LP/2020/368 Návrh na zmenu Štatútu Ministerstva financií Slovenskej republiky

Zoznam pripomienok

Autor Text pripomienky Typ Stav Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčame dopracovať doložku vybraných vplyvov v súlade s minimálnymi obsahovými požiadavkami, ktoré definuje Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov. Aktuálne znenie doložky vybraných vplyvov je nevyplnené vo väčšine jej sekcií, a tým pádom neposkytuje základné informácie o návrhu, na ktorý sa vzťahuje. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K Doložke vybraných vplyvov: Odporúčame vyplniť Doložku vybraných vplyvov vo všetkých jej povinných častiach, najmä 2., 3., 4. a 5. Odôvodnenie: V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je potrebné vyplniť všetky časti doložky. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov: Odporúčame doplniť body 2., 3. a 4. o vecné informácie, čo sa návrhom na zmenu Štatútu Ministerstva financií Slovenskej republiky sleduje (prechod úloh, práv a povinností z Ministerstva financií SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v zmysle úloh D.7. až D.10. z uznesenia vlády SR č. 355 zo 4. júna 2020). Zároveň v bode 9 odporúčame neuvádzať „žiadne vplyvy na MPS“ ak materiál ako celok nemá vplyvy na podnikateľské prostredie. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K obalu materiálu: Pri označení zodpovedného predkladateľa materiálu odporúčame funkciu „minister financií“ doplniť o slová „Slovenskej republiky“. Uvedené odporúčame zohľadniť aj v návrhu uznesenia vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná Detail