie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V čl. 7 ods. 3 vypustiť prvú vetu z dôvodu duplicity. Uvedená informácia je v čl. 4 ods. 9. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) V čl. 4 ods. 1 doplniť „tajomník nie je riadnym členom rady“ Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) Navrhujeme doplniť medzi členov Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu zástupcu Úradu jadrového dozoru SR. Zdôvodnenie: Materiál uvádza, že "vzhľadom na zásadný vplyv Európskej zelenej dohody, jej komplexný a prierezový charakter, si bude jej napĺňanie na úrovni členských štátov vyžadovať koordináciu a zapojenie všetkých zložiek a aktérov spoločnosti, ako aj spoluprácu na medzinárodnej úrovni". Materiál preto navrhuje vytvorenie koordinačného a konzultatívneho poradného orgánu vlády Slovenskej republiky so zastúpením všetkých dotknutých zložiek spoločnosti. Máme za to, že Úrad jadrového dozoru SR takouto zložkou je. Jadrová energia zohráva dôležitú úlohu pri prechode na nízkouhlíkovú ekonomiku a je efektívnym nástrojom na dosahovanie klimatických cieľov o čom sa diskutuje na rôznych medzinárodných fórach, ako napríklad Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu vo Viedni (MAAE) a Agentúra pre jadrovú energiu pri OECD v Paríži (OECD/NEA). Koordináciou aktivít v týchto medzinárodných organizáciách je poverený práve Úrad jadrového dozoru SR, preto považujeme za účelné a efektívne, aby zástupca Úradu jadrového dozoru SR bol členom predmetnej Rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu – k návrhu Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu 1. Čl. 4- Podľa prvej vety odseku 1 radu tvoria predseda, piati podpredsedovia, členovia rady a tajomník rady. Podľa druhej vety odseku 1 je celkový počet členov rady 32. Upozorňujeme na nesúlad počtu členov podľa prvej a druhej vety odseku 1 s odsekmi 2 až 4, kde počet členov (predseda 1, podpredsedovia 5 a členovia 27) je celkovo 33. Zároveň upozorňujeme, že minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je uvedený duplicitne ako podpredseda rady a člen rady. Nesúlad odporúčame odstrániť. 2. Čl. 4 ods. 6- slovo „podpredsedu“ odporúčame nahradiť slovom „podpredsedov“ nakoľko rada má mať päť podpredsedov. 3. Čl. 4 ods. 7 písm. b)- za slovom „výkonu“ odporúčame doplniť slovo „funkcie“. 4. Čl. 4 ods. 8- na konci odporúčame doplniť, že prizvaní odborníci nemajú hlasovacie právo. 5. Čl. 4 ods. 9 a 10 odporúčame vypustiť a ich obsah dopracovať v čl. 7. 6. Nadpis čl. 6 odporúčame uviesť takto: „Práva a povinnosti predsedu rady, podpredsedu rady a členov rady“. Čl.6 odsek 4 odporúčame vypustiť a jeho obsah dopracovať v čl. 7. 7. Čl. 7- s ohľadom na vyššie uvedené pripomienky odporúčame upraviť znenie článku 7 tak, aby komplexne upravilo postavenie sekretariátu rady a tajomníka rady. 8. Čl. 9- slovo „Vládou“ odporúčame uviesť malým písmenom. Legislatívne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Vlastný materiál - čl. 6 ods. 3 písm. a) Písmeno a) navrhujeme upraviť nasledovne: "a) zúčastňujú sa na zasadnutí rady, resp. mimoriadneho zasadnutia rady s hlasovacím právom," Odôvodnenie: Navrhujeme doplnenie mimoriadneho zasadnutia rady vzhľadom na to, že agenda Green deal je kľúčovou agendou pre nastavenie budúceho programového obdobia (tematická koncentrácia), ale aj RRF (príspevok na klimatické ciele). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Vlastný materiál - čl. 7 V odseku 2 navrhujeme vložiť nové písm. c), ktoré znie: "c) vedenie aktuálneho zoznamu členov rady,". Navrhujeme tiež vložiť nový odsek 4, ktorý znie: "(4)Člen rady je povinný, pre účely hlasovania per-rollam, bezodkladne po vymenovaní poskytnúť sekretariátu rady svoju elektronickú adresu alebo adresu príslušného organizačného útvaru inštitúcie, ktorú zastupuje.". Odôvodnenie: Navrhujeme doplnenie povinnosti člena rady pre neúplnosť a chýbajúci prípad „per rollam“ vzhľadom na to, že agenda Green deal je kľúčovou agendou pre úspešné nastavenie budúceho programového obdobia nielen partnerskej dohody (tematická koncentrácia), ale aj RRF (príspevok na klimatické ciele). S ohľadom na skutočnosti (COVID) kríza a predpoklad možností dištančných zasadnutí a súčasne potreby aktuálne, transparentne a účinne zabezpečovať informačné toky s ohľadom na závažnosť témy, nakoľko EZD je strategický dokument, ktorý je cestovnou mapou na najbližších päť rokov a predstavuje rad opatrení, okrem zmeny klímy a ochrany životného prostredia, vrátane zastavenia straty biodiverzity a degradácie ekosystémov a ich služieb, ale zahŕňa kľúčové politiky v oblasti obehového hospodárstva, digitálnej transformácie, energetiky, priemyslu, dopravy, stavebníctva, pôdohospodárstva, lesníctva a ďalších oblastí. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Odporúčame zastaviť konanie k predloženému návrhu a nahradiť ho návrhom na zriadenie Rady ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre Európsku zelenú ekonomiku, ktorú je možné konštituovať priamo v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a vybranými vedeckými, prípadne ďalšími inštitúciami. Odôvodnenie: Vytvorenie predpokladov pre ministra životného prostredia Slovenskej republiky na predkladanie zásadných materiálov vychádzajúcich z Európskej zelenej dohody, resp. jej implementácie, na rokovanie vlády Slovenskej republiky, v koordinácii s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a vybranými vedeckými, príp. ďalšími inštitúciami. Vychádzajúc z kompetencií Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a tiež zohľadňujúc pretrvávajúci výskyt ochorenia COVID-19, negatívny vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku, postupné opätovné zavádzanie opatrení na zabránenie šírenia tohto ochorenia odporúčame zastaviť konanie k predloženému návrhu a nahradiť ho návrhom na zriadenie Rady ministra životného prostredia Slovenskej republiky pre Európsku zelenú ekonomiku, ktorú je možné konštituovať priamo v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a vybranými vedeckými, príp. ďalšími inštitúciami. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Vlastný materiál - čl. 5 ods. 6 V odseku 6 požadujeme doplniť túto vetu: „V prípade, ak rokovanie rady „per rollam“ nebolo uznášaniaschopné, sekretariát rady zašle členom výzvu na nové rokovanie „per rollam“.“ Odôvodnenie: Návrh na doplnenie textu z dôvodu nejasnosti a neúplnosti riešenia možnej vzniknutej situácie v súvislosti s rokovaním per rollam. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Vlastný materiál - čl. 6 ods. 4 písm. b) navrhujeme upraviť nasledovne: "b) zodpovedá za prípravu stanovísk a materiálov predkladaných na zasadnutia rady, resp. na mimoriadne zasadnutia rady". Odôvodnenie: Navrhujeme doplnenie mimoriadneho zasadnutia rady pre neúplnosť v súlade s pripomienkou k čl. 6 ods. 3 písm. a). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) V predkladacej správe žiadame doplniť vplyvy materiálu, resp. očakávaný dopad. Odôvodnenie: Predkladacia správa nie je v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. d) smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Vlastný materiál v II. časti - Štatút Rady vlády SR pre európsku zelenú dohodu čl. 2 ods. 2 slová „Rada je odborný poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) pre otázky týkajúce sa Európskej zelenej dohody (ďalej len „dohoda“) ako vízie na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja a ......“ odporúčame nahradiť slovami „Rada je odborný poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) pre otázky týkajúce sa Európskej zelenej dohody (ďalej len „dohoda“) ako vízie na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja (t. j. národných priorít implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj) a.....“ Odôvodnenie: Je potrebné ukotviť udržateľný rozvoj agendy 2030. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Predkladacia správa V treťom odseku druhej vete navrhujeme slová "gestor Európskej zelenej dohody za žiadúce nastaviť horizontálnu medzirezortnú koordináciu na vysokej politickej úrovni." nahradiť slovami "gestor Európskej zelenej dohody za žiadúce nastaviť horizontálnu medzirezortnú koordináciu na vysokej politickej úrovni, a v ďalšom kroku bude potrebné nastaviť aj vertikálnu koordináciu z národnej úrovne na regionálnu úroveň.“. Odôvodnenie: Európska zelená dohoda reflektuje na implementáciu strategických rozvojových cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, a z toho dôvodu nebude postačovať horizontálna medzirezortná koordinácia, ale bude potrebné zabezpečiť aj koordináciu z národnej na regionálnu úroveň. Pre úspešnú implementáciu národných priorít Agendy 2030 je nevyhnutné zapojenie všetkých rezortov, všetkých socio-ekonomických partnerov na národnej, ako aj regionálnej úrovni. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Vlastný materiál v časti Štatút Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu, čl. 3 ods. 1 písm. b) odporúčame slová „.... a s prechodom na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo a v spolupráci s Radou vlády pre Agendu 2030 aj súlad cieľov sektorových transformačných politík s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj, integruje všetky dimenzie udržateľného rozvoja spoločnosti pri prechode na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo, prijíma odporúčania pre vládu.....“ nahradiť slovami „....a s prechodom na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo a v spolupráci s Radou vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj aj súlad cieľov sektorových transformačných politík s národnými prioritami implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, integruje všetky dimenzie udržateľného rozvoja spoločnosti pri prechode na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo, prijíma odporúčania pre vládu......“ Odôvodnenie: Precizácia textu. Presný názov je „Rada vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Predkladacia správa V druhom odseku navrhujeme v tretej vete slová „Ide o rozsiahlu stratégiu Európskej únie smerom k napĺňaniu záväzkov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a Parížskej dohody a s cieľom transformovať EÚ....“ nahradiť slovami: "Ide o rozsiahlu stratégiu Európskej únie smerom k napĺňaniu strategických rozvojových cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a Parížskej dohody a s cieľom transformovať EÚ..." Odôvodnenie: Je potrebné zdôrazniť, že chceme napĺňať strategické rozvojové ciele Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli časti - I. Informačná časť 4. ods. prvej vete slová "Európska zelená dohoda je príležitosťou pre zásadnú modernizáciu hospodárstva a spoločnosti v súlade s princípmi udržateľného rozvoja" odporúčame nahradiť slovami: „Európska zelená dohoda je príležitosťou pre zásadnú modernizáciu hospodárstva a spoločnosti v súlade s princípmi udržateľného rozvoja (reflektujúc strategické rozvojové ciele Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj)“. Odôvodnenie: Potreba ukotvenia udržateľného rozvoja k Agende 2030. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Vlastný materiál - čl. 9 štatútu Slovo "Vládou" je potrebné uvádzať s malým písmenom na začiatku. Formálna pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Vlastný materiál - V čl. 3 ods. 1 písm. a) odporúčame vypustiť slovo "najmä" ako nadbytočné. Formálna pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) Vlastný materiál - čl. 6 ods. 1 Navrhujeme upraviť odsek 1 nasledovne: „(1) Predseda rady a) zvoláva zasadnutia rady, resp. mimoriadne zasadnutie rady b) vedie zasadnutia rady, c) navrhuje program zasadnutí rady, resp. mimoriadnych zasadnutí rady d) riadi činnosť rady, e) dohliada na dodržiavanie tohto štatútu f) dohliada na chod sekretariátu rady g) podpisuje zápisnice zo zasadnutia rady h) navrhuje závery zo zasadnutí rady a schvaľuje záznam zo zasadnutí rady, i) vydáva odporúčania ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy vo vzťahu k implementácií dohody a nadväzujúcich strategických dokumentov na národnej úrovni, j) predkladá vláde uznesenia, návrhy, odporúčania a stanoviská rady, k) odporučí vláde návrhy, odporúčania a stanoviská rady určené na predloženie Národnej rade Slovenskej republiky.“. Odôvodnenie: Navrhujeme doplnenie kompetencií z dôvodu neúplnosti z hľadiska riadenia rady a plnenia povinností pre predsedu rady, podpredsedu rady, členov rady a tajomníka rady. Doplnenie mimoriadneho zasadnutia rady vzhľadom na to, že agenda Green deal je kľúčovou agendou pre nastavenie budúceho programového obdobia (tematická koncentrácia), ale aj RRF (príspevok na klimatické ciele). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na strane 2, v časti II, v článku 2, v odseku 2, prvú vetu, ktorá znie: „Rada je odborný poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) pre otázky týkajúce sa Európskej zelenej dohody (ďalej len „dohoda“) ako vízie na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja a prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050 a s tým súvisiacu implementáciu kľúčových politík a opatrení zameraných na dosiahnutie klimatických a environmentálnych cieľov a nadväzujúcu transformáciu hospodárskeho, environmentálneho a sociálneho systému Slovenskej republiky, vrátane transformácie odvetví priemyslu, pôdohospodárstva, dopravy, cestovného ruchu, výrobnej, nevýrobnej, spotrebnej a sociálnej sféry.“ navrhujeme upraviť takto (úpravy, resp. doplnenia sú zvýraznené): „Rada je odborný poradný, koordinačný, iniciatívny a dohadovací orgán vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) pre dialóg so zainteresovanými partnermi týkajúci sa Európskej zelenej dohody (ďalej len „dohoda“) ako vízie na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja a prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050 a s tým súvisiacu implementáciu kľúčových politík a opatrení zameraných na dosiahnutie klimatických a environmentálnych cieľov a nadväzujúcu transformáciu hospodárskeho, environmentálneho a sociálneho systému Slovenskej republiky, vrátane transformácie odvetví priemyslu, pôdohospodárstva, dopravy, cestovného ruchu, výrobnej, nevýrobnej, spotrebnej a sociálnej sféry.“ Zdôvodnenie: V návrhu na zmenu zdôrazňujeme „dohadovanie“ v rámci „dialógu“ a medzi „partnermi“. Vychádzame z podstaty vzniku rady, ktorá má reflektovať Európsku zelenú dohodu. K dohode je potrebné dospieť medzi všetkými zainteresovanými stranami. K dohode je možné dospieť podľa nášho názoru jedine formou dialógu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V článku 4 ods. 4 odporúčame vypustiť písmeno f). Zdôvodnenie: Podľa článku 4 ods. 3 má byť minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podpredsedom rady a nemal by byť uvedený medzi členmi rady podľa odseku 4 tak, keďže ani ostatní podpredsedovia rady nie sú medzi nimi uvedení. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V čl. 3 ods. 1 písm. d) odporúčame doplniť odkaz na príslušné indikátory, ktoré by mali slúžiť na monitorovanie pokroku v oblasti dosahovania strategických cieľov dohody a nadväzujúcich prierezových strategických dokumentov na národnej úrovni. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V článku 4 Zloženie rady, doplniť za člena rady zástupcu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV). Zdôvodnenie: SAPV je inštitúcia, ktorej odborníci sú priam zapojení do riešenia Európskej zelenej dohody. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli na strane 4, v časti II, v článku 4, v odseku 4, navrhujeme doplniť za člena rady „Úniu regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska“. Zdôvodnenie: Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska (ďalej len „Únia“) zastupuje 11 regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska (približne 3 300 subjektov – pozemkových spoločenstiev, ktoré sú založené viac ako 1 miliónom súkromných vlastníkov pôdy), ktorý vlastnia približne 1 milión hektárov lesov na Slovensku. Členovia regionálnych združení Únie pôsobia v oblasti lesného hospodárstva aj poľnohospodárstva. V časti I. vlastného materiálu (Informačná časť) sa uvádza, že opatrenia Európskej zelenej dohody zasiahnu takmer každý sektor – priemysel, energetiku, dopravu, stavebníctvo, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, životné prostredie a klímu, financie, vedu a výskum, vzdelávanie a sociálnu oblasť, vrátane zamestnanosti. Jedným z hlavných cieľov Európskej zelenej dohody je dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 identifikuje 6 sektorov, v ktorých sa majú realizovať opatrenia. Členovia regionálnych združení Únie pôsobia v dvoch z nich:  sektor poľnohospodárstvo a  sektor využívania pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesníctvo (LULUCF) Únia je najreprezentatívnejším zástupcom hospodárskych subjektov (pozemkových spoločenstiev), ktoré sú podnikateľské subjekty v kategórii mikro, malých a stredných podnikov (kategória MSP) na vidieku a v mnohých oblastiach kľúčovým prvkom lokálnej ekonomiky jednotlivých obcí v lesnatých oblastiach Slovenska. Tieto hospodárske subjekty vytvárajú pracovné príležitosti na vidieku pre mnohé ďalšie subjekty (napr. odborní lesní hospodári. mikropodniky poskytujúce služby v lesníctve). Na produkty prvovýroby členov regionálnych združení Únie sú naviazané ďalšie pracovné miesta v drevospracujúcom, celulózo-papierenskom a energetickom sektore v rámci materiálového a energetického využitia dreva Dramatické klimatické zmeny, ktoré sa prejavujú v náraste tepla sa významným spôsobom dotýkajú hospodárskeho a sociálneho rozvoja územia, v ktorom zabezpečujú starostlivosť o pôdu. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V článku 4 Zloženie rady, doplniť za člena rady zástupcu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied zástupcu Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv. Zdôvodnenie: Keďže sa jedná o poradný, koordinačný a iniciatívny orgán pre zmiernenie klimatických dopadov, zachovanie biodiverzity, zvýšenie potravinovej bezpečnosti zvážiť za člena Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu aj zástupcu Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V čl. 3 nie je jasné, aký charakter majú činnosti Rady vo vzťahu k subjektom, voči ktorým smerujú. V materiáli sa uvádza iba odporúčací charakter uznesení Rady vo vzťahu k vláde. V tejto súvislosti napr. nie je jasné, akým spôsobom bude Rada posudzovať postupnosť krokov a aktivít pre naplnenie strategických cieľov dohody v zmysle ods. 1 písm. c) a aké budú konzekvencie tohto posúdenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) K čl. 2 ods. 1 štatútu rady – navrhujeme bližšie špecifikovať odsek § 2 zákona č. 575/2001 Z. z., na základe ktorého sa zriaďuje rada. Zdôvodnenie: § 2 zákona č. 575/2001 Z. z. upravuje zriadenie viacerých druhov poradných orgánov vlády, z tohto dôvodu je vhodné špecifikovať odsek, na základe ktorého sa zriaďuje rada a tým vymedziť, o ktorý druh poradného orgánu vlády sa jedná. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) V článku 7 ods. 3 odporúčame vypustiť ako duplicitnú prvú vetu. Zdôvodnenie: To, že tajomníkom rady ju zamestnanec Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky je uvedené v článku 4 ods. 9. To, že tajomník nie je členom rady a nemá hlasovacie právo vyplýva z článku 4 ods. 1 druhej vety a článku 4 ods. 10. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 6. V Štatúte čl. 4 ods. 5 súhlasíme, že členstvo v samotnej rade je čestnou funkciou. Navrhujeme však, aby sa táto podmienka automaticky nevzťahovala aj na expertnú prácu v pracovných a expertných skupinách (čl. 8), aj keď sa jej zúčastní samotný člen rady. Navrhujeme, aby sa oddelila práca člena na štandardnom zasadnutí rady a práca experta v rámci expertnej skupiny, pokiaľ jej cieľom je vypracovať nejaké "dielo". Expertnú prácu navrhujeme honorovať; podmienky honorovania by mali byť ukotvené v rokovacom poriadku, ktorý nie je súčasťou materiálu predloženého v rámci MPK. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 3. V názve druhej časti odporúčame za slovo „vlády“ doplniť slová „Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 1. V návrhu uznesenia vlády SR odporúčame v bodoch A.1. B.1. za slovo „vlády“ doplniť slová „Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 2. V „samotnom materiáli“ v jeho názve odporúčame za slovo „vlády“ doplniť slová „Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 5. V Štatúte čl. 4 ods. 4 navrhujeme medzi členov rady doplniť zástupcov dvoch mimovládnych neziskových organizácií venujúcich sa environmentálnej problematike a to – zástupcu združenia EKOFÓRUM a zástupcu Siete environmentálnych výchovných programov ŠPIRÁLA. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 4. V Štatúte čl. 4 ods. 1 odporúčame nahradiť slovo „32“ slovom „33“. Odôvodnenie: Skutočný počet členov rady oprávnených hlasovať, je s nadväznosťou na ustanovenie čl. 4 ods. 4, spolu 33 (predseda rady, 5 podpredsedovia rady a 27 členov rady). Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu Odporúčame rozčleniť „I. Informačnú časť“ a „II. Návrh štatútu Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu“ do dvoch samostatných dokumentov. V článku 9 návrhu štatútu Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu navrhujeme nahradiť slová „Vládou Slovenskej republiky“ slovom „vládou“, nakoľko pre slová „vláda Slovenskej republiky“ je v článku 2 ods. 2 zavedená legislatívna skratka „vláda“. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujeme upraviť "Návrh na zriadenie Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu" nasledovne: - v článku č. 4 "Zloženie rady" v bode č.(1) druhú vetu nasledovne: "Celkový počet členov rady s hlasovacím právom je 33". - v článku č. 4 "Zloženie rady" v bode (4) "Členmi rady sú" doplniť nepárneho člena : ab) zástupca Stavebná komora Slovenskej republiky. Oddôvodnenie: Celkovo považujeme materiál za prijateľný, ale v článku č.4 "Zloženie rady" v bode č.(1) je stanovené, že počet členov je 32. Takýto párny počet členov akejkoľvek komisie môže spôsobiť pri hlasovaní nežiadúcu patovú situáciu. Druhý problém je, že v zozname návrhu členov nieje žiadny globálny zástupca Slovenského stavebníctva a pritom sa tieto témy vo významnom obsahu a rozsahu priamo dotýkajú stavebníctva od urbanizmu cez územné plánovanie, prípravu stavieb, výstavbu až po užívanie a obnovu stavieb a jeho vplyvu na prírodu a hospodárstvo Slovenska. Po preštudovaní materiálu "Návrh na zriadenie Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu" sme ešte viac prišli k presvedčeniu, že na Slovensku chýba celoštátna koncepcia rozvoja územia, regiónov a obytných sídiel Slovenskej republiky, ktorú by malo principiálne riešiť urbanistické plánovanie, ktorého novým obsahom by mala byť aj téma obsahu "Zelenej dohody", pretože všetko so všetkým súvisí. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K vlastnému materiálu, časť II, návrh štatútu, čl. 4 ods. 4 nové písmeno ab) V čl. 4 ods. 4 navrhovaného štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu žiadame vložiť nové písmeno ab) v znení: „ab) zástupca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory“. Odôvodnenie: Slovenské poľnohospodárstvo a podnikateľské prostredie v tomto sektore bude opatreniami Európskej zelenej dohody výrazne ovplyvnené. Preto považujeme za nevyhnutné, aby bol zástupca poľnohospodárskej samosprávy a podnikateľského prostredia v agropotravinárskom sektore priamo pri prijímaní národných opatrení súvisiacich s uplatňovaním Európskej zelenej dohody. Slovenská poľnohospodárska a poľnohospodárska komora bola zriadená zákonom č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov ako právnická osoba, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovanie poľnohospodárstva a potravinárstva v Slovenskej republike. Považujeme preto za opodstatnené, aby mala táto organizácia svoje zastúpenie v Rade vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu. Zásadná pripomienka Odoslaná Detail